Professor G. Brouwers waarschuwt tegen prijsverstarrmg gevaar van Het weer in Europa 5 doktoren het misbruik van laxeermiddelen WEERSVERWACHTING HOOGWATER G. A. T.T. besprekingen van Canadese ministers te Washington INDONESIË Ex-pressdent Arbenz niet naar Sowjet-Ursie ZON- en 1AANSTANDEN Begrafenis van Aartshertog Eugen van Habsburg VRIJDAG 7 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3349. Aanslagen in Noord-Afrika Leden van de „Schwarzer Wolf' veroordeeld waarschuwen tegen Mevrouw Oilier onschuldig Drieling geboren in Bolnes Behandeling van de zaak-Jungschlager uitgesteld Amerikaanse ambassadeur onikeni beschuldigingen Mendès-France in Italië Frans-Tunesische besprekingen hervat op onder op onder Jan. e Indonesische regerings kringen over de staat van oorlog in de Molukken Pools vluchteling naar Polen terug Tito in Birma Von Einem contra Wagner Nationaal Rampenfonds zal bijspringen in jongste watersnoodschade Nationalistische Chinese generaal ter dood veroordeeld De kwestie-Degrelie JJ- Panamese politie arresteert Amerikaan Directeur Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 3S150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand f 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum ps: advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adr«# Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur „Zij die telkenjare zorgvuldig .ministerie van Economische Za- de Cijfers rangschikken voor het j ken, in het jongste nummer van - „Economisch statistische berich ten". „De toeneming van de industrië le productie bedroeg in vergelij king met 1953 8 pet; in vergelij king met 1948 niet minder dan 54 pet. De arbeidsproductiviteit die ons lange tijd zorgen baarde ontwikkelde zich, niettegenstaan de de krappe arbeidsmarkt, be vredigend. De productie per ar. beider nam in de eerste helft van 1954 vergeleken met de overeen komstige periode van 1953 met 4!4 pet toe, vergeleken met 1948 zelfs met 30 pet. Daarbij bleven de industriële investeringen zich op een hoog peil bewegen". „Anderzijds treffen wij aldus prof. Brouwers - onder het hoofdstuk „Buitenland" op onze balans enige dubieuze posten aan die, gezien onze afhankelijkheid van het buitenland aandacht ver dienen. Het pleidooi voor een vrijere internationale handel wordt nog steeds niet weerspro- opei-aken van de balans van ons laud over het verstreken jaar, rw4*ben met tevredenheid gecon stateerd, dat 1954 voor Neder- i«tüd in economisch opzicht goed ea voorspoedig is geweest", al dus schrijftprofessor G. Brou wers, secretaris-generaal van het In ©aC>at (Marokko), is een Mohammedaanse schriftgeleer de, die op weg was naar de moskee gun de Moslims tot het gebed op te roepen, door een oïdbekende aanvaller doodgesto ken. In CassalbLanca is de lijf wacht van een vooraanstaand persoon gedood door een aan- veiler, die zijn revolver mede- nacn. Op een andere plaats in Oassaiblinca hefcöen ombeken den wan een rijdend voertuig uit het vuiur geopend op een groopj.0 op een caféterras; drie Marokkanen werden gewond. Driss Ben Mohammed is Woensdag tc CassaCalanca terArische dood veroordeeld wegens moord op dr Emile Eyraud, directeur van het blad „La Vigie Maro- caine De Benelux-landen zijn het af gelopen jaar In rustiger vaarwa ter terecht gekomen, dat intus sen weer enigszins woeliger be gint te worden, nu de verstarring treden en daarmede een nieuwe loonsverhoging onvermijdelijk zou worden, met alle repercussies daarvan op het prijspeil, zou stel lig moeten worden gevreesd, dat het Nederlandse bedrijfsleven 'n onvoldoende concurrentiemarge zou verkrijgen. Daarmede zou hetgeen in de loop der jaren zorg vuldig werd opgebouwd, in snel op het agTarische gebied, om ver. j tempo kunnen afbrokkelen. De schillende redenen dwingender om een oplossing gaat vragen. Achter deze nieuwe branding schemeren echter de omtrekken van een veiliger ree en zelfs het beeld van een haven. De betrek- kelijKe rust in de industriële sec tor is o.a. te danken aan het feit, dat de Nederlandse uitvoer naar! België zich min of meer op het zelfde niveau blijft bewegen, ter- wijl de Belgische uitvoer naar Nederland stijgt. Aangezien hier! van kunstmatige hindernissen niet wezenlijk meer kan worden; gesproken, betekent dit o.a. dat( men de speling van onze concur rentiepositie t.o.v. het buitenland niet moet overschatten". In dit verband, wordt van toe nemende betekenis het feit, dat zich binnen onze grenzen een prijsverstarring voordoet, die gunstige gang van zaken maakt dus om al deze redenen een waakzaam beleid niet overbodig. ken, maar wordt anderzijds te practisch iedere beweging naar weinig gevolgd door concrete beneden blokkeert. Deze situatie maatregelen. Bovendien is er een is volgens de schrijver niet zon- stagnatie opgetreden bij de inte gratie van W.-Europa. Deze stag. natie was aanleiding tot pessi- beschouwingen over dit onderwerp. Dit pessimisme gaat te ver. Het is waar, dat er een respectabel aantal mislukte Men K;i Integratieplannen bestaat. Drie medeplegers werden by hoeden verstek veroordeeld, terwyl een hieruit voorbarige conclusies te „,ongar„ jtrekken Het is een onomstote- T inlijk feit, dat de verdediging van de Westeuropese positie in de we reld slechts langs de weg van 'n vierde twintig jaar dwangar beid kreeg. Eyraud werd op 30 jongstleden doodgeschoten. Zeven vooraanstaande leden van de „Duitse facistisohe on dergrondse groep „Schwarzer Wolf" zijn door een Pools mili tair gerechtshof te Gliwice (éUeziëi veroordeeld tot von nissen variërend van acht tot vijftien jaar, aldus radio-War- schau. De organisatie zou ver scheidene ernstige sabotageda den hetlhen gepleegd. Volgens de aanklager bereid de het zevental zich op een oor log ivoor diior 'aipens op te skaan en militaire oefeningen te houden. Hij zeide, dat de ben de ,,een typisch Hitleriaans ka rakter" droeg. Hij (behoefde geen doodstraf te eisen, omdat de. meeste sa menzweringen van de bende waren mislukt. De advocaat van de beklaag den betoogde, dat de mannen waren verblind door „vergiftig de anti-iPoolse propaganda van de Amerikanen en Adenauer", zo meldde radlo-Warschaiu. der gevaren. Wanneer een verde. re stijging van de prijzen zou op- Als u geregeld laxeermiddelen slikt, la er nu een manier om er van af te komen. 83 van de 100 personen lukte het: u kunt het ook. En wel zo: Drink in de loop van elke dag enkele glazen wrater en bepaal een vast uur voor uw stoelgang. Neem de le week elke avond iwee Carter's LeverpilletjeB. 2e Week - elke avond één. 3e Week - om de andere avond één. Daarna niets meer, want Carter s Leverpilletjes stellen uw ingewanden in staat weer opeigen kracht te werken, zonder laxeermiddelen. Wanneer zorgen, vermoeidheid of te veel eten het tempo van uw ingewanden tijdelijk vertragen, neem dan tijdelijk Carter's Leverpilletjes om u weer op gang te helpen. Zo raakt u uw verstopping kwijt en vervalt u niet in de laxeer middelen-gewoonte. Haal direct Carter's Leverpilletjes, f 1.20 per flacon- *«0 De Franse militaire rechter van instructie heeft mevr. Rose- Marie Oilier uit de Parijse ge vangenis, waar zij twee en een halve maand had doorgebracht, op vrije voeten gesteld. Mevr. Oilier was indertijd ver bonden aan de Franse ambassade in Canberra. Zij was van verraad beschuldigd naar aanleiding van de zaak-Petrof, de Sowjetrussi- sche functionaris, die in Austra lië asyl vroeg. Zij moet nu afwachten of zij voor het gerecht gedaagd zal worden op beschuldiging van spionage en het niet-aangeven van spionage-activiteit. Voorlopige invrijheidstelling voor een gevangene, die mogelijk voor dergelijke ernstige zaken terecht zal moeten staan, is in Frankrijk ongebruikelijk. Een en ander leidt dan ook tot de c< nclusie, aldus Reuter, dat zij niet schuldig is aan „daden, die de veiligheid van de staat in ge vaar brengen". Donderdagochtend is in de gemeente (Ridderkerk, in het gezin van J. G. Snijders te Bol nes een drieling geboren. Het ztjn twee meisjes en een jongen. De kinderen wegen respectie velijk 5, 6 en 2 Mi pond. Moeder en kinderen maken het wel. medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt, geldig van Donderdag avond tot Vrijdagavond. Afnemende wind. Veel bewolking maar op de meeste plaatsen droog weer. Tot matige of zwak afnemende oos telijke wind. Overwegend lichte vorst, maar In het Zuiden lichte dooi. nauwe economische aaneenslui ting tot een oplossing kan wor den gebracht. En het is aan geen twijfel onderhevig, dat deze weg de volledige instemming heeft van brede lagen der Europese be volking. Men zal zich echter op de methode moeten bezinnen. De grootste blauwdrukken zullen plaats dienen te maken voor za- Sffi* men°zfciTriaast Safde fTSi^SSS^LZ principiële richtlijnen moet laten de minister van Buitenlands^ leiden door 'n practisch opportu- en, - en nisme, dat van de feitelijke zich voordoende mogelijkheden een zo goed mogelijk gebruik maakt. Dit is niet steeds een spectacu lair, doch wel een in velerlei op zicht vruchtbaar werk. Dit wil niet zeggen, dat het politiek vuur daarbij niet voor een voort durende stimulans zou moeten en kunnen zorgen. Canadese kabinetsleden ogenblik trachten te bereiken, hebben aangekondigd, dat zij zich dat de c lausule., welke de toepas- nenoen aangeau g j verbie<jt van beperkingen op de invoer van agrarische pro ducten, vervalt, opdat zij derge lijke maatregelen overeenkom stig de door het congres aange nomen wetten zullen kunnen toe passen, zonder dat zij van over treding van de overeenkomst van de G.A.T.T.-organisatie beschul digd kunnen worden. Volgens deze kringen zouden de ministers naar Washington gaan, teneinde de Verenigde Staten er toe te Drie Dortderdag naar Washington zul len begeven ter voorbereiding van de onderhandelingen over de vernieuwing van de algemene overeenkomst voor tarieven en handel (G.A.T.T.), die te Genève van Financiën, Walter Harris en de minister van Handel, C. D. Howe. Uit dit bezoek, zo merken waar nemers op, blijkt de ongerust heid van de Canadese regering, vooral die van minister Howe. In over het algemeen goed Inge lichte kringen wijst men er op, dat de Verenigde Staten op het Een langzaam intredende dooi heeft Donderdag vele met sneeuw bedekte wegen in West-Europa gevaarlijk gemaakt voor het ver keer, maar in midden- en Oost- Europa heerst een bittere koude. In België ondervond het ver keer veel last van smeltende sneeuw en bestuurders van auto's werden gewaarschuwd, dat vele wegen langs de kust en in het Premier Mendès-France is gis teravond met zijn echtgenote voor een particulier bezoek van enige dagen te Positano, een schilderachtig dorp aan de Golf van Napels, aangekomen. Het echtpaar arriveerde per auto uit Napels, waar het eerder op de dag per vliegtuig uit Parijs was aangekomen. Jacobo Arbenz Guziman, oud president wan Guatemala, heeft met nadruk ontkend wan plan te zijn zich achter het ijzeren gordijn te begeven, om zich in verbinding te stellen met Sow- jet-leiders. De oud president verklaarde alleen naar Zwitserland te gaan voor een vacantie wan twee maanden en niet van plan te zijn gedurende zijn verblijf in dat land enig contact te maken met vertegenwoordigers van landen achter het ijzeren gor dijn. Hij lachte cm vragen betref- fenede een bericht, dat hij van plan zou zijn zich in het geheim over de Zwitserse grens achter het ijzeren gordijn te begeven. Hij verklaarde zich momenteel niet bezig te houden met enige politieke activiteit, doch ant woordde op een vraag, of hij van plan was zich later weer in de politiek te begeven: „inde politiek komen alleen de doden niet terug". Op het ministerie voor Tune- brengen hun standpunt te laten 1 sische en Marokkaanse Zaken varen in het belang van de G.A.T.T., waarvan het voortbe staan in Ottawa ernstig bedreigd worvf.t geacht. Reuter meldt nog, dat de Ver enigde Staten, naar vernomen wordt, wensen, dat landen, die in verband met gebrek aan dollars of andere valuta invoerbeperkin gen instelden, deze zullen afschaf fen, doch de bevoegdheden van de aangesloten landen willen uit breiden tot invoering van nieuwe beperkingen, wanneer zij in eigen land met moeilijkheden van pro ductie-overschotten te kampen hebben. Volgens Canada en an dere landen zijn dergelijke beper kingen in strijd met de Ameri VRIJDAG 7 JANUARI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.12 0.47 1.27 1.37 n.m. 12.40 1.15 1.55 2.05 ZON MAAN 7 8.49 16.47 15.41 7.53 8 8.49 16.49 17.02 8.39 8.48 16.50 18.26 9.12 10 8.48 16.51 19.47 9.37 13 8.47 16.53 21.06 9.58 12 8.47 16.54 22.21 10.15 De 'behandeling van de recht zaak tegen de heer Jungsehla- ger, die beschuldigd wordt een subversieve organisatie te heb ben geleid, wordt uitgesteld, al dus heeft P.IA,. Woensdag ver nomen. De zaak tegen Jung- schlager zou 13 Januari begin nen. Volgens verklaringen van ge tuigen in deze zaak zouden Amerikaanse en Britse vliegtui gen, benevens vliegtuigen van de Standard Vacuum Oil Com pany en de B.PJM. wapens heb ben afgeworpen voor beuden in West-Java. Blijkens mededelin gen van de verdediger, mr Bou- man, aan de pers, verklaarden getuigen voorts, dat de leden van de organisatie geld ontgin gen van vertegenwoordigers van de Britse en Amerikaanse am bassadeur in Djakarta. De Ame rikaanse ambassadeur, Hungh S. Cumming, heeft verklaard, dat hij had kennisgenomen in de .pers van bepaalde beschuldigin gen betreffende ongepaste acti viteit, welke werden toegeschre ven aan de Amerikaanse ambas sade, waarbij misbruik werd ge maakt van een vliegtuig van de marine-attaché. De ambassa deur verklaarde nadrukkelijk, dat er geen feiten bestaan, die deze beschuldigingen kunnen steunen. Hij verklaarde, dat het de pc'..Gek van Amerika was en is de onafhankelijkheid van de Indonesische regering te steu nen en te versterken. „Het besluit van de regering om de staat van oorlog in de Zuid-iMlolulcken uit te breiden tot een aantal eilanden in de omgeving van Ambon, is be doeld om de zuiveringsacties tegen resterende groepen van de (R.M.S., welke door de machtsapparaten worden uitge- wtoerd, efficiënter te kunnen kaanse verplichtingen volgens de Een Poolse vluchteling, Bronis- law Tamowski, is na een ver blijf van vijf maanden in West- Duitsland naar Polen terugge keerd en heeft de Poolse autori teiten meegedeeld, dat hij naar zijn geboorteland is teruggezon den om te spionneren voor de Verenigde Staten. Dit wordt ge meld in een editie van het Poolse communistische blad „Trybuna Ludu", die Dinsdag in Wenen werd ontvangen. Volgens het blad was Tarnows- kl verleden jaar Augustus naar West-Duitsland gevlucht, met het plan te trachten zich bij zijn oom in de Verenigde Staten te voegen. Hij werd bij aankomst in West- Duitsland echter gearresteerd door de Westduitse politie en te Parijs zijn Dinsagavond de Frans-Tunesische besprekingen hervat. De afgevaardigden aan Franse zijde namen onder meer premier Mendès-France deel, die daarvoor op het laatste ogen blik besloten had en Christian Fouchet, minister voor Tunesi sche en Marokkaanse Zaken, en aan de Tunesische zijde drie ministers ran Staat vergader den meer dan twee uur over hangende kwesties. Naar van bevoegde zijde wordt vernemen 'betref het hier de voortzetting van de 'besprekin gen en droeg de vergadering niet een bijzonder belangrijk 'karakter. Er zijn, aldus A.F.P., zekere vorderingen gemaakt doch de recente verklaring- ran Salah Ben Joessef, leider van de Neo Destjoer, waarin deze spoedige onafhankelijkheid eis te, zijn niet in bijzonderheden behandeld. De Tunesische ge delegeerden hadden doen uitko men, dat de verklaring niet van hen afkomstig was. De Zuidslaviscüe president, maarschalk Tito, is Donderdag als eerste Europese staatshoofd te Rangoon aangekomen voor een officieel bezoek aan Birma. De ontvangst van Tito was een mengeling van Oosterse pracht en Westerse stiptheid. Toen de maarscfhalk zijn jacht, de „Galeb", verliet, werd hij be groet dcor de Birmaanse presi dent, dr Ba Oe, en de eerste-mi- nister, Oe Noe. Tito zal elf dagen in Birma blijven. Zuiden gevaarlijk zijn voor het wegverkeer. Verscheidene wegen zijn bedekt met een dikke ijslaag. De koude in Frankrijk is ver dreven door mild, vochtig weer. Alleen uit OostFrankrijk wordt nog sneeuw en ijs gemeld. In Berlijn scheen de zon Don derdag voor de- derde opeenvol gende dag, doch de temperaturen bleven beneden het vriespunt. Het kwik in de thermometers in Denemarken daalde Woensdag avond tot onder het vriespunt, doch er is geen sneeuw gevallen. In West-Finland moesten 500 boeren hun boerderijen ontrui men als gevolg van overstro mingen, veroorzaakt door een ijs versperring in de mond van de rivier de Kumo. Radio-Moskou meldde, dat de temperatuur in Tsjita, aan de Mongoolse grens, gisteren daalde tot 35 graden (Celsius) onder het vriespunt. In Londen zijn de laatste resten van de sneeuw, afkomstig van de sneeuwstorm van Dinsdag j.l„ verdwenen. De Britse hoofdstad kent thans weer het zo kenmer kende Engelse winterweer somber en vochtig. Het gerecht te Bayreuth heeft de aanspraken van barones Gerta-Louise von Einemvon Riess von Schneumschloss op vergoeding van mejuffrouw Friedeliend Wagner, een klein dochter van de grote componist Wagner, voor ten onrechte ver pande familiejuwelen wettig verklaard. Voijgens de uitspraak moet Friedeliend Wagner aan me ivrouw Von Eineun 21.000 Ameri kaanse dollars en 82 pond ster ling plus vier procent rente be talen. Mevrouw Von Einem ver klaarde voor het gerecht, dat zij de familie juwelen tet' bewaring aan Friedeliend Wagner had gegeven. Deze emigreerde eich- ter naar Amerika, waar zij de juwelen verpandde. Later wtas zij niet in staat de vereiste som op te brengen en verloor op deze wijze de juwelen. Te Innsbrüek is Donderdag in de crypt van de kerk van St Ja cob het stoffelijk overschot bijge zet van aartshertog Eugen van Habsburg-Lotharingen, de laatste veldmaarschalk van het voorma lige Oostenrijks-Hongaarse leger. In de stoet liepen Gottfried van Habsburg, die Otto van Habs burg. de Oostenrijkse troonpre. tendent, vertegenwoordigde. Ook werd de baar gevolgd door vijfhonderd officieren en man schappen van hel Oostenrijks- Hongaarse leger uit de eerste wereldoorlog, die onder de veld maarschalk hebben gediend. Zij waren in burger en droegen al hun militaire onderscheidingen. Voormalige hoofdofficieren, in volledig uniform en voor het me. rendeel boven de zeventig jaar, doen geschieden, aldus heeft overgeieverd aan een „Ameri- P.IJV. in kringen van de Indo nesische regering vernomen. Men twees er op, dat tot nu toe alleen op de eilanden Am- bon en Ceram de staat van oor log nog gold. Indien de kleinere eilanden rondom deze twee niet onder staat van oorlog zouden worden gebracht, zouden de groepen van EMS., die van Arabon of Ceram naar die eilan den vluchtten daar „meer be wegingsvrijheid kunnen heb ben" dan op Arabon of Ceram zelf, aangezien de militaire instanties op deze kleinere eilanden niet volledige zeg gingschap zouden hebben, aldus deze kringen. kaanse spionnage-organisatie" in Neurenberg. Volgens „Trybuna Ludu" ver klaarde Tarnowski dat hij in Neurenberg, na langdurige ver horen om inlichtingen te verkrij gen over Polen, was opgeleid tot spion. Na beëinidging van deze opleiding werd hij voorzien van valse Poolse documenten en naar Polen teruggezonden „om inlich tingen te verzamelen". Het blad voefde eraan toe, dat Tamow ski na deze bekentenis aan de Poolse autoriteiten was toege staan zich weer normaal, evenals vóór zijn vlucht naar het Wes ten te vestigen in het gebied van Wroclaw, nabij Breslau. Het bestuur van het nationale rampenfonds is Maandag in buitenwone vergadering bijeen gekomen, naar aanleiding van de eerste berichten van de Com missarissen der Koningin in de verschillende provinciën over de vanwege het fonds verzochte globale schattingen van de Naar van betrouwbare zijde te Taipeh wordt vernomen, is lt-ge. neraal Pao Sjih Soeng, voormalig rechter en advocaat-generaal bij het natlonalistlsch-Chinese minis terie van Defensie, ter dood ver oordeeld. Generaal Pao werd een jaar geleden op beschuldiging van plichtsverzuim gearresteerd. droegen de oude regimentskleu- ren. Als grootmeester in de Orde van Teutoonse Ridders werd de overledene bijgezet in de crypt van de St Jacobskerk te Inns brück, de traditionele begraaf plaats van de Orde. De Belgische ambassadeur te Madrid, prins Eugene de Ligne, die voor overleg naar Brussel was teruggeroepen, zal niet naai zijn post terugkeren, vóórdat Spanje zal hebben geantwoord op de jongste Belgische nota. waarin de uitlevering wordt ge ëist van Leon Degrelle, de voor malige rexistenleider, die zich thans in Spanje zou bevinden. Dit is officieel medegedeeld na een onderhoud tussen Paul Henri Spaak, de minister van Buiten landse Zaken, en de ambassadeur. Degrelle werd na de oorlog bij verstek ter dood veroordeeld. schade, veroorzaakt door de storm van 23 en 24 December Op grond van deze berichten heeft het bestuur van het natio nale rampenfonds gemeend de gebeurtenissen van die dagen aan te moeten merken als een ramp, waarvan de gevolgen voor de getroffenen mede door het nationale rampenfonds moeten worden opgevangen. Het bestuur heeft daarcim be sloten voor de getroffenen in leder geval hetzelfde' te doen als wat het nationale rampen fonds dank zij de mildheid in binnen- en buitenland betoond, heeft kunnen doen voor hen die door de watersnoodramp van 1953 werden getroffen. Zo spoedig mogelijk zullen na dere publicaties wolgen omtrent de wijze van aanmelding van schade, aldus vernemen wij van de zijde van het nationale ram penfonds. De woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie van Buiten landse Zaken heeft Donderdag bevestigd dat de Panamese poli tie Ln haar naspeuringen naar de daders van de moordaanslag op president Remon de Amerikaan M. Lipstein heeft gearresteerd. Hij voegde hieraan toe te me nen, dat de Panamese politie not een tweede Amerikaan, Roy AI tis, heeft aangehouden. Volgens officiële kringen zi; er nog geen aanwijzingen dat Amerikaanse autoriteiten in Pa nama gepoogd hebben met is ge arresteerde Lipstein in contact te komen. De Amerikaanse rege ring heeft ook nog niet bij de Pa namese regering tegen deze ar. restatle geprotesteerd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1