De strijd in Costa Rica «Labyrinth der melkprijzen» Strauss over atoomwapens Degrelle sliep naast Paul van Zeeland de Russische Hammarskjoeld in Tokio Verdine wordt vrijgelaten SNEEUW IN AANTOCHT WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- es KAAKSTANDEN Prijsstop voor melk niet uitgesloten Zijn er nog Japanse militairen op Nieuw-Guinea stedactie-adres: DONDERDAG 13 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3354. MINISTER MA NS HOLT over het Woensdagavond verscheidene Persconferentie van Eisenhower Excecutie van Chessman opnieuw uitgesteld De strijd tegen de inflatie De Noordvietnamese vluchtelingen Burgess en Maclebn De overstroming in Griekenland on Oirecteur-Hootdredacteur I. van de Sanaa Noordstrant 55-57 Terneuzen Telefoon 2073 er. 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand f 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Tameuzen Advertentieprijs: j>er mm 15 ct,; minimum advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertentiesr 5 reg".h. t. Iedere regel meer 20 cent, Vermelding: Brieven onder nummer, of; Su.tres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags uur Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur Het eerste treffen tussen de Castaricaanse regeringstroepen ea de opstandelingen schijnt in het voordeel van de nationale ti»epen te zijn verlopen. Aan de zijde der regeringstroepen vielen twee gewonden. Het gevecht vond Dinsdagmid dag plaats ten Zuiden van Villa Quesada. Uit Puerto Cortes, een Costaricaan.se havenstad aan de Stille Oceaan, wordt gemeld, dat het communistische vakverbond paogt een staking te organiseren ia de grote Landbouwbedrijven ia dit gebied. Plaatselijke vak bondsleiders hebben voor dit doel contact opgenomen met vooraan staande uiterst linkse leiders in de hoofdstad San José. Niet-geïdentificeerd vliegtuig boven San José. Een vliegtuig van onbekende nationaliteit heeft Woensdagoch tend laag over de Costarioaanse hoofdstad San José gevlogen en een aantal schoten met een mi trailleur afgevuurd. Volgens een later bericht van de Costarieaanse radio is het toe stel, volgens een officiële be kendmaking een Venezolaanse jager, neergeschoten. Het toestel kwam volgens de radio uit Nicaragua. De commandant van de Costa rieaanse burgerwacht, kolonel Quiroz, heeft Woensdag bekend gemaakt, dat de „invallers" Woensdagochtend een tweede piaats hebben bezet en wel op 'n afstand van 64 km van de grens met Nicaragua. De invallers wa ren per vliegtuig aangevoerd, al dus dit bericht. Radio-Costa Rica meldde, dat de regering gebruik maakt van burgervliegtuigen om versterkin gen over te brengen naar het grensgebied. Ook werd gemeld, dat zich reefis meer dan 1.500 vrijwilligers hebben gemeld voor de burger, wacht. Samen met de 1.500 man 6.000 man op de been kunnen brengen. Er bestaat echter ge-j brek aan bewapening en er zijn geen militaire vliegtuigen. Later meldde radio-Costa Rica, dat de regeringstroepen de stad Villa Quesada hebben heroverd. Boven de provincie Liberia heb ben Woensdag tweemaal vreem de vliegtuigen gevlogen, die met mitrailleurs schoten. In San José en langs de weg ran de hoofdstad naar Villa Qua. sada worden versperringen aan gelegd en stellingen gebouwd. Volgens een commuriqué, dat de ambassade van Costa Rica in WEST-INDISCH BEDRIJF VAN DE K.L.M. STAAKT DIENSTEN EN DEEL VAN CARIBISCHE GEBIED. NOORS SCHIP BIJ MONDING NIEUWE WATERWEG AAN DE GROND. Het Noorse schip „Gatt" is Woensdagavond om 22.35 uur ter hoogte van 't Zuiderhoofd bij de ingang van de Nieuwe Waterweg in moeilijkheden geraakt en aan de grond gelopen. Het schip ligt dwars voor de pier, met de kop om de Zuid. De situatie van het schip wordt Het West-Indische bedrijf van voorzover men het thans kan be de K.L.M. heeft in het Caribi- zien, bedenkelijk geacht sehe gebied voorlopig twee dien- j „Gatt", die 1550 b.r.t. meet, sten gestaakt wegens de politie- zjt jn eenzelfde positie als inder- ke toestand. Het zijn de lijnen Panama San Jose (de hoofd stad van Costa Rica) v.v., welke drie maal per week wordt gevlo gen en San José Managua (de hoofdstad van Nicaragua) tijd het Bricse schip Spanker", dat op het Noorderhoofd vast liep en moest worden ges'oopt. De „Gatt" zit weliswaar nog piet op het Zuiderhoofd, doch men vreest dat het schip door de wordt. UNIECOLLECTE. Washington uit San José heeft die tweemaal per week gevlogen krachtige Noord-Westen wind ontvangen, neemt het aantal luchtaanvallen toe. Een woordvoerder van de am bassade verklaarde, dat bij twee aanvallen op San José een „Thun derbolt" het paleis van de pre sident Fdgueres en het voornaam ste winkelcentrum van de etad met machinegeweervuur heeft bestookt. tegen de pier zal worden gewor pen. De kapitein van het schip heeft Door 525 plaatselijke comité,s noodseinen uitgezonden. Onder te thans f 235.673,51 bijeenge- meer heeft hij meegedeeld dat bracht voor de 76e Uniecollecte Jn de machinekamer een lek is voor de Schoen met de BijbeL Deze comité,s hadden het vorige jaar f 218.339,33 verzameld. Lewis Strauss, voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, heeft Dinsdag in een toespraak te Washington verklaard, dat premier Malen kof niet blufte, toen hij vorig jaar mededeelde, dat de Sow- iet-Unie een einde had gemaakt aan het Amerikaanse monopolie op het gebied van ontploffingen van waterstofwapens. Het is onverstandig de Sow- jet'wetenscbaip te kleineren, zo zei hij. De voorraad atoomwapens in de V. S. groeit snel en ér zijn verschillende typen gemaakt cm tegemoet te kernen aan de be hoeften van de strijdkrachten. „Ik geloof, dat wij' nog steeds burgerwacht en de 2.000 reservis-j voorliggen op iedere concur- teh waarover de Costarieaanse' rent. regering reeds beschikt, zou Cos-Hij sprak de speculaties tegen, ta Rioa een leger van ongeveer dat de V. S. werken aan een supertkdbaltfoom, die de water- stoflbom tot een „gewoon" wa- .pen zou maken. De enige kobalt- btam waarvan hij wist, wordt in ziekenhuizen gebruikt voor be strijding van ziekten. Bij proeven met atoomwapens, die Ivan midden-Fetoruari tot September in Nevada worden gehouden, zal men experimen- teren met wapens, die voor ver- sloot Maandagavond, dit voorstel schillende speciale doelen toe-aan het kabinet voor té leggen, stemd zijn. Volgens partijkringen zal een Hil ging niet in op een vraag, uitroepen van Ceylon tot een re- of de V. S. van pLsn zijn dit publiek geen invloed hebben op jaar in het gebied van de Stille het lidmaatschap van het Britse Oceaan proeven te nemen. i gemenebest. ontstaan en veel water maakt. •De „Gatt" werd in 1920 ge bouwd. De vuren waren gisteravond reeds gedoofd. De Libre Belgique" verklaart een eigenhandig geschreven brief van twaalf bladzijden van L^n Degrelle te hebben ontvangen. Deze brief is gedateerd „ergens m de wereld, 4 Januri 1955", «aar werd te Frankfort (West- Duitsland) gepost, dwz, aldus het blad, in een plaats waar hij zeker niet is. Degrelle spreekt op ironische wijze over de bekende plechtig heid in het stadhuis van Madrid, zonder te zeggen, of hij haar al dan niet bijwoonde. De brief van Degrelle is een pleidooi, waarvan de „Libre Bel gique" verklaart, dat zij er haar kolommen niet voor zal openen. Dit pleidooi zo schrijft het blad, is een totale teleurstelling. Het wezenlijke van zijn verdediging bestaat in een verklaring van vaderlandsliefde. ,.Ik bied aan", zo schrijft Degrelle, „voor een regelmatig, vrij en echt hof van assisen te verschijnen, en er ge heel alleen het reusachtige appa raat van een vijandig regime te trotseren. Indien men „ja" zegt, kom ik daags daarna met mijn hele boeltje op de dichtst bijge legen Belgische ambassade. Zegt men „neen", dan zal ik wachten. Maar in dat geval moet men zieh er niet over verwonderen, indien ik van buiten af van tijd tot tijd een verklaring afleg." Degrelle eist voorts, dat de debatten van zijn proces in ex- tenso zullen worden gepubliceerd en dat de zittingen door de radio volledig zullen worden uitgezon den. De „Libre Belgique" schrijft voorts, dat Degrelle hier en daar een sterk gekleurd verhaal van CEYLON EEN REPUBLIEK IN 1956? Het kabinet van Ceylon zal spoedig worden gevraagd in overweging te nemen Ceylon in 1956 tot een republiek uit te roe pen. De commissie voor resoluties van de „Verenigde Nationale partij" regeringspartij be- zijn ontmoetingen met Belgen in het buitenland geeft. Degrelle heeft aan zijn ge schrift enkele recente foto's van zijn persoon toegevoegd, welke het blad verklaart ter beschik king van de Spaanse politie te stellen. Degrelle geeft in zijn epistel geen enkele aanduiding over zijn huidig verblijf. Wel vertelt hij, dat hij, toen hij op zekere dag 'n j wandeling maakte, even geraakt Operatie tegen uau Mau werd door het spatbord van de De secretaris-generaal der Ver. Naties, Hammarskjoeld, is giste ren te Tokio aangekomen, op terugreis naar New York na zijn bezoek aan Peking. De verdere reis zal gemaakt worden met het vliegtuig van de opperbevelheb ber der Ver. Naties in het Verre Oosten, generaal Huil. Zijn assistent, Per Lind, zeide echter: „De gezinnen van de elf Amerikaanse piloten, die door de Chinezen vastgehouden worden, zullen nog een beetje langer ge duld moeten oefenen". Lind zeide niet te kunnen zeg gen, wanneer het schriftelijke rapport van Hammarskjoeld aan de Verenigde Naties voor publi catie beschikbaar zou komen. auto van de 'Belgische minister Buisseret. Deze herkende hem echter niet. Degrelle beweert zelfs in het paleis van een van zijn vrienden geslapen te hebben slechts gescheiden door een dun ne wand van oud-minister Paul van Zeeland. Deze wist niets af van het verblijf van Degrelle in hetzelfde huis. Woensdag is in Kenia de groot ste militaire operatie tegen de Mau Mau begonnen, waaraan negen Britse en Afrikaanse ba taljons deelnemen. Deze actie, die ongeveer een maand zal duren, heeft ten doel het bosgebied van het Aberdare- gebergte, ten Noordwesten van Nairobi, te zuiveren. De Amerikaanse soldaat Wil liam Verdine, de laatste van de drie Amerikanen die jarenlang in de Sowjet-Unie zijn vastge houden, zal op een nader te be palen datum worden vrijgelaten en ter beschikking gesteld van de Amerikaanse autoriteiten in Berlijn, aldus heeft een woord;- voerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De Sowjet-minister van Euï tenlandse Zaken, Molotof, heeft de Amerikaanse ambassade in Moskou hiervan op de hoogte gebracht. Zaterdag j„l. werden de twee andere Amerikanen, William iv'arrVn-iv en John Noble, door de (Russen aan de Amerikanen Koitsji Obata, voormalig kapi-1 brek aan gelden niet kan door- tein in het vroegere keizerlijke gaan, Japanse leger, die met een aian-j Hij zeide, dat er weliswaar tal ambtenaren en vrijwilligers geen „waterdichte bewijzen" zijn, overgedragen. De woordvoerder verklaarde, dat de Sowjetmota over deze kwestie kort was en geen mel ding maakte van elf Sowjet- russische kinderen, die zich in WesWBuitsland en New York bevinden. Toen de Sowjet-Unie op zeven Januari .bekend maakte, dat Marchuk en Noble vrijgelaten zouden worden, werd het ver zoek om deze kinderen in de gelegenheid te stellen naar hun land terug te keren, hernieuwd. In antwoord op een desbetref fende vraag antwoordde Lind, dat dè Amerikaanse chauffeur lijfwacht even goed was behan deld ais de rest van het gezel schap van de secretaris-generaal. President Eisenhower heeft Woensdag in Washington op zijn wekelijkse persconferentie ver klaard zich niet te kunnen voor stellen, dat tactische atoomwa pens gebruikt zouden worden bij een internationale politie-actie doch hij voegde er aan toe, dat in militaire aangelegenheden niets bij voorbaat uitgesloten kon worden. De president verklaarde dit, toen hem werd gevraagd, of atoomwapens zouden worden ge bruikt bij vijandelijke acties die geen wereldoorlog betekenen of in omstandigheden waarbij geen inmengipg plaats heeft van een belangrijke aanvalsmacht. Aan Caryl Chessman, auteur van het boek „Dodencel 2455", die 6% jaar geleden wegens aan randing van vrouwen en ontvoe ringen ter dood is veroordeeld, is opnieuw uitstel van executie verleend. Chessman zou Vrijdag in de ge vangenis van San Quentin in San Francisco worden terechtge steld. Hij heeft feiten naar vo ren gebracht, die naar de mening van de rechter misschien een be roep en een herziening van zijn proces rechtvaardigen. Chessman verdedigt zijn zaak zelf. naar het Zuidelijke gedeelte van het Stille Oceaan-gebied vertrekt dat zich nog Japanse militairen op Nieuw-Guinea bevinden doch voor het bergen en naar Japan dat dit, gezien het in het afgelo- overbrengen van stoffelijke res-pen najaar plotseling opduiken den van aldaar in de afgelopen van vier Japanse militairen, die oorlog gesneuvelde Japanse mili tairen, heeft aan de vooravond van zijn vertrek medegedeeld, dat een plan, om boven Nieuw- Guinea strooibiljetten uit te wer pen, waarin zich eventueel nog •p het eiland bevindende Japan- zich door eenzaamheid gedreven kwamen melden, mogelijk ge acht moet worden. Volgens Obota trad de Japanse regering in deze „nogal bange lijk" op, daar zij zou vrezen de ners wordt medegedeeld, dat de Australische autoriteiten onaan- •orlog afgelopen is, wegens ge-1 genaam te stemmen in Zweden In de troonrede, waarmee koning Guusta-af Adolf Dinsdag het Zweedse parlement opende, zijn nieuwe beperkingen aanga- kondigd om de inflatie in Zwe den tot staan te,brengen. De koning zeide: „Er toestaat een neiging grotere eisen aan onze hulpbronnen te stellen dan bin nen de grenzen der mogelijkhe den liggen. Dit kan tot inflatio- nistische verstoringen leiden. Er zal een meer beperkte eco- nomsohe politiek gevolgd moe ten worden. De eisen van ge meenschap en individu moeten foeiperkt worden". In aansluiting op vroegere berichten waarin melding werd gemaakt van een treffen op 8 en 9 Januari tussen Vietmmh- miUtairen en Katholieke vluch telingen in Noord-Amman, is Woensdag ui^ gezaghebbende bron vernomen, dat op die da gen een mobiele groep van de internationale bestandscommis sie zich op slechts 18 kilometer van het strijdtoneel bevond. De communisten hadden ver klaard, dat de mobiel groep het gejbied niet kon bezoeken, omdat het „niet veilig" was en dat als de groep zou trachten met vliegtuigen naar het gebied te reizen, de toestellen neerge schoten zouden worden, aldus deze bron. Toen de mobiele groep, die was uitgezonden na herhaalde Franse klachten dat vluchtelin- SptotvAGF,GROEP IN PERZI» ONSCHADELIJK (GEMAAKT. Officieren van de veiligheids-1 gen in strijd met de bestandsbe- dienst van het Perzische leger palingen werden vastgehouden, delen mede, dat te Mesjed, een na verscheidene dagen pas ter stad aan de grens met de Sowjet-1 plaatse arriveerde, waren de republiek Toerkmenië, een spi- vluchtelingen verspreid. De Fran- onnagegroep onschadelijk is ge-'se en Vietnamese verbindingsof- maakt, die werkte voor een bui- j ficieren hebben slechts enkelen tenlandse mogendheid. |van hen kunnen opsporen. In 1954 werd een totaal subsi die van 83 millioen gulden aan boer en verbruiker op de melk gegeven. Dit bedrag zal in 1955 tot 102 millioen worden opge voerd, waarvan 60 millioen gul den direct aan de consument ten goede zal komen.. Aldus Minister S. L. Mansholt tijdens een zeer drukbezochte persconferentie over hetgeen hij noemde het „labyrinth der melk prijzen". De minister verklaarde o.m., geconstateerd te hebben, dat in verschillende delen van het land de neiging bestaat de drinkmelk- prijs met meer dan drie cent per liter te verhogen, ook daar, waar dit bedrijfs-economisch niet ver antwoord is. Het Bedrijfschap voor Zuivel heeft de opdracht ongemotiveer de prijsstijgingen onmiddellijk de kop in te drukken. Eventueel volgt een prijsstop. Minister Mansholt is overtuigd van de noodzaak de drinkmelk- prijs in het Westen des lands tij delijk met vier cent te verhogen. Het gestegen kostenpeil veroor zaakte daar reeds verlies, dat om streeks een halve cent per liter bedraagt. Tijdelijk zal dus vier cent meer berekend worden, waarna een periode volgt, waar in slechts drie cent verhoging wordt berekend. Indien consumptiemelkbedrij- ven aan slijters meer dan 3 cent verhoging zullen doorberekeneg, dan zal boven de hoofden dezer bedrijven ook de prijsstop drei gen. Over de verhoogde kosten van de schoolmelkvoorziening zal met de Nederlandse vereniging van gemeenten overleg worden ge pleegd. Te dien aanzien zijn nog geen maatregelen genomen. In antwoord op een vraag ver klaarde de minister, dat geen overleg over de melkprijzen met de Stichting van de Arbeid is ge pleegd, omdat zulks zou zijn neer gekomen op het mededelen en aanhoren van een beslissing, waarover de regering minstens 10 tot 12 uur heeft beraadslaagd. Deze onbevredigende vorm strookt niet met de figuur van de Stichting, die wel betrokken zal wórden in het overleg over de gevolgen van die beslissing. De minister kan niet voorspel len, of, en indien ja, hoeveel het verbruik van drinkmelk zal teruglopen. Deze teruggang zal de boer niet treffen, wel de slij ters. Naar de mening van de minis ter is het besluit om de melk prijzen te verhogen geenszins in strijd met het tot dusver gevoer de prijsbeleid van de regering. Minister Mansholt zeide deze persconferentie te hebben be'egd vanwege de grote verwarring, die rond het verhogen der drink- melkprijzen is ontstaan. „Ik zal trachten u in te lichten over de weg in het labyrinth der melkprij zen", zo zeide hij tot de vele tien. tallen journalisten. In de laatste tien jaar is het beleid gericht geweest op een zo laag mogelijke prijs van 't volks- voedsel melk. Daarom wordt ge hecht aan drinkme^ van 2.5 per cent vet, die uitstekend van kwa liteit en smaak kan zijn. De prijs ervan scheelt aanzienlijk met die van volle melk. In het streven naar lage prijzen, werd de drink melk in meerdere of mindere mate gesubsidieerd. In het kader van het algemene subsidiebeleid wordt, gezien de internationale en Benelux-verhoudingen, ge streefd naar verlaging van subsi dies. Melk is één der belangrijkste producten van de Nederlandse boerenbedrijven. De helft ervan wordt op de gemengde zandbe- drijven geproduceerd. Door diverse oorzaken de landarbeidersionen stegen met 24 percent, we hadden een slechte zomer en de voedersitua tie is niet gunstig stegen de productiekosten van de melk. Blijkens berekeningen van het landbouweconomisch instituut L.E.I. was deze stijging voor de weidegebieden 2 cent per liter en voor de zandgebieden 4 cent per liter. In een jaar tijds steeg het arbeidsgedeelte van deze verho ging resp. 1.75 cent en 3.35 cent per liter koemelk. Waar melk in de veehouderij sector naast het baconcontract het enige product is, dat gega randeerd wordt en waar het een basis van vele bedrijven is, moest opnieuw een zogenaamde staats- garantieprijs worden vastgesteld. Men is hierbij uitgegaan van de goedkoopst werkende (weide) gebieden en kwam bij een ver goeding van arbeidskosten en ondernemersloon, doch zonder winstneming, op 22 cent per li ter melk, waar de gemiddelde kostprijs 23.6 cent zou moeten bedragen. Bij het vaststellen van deze ga rantieprijs van 22 cent is reke ning gehouden met de vrij stabie le, doch weinig renderende inter nationale zuivelmarkt. Het wordt zelfs de vraag, of in het tijdvak 1 November 19541 November 1955, de garantieprijs van 22 cent wordt gehaald, aldus minister Mansholt. Toeslag zandbedrijven. Omdat de garantieprijs bere kend is op goedkoop werkende gebieden, zou deze de „duurdere" productiegebieden in de knel brengen. Er is, gezien de produc tiviteit, een aanzienlijk pachtver. schil in de weide- en de zandge bieden. Men kan dit pachtver- schil, van kleine, gemengde be drijven op het zand, dat neerkomt op 90 gulden per ha of 1.7 cent per liter geproduceerde melk, elimineren, door de zandboeren een extra garantie van 1.7 cent te geven. Men komt dan op een redelijke garantie van gemiddeld plm 23 cent per liter. Indien de internationale zuivel markt aantrekt en dus gemid deld meer dan 22 cent door de zandboeren, dan zal de garantie in verhouding worden verlaagd. Haalt men slecht de 22 cent, dan zal die 1,7 cent extra garantie per .liter een bedrag van 42 millioen gulden kosten. I Blijven de gemiddelde prijzen I landelijk onder de 22 cent, dan zal de overheid verder op alle melk tot 22 cent bij moeten pas sen. Verrekenprijs. In de loop der jaren is het re delijk gebleken de boeren een winst van twee cent per liter op de melk toe te staan. Zij zullen dan ook boven de lan delijke gemiddelde garantieprijs van 23 cent, 2 cent winst mogen nemen. Dat is de verrekenprijs, zolang tenminste de melk voor direct verbruik zal worden gele verd. Levering aan drinkmelkbe- drijven dus. Daarnaast zal de boer een deel van zijn melk kunnen leveren voor industriële doeleinden. De „uitloop" naar boven van deze prijs is vrij. Deze gaat met de vraag naar onze zuivelproducten voor de uitvoer op en neer. ©ie vraag is niet bijzonder groot, om dat de internationale markt lus teloos is. Aangezien de verreken. prijs uitsluitend de drinkmelk i geldt, kan hieruit de prijs voor de drinkmelk worden afgeleid. Prijs drinkmelk. De melk af-boerderij heeft een vetgehalte van gemiddeld 3,7 per cent. Deze melk wordt tot 2,5 procent ontroomd tot „gestan daardiseerde" melk. Omgerekend op die standaard is de productie prijs van melk gestegen met 1,9 cent. Rekent men daarbij de min- waardoor de drinkmelk 3 cent in prijs zou stijgen. Dezien de noodzaak van de po litiek om de subsidies geleidelijk af te schaffen, is de laatste weg gekozen. De drinkmelk zal in 1955 dan ook met 60 millioen, inplaats van 69 millioen in 1954, voor de ver bruiker worden gesubsidieerd. Het subsidie aan de boer op de melk, teneinde de garantieprijs zo laag mogelijk te houden, wordt verhoogd van 14 tot 42 milloen, in de hoop. dat door ra tionalisatie der bedrijven dit sub sidie eveneens zal kunnen wor-, den verminderd. Verdere opmerkingen. Minister Mansholt is van me ning, dat de 6 percent welvaarts verhoging van October 1954 terecht in de productieprijzen van de melk zijn opgenomen. In de garantieprijs is geen winst, doch uitsluitend vergoeding voor arbeid gecalculeerd. Ieder be drijf, dat geen winst maakt, mag zijns inziens die 6 percent door berekenen, anderen niet. Altijd nog is een goedgekeurde loons verhoging in de kostprijzen door berekend. Indien de 6 percent voor de laag betaalde landarbeid niet in de kostprijzen zou zijn doorberekend, dan zou de over heid dit eigenlijk moeten com penseren met een bedrag van pl.m. 15 millioen 's jaars, het geen in strijd is met de thans ge voerde subsidie-politiek, aldus minister S. L. Mansholt. dere opbrengst van de uit de ont trokken room gemaakte boter, dan is de kostenstijging 2,37 cent. De regering had nu de keus om het bestaande subsidie van 3,95 cent per liter te verhogen met 0,37 cent, waardoor de drink- melkprijs met 2 cent zou moeten worden verhoogd, of wel om het subsidie te verlagen tot 3,32 cent, Het Britse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft berichten tegengesproken, als zou het op de hoogte zijn van de huidige ver blijfplaats van de twee vermiste diplomaten Donald MacLean en Guy Burgess. In de persberichten werd ge zegd, dat de Britse regering er van op de hoogte was dat de twee diplomaten momenteel werkzaam zijn op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in Mos kou. - Tengevolge van zware regens in Joegoslavië worden opnieuw Griekse gebieden met overstro ming bedreigd. De Axios is reeds op verscheidene plaatsen buiten haar oevers getreden en grote geoieden bij de Gr leks-Joegosla vische grens staan blank. Het dorp Axioepolis is reeds geëva cueerd. In Oost-Macedonië en W'est- Thracië zijn de rivieren de Stry- mon en de Neston buiten haar oevers getreden. Volgens de mi nister van Landbouw staan 35.000 ha blank en zijn 225 wonin gen weggespoeld. Vliegtuigen werpen voedsel en kleding af op geïsoleerde gebie den en troepen hebben vele be woners van getroffen gebieden in veiligheid gebracht. Naar ge meld wordt zijn twee vrouwen en twee baoy's bij reddingspogingen verdronken. Overigens neemt de vloed hier ai en de genie is doende bruggen te herstellen. De minister heeft gezegd, dat het hier dé ernstigste overstromingen in jaren betreft. Het K.N.M.J. deelt mede: Terwijl toeven Groenland de luchtdruk betrekkelijk lioog is ongeveer 1020 mto treffen we boven Lapland een depressie aan met een laagste (barometer stand van 995 mito. Deze drtik- verdeling heeft in het zeegebied tussen Groenland en Noorwegen een buitengewoon krachtige af stroming van zeer koude Pooi- lucht naar het Zuiden tengevol ge. De lucht verlaat Spitsbergen mat een temperatuur van 21% [passeert Jan-Ma yen met 15 graden en bereikt Schotland met ongeveer vier graden beneden nul. Dinsdag ochtend drong de koude onsta- toile lucht ook Nederland bin nen. Enkele sneeuwbuien kwa men beven zee tot ontwikkeling die met de Noordwestenwinden het land indreven. Woensdag ochtend was deze buiïgheid na- genoeg gdheel onderdrukt. Tij dens opklaringen daalde toen I op de meeste nlaatsen het kwik nog tot 2 tot 4 graden onder nul. Uit Midden-Engeland werd plaatselijk 6 graden vorst ge meld/ In het ondergesneeuwde Zuid-Zweden en Finland kwam tot 8 graden vorst voor. In Noord-Duitsland vroor het meest niet meer dan 2 graden. Bij Schotland is intussen een prtieva depressie aangekomen, die in de richting van Dene marken 'beweegt. Ook bevindt er zteh een deoresrie ten Zuid westen van Engeland. Deze komt eveneens naderbij. Beide deroressies tesamen zullen bij ons de luchtdruk sterk doen da len en hoogstwaarschijnlijk in een groot deel van het land sneeuw gaan torengen. De aan voer van kou is door deze ent wikkeling tijdelijk onderbroken. Na het voorbijtrekken van het depressiesysteem zal de wind weer Noordelijk worden, waar schijnlijk sierk aanwakkeren en opnuiew koude Poollucht naar Nederland transporteren medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag, ochtend tot Donderdagavond. Gure Noordwester. Zwaar bewolkt met op vele plaatsen sneeuwbuien, afgewis seld door opklaringen. Krachtige nu en dan harde en langs de Waddenkust tijdelijk stormach tige Noordwestelijke wind. Tem peraturen om het vriespunt tot lichte vorst. VRIJDAG 14 JANUARI Breskens Terneuzen Hens weert Walsoorden v.m. 5.39 6.14 6.54 7.04 n.m. 6.03 6.-38 7.18 7.28 ZON MAAN 14 15 16 op onder fvp owl*? v.m. n.m. 8.45 16.57 10.46 8.44 16.59 0.44 11.03 8.44 17.00 1.56 11.22

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1