Het economische programma van President Eisenhower Spanning tussen Costa Rica en Nicaragua Overstromingen en noodweer Aanhoudende hoest Hammarskjoeld op terugreis Het raadsel van de Westduitse pfennig WHjf Kou en Pijn De boodschap van Eisenhower aan het Congres Vergiftigingszaak in Frankrijk Aantal Duitsers dat van West naar Oost verhuist neemt toe WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Knowland geen candidaat voor Presidentschap Engeland wijst Russische beschuldiging van de hand Beroep van communisten 13 Amerik. verworpen Brits vrachtschip op de oceaan in nood Brief van Burgess weg met DAMPO Prins Juan Carlos Hoge waterstand in Londen De koffiesmokkel bij Aken Attlee naar West-Beriijn Troonrede van Zweedse Koning De plannen voor de bouw van een toren in Brussel Dementi van Belgisch ministerie van defensie Tsjiang Kai-Shek vraagt om tijdslimiet In Engeland gestolen .enin uteririfcj t>t! Ahonnernem: l'erneuzeij Directeur-Hoofdredacteur L van de Sand? Noordstraat 55-57 Terneuzen Ftedactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand f 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. WOENSDAG 12 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3353. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L- iedere regel meer 20 cent Vermelding: Brieven onder nummt"of: Adre» Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur Leidende congresleden van de twee gnote politieke partijen nefciben zich in over het alge meen goedkeurende bewoordin gen uitgelaten over het Maan dag door president Eisenhower voorgestelde programma voor de buitenlandse economische politiek der Verenigde Staten en het ziet er naar uit, dat het plan voor liberalisatie van de .Amerikaanse handelspolitiek spoedig door het congres zal worden behandeld. Hei) venset der protectionisti sche groepen is nog steeds krachtig en goed georganiseerd, maar de president stelt alles in het werk om als zijn eerste gro te overwinning in het nieuwe congres een verlaging van de Aaierilcaan.se handelsmuren te bewerkstelligen. De regering heeft te kennen gegeven, dat de (buitenlandse economische politiek thans voor alles gaat en dat zij hierop in het congres sterteer de klemtoon zal leggen dan in 1953 cn 1954 is geschied. In het Huis van Afgevaardig den zijn reeds enige wetsontwer pen voor de uitvoering van be paalde aanbevelingen inge diend. Twee wetsvoorstellen zijn ingediend door de republikeinse afgevaardigde P. Frelinghuy- sen. Deze voorstellen hebben tot strekking de president grote re bevoegdheden te verlenen voor rageringsaanitopen in het buitenland en verhoging van de waarde der goederen, die uit het buitenland terugkerende tour is ten zonder betaling van invoerechten in de Verenigde Staten mogen invoeren, van 500 tot 1000 dollar per zes maanden. .De nieuwe voorzitter van de finaciële commissie van het Huis van Afgevaardigden, de democratische afgevaardigde J. Cooper, welke de voorstellen van de president zal behande len, heeft aangekondigd, dat de commissie Maandag a.s. zal be ginnen inet openbare audities over het programma. De comlmentaren in de Ameri kaanse daigbladen op het rege ringsprogramma voor tariefs verlagingen varieerden Maan dag van de klacht, dat het pro gramma ernstige schade voor de Amerikaanse economie zal ople veren tot de prijzende opmer king, dat het van wederzijds voordeel zal zijn voor de Ver. Staten en de rest van het Wes ten. Ongetwijfeld vormen weder zijds voordelige handelsbetrek kingen een meer bevredigende en minder kostbare wijze om de economische kracht van onze bondgenoten te versterken dan het programma van schenkin gen, dat gedurende verscheide ne jaren het, enige alternatief is geweest, zo schrijft de New York Times. Het blad is van oordeel, dat de voorstellen van president Eisenhower het mi nimum vormen voor een intelli gente buitenlandse handelspoli tiek. De te Ntv.l Yorto verschijnen de Daily Mirror daarentegen vraagt zich af, wat de gevolgen van het programma zullen zijn voor de Amerikaanse arbeider, de Amerikaanse kleinhandelaar en de Amerikaanse 'boer. Het blad doet opmerken, dat in be paalde industrieën zich de in vloed van de buitenlandse con currentie reeds doet gevoelen in de vorm van gestegen werk loosheid. In verschillende indu strieën worden reeds geen over uren meer gemaakt en in be paalde streken valt een toene ming te bespeuren van het aan tal dergenen, die ondersteund moeten worden. Wensen wij in derdaad, dat Amerikanen on dersteund moeten worden ter- wille van andere landen? aldus het blad. De Washington Post gelooft niet, dat het president Eisen hower weel moeite zal kosten het congres te bewegen tot aan vaarding van zijn voorstellen. Twee organisaties van zuivel producten. de Nationel Creame ries Association en het Ameri can Butter Instituut hebben verklaard, dat zij verscherping van, het toezicht op de agrari sche invoer verlangen, indien het programma wordt aanvaard daar naar hun mening verla ging wan de tarieven zonder verscherping van de kwantita tiewe invoerbeperkingen gevaar lijk zou zijn voor de afzet der binnenlandse producten. PRINSES MARIJKE THUIS. Ook Prinses Marijke is thans terug in het paleis Soestdijk. Zij arriveerde Maandagavond in een toestel van de Swiss-Air uit Zwitserland op Schiphol en werd meteen per auto naar Soestdijk I gebracht. De leider van de republikeinse senaatsfractie, senator William Knowland, (Californië) heeft in een onderhoud voor de televisie verklaard, dat hij geen candidaat is voor de presidentieële verkie zingen van volgend jaar. Hij zei, dat hij gedurende 1955 veel werk te doen had in de se naat en dat hij tot 1956 buiten de partij-poiltiek zou blijven. Binnen- Er zijn Maandag militairen in- Griekse ministerie van geschakeld om 2000 mensen in jlandse Zaken vernomen, veiligheid te brengen, die door Het zwaarst getroffen zijn de overstromingen in Noord-Grie kenland, waar reeds zeven per sonen verdronken, zijn geïso- De secretaris-generaal van de V. 'N., Dag Hammarskjoeld, is Dinsdag uit Peking vertrokken op weg naar New York, zo meldt radio-Peking. Aan het einde van de week wordt hij daar ver wacht. Men verwacht, dat Hammars kioeld bij zijn aankomst een verklaring af zal leggen over het resultaat van zijn bespre kingen te Peking, met name wat betreft de vrijlating van de elf Amerikaanse vliegers. Bij zijn vertrek uit de Chinese hoofdstad werd de secretaris generaal uitgeleide gedaan door een groep regeringsfunctiona rissen, onder leiding van de plaatsvervangende minister van Buitenlandse Zaken Tsjanc Har Foe, en door leden van het corps diplomatique, aldus meldt radio-Peking. Volgens dit radiostation heeft Hammarskjoeld van zijn verblijd te Peking gebruik gemaakt cm het zomerpaleis en bet mauso leum van de keizer der dertien de Ming-dynastie te bezoeken en om klassieke en moderne Cb'nese toneelstukken te zien. Een woordvoerder der Zuid koreaanse regering heeft te Seoel medegedeeld, dat dë rege ring besloten heeft niet in te gaan op het eenstemmig besluit der nationale vergadering cm Hammarskjoeld uit te nodigen, zijn terugreis naar New York via Seoel te maken. ..Wij weten, dat de secretaris generaal een uiterst druk pro- De Westduitse minister van Financiën, dr Fritz Schaeffer, is op zoek gegaan naar pfen- nlgmiunten. de onooglijke koper kleurige geldstukjes die het kleinste wisselgeld wan de weer harde Duitse mark vormen. 1.3 milliard munten van een pfennig zijn in de laatste jaren geslagen en het grootste deel daarvan schijnt in een bodemlo ze put te zijn verzonken. Winke liers houden er speciale 'bonbons en caramels als wisselgeld op na, omdat zij een permanent gebrek aan klein geld hebben. De vier Duitse munten slaan in drie ploegen zoveel zij kun nen, maar het gebrek aan pfen- nigen neemt nog altijd toe. •Daarbij neemt de minister van Financiën een muntverlies op de koop toe, want sedert de laatste loonsverhogingen ligt de kostprijs van een pfennig tegenwoordig boven zijn nomi nale waarde. De koopwaarde is heel gering en men kan zich daarom niet indenken, dat er echte pfennig [hamsteraars aan het werk zijn. Anders is dat bij het tweepfennigstuk, dat een zo hoog kopergehalte heeft, dat men zich kan indenken, dat het wordt bewaard door lieden, die hopen, dat een nieuwe Korea- born nog eens een koperhausse zal veroorzaken. De twee pfen- nigstuikken zijn dan ook vrijwel geheel uit de circulatie verdwe? nen. Voor zover zij niet in oude sokken zitten heeft de overheid hen wijselijk maar ingenomen. Voor de pfennig malaise heeft men met dat al nog geen deug delijke verklaring gevonden. Het lek is nog niet gevonden. Misschien legt dn Duitse jeugd een overdreven spaarzin aan de dag en zij is dan ook in de school al opgeroepen haar spaarpotten op gezette tijden om te schudden. Ook de grotere wisselmunten gaat het niet veel beter. De mi nister van Financiën heeft nu reeds zoveel laten staan als hij wettelijk kan, namelijk voor twintig mark per hoofd der be volking. Hij staat nu vood de noodzaak een speciale vergun ning te vragen cm per man nog tien mark wisselgeld te laten maken. Afgezien van het sterk koperhoudende tweepfennig- stuteje heeft men slechts voor de verdwijning van de „groschen", het Duitse dubbeltje, een rede lijke verklaring gevonden. De gelüksautomaten, die in alle Duitse café's zijn opgesteld slik ken enorme hoeveelheden „groschen" en zij worden zo zelden leeggehaald, dat bij voortduring een veel te groot aantal dezer munten uit de cir culatie is. Een verklaring, waarom de Duitsers zozeer op hun pfennigs gebrand lijken, is wellicht het feit, dat zij bij al hun welvaart niet meer zo erg op de „pfen nig" zijn. gramma heeft. Het zou lastig voor hem zijn om zo Laat nog zijn reeas uitgestippeld reisplan te wijzigen", aldus de woord voerder. Hcloimarskjoeld is aan de Chinese zijde van de grens met Hongkong aangekomen. Men verwacht, 'dlat hij Hongkong eerst later zal binnengaan. Nader wordt gtimeldt, dat Hammarskjoeld te Hongkong is aangekomen, waar hij tegen over Verslaggevers verklaarde slechts de algemene vergade ring der V. N. te kunnen irj licnten over het resultaat van zijn pogingen, om de vrijlating te toeweiken van de in de Koreaanse oorlog met hun vliegtuig omlaag geschoten en in handen der Chinese commu nisten gevallen Amerikaanse vliegers, die in comimunistisch- China wegens „spionnage" tot langdurige gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Hammarskjoeld zond vanuit Hongkong een boodschap aan de communistisch-Chinese premier en minister van Buitenlandse Za ken Tsjoe en Lai, waarin hij hem, mede namens zijn reisge noten, hartelijk dank zegt voor de te Peking bereidde ontvangst. „Uw hoffelijkheid en gastvrij heid, en de hulp, welke wij van iedereen, waarmede te maken hadden, mochten ontvangen, maakt dit bezoek tot een zeer ge denkwaardige gebeurtenis, die wij met dankbaarheid zullen her denken", aldus luidt de bood schap onder meer. Radio-Peking heeft eerst Dins dag, en slechts indirect, namelijk door liet aanhalen van Indische dagbladen, melding gemaakt van het feit, dat de secretaris-gene raal der Verenigde Naties com- munlstisch-China heeft bezocht, om te pogen de vrijlating der elf veroordeelde Amerikaanse vlie gers te bewerkstellingen. Engeland heeft Dinsdag als „volkomen ongegrond" een Rus sische beschuldiging van de hand gewezen, als zouden de strijd krachten van brigade-generaal G. D. Stevenson, de commandant van de 49ste divisie luchtstrijd krachten der Ver. Staten in En geland, zijn bedoeld voor een atoomaanval op de Sowjet-Unie. De afwijzing was vervat in een nota, die op het Britse ministe rie van Buitenlandse Zaken is overhandigd aan de Russische ambasaderaad M. N. Beloehwos- tikof. Het Amerikaanse hooggerechts hof heeft het beroep verworpen van dertien communistische lei ders, die in Januari 1953 tot ge vangenisstraffen van één tot drie jaar waren veroordeeld wegens samenzwering tot geweldadige omverwerping van de Ameri kaanse regering. Er is een bevel tot onmiddel lijke arrestatie van de communis ten, die na hun proces onder borgtocht in vrijheid waren ge steld, uitgevaardigd. Het betreft communistische leiders van de tweede orde. Het proces tegen hen duurde meer dan acht maanden. Plet 7.047 ton metende Britse vrachtschip ,,La Oriila" heeft ge seind, dat het 280 mijl ten Z. van New Foundland een lek heeft op gelopen en dat er water in het ruim stroomt. Het vaartuig maakt toenemende slagzij. De kapitein heeft om hulp geseind. leerd. De geïsoleerden bevinden zich te Port Lago, aldus het Griekse ministerie van Binnen landse Zaken. Thracië en Macedonië zijn de twee zwaarst getroffen gebieden. In een Thracisch dorp stortten zeventig huizen tengevolge van de overstromingen in. De overstromingen zijn het ge volg van zware regenval en dooi. Ook in Finland zijn overstro mingen. De rivier de Kumo over schreed haar oevers door dooi en nieuwe sneeuwbuien, hetgeen tot gevolg had, dat te Pori Port in West-Finland 300 huizen in het water kwamen te staan. West-Zweden is Maandag ge troffen door een zware sneeuw storm met windsnelheden van 90 km per uur. Alle luchtverbindin- gen werden verbroken en het verkeer te land ondervond ern stige hinder. Als gevolg van de overstro mingen in Noord-Griekenland zijn tot dusverre acht personen om het leven gekomen en ver scheidene honderden dakloos ge worden, aldus is Dinsdag op het Voor de tweede maal sedert zijn verdwijning achter het „ijze ren gordijn" in 1951 heeft de vroegere Britse diplomaat Bur gess een Kerstboodschap aan zijn moeder te Londen gezonden. Zijn moeder, mevrouw Bassett, zeide dat de boodschap op de Eerste Kerstdag is bezorgd. „Dat is alles wat ik kan zeggen", aldus mevr. Bassett. De brief van Burgess draagt een Londens poststempel. De brief, die zijn ouders het vorige jaar Kerstmis ontvingen, was eveneens in Londen gepost. gebieden langs de kust, ten Oos-1 ten van Saloniki en langs de grenzen met Turkije en Bulga-J rije. In Athene is Dinsdagmorgen' een ministersconferentie gehou den ter bespreking van de hulp verlening aan de slachtoffers en de te treffen maatregelen. Lt P»elot kou gevat, M hoes- en een Sthcurendc pij»? van het vele hoc»te»i he- klewfc Uw borst. Uw luchtwegen vc*n het gevaar lijke. sik) meb SIROOP) I AKKER Costa Rica heeft Dinsdagavond trekkingen met Nicaragua heeft bekend gemaakt, dat een titryd-verbroken. macht van opstandelingen van I Volgens het Costaricaanse com- Nicaragua uit een inval in Costa Rica lieeft ondernomen. Dp plaats Villa Quesada viel in handen van de rebellen. Het gar nizoen en de bevolking bood slechts zeer geringe tegenstand- Volgens een bekendmaking van het Guatemalaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de opstandelingen de rivier de San Carlos afgevaren in motorboten. Zij konden alleen via de rivier de San Juan, die uit Nicaragua komt, in de San Carlos komen, aldus de bekendmaking. De Costaricaanse vertegen, woordiger bij de Verenigde Na ties, de geestelijke Munez, heeft te New York bekend gemaakt, dat zijn land de diplomatieke be- Hedenochtend begint voor het hof van Assisen van de Ooste- lijliai Pyreneeën te Penpignan de behandeling van een vergif tigingsaffaire, die veel stof heeft doen opwaaien in Frank- rijlk. Op 17 Maart van het vorige jaar overleed in het ziekenhuis van Penpignan de jonge vrouw Jeanne Candela. De geneesheer directeur constateerde vergifti ging. Haar nicht, de 29-jarige hotelhoudster Marquerite Mar ty, -wordt er van 'beschuldigd het vergif te hebben toegediend. Zij had al bijna drie jaar een ver- oiKling met de echtgenoot van verslagene. de Spanjaard Candela, en wilde met. hem trouwen. Voorts heeft zij Jeanne kort voor haar overlij den verzorgd en is zelfs het grootste deel van de sterfnacht alleen met het slachtoffer ge weest. Marquerite ontkent evenwel alle schuld. Zjj zal worden ver dedigd door Maurice Garcon. één der befaamds te leden van da Franse balie. Be echtgenoot van het slacht offer, die zich in deze zaaik civiele partij stelt, zal worden bijgestaan door Emile Pollalk, die zich ooik belast heeft met de verdediging van de oude Demi- President Eisenhower heeft een tweede poging gedaan om een vermindering van de Amerikaan se belemmeringen voor de inter nationale handel te bereiken. Het programma, dat in de bijzondere boodschap aan het congres van Maandag is vervat, is vrijwel ge heel gelijk aan dat, hetwelk hij zonder succes aan het congres voorlegde in Maart 1953. De eni ge belangrijke aanvulling is een voorstel tot het verlenen van steun aan een internationale fi nancieringsmaatschappij tot be vordering van investering van particulier kapitaal in overzeese landen. De protectionistische oppositie tegen zijn liberale buitenlandse economische programma is nog steeds zeer krachtig, goed georga niseerd, verbitterd en bereid, om alles in het werk te stellen, am het te doen mislukken. De goed georganiseerde tegenstan ders van grotere invoer zijn reeds begonnen druk te oefenen op de handelsorganisaties, die voorstanders zijn van een libera lisatie van de internationale han del. De groepen bedrijven die ge troffen zouden worden door een verlaging van de tarieven, drei gen hun steun aan de organisa ties te onttrekken, wanneer deze voortgaan te blijven ijveren voor een aanvaarding van de plannen van Eisenhower. Enkele zaken lieden overwegen naar gemeld wordt zelfs om contracten met firma's, die voor een vrije han del zijn, te aanuleren. De democratische senator Ke- fauver heeft volgens A.F.P. ver klaard, dat de verlichte politiek van de handelsovereenkomsten op basis van wederkerigheid, die door president Eisenhower is aanbevolen, naar zijn mening Ze nker grote steun van de democra- ten in het congres zal ondervin den. Prins Juan Carlos, de oudste zoon van de Spaanse kroonpre tendent, Don Juan, werd Maan dag in Spanje verwacht, waar hij zijn opleiding zal voltooien. De 16-jarige prins zal eerst aan een jacht deelnemen, die georgani seerd is door graaf Ruisenda. De jacht zal van het huis van de graaf in de provincie Caceres uit gehouden worden. Prins Juan Carlis zal in Madrid voorbereid worden voor de mili taire academie in Saragossa, waar hij in April met zijn studies zal beginnen. Generaal Franco en Don Carlos, zijn het eens geworden over het studieprogram van de prins. Mo gelijk zal de prins generaal Fran co als staatshoofd opvolgen. De gebieden langs de Theems tot Londen zijn Dinsdag gewaar- ïiici. Evenals in die zap.Ik zal ook 'schuwd voor zeer hoge waterstan- thans de vraag rijzen, of deden. Franse justitie louter op grond Bij Southend liepen de golven van veronderstellingen IemandDinsdagavond op sommige pun De grote tijden voor de koffie- smokkeiaars aan de grens bij Aken schijnen definitief voorbij te zijn sedert de daling van de belasting op koffie in Duitsland het bedrijf minder winstgevend heeft gemaakt. In het gebied van Aken heeft de douane in 1954 nog slechts 16 ton gesmokkelde kof fie in beslag kunnen nemen, een jaar tevoren bedroeg de buit nog 43 ton en in het laatste grote smokkeljaar 1952 74 ton. muniqué hebben vliegtuigen van de regering waargenomen, dat de rebellen het vliegveld van Villa Quesada, dat 80 km van de grens van Nicaragua ligt, uitbreiden. De vliegers dachten, dat het bin nen 24 uur geschikt zal zijn voor operationeel gebruik. De regering trof voorbereidin gen voor de verdediging. Een woordvoerder dacht, dat bij 'n treffen tussen regeringsstrijd krachten en rebellen de frontlijn slechts 55 km van de Costari caanse hoofdstad, San José. ver wijderd zal zijn. Organisatie van Amerikaanse staten zal tussenbeide komen. De organisatie van Amerikaan se staten heeft Dinsdagavond éénstemmig besloten tussenbeide te komen in het geschil tussen Costa Rica en Nicaragua om te verhinderen, dat de vijandelijkhe den aan de grens zich tot een oor log ontwikkelen. De leider van de Britse Labour- partij, Attlee, is Dinsdagavond uit Londen vertrokken voor een kort bezoek aan West-Berlijn. Hij zal heden een reeks lezin gen openen ter nagedachtenis van wijlen Ernst Reuter, die bur gemeester van West-Berlijn is geweest. Bij de opening van de zitting van het parlement heeft koning Gustaaf VI van Zweden een troonrede gehouden, waarin hij o.m. verklaarde dat de betrek kingen met de buitenlandse mo gendheden goed zijr, en dat de economische ontwikkeling van het land zich onder gunstige om standigheden voortzet. Sprekend over het rapport be treffende de nationale verdedi ging, dat de stafchef van 't leger onlangs heeft ingediend, zeide de i koning dat het plan aan een diep- gaand onderzoek wordt onder- De Belgische regering over weegt plannen om voor de We reldtentoonstelling van 1958 in Brussel de hoogste wolkenkrab ber ter wereld te bouwen, aldus een bericht in het liberale blad „La Derniere Heure". De wolken krabber zou 500 meter hoog moe ten worden met bovenop een j - televisiemast van 135 meter JorPe£ e" dat' hoorte Dit' «ebouw dat twee- i derzoek> e»n extra gelden voor feitoren in Parijs en 120 meter jv*TJ. .Empire State 1 Hoewel llet herstel van de vre_ in Parijs hoger dan het Building" in New York, zou 25 I verdiepingen krijgen. De door snede aan de basis zou evengroot zijn als de hoogte, aldus dit be richt. de Terwijl de stroom vluchtelirk gen uit Oost-Duitsland naar het Westen in het afgelopen jaar aanzienlijk ls afgenomen, is het aantal Duitsers, dat van West naar Oost ls verhuisd, gestadig toegenomen. Minister Qberlaender, de West duitse minister voor het Vluch- fcan veroordelen. Het Belgische #ninisterie van Defensie verklaart, dat het be richt van een buitenlands pers agentschap volgens hetwelk tij dens besprekingen tussen de lei ding van S.H.A.P.E. en de Belgi sche ministers Van Acker, Spaak en Spinoy, sprake zou zijn ge weest van een vermindering van de duur van de militaire dienst plicht tot 16 maanden, volkomen ongegrond en tendentieus is. ten over de zeewering, zonder evenwel ernstige schade aan te richten. Het eiland Canvey werd van de vaste wal afgesneden doordat het water bij vloed over de brugverbinding met het eiland spoelde. In Lonben zelf steeg het water van de Theems tot op minder dan een halve meter van de borst, wering van het Victoria Embank ment. j Later op de avond zakte het waterpeil, doch mogelijk zullen I bij het volgende hoogwater, hedenochtend opnieuw gevaar- I lijke situaties ontstaan. medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. Enige buien. Zwaar bewolkt met opklarin gen en vooral in de kustprovin cies enkele regen-, hagel, of sneeuwbuien. Overwegend mati ge wind tussen Noordwest en Zuidwest. In de ochtend lichte vorst en hier en daar mist, Ln de middag temperaturen iets boven het vriespunt. DONDERDAG 13 JANUARI. v.m. n.m. Breskens 4.54 5.21 Terneuzen 5.29 5.56 Hanswccrt 6.09 636 Walsoorden 6.19 6.46 ZON op onder 14 15 8.45 8.44 16.57 16.59 MAAN op onder v.m. n.m. 10.46 in Indo-China een verbete ring van de internationale toe stand vormt, blijven er, aldus de Zweedse koning, nog talrijke pun ten van wrijving tussen de Oos telijke en de Westelijke mogend heden bestaan. De meningsver schillen ten aanzien van de Duit se kwestie schijnen zich zelf de laatste tijd verscherpt te hebben, zo voegde hij hieraan toe. Generalissimus Tsjiang Kai- Shek heeft er Maandag bij zijn collegae van de nationalistische partij op aangedrongen een tijds limiet vast te stellen voor een het Oosten "toe aan het feit. dat i tegenaanval op het Chinese vas- het vorige jaar gemakkelijker teland. telingenwezen, heeft dit Maan dag bekendgemaakt, doch hij voegde er aan toe. dat daaruit niet behoeft te worden afgeleid, dat de Oostduitse democratische republiek in de achting der Duitsers is gestegen. Veeleer schrijft hij de stroming naar De generalissimus sprak op een herdenkingsplechtigheid voor wij len dr. Soen Jat Sen, de „vader van de Chinese republiek". is geworden naar Obst-Duits- land te reizen. Daardoor zouden talrijke Duitsers, die uit het Oosten afkomstig zijn, zijn aan gemoedigd om weer naar hun geboortegrond terug te gaan. In Oost (Duitsland heeft men gesproken over honderdduizend schilderijen in Antwerpen Duitsers, die illegaal naar het i Oosten zouden zijn verhuisd. teruggevonden Dit aantal wordt door het Dc Antwerpse recherche heeft Westduitse ministerie voordrie schilderijen kunnen achter- Vluchtelingen echter groten-1 halen, die in October van het vo deels overdreven geacht. In hetj rige jaar werden ontvreemd uit tweede kwartaal van 1954 zijnDiddington Hall te Buckden (En- zeven duizend mensen naar het' geland). Twee inwoners van Lon- Oosten gegaan. Het aantal emi-1 den werden indertijd gearres- granten in oostelijke richtingteerd, doch zij wisten bij hun be- bedroeg tot midden 1953 minderkentenis slechts te verklaren dat dai} duizend per kwartaal. Hetde schilderijen naar Antwerpen is echter sindsdien regelmatig waren vervoerd. gestegen. De communistische partij in de Sowjet-Unie heeft bepaaid dat Lenin voortaan „met vreugde" zal worden herdacht op zijn ge boortedag, 22 April, en niet meer op zijn sterfdag. In het laatste geval had de herdenking steeds 0.44 11.03 het karakter van rouw. De Antwerpse politie heeft de drie doeken thans na veel speur werk teruggevonden in 'n kunst handel. Volgens de verklaring van de eigenaar zouden de sch jV derijen hem door een onbekende gebracht zijn met het doel deze te taxeren. De schilders van de drie doeken zijn onbekend, doch men meent dat één ervan, Vlaam se kegelspelers voorstellend, van de hand van Teniers is.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1