JAAROVERZICHT 1954 Douwe Egberts £r a K tabak Frankrijk speelde toekomst met Europa's NIEUWJAARSBOODSCHAPPEN WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en HAANSTANDEN V? /aetevf/' 777 /tetete -aan 7,-van ZATERDAG 1 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3344. salans „rabèft" HOE ERG HET WEI WAS! BEREGEN DIEWU TEVEEL KREGEN »»v ate NEDERLAND IN 1954. sinds ms i/Vm Wekelijkse Wereldschouw Triomf van Moskou onmiskenbaar yntuKMlria of ADoimement: Terneuser, Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5*35 per Kwartaal; per mstand f 1,80; per week 43 cent. Losse nrg 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1 1f iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur, Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Ais wij gaan verhuizen, en de laatste bezittingen zijn het oude huis uitgedragen, dan lopen we nog eenmaal door de lege, kale vertrekken, ais 'n soort afscheid, en denken uiteraard terug aan de korte of lange tijd, dat we in dit huis hebben vertoefd: prettige en sombere herinneringen, te leurstellingen en blijdschap. Met de jaarswisseling is het eigenlijk net eender. Zo is ons h*is 1954 bijna leeggedragen en vre staan gereed om ons nieuwe huis 1955 te betrekken. We lopen nog even door het oude huis en denken aan de tijd, die we daar in hebben doorgebracht. Was die goed? Of minder goed? 1954 was een jaar, waarin be trekkelijk weinig schokkende ge beurtenissen hebben plaats ge vonden, althans voor ons land en ons volk. Op politiek terrein heerste er een zekere mate van rust. De gebruikelijke schermut selingen in Kamer en Senaat en zelfs binnenskamers in het Kabi net bleven niet uit. Desondanks kon onze regering, in samenwer king met de volksvertegenwoor diging rustig haar arbeid verrich ten. Er zijn zaken afgehandeld, die ons konden bevredigen, an derzijds bleef er een gevoel van onbehagen hangen. Financiën en economie. De deviezenpositie van ons land is momenteel bevredigend. Hoe wel de uitvoer de invoer nog im mer niet dekt, wordt het tekort overbrugd door andere factoren, o.a. door het vreemdelingenver keer. De gulden werd in 1954 weer een valuta, welke in andere landen gerespecteerd en ge vraagd werd. De arbeidsvrede werd in 1954, behoudens enkele kleine uitzon deringen, niet verstoord. Stakin- kapper met heiopod*cadwi markt 16 brouwsrjjsb'oaf 9 iemeazen wij wensen u een voorspoedig Jaar 1801 110 100 00 80 70 60 50 LANOGEMIDDEIDE VAN DE REGEN 1954GAF ONS DE NATSTE OMEfi SINDS 1848 JCJNI JUU AUG SEPT. OCT Hoevpelherf regen cEe er normaal vak j «Hoeveelheid regen die in 1954 viel medegedeeld door het K.N.M.I. te Dé Bilt, geldig van Zaterdagoch tend tot Zaterdagavond. Vorst neemt Iets toe. Droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Matige, nu en dan krachtige oostelijke wind. Over het algemeen lichte vorst. ZONDAG 2 JANUARI. v.m. n.m. Breskens 7.03 7.36 Terneuzen 7.38 8.11 Hansweert 8.18 8.51 Walsoorden 8.28 8.01 MAANDAG 3 JANUARI. v.m. n.m. Breskens 7.58 8.41 Terneuzen 8.33 9.16 Hansweert 9.12 9.56 Walsoorden 9.23 10.06 ZON MAAN op onder op ondei Jan. 2 8.50 16.41 11.56 1.30 3 8.50 1642 12.20 2.53 4 8.50 16.44 12.51 4.17 gen van enige betekenis kwamen niet voor. De meningen over de beide loonsverhogingen, die 1954 heeft gekend, waren zeer uiteenlopend. En zelfs de knapste economen van ons land konden geen een heid opbrengen over de vraag, of deze loonronden nuttig en nodig waren. Er is een groep, die de ge dachte huldigt, dat dit najaar bij uitstek geschikt is geweest voor een herwaardering van onze munteenheid (revaluatie). Die zelfde groep is huiverig voor de gevolgen, die de in het nieuwe jaar aangekondigde belastingver laging kunnen hebben. In een pe riode van hoogconjunctuur, zoals ons land in 1954 heeft gekend, schuilen tevens de gevaren van een inflatie, waardevermindering van het geld. In wezen is de gul den binnenslands minder waard dan een jaar geleden, mede als gevolg van' een hele reeks prijs stijgingen, die in hoofdzaak de eerste loonronde heeft meege bracht. De gevolgen van de twee de loonronde zullen reeds in Ja nuari merkbaar worden, tenzij de regering op de een of andere wij ze ingrijpt. In tal van sectoren hangen de prijsstijgingen als evenzovele zwaarden van Damo cles boven onze hoofden. Radio en televisie. Het aangekondigde ontwerp- radiowet kwam in 1954 niet uit de portefeuille. De zee van onte vredenheid over ons radiobestel enig in de gehele wereld werd voor een klein deel geëlimi neerd door de bouw van F.M.-zen ders in het Noorden en het Oos ten, waardoor de radioluisteraars in deze streken althans een bete re ontvangst werd gewaarborgd. Die ontevredenheid manifesteert zich bovendien in de vooruitgang van de televisie. De verkoop van televisietoestellen, blijft nog im mer ver beneden het minimum, althans in vergelijking met ande re landen. Wanneer we als voor beeld België nemen, een land, dat later met de televisie-uitzendin gen startte dan wij, dan hebben wij reeds een achterstand te boe ken betreffende 't aantal toestel- bezitters, want België noteerde per 1 October j.l. reeds 65.000 toe stellen en hoewel in ons land om de een of andere reden een juist aantal tot nu toe niet bekend werd gemaakt, schat men het aantal toestelbezitters ten onzent per gelijke datum tussen de 25 en 30.000. Het woningprobleem is nog immer een vraagstuk van grote zorg voor de landelijke en gemeentelijke overheid. In vele plaatsen is in 1954 het wo ningtekort eerder toegenomen dan verminderd. De optimistische verwachtingen van minister Wit te, dat binnen 10 jaar het woning probleem vrijwel geheel zal zijn opgelost, kunnen wij niet delen. In dit opzicht zien wij de toe komst nog bijzonder somber. Het tekort aan behoorlijk geschoolde bouwvakarbeiders, alsmede het feit, dat (zwart) veel te hoge lo nen worden betaald, waaidoor de woningbouw nog immer abnor maal duur wordt, spelen hierin hun respectievelijke rollen. Middenstand. Voldoening schonk het besluit van de volksvertegenwoordiging om de omzetbelasting voor de de tailhandel af te schaffen. De mid denstand wordt hierdoor een gro te last van de schouders geno men. Deze bevolkingsgroep zit overigens nog immer in het hoek je, waar de hardste slagen val len. In vergelijking tot de andere bevolkingsgroepen drukt de be lasting op hem onredelijk zwaar. Zij moeten procentsgewijs het zelfde betalen als de werknemers, doch genieten niet de voordelen van de kinderbijslag, sociale voor zieningen en geneeskundige hulp. In feit is dit een meten met twee maten, hetgeen niet in overeen stemming is met een bepaald ar tikel van de Grondwet. 1954 was voor een bepaalde ca tegorie van de middenstand op andere wijze een strop. Want kli matologisch bezien hebben wij een zeer slecht jaar achter de rug. Voor zover nu reeds bekend, was 1954 een der natste jaren van de laatste eeuw. Vooral de vacan- tieperiode is voor vele tienduizen den een bron van teleurstelling geworden. Bij alle voortschrijding der techniek en menselijk vernuft staan we ten opzichte van de na tuur nog volkomen machteloos. In vele centra, waar men het voornamelijk van de vacantiegan- gers en toeristen moet hebben, werden grote financiële stroppen geleden. We denken in dit opzicht alleen maar aan de badplaatsen. Verkeer en wegen. Het wegen- en parkeerpro bleem werd in 1954 urgenter. Voor wat het eerste betreft, kampt men in de grote steden met de grootste moeilijkheden. Het beruchte plan-Kaasjager (demping van een aantal oude Amsterdamse grachten) heeft in figuurlijke zin heel wat stof doen opwaaien. Maar met dat al heeft men noch in Amsterdam, noch in Den Haag tot nu toe een redelij ke oplossing kunnen vinden. De hoofdstad heeft bovendien nog zijn tunnelprobleem. De verbin ding met de Overkant van het IJ moet nog immer via de ge meenteponten gaan. In 1955 hoopt men westelijk van de stad een derde pontverbinding in te schakelen. De verbetering van ons wegen net gaat nog steeds in een te traag tempo. Waar hierbij nog gekomen is het bromfietsenpro bleem, van welk vehikel er thans in ons land ruim 300.000 geregis treerd zijn, staat de minister van Verkeer en Waterstaat ook in het nieuwe jaar voor vele problemen. De regeling, dat bromfietsers van de verplichte rijwielpaden ce- bruik moeten maken en de auto snelwegen voor hen verboden zijn, werkt onbevredigend, te meer omdat de kwaliteit van tal van rijwielpaden voor de steeds sneller rijdende bromfietsen drin gend om verbetering vraagt. Vooral dit jaar is gebleken, dat ruim 70 van de verplichte rij wielpaden voor het berijden door bromfietsen niet of minder ge schikt is. Ook op andere wijze baart het verkeer veel zorgen. Het aantal verkeersongelukken is in ons land nog immer stijgende. Dit is voor een vrij groot deel het ge volg van de onbeheerstheid van tal van weggebruikers. Ruim 60 procent van de ongelukken zijn een gevolg van verkeersfouten, die vermeden hadden kunnen worden, als men zich stipt aan de bestaande voorschriften had ge houden. In dit opzicht is er maar één remedie: veel zwaardere straffen voor hen, die blijk geven geen ,,heer in het verkeer" te zijn. Recht en wet. Vertoonde de criminaliteit de laatste jaren een ietwat dalende lijn, in het tweede halfjaar van 1954 is de misdadigheid abnor maal toegenomen. schering en inslag. Ook de kleine misdaad neemt toe: de politie rechters hebben dagelijks hele waslijsten te verwerken. Overzee. De nieuwe rechtsverhouding met Suriname en de Ned. Antil len waardoor een einde kwam aan het koloniale tijdperk met deze beide gewesten is door nagenoeg iedere volksgroep met voldoening begroet. Laten we ho pen, dat dit niet de eerste schre ide is op het pad, dat we ook moesten gaan ten opzichte van Indonesië. De verhouding met deze jonge natie is in 1954 niet beter gewor den. Het Unie-verband werd ver broken, maar ten aanzien van de Indonesische eisen betreffende Nieuw-Guinea hield onze rege ring het been strak. De betrekke lijke nederlaag, die Indonesië in de Asseblée der Verenigde Na ties heeft geleden, zal voorts niet bevorderlijk zijn voor de goede verstandhouding tussen Den Haag en Djakarta. De positie van onze landgenoten in Indonesië eist meer dan ooit waakzaamheid. Hun toestand is momenteel verre van veilig. De kwestie der Ambonezen bleef in 1954 onopgelost. Men zal er iets op moeten vinden, want men zal deze mensen toch niet ten eeuwige dage in de diverse kam pementen kunnen houden. Drup pelsgewijze emigratie naar Nw- Guinea zou onder de gegeven om standigheden wellicht de beste oplossing zijn. Emigratie. De emigratie liep in 1954 terug, mede als gevolg van de toene mende werkgelegenheid in ons land. In verschillende sectoren i heerst een tekort aan werkkrach- j ten, maar men neemt aan, dat dit van tijdelijke aard zal zijn. Ons land is nog immer overbevolkt en ook in de toekomst zal het economisch noodzakelijk zijn, dat vele duizenden emigreren. Zo was er in het afgelopen jaar reden tot critiek en reden tot dankbaarheid. In menig op zicht ging ons land en volk voor uit. We hadden dan ook in even zovele opzichten de wind, in de zeilen. Hoe lang deze periode van hoogconjunctuur een normaal na-oorlogsverschijnsel zal du ren, kan geen econoom becijfe ren. Laat ons hopen en vertrou wen, dat 1955 ons in dit opzicht geen tegenslagen schenkt. Op dat er arbeid en vrede blijve. Op dat de politieke en economische rust, die momenteel in ons land Moord, doodslag en roof waren: heerst zal bestendigd blijven, vooral de laatste drie maanden' (Nadruk verboden). J.P.S. '6 Hwrf fepport ow>r i 1 April Opening n/ou'Ate 21 Apr Verkiezingen v d Provinciale Stoten «Jan Loonronde f» °/o de afstoting vd zeegaten rijksweg A'dam U»recW 11 Juni Militaire diensttijd 30 Juni Totale ronder nerfiOrf van 21 tof 18 ;duistenng 19Aug. Opheffing u maanden 8Juli Start <1 four de francejjii Amsterdam Nedwf.-irvjcnesiscoe - - ~l '"me. in '954 wer V 'Q Jpo dejra-esj c V i a vn.nnerDiiv ,-ri te** geooowci l NtiU 21 Aug Ramped. KLM Bontekoe' 21 doden 4-2SSepr Sr Piade 13 Or r.Groofste rreinonge p oorlog tlsf 6 doden IS gewonden o Sepr Ramp a. K LM 'Triton" 28 doden i90cf -l3Nov Voetbal oorlog* luk nad 20Sepf Loonrondp6°/o Het is niet onbegrijpelijk, dat de Franse nationale vergadering die de buitenlandse politiek, zelfs zo ernstig stadium ver- ketend als thans, tot speelbal van politieke intriges maakt, de beide Westelijke bondgenoten: Amerika en Engeland tot wan hoop brengt. Men meende zich maar men was er nog lang niet. Want terzake van de Westeuro- pese Unie moesten formele moei lijkheden worden overwonnen. Mendès-France ontwierp een nieuw artikel, waarover echter de commissie van Buitenlandse Zaken diende te worden gehoord. Hoewel beide bondgenoten hun verzekerd te kunnen rekenen, j vreugde uitspraken over de ver dat de accoorden van Parijs, zijanderde houding, bleef de be- het ook met het gebruikelijk zorgdheid. Mendès-France heeft vuurwerk van tegenstand, zou den worden aangenomen en men hoopte, na het debat over de be groting van Indo-China, dat dit met een behoorlijke meerderheid zou geschieden. De discussies verliepen rustig en gaven geen reden om het tegenovergestelde te verwach ten. Maar in de wandelgangen van het Palais Bourbon werden intriges gespannen om de meer derheid zo klein mogelijk te hou den teneinde zich later van de verantwoordelijkheid, medege werkt te hebben aan de Duitse herbewapening, te kunnen vrij spreken. Dit is altijd een hoogst gevaarlijk spel, gelijk nu wel dui delijk is gebleken. Want toen in eerste lezing het kernpunt der Parijse accoorden: de toetreding van Duitsland tot de omgevormde Westeuropese Unie aan de orde kwam, bleken er ten dele zodani ge onthoudingen en daarnevens door de intriges opgewekte stemwiizigingen, dat met 280 tegen 259 stemmen de nationale vergadering deze toetreding wei- I gerde. i Dat bracht Mendès-France, die, .ditmaal, vermoedelijk om tacti- opnieuw de afgevaardigden erop gewezen, dat zij vóór de histori sche beslissing staan om Frank rijk los te maken van zijn bond genoten zonder daardoor de Duit se herbewapening te kunnen ver minderen. Hoe het met dit alles zij de triomf voor Moskou is onmisken baar. Zij uitte zich door vreugde betuigingen van Grotewohl en Ulbricht en indien bij de aanhan gers van generaal De Gaulle en de wraakzuchtige volksrepubli keinen onder Bidault nog enig practiseh inzicht is gebleken, dan kan hun dit alles zeggen. Rusland heeft zijn druk op het laatst versterkt. Maarschalk Pau- lus, de man van Stalingrad, die Oost-Duitsland met de dag duide lijker blijkt, heeft de geregering te Bonn in elk geval de An- schlusswet van 1938 teniet ge daan en zodoende Oostenrijk ge rustgesteld. Russische Marshall-plannen. Tekenend is, dat Rusland nu ëen economisch front vormt en met de Westelijken, in het. bijzon der met Amerika, gaat concurre ren in technische hulp aan achter gebleven landen. Dit blijkt b.v. in India, dat een staalfabriek krijgt aangeboden, die echter onder Russische leiding blijft staan, Nehroe en Tito zijn tot een ge meenschappelijke verklaring ge komen, die academischer is ver vat dan men van de altijd nuch tere en zakelijke Tito kon ver wachten. Deze heeft zich bereid verklaard om communistisch Chi na te erkennen en daarmede di plomatieke betrekkingen te on derhouden. Dit versterkt China opnieuw en het is de vraag of dit Rusland zal bevallen. Het Colom boplan van de Commonwealth, waarvan de minister-presidenten binnenkort te Londen samenko men, loopt gelijk gewenst. En in Amerika is punt IV van Truman tot punt I van Eisenhower gewor den. Een nieuwe president. Amerika leert, gelijk Walther zich na zijn gevangenneming in j Lippmann het uitdrukt, in Eisen- Russische dienst stelde, is nu zo hower een nieuwe, krachtige pre- ver gegaan, dat hij door de zen- sident kermen. Krachtig tegen- der Moskou Duitse officieren en over de rechtervleugel van zhr, manschappen heeft opgewekt om eigen republikeinse partij, waa niet aan het leger deel te nemen, jvan de senaatsleider Kno\ u notabene ronduit verklaart, dat De andere staten. hij zal handelen gelijk hem dat Hoe geheel anders Italië, waargeschikt voorkomt. Krachtig te- Martini, de minister van Buiten- genover het nieuwe congres ten landse Zaken met een waardige opzichte 'waarvan hij in de geluk- redevoering, die ongestoord werd i kige positie verkeert, dat hij de aangehoord, erin is geslaagd de linkervleugel van eigen partij en sche redenen, de kwestie van ver- ratificatie te verkrijgen, ondanks j het grootste deel der thans in de j trouwen nog niet had gesteld, in een amendement van de sterke j meerderheid zijnde democratische jhet geweer. Hij aanvaardde dit j communistische partij van Mello- partij met zich heeft. Dulles heeft j votum niet en kondigde aan, dat nj clat niet anders dan slepend namens Eisenhower een vermin- - - - dering van de actieve Amerikaan- 28 Oef. Lelystad, in hef Useimeer. verbonden met hef vasteland 8 Dec Acfie vtachtel/ng, hulp bereikf de2mil- lioen gulden i50ec Nieuwe rechts orde Neder I.-Suriname Ned Antillen 8EZ0EKEN'. 26-28Apr.Kcrtngfredenk 21-23Juli President Cofy 12"KAug Koning Haakon 3-8 Nov KeizerHaiie Selassie j hij in tweede lezing wel de ver- (rouwensvraag zou stellen. On- idanks Kerstmis liet Eden zijn I waarschuwende stem horen, dat Frankrijk bezig was zich van zijn bondgenoten te isoleren en gaf j president Eisenhower op de hem eigen rustige wijze uiting aan zijn ernstige bezorgdheid. Nieuwe moeilijkheden. Maandag werd het debat her vat en laat in de avond werd de toetreding van Duitsland tot de N.A.T.O. met een meerderheid van ongeveer 40 stemmen goed gekeurd, Dat gaf opluchting, In Nieuwjaarsboodschappen van politieke leiders wordt over het algemeen de verwachting uit gesproken, dat 1955 vrede en ver mindering van de spanning in de wereld zal brengen. Alleen bis schop Dibelius, leider van de Duitse Evangelische Kerk, ver wachtte een „donkerder, dreigen der jaar" en generaal Tsjiang Kai Sjek verklaarde op Formosa, dat op elk ogenblik een oorlog kan uitbreken door een communisti sche aanval op nationalistisch Chinees gebied. Premier Nehroe van India ver klaarde in Singapore, op reis vp Indonesië naar India, dat de span ning tussen Oost en West in het komende jaar verder zal vermin deren. De Canadese minister van Bui tenlandse Zaken, Pearson, zei in een radiorede, dat nu, aan het einde van het jaar, „onze vredes- coalitie krachtiger lijkt te zijn dan aan het begin. Wij beginnen te leren hoe wij moeten leven in de bestaande omstandigheden", zo meende hij. President Heuss van Wes Duitsland yr-t'' vj 4 ring van de spanning tussen Oosi en West en het bereiken van col lectieve veiligheid slechts moge lijk zal zijn na een „loyale oplos sing van de Duitse en de Oosten rijkse kwestie". Voor Duitsers is de gróte vraag voor het komen de jaar, of het „de grote dag van hereniging" van Duitsland zal brengen, zo zei hij. Sir Winston Churchill zei in 'n Nieuwjaarsboodschap aan zijn partij, dat de „eenheid van West- Europa de kracht van het bond- 'enootschap der vrije volken ver- <*kert" houden ten doel had. Tn Duitsland zelf is de beslis-,se legersterkte medegedeeld, een sing ook nog geenszins gevallen, vermindering die Eisenhower Reeds daarom niet, omdat de blijkt te kunnen verantwoorden. Franse nationale vergadering in De berichten luiden, dat spoedig het wetsontwerp een paragraaf i in het nieuwe jaar Churchill op heeft ingelast die uitvoering der nieuw naar Amerika gaat om Parijse accoorden onafhankelijk met Eisenhower overleg te pie rnaakt van Duitslands toestem ming tot de Saarovereenkomst, die nu natuurlijk door Mendès- France niet nader kan worden ge ïnterpreteerd. Ollenhauer stond in een conferentie te Amsterdam van de sociaal-democratische lei ders in andere landen aan sterke druk bloot, maar bleek even hal- starrig en blind voor politieke ge volgen als Schumacher. De S.D.P. heeft het niet gemak kelijk; de verantwoordelijkheid in Beieren en Hessen drukt zwaar; zij moge te Berlijn de vol strekte meerderheid van één I stem hebben verkregen, doch zij vindj.nu de F.D.P., die blijkbaar nog meer achteruit wil gaan dan zijn reeds gegaan is, niet bereid aan een coalitieregering in de stad deel te nemen en de Chr. De mocraten ten zeerste aarzelend of zij aan de zware verlangens van de S.D.P. gevolg zullen ge ven. Terwijl te Karlsruhe voor het bondsgerechtshof het proces te gen de communistische partij van West-Duitsland wordt gevoerd en het fiasco der socialistische eenheidspartij (communisten) in gen, dat men natuurlijk met de houding van Frankrijk in ver band brengt. Valt Frankrijk practiseh als Westelijke gealli eerde uit, dan dient inderdaad tegenover Duitsland met spoed te wórden gehandeld. Irak en Jordanië willen nieuwe tractaten met Engelapd, die ech ter allerminst de toenemende eenheid in het Midden-Oosten in gevaar brengen. Engeland neemt ten opzichte van Formosa een standpunt in, dat meer het Ame rikaanse nadert dan tot dusver het geval was. Engeland is thans definitief tot de Kolen- en Staal gemeenschap toegetreden, waar door deze ongetwijfeld in kracht wint. Bij onze Zuidelijke buren heeft Spaak nog eens duchtig de les ge lezen aan Spanje, dat in strijd met de belonen van de regering in 1946 de bekende Degrelle. die algemeen als verrader tijdens wereldoorlog II wordt be schouwd, asyl blijft verlenen. Geen rustige Kerstdagen ware i er en geen rustige jaarovergai mogen wij verwachten. VAN DER MANDERE.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1