Brits schip bij Terschelling aan de grond gelopen De ress van Hammarskjoeld Hef weer in Europa WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en HAANSTANDEN ESSrSoordde htórop £^1,?mSï*&be™lk,e Eisenhowergoede diensten V. N. in gebied van Formosa nuttig van Het hoge water van De Rijn DONDERDAG 20 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3360. Alle 36 opvarenden door de ,,Brandaris" veilig aan wal gebracht Passagiers verlieten gestrand Grieks schip De verjaardag van Prinses Margriet Eisenhower, Foster Dulles en Knowland beraadslagen Opstand in Amerikaanse gevangenis PARIJS DOOR OVERSTROMING BEDREIGD Sneeuwbuien afgelopen Chinees aanbod aan Zweedse zendeling Witte mieren veroorzaken ondergang van dorp Belgisch blad over hogere melkprijs in Nederland Benden in West Java actief De maximum ledenprijzen Russen lieten voormalige Duitse veldmaarschalk los ^YauJrerlne btl Abonnement: Temeuzeri Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 TerneuEen Eedactie-adres Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimuxa pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1.e iedere regel meer 20 cent Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adre* Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur Voor het Maandagnummer: Zaterd&gs 10 uur. Het Britse stoomschip „Theta Star" is Dinsdagavond om 19 uur op ruim 6 mijl ten N. van Ter schelling in een hevige hagel- en sneeuwbui op de Terschellinger- gronden gestrand. Het schip is hierdoor lek geraakt, waardoor water in de machinekamer liep. Op de noodseinen van het schip zijn de sleepboten „Holland" en „Stortemelk" van de rederij Doeksen uit Terschelling, als mede de Terschellinger redding boot „Brandaris" uitgevaren. Na een moeilijke redding wist de „Brandaris" alle 36 opvaren den van de „Theta Star" om pre cies vijf minuten over elf Dins- de 67-jarige C. Wilson en tweede machinist de 39-jarige I. Hall- worth. Deze vier zijn de enige Engelsen onder de bemanning. De andere bemanningsleden zijn allen Chinezen. Het schip meet 3587 brt. LOF VOOR TOXOPEUS. Nadat de bemanning van de „Theta Star" in Terschelling enigszins op verhaal was geko men, vertelde de Chinese marco nist Chen Ching Sham, dat hij voortdurend radio-contact had ge had met Radio-Scheveningen. Zijn S.O.S.-seinen waren, zo zei- ^Ta0nddteVSgOePn Onmiddellhk nadat men om 7iHet sPeet hem' nu reeds het 26 uur Dinsdagavond de KCXS ^sei -aar oude schiP te moeten ver" nen van het Britse schip had op gevangen, werd op Terschelling alles in gereedheid gebracht voor een snelle redding. Men verkeer de aanvankelijk in het onzekere over de hoedanigheid van het schip, aangezien het niet gere gistreerd bleek te zijn. Later oleek, dat de „Theta Star" pas drie dagen onder deze naam voer. Het schip was ongeladen en was van Bremerhaven op weg naar Rouaan. In Bremerhaven, vlak voor het vertrek, was het schip, dat oorspronkelijk „Hans Erich J. Nimtz" heette en eigendom was van een Duitse reder, in En gelse handen overgegaan, waar bij tevens de naam was gewijzigd. Nauwelijks een half uur, nadat de S. O. S.-seinen waren opgevan gen, voeren de sleepboten „Hol land" en „Stortemelk", alsmede de reddingboot „Brandaris" uit. De „Holland' moest als gevolg van de lage waterstand op de Terschellingergronden een om weg maken, doch de „Storte melk" is gedeeltelijk over de gronden gevaren. Dit werd ook gedaan door de „Brandaris", die precies vijf kwartier na het eer ste noodsein de „Theta Star" be reikte. De zee was zeer ruw. zodat het niet gemakkelijk was de beman ning, die uit 36 koppen bleek te bestaan, van het gestrande schip te laten overstappen op de „Bran daris". Kapitein-schipper Toxo- peus van de „Brandaris" heeft echter na knap manoeuvreren in ongeveer een uur tijd weten te bereiken, dat alle opvarenden on gedeerd in de reddingboot kon den plaats nemen. Omstreeks kwart voor tien werd de terug tocht aangevangen en om vijf minuten over elven meerde de „Brandaris" weer in de thuis haven. De „Theta Star" is sedert en kele dagen eigendom van de rede rij Moller in Londen. Op 16 Jan. was het schip uit Bremerhaven vertrokken. De bemanning was per vliegtuig van Londen naar Bremerhaven gereisd voor de eerste tocht met dit schip. De kapitein, de 57-jarige J. Crosth- waith dacht aanvankelijk, dat er geen gevaar dreigde; hij vond het na aankomst van da „Bran daris" toch maar beter met de bemanning het schip te verlaten. Eerste stuurman is de 28-jarige H. A. C. Smith; eerste machinist liezen. Voorts zeide Chen Ching Sham vol lof te zijn over de snelle hulp, die de „Brandaris" had verleend. Vijf kwartier na zijn eerste S.O.S.-sein was de reddingboot reeds langszij gekomen. De „Brandaris" had, zo vertelde hij, aardig liggen dobberen, doch schipper Toxopeus, die hij een plukken"'. Dit was tenslotte' vol verder op de zandbank geslagen. Omstreeks één uur was het schip reeds een mijl dichter bij de kust van Terschelling gekomen. Het was toen bijna een hele slag om gedraaid. De sleepboot „Holland" blijft in de nabijheid van het ge strande schip, doch de sleepboot „Stortemelk" is naar Terschel ling teruggekeerd, echter niet om daar te meren, doch om een motorvlet op te halen. Hoewel de bemanning van de sleepboten van oordeel zijn, dat de bergings werkzaamheden zeer moeilijk zullen zijn, willen zij trachten bij daglicht via een lijn aan boord van de „Theta Star" te komen. Veel hangt evenwel van de weersomstandigheden af. REDDINGBOOT BESCHADIGD. Kapitein-schipper Jannes Toxo peus van de „Brandaris" ver klaarde na afloop van zijn succes volle reddingtocht, dat het een barre reis was geweest. Hij was bij hoge zeeën dwars over de banken van de Terschellinger gronden gevaren en had vele hoge golven moeten trotseren. Bij het gestrande schip gekomen, was het aanvankelijk gelukt door middel van een lijn verbin ding met de „Theta Star" te krij gen, doch tot twee maal toe was de kabel gebroken. Hierop had men besloten langs het schip te varen en, zoals hij zeide, de be manning van de touwladder „te very nice fellow" noemde had prachtig gemanoeuvreerd in de woeste branding. Hij is volgens de Chinese marconist een „first class seaman". Zonder paniek was de gehele bemanning onder de rustige leiding van de kapitein van boord gegaan, zo zeide hij, er aan toevoegende, toch blij te zijn veilig in Terschelling te zit ten. De 36 leden van de bemanning zijn voor de nacht in diverse cilie in Hongkong, hotels op Terschelling onderge-man bracht. de le machinist uit Hyde in Inmiddels wordt de „Theta Cheshire en de 2e machinist uit Star" door de hevige wind steeds I Londen ledig gelukt, doch bij het langs zij varen, was de „Brandaris" meermalen in botsing met de „Theta Star" gekomen, waardoor de reddingboot aan de buiten zijde veel verf was verloren. Het interieur van de „Brandaris" was echter aanzienlijk ontzet, zodat de boot in reparatie zal moeten. De kapitein van de „Theta Star" is afkomstig uit Noord- Engeland, doch heeft zijn domi- De le stuur- is afkomstig uit Dundee; Te Geniua zijn Woensdagoch tend )/roeg de 160 passagiers van het Griekse s.s. „Corinthia" aangekomen, dat de dag tevo ren op de totsen bij het; Italiaanse eiland Giannutri, ter hoogte van Civitavecchia, was gelopen en lek geraaikt. De passagiers van het 3879 ton metende Griekse schip hoofdzakelijk Grieken, Fran sen, Lilbanezen en Fjgyptonaren |waren aan boord van het Italiaanse m.s. „Sicilia" (5230 ton) genomen, dat het nood sein van de „Corinthia" had op gevangen. Het Griekse schip liep tijdens het hoogtepunt van een storm cp de rotsen. De passagiers, die lagen te slapen, geraakten in paniek, toen zij de hevige schcfk doelden en het water hun hut zagen binnenstromen. Via de ge luidsinstallatie wist de kapitein hun echter duidelijk te maken, dat er geen onmiddellijk gevaar hastond. Na enige uren kwam de „Sicilia in zicht, die de pas sagiers met behulp van redding boten en vletten iran b ord haalde. De „Corinthia" is inmiddels op eigen kracht vlot gekomen. Men verwacht, dat het vaar tuig Livorno zal bereiken, nadat een groot gat in de boeg voor lopig zal zijn gedicht. De 12-jarige Prinses Margriet is Woensdagmorgen aan het ont bijt door haar ouders en zusjes hartelijk toegezongen. Daarna is zij naar haar school van de Baarnse schoolvereniging gegaan, waar, zoals dat voor iedere jarige gebeurt, dit keer ter ere van haai de vlag uithing. Woensdagmor gen heeft de postbode een grote tas met kleine geschenken en post aan het paleis Soestdijk af gegeven en de jarige zal aan allen een zelf getekende kaart als dank terugschrijven. Gistermiddag heeft Prinses Margriet met de kinderen van het Margrietfonds haar verjaar dag gevierd, waarbij dan tevens de traditionele taart, dit keer met twaalf kaarsjes werd aange boden. Vier gevaarlijke misdadigers in de staatsgevangenis van de Ame rikaanse staat Massachusetts te Boston nebben Dinsdag vijf be wakers in hun afdeling gevangen gezet. Zij lieten weten, dat zij deze gijzelaars zouden loslaten in ruil voor een auto om te trach ten te ontsnappen. De secretaris-generaal der Ver enigde Naties, Dag Hammar skjoeld, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Foster Dulles in diens privé-.kan- toor mededelingen gedaan over zijn reis naar communistisch- Chir.a en zijn pogingen aldaar om vrijlating te verkrijgen van de 11 Amerikaanse vliegers, die in de Koreaanse oorlog met hun toe stel omlaag werden geschoten en later door de communistisch-Chi- nese autoriteiten wegens „spion- nage" tot langjarige gevange nisstraffen zijn veroordeeld. Bij het onderhoud was mede aanwezig de leider der Ameri kaanse delegatie naar de Ver enigde Naties, Henry Cabot Lod. ge. De bespreking tussen Ham marskjoeld en Foster Dulles wordt te Washington als een dui delijke aanwijzing beschouwd, dat de regering te Peking althans bereid is over vrijlating der vlie gers te onderhandelen. President Eisenhower heeft Woensdag in antwoord op een vraag op zijn wekelijkse perscon ferentie verklaard, dat hij gaar ne zou zien, dat de V. N. zouden pogen haar goede diensten te verlenen om een staken van het vuren in het gebied van Formosa tot stand te brengen. Men had de president ge vraagd, of hij het, in, het licht ge- of openlijk geweld wordt pleegd, een kruitvat is. Hij wist niet, of de V. N. iets zouden kunnen doen, want waar schijnlijk zouden beide partijen (de communisten en nationalis ten) staande houden, dat hier sprake is van een binnenlandse aangelegenheid. Van het stand punt der V. S. zou het wellicht echter nuttig zijn, indien de V. N. het probleem zouden bezien. Men vroeg verder commentaar op voorstellen, dat Formosa en Y2"? de„i0-"KS^e gevechten. nuUigj continentaal-China als twee af be schouwd en dat deze twee eikaars zou achten, dat een staken van zonderlijke landen worden het vuren tussen communistisch, en nationalistiseh-China tot stand zou komen, indien dit door middel van de V. N. of een ande re instantie zou kunnen geschie den. De president was vóór gebruik making van de goede diensten der V. N„ omdat er, zo zeide hij, overal waar er gevochten wordt medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. DROOG WEER. Aanvankelijk weinig, later wat meer bewolking. Droog weer, maar aanvankelijk plaatselijk mist. Zwakke tot matige wind, draaiend naar richtingen tussen Zuid en Oost. Lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. VRIJDAG 21 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.05 0.40 1.20 0.50 n.m. 12.23 12.58 1.38 1.48 ZON MAAN op onder op onder v.m. n.m. 21 8.39 17.08 6.57 14.34 22 8.38 17.10 7.36 15.40 23 8.36 17.12 8.06 16.52 24 8.35 17.14 8.31 18.07 25 8.34 17.16 8.52 19.24 Het K.N.M.I. deelt mede: Met de aanvoer van zeer koude, recht streeks uit de Poolstreken af komstige lucht, die Zondagavond inzette, is het nu weer gedaan. Wel voerden westelijke winden nog Poollucht aan, maar deze had in betrekkelijk langzaam tempo een longe weg over zee afgelegd, waardoor zijn temperatuur was aangepast aan die van het water van de Atlantische Oceaan en de Noordzee. In de komende 24 uur wordt ook deze aanvoer nog stopgezet, door dat een depressie, die Woensdag morgen ten Z.-W. van Ierland was aangekomen, de wind in ons land naar Zuid of Zuid-Oost zal doen krimpen en in kracht afne men. Sneeuwbuien van de Noordzee zijn er in het komende etmaal practisch niet meer te verwach ten, maar de neerslagdreiging komt nu van andere zijde, n.l. van het front, dat de depressie ten Z.-W. van Ierland vergezelt. De verdere vooruitzichten blij ven uitermate onzeker. Ons land ligt nog steeds in een gebied waar de depressies graag schijnen langs te trekken. In verscheidene delen vanëvacueerd. Eén van de slachtof- Europa dreigden Woensdag nieu- fers van de overstromingen was we overstromingen doordat ivmel- de Japanse ambassadeur, Shoe- tende sneeuw de meeste rivieren nitsji Kase, die uit zijn woning nog steeds doet wassen en voor in Oberwinter is verhuisd naar vele gebieden is nog meeroen club. sneeuw en regen voorspeld. I Het water in de Donau en an- Het gevaarlijkst is de toestand dere rivieren in Zuid-Duitsland in het gebied van Parijs waar het water in de Seine nog steeds stijgt. In de Parijse buitenwijk daalde Woensdag snel. In verscheidene delen van Passy staat het water al tot aan Oostenrijk vroor het Woensdag de drempels. Men verwacht de 20 graden Celsius en in de ber- hoogste waterstanden met het gen viel opnieuw sneeuw. Ook komende weekeinde. uit Stockholm wordt zware vorst de gecombineerde hulpactie van marine en luchtmacht is „Opera tie Sneeuwvlok". Het 13.190 ton Bijna onmiddellijk na zijn foe spreking met Hammarskjoeld 6e legde Foster Dulles een bijeen komst met de thans te Washing ton vertoevende nationalistisch Chinese minister van Buitenland se Zaken, dr George Yeh. Gemeend wordt, dat Foster Dul les thans de gehele Amerikaanse politiek t.a.v. Azië, in het lioht der jongste ontwikkelingen, op nieuw in beschouwing neemt. President Eisenhower en de leider der Amerikaanse republi keinse senaatsfractie, senator William Knowland, hebben gis terochtend vroeg van gedachten gewisseld over „verschillende vraagstukken". Na afloop zeide Knowland tegen verslaggevers: „Het staat mij niet vrij, enige mededeling over het besprokene te doen". Nader wordt vernomen, dat Hammarskjoeld Foster Dulles heeft medegedeeld vrijlating der elf Amerikaanse vliegers moge lijk te achten, „indien de betrok ken partijen met beheersing te werk gaan". In een officiële mededeling wordt gezegd dat Foster Dulles Hammarskjoeld heeft medege deeld dat er een sterke Ameri kaatnse stroming bestaat, die een rechtstreeks optreden der Ver enigde Naties tegen communis metende vliegdekschip „Glory" j tisch-China, i.v.m. het gevangen is Woensdag aangekomen op haar voorlopige plaats van be stemming, Loch Erriboll, bij de Noordwestpunt van Schotland. Intussen wordt in Schotland zachter weer verwacht, maar op het ogenblik staat het kwik nog onder nul en weerdeskundigen durven niet te voorspellen hoe lang het nog zal duren vóórdat de dooi zal intreden. De Franse spoorwegen maak ten Woensdagavond bekend dat twee stations in Parijs zullen worden gesloten wegens het ge vaar voor overstromingen. Het „Gare des Invalides", na- gemeld. In Zweden werden tem peraturen genoteerd van 35 gra den Celsius onder nul. Denemar ken meldde gisteren temperatu ren van 9 graden Celsius onder nul, waardoor het daar kouder bij het ministerie van Buitenland- i Jvas dan 'n het Zuiden van Groen- se Zaken, zal Woensdagavond na 'and- de laatste trein worden gesloten en op het „Gare d'Orsay", tegen over de tuinen van de Tuilerieën, zullen Donderdagavond na de laatste trein de hekken worden gesloten. De rivier de Rhöne in Frank rijk bereikte in de Rhóne-vallei gisteren een breedte van bijna 10 km. Het scheepvaartverkeer op de Seine tussen Parijs en Le Ha vre is geheel stilgelegd en ook op de andere belangrijke water wegen is het scheepvaartverkeer bijna of geheel tot stilstand ge komen. Zeer critiek is de toestand in' de vallei van de Garonne waar territoriale onschendbaarheid geen commentaar te kunnen ge ven, omdat het dan zou schijnen, dat hij zich een vaste mening over dit onderwerp heeft ge. vormd. Hij zeide, dat het één van de mogelijkheden is, die voortdu. rend worden bestudeerd. Maar hij dacht, dat de partijen zelf dit voorstel wellicht niet ernstig in overweging willen nemen. In antwoord op verdere vragen zei Eisenhower dat de missie van Hammarskjoeld naar Peking niet als mislukt kon worden be schouwd zolang de onderhande lingen die eruit voort zijn geko men nog voortduren. Eisenhower zei dat het van de gemaakte of niet gemaakte vorderingen zï>u afhangen hoe lang de Verenigde Staten nog in afwachting zouden blijven van resultaten van de missie. De pre. sldent zei dat het belangrijk was geduld te oefenen. Gustaaf Nystroem, de Zweedse Lutherse zendeling, die als tolk met Hammarskjoeld mee is ge weest naar communistisch China, heeft te Stockholm verklaard, dat premier Tsjou en Lai hem gevraagd heeft naar China te ko men om te prediken. Nystroem vertrok in 1952 uit China, nadat hij daar meer dan 20 jaar als zendeling had ge werkt. In Rijnland, Duitsland, begint 't water In de Bovenrijn te zakken na tot bijna zeven meter boven het normale peil te zijn gekomen, maar in de havens aan de Bene denrijn wordt de hoogste water stand nog verwacht. Vliegtuigen van de Britse lucht, macht in 'Duitsland zijn Woens dag de Duitse politie bijgespron gen in de hulpverlening in het Rijndal dat wordt geteisterd door de ernstigste overstroming van de laatste 50 jaar. In dit gebied zijn verscheidene dorpen door het water van de buitenwereld afgesloten en dui zenden personen zijn reeds ge- Een dorp in Neder-Egypte zal worden afgebrand en herbouwd op vroeger grondgebied van ex- koning Faroek nabij Caïro, dat door de staat in beslag is geno men, omdat grote kolonies witte mieren de bewoners het leven ondraaglijk hebben gemaakt, aldus heeft de regering bekend gemaakt. Het dorp, dat vlak bij Aboe Hommos Is gelegen, werd onge veer vier maanden geleden door grote kolonies witte.mieren toe- zocht. Gedurende de laatste paar dagen was de toestand aanzienlijk verergerd. In Schotland duurde Woensdag de grote hulpactie aan van de bui tenwereld afgesneden dorpen en gehuchten voort. Bijna iedere minuut werden op de verschillen de hoofdkwartieren een noodsig naal ontvangen van een van de buitenwereld afgesneden familie op een eenzame boerderij of zelfs van hele geïsoleerde dorpen. Vliegtuigen van de marine en luchtmacht vlogen de gehele dag door om voedsel te brengen naar plaatsen waar dit het hardst no dig was. In sommige dorpen wer den door helicopters landingen uitgevoerd om ernstige zieken op te halen. De officiële naam van In een korte commentaar op de verhoging van de melkprijs in Nederland, schrijft „La Libre Belgicjue", dat het: hier een noodzakelijke aanpassing be treft. Het blad wijst er op, dat de prijs, die de Nederlandse melkverbruiker thans voor een liter melk betaalt, overeenkomt in Belgisch geld metj fr. 3.30. In Bel|gië betaalt men daarentegen mor een liter losse melk fr 6.50 (ongeveer 49.50 cent) en voor een fles melk fr 7 (bijna 53 cent). Hiertegenover staat ech ter, dat de Belgische melk 3 pro cent vetstoffen bevat inplaats van 2\<s procent zoals in Neder land. (Niettemin, zo besluit La Liibre Belgique, vinden wij de Nederlanders erg moeilijk, in dien zij een melkprijs hoog vin den, die nauwelijks het twee derde gedeelte bedraagt van de Belgische. Rijkswaterstaat deelt het volgende mede betreffende de waterstanden op de Rijn, zoals de toestand Woensdagmiddag 12 uur was. De sterk gezwollen Rijn begintthans ook op de Nederlandse takken hogere standen te geven. Te.Lcbith was de stand Woensdagochtend 15.45. Hier Is dan.de laatste 24 uur ongeveer 40 cm bijgekomen. Te, Keulen was de stand 8.70. 8.35 meter bereikt, zes meter ho ger dan het gemiddelde. Tussen Koblenz en Keulen zijn verscheidene duizenden mensen, die langs de Rijnoevers wonen, geëvacueerd. Vele wegen zijn on begaanbaar en een aantal tele foonverbindingen is verbroken. Door de overstromingen en de sneeuwstormen van de laatste dagen zijn in West-Duitsland in Hiermede is de topstand al-1 ^°'aa' reeds zestien personen om daar practisch toereikt. Te het leven gekomen. Ijotoith wordt de grootste af voer tegen Vrijdag verwacht, waarbij een stand van ongeveer 16 m zal optreden. Op de over laat staat dan één meter water, waardoor een hoeveelheid van 500 ikutoieke meter per seconde zijdelings wordt afgevoerd cm houden der elf Amerikaanse vliegers, wenst. Hij voegde hier evenwel aan toe dat president Eisenhower foe. handeling dezer aan gelegenheid voorlopig aan de Verenigde Na ties wil overlaten, waarbij de Verenigde Staten zich van elk op treden, dat de internationale or ganisatie in moeilijkheden zou kunnen brengen, zullen onthou den. „Het Amerikaanse volk is ern stig verstoord over de onwettige gevangenhouding der vliegers. Het wacht verdere ontwikkelin gen terzake met ongeduld en om- gerustheid af", aldus een door Foster 'Dulles aan Hammer skjoeld gedane mededeling. De Nederlandse bezwaren tegren de maximum kolen- pryzen in het Ruhr§cb<ed en Noord-Frankrijk. Het gerechtshof van de Europe se kolen, en staalgemeenschap zal 1 Februari a.s. een openbaar gehoor houden voor het onder zoeken van het Nederlandse be zwaar tegen 3 beslissingen van de hoge autoriteit der gemeen schap van 20 Maart 1954. Deze beslissingen hielden in de hand having van maximumprijzen voor steenkolen van de bekkens van het Ruhrgebied en van hel Franse departement Nord-Pas de Calais, terwijl de prijzen in de andere kolenbekkens werden vrijgelaten. De Nederlandse rege ring was van mening, dat de markt-situatie de handhaving van maximumprijzen niet recht vaardigde. De voormalige Duitse veld maarschalk Ferdinand Schoer ner en de oud-vice admiraal Voss (rijn omstreeks Kerstmis uit Russische krijgsgevangen schrip ontslagen, aldus meldt het Ooatduitse persbureau A.DJN., dat een.schrijven van de foelde oudoffkleren aan haalt, waarin deze de Bussi sche regering danken voor hun In West-Java werden, blijkens berichten van de correspondent de rivier te ontlasten. Op Waal, van P.I.A., vijf desa-beambten in Nederrjjn en Usel is er thans het gebied van Tasikmalaja door averal een sterke was. Te Nijme een 'bende vermoord. gen, waar de stand Woensdag- j Een bende van 70 man heeftvrijlating SïSSSÏ? 12'59 mJ^roeg,zalde 20 woningen in de omgeving vani Sehoerner. die thans 62 jaar tot ,Tjiawi, eveneens in het gebied; is, werd op 5 April 1945 tot veld maars Jhalik bevorderd, waarna hij in de laatste dagen van de oorlog optrad als minister van Defensie. Na aanvankelijk aan de Russische krijgsgevangen schap te zijn ontkomen door per vliegtuig uit het Oosten hii door de Amerikanen, die naar Beieren uit te wijken, werd hem half Mei 1945 In Tirol ge vangen namen, later aan de Russen uitgeleverd. stijging nog aanhouden Vrijdagavond. De hoogste stand j van Tasikmalaja gelegen, plat- zal ruim 13 meter kunnen wor-gebrand, den. De top passeert Tiel op DE toestand in Atjeh. Zaterdag. Ook langs de Neder-1 De politie-coördinator voor rijn passeert de top Zaterdag j Atjeh, Sugondo, heeft gisteren Op de IJsel te Deventer pas-verklaard, dat de toestand in dat seert de top eerst Maandag, gebied thans rustig is. Aldaar eal het peil 6.20 ver- De rebellen doen geen grote moedeliik niet worden over- aanvallen, zij oefenen hier en schreden. daar terreur uit. De weg naar Het water van de Rijn heeft Kota Radja is veilig voor het Woensdag bij Bonn een stand van autoverkeer, aldus Sugondo.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1