Bijeenkomst van de ministerraad der Minister Suurhoff naar Australië vertrokken D.D.II. Reacties op Frans wapen«poo!» plan Nieuwe aanval McCarthy van DE ZAAK-HUYSMANS VULPENNEN WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- m 1AANSTA#0EN Geen voorafgaand Benelux- overleg voor de conferentie salons sobèrt" Emigrante Annie Meurs uit 7 ilburg onder zijn hoede rifn Huid uitslag Russen laten Amerikaanse gevangenen vrij Critiek op vele Europese van Dulles reizen Costa Rica beschuldigt Nicaragua MAANDAG 10 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3351. Sowjot-Unie roept diplo matieke missie uit Bagdad terug koningin en prinsessen om frofs op Ie zijn Zwendel in Belgiëj Biecit bol bescherming tegen atoombommen West-Duitsland zal geen tanks fabriceren Twee Europeanen slachtoffer van terrorisme in Casablanca tnrnrni!imnimmim!Ti'",ini,,i;n»'''"'''w,""":,,''""i"pi"''iiiiiiiiii«tiR!iHtii!iii!iii fr»~*«Kenna Ml *i.finnement: lerneuzeit Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuïen Redactieadres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per naaand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» i iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adre» Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur Het Eqgelse ministerie van Fi. nanciën heeft bekendgemaakt, dat deze week te Parijs twee be langrijke bijeenkomsten van de ministerraad der organisatie voor Europese economische samenwer king zullen worden gehouden. Op 12 Januari zal de commissie uit de ministerraad, die belast is met de bestudering van het vraagstuk der valuta-inwissel baarheid, bijeenkomen en op 13 en 14 Januari zal de voltallige mi nisterraad vergaderen. De beide vergaderingen zullen worden ge presideerd1 door de Engelse mi nister van Financiën, Richard A. Butler. Volgens het Engelse ministerie hoopt men, dat de bijeenkomsten zullen leiden tot een beginselover eenkomst inzake de vorming van een Europees fonds, dat zou moeten dienen de landen te hel pen, die tot herstel van de inwis selbaarheid van hun valuta onder gaan. De ministerraad zal in zijn ple naire zitting o.m. de positie van Frankrijk bespreken voor wat be treft de liberalisatieverplichtin gen van dit land, alsmede het ge hele vraagstuk van de vrijmaking van het handelsverkeer. Voorts zal de vernieuwing van de over eenkomst inzake de Europese betalingsunie, die op 30 Juni 1955 afloopt, worden behandeld. In officiële kringen wordt vernomen, dat de conferentie van de Benelux-ministers, die van daag te Ulvenhout zou worden gehouden, ter voorbereiding van de conferentie van de O.E.E.S. in Parijs, niet doorgaat. Het is onmogelijk gebleken, de betrokken ministers op Maandag bijeen te doen komen, daar som migen hunner wegens andere ambtsbezigheden zijn verhinderd. Er zal dus volgens de van Neder landse zijde geuite wens geen voorbereidingsvergadering vóór de conferentie van de O.E.E.S. worden gehouden. De bijeenkomst van het Bene- lux-ministerscomité, vastgesteld op 19 Januari te Brussel, ter be spreking van de nog overgeble ven punten, zal wel plaats heb ben. de kapper met het aparte cochet markt 16 brovuwnjstroat 9 iemeuzen j voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. TERUG NAAR NEDERLAND. Koningin Juliana is Zondag avond om 10 uur, samen met de prinsessen Beatrix, Irene en Mar griet, in een speciale trein uit St. De Sow jet-regering heeft beslo ten haar diplomatieke missie uit Irak terug te roepen. Aldus heeft radio-Moskou bekend gemaakt. Deze maatregel is het antwoord op het sluiten van de Iraakse ambassade te Moskou, dat Vrij dag door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken „het bewijs van een onvriendelijketiidéns haar verblijf houding, waardoor de intematio- hebben gemaakt ale wordt vergroot", wordt ge-I noemd. De Iraakse regering baseert echter het sluiten van de ambas MA META f Cl Cl sade te Moskou op overweginger.li/^UltEaLtl van bezuiniging, zoals zij de Rus- aeefl handen sische regering op 6 November j.l. liet weten. De minister van Sociaie Zaken de commissaris voor de emigra- en Volksgezondheid J. G. Suur- tie, mr ir B- W Haveman Anton am Arlberg, waar zij een'unff jt. Zondaemiddae met het! °P de Amsterdamse luchtha- wintersportvacantie heeft doorge-1 T M |jj Sydney ven heerste Zondagnamiddag een bracht, naar Nederland vertrok-1 K L M -lljntoestel naar bydney meer dan gebruikelijke drukte. ken vertrokken voor een reis van vijf Niet alleen vertrok een Neder- Vóór haar vertrek sprak H. M. met geestdrift over de ski-afda lingen, die zij en de prinsessen dagelijks De eerste Britse reactie op het nieuwe Franse plan voor een j Westeuropese wapen-„pool" was er één van opluchting, dat in het plan geen onmiddellijke vérgaan de verplichtingen zijn vervat om de grote Britse wapenindustrie te binden aan die van van het con tinent. Het plan werd Vrijdagavond bestudeerd op alle betrokken ministeries. Bij deze bestudering zijn ook de verschillende afde lingen van de strijdkrachten be trokken, via het secretariaat der stafchefs. In officiële kringen heeft men tot dusverre alle corrjpnentaar geweigerd, doch volgens gewoon lijk betrouwbare kringen was Senator McCarthy, technisch nog steeds voorzitter van de Senaats commissie van onderzoek zolang afln democratische opvolger in deze functie, McLelland, nog geen nieuwe commissie heeft samen gesteld, heeft onverwachts een aanval geopend op de personen, van wie de klachten afkomstig zijn, die tot zijn berisping door de Senaat leidden. McCarthy's aanval volgt op een bekendmaking van het leger, waarin de namen werden ge noemd van de functionarissen, die eervol ontslag hadden ver leend aan de tandarts van het leger, majoor Peress, die door McCarthy er van verdacht wordt betrekkingen met communisten onderhouden te hebben. McCarthyheeft besloten heden rijn oude commissie in besloten zitting bijeen geroepen. Hij zei van plan te zijn de door het leger genoemde personen op te roepen om Dinsdag voor zijn commissie te verschijnen, teneinde „ophelde ringen" te verschaffen. Hij zei te geloven, dat tijdens het oude onderzoek in deze kwestie, waar uit het dispuut tussen het leger en McCarthy ontstond „ergens meineed moet zijn gepleegd." Hij had er zich indertijd over beklaagd, dat het leger hem niet de namen wilde meedelen van de personen, die voor het eervolle ontslag van majoor Peress ver antwoordelijk waren. Hij meent nu, dat de bekendmaking van het leger lijnrecht in tegenspraak is met de getuigenis van generaal Zwicker over de kwestie-Peress Naar „La libre Belgique" meldt, heeft het Belgische parket de president van de Senaat verzocht de parlementaire onschendbaar heid van de liberale senator G. P. J. de Stobbeleir uit Aalst op te heffen. Senator De Stobbeleir zou betrokken zijn bij de zwendel in vervallen bankpapier, in welke aaak de Mechelse notaris Huys- mans hoofdverdachte is. Volgens het blad zouden de be richten over een wapensmokkel, die door sommige bladen werd ge publiceerd, echter onjuist zijn. In deze zaak werden oorspron kelijk 32 personen gearresteerd, die echter na enkele dagen, met uitzondering van notaris Huys mans, na verhoord te zijn, weer op vrije voeten werden gesteld. en hij zou zijn commissie vragen het geval voor te leggen aan het ministerie van Justitie om na te gaan, of soms getuigen de wet hadden overtreden. COMMUNISTEN HERVATTEN BESCHIETING. Na een rustpauze van 10 dagen hebben de communisten in de nacht van Vrijdag op Zaterdag de beschieting van door nationa- listisch-Chinezen bezette eilanden voor de Chinese kust,hervat, al dus een bekendmaking van het ministerie van defensie te Taipeh Krabben en peuteren maakt de kwaal (steeds erger. De helder vloeibare D.D.D. dringt diep in d» poriën door, zuivert, ont smet en geneest de huid. SENEESHIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSE»* ZEEP het idee van een overgangsperio de van twee jaar voordat de voorgestelde gemeenschap volle dig in werking treedt, met in stemming begroet. Wat betreft de kwestie van de standaardisering van wapéns is Engeland er op gesteld in nauw contact te blijven met de Ver enigde Staten en Canada, met welke Inaden ook in het verleden altijd nauw is samengewerkt. Maar ondanks bange voorge voelens om technische redenen, is Engeland bereid de voorstel len van de Franse premier met sympathie te bestuderen. Engeland meent, dat, hoewel een samentrekking van de pro ductiecapaciteit van alle zeven landen niet practisch is het zo wel mogelijk als wenselijk is voor sommige landen zoals Frank rijk en Duitsland hun wapen industrieën te verbinden. Dit zou in het geval van Duitsland veel gemakkelijker zijn omdat dat land, in tegenstelling tot Enge land, een geheel nieuwe wapen industrie moet bouwen. Op de komende besprekingen te Parijs zal West-Duitsland geen verdere concessies doen, doch zich strikt houden aan de bepa lingen van de Parijse verdragen, zo heeft de Westduitse minister van economische zaken, prof. Erhard, tegenover een vertegen woordiger van D.P.A. verklaard. Op grond van genoemde ver dragen mag de bondsrepubliek geen z.g. ABC-wapens, lange- afstandsbommenwerpers, raket wapens en oorlogsschepen boven de 1500 ton vervaardigen. „Dit betekent niet, dat wij er belang bij hebben alle andere wapens te produceren. Doch er is geen spra ke van, dat wij het recht om ze te vervaardigen, zullen opgeven", aldus de minister, die de West duitse delegatie naar Parijs zal leiden. Hij verklaarde, dat de toekom stige Westduitse wapenindustrie niet in handen van de staat moet zijn. De leuze voor bewapening zou zijn „zo veel mogelijk parti culier initiatief". Het bureau van de commissa ris van defensie is met het mi nisterie van economische zaken overeengekomen, dat minister Erhard voldoende invloed op de wapenproductie zal houden om te voorkomen, dat zij een gevaar voor de nationale economie wordt. Het Franse voorstel inzake een West-Europese wapenproductie- „pool", dat door het Belgische mi nisterie van Buitenlandse Zaken is ontvangen, is een belangrijk document, dat aan een grondige studie zal worden onderworpen, aldus heeft men Zaterdag in ge zaghebbende kringen in Brussel verklaard. In dezelfde kringen verklaarde men enigszins verrast te zijn over sommige commentaren in de Franse pers, waarin gewag werd gemaakt van een Belgische vij andigheid ten aanzien van de Franse zienswijze. Men merkte hierbij op, dat een dergelijke in terpretatie van elke grond ont bloot is. Hoewel men nauwelijks is begonnen met het bestuderen van het Franse voorstel, is uit de eerste reactie van deskundigen 1 reeds gebleken, dat het hun volle belangstelling heeft gewekt. Men legde er verder de nadruk op het feit, dat de komende be sprekingen in Parijs het België mogelijk zullen maken met volle kennis van zaken positie te kie zen. weken door Australië en Nieuw- Zeeland. De bewindsman maakt deze reis op uitnodi^ng van de Australische regering. Vier we ken blijft hij in Australië en de laatste week brengt hij een be zoek aan Nieuw-Zeeland. Onder de hoede van de minis- er vertrok met hetzelfde vlieg- .uig de 20 jarige banketbakkers dochter Annie Meurs uit Tilburg, die naar Australië emigreert, waar in Semaphore haar 24-jari- ge verloofde Henk Sorel uit Til burg op zijn a.s. vrouw wacht. De minister zal met verscheide ne autoriteiten, onder meer de Australische minister Holt, onder wie de immigratie ressorteert, besprekingen voeren en daar naast zo veel als mogelijk is Ne derlandse emigranten bezoeken om zich ter plaatse een oordeel te vormen hoe het onze landgeno ten in het nieuwe vaderland gaat. Eind Januari zal minister Suurhoff in Canberre een „citi- pis werd gemaakt met Annie's begeleider. Zondagmiddag zag men elkaar weer op de luchthaven, waar An nie voor een batterij film- en foto toestellen onder het helle licht van een reeks schijnwerpers en voor een drietal microfoons nog eens alles moest vertellen. Moe der Meurs bleek geenszins verle gen voor deze grote belangstel ling van de zijde der pers. Harte lijk dankte zij de minister voor diens medewerking en goede zor gen, Ook mevr. Suurhoff deelde in de dankbaarheid. „Als je zelf moeder bent, dan ljegrijp je het best"; met deze woorden bracht mevr. Suurhoff hét gesprek in een gemoedelijke sfeer. Tot de kleine Bob Suurhoff zei moeder Meurs: „Jij hebt een- pracht va der en moeder, daar kan ons land trots op zijn". „Ik heb een mooi boek over Australië meegenomen, zodat An nie zich niet behoeft te vervelen", vertelde de minister. Annie op haar beurt had ook iets meegeno men om de reistijd te veraangena men, namelijk een stereoscoop met vele plaatjes. Voor de micro foon gaf moeder Meurs haar dochter, die in 't nieuwe vader land straks de belangrijkste stap in haar leven zal zetten, nog en kele wijze raadgevingen mee Ook Annie sprak enkele wooi den tot haar ouders, die eigenlijk ters te laten maken. Toen zij drie j niet voor publiciteit bestemd wa weken geleden in de krant las, ren. Toen was het moment van dat minister Suurhoff naar j vertrek aangebroken. Annie narii Australië ging. bedacht zij zich afscheid van haar ouders, a.s. niet lang en schreef een brief aan schoonouders en haar broers en zijne excellentie met het verzoek zusters. Een broer, Frits, emi- iandse minister maar bovendien, en daarvoor waren de talloze persmensen vooral naar Schiphol gekomen, verliet de 20-jarige An nie Meurs uit Tilburg het vader land. Annie, die op Eerste Kerst dag 20 jaar is geworden, zou naar Australië emigreren, waar haar verloofde Henk, met wie zij op 17-jarige leeftijd in een bio scoop in Tilburg kennis maakte, met ogeduld op haar wacht. Op 31 Juli van het vorige jaar vloog Henk naar zijn nieuwe vaderland. Moeder Meurs vond het echter niet verantwoord haar dochter, een van het elftal kinderen (zes meisjes en vijf jongens) alleen dé lange reis van 19.021 vliegkilome- Annie onder zijn hoede te fiemen. De familie liet mevr. Meurs on kundig van deze brief. Tien da gen geleden kwam het ministe- zen conference" bijwonen waarop rieel antwoord: ,,Ja". Toen Annie vertegenwoordigers uit alle sta- dit hoorde, sprong zij een gat in ten en diverse organisaties bij-j de lucht. Niemand minder dan de eenkomen. Op deze conferentie minister tot wiens arbeidsterrein Londen met 2 collega's haar op komen o.a. de integratie en de im- - de emigratie behoort, en die'zelf leiding voor verloskundige ging ti.! - I irn/I rvv» iro L!v< J TT.i~._1i_j_ j greerde indertijd naar Australië, doch keerde terug, omdat hij daar niet kon slagen en in de zaak no- •dig was. Op de boot naar huis maakte hij echter kennis met een Austra lisch meisje, dat in Den Haag en migratie aan de orde. „Wij moeten de emigratie voortzetten, want het is niet al leen een economisch, doch ook een ruimtelijk probleem", zo zei de minister vóór zijn vertrek. De overspannen arbeidsmarkt in Nederland zag de bewindsman als iets tijdelijk. „De laatste tijd is men in Australië bijzonder ge steld op de Nederlandse emigran ten. Dat is belangrijk, want, zoals bekend, heeft Australië, toen het in 1952 met moeilijkheden te kam pen heeft gehad, de immigratie, naar mijn oordeel, wel wat over haast stop gezet", aldus de minis ter. Op de luchthaven werd de heer Suurhoff behalve door zijn fami lie uitgeleide gedaan door de Australische ambassadeur in ons land, de heer A. T. Stirling, de staatssecretaris van Sociale Za ken. mr dr A. A. van Rhijn, secre taris-generaal van zijn departe ment. de directeur-generaal van zijn departement, de directeur-ge neraal van de arbeidsinspectie en bankpapier zou hebben ingeruild tegen gangbare munt. Dit zou dan geschied zijn door bemidde ling van een ambtenaar van het Belgische ministerie van Finan ciën. Notaris Huysmans, die intus sen geschorst is als notaris, houdt zich in de gevangenis te Brussel bezig met de voltooiing van een nieuw soort wasmachine, die hij heeft ontworpen... Notaris Huysmans uit Meehe- len, die de leiding zou hebben gehad van een internationale zwendel in deviezen, is thans te Mechelen verhoord in verband met onregelmatigheden in zijn notariaat, waaraan hij zich even eens heeft schuldig gemaakt. De 32 personen die bij het eer ste onderzoek in de deviezen- zwendel werden aangehouden, zijn Inmiddels op vrije voeten ge steld. Officieel wordt thans meege deeld dat de recherche niets heeft kunnen vinden dat zou wij zen op wapensmokkel zoals aan vankelijk door de bladen was be weerd. „Het Laatste Nieuws" weet an derzijds te melden dat op 14 Nov. te Antwerpen een schip, met be stemming naar New Delhi is ver trokken dat wapens aan boord zou hebben gehad. Eén der vroe ger aangehouden vrouwen In de zaak-Huysmans zou bij het ver-Nicaragua schijnt een invasie trek van dit schip aanwezig zijn voor te bereiden, waardoor de on- geweest. Wat de deviezenzwen- schendbaarheid van het grondge- del betreft, verluidt nog dat één bied van Costa Rica en zijn sou der vroeger aangehouden perso- vereiniteit in gevaar worden ge nen te Mechelen een bedrag van bracht, aldus de beschuldiging. 28 millioen frank aan vervallen De klacht zou Zondagavond laat Twee Amerikanen, William Marchuk en John H. Noble, zijn Zaterdag in West-Berlijn aange komen na verscheidene jaren in Russische gevangenschap te heb ben doorgebracht. Hun vrijlating werd bekendge maakt door het Amerikaanse ho ge commissariaat in Duitsland. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had op Nieuwjaarsdag reeds bekendge maakt, dat Rusland in een nota had beloofd de twee Amerikanen op vrije voeten te zullen stellen. Marchuk werd in 1949 in Dresden door de Russen gevangengeno men. John Noble was reeds als jongen naar Duitsland gekomen. Hij werd, samen met zijn familie, in Duitsland door de oorlog ver rast en in 1945 in Dresden door de Russen gearresteerd, tezamen met zijn vader. Zijn moeder en broer mochten naar de Ver. Sta ten terugkeren. vader is van vier kinderen, zou voltooien. Het resultaat van deze haar chaperonneren. Wijselijk ixjotreis werd voor Frits de hu had de minister doen informeren welijksboot. Hij woont nu weer of Annie's papieren in orde wa- in Australië, waar hij werkt in de ren. Dit bleek echter niet het ge val, maar dank zij de bewinds man kwam alles vlot voor elkaar. Vorige week reisden Annie met haar moeder naar Den Haag, naar het departement, waar ken zaak van zijn schoonvader. Minister Suurhoff en Annie namen naast elkaar in het vlieg tuig plaats. De motoren sloegen aan, nog een laatste groet en de reis was begonnen. De Amerikaanse republikeinse senator Styles Bridges heeft Zon dag een verslag gepubliceerd, waarin critiek wordt geleverd op de vele reizen van minister Fos ter Dulles naar Europa. Volgens het verslag, dat is opgesteld door een publiciteitsagent in Chicago in opdracht van de begrotings commissie van de senaat, „maait Foster Dulles met zijn veelvuldi ge bezoeken 't gras weg voor de voeten van de Amerikaanse diplo maten in Europa". Een Westduitse uitvinder, Os- De opsteller van het rapport meent, dat de Europese staatslie den zich maar naar Washington moeten begeven als zij direct overleg willen plegen met de mi nister. Foster Dulles heeft nog geen commentaar geleverd op het ver slag. De Westduitse minister van Economische Zaken, Ludwig Er j hard, zal, naar men verwacht, op de komende Westeuropese confe rentie in Parijs meedelen, dat termann, heeft te Frankfort pa. I West-Duitsland geen gebruik zal tent genomen op „een rollende '1^®" rTi °m tan^s.en «■- I schuilkelder" die volcrens hemartillerie te gaan fabnce- Marchuk werd in 1949 tegelijk bestand zal ziin tegen een vol-1 ren' nadat de verdragen van Pa- gearresteerd met nog een andere treffer van eon atoombom. Het i getreden, al- j- r>o i"""ii dus is Zaterdag op het ministerie apparaat zal Amerikaan, de 28-jarige William A. V erdine. De laatste werd ech- een doorsnede hebben van ter in de Russische Nieuwjaars- nota niet genoemd. Costa Rica heeft verzocht om een spoedbijeenkomst van de raad van de organisatie der Ame rikaanse staten, welke een be schuldiging van dit land moet be handelen, dat Nicaragua een se rie acties heeft ontketend, waar door een „ernstige toestand" Is ontstaan. in behandeling Worden genomen. Nicaragua zou voorts onrust verwekken, „niet alleen voor Cos ta Rica, maar ook voor de Ame rikaanse republieken in het alge meen". Een „Amerikaanse rege ring" (welke niet met name ge noemd wordt) zou tien militaire transportvliegtuigen naar Nica ragua hebben gezonden. President José Figueres van Costa Rica en president Anasta- sio Somoza van Nicaragua zijn oude politieke vijanden, die gedu rende meer dan een jaar over en weer beschuldigingen hebben ge uit. De Russen hebben ontkend iets van zijh hui dige verblijfplaats te weten. De twee vrijgelaten Amerika nen worden thans door de Ame rikaanse inlichtingendienst on dervraagd voor een onderzoek. De vader van Noble werd in 1952 vrijgelaten na zeven jaar ge vangen te zijn gehouden in con centratiekampen en gevangenis sen in Dresden, Mühlberg, Bu- chenwald en Waldheim. Hij was ervan beschuldigd een spion te zijn en te hebben gewerkt voor „het imperialistische Westen*, al dus verklaarden autoriteiten van het Amerikaanse hoge com missariaat. Hoewel de Russen ontkennen iets te weten van Verdine heeft een nu gerepatrieerde Oostenrij ker gezegd hem te zien te hebben in een kamp nabij Potma, onge veer 480 km ten zuidoosten van Moskou. Volgens het Oostduitse pers bureau A.D.N. zijn te Oost-Ber- lijn twaalf personen tot straffen, variërend van twaalf jaar dwang arbeid tot boeten van 300 Mark veroordeeld wegens sluikhandel. Volgens de rechters maakten de beklaagden deel uit van 'n West- berlijnse organisatie, die o.a. op tische instrumenten van de Zeiss- fabrieken te Jena (Oost-Duits- land) het land uit smokkelde. kogelrond zijn en vijf van Economische Zaken te Bonn meter. In de bol bal een tweede 55? «S «Jm die e.eei, in dezelfde etend E„d h« rKït om tanllè ej Slïe blijft en plaats zal bieden aan 10 artillerie te vervaardigen, doch personen fabricage van atoomwapens, bac- Tegen de grote hitteidle bij een teriologische - en chemische wa atoomontplof f ing vrijkomtwor-( pens, lange-afstandsbommenwer- den in de bol beschermende lagen pepg. raketten en oorlogsschepen aangebracht. Het ontwerpen van deze lagen is nog niet voltooid. Bij massaproductie zouden de kosten van een dergelijke bol 12.000 mark bedragen. In Casablanca zijn Vrijdag avond twee Europeanen het slachtoffer geworden van terro- ristsche aanslagen. Een jonge Fransman werd op slechts 100 meter van zijn woning door een Marokkaan op een fiets met een revolver neergeschoten. Een andere Fransman werd door twee revolverkogels, afge vuurd door een onbekend geble ven persoon, getroffen en ernstig gewond. (met gouden pen) vanaf ƒ6,25 tot ƒ66,50 N.V. Fa. P. J. VAN BE SANDE boven een verboden. bepaald tonnage is medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Maandagoch tend tot Maandagavond. Langzame stijging van temperatuur. Zwaarbewolkt en nevelig weer. Aanvankelijk droog, maar later enige neerslag. Overwegend ma tige wind uit zuidelijke richtin gen. Langzame stijging van tem peratuur. MAANDAG 10 JANUARI. Rreskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.44 3.19 3.59 4.09 n.m. 3.11 3.46 4.26 4.36 Jan. ZON onder op RIIIIIIIUIlHIIIIIIIIIHIUIIIllilllHlllllllliilllllllllllliilliUlllilWlililMllltl"!'!!!^ 10 8.48 16.51 19.47 9.37

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1