Loopt het geschil op zijn eind? Het verlies van Jikiangsjan van geen belang PUROL DE BELGISCH-NEDERLANDSE WATERWEGEN De waterstand van De Rijn Communistische landing op nationalistisch eiland De besprekingen te Parijs WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- ea MAANSTANDEN Geneest sne WOENSDAG 19 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3359. COST A RICA Don Juan Carlos in Madrid Baron Louis de Rothschild overleden Uitstel van Benelux conferentie Gesprek over de melkprijzen Persconferentie van Foster Dulles Hammarskjoelds reis naar Peking Geen landingen in de Molukken Ruwe, schrale huid Reorganisatie van Franse regering geen succes Dames! Vooral nu Influenza B. in Nederland De amnestievoorwaarden voor de Mau Mau De regering van West-Berlijn Amerikaanse schepen voor Japan De interpellatie-Droesen over de melkprijs Reactie op Sowjet aanbod fraukerlng btl Abonnement: Terneu7er. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Temeuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct; minimum pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 tegels Lf iedere regel meer 20 cent Vermelding: Brieven onder nummer, o£: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uih. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur De Costaricaanse regering heeft Maandagavond via haar ambassade te Washington een communiqué uitgegeven, waarin geeegd wordt, dat de regerings- iroepen de weerstand der opstan delingen die het land zijn binnen gevallen. hebben gebroken en nu de haarden van verzet opruimen. Hieraan werd toegevoegd, dat de vier jachtvliegtuigen van het type „Mustang", elke de Verenig de Staten dezer dagen aan Costa Riea hebben verkocht, spoedig na aankomst in actie zijn gekomen en „zeer doeltreffend werk" heb ben verricht bij beschietingen en bet ondersteunen van de ne gerin gstnoepen Don Juan Carlos, zoon van de Spaanse troonpretendent Don J*an, is Dinsdagochtend uit Lis sabon te Madrid aangekomen. Zoals bekend, is onlangs tus sen Don Juan en generaal Fran co een accoord gesloten, op grond waarvan Don Juan Carlos zijn studie in Spanje mag voortzet ten. Vijfhonderd personen hielden de eerste monarchistische demon stratie, welke door het huidige negiem is toegestaan, toen zij de 17-jarige Juan Carlos enthou siast verwelkomden. Zoals bekend, zou Franco er voorstander van zijn, dat Juan Carlos later koning van Spanje wordt. „The Times" meldt het over lijden van de internationale ban kier baron Louis de Rothschild. Hij is 72 jaar geworden. De laat ste tijd woonde hij op Jamaica. Vroeger stond hij aan het hqofd van de Oostenrijkse ban kiersfirma S. M von Rothschild. Bij het faillissement van de „Cre dit Anstalt" in 1931 verloor hij een groot deel van zijn fortuin. Toen de nazi's Oostenrijk binnen vielen werd hij gearresteerd. Na een gevangenschap van onge veer 14 maanden werd hij in Mei 1939 vrijgelaten, nadat zijn fami lie een losgeld had betaald, dat in de buurt van 80 millioen gul den moet hebben gelegen. Hij woonde korte tijd te Londen en vestigde zich daarna in de Ver enigde Staten, waar hij het staatsburgerschap verkreeg. i Onder dekking van de nieuwe vliegtuigen, rukten deze troepen thans snel op, waarbij een aan tal tegenstanders werd gedood en enige gevangenen werden ge maakt, aldus het communiqué. Een woordvoerder van de Cos taricaanse ambassade zeide, dat zich onder de gesneuvelden de leider van de invallende opstan delingen, Teodoro Picado, be vond. Volgens de Amerikaanse „Uni ted Fruit Company" die in Mid- den-Amerika grote belangen heeft, is dit bericht echter on juist. Teodoro Picado is de zoon van een oud-president van Costa- Rica die als balling in Nicaragua woont. In Costa Rica is de censuur op persberichten geëindigd. De Costaricaanse ambassade te Washington herriep later haar communiqué in zoverre, dat zij verklaarde dat de 4 „Mustangs" nog niet in actie waren geweest. Omtrent het sneuvelen van Teo doro Picado had men geen zeker heid kunnen verkrijgen. De voorzitter van de commissie van onderzoek van de organisatie van Amerikaanse staten (O.A.S.) heeft vier-en-een-half-uur gecon fereerd met president Somoza van Nicaragua. Na het onder houd verklaarde hij, dat de pre sident „onbeperkte medewer king" had aangeboden. De O.A.S.-commissie begon Dinsdag met haar onderzoek in Nicaragua. Zij zal bezoeken bren- I gen aan het ministerie van Oor log en van Buitenlandse Zaken in Managua. In het communiqué van de Cos. taricaanse legerleiding, dat Maan dagavond is uitgegeven, worden geruchten bevestigd waarin mel ding was gemaakt van de dood van Teodor Picado. Hij is Zater dag gesneuvld bij felle gevech ten in het gebied van Santa Rosa, aldus dit bericht. Dit is ook be- Naar te Brussel wordt verno men, is de conferentie van Bene- luxministers, die vandaag te Brussel zou worden gehouden, uitgesteld. Als motivering wordt gegeven, dat de nieuwe Belgische minister van Openbare Werken, Van Audenhove, zich nog niet vertrouwd heeft kunnen maken met de belangrijke kwestie der aanbestedingen, die één der voor naamste punten op de agenda is. Bij de behandeling in de Se naatscommissie voor verkeers wezen van de buitengewone be groting, heeft de socialistische senator Van Belle met betrek king tot de kwestie der Belgisch- Nederlandse waterwegen aange drongen op een scheiding van de medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. Om het vriespunt. Wisselende bewolking met en kele buien, maar aanvankelijk flinke opklaringen. Overwegend matige wind, krimpend naar Zui- delljke richtingen. Temperaturen om het vriespunt tot lichte dooi. DONDERDAG 20 JANUARI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.25 0A0 0.50 n.m. 11.27 12.02 12.42 12.52 ZON MAAN op onder op onder v.m. n.m. 19 8.41 17.05 5.12 12.51 30 8.40 17.07 6.09 13.37 21 8.39 17.08 6.57 14.34 22 8.38 17.10 7.36 15.40 23 8.36 17.12 8.06 16.52 34 8.35 17.14 8.31 18.07 25 8.34 17.16 8.52 19.24 drie problemen: Moerdijkverbin ding, kanaal van Terneuzen en Stop van Ternaaien. Hij verzocht crediet op de begroting uit te trekken om de Stop van Ter- naaien op te heffen en aldus be doelde scheiding te onderstre pen. De katholieke senator Van Buggenhout vroeg zich af, wat van genoemde problemen terecht zou komen indien het Deltaplan werd uitgevoerd. Pe minister ver klaarde in zijn antwoord, dat het onderzoek van de Nederlandse Deltaplannen versneld is. Deze plannen hebben evenwel geen enkele invloed op de Stop van Ternaaien. De regering heeft de centrale raad voor de economie en de hogere transportcommis sie verzocht rapport uit te bren gen betreffende een eventuële scheiding der drie vraagstukken. Dit rapport zal aanvullende inlich. tingen verstrekken op het ver slag Van CauwelaertSteenber- ghe. De minister merkte tenslot te op, dat het afsluiten van de zee armen geen enkele Invloed zal hebben op de getijen in Bel gië. 600 STUKS PLUIMVEE AFGEMAAKT. Onder de pluimveestapel van de pluimveehouder A. van Pijke- ren, wonende op 't Loo in de ge meente Oldebroek is pseudo- vogelpest geconstateerd. De op het bedrijf aanwezige dieren, ten getale van 600, wer den afgemaakt. Ook het vorige jaar deed zich op dit bedrijf een geval van deze ziekte voor. kend gemaakt door de radio van 1 de opstandelingen. Buitenlandse waarnemers in Costa Rica geloven, dat de op standelingen hun heerschappij in de lucht hebben verloren. Sedert het begin van de vijandelijkheden zijn twee van hun viegtuigen ver. loren gegaan. De regeringstroe pen daarentegen hebben nu de beschikking over vijf vliegtuigen. Berichten uit Costa Rica en Nicaragua, die Maandag te Washington zijn ontvangen, rechtvaardigen het vermoeden, dat het geschil tussen deze lan den op zijn einde loopt, aldus zei- de men in inter-Amerikaanse kringen te Washington. Ten departemente van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning heeft Dinsdag een bespre king over de verhoogde melk prijs plaats gehad tussen Minis ter Mansholt en Staatssecretaris Van Rhijn enerzijds en het be stuur van de Stichting van de Arbeid anderzijds. Naar wij vernemen zijn uit de discussie enige punten naar voren gekomen, welke het wen selijk maakten, zo mogelijk nog deze week een verdere bespre king te houden op breder vlak en een grotere vertegenwoordiging uit de ministerraad. Minister van Financiën Edgar Faure zal binnenkort het mini sterie van Buitenlandse Zaken van premier Mendès-France over nemen. Dit wordt in welingelich te regeringskringen te Parijs ver klaard. De premier is van plan vóór het eind van deze maand het ka binet te reorganiseren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft op zijn persconfe rentie verklaard, dat het eiland Jikiangsjan, waar de Chinese communisten aanvallen, van geen bijzondere betekenis was. Het was één van de eilanden, die in Mei van het vorige jaar van be zetter verwisseld waren zonder Het lid van de sectie Defen sie uit het Indonesische parle ment Sarwono Soetardjo, die de bijzondere aandacht in de we- dezer dagen is teruggekeerd rejd ie trekken van een bezoek aan de 'Moluk-1 Qp de vraag of staken van ken, waar hij zich op de hoogte det vuren tussen de nationalis- neeft gasteld van de veilig- +en en de communisten wenselijk heidstoestand heeft Dinsdag I geacht werd, antwoordde de mi- verklaard, dat infiltraties in de njster, dat dit een mogelijkheid betekenis van landingen van vormde met vele pro's en con- legereenheden zich in dé t^-g Molukken niet hebtoen voorge-In het algeme€n stonden de daan. Wel is een infiltratie voor- verenigde Staten sympathiek Vf„n tegenover pogingen om vraag- plan zijn de Nederlandse in vloed in dit gebied te doen her leven. Deze personen zouden (volgens Sartwono Soetardjo voormalige leden van de R.M.S. zijn. Als bewijs voor deze infiltra tie noemde hij het feit, dat de overheid (beslag heeft gelegd op documenten, die het karakter van instructies droegen, die door twee gewezen RMiS. kolo nels (zouden zijn gegeven. Inzake het hoogwater in de Rijn deelt de Rijkswaterstaat het volgende mede: In het stroomgebied van de Rijn is thans de neerslag overal opgehouden en er is zelfs op vele plaatsen lichte vorst. De zijrivie ren zijn op een topstand geko men of reeds in 'n toestand van val. Op de Rijn zelf is nog een flinke was te verwachten. De waterstand te Keulen was Dinsdagochtend 8.18 en zal naar verwachting nog stijgen tot om streeks 9 meter. Te Lobith was de stand Dinsdagochtend 15.06. De overlaat is hiermede in wer king getreden. De verwachting is, dat de rivier niet meer dan 1 meter zal stijgen en niet ver van 16 meter zijn topstand zal berei ken, en wel in de nacht van Don derdag op Vrijdag. De hoogste stand wordt ook voor de Nederlandse Rijntakken een flink hoge doch geenszins verontrustend. Hoewel in jaren niet een zo hoge stand is opge treden, zullen de verwachte top- standen afhankelijk van de plaats een 70 tot 100 cm lager blijven dan de allerhoogste stand van 1926. Henica-Gelei voor Uw handen Het instituut voor praeven- tieve geneeskunde en de afdeling voor interne geneeskunde van het academisch ziekenhuis in Leiden delen ons het volgende mede: De thans heersende influenza in Nederland wordt veroorzaakt door het virus van het type b. De laatste vrij grote influenza b-epi- demie deed zich voor in de win ter van 1952, en werd waarschijn lijk geïmporteerd uit Duitsland. De huidige ziekte, die reeds in December in Engeland eveneens heerste, werd begin Januari hier het eerst herkend in Den Helder. Influenza b. verloopt meestal lichter dan influenza a. en com plicaties van de zijde der longen zijn er minder veelvuldig bij, hoe wel zij wel voorkomen. Ook de snelheid van de verspreiding is langzamer dan bij influenza a„ tengevolge waarvan b.-epide- mieën langer kunnen aanhouden. Wat de Maas betreft deze is eveneens gewassen doch zeer matig. Alle stuwen zijn thans ge opend, en de uiterwaarden lopen onder water. Verwacht wordt, dat de topstand te Maastricht slechts weinig hoger dan 45 m zal komen. De gouverneur van Kenya, sir Evelyn Baring, heeft Dinsdag nieuwe voorwaarden voor over gave van Mau Mau-leden en am nestie voor misdaden bekendge maakt. Verzetslieden, die zich overge ven, zullen niet worden vervolgd wegens verzetsdaden die zij in het verleden hebben gepleegd. Wel zullen zij worden geïnter neerd. Boven de heuvels van Kenia vlogen Dinsdag vliegtuigen met krachtige luidsprekers, die de nieuwe bepalingen bekendmaak ten. Millioenen pamfletten werden uitgeworpen om de Mau Mau- leden mee te delen: „U zult niet worden opgehangen, wat u ook hebt gedaan, als u geen verdere gewelddaden begaat. Geeft u nu over." stukken op vreedzame wijze op te lossen en niet met behulp van strijd. Wat dit betrof achtten de Verenigde Staten zich tevens ge bonden door het handvest der Verenigde Naties, dat voorziet in vreedzame regelingen. De uitwerking van deze zaak was echter niet zo eenvoudig als de aanvaarding van een alge meen beginsel. Onder meer moest bijvoorbeeld rekening ge houden worden met het stand punt der Chinese nationalisten, die zich vele jaren loyaal tegen over de Verenigde Staten hadden betoond. De Verenigde Staten zouden zich niet in deze materie begeven zonder in Zeer sterke mate rekening te houden met het nationalistische standpunt. Op een desbetreffende vraag antwoordde minister Dulles, dat Amerika zich niet zou verzetten tegen mogelijke pogingen der Verenigde Naties, om tot een sta ken van het vuren tussen ge noemde partijen te komen. Hij wist echter van geen stappen in De sociaal-democraten en de christen-democraten te West-Ber lijn zijn het Maandagavond eens geworden over de samenstelling van het nieuwe stadsbestuur. In de senaat zullen zeven so ciaal-democraten en zes christen democraten zitting hebben. Burgemeester is de socialist dr. Otto Suhr, wiens plaatsver vanger 'de christen-democraat Fritz Amrehm zal zijn. De socia listen krijgen de portefeuilles van binnenlandse zaken, vervoer, federale aangelegenheden, econo mie, wederopbouw en volkshuis vesting en jeugdzorg, terwijl de christen-democraten zich met de zorg voor financiën, onderwijs, arbeid, volksgezondheid en justi tie zullen belasten. Zaterdag moet de stedelijke volksvertegenwoordiging zich over deze verdeling van de be stuursposten uitspreken. deze richting. Ook Amerika zou niet het initiatief daartoe nemen, althans niet zonder overeenstem ming met zijn verbondenen in die regionen. Amerika zou zich ech ter nooit verzetten tegen mogelij ke stappen van de zijde der Ver enigde Naties, tegenover welke organisatie het bij verdrag ver plichtingen had. Minister Dulles zeide geen voor kennis te hebben gehad van de radiotoespraak van zijn Britse collega, Maandag, waarin Antho ny Eden communistisch-Chlna aanmaande om voorzichtigheid te betrachten in de gevarenzones in het Verre Oosten. De toestand in het gebied van Formosa was gedurende vijf jaar „rustig" geweest doch de Chine se communisten hadden na het beëindigen van de vijandelijkhe den in Korea en Lndo-China de i van Hammarskjoeld naar Peking: geen succes genoemd kon wor den, zolang de Amerikaanse vliegers niet terug waren. De daad van communistich-Chi- na maakte volgens Dulles geeo deel uit van Chinese pogingen, om dn de Verenigde Naties opge nomen te worden. Naar zijn me ning begrepen de Chinezen maai al te wel, dat hun kansen hier mede verkleind zouden worden. Hij zeide dit alles naar aan leiding van vragen evenmin van mening te zijn, dat de Chine se communisten de gevangenen als „ruilobjecten" wensten te ge bruiken. Mogelijk wensten de Chinezen „hun gedwongen ver klaringen" voor binnenlandse propaganda te gebruiken. De Ver. Staten zullen aan Japan een duikboot "ran 1700 actieve strijd opgevat. Dit toon-1 (ton en zeven mijnenvegers van de een agressiviteit aan de zijde van de Chinese communisten, die Communistische strijdkrach ten hebben Dinsdagochtend een landing uitgevoerd op het natio- nalistisch-Chinese eiland Ji Kjang Sjan nabij Tatsjen, ten noorden van Formosa, aldus is door het nationalistische ministerie van Defensie op Formosa bekendge maakt. De operatie werd uitgevoerd door communistische marine luchtmacht- en infanterie-een- heden. Op het eiland bevinden zich slechts weinig nationalistische troepen, aldus de bekendmaking op Formosa, 's Middags om vijf uur plaatselijke tijd duurde de strijd tegen de aanvallers echter nog voort, zo werd hieraan toe gevoegd. Aan de landing ging een zware luchtaanval van zestig commu nistische toestellen op Jikjang- sjan en Tatsjen vooraf. Volgens gewoonlijk goed inge lichte kringen in Taipeh is de toestand op Jikjangsjan „critiek" voor de verdedigers. Jlkjangsan ligt ongeveer 20 km ten noordwesten van Tatsjen, dat 35 km uit de kust van China ligt op ongeveer 300 kilometer ten noordwesten van Formosa. Jikjansjan is het noordelijkste eiland van een keten van natio nalistische eilanden tussen For mosa en het vasteland. Het onlangs gesloten nationa- listlsch-Amerikaanse verdrag, waarbij beide landen elkaar steun toezeggen ingeval van een aan val op één van hen, heeft geen betrekking op de Tatsjenarehi- pel. Jikjangsjan in communis tische handen. Radio-Peking zegt, dat strijd krachten van communistisch China het nationalistische eiland Jikjangsjan, dat deel uitmaakt van de Tatsjen-eilandengroep, hebben „bevrijd". Ook in welingelichte kringen te Taipeh is verklaard, dat het garnizoen van het eiland is geca pituleerd. bezorgheid verwekte bij alle lan den, die vrede in die streken van de wereld wensten, aldus Dulles. De Tatsjen-eilandengroep be schouwde de minister als van geen essentieel belang voor de defensie van Formosa en de Pes. cadoren. Minister Dulles heeft de secre taris-generaal der Verenigde Na ties, Dag Hammarskjoeld, en de Amerikaanse permanente verte genwoordiger bij de Verenigde Naties, Cabot Lodge, voor heden naar Washington uitgenodigd voor een bespreking over de po gingen der Verenigde Naties, om de vrijlating te bewerkstelli gen van Amerikaanse en andere onderdanen van de geallieerden uit Chinese communistische ge vangenissen. Amerika hield zich thans ten aanzien van deze kwestie op de achtergrond teneinde de Ver enigde Naties de vrije hand te laten. Dit kon echter niet eeuwig blij ven duren en als de Verenigde Naties er niet in zouden slagen genoemde personen te bevrijden, zou Amerika zich rechtstreeks met deze kwestie moeten be moeien. Minister Dulles zei in antwoord op aandringen van de zijde van de journalisten, dat de missie 30Q ton lenen. Een overeen komst hier'joe geldig voor vijf jaar, is Dinsdag op het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken ondertekend. De mijnenvegers liggen reeds in de haven Hasabo, de duikboot zal vtoor October van dit jaar door. een Japanse bemanning, die op het ogenblik in de Ver. Staten in opleiding is, worden overgevaren. Voorts zullen Woensdag voor het eerst Japanse vliegers straalvliegtuigen besturen. Dan begint n.l. een opleiding met straalvliegtuigen van vijf Japan se vliegers op de luchtbasis Tsoeiki op het eiland Kioesioe. De voorzitter der Tweede Ka mer zal in de eerste vergadering na het Kerstreces, op 1 Februar a.s., voorstellen het interpellatie- verzoek van de heer Droesen nog in dezelfde vergadering in te wil ligen en de interpellatie aan de agenda van deze vergadering toe te voegen. Zoals bekend wil de heer Droe sen (KVP) de Minister van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzïe ning interpelleren over de ver hoging van de melkprijs. Een Franse memorandum over standaardisering en rationalise ring van de wapenproductie is Dinsdag te Parijs op een bijeen komst van de studiegroep der Westeuropese unie met algeme ne instemming begroet. De ver tegenwoordigers van Groot-Brit- tannië, WestiDuitsland, Italië, Ne. derland, België en Luxemburg deden evenwel voorstellen om hetzelfde doel te bereiken op een wijze, welke, in detail verschilt van de door de Fransen voorge stelde manier. De hoofdpunten van het Fran se memorandum, dat Maandag uitvoerig door de Franse verte genwoordiger Alexandre Parodi werd toegelicht, houden in: 1. De vorming gedurende een overgangspliase van twee jaar van twee commissies, een betref fende de wapenproductie en de De voornaamste Britse afge vaardigde, sir Christopher Stee- Ie, verklaarde dat Groot-Brittan nië gaarne de te Londen en Parijs genomen besluiten inzake de wa penproductie ten uitvoer wil leg gen. waarin o.m. werd vastge steld dat volledig rekening moet worden gehouden met de behoef ten van de afzonderlijke nationa le economieën. De studiegroep komt Vrijdag middag weer bijeen- Intussen hebben de delegaties de gelegen heid, de verklaringen van de lei ders der afgevaardigingen te be studeren. Prof. Erhard vertrekt heden naar Bonn. Waar hij voor enige commissies uit de bondsdag zal verschijnen met het oog het ko mende debat over de Parijse ac- coorden. Hij zal Vrijdag in Parijs terug zijn. - Dinsdagavond had de minister standaardisering een onderhoud met premier Men dès-France. Volgens gewoonlijk welingelichte kringen hadden de van wapens. 2. Met ingang van 1 Januari 1957 wordt een bewapeningsbu reau in het leven geroepen met verstrekkende bevoegdheden, dat besluiten neemt bij meerderheid van twee-derden. De leider der Westdultse dele gatie, de minister van Economi sche Zaken, prof. Erhard, ver klaarde zich bereid, mede te wer ken aan de standaardisering van zekere wapens. Doch hij was van oordeel, dat de controlerende be voegdheid van het voorgestelde productiebureau zich niet mag uitstrekken over verbruiksgoede- deren, welke in een bepaald sta dium hij de wapenproductie te pas komen. De Westduitsers deden een aan. tal suggesties, die tezamen met het Franse memorandum als ba sis van overleg zullen dienen. twee staatslieden een algemene gedachtewisseling over kwesties betreffende het plan voor een wapenpool. Prof. Erhard werd vergezeld door Herbert Blankenhorn, het hoofd van de politieke afdeling van het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Lewis Strauas, de voorzitter van 'de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, verklaarde dal) het Russische aanbod ge deeltelijk tegemoet komt am de voorstellen van president Eisenhower. die de 'basis vor men voor de ontworpen bank van atoommateriaal.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1