Economische boodschap van president Eisenhower De strijd tussen Chinese communisten en nationalisten De kwestie der twee China's De actie tegen de Franse socialistische rebellen Europeanen in Kenia protesteren De Indonesische verklaring over infiltraties in de Molukken Weet U een ander woord voor WEERSVERWACHTING flOOf,WATER Vestzak- Oorlog rond Formosa ZON- n HAANSTANDEN VRUDAG 21 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3361. Ju Klang Sjan zou nog niet gevallen zijn Bing Crosby geopereerd Gevechten in Algerije maan op onder v.m. n.m. mwzse Belgische Kamer keurt Parijse verdragen goed De „Nautilus" keert terug Atoomschuilkeider vco- Roosendaal Generaal Maxwel Tailor door Zuid-Koreaans officier bedreigd Dtrecteu r-Hoofdred a cTeur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Temeuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per rmkand 130; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct; minimum pc advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1»4 iedere regel meer 20 cent Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur lil zijn jaarlijkse economische boodschap aan het Amerikaanse congres heeft president Eisenho wer Donderdag opnieuw een be roep gedaan een meer liberale internationale handelspolitiek te volgen. Hjj vraagt aan het con gres hem volmacht te geven de invoerrechten té verlagen, de bui tenlandse investeringen te ver groten en de technische en ande re vormen van hulpverlening uit te breiden, teneinde de economi sche kracht van de onontwikkel de gebieden, vooral in Azië te ver groten. De president wijst erop, dat de buitenlandse economische politiek van de Verenigde Staten een krachtig instrument kan zijn voor de versterking van de vrede en de veiligheid van de Verenigde Staten en van de vrije wereld. In zijn boodschap voorspelt de president, dat met wijs beleid de VJ5. hun nationale productie kun nen verhogen van het huidige ni veau van 360 milliard dollar per Jaar tot 500 milliard dollar of meer In 1965. Hij voegt hieraan toe, dat het jongste hersteltempo na de inzinking van 1954 doet ver onderstellen, dat de economische expansie zich vermoedelijk gedu rende de komende maanden zal handhaven. Hij wijst er opnieuw op, dat het tan het allergrootste belang is, dat het congres een verlenging van de wet inzake handelsover eenkomsten op basis van het we derkerigheidsbeginsel met drie jaar zal goedkeuren met vol macht tot verlaging der invoer rechten op bepaalde artikelen met maximum 15 procent in die periode. Thans moeten volgens de presi dent meer dan ooit tevoren de blij vende belangen der nationale vei ligheid en van het algemeen wel zijn voorrang hebben op alle an dere overwegingen en het is vol gens de president in het voordeel van ieder land er zorg voor te dragen dat de hinderpalen ver dwijnen, welke er oorzaak van zijn, dat de internationale handel en investeringen achterblijven bij de groei In productie en inko mens. Tegenover de communisti sche ideologie van de almachtige «taat, die in het bezit is van alle productiemiddelen en alle econo mische activiteit overheerst, dra gen de Verenigde Staten de ide alen uit van persoonlijke vrij heid, het particulier bezit de particuliere onderneming en de open markten. De president voegt hieraan toe, dat de Verenig de Staten de eigen economie en j die van de vrije wereld kunnen versterken door toeneming van de stroom van kapitaal naar lan- den, die in staat zijn dit kapitaal op productieve wijze te gebruiken 1 roor hun ontwikkeling. De uit- breiding der buitenlandse investe ringen zou kunnen bijdragen tot versnelde groei in het buitenland van die industrieën, waarvan de productie nodig is ter voorziening in de Amerikaanse toenemende behoeften aan grondstoffen en andere producten. Opnieuw dringt de president er bij het congres op aan de douane procedures te vereenvoudigen en andere maatregelen te nemen om andere landen te helpen bij het vergroten van hun doliarinko- men. President Eisenhower noemt met de grote uitdaging van deze tijd het vinden van constructieve middelen voor steunverlening aan economisch onontwikkelde landen in de verschillende delen der we reld en hij dringt er daarom op aan, dat het programma voor technische en andere bijstand aan die landen moet worden uitge breid. Nog belangrijker op lange termijn bezien, is een toegenomen stroom van particuliere interna tionale investeringen. Amerika dient de investering in alle lan den aan te moedigen, die er naar streven, hun economische ontwik keling te bespoedigen en die er daarom toe zijn overgegaan een gunstig klimaat te scheppen voor investeringen in het bedrijfsleven. Een toevloeiing van particulier Amerikaans kapitaal kan hierbij op veel plaatsen als katalysator optreden. De president deelt in zijn econo mische boodschap omtrent de toestand van het Amerikaanse be drijfsleven o.m. mede, dat de cy clus van het bedrijfsleven blijk baar onder redelijke controle staat en hij voorspelde, dat in '55 verwacht mag worden, dat de economische situatie zal blijven verbeteren, doch hij voegt hier aan toe, dat men er op dit tijdstip, nu het vertrouwen zo groot blijkt te zijn, goed aan doet het feit in gedachte te houden, dat er geen middel bestaat om meer dan een puntje van de sluier op te lichten, welke het heden van de toekomst scheidt. Tenslotte wijst de president er op, dat de regering er in 1955 naar dient te streven de econo mische groei op lange termijn te bevorderen in plaat9 van uit te gaan van 'n onmiddellijke krach tige vooruitgang in de economi sche activiteit. (Advertentie.) een zindelijk roofdier? Dat is een wasbeer. Nu heeft een wasbeer in de werkelijkheid niets met de was te maken. Maar U wel. En wat ziet U om U heen, als U op wasdag rondkijkt Overal, overal ziet U nu Castella Parels gebruiken, nu de nieuwe prijs (slechts 42 cent per pak) dit modernste aller wasmiddelen let* torlijk onder ieders bereik brengt! Wassen met Castella Parels verschilt hemelsbreed van wassen met gewo ne wasmiddelen. Millioenen kleine pareltjes, stuk voor stuk geladen met onbeperkte waskracht, geven bij aan raking met het waswater direct een snelreinigend sop. Vlekken vluchten voor uw ogen uit het goed. Eenmaal spoelen is genoeg. Profiteer toch ook van deze enorme stap vooruit, van het beste wasmid del, dat in Nederland te koop is! Haal nog vandaag Castella Parels in huis! 1 De Italiaanse regering zal de vertrouwenskwestie verbinden aan het vraagstuk der oorlogs pensioenen. Dit zou het gevolg zijn van critiek op de onder staatssecretaris Luigi Preti. Bing Crodby heeft Woensdag, een niersteenoperatie onder gaan. Na de oiperatle, die bijna vier uur duiurde, zeiden de art sen, dat hij er uitstekend door heen gekomen was. (Dinsdag nog weikte Bing Cros- by gedurende vier uur aan ne gen uitzendingen, die aan zijn ziefefoed op de band werden op genomen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdag ochtend tot Vrijdagavond. MEER WIND. Nevelig, en tot de avond droog weer met plaatselijk mist. Lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. Overwegend matige wind tussen Oost en Zuid. Een woordvoerder van het na- tionalistisch-Chinese ministerie van Landsverdediging heeft te Taipeh medegedeeld dat de com munistische troepen in een strijd van tot nu toe 56 uur om het be zit van het eiland Ji Kiang Sjan dat in handen der nationalis ten was en volgens hen nog steeds is 1.500 man hebben ver loren. Hij voegde hieraan toe dat ook de nationalistische verdedigers zware verliezen hebben geleden. De woordvoerder zeide dat 720 man nationalistische guerillastrij- ders nog steeds op het eiland het noordelijkste van de tegen over het Chinese vasteland gele gen Ttatsjen-groep stand hou den tegen de communistische aanvallers, die aanhoudend ver sterkingen krijgen. De woordvoerder zeide dat de communisten, naar de jongste be richten melden, een derde offen sief hebben ingezet, doch dat alle belangrijke stellingen nog in han den der verdedigers zijn. Het communistisch-Chinese persbureau „Nieuw-Chlna" heeft Donderdag uit Hongkong gemeld dat eenheden van het Chinese volksleger Ji Kiang Sjan Dinsdag j.l. volledig hebben „bevrijd" en dat zij meer dan duizend man der nationalistische verdedigers had den gedood of gevangen geno men. Nationalistische bommenwer pers hebben Donderdagochtend in negen golven aanvallen ge daan op concentraties van de communistische invasievloot bij rilla's op Ji Kjang Sjan nog steeds standhouden. Zij zijn ech ter ingesloten en worden van alle kanten bestookt door com munistische troepen, kustbatte- rijen, vliegtuigen en scheepsge schut. Men gelooft niet, dat zij de strijd nog lang kunnen vol houden. Het nationalistische ministe rie van Defensie maakte Donder dagmiddag bekend, dat drie landingsschepen met communis tische troepen versterkingen, begeleid door twee oorlogssche pen, een bruggenhoofd op het eiland Ji Kjang Sjan hebben ge vormd, waarbij de troepen „zeer zware verliezen" leden. De gue rilla's op het eiland hadden nog steeds belangrijke punten in handen. Franse gevechtsbommenwer pers en artillerie hebben Donder dag schuilplaatsen van de Alge rijnse opstandelingen op de on herbergzame berg Omar Kadoe in het hart van het Aurèsgeberg- te bestookt. In het gebied bevin den zich op 't ogenblik 5000 man Franse troepen die de opdracht hebben de opstandelingen in hun schuilplaatsen op te zoeken en uit de weg te ruimen. De opstandelingen zijn de laat ste overgeblevenen van een grote groep die verleden jaar Novem ber in het Aurèsgebergte dorpen bezette en wegverbindingen ver brak. Men verwacht dat de huidige operatie verscheidene dagen in beslag zal nemen. Het dagelijks bestuur van de Franse socialistische partij heeft besloten, de zestien socialistische afgevaardigden, die in de Natio nale Vergadering vorige maand tegen bekrachtiging van de Pa- rijse overeenkomsten hebben ge stemd, uit de partij te stoten. Onder hen bevindt zich de oud- minister van Onderwijs en voor de kust van Tsjekiang, aldus is gouverneur-generaal van on Formosa bekendgemaakt A1Sene Marcel Naegelen. Zes of zeven landin^sschenen De betrokkenen kunnen tegen met versterkingen voor Ji dit besluit in beroep gaan bij het met versterkingen voor Ji nationale congres der partij, dat voor vijf en zes Februari is bij eengeroepen, Het congres zal zich ook moeten bezig houden met het beroep, dat de oud-voor zitter van de commissie van de fensie uit de Nationale Vergade ring Max Lejeune heeft aange tekend tegen het reeds eerder ge- I nomen besluit om hem uit de partij te stoten wegens zijn rol j bij het verwerpen van het Euro- pese legerplan, dat door de socia- ZATERDAG 22 JANUARI. Kjang Sjan, waar de communis ten Dinsdag landden, geraakten in brand. Bij Haimen werden een schip en een aantal gemotori seerde jonken tot zinken ge bracht. De bommenwerpers bestook ten voorts communistische posi ties bij het nationalistische ei land Quemoy. Kanonnen van dit eiland beschoten nabijgelegen communistische eilanden. Volgens de jongste berichten zouden de nationalistische gue- Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.54 1.29 2.09 2.19 ZON PD OT»d*r 22 8.38 17.10 7.36 15.40 23 8.36 17.12 806 16.52 24 8.35 17.14 8.31 18.07 25 8.34 17.16 8.52 19.24 26 832 17.17 9.10 20.41 27 8.31 17.19 9.27 21.59 DE CHINEES-NATIO. NALE EILANDEN 1000 km m JAPAN StfAMB'Aï n.m. Oost Cft/ntst Ztt O -5,ChOV(4B 'l I N G rv> SHANGHAI Okinawa TaiTSJO 0>«fc|»* op ma Ito Toenqr» -VOLKSREPUBL/E* Grot2 «MM N«nklci«t Oceocn Wolkspe Formosa j Ito* SWATOU PA TftOU/L l ES VAN DE ZEVEN DC AU ER VLOOT EN DE NAT H/NESE VLOOT 110» LUCHT VERKENNINGEN AU ER JAGERS PHl LIPPIJNEN Zuid Chintst Zt9 300 km listische partij werd gesteund. De zestien afgevaardigden, die thans zijn geroyeerd, hebben in dertijd ook tegen de E.V.G. ge stemd. Een achttiende afgevaardigde, die tegen de Parijse aceoorden heeft gestemd, de oud-gouver- neur-generaal van Frans-West- Afrika Bechard, is er met een waarschuwing afgekomen, om dat hij tevoren wel het E.V.G.- verdrag had gesteund. Voor de duur van de huidige zitting van het parlement mag hij echter de partij niet in commissies en an derzins vertegenwoordigen. Tegen dit verbod heeft hij appèl aangetekend. De Belgische Kamer van Volks vertegenwoordigers heeft Don derdagmiddag de Parijse verdra gen goedgekeurd. De verdragen betreffen de be- wapenirg van West-Duitsland en de oprichting van de Westeurope- I se Unie. De drie voornaamste partijen R. K„ socialisten en libera- 'en hadden tevoren al aange kondigd, dat zij het betrokken wetontwerp zouden steunen. Maar vijf leden stemden, samen met de vier communistische le den, tegen. De uitslag was 181 vóór, 9 tegen, bij 2 (R. K.) onthoudingen. Nu moet de Belgische Senaat nog over de verdragen stemmen. Dit zal wel niet gebeuren vóórdat Frankrijk en West-Duitsland ze hebben goedgekeurd. De negen tegenstemmers wa ren vier communisten, vier so cialisten en een liberaal Zowel te Londen als te New York hebben officiële Britse woordvoerders verklaard, dat Groot-Brittannië met „sympa thieke belangstelling" de kwestie van een mogelijkheid van het be ëindigen van de strijd tussen communistisch en nationalistisch China bestudeert. Veronderstel- De Amerikaanse atoom-onder zeeër „Nautilus", is na een proefvaart in zee na vijftig uur teruggekeerd. IV „Nautilus" userd begroet met sirenes en fabriekafluiten na de eerste zeereis, die op atoomenergie was gemaakt. Een woordvoerder der Ameri kaanse marine verklaarde, dat de eerste proeven „tot dusver bevredigend zijn verlopen" en dat de onderzeeboot mogelijk een dezer dagen, voor het eerst zal duiken. Dit zou afhangen van de „succesvolle afsluiting van zekere proeven en talrijke andere factoren". lingen hieromtrent zijn gerezen na de jongste persconferentie van president Eisenhower en zijn mi nister van Buitenlandse Zaken, Dulles, waarop zij antwoordden op desbetreffende vragen. Groot-Brittann'ë, aldus de Britse woordvoerders, had echter geen enkel initiatief genomen om deze zaak voor de Ver. Naties te brengen. Ook was Engeland thans niet van plan zulks te doen. Eerder zijn berichten uit New York gekomen, volgens welke Groot-Brittannië of Nieuw-Zee- land overwogen zouden hebben, om de kwestie van de strijd tus sen de twee China's voor de Ver. Naties te brengen, doch in diplo matieke kringen acht men het thans, zo dit in overweging zou zijn geweest, niet aannemelijk, dat leden van het Britse gemene best dit na zouden streven. De woordvoerder van het Foreign Office had dan ook geen com mentaar" op genoemde berichten. Sommige functionarissen te Londen zijn van mening, dat een poging tot bemiddeling door de Ver. Naties er op neer zou ko men, dat communistisch China De Europese boeren en'kolo nisten op de „hoogwlakte van de U-amten" in Kenia Reuben de regering van de aolonie ervan op de hoogte gesteld dat zij ziah met alle hen ten dienste staande middelen zullen verzet ten tegen oie nieuwe voorwaar den voor overgave en amnestie die do leden van de Mau Mau zijn oangj.oden. De Europese minister zonder portefeuille van Kenia, Michaël Brundeü, iwas Woensdagavond aamezig op een protesouijeen- komst, .die werd gehouden in een ooerderij. aan de voet van de imet sneeuw bedekte Kinan- gop (berg. <Jp de zeer bewogen bijeen- Ccpmst zag de minister zicl.i ge steld tegenover een;groot aan- Als de gemeenteraad van 'Roosendaal heA desbetreffende voorstel van B. en W. aanvaardt zal Roosendaal in 1958 een atoombom-schuilkelder krijgen, die te.ens beveiliging tegen gasaanvallen zal bieden. In de raadsvergadering van Donder dag a.s. wordt over het voorstel ■beslist. Het plan tot het bouwen van een atoom schuilkelder komt eigenlijk (van de Roosendaalse B.B., twelke zich bezig houdt meC de plannen tot het bouwen I m een voetgangerstunnel on der de spoorlijn aan de kade. Met betrekkelijk geringe extra voorzieningen is die tun nel die in 1956 gebouwd moet worden geschikt te maken als hypermoderne schuilgele- genheid, zo hebben de B.B.ers geconcludeerd. Die overtuiging wordt, blfikms het iprae-advies door B. en W. gedeeld. Daarom wordt de raad voorgesteld, de tunnel overeenkomst met de Ned. Spoorwegen op onderdelen te wijzigen. Onder meer zullen de tunnel uitgangen du'dinip- worden geconstrueerd, dat zij als gassluizen kunnen funde ren. Ook het ventilatiesysteem behoeft in verband met de jong ste plannen enige veranderin gen. verzocht zou worden om de be lofte om „Formosa te bevrijden" in te trekken. Dit zou zonder twijfel tot een „neen" van con tinentaal China leiden en daar om zelfs een tegenovergestelde uitwerking hebben. Daarom zou Engeland eerder voorstander zijn om langs geheime weg zowel in Peking als Taipeh peilingen te doen op een gunstiger tijdstip. Britse functionarissen, aldus Reuter, hebben dan ook verme den om over „wapenstilstand" te spreken. Zij gebruikten de term „een beëindiging van de strijd", omdat het eerste op een formele overeenkomst zou neerkomen. Reuters correspondent Seott Rankine se'nt uit Washington, dat „de stroming in de regering- Eisenhower voor een staakt hët vuren tussen nationalistisch en communistisch China „in kracht toeneemt, ondanks de berichten van verzet hiertegen van de zijde der Chinese nationalisten. Vol gens hem was de verklaring van president Eisenhower na de verklaring van Dulles meer rechtstreeks vóór een staken van het vuren, dan die van zijn mi nister van Buitenlandse Zaken. Het denkbeeld komt voort uit democratische kringen, welke thans het congres beheersen. De eerste nationalistische reacties wezen er echter op, dat nationa listisch China ieder voorstel in deze richting zou verwerpen „als inmenging in binnenlandse aan gelegenheden, terwijl het souve- I reine (nationalistische) gezag over het vasteland nog hersteld moet worden." Reuters correspondent wijst er echter op, dat nationalistisch Chi na op Amerikaanse steun aange wezen is, om de strijd te kunnen tal verontwaardigde boeren en him mouwen, die met een over weldigende meerderheid van stdmmen de voorwaarden voor overgave als „beschaamd en d vaas veroordeelden. j voortzetten. Het voorstel om tot De boeren spraken verder him een staken van het vuren te ko_ „geibrex aan vertrouwen m de 1 men> jSj ZOals gezegd, afkomstig oorlogsraad Yan Kenia uit democratische senaatskringen, gatven ais hun mening te ken-1 Het wordt genoemd in nen dut de leden van die raad moeten worden Vervangen. Zij eisten tda{ de belofte aan de Man Mau, dat moordenaars niet ztullen (worden vervolgd, pr middellijk zal worden inge trokken. ONTPLOFFING AAN VAN BRAZILIAANS BOORD SCHIP. Aan boord van het Brazili aans schip „Monica Fé" is bij het lossen in de haven van Per- nambuco (Brazilië) Woensdag een fles ether ontploft. Hierdoor en door de hieruit ontstane brand zou een twintigtal haven arbeiders om het leven zijn ge komen. een me morandum van Benjamin V. Cohen, een adviseur aan het mi nisterie van Buitenlandse Zaken, onder de laatste democratische regering, toen Achochon minister van Buitenlandse Zaken was. Het is onder democratische senatoren verspreid. Deze senatoren zouden eventueel een verdrag tot het verlenen van bijstand aan natio nalistisch China tegen kunnen houden. Tot nu toe, zo vervolgt Rankine, hebben zij geen blijk van oppositie gegeven. Er is ech ter wel verklaard, dat het ver drag van wederzijdse bijstand, dat de vorige maand door Dulles en zijn collega van nationalis tisch China, George Jeh, is ge tekend, Amerika niet berooft van zijn „essentiële vrijheid van han delen". Naar aanleiding van de verkla ring van de Indonesische^ minis ter van defensie, mr Iwa Kusuma Sumantri, dat „het zeker waar is, dat Nederlanders infiltreren in schuldigingen. Van de zijde dei- Indonesische regering is door Nederland echter nimmer enige klacht hieromtrent vernomen. Volgens het persbureau P. I. A. het gebied van de Zuid-Moluk- heeft de Indonesische minister ken", heeft Minister Luns Don- van Defensie op 13 Januari j.l. derdagmiddag de waarnemende ecliter aan de pers verklaard, dat Indonesische hoge commissaris „het zeker waar is, dat Neder- in Den Haag, mr Susanto Tirto-1 landers infiltreren in het gebied prodjo, ontboden en met kracht der Zuid-Molukken". Tezelfder- deze beschuldiging van de hand tijd ontkende deze minister wel De ibrwe'beMber van het Ame rikaanse achtste leger generaal Maxwell Taylor, is iTMnsdn.gmid d"g irr> een militaire cout>rDn tie te Taegoe door een Zuidiko- reaanse officier met een revol ver bedreigd. De officier, majoor Kim Kick, kon worden ontwapend. Later verklaarde hij, dat hij' voor Zuid-Korea een uitgebreide Amerikaanse hulp had willen verkrijgen. Het was niet ziin plan geweest, werkelijk te schie ten. In een officieel communi aué der Zuid'horei anse redering wordt gezegd, dat de majoor leed aan een zenrrvimirPinrt tenerevolge van aan het front opgelopen verwondingen. dat ooit op grote schaal Neder landse infiltraties en landingen zijn uitgevoerd, maar hij zeide dat „dit in het klein zeker ven scheidene malen is gebeurd". In verband met deze ernstige beschuldigingen, geuit door een gewezen. De Indonesische minister van defensie heeft de vorige week verklaard, dat weliswaar nooit in filtraties en landingen per onder zeeboot op grote schaal zijn uit gevoerd, maar dat dit „in hetlid van de" regering der republiek klein zeker verscheidene keren Indonesië, heeft Minister Luns is gebeurd". Donderdagmiddag de wnd hoge De minister voegde hieraan commissaris der republiek ont- toe, dat „dit in December j.l. het j boden. Minister Luns heeft de duidelijkst is gebleken, toen om-geuite beschuldigingen met streeks de vijfde enkele personen i kracht van de hand gewezen, werden aangehouden, die naar De Minister heeft tijdens liet zij verklaarden afkomstig waren onderhoud met mr Susanto van een Nederlandse onderzee- wederom nadrukkelijk verklaard, boot, aldus mr Iwa Kusuma Su mantri. Het ministerie van Buitenland se Zaken heeft Donderdag het volgende medegedeeld: „In de Indonesische pers zijn gedurende de rnatsie Vve„en her haaldelijk berichten verschenen over infiltraties van opstandige elementen op Ambon en omlig gende eilanden. De elkaar overi gens vaak tegensprekende be richten vermeldden, dat zich bij de infiltranten ook Nederlanders bevonden en dat Nederlandse on derzeeboten bij het transport be trokken waren. Sommige mili taire woordvoerders in Oost- Indonesië uitten soortgelijke be- dat zich geen Nederlandse duik boten in de wateren van Indone sië, van de Indische Oceaan of van de Grote Oceaan bevinden en daar ook sedert jaren niei meer zijn geweest. Tenslotte heeft Minister Lunl herhaald, wat hij reeds eerdet tegenover de vertegenwoordigd van Indonesië verklaarde, name lijk dat aan Nederland elke agressieve bedoeling ten aanzien van Indonesië vreemd is. Bij herhaling heeft de Nederlandse regering trouwens haar bereid heid geuit om aan Indonesië alle gewenste garanties te geven met betrekking tot de veiligheid van het Indonesisch grondgebied".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1