ten einde Franse assemblee komt vandaag weer bijeen Hammarskjoelds missie in Peking Het economische programma van President Eisenhower De Parijse accoorden EINDE VAN DE VORST De ramp van de «Triton» Britse nota aan de Sowjet-Unie Kioosterbalseifi mmM WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- ea MAANSTANDEN WINTERhjndenen -voeten Toespraak van Soekarno op het congres van Sobsi DINSDAG 11 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3352. Zuid-Molukse resolutie PRINS BERN HARD OP FAZANTENJACHT Treinongeluk in Brazilië New-York Times: Defensie van Nieuw-Guinea onvoldoende Australië en de G. A.T.T. <fmuttering ötl Atwnnement: Terneuxeti Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-37 Temeuzen Redactie-acïres: Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 535 per kwartaal; per maand f 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Ternenzen Advertentieprijsper mm 15 ct.; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties; 5 regtia 1i iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres: Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddigs 3 uur Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur E>e Franse nationale vergade ring zal vandaag terugkeren van het Kerstreces en men verwacht, dat in de komende zittingsperio de, die tot Pasen zal duren, het katwnet van Mendès-France aan zware aanvallen zal komen bloot te staan, die wellicht tot de val va® de premier zullen leiden. Tot dusverre heeft Mendès- France zich staande kunnen hou den tegen de oppositie in de na tionale vergadering, die geleid wordt door de oud-minister van Buitenlandse Zaken Bidault wPjLR.P.i en ex-premier Pinay (conservatief). Doch nu hij, in de ogen van de oppositie, West- dwitslands bewapening heeft „op geknapt", zien zijn tegenstanders geen reden om hem aan de macht te laten. Wellicht zal een debat over Noord-Afrika, dat naar men ver wacht eind Januari of in Februa ri zal worden gehouden, aan de oppositie een gelegenheid ver schaffen om de regering ten val te brengen. Sommige radicale en Gaullistische aanhangers van de regering zijn erg ontevreden over het beleid in Tunesië en Algerije. De mogelijkheid bestaat, zo meent men, dat deze afgevaardig den bij een eventuele stemming over de hervormingsplannen in Noord-Afrika met de oppositie zullen stemmen. De vrienden van Mendès-Fran ce verwachten, dat het moeilijk zai zijn het leven van de regering tot na Februari te rekken, doch sommige van Mendès-Frances medewerkers zijn veel optimisti scher gestemd en wijzen op de De vertegenwoordiging van de Zuid-Molukken in Nederland deelt mede een afschrift van een resolutie te hebben ontvangen, die het Zuidmolukse volk op Am- bon eind December gezonden beeft aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, Amerika, Engeland en enkele andere lan den. In de resolutie aldus wordt medegedeeld, wordt „op de Ver enigde Naties en de Veiligheids raad een dringend beroep gedaan een eind te maken aan het on menselijk optreden der Indone sische troepen op Ambon en aan de koloniale onderdrukking van Indonesische zijde". successen van de premier in het verleden bij het afwenden van wat dodelijke aanvallen van de oppositie in het parlement leken te zijn. Tot ongeveer 20 Januari zullen de beide Huizen van het parle ment zich bezighouden met eigen interne kwesties: de verkiezing van voorzitters en hernieuwing van de talrijke parlementscom missies. Alleen al de nationale vergadering telt 21 commissies. De belangrijkste verkiezing zal zijn die van de voorzitter van de nationale vergadering. De aftre dende voorzitter, de socialist Le Troquer, stelt zich herkiesbaar. De officiële oppositiecandidaat is Robert Bruyneel. Le Troquer zal het niet gemakkelijk krijgen. Hij werd verleden jaar gekozen met steun van de communisten. Deze beschuldigen hem er nu echter van, dat hij de bewapening van West-Duitsland begunstigde. Daarom willen zij hem niet lan ger steunen. KONINKLIJKE FAMILIE WEER THUIS. Maandagmiddag half twee zijn de Koningin en de oudste drie prinsessen uit Sankt Anton aan het station-Baarn gearriveerd. Zij begaven zich direct per auto naar het paleis Soestdijk. NIEUWJAARSRECEPTIE IN HET PALEIS TE AMSTERDAM. De Koningin en de Prins zul len 12 dezer in het paleis op de Dam de jaarlijkse Nieuwjaars receptie houden voor het corps diplomatique. De receptie begint te 12 uur. Op 13 en 14 Januari telkens des avonds te acht uur zijn er1 diners voor het corps diploma tique. De secretaris-generaal der V.N., ging van spionnage tot gevange- Dag Hammarskjoeld, en de pre mier van communistisch China, Tsjou En-lai, hebben Maandag hun vierde en laatste onderhoud gehad over de kwestie van de vrij lating van de militairen der V.N. die nog in China woTden vastge houden. In een gemeenschappelijk com muniqué, waarvan de inhoud zo wel te Peking als in het hoofd kwartier der V.N. te New York werd bekendgemaakt, wordt ge zegd dat het overleg betrekking heeft gehad op „kwesties, ver band houdende met de verminde ring van de wereldspanning". „Wij zijn van oordeel", zo zeg gen de twee staatslieden in het communiqué, „dat deze bespre kingen van nut zijn geweest en wij hopen het contact, dat bij de Prins Bernhard vertoefde giste ren en vandaag op kasteel San dringham in Engeland, waar hij ze bijeenkomsten is gelegd, te op uitnodiging van de Engelse j kunnen onderhouden", koningin en prins Philip deel-1 Er wordt niets gezegd over de neemt aan de jaarlijkse fazanten-elf Amerikaanse vliegers, die jacht (door de Chinezen op beschuldi- President Eisenhower heeft Maandag het congres verzocht de wet, die het hem mogelijk maakt de douanetarieven te verlagen op basis van wederkerigheid, voor de duur van 3 jaar te verlengen en hem de bevoegdheid te verlenen de tarieven in deze periode met in totaal 15 procent te verlagen. Hij baseerde zijn verzoek op overwe gingen, samenhangende met de nationale veiligheid en de inter nationale handel en verklaarde, dat 't militaire bondgenootschap van de vrije wereld het hechtste is, indien de samenwerking ge grondvest is op een bloeiende on derlinge handel, zowel als op ge meenschappelijke idealen, belan gen en adspiraties. Wederzijds voordelige handelsbetrekkingen zijn niet alleen winstgevend, maar ook bindender en duurza mer dan kostbare schendingen en andere vormen van hulp. De landen van de vrije wereld Drs E. H. van. der Beugel, di recteur-generaal ivoor het ecot namische en militaire hulppro gramma aan het ministerie van Economische Zaken, heeft Maandagmiddag tijdens een in het Parkhotel te Den Haag ge houden bijeenkomst van de Amsterdamse uiuversiteltsver- eniging ter gelegenheid van de 323ste diës van de Amsterdamse universiteit gesproken over de Parijse accoorden. De heer Van der Beugel zette uiteen dat de Parijse accoorden hun oorsprong vinden in de ver werping van het verdrag over de Europese defensie gemeenschap door de Franse Assemtolée op 30 Augustus 1954. De betekenis van de verwer ping van het E-D.G.werdrag ging ver uit boven het verwer pen van een bepaalde modaliteit voor de herbewapening van West-Duitsland. Het (vacuum dat ontstond door de verwerping van het EjD.G.-verdrag was politiek uiterst gevaarlijk. De reacties in Duitsland, de verontwaardi ging van de V. S., het isolement van Frankrijk, dit waren alle factoren, die de Westelijke alliantie in haar kern raakten. In dit vacuum werd dankbaar g'eibruik gemaakt van het initia tief van de Britse minister van Buitenlandse Zaken om door een herziening van het Brus- sels-pact de bewapening van Duitsland mogelijk te maken. In wezen is derhalve de Westeuro- pese unie een oplossing van het probleem van de militaire in schakeling van Duitsland in het Westen. Zij ontlbeert edhter die factoren, die in het ED.G. aan wezig waren en die behalve een oplossing voor het militaire pro bleem ook een grotere garantie bood voor de politieke inschake ling van Duitsland in het Wes ten. Zij is wezenlijk anders dan e>en stap op de weg naar de in tegratie. Zij vormt een allian tie, een intergouvernementele samenwerking binnen de Navo, die zich echter niet wezenlijk van de samenwerking in de Navo onderscheidt. Juist hierom is het van groot belang, dat de Westeuropese unie geen taken assumeert, die ook in de Navo kannen worden vervult. Bij de BUG. lag dit geheel anders, worden tegenwoordig door talrij ke oneconomische kunstmatige hinderpalen voor een wederzijds voordelige handei en voor het in ternationale kapitaalverkeer er van weerhouden hun volle econo mische potentieel te ontplooien. De internationale handel en het internationale kapitaalverkeer le veren niet hun volle bijdrage tot de productie, de werkgelegenheid en het inkomen. In een groot deel van de wereld zijn de valuta's nog niet inwisselbaar. Amerika en zijn vrienden in het buitenland moe ten gezamenlijk de verlaging van de ongerechtvaardigde barrières voor de handel en het kapitaalver keer ondernemen en zij moeten dit op een basis van wederkerig heid doen, opdat de voordelen hiervan allen tengoede komen. President Eisenhower verzocht voorts het congres maatregelen te treffen om de Amerikaanse particuliere beleggers te prikke len tot investeringen in overzeese landen, vooral in de achtergeble ven gebieden en hij beval voor dit doel speciale belastingverzachtin gen aan. De Amerikaanse rege ring zal onderzoeken in hoeverre het mogelijk is door middel van belastingverdragen andere landen te bewegen tot belastingconces sies voor buitenlands kapitaal. Men verwacht van in het buiten land geïnvesteerd kapitaal een billijke beloning, maar dit is al leen te bereiken, wanneer Ame rika bereid is meer goederen en diensten te importeren, zodat de landen, waar het kapitaal is ge ïnvesteerd, in staat zijn tot over making van de toenemende op brengsten. Alvorens de boodschap van de president aan het congres wordt voorgelezen, pleegt de president lement. Vandaag nog overleg met zijn In dat verband moeben ook de economische adviseurs, besprakingen over de wapenpool j voorstellen van president tegemoet worden gezien. Bij de 'Eisenhower houden in dat de be- besprekingen over de wapenpool i lasting op de inkomsten uit bui- mag niet uit het oog verloren tenlandse dochterondernemingen worden dat men in de West, 1of vestigingen 14 procent lager etn-croese imie sl^hts die dm I z«n <-lan de belasting op de eui ape»e uiue - binnenlandse winsten van onder gen (behoort te doen die door de jnemi Verder stelde hy voor zeven partners inclusief het omdat het hier ging om een an dere politieke en institutionele structuur. In de Westeuropese unie is het hoogste orgaan de raad van ministers en het feit, dat deze raad;van ministers in sommige gevallen met meerder heid van stemmen beslist, maakt de Westeuropese unie niet tot een supranationale or ganisatie. Er zijn namelijk geen organen, die eigen verantwoor delijkheid dragen en die daar voor verantwoordelijk zijn te genover een internationaal par- van de douanetarieven, die meer dan 50 procent bedragen, tot dit peil. President Eisenhower stelde voorts vereenvoudiging van de douaneformaliteiten voor. Hij deelde het congres tevens mede, dat hij het zal verzoeken midde len toe te staan voor een veelom vattend programma van deelne ming der Verenigde Staten aan internationale handelsbeurzen. Amerika is voornemens vooral aan die tentoonstellingen deel te nemen, op welke het kan concur reren met de inzendingen van communistische landen. Ter motivering van zijn pro gramma voerde president Eisen hower drie argumenten aan. Hij verklaarde, dat Amerika's eigen belang en zijn gevoel van verant woordelijkheid, voortspruitende uit zijn positie als leider van de vrije landen, 'n buitenlandse eco nomische politiek vereisen, die de economische groei in de vrije we reld prikkelt door vergroting van de mogelijkheden voor een volle diger werking van de krachten van het vrije initiatief en de con currentie. In Amerika's eigenbe lang is een zodanig programma vereist, omdat economische kracht bij zijn bondgenoten onont beerlijk is voor z'n veiligheid, ver der omdat economische groei in de achtergebleven landen noodza kelijk is om de intematinale on stabiliteit te verminderen, die voortspruit uit de kwetsbaarheid van deze landen voor communisti sche penetratie en revolutionnai- re bewegingen en omdat een uit breiding van de wereldhandel en een toeneming van de wereldpro ductie zal bijdragen tot verzeke ring van Amerika's eigen econo mische groei en een stijgende le vensstandaard van zijn eigen be volking. Een der voorstellen van presi dent Eisenhower voorziet in een verhoging van de waarde der goederen, die uit het buitenland terugkerende touristen zonder be taling van invoerrechten in de Verenigde Staten mogen invoe ren, van 500 tot 1000 dollar. Een dergelijke invoer mag iedere zes maanden worden herhaald. nisstraf zijn veroordeeld, noch over de andere militairen der V. N., die sinds de Koreaanse oorlog worden vastgehouden. Zoals be kend was Hammarskjoeld op ver zoek van de algemene vergade ring der V.N. naar Peking gegaan om de vrijlating van deze mannen te bewerken. Na afloop van het laatste on derhoud, dat een uur en twintig minuten duurde, bood Tsjou En- lai zijn gasten een afscheidsdiner aan. In totaal hebben de besprekin gen dertien-en-een-half uur ge duurd. Diplomaten, die aan de V.N. zijn verbonden, verklaarden niet te weten, of het communiqué be tekent, dat de pogingen van de se cretaris-generaal succes hebben gehad of dat de reis tevergeefs is geweest. Volgens hen dient men het verslag van Hammarskjoeld af te wachten. Men vraagt zich in kringen der V.N. overigens af, of hetgeen over het nut van de besprekingen wordt gezegd, slaat op de kwes tie der gevangenen of op proble men betreffende het Verre Oos ten op bredere basis. Geconsta teerd wordt, dat de secretaris-ge neraal overeenkomstig de Chine se wens heeft afgezien van het openlijk noemen van het doel van zijn reis. In het communiqué wordt slechts gezegd, dat de be sprekingen gevoerd zijn „als re sultaat van de suggestie voor per soonlijk overleg, welke de secre taris-generaal in zijn telegram van 10 December heeft gedaan, en het telegram, waarin de pre mier en minister van Buitenland se Zaken van de Chinese volksre publiek zijn instemming hiermee betuigde". In Amerikaanse kringen bij de Ver. Naties heeft men de indruk, dat Tsjou En-lai aan Hammar skjoeld een aantal voorstellen met betrekking tot de Ameri- in China DR VAN BAAL UIT BIAE NAAR NEDERLAND VERTROKKEN. kaanse gevangenen m heeft voorgelegd. gouverneur van Nieuw. - Deze voorstellen, die volgens A0!1®3; clr \fTn Peking tot vermindering van de Bl3k ,naar Nederland vertrok- internationale spanning zouden ken- Zoaks T Y3** kunnen bijdragen, zouden voorna- Baal naar Nederland voor h melijk gaan over de houding van voeren van routine-besprekh;- de Verenigde Staten ten aanzien Sen- van communistisch-China. Dr Van Baal^ wordt vergezeld In niet-Amerikaanse Westelijke door dr J. C. Noorlander, hoofd - kringen bij de Ver. Naties achtte ambtenaar ter beschikking van men het communiqué over de be-de directeur van Binnenlandse sprekingen in Peking „bemoedi- Zaken, gend". 1 die namens de Amerikaanse re gering met Franse autoriteiten in Zuid-Vietnam besprekingen voerde over opleiding van het Zuidvietnamese leger, een schen ding betekende van de militaire bestandsbepalingen. Britse functionarissen hadden deze beschuldigingen, toen zij verleden jaar werden geuit, ver worpen. In de Britse nota wordt voorts gezegd, dat doorzenden van de Vietminh-klachten door Groot. Bhttannië „onjuist" zou zijn. In gezaghebbende diplomatieke kringen in Londen noemde men de Vietminh-klachten „het hoog tepunt van een intense propa ganda-campagne tegen Frankrijk en Zuid-Vietnam". Groot-Brittannië heeft aan de Sowjet-Unie een nota gezonden waarin wordt verklaard, dat de Vietminh-communisten de be voegdheden van de Indochinese hestandscommissie genegeerd hebben door via de Sowjet-Unie klachten over vermeende be standsschendingen te zenden naar de Britse regering, aldus heeft het „Foreign Office" Za terdag bekendgemaakt. Op 30 December had de Sow jet-Unie, namens de Vietminh, aan Groot-Brittannië, als mede voorzitter van de negen-landen- conferentie over Indo-China die het vorige jaar in Genève is ge houden, verzocht twee documen- ten met klachten over bestands schendingen toe te zenden aan de andere landen die aan de con ferentie hadden deelgenomen. De Vietminh-autoriteiten klaag den in hun protest o.m. over het vermoorden, gevangennemen en mishandelen van personen in lukt, waarbij vermoedelijk een Zuid-Vietnam door Franse en j 40-tal mensen het leven hebben In Noord-Brazilië is Zaterdag laat een passagierstrein veronge- Vietnamese autoriteiten. Zij zei den voorts, dat Zuid-Vietnam, on. danks de bepalingen van de be standsovereenkomst, zich had aangesloten bij de door het Wes ten georganiseerde verdrags organisatie voor Zuid-Oost-Azië. Ook meenden zij, dat de missie van generaal Lawton Collins, V. K. kunnen worden geaccep teerd. De zeer veel nauwere (band met de Schum atv landen is voor Nederland alleen verant woord, indien het gaat om een andere institutionele of politie ke structuur, waaraan de Engel sen niet (kunnen en zullen mee doen. Zij is niet verantwoord in een (.organisatie, waarin En gelsen als gelijkwaardige part ner meespelen. Hoe nuttig de Westeuropese unie optk is voor de oplossing van gesignaleerde problemen, toch is het nauwelijks te ver wachten, dat zij het uitgangsf punt kan zijn voor een nieuwe vorm van Europese samenwer king. De strijd om de Europese eenwording zal dan oo(k op an dere fronten (bestreden moeten worden dan in de Westeuropese unie. de heffing van belasting op de in komsten uit buitenlandse dochter ondernemingen of vestigingen uit te stellen, totdat de inkomsten naar Amerika zijn overgemaakt. Met betrekking tot het voorstel tot verlenging voor de duur van drie jaar van de bevoegdheid van de president om met andere lan den op basis van wederkerigheid overeenkomsten tot verlaging van douanetarieven te sluiten, zegde de president toe, dat hij al le landen, met welke Amerika handel drijft, zal verzieken over eenkomstige maatregelen ten aanzien van hun onderlinge han del te treffen. De voorgestelde verlaging der douanetarieven zal betrekking hebben op bepaalde goederen en in de komende drie jaar niet meer dan 5 procent per jaar bedragen. Het ligt voorts in de bedoeling op basis van weder kerigheid te komen tot verlaging De huidige strijd tussen het volk van de Zuid-Molukken en de republiek Indonesia is strate gisch een onderdeel van het ge schil over Nieuw-Guinea, aldus schrijft de militaire medewerker van de New-York Times", Han son Baldwin. Indien de republiek van de Zuid-Molukken tot stand zou ko men als een krachtige, onafhan kelijke en souvereine staat, zou de Westelijke flank van Neder lands Nieuw-Guinea veel minder bloot staan aan infiltraties en eventuële aanvallen op kleine schaal uit Indonesië dan thans het geval is, aldus Baldwin. Hij voegt hieraan toe: Vreemd genoeg worden de Indonesische strijdkrachten, die trachten de Zuidmolukse beweging te onder drukken, gesteund, bevoorraad en vervoerd bijna geheel door Ne derlandse koopvaardijschepen, die nog steeds verreweg het grootste deel van het interinsu- laire verkeer in Indonesië ver zorgen. Baldwin schrijft in het slot van zijn artikel, dat de Ne derlandse strijdkrachten in Nw.- Guinea absoluut onvoldoende zijn om Indonesische infiltraties te voorkomen. Volgens Baldwin omvatten de Nederlandse strijdkrachten te land in Nieuw-Guinea minder dan 1500 man. De koninklijke marine beschikt slechts over een torpedobootjager, een fregat, een korvet, tien kleinere eenheden en twee squadrons catalinavliegtui- gen, aldus Baldwin. vei'loren, aldus te Rio de Janeiro ontvangen berichten. Er zouden honderd gewonden zijn, van wie velen erftstig. Als gevolg van de slechte verbindin gen komen de gegevens langzaam binnen. Het ongeluk is gebeurd op 50 km' van Aracuja, de hoofdstad van de provincie Sregpie. Nader wordt gemeld, dat er 44 gewonden zijn. Zes hunner moe ten met spoed worden geope reerd. Twee der gewonden zullen een oog moeten missen. Voor velen een jaarlijkse kwel ling. Onmiddellijk verzachting van jeuk en pijn met het ideale Y middel, dat ontsmet en geneest De Australische minister van Handel en Douane, N. O'Sulilvan. heeft ontkend, dat Australië de algemene overeenkomst voor han del en tarieven (G.A.T.T.) zal op zeggen. Teruggekeerd van de be sprekingen te Genève verklaarde hij Zondag, dat de Australische regering het beginsel van de G.A.T.T. voorstaat. Australië ge looft, dat de G.A.T.T. bijdraagt tot stabilisatie van de wereld markten en het prijsverloop beter voorspelbaar maakt, zo zeide hij. Vier dagen geleden had de Australische minister van Han del en Landbouw, J. McEwen. verklaard, dat Australië wellicht opzegging van de G.A.T.T. zal overwegen, daar deze overeen komst nadelige invloed heeft op de Australische handel. Commodore A. Viruly, de 50- jarige gezagvoerder van het ver ongelukte K.L.M.-toestel „Tri ton" heeft verklaard dat meer inzittenden van de „Triton" ge red hadden kunnen worden, in dien de bemanning de beschik king had gehad over een doel treffender type zaklantaarn. Hij zei dat de leden van de be manning na het ongeluk in de duisternis maar één hand had den kunnen gebruiken om de passagiers te helpen omdat zij in de andere hand hun zaklan taarn hadden moeten vasthou den. Hij stelde voor een andere type lamp in te voeren. Deze lamp zou een soort mijnwerkers lamp moeten zijn of een lamp die in noodgevallen om de hals kleding, heeft de mens ook be hoefte aan andere zaken, die no dig zijn voor zijn geestelijk leven, zoals vrijheid van denken en de vrijheid om een menswaardig be staan te verwerven". „Dit zijn", aldus de president,,, de eerste ver eisten voor mensen, waar dan ook, op een vrij bestaan te kun nen leiden, hun eigen denken te kunnen volgen en de godsdienst van hun keuze te kunnen belij den." President Soekarno heeft Zon dagavond het congres van de vakbond, de Sobsi, toegesproken. De president en minister-presi dent Ali Sastroamidjojo brachten een bezoek aan dit congres. Soekarno herinnerde er met trots aan, dat hij in zijn jonge jaren is opgetreden als stakings agent. De president wekte de In donesische maatschappij in het algemeen en de arbeiders in het bijzonder op hun strijd tegen het kapitalisme, zowel binnen lands als buitenlands niet te ver geten. „Voorwaarde daartoe is het tot een goed einde brengen van de strijd tegen het kapitalisme". De president vroeg de volledige medewerking van de arbeiders voor het volbrengen van de na tionale revolutie en opbouw van een rechtvaardige en welvarende maatschappij". Naast de primaire behoeften aan grond, voedsel en Tijdens het weekeinde zijn er in de luchtdrukverdeling boven West Europa zo belangrijke wij zigingen gekomen, dat het einde te ontwikkeling was, dat de wind in het West Europese kustgebied draaide naar Zuid tot Zuidwest en geleidelijk in kracht toenam. van de vorstperiode nu nabij is.De reeds in Frankrijk aanwezige Zaterdag nog stond het weer in j lucht met temperaturen boven ons land onder invloed van een het vriespunt kwam in beweging zwakke rug van hoge druk. Het en bereikte gisterochtend ons bleef toen de gehele dag en ook land. Zondag 3 4 4 graden vriezen. In tussen nam evenwel de depres sie-activiteit op de Oceaan snel toe. Er kwam een gordel van lage druk tot ontwikkeling, die zich van New-Foundla(nd via Schot land tot aan de Noorse kust uit strekte. In deze gordel bewogen enkele depressiekemen naar het Oosten. De eerste passeerde de Maandagnacht dicht ten Noor den van Schotland. De tweede trok gisteren vroeg ongeveer de Schots-Engelse zou kunnen Worden gehangen. De commodore stelde verder voor een soort noodverlichting aan te leggen bij de ingang van de vliegtuigen. Hij zei dat in de duisternis de inzittenden van de „Triton" in hun verwarring de toegangsdeur niet hadden kun nen vinden. Eén der stewards was gevonden in een positie die erop wees dat hij gepoogd had de deur te openen. Hij zei dat de „Triton" met draaiende motoren in het water was terechtgekomen met een] van de Noordzee. Deze depressie jaf en toe harde wind tussen zuid snelheid van ongeveer 290 kmging vergezeld van zware regen, per uur. Motor nummer drie] Op tal van plaatsen in Noord werd van het toestel afgerukt en Engeland viel 30 tot 40 mm. nam een van de reddingsvlotten Een gevolg van de geschets- mee die in de vleugels waren be-l medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van DinsdRgoeh tend tot Dinsdagavond. Dooi. Zwaar bewolkt met af en toe regen. In de noordelijke provin cies: overwegend matige noord westelijke wind. Lichte dooi. In langs de Schots-Engelse grens de zuidelijke provinciesoverwe naar het Oosten, in de richting gend krachtige en langs de kust vestigd. Het was slechts toeval dat de andere motoren ook niet waren afgerukt, waardoor de an dere reddingsvlotten mee hadden kunnen verdwijnen. (De meeste „Super Constellations" voeren die reddingsvlotten mee, n.l. twee in de linker- en één in de rechter, vleugel) Commodore Viruly zei het zeer belangrijk te vinden, dat een vliegtuig aan de grond wordt ge zet met afgezette motoren, om dat het anders mogelijk is dat alle reddingsvlotten worden af gerukt. Hij achtte het aanbeve- lingswaard er op toe te zien, dat alle vliegers hiervan op de hoog te worden gesteld. DE DIENST URKENKHUIZEN GESTAAKT. De dienst UrkEnkhuizen is i met ingang van Maandag voor- j lopig stil gelegd. Reeds Za terdag heeft de boot de grootste moeite gehad om Enkhuizen te bereiken en de passagiers moes ten toen het laatste stuk te voet over het ijs afleggen. Door de Zuidenwind wordt thans het ijs opgestuwd voor de haven van Urk, zodat deze geheel is afge sloten. De dienst UrkEnkhuizen is van grote betekenis voor het ver keer tussen de Noordoostpolder en Noord-Holland. en zuidwest. Verdere stijging van temperatuur. DINSDAG 11 JANUARI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.30 4,05 4.45 4.55 n.m. 3.55 4,30 5.10 5.20 ZON MA,! op onder c-n v.m. n.m. 13 8.46 16.56 23.33 10.30 14 8.45 16.57 10.46 15 8.44 16.59 0.44 11.03 16 8.44 17.00 1.56 11.22 17 8.43 17.02 3.03 11.45 18 8.42 17.04 4.09 12.14 19 8.41 17.05 5.12 12.51

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1