De komende conferentie tussen Adenauer en Mendès-France De „Bat Gaiim" zaak weer de Veiligheidsraad irs „Pemandangan Nieuw-Guinea over A WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en HAANSTANDEN PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS België en het Delia-plan Panamese president roept hulp in van buitenlandse deskundigen PHILIPS Democraten nemen leiding over in nieuw Amerikaans congres DONDERDAG 6 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3348. DE BUCK DE BUCK Het loongeschil bij de Britse spoorwegen -ii DE BUCK Engeland draagt gebieden langs Rens met Somaliland aan Ethiopië over Louw minister van buitenlandse zaken van Zuid-Afrika DE BUCK Zweeds Koninklijk Paar in April naar Nederlano op onder Jan. Bomaanslag te Casablanca Overtreding van de Loterijwet Staat van oorlog afgekondigd voor verschillende eilanden in Indonesië DE BUCK Proces tegen „Schwarzer Wolf" begonnen „Opneemplaatsen militairen Yoor y-*-tf^psr w to>r:n?*rr<pnt: TCPtniMUPt' Üirecteur-Hoolüredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 - Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maana f 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels f 1f Iedere regel meer 20 cent- Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uui. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. In Bonn wordt aan de op 14 Januari beginnende conferentie lussen dr Adenauer en premier Mendès-France in Baden-Baden een zeer grote betekenis gehecht en men neemt aan, dat de beide staatslieden het gehele complex van de aan beide landen rakende vmagstukken zullen behandelen. Men rekent hier op een conferen tie, die drie dagen zal duren. Bei de staatslieden zullen, naar in Barm wordt verklaard, met om vangrijke staven van medewer kers naar Baden-Baden trekken. Het wordt in Bonn als een zeer gewaardeerde geste van Mendès- Émnce opgevat, dat deze zijn eerste conferentie op Duitse bo dera met dr Adenauer zal komen houden. De bondskanselier ver toeft vanaf het einde dezer week in zijn vacantieverblijf bij Baden- Baden en de Franse geste be spaart hem een nieuwe politieke reis in de periode, waarin de art sen hem hebben aangeraden rust te houden. Het is voor de tweede maal, dat de politieke aandacht zich op de door de Romeinen gestichte bad plaats in het Zwarte Woud gaat concentreren. In de zomer van 1953 vond hier in het lueuse casi no de eerste Europese conferen tie op Duitse bodem plaats. Toen beraadden de ministers van Bui tenlandse Zaken der E.V.G.-lan- den er zonder resultaat over de mogelijkheid om de politieke ge meenschap der zes Westeuropese landen op gang te helpen. De thema's, die m Baden-Ba- den aan de orde zullen komen, reiken vanaf de pogingen om op nieuw in contact met de Sowjet- Unie te komen tot aan de plan nen voor een versterkte econo mische samenwerking tussen de bondsrepubliek en Frankrijk. De mogelijkheden van een nieuwe samenkomst met de Sow- jetregering zijn sedert de ratifica tiedebatten in de Franse natio nale vergadering in de bondsrepu bliek zeer levendig en met kenne- lijke onrust besproken. Alom komt hier de vrees naar voren, riat zulke besprekingen de door de Duitsers verlangde nationale eenheid niet naderbij zullen bren gen. Zelfs gaan vele stemmen op, die van een regeling tussen Oost en West precies het tegendeel verwachten. Ondanks de formele toezegging der Westelijke landen voor de Duitse eenheid in het krijt te zullen treden, vreest men in brede Duitse kringen, dat het de partnerlanden eerder om de militaire kracht der bondsrepu bliek gaat dan om de Duitse een heid De bondsregering staat m het binnenland dan ook onder een toenemend sterke druk van poli tici van alle schakering om zich met versterkte kracht te gaan wijden aan de taak de Westelijke landen op de noodzaak van een Duitse eenheid te wijzen. Daar voornamelijk van Franse zijde geen groot enthousiasme verwacht wordt voor het natio nale verlangen der Duitsers neemt men hier aan, dat dr Ade nauer zal trachten nieuwe verze keringen van zijn Franse collega te verkrijgen, die hem bij zijn ver dere ratificatie-procedure te sta de zuilen komen. Deze algemene politieke aspecten zullen de ach tergrond vormen van de gedach- tenwissellng over het verder aan re houden ratificatietempo voor medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Oostelijke wind. Zwaar bewolkt met verspreide opklaringen en droog weer. Lich te vorst tot temperaturen om het vriespunt. Overwegend matige oostelijke wind. DONDERDAG 13 JANUARI. v.m. n.m. Breskens 4.54 5.21 Temeuzen 5.29 5.56 Hansweert 6.09 6.36 Walsoorden 6.19 6.46 de Parijse verdragen. In Bonn wenst men onder de gegeven om standigheden dit tempo zo sterk mogelijk op te schroeven, zonder daarbij opnieuw op de Fransen uit te lopen. Ieder uitstel brengt Colt voor uw radio vertrouw op naar de opvatting in de bonds- kanselarij kansen op nieuwe sto ringsmanoeuvres met zich. De bondsregering wenst zo mogelijk de gehele procedure in Februari voltooid te zien. Rechtstreekse aanleiding tot de samenkomst is het meningsver schil over de Saarregeling ge weest. In Bonn verwacht men niet, dat dr Adenauer zich er door de opposanten toe zal laten bren gen een slechte sfeer in de con ferentie te brengen door aan te dringen op toegevoegde protocol len. Hij zal veeleer zijn aandacht concentreren op een gunstige re geling der bevoegdheden van de voor het Saargebied aan te stel len hoge commissaris. Naar Bonnse opvatting is het wense lijk, dat daarover tussen Frank rijk en Duitsland overeenstem ming zal worden verkregen voor aleer de ministerraad der Weste lijke Unie hierover definitieve be sluiten zal moeten nemen. Volgens een officiële schatting bedraagt het aantal bewoners van Noord-Vietnam, dat tot op 2 Ja nuari naar Zuid-Vietnam is uit geweken, ongeveer 600.000. Ook voor uw radio vertrouw op Het Britse hof van onderzoek, dat het loongeschil bij de spoor wegen bestudeert, heeft Woens dag „een kritisch nieuw onder zoek" van alle loonregelingen van spoorwegpersoneel aanbevolen. Volgens het rapport van het hof is de redenering van de trans portcommissie, dat zij geen hoge re lonen kan betalen op grond van haar financieel reglement, „ondeugdelijk in het licht van de cijfers die door de commissie zijn verstrekt". Het hof beval dringend hervat ting van de onderhandelingen aan en zeide, dat stakingsoproe- pen dienen te worden ingetrok ken. De spoorwegen moeten, vol gens het rapport, beschouwd wor den als een openbaar bedrijf van de eerste rang. Het personeel van een dergelijk bedrijf moet 'n passend loon verdienen en er niet slechter voorstaan dan arbeids krachten in andere, met de spoor wegen te vergelijken bedrijfstak ken. Het hof zeide een geest van verbittering en teleurstelling bij de vakbondsleider geconstateerd te hebben. Er is geen reden voor een dergelijke verbittering, aldus het rapport. Het rapport heeft geen binden de kracht voor de vakbonden of de transportcommissie. Later werd vernomen, dat de regering het rapport heeft aan vaard. „De geestesverwarring op. het j voort, „dat wij van mening zijn, gebied van de strijd voor de te- dat dit alles blijk geeft van rugkeer van West-Irian neemt geestesverwarring op het gebied De Veiligheidsraad heeft zich opnieuw bezig gehouden met de zaak van de „Bat Galim", het Is raëlische schip, dat door de Egyp- tenaren werd aangehouden en in beslag genomen, toen het door het Suez-kanaal voer. De opva renden van de „Bat Galim" wer den ervan beschuldigd op Egyp tische vissers te hebben gescho ten. Deze beschuldiging werd la ter ongegrond bevonden. Uitein delijk heeft de Egyptische rege ring de opvarenden van het Is- raalische vaartuig, die sinds September 1954 waren vastgehou den, op vrije voeten doen siei- len. Ook het schip zal worden vrijgegeven, doch het mag zijn reis door het Suez-kanaal niet voortzetten. Bij de behandeling op Dinsdag Ook voor uw radio vertrouw op mat de dag groter vormen aan' aldus „Pemandangan" in een hoofdartikel. Het blad vervolgt: „Dit blijkt ondermeer uit het feit, dat er steeds meer personen opduiken, die allerlei stoere en geweldige stemmen doen horen om de geestdrift en de sentimen ten van het volk doen oplaaien. Stemmen, die er toe kunnen lei den, dat het volk gaat denken, dat West-Irian slechts met ge weld kan worden verkregen en dat het zelf stappen hiertoe moet nemen. „Wij hebben er op deze plaats keer op keer op gewezen, dat de strijd voor de terugkeer van West-Irian in het huidige sta dium voornamelijk moet worden geconcentreerd op politieke lis tigheid en diplomatie tussen ons land en Nederland in de interna tionale arena. Het Irian-geschil kan alleen langs staatsrechtelijke kanalen worden opgelost en dit betekent dat deze oplossing al leen langs vreedzame weg kan worden verkregen. Het falen van kabinet Ali op dit punt betekent geenszins, dat de strijd langs staatsrechtelijke weg verder ge heel onmogelijk is geworden en niet kan worden voortgezet. Trouwens dit heeft de regering zelf toegegeven. Juist in kringen van de partijen, die de regering steunen hoort men echter steeds meer stemmen opgaan, die het doen voorkomen, alsof West-Irian slechts met geweld teruggekregen kan worden. Deze tendens treffen wij ook aan in de formulering van de besluiten, die op het jongste P.N.I.-congres met be trekking tot de strijd om West- Irian genomen zijn. Zelfs heeft de algemeen voorzitter van de P.N.I.Sldik Dojoskarto, op een openbare bijeenkomst verkondigt dat de strijd om West-Irian al leen maar succes kan hebben, als geweld wordt gebruikt". Al deze activiteiten hebben de laatste dagen hem hoogtepunt gevonden in de aansporing om een boycot-actie in te stellen tegen de Nederlanders hier te lande. Naast de verergering van de agitatie-campagne zijn er al lerlei dreigementen geuit, die on gerustheid hebben gewekt in de Nederlandse gemeenschap in In donesië. „Behalve", zo gaat het blad ven de strijd om West-Irian, vrezen wij zelfs, dat al deze ac tiviteiten schadelijk zijn voor deze strijd. Omdat zij niet zuilen bijdragen tot de sympathie die men in het buitenland voor onze zaak heeft. En dat niet alleen, zij zullen ons prestige in het buiten land omlaag halen. Hierdoor zal West-Irian alleen maar nog ver der van ons verwijderd raken. Juist nu deze geestesverwar ring hoogtij viert op het moment, dat de Bogor-conferentie wordt gehouden, is het blad verheugd over de uitspraak van Moham med Natsir van de Masjumi „wij moeten ons onthouden van maat regelen, die het respect van de andere landen voor Indonesië om laag kunnen halen. Wij moeten Groot-Brittannië zal op 28 Fe bruari gebieden aan de grens met Somaliland, welke het beheerd heeft sinds Britse troepen in de tweede wereldoorlog deze streken van de Italiaanse bezetting be vrijdden. aan Ethiopië terugge ven. Volgens een op 29 November getekende overeenkomst behou den Somalistammen in deze ge bieden de weiderechten, welke zij sinds 1897 bezitten. Ongeveer de helft van de 600.000 zielen tel lende nomadenbevolking van Brits-Somaliland weidt elk jaar De Zuidafrikaanse premier. Strijdom, heeft medegedeeld, dal de minister van Financiën, Eric Louw, minister van Buitenlandse Zaken wordt. Hij zal de porte feuille van Financiën behouden. Louw zal zijn nieuwe functie aanvaarden, wanneer hij in Kaapstad komt voor de parle mentaire zitting, die deze maand I begint. Toen Strijdom de vorige maand zijn kabinet bekend maakte zei hij, dat het ministerie van Bui- taniands» Zaksa, dat volgens tra ditie door de premier wordt ge leid, thans een onafhankelijk departement zou worden. in de Veiligheidsraad hebben de vertegenwoordigers van Frank rijk, Groot-Brittannië en de Ver enigde Staten de wens uitgespro ken, dat Egypte de belemmerin gen voor het varen van Israëli sche schepen door het Suez-ka naal zal opheffen. De Britse afgevaardigde Pier- son zeide dat zijn regering had gehoopt, dat de Egyptische auto riteiten thans ook haar bezwaren tegen de vaart van Israëlische schepen door het Suez-kanaal hadden laten varen en hij ver klaarde het „zeer te betreuren, dat dit besluit niet werd geno men". De vertegenwoordiger van Frankrijk, Hoppenot, drong er bij Egypte op aan, dat dit land zich zou houden aan het bepaalde in de in 1951 door de Veiligheids raad terzake aanvaarde resolutie. Cabot Lodge verklaarde na mens de Verenigde Staten dat de Egyptische belemmeringen op de vaart door het Suez-kanaal „in strijd zijn met de bepalingen der Egyptisch-Israëlisohe wapenstil standsovereenkomst en met de (ook door Hoppenot aangehaalde) resolutie, welke in September 1951 door de Veiligheidsraad werd goedgekeurd". „Wij verwachten, dat Egypte deze besluiten zal uitvoeren", verklaarde hij. Hierna werd de bijeenkomst opgeheven. De Veiligheidsraad alles doen, wat wij kunnen om gedurende zes maanden zijn kud- te voorkomen, dat andere volken den in de over te dragen stieken. De nieuwe regeling komt in de plaats van hetgeen in 1944 tus sen Engeland en Ethiopië was overeengekomen. Ten slotte zal deze overeenkomst van 1944 ge heel worden vervangen door een vriendschaps- en handelsverdrag. Ook voor uw radio vertrouw op zal volgende week, op een nog door de voorzitter te bepalen da tum, weer vergaderen. Op de vergadering deed Egypte nog het voorstel, om de zaak van het vrijlaten vgn het schip zelf in de gemengde (Egyptlsch-Is- raëlische) wapenstilstandscom missie te behandelen. Enkele uren later verklaarde de Israëlische delegatie dat Is raël hierop niet kon ingaan, „aangezien daarmede erkend zou worden, dat Egypte het recht heeft Israëlische schepen in de wateren van het kanaal aan te houden, terwijl de resolutie van de Veiligheidsraad van December 1951 nadrukkelijk verklaart, dat alle koopvaardijschepen 't recht hebben om van het kanaal ge bruik te maken, aan welk land zij ook mogen behoren". Het ministerie van Buitenland, se Zaken deelt medeHunne majesteiten de koning en de ko ningin van Zweden hebben het voornemen van 25 tot en met 27 April 1955 een officieel bezoek te brengen aan H. M. de Koningin en Prins Bernhard. Het vertrek uit Stockholm heeft plaats op 23 April en de terugreis vangt aan op de avond van 28 April na een onofficieel verblijf in Nederland gedurende de laatstgenoemde dag. ZON OP 6 8.50 16.46 14.30 7 8.49 16.47 15.41 8 8.49 16.49 17.02 9 8.48 1650 18.26 10 8.48 16.51 19.47 11 8,47 16.53 21.06 12 8.47 16.54 22.21 MAAN onder 6.53 7.53 8.39 zich zullen afvragen: Wat be doelt het Indonesische volk met die maatregelen? In de eerste plaats moeten wij de buitenwe reld tonen, dat wij de vrijheid en de vrede liefhebben. Wij moeten tot iedere prijs voorkomen, dat wij in een oorlog terecht komen. De deur voor een vreedzame op lossing van het West-Irian-ge- schil staat nog wagenwijd open". „In het belang van de eer van ons land en volk hopen wij, dat stemmen als van Mohammed Natsir steeds meer een duidelij ker gehoor zullen worden van de massa van het volk", io besluit „Pemandangan". Te Casablanca is Dinsdagavond een bomaanslag gepleegd, waar door veertien personen Joden en Marokkanen werden ge wond. De gewonden zijn in een ziekenhuis opgenomen. De politie te 's-Gravenhage heeft gistermorgen een inval ge daan in de kantoren van een Haagse N.V., die zich bezig hield met de uitgifte van zogenaamde schuldbrieven. De administratieve beseheiden werden in beslag genomen om- 9.121 dat 'n overtreding van de loterij- 9.371 wet wordt vermoed. 9.581 Het onderzoek is nog niet ge- 10-15 eindigd. De president van Panama, José Ramon Guizado, heeft Dinsdag besloten bij de jacht op de drie moordenaars van president José Antoni Remon de hulp in te roe pen van twee deskundigen van het Amerikaanse federale bureau van onderzoek (F. B. I.) in Washington. Hij besloot tevens gebruik te maken van de diensten van een Cubaanse rechercheur, die erva ring heeft opgedaan in enkele soortgelijke gevallen. In het algemeen wordt aange nomen dat „buitenlandse be roepsmoordenaars" verantwoor delijk zijn voor de moordaanslg op president Remon. Momenteel worden ongeveer veertig verdachten aangehouden, onder wie een vroegere president, dr. Arnulfo Arias, en een vroe gere chef van de geheime politie, Jorge Luis Poveda. In de stad Panama was het rustig. De winkels waren weer geopend en in alle regeringsge bouwen werd weer normaal ge werkt. De Amerikaanse regering heeft medegedeeld het verzoek van de nieuwe Panamese president Gui zado, om hulp van twee deskun digen van het Amerikaanse fede rale bureau van onderzoek voor het opsporen van de moordenaars van wijlen president Remon, niet te kunnen inwilligen. De president van Cuba heeft het hoofd der Cubaanse criminele politie, Israël Castellano, toege staan in Panama aan het opspo ren der moordenaars van wijlen president Remon deel te nemen. SPOORWEGONGELUK OP DE LIJN HAGEN BRÜGGE. In de nacht van Dinsdag op Woensdag is op het baanvak Ha. gen Brügge, in de nabijheid van Dahlerbrück, een goederen trein ontspoord. De machinist en een stoker werden op slag ge dood. Er is een licht-gewonde. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang. De locomo tief kantelde. P. I. A. meldt nader, dat met in gang van 5 Januari de staat van oorlog van kracht is verklaard voor de eilanden Boane, Manipa, Haroekoe, Saparoe, Noesalaut, de Kei-eilanden, de Aroe-eilanden, de Watoebela-eilanden en Ceram. In het verslag van de Belgi sche senaatscommissie voor openbare werken wordt ver klaard dat de Belgische regering bijzondere aandacht dient te schenken aan de gevolgen, die de uitvoering van het Neder landse deltaplan zal hebben voor de Westerschelde en de watenwegen die de Schelde met de Waal verbinden. Ook de ver hoging van het getijidenpeil in de monding van de Schelde en de ontzanding van de kust als gevolg van de sluiting der zee armen, vormt een probleem dat Ook voor uw radio vertrouw op De democratische oppositie heeft Woensdag formeel van de republikeinen de leiding overge nomen in het nieuwe 84ste con gres van de Verenigde Staten. Leiders van de democratische partij hebben reeds verzekerd dat zij het president Eisenhower en de republikeinse regering niet onnodig moeilijk zullen maken. In de senaat hebben de demo craten thans, met de steun van het enige onafhankelijke lid van het congres, senator Wayne Mor se (Oregon), een meerderheid van slechts twee stemmen. Hun meerderheid in het Huis van Af gevaardigden bedraagt echter 29 zetels. Voor de formele opening van de zitting woonden de president en de leiders van het congres een speciale kerkdienst bij, waar, zo als ieder jaar, werd gebeden. Dit jaar werd een speciaal gebed uit gesproken voor de missie van de secretaris-generaal van de Ver enigde Naties, Dag Hammar- skjoeld, die zich thans in Peking bevindt om te onderhandelen over de vrijlating van Koreaanse krijgsgevangenen, die zich nog in communistisch China bevinden. Ook de formele zitting in de zaal van het congres werd ge opend met enkele gebeden. Als gevolg van de democrati sche meerderheid is de zuidelijke democraat senator Walter Geor ge thans voorzitter van de se naat, in plaats van vice-president Richard Nixon. De nieuwe demo cratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is Sam Ray- bum. Gedurende de openingszitting van het congres legden een aan tal nieuwe leden, waaronder 14 nieuwe senatoren, de eed af. Na een herdenking van de congres leden, die sinds de vorige zitting nauwkeurig bestudeerd moet worden. Deze vraagstukken aul- len langdurige en moeilijke theoretische studies en labora toriumproeven vergen. Reeds nu aldus het verslag, moeten wij van de zijde der Nederlandse regering een zeker streven ver wachten om van ons te verkrij gen dat wij de conclusies van de delta-comtmissie bekrachtigen. Wij behoren echter elke po ging in die zin van de hand te wijzen zolang wij de overwegin gen en adviezen, zowel van onze ais van de Nederlandse desfcum dfeen, niet kennen. Dit delta plan mag echter niet verhinde ren, dat in 1955 een definitieve oplossing wordt gegeven aan de problemen, die in het verslag SteenbergheVan Cauwelaert zijn neergelegd. De vraag of een afzonderlijke behandeling van het Moerdijkkanaal en de stop van Ternaaien tot een snellere oplossing zal leiden, is in studie genomen. Deze vraag zo (besluit het verslag, is echter meer van politieke dan van technische aard. Naar radio-Warschau meldt is voor het gerecht van Silezië (Gli- wice) een proces begonnen tegen leden van „Schwarzer Wolf'. Deze groep, „die op Pools ge bied instructies van de Amerika nen en van Adenauer opvolgde" van het congres zijn ovei leden, ^ad op het punt gestaan over te en de traditionele mededeling aan gaan trd recrutering van meer het Witte Huis, dat het congres opnieuw in zitting is gegaan, werd de vergadering geschorst. Vandaag komt het congres op nieuw bijeen, om de .Boodschap over de „State of the Union" aan te horen, die zal worden uitge sproken door. president Eisenho wer Zoals gemeld heeft de A.N.W.B. naar aanleiding van de medede ling van minister Staf in de Ka mer bij het debat over het lift- verbod voor militairen, dat hij particulieren en verkeersorgani- saties uitnodigde met voorstellen te komen, aan de legervoorlich- tingsdienst zijn bereidheid te kennen gegeven, om medewerking te verlenen aan het arrangeren van „opneemplaatsen" in of na bij garnizoenen. Naar aanleiding hiervan, zo wordt vernomen van de zijde van de A.N.W.B., heeft de territoriaal bevelhebber de plaatselijke com mandanten verzocht, hieraan op korte termijn aandacht te schen ken. Nadat de voorgestelde „op vangplaatsen" op hun geschikt heid zullen zijn onderzocht, hoopt de territoriaal bevelhebber ge noemde toeristenbond over circa tien dagen een opgave van deze plaatsen te kunnen verstrekken. leden en het aanleggen van wa penopslagplaatsen. Het gewezen lid van de „Hitier Jugend" Man- tred Lucia, had de leiding en Ernst Rozek, een gewezen sol daat van de „Wehrmacht" had de verbinding onderhouden met een spionnagecentrum in West- Duitsland. Voorts heeft de radio nog de namen van vijf beschul digden genoemd, allen gewezen Duitse lagere militairen. Onder meer worden zij beschuldigd van de sabotage in de Silezische mijn „Concordia". De radio noemde hun „misdaden" ernstig. PSEUDO-VOGELPEST IN LIMBURGSE PEELSTREEK NEEMT TOE. In de Limburgse Peelstreek, waar de kippenhouderij op de ge mengde bedrijven één der hoofd bronnen van bestaan is, neemt de pseudo-vogelpest in omvang toe. Aanvankelijk beperkte de ziekte zich tot Helden, waar in Decem ber enkele duizenden dieren af gemaakt moesten worden, maar in de laatste week is de ziekte ook doorgedrongen tot Maasbree en het dorp IJsselsteijn (gemeen te Venray). In beide plaatsen zijn enige honderden dieren aan de ziekte ten offer gevallen. De bur gemeester van Venray heeft een ophokgebod voor pluimvee uit gevaardigd. I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1