Belgische Kamer behandelt de overeenkomsten van Parijs MiClftïJH" Herhaij'"91:°g®n'n9en Noors schip bij Heek van Holland De toestand in Costa Rica Zuiderpier gelopen Mendès-France naar Baden-Baden DekwestieVan Glabbeke kaloperma GELEE mwroi Als een lopend vuurtje... VULPENNEN WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- to HAANSTANDEN Pleidooi van Spaak voor bekrachtiging accoorden De Gattmoet waarschijnlijk als verloren werden beschouwd Maximumprijzen voor consumptiemelk vastgelegd Overstromingen in Europa „Wel kle ine Nederlandse infiltraties" Vruchtbare besprekingen te Rome De Verenigde Naties „Republiek der Zuid-Molukk en de en Nationalistisch-Chinese aanvallen met vliegtuigen VRIJDAG 14 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3355. helpen direct F "W Chinese studenten de V. S. Indonesië Minister van Defensie Edens reis naar Oosten het onder v.m. maan onder tiKérlng Mi Abort! i« ri'-uzei Directeur-Hoofdredacteur I, van de Sanae Noordstraat 55-57 Terneuzen ftedactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5.35 per kwartaal; per eaaand f 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzer. Advertentieprijs: per mm 15 ct., minimum ;«s advertentie f 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 re&. i f L— Tedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of; Ad re» Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 trar Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uus Het debat in de Belgische Ka- mor over het wetsontwerp ter goedkeuring van de aeooordea va»» Parijs mag zich slechts in weinig belangstelling verheugen vast de zijde der volksvertegen woordigers, van wie meestal slechts een klein percentage in de vergaderzaal aanwezig Is. Daarentegen werd in de wan delgangen het opzienbare aftre den van de minister van Openba- re Werken, Van Glabbeke, bespro ken. Een der volksvertegenwoor digers moet in dit verband de op- mogelijkheden zullen uitgebuit worden en in het bijzonder zal de bevoegdheid van de E.K.S.G. op het gebied van de energie en liet transportwezen worden uitge breid. De Belgische minister van Bui tenlandse Zaken gaf tenslotte uit drukking aan zijn mening, dat de Parijse accoorden het mogelijk zullen maken op betere basis te onderhandelen met de Russen, teneinde tot een vredelievende co- existentie te komen. In dit verband wees Spaak op de moeilijkheden, die het onder handelen met de Russen oplevert. Wij hebben geen gezamenlijke taal en principes, zo zeide hij en 1 alleen de feiten kunnen bijdragen tot een betere verstandhouding, j Een van deze feiten is de samen- bundeling van onze militaire krachten, omdat dit bewijst dat, in tegenstelling tot hetgeen de Russen beweren, wij in staat zijn zelf onze problemen op te lossen. Overigens juichte Spaak de wij ziging in de Russische politiek der laatste maanden toe. Tenslotte legde minister Spaak er de nadruk op, dat de toestand thans geheel anders is dan in 1948. „Wij willen thans niet mili tair sterk worden om weerstand te kunnen bieden, zoals toen, doch om een basis te leggen om te kunnen onderhandelen". In 1955 zullen de volgende fT dienstplichtigen van de Kon. I landmacht voor herhalingsoefe. ningen in werkelijke dienst wor den geroepen: Onderdelen van de 5e divisie voor 31 dagen, een aantal leger korps- en territoriale onderdeden voor 31 dagen, een aantal territo- «mts» otn riale afdelingen luchtdoelartille rie voor 17 dagen, een aantal af delingen lichte luehtdoelartille- rie voor 31 dagen, een aantal on derofficieren en specialisten van de nationale reserve voor 10 da gen, en aantal onderdelen van 102 verbindings bedienings batal jon voor 14 dagen, onderofficie ren en nader aan te wijzen cate gorieën korperaals en soldaten van een aantal legerkorpsonder delen voor 59 dagen, de soldaten en korperaals ervan voor 45 da gen en tenslotte radargroepen en radarpelotons van een aantal di visie- en legerkorpsonderdelen voor de tijd van 59 dagen. merking hebben gemaakt: „De accoorden van Parijs interesseren ons minder dan de desaceoorden van Oostende". Een hoogtepunt in de debatten vormde Donderdag evenwel de uiteenzetting van de minister van Buitenlandse Zaken Paul Henri ■Spaak. Wat de bekrachtiging van de Parijse accoorden betreft, wees de minister erop dat de Franse naad van de republiek nog over 100 dagen beschikt, om zich hier over uit te spreken. Wat Duitsland aangaat kan niet verwacht worden, zo zeide hij, dat een definitieve beslissing j wordt geriomen vóór de tweede helft van Februari. I De generale staf van Casta-1 De opperbevelhebber van de De Belgische senaat zal zich pas pjea deelt mede, dat „men op 't j Costaricaar.se strijdkrachten behoeven uit te spreken, wanneer pUTq staat de opstandige bewe- heeft Woensdagavond de mening Kapitein K. Pedersen van de „Gatt", zijn 21 bemanningsleden en de binnenloods I. van der Reijden uit Rotterdam bevinden zich thans allen ongedeerd in hotel „Amerika" te Hoek van Holland. Nadat Woensdagnacht 7 opva renden waren gered door de red- dingsvlet „Directeur A. J. M. Goudriaan", heeft de helicopter „Delilah" van de marinelucht vaartdienst de overige beman ningsleden door de lucht in vei ligheid gebracht, Donderdagmorgen om half zeven had een vertegenwoordiger van de koninklijke Zuid-Holland- het resultaat der stemmingen in g;ng geheel te onderdrukken". Frankrijk en Duitsland bekend is, Men was fhans t>ozig met de aldus Spaak. Spaak verklaarde verder van mening te zijn dat het nog te vroeg is om over de bewapenings- pool te spreken, aangezien hier over een internationale conferen tie zal worden gehouden. Het doel van deze pool is, zo merkte de minister op, de bewapening te standaardiseren, om tot een ver mindering van de bewapenings- kesten te komen. „Ik zie op het ogenblik nog niet duidelijk, hoe achtervolging van de rebellen, die in noordelijke richting vlucht ten. In een te Bogota opgevangen radio-uitzending zegt de presi dent van Costa Rica, Figueres, dat president Somosa van Nica ragua verantwoordelijk i,s voor de invasie. Hij had Aanhangers van de vroegere Costaricaanse president Rafaël Colderon Guar- dia, die naar Nicaragua waren wij tot een dergelijke organisatie uitgeweken, van wapens voorzien. De herovering van Villa Quesa- da door de Costaricaanse troe pen was het begin van een om mekeer in de stand van zaken. Vliegtuigen van onbekende na. tionalitait hebben de Costari caanse steden Liberia, Tuxrialba deelgenoot, die niet j en San José beschoten met ma te werk wenst te chinegeweren. Er wordt van kunnen genaken, doch ik geloof, dat deze een supra nationaal ka rakter moet dragen". Het is. zo ging Spaak voort, nog te vroeg om de lijnen te trekken van een Westeuropese unie. „Wij moeten rekening houden met on ze Britse overhaast gaan". „De bewapening van West- Dultsiand is een absolute nood zaak voor de verdediging van Europa", zo ging minister Spaak voort. „Wij accepteren deze bewa pening niet met vreugde, maar worden er nu eenmaal door de omstandigheden toe gedwongen". Ons Europees defensiesysteem kan het niet zonder de Duitse bij drage stellen, aldus Spaak. Hoe wel liij niet gelooft in een oorlog, is Spaak niettemin van oordeel, dat de herbewapening van Euro pa geen ogenblik mag verslappen. Spaak wees er verder op, dat de Parijse accoorden waarborgen inhouden ten aanzien van de om vang der Duitse strijdkrachten, liet zal Duitsland bovendien ver boden zijn bepaalde wapenen te vervaardigen. De controle zal dit keer doeltreffend zijn, zo merkte hij op, daar Duitsland zich deze zelf heeft opgelegd. Ook de aan wezigheid van Engeland en Ame rika op het continent noemde Spaak een garantie van beteke nis. Spaak betoogde verder dat, in dien men Duitsland aan zijn lot overliet, dit land in de armen van de Russen zou vallen. „Dan zou slachtoffers geen melding ge maakt. Boven Liberia zou een toestel zijn neergeschoten. Amerika heeft meegedeeld, dat het, zoals door de organisatie van Amerikaanse staten is ver zocht, onmiddellijk vliegtuigen ter beschikking zal stellen voor „vreedzame waamemingsvluch- ten" boven CostaRica. A.F.P. meldt uit San José, dat de militaire operaties Woensdag de dood van één lid der rege ringsstrijdkrachten hebben ge. ëist. De rebellen daarentegen zouden te Villa Quesada 'n groot aantal doden en gewonden heb ben achtergelaten. uitgesproken dat de wapens die met valschermen boven de posi ties van de opstandelingen bij Villa Quesada uit vliegtuigen waren geworpen en die in han den zijn gevallen van de rege ringstroepen, van dezelfde soort zijn ais die, welke de president van Nicaragua, Somoza, enige tijd geleden in Managua hoofdstad van Nicaragua aan diplomaten en vertegenwoordi gers van de pers had laten zien. De president toonde deze wapens nadat hij melding had gemaakt van de verschijning van onbeken de onderzeeboten langs de kust van Nicaragua. Het bestuur van, het bedrijf schap /oor zuivel heeft, naar het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening mededeelt, maximumprijzen voor consumptiemelk vastge steld. gelijk aan de prijzen die op 12 Januari golden, dus na de recente prijsverhoging van 9 Januiari. In die gevallen waar in de consumptiemelkprijs met meer dan 3 cent per liter is verhoogd, wordt een heffing op gelegd gelijk aan de verhoging -oven 3 cent. Deze heffing wordt opgelegd aan de desbe treffende (melkinrichtingen en standaardisatielbedrijs bn. Co korte termijn zal het be- drijifsefhap voor zuivel onderzoe ken of voor de prijsverhoging voldoende aanleiding bestaat. Is dit niet het geval, dan wordt de prijsverhoging onmiddellijk ongedaan gemaakt door vast stelling van een lagere maxi mumprijs en vloeit de heffing' in het landlbouwegalisatiefonds. Blijkt de prijsverhoging in derdaad redelijk, dan zal de hef fing worden terugbetaald. Het (besluit van heü bestuur van het bedrijfschap voor zui- (vel heeft de goedkeuring van de minister van Landbouw, Visse- riji en Voedselvoorzieninig, zo als kon worden verwacht na de mededeling van de minister ter persconferentie van Dinsdag 11 Januari j.l., dat hij het bedrijf schap om een dergelijke maat regel had verzocht. De desbetreffende verordenin gen worden afgekondigd in het Voedselvoorzieningsblad. sche maatschappij tot rédding van schipbreukelingen contact opgenomen met de koninklijke marine om de mogelijkheden te bespreken de schipbreukelingen te redden door middel van een hefschroefvliegtuig. Om tien mi nuten vóór halfnégen werd an dermaal contact opgenomen met de stafofficier operaties te Den Helder en toen werd besloten, dat de helicopter „Delilah" van de „Karei Doorman", die circa 40 a 50 mijl buiten de kust ligt, zou trachten de overige opvarenden te redden. Om kwart over negen ver scheen het vliegtuig boven zee en op het strand te Hoek van Hol land werd eerst een proeflanding gemaakt. Daarna zette de vlie ger, luitenant-ter-zee-vlieger le klasse Van der Wel koers naar de „Gatt" en op een hoogte van ongeveer 15 20 meter bleef het toestel boven het schip hangen. Een lijn werd gevierd, de eerste opvarende stapte in de reddings gordel en werd opgetakeld. De rest volgde. De helicopter maakte zo vijf vluchten om de zeebeden en de loods te redden. Op het strand stonden E.H.B.O.-ers met dekens klaar om de leden van de be manning op te vangen. De loods vertelde, dat, nadat de „Gatt" Woensdagavond de aan varing met een ander schip had vermeden, het schip opeens op de Zuiderpier liep. „Het is zo gauw gegaan", merk te hij op. De loods gelooft niet; j dat het schip te redden is. Hij vertelde nog dat op het s< nip veel schade is aangericht do*, het overkomende water. Er sloe gen luiken en een stuk railing weg. En ook in het schip werd nogal wat ravage aangericht. Hij uitte zijn bewondering voor de vlotte manier waarop allen zijn gered door de helicopter van de marineluchtvaartdienst. (Advertentie) J-JET gaat al3 een lopend \uurtjt- door ons landvoortaan is de prijs van Castella Parels, Nederlands beste en snelstwerkende wasmiddel slechts 42 cent per pak. U kent het motto van Castella Parels: U vliegt nu door de was heenDat dit geen ijdele praat is bewijzen de stromen van brieven, die geestdrif tige huisvrouwen ons blijven zenden. Wassen met Castella Parels is dan ook iets geheel anders dan wassen met een traditioneel wasmiddel: de millioenen kleine Castella pareltjes geven terstond hun grenzeloze was kracht aan het water af - vlekken vluchten in paniek uit het goed en in het sop - een maal spoelen n genoeg - blauwen en bleken vol maakt overbodig! Zorg, dat i> Castella Parels in huis heeft! Als gevolg van zware regenval gedurende de laatste 48 uur en door het smelten van sneeuw worden steden en dorpen aan de voet van de Jura door overstro mingen geteisterd. Naar schatting is ongeveer 25 millioen m3 water in het Meer van Neuchatel gestroomd, waar door het waterpeil van het meer De Indonesische minister van Defensie, mr Iwa Kusumasuman- tri, heeft aan journalisten mede gedeeld, dat „het zeker waar is, dat Nederlanders infiltreren in het gebied der Zuid-Molukken". Hij ontkende, dat infiltraties en landingen per onderzeeboot ooit op grote schaal zijn uitgevoerd, maar „in het klein is dit zeker verscheidene keren gebeurd". De minister voegde hier aan toe, dat „dit in December j.l. het duidelijkst is gebleken, toen om- naar zij verklaarden, afkomstig lijk, dat wij strenger optreden en waren van een Nederlandse on- eerder kunnen ingrijpen dan te- derzeeboot". Over de veiligheidssituatie in de Zuid-Molukken zeide hij, dat die over het algemeen bevredi gend is en dat het leger de toe stand wel beheerst. De staat van oorlog werd op bepaalde eilanden afgekondigd naar aanleiding van de bovengenoemde geconstateer- voren. Onze veiligheidsmaatrege len kunnen wij er thans intensive ren, aldus de Indonesische minis ter van Defensie. Naar aanleiding van de verkla ringen van de Indonesische minis ter van Defensie over Nederland se infiltraties in het gebied van streeks 5 December enkele per- en Ambon en op en nabij Ceram, sonen werden aangehouden, die,aldus mr Iwa, maakt het moge- de infiltraties. De staat van oor de Molukken en de aanwezigheid log, die thans is afgekondigd op de eilanden tussen Nieuw-Guinea Premier Mendès-France heeft te Rome tegenover verslagge- vers verklaard, dat Italië en het gedaan zijn met Europa en de j Frankrijk „volledige overeen- democratie", zo zei hij. j stemming omtrent de algemene Wat het Verenigd Europa be theorie en methode voor een in- treft verklaarde Spaak, dat, zodra stelling van een Europees wapen, de Parijse aceoorden zijn gete- pool", kend, de Belgische regering actief j deel zal nemen aan het uitdragen .,Ik zou overdrijven als ik be- van de Europese gedachte. Alle weerde, dat omtrent alle bijzon- Eerste minister Achiel van Acker heeft Donderdagmorgen ra zijn terugkeer van het konink lijke paleis verklaard: „Ik heb hedenmorgen een brief ontvan gen van de liberale minister van Openbare Werken, Van Glabbeke, waarin deze zijn ontslag aan biedt. Ik heb hierop audiëntie aangevraagd bij de koning, die het ontslag van de heer Van Glabbeke heeft aanvaard." In antwoord op een vraag deel de de premier mee, dat aange zien de heer Van Glabbeke zijn ontslag heeft ingediend als mi nister het geen zin heeft hem nog te interpelleren over het gunnen van de aanbesteding van openbare gebouwen te Oostende aan een familielid. Omtrent een opvolger van de heer Van Glab beke kon de eerste minister nog geen mededeling doen doch de liberale partij zou het Kamerlid Hilaire Lahaye hebben aangewe zen. De liberale minister Van Glab beke wordt verweten in zijn functie van minister van Open bare Werken en burgemeester van Oostende de uitvoering van publieke werken te Oostende te derheden overeenstemming is be reikt", zo voegde hij er aan toe. De Italiaanse leiders hadden hem deelgenoot gemaakt van hun bezorgdheid ten aanzien van de tewerkstelllngsproblemen. De Franse afgevaardigden hadden de Italiaanse bezorgdheid gewet tigd geacht en op de conferentie van 17 Januari in Parijs zou de Franse delegatie alles in het werk stellen om deze weg te ne men. Italië en Frankrijk hadden het fundamentele denkbeeld gemeen, dat de maatregelen, welke thans in West-Europa getroffen wor den, slechts stappen zijn in de richting van een internationale ontspanning en een vreedzame samenwerking tussen alle den. Mendès-France zei in antwoord te brengen dag per trein uit Rome vertrok ken naar Baden-Baden in Duits land, waar hij besprekingen zal voeren met bondskanselier Kon rad Adenauer. De Franse premier werd te Ro. me uitgeleide gedaan door de Italiaanse premier Mario Scelba, minister van Buitenlandse Zaken Martino, de Duitse ambassadeur, Clemens von Brentano en de Franse ambassadeurs te Rome en Vaticaanstad. Kort vóór het vertrek van de trein fourageerde de treinkok 'n kist met 12 flessen melk voor de melk drinkende premier. Vóór zijn vertrek verklaarde de premier nog aan de pers dat onmiddellijk een gezamenlijke Frans-Italiaanse commissie zou worden ingesteld, om de beslis singen, die in Rome zijn geno men met betrekking tot nauwere lan-economische samenwerking tus sen de twee landen, ten uitvoer op vragen dat het duidelijk was, dat het Westen geen nuttige be sprekingen met Moskou zou kun nen beginnen, vóórdat alle zeven betrokken landen de Parij.se ver dragen zullen hebben beknaeh. tigd. Hij zei dat hij, met dit voorbe- Hij voegde eraan toe, dat Frank rijk dit voorjaar 85 van zijn handel zal hebben geliberaliseerd. hebben opgedragen aan een nog j boud, hoopte dat de besprekingen slechts korte tijd bestaande j met Moskou zouden beginnen, maatschappij „Art et Technique", 'Zodra er voldoende diplomatieke waarvan een zwager van de heer voorbereidingen zijn getroffen. Van Glabbeke directeur is. I De Franse premier is Donder- !M (met gouden pen) vanaf 6,25 tot ƒ66,50 N.V. Fa. P. J. VAN DE SANDE van een Nederlandse onderzee boot in dat gebied, heeft een woordvoerder van het Nederland se hoge commissariaat in Djakar ta meegedeeld, dat tot dusverre hierover het hoge commissariaat generlei mededeling van officiële Indonesische zijde heeft bereikt. De woordvoerder voegde hier aan toe, dat op soortgelijke be richten, welke in begin December in de pers circuleerden, reeds in Nederland officieel is gereageerd, n.l. dat er sinds jaar en dag geen Nederlandse onderzeeboot in In donesische wateren is geweest. maakt banden zacht als fluweel in de afgelopen 18 uur ongeveer 11 centimeter is gestegen. In Le Brassus, in het Jura-ge- bergte is de temperatuur in 24 uur tijd gestegen van 12 graden Celsius onder nul tot negen gra den boven nul. Bij Bienne is een jongen, die een duif uit de rivier wilde red den, verdronken. In Oost Frankrijk zijn als ge volg van overstromingen vele verbindingen verbroken. De weg tussen Nancy en Epinal is ge blokkeerd door tonnen aarde die door het water zijn aangevoerd. In de Vogezen zijn het leger en de brandweer de bevolking te hulp gekomen. De bewoners van Ramberviliers zijn geëvacueerd. Tussen Bazel en Straatsburg ligt het scheepvaartverkeer op de Rijn stil in verband met de ge vaarlijke hoge waterstand van de rivier. in Volgens radio-Peking worden Chinese studenten in de V. S. „vervolgd". De Amerikaanse regering zou pogen de Chinezen te verhinderen naar huis te ke ren. Mei) deze verklaring, aldus Reuter, wordt de hernieuwde Chinese campagne voor de te rugkeer van de Chinese studen ten, welke na het 'bezoek van Hammarsikjoeld aan Peking is begonnen, voortgezet. Sommige van genoemde stu denten hebben een opleiding in de kerniphysioa gevolgd. De Britse minister van Bui tenlandse Zaken, sir Anthony Eden. (heeft toesloten op zijn reis door Aziatische landen (ter gelegenheid van de Zoavo-con- ferentie in Bankok) op de thuis reis otok Ankara, de Turkse hoofdstad, aan te doen. De minister, zo verneemt Reu ter uit diplomatieke bron, be oogt met zijn bezoek aan Anke ra de voltooiing van de defen- sieketen van West-Europa tot het Verre Oosten. Doordat Turkije vertoonden is met de Navo en een verdrag heeft met Pakistan, vormt her indirect een schakel tussen de Navo en de Zoavo, zo merkt men op. Ambtenaren van de Verenigde Naties hebben Donderdag te New York verklaard, dat de Verenigde Naties niet kunnen ingaan op de klacht van de „Republiek der Zuid-Molukken" tegen Indonesië, omdat de Zuid-Molukken deel uit maken van Indonesië, een van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties kunnen zich niet mengen in een binnen landse aangelegenheid van een aangesloten land. Ook kunnen zij geen verzoeken van andere dan regeringsorganisaties aan de Ver enigde Naties laten rondgaan on der leden-staten. De ambtenaren deelden mede, dat de „Republiek der Zuid-Mo lukken" stappen heeft onderno men bij de secretaris-generaal, de Volgens nationalistisch-Chine- se ibron hefctoen zware nationa listische bommenwerpers In de vroege ochtend communistische artilleriestellingen en schepen pp en todj het eiland Tienao, on geveer 14 mijl ton N. van het op en nabij het eiland Tienao, on- ,imet goed resultaat" gebom- tische kanonneerboten drie com munistische patrouilleboten ten N. van Tatsjen zwaar bschoten. De patrouilleboten weken uit in de richting van het vaste land. ,De communistische vaar tuigen (bereidden een verras singsaanval voor op enige eilanden, welke ongeveer 30 mijl MMniXerteg-euW00rdiger van de Molukken richtte zich 22 Novem berj.l. tot leden van de Verenigde Naties met een beschuldiging van „koloniale onderdrukking" van volk van de Zuid-Molukken het aan het adres van Indonesië De vertegenwoordiger had verzocht om plaatsing van de kwestie op ae algemene vergadering. medegedeeld door het K.N.M.I te Tydelijk sneeuw. Overwegend zwaar bewolkt mei op vele plaatsen sneeuw. Matige tot vrij krachtige zuidoostelijke tot oostelijke wind. Temperatu ren omstreeks het vriespunt ZATERDAG 15 JANUARI. bardeerd. pit is de derde ach- j ten N. van Tatsjen zijn gelegen, Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.18 6.53 7.33 7.43 n.m. 6.44 7.19 7.59 8.09 tereenvolgende communistische dag, waarop stellingen wor- den aangevallen als represaille op het ziware communistische bombardement, dat Maandag op Tatsjen uitgevoerd werd. Volgens een nationalistisch communiqué hebben nationaliS- Waafnemers te Jïongfcong zijn van mening, dat de com munisten een blokkade pogen te leggen om de Tatsj,en-groep en dat de nationalisten „terug slaan". Een en ander zou deel uitmaken van een „hete ze nuwenoorlog" doch van weinig strategische waarde zijn. ZON 15 16 17 18 19 op op 8.44 16.59 0.44 8.44 17.00 1.56 8.43 17.02 3.03 8.42 17.04 4.09 8.41 17.05 5.12 n.m. 11.03 11.22 11.45 12.14 12.51

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1