REGERING ZOEKT NAAR EEN OPLOSSING De oorlog in Korea Ditmaal was de haver verdiend De moord op Lahaut Austr< de De zaak Bertha Hertogh GEREPATRIEERD ORANJEBOOM BIER.' Het comité De strijd teg in V Chinese coi troepenmacl Indonesische Graziani wor Griekse reger Politie trad op Geen overeenstemming in de Veiligheidsraad Voorstel van India tot een definitieve regeling van de kwestie Korea De spoorwegstakingen fn de V.S. en Canada De uitwijzing van Westerling De Koninklijke Familie enkele dagen niet ie Soesidijk Villa „Schoonoord" De „Sydney het oudste ocht tralie, bevat e< antwoord op d< no in Djakarta. Het blad set komstige statu: Nieuw-Guinea voor de vrede tralië naar de verwijzen. „N ders noch de de onheilspellei voorbijzien, da Djakarta munt uit de stuwkrat tie tot stand h Men kan zi< stellen, hoe de Indonesië en Ni op resultaat ka Bezien van 1 autochthome Nieuw-Guinea, van bestuur Naar het stanc lië zou een Indi een gevaarlijke van de nationa aldus de „Syd raid". De „Sydney een hoofdartiki tige uitbarsting hoort iedere Ai neren aan de zaak, voorberf voor de verded. Ofschoon de h karno op zich mogelijkheden, verbonden, zij Een van deze het uiteindelijk men van een c stuur in Indoi Het comité ontvangt elke zo^el uit toina land. Er is oc nengekomen vi daan uit Singa ze zijn zienswi; over Mansoor raadgevers uite Het comité 1 met de voorbe proces voor h rechtshof te verscheidene s men. Gewapende heeft na een dagen in centr grondse guerill personen gearr van de politie roep van de p der opstandige ring tot „algen( en op aansporii „in Saigon tot pleging over te Functionariss nese nationalis dienst hebben j tussen de 20.00 communistische Z.-China naar grens trekken, militaire woori raai Tsjang Ji germacht door ven Mengtze ii van de Provim aan Indo-China Ex maarschal ziani, opperb Mussolini's fase keinse leger, zi <tus uit de ge ontslagen. Een militair Donderdag dit Graziani was gentien jaar veroordeeld. Door strafver] gens de amnesi lig Jaar en and zal Graziani vei der in de gevar gen. De Griekse M Nicholas Plast gedeeld, dat d ring „in feite" Hoewel het ovi rustig is in A politie Dondert genoodzaakt get den tegen een veer 500 stakers brugstraat wer wachtten. Met werden de stak' ven. Noch in hel bouwvakstaking, van de straten: verandering gek Op vragen van het Tweede Kamerlid, de heer Bruins Slot (A.-R.1 betreffende het weder on der dfe auderlijke macht brengen van een. in het buitenland ver blijvend minderjarig Nederlands meisje: heeft de Minister van Bsaiteïsïandse Zaken het volgende ^antwoord: Huóerdina Maria (Bertha) Her inga werd in 1942, terwijl haar vader zich in Japanse krijgsge vangenschap bevond, door haar moeder naar de verklaring van deze vóór korte tijd toe vertrouwd aan Amina, een ken nis van de moeder van mevrouw Hertogh. Amina bracht het kind niet terug, doch nam het, toen mevruHw Hertogh naar Soera- bejst was afgevoerd, mede naar Seraarang en j ai-en later, in 1947, cfe Federated Malay States, het vooral dank zij de Ba^Kiingen van een broeder van tnevruow Hertogh in Septem ber 1949 te Kemamam (Treng iaa) werd aangetroffen. jfsïwijl Amina oorspronkelijk >ire«l scheen aan de repatriëring ran Bertha mede te werken, ifoefc dit na haar aankomst te Singapore medio April 1950 het geval te zijn, zodat het noodzakelijk bleek een gerechte- 'iffc order uit te lokken, waarbij Bariha aan Amina werd onttrok- OS2. -Op 22 April 1950 gelastte de High Court of The Colony of Sin- ?E*pore, dat Che Amina Binte Hchamed te Singapore „Maria Huberdina" Hertogh tot nader arder zou stellen onder de zorg wan het Sicial Welfare Depart- .Ttsaï aldaar. Op 19 Mei d.a-v. teeg het Hof aan de secretary ven dat Department op om het tind af te geven aan de Neder- igndse consul-generaal te Singa pore en bepaalde verder, dat het deze vrij zou staan het meisje weder onder de hoede te bren gen van haar ouders. Op 22 Mei 'SSO is do;», de High Court gelast, Sat de uitvoering van de order van 19 Mei zou worden opge schort in verband met het door Amina ingesteld hoger beroep. !>e Court of Appeal heeft op 28 Juli 1850 genoemde „orders" van net Hof van 19 Mei vernietigd. Gevolg daarvan is geweest, dat net betrokken minderjarige meisje bij bovengenoemde Arni ca ês teruggekeerd. Hel betrokken meisje is gebo ren 24 Maart 1937 te Tjimahi, uit tjudters van Nederlandse nationa- iïtii, en fs dus thans 13 jaar. Op 1 Augustus 1950 is zij in het hu- xveibK. verbonden met Inche Man- ji soor Abaai, die de Mohamme daanse godsdienst belijdt. De Minister is van mening, dat Nederlandse ouders, die niet ont zet of ontheven zijn uit de ouder lijke macht, een onvervreemd baar recht hebben op de verzor ging en opvoeding van hun min derjarige kinderen. Een demarche bij de Britse regering tot sluiting van de hier boven weergegeven ontwikkeling werd reeds op 28 Juli 1950, dus de dag, volgende op het vonnis van de Court of Appeal, onder nomen. Deze is door meer stap pen van de hoogste Nederlandse vertegenwoordiger bij de hoogsi- aanwezige ambtenaar van het Britse Ministerie van Buiten landse Zaken gevolgd. De Minis ter zal voortgaan al het moge lijke te doen, ten einde te berei ken, dat het bedoelde kind we derom met haar ouders worde verenigd. Koreaanse afgevaardigden tot de besprekingen heeft behandeld, is niet tot overeenstemming kunnen komen. De zitting duurde een klein uur. De meeste tijd van de zitting werd ingenomen door een rede van Malik, die zijn eis herhaal de, dat vertegenwoordigers van Zuid- en Noord-Korea in de raad gehoord zouden worden. Zijn rede werd in stilte aangehoord, waarna de zitting werd gesloten. Geen andere officieuze bijeen komst is vastgesteld. De Veiligheidsraad, die Maan dag wederom in een door de de Voorzitter Malik bijeenge roepen geheime zitting de kwes tie van het toelaten van Noord- Naar men meent te weten, heeft de permanente afgevaardig de van India bij de V. N., Sir Benegal Rau, een ontwerp-reso- lutie voor een definitieve oplos sing van het Koreaanse geschil opgesteld en aan de zes niet- permanente leden van de Vei ligheidsraad laten zien. Men ge looft, dat deze zonder uitzonde ring hua persoonlijke goedkeu ring aan de beginselen van het ontwerp hebben gehecht en heb ben verklaard dat zij de resolu tie aan hun regeringen ter goed keuring zouden opzenden. Van de permanente leden zou Frankrijk voor het voorstel van India zijn. Indien de andere permanente leden zich alleen maar zouden onthouden bij een stemming over het voorstel zou het succes van de resolutie ver zekerd zijn en een oplossing ge vonden kunnen worden. bataljon infanterie ter beschik king van de Verenigde Naties te stellen. Dit bataljon, tussen de 800 en 1000 man sterk, zal speciaal door het ministerie van Defensie wor den samengesteld. De Minister van Voorlichting heeft meegedeeld, dat het batal jon zal worden uitgerust met alle gebruikelijke infanterie-wapens, w.o. machinegeweren en licht ge schut. Het zou geheel uit be roepssoldaten bestaan. VAN DE FRONTEN- Noordelijke strijdkrachten, die het smalle Amerikaanse front op 20 km ten N. van Taegoe door braken, zijn met verlies van zes tanks teruggeslagen, aldus het hoofdkwartier van MacArthur. Terwijl in het midden van het front rondom Taegoe verbitterde gevechten gaande zijn, melden de Zuidkoreaanse en Amerikaanse strijdkrachten op de beide flan ken terreinwinst. Aan de Oost kust ondervinden de Zuidkorea- nen, die door de Amerikaanse marine gesteund worden, sterke tegenstand. Op de linkerflank heeft de Amerikaanse 24ste strijdgroep het terrein ten W. van Masan, dat Maandag verloren ging, her overd. Amerikaanse, Australische en Britse vliegtuigen namen aan de strijd deel. Het hoofdkwartier meldt, dat vliegboten van de R.A.F. in het N. tot aan de Mandjoerijse grens patrouilleren, teneinde de blokkade van de Westkust te handhaven. De spoorwegstakingen dreigen zich over geheel Canada en de iter. Staten uit te breiden we gens dé geschillen over lonen en kraadsuren. Volgens vertegenwoordiger^ ier bonden zouden de stakin gen de spoorwegen stilleggen. Op 3 belangrijke Amerikaanse stations gingen de overweg- xactoïers Maandag in „symbo- fische staking", die zich tot a_n- sr spoorwegpersoneel zal uit braden, wanneer het geschil niet wordt bijgelegd. Onderhan- ietmgen met Regeringsbemid- aelaats te Washington en Mon treal zijh gaande. Ongeveer 1200 machinisten en beambten van de Spoorwegmij JPïttsburg and Lake Erie Rail road" hebben het werk neerge legd Over deze spoorweg wor den .grondstoffen aangevoerd toot „Jones and Lauglin Steel Corporation" en .United States SseeS Corporation". dan 124.000 Canadese „spoarmannen legden Dinsdag ochtend het werk neer evenals ïnm collega's in New Found- bnL De stakers eisen hogere lonen en verkorting van de arbelds- T»2«L leaders van de Amerikaanse vakverenigingen van spoorweg personeel schatten, dat bij de ïtakïrigen op sleutelpamen in de Ver. Staten 50.000 man be srokken zouden worden Jbhn Stellman, Pres. Trumans adviseur voor arbeidszaken, zou vandaag vertegenwoordigers van vakverenigingen en werk jevers bijeenroepen. In Canada, waar de staking aet gehele land betreft zijn nooddiensten 'georganiseerd. Autobus- en luchtvaartmaat schappijen 'hebben hun diens- mi uitgebreid. Uït Ottawa wordt gemeld, dat het Canadese Parlement on middellijk zal worden bijeenge roepen. Dit is meegedeeld door ie Premier, Louis St. Laurens. Oorlogsschepen vergemakkelijken door beschie ting van de Noord-Koreaanse troepen de opmars van de Zuid-Koreanen aan de Oostkust. Gemeld wordt, dat de Zuidelijken zich veertien km ten N. van Pohang bevinden. De luchtmacht bombardeerde Noord-Koreaanse troepenconcentraties aan de Naktong. Ongeveer negen Noord-Koreaanse divisies naar schatting 80.000 man zijn samengebracht rond MacArthurs bruggenhoofd op het schiereiland. Radio Pjongjang meldt, dat zware bommenwerpers elf grote Noordkoreaanse fabrieken heb ben vernietigd. Bij de aanvallen tussen 2 Juli en 3 Aug. doodden zij 11.582 burgers en zij vernie tigden 16.500 huizen, aldus de radio. Tot 19 Augustus verloor Mac Arthur 55 Vliegtuigen. Zeer wei nige hiervan werden in luchtge vechten neergeschoten. Thans keren er steeds meer naar hun bases terug met gaten in de romp en vleugels door het af weergeschut der Noordkoreanen. De Amerikaanse luchtmacht heeft sedert het begin van de oorlog in Korea 2838 militairen meer dan 2000 van hen wer den gewond in de strijd -uit Korea naar Japanse ziekenhui zen geëvacueerd, aldus meldt het hoofdkwartier van generaal Mac Arthur voor Korea. De overigen hadden koorts of kleine verwondingen. In dit geval bestaat de haver uit herinncringskruisen 1940-1945 van het Rode Kruis, toegekend aan hen, die ze ten volle hebben verdiend. Zij waren het, die tij dens de oorlogs- en bevrijdings dagen niet genoeg te waarderen hulp boden aan de slachtoffers van de oorlog. Dagen achtereen kwamen zij niet uit de kleren. Vaak met ge vaar voor eigen leven hebben zij zich beschikbaar gesteld voor het edelste werk: „Dc mensheid dienen". BELGIë EN KOREA. Naar aanleiding van bepaalde berichten is in welingelichte kringen te Brussel verklaard, dat de regering zich nog niet heeft uitgesproken over deelneming van België aan de militaire ope raties in Korea. Te Brussel wordt nader ver klaard, dat in de kabinetsraad van Vrijdag een beslissing zal worden genomen over het al dan niet zenden van een Belgisch contingent troepen naar Korea. Omtrent de grootte staat nog niets vast. De omvang van het troepen- contingent zou pas worden be paald, nadat de regering een principiële beslissing heeft geno men. Het zou in ieder geval niet in de bedoeling liggen een Bene- luxleger te vormen, zoals in som mige berichten verluidt. ENGELSE MARINE-COM MANDO-EENHEID VOOR KOREA. De commando-eenhéid van de Engelse marine voor Korea is thans gereed, aldus wordt uit ge zaghebbende bron te Londen vernomen. Zij zal per vliegtuig naar het Verre Oosten vertrek ken. De bijzonderheden worden met het oog op de veiligheid ge heim gehouden. De strijdmacht zal zijn uitgerust met eigen ka nonnen en wapenen. Zij zal wor den gevolgd door de Engelse strijdmacht, die verleden maand door Shinwell in het parlement is beloofd. FRANSE LANDSTRIJD KRACHTEN NAAR KOREA. De Franse regering heeft be sloten landstrijdkrachten naar Korea te zenden. De ministerraad besloot een Engeland heeft de Nederland se Regering er van in kenis ge steld, dat Westerling uit Singa pore is uitgewezen en thans naar Engeland vliegt. Voorts werd medegedeeld, dat Wester ling niet Engeland mag ver blijven en direct naar Amster dam zal vliegen. Deze beslissing zou het ge volg zijn van een overeenkomst, die tevoren met de Nederlandse Regering was bereikt. Extra-rwachten op vliegveld van Colombo. Op het vliegveld Katunayke bij Colombo, waar het vliegtuig met Westerling op doorreis naar Londen landde, waren extra- politiewachtten opgesteld. Wes terling verliet het vliegtuig niet. Mevr. Westerling zal vandaag Indonesië verlaten. Mevrouw Westerling zal waar schijnlijk vandaag per Constel lation uit Djakarta vertrekken. H. M. Koningin Juliana en Z. K. H. Prins Bernhard der Nederlanden zullen Woensdag (heden) 23 Augustus Soestdijk voor enkele dagen verlaten. H. M. zal zich met de Prin sesjes naar Het Loo begeven. Z. K. H. zal deelnemen aan het internationale concours hippi- que te Le Zoute. Tijdens de oorlogshandelingen werd o.m. hulp verleend aan de slachtoffers, die vielen onder de Duitse terreur aan de zeesluis te Terneuzen. Bij 3 bominslagen op de Schoolweg 41, Kortestraat, Nieuwediepstraat en Lange Kerk straat op resp. 11, 16 en 17 Sept. 1944. Op 18 Sept. 1944 werden oude en ziekelijke mensen naar Othene vervoerd. Op 21 Sept. 1944 werden te Driewegen 3 doden begraven, omdat de vaste dra gers gevlucht waren. 10 Oct. 1944: Hulp verleend bij de evacuatie van 270 personen, die met tanks in de Koudepolder aan land wer den gezet en ondergebracht te Sas van Gent. Na 10 Oct. volgden er nog honderden. Deze evacué's kwamen te Sluis kil aan. De gewonden werden in het ziekenhuis opgenomen. De overigen werden naar het Casino te Sluiskil vervoerd, waar ieder werd ingeschreven, van een war me maaltijd voorzien en een evacuatie-adres kregen toegewe zen. Maandag 16 Oct. 1944 wer den iq het klein Casino en R.K. - school noodziekenhuizen inge richt. Dit bleek noodzakelijk, om dat er veel gewonden en zieken werden aangevoerd. Diphterie-patiënten werden naar het Maristenklooster ge bracht. Helpers en helpsters wer den uitgezonden naar West Z— Vlaanderen en Nijmegen. Sca- biësbestrijding werd ter hand ge nomen en hulp verleend bij kin dertransporten. S genezen snel met ZWITSAL LevertraanzalJ O moei het in huis hebben Levensmiddelen werden uitge reikt. Kortom het werk van deze mensen, die nu de onderscheiding kregen welke ze verdienden, was veelzijdig. Met opofferende liefde, waarbij eigen persoonlijk belang opzij werd gezet, dienden zij hen die hulp nodig hadden. Als gehele groep werd aan hen dan ook de hoogste onderschei ding uitgereikt n.l. Het Goudeh Kruis van Verdienste. Het herinneringskruis 1940-1945 werd toegekend aan: De heren M. P. Bruijnzeel, arts te Goes; C. v. Hecke te Axel; Dr. A. v. Loy te Sas van Gent; P. de Rooy te Sluiskil; Tj. Kuipers te Middelharnis; Ch. Westrate te Gouda; J. Koster te Vlissingen. De dames Zr. G. S. Heinsdijk—de Elaaij te Axel; Zr. Kaas te Voor burg; Zr. Vernimme te Hulst; Zr. Galle te Axel; Mevr. De Vos te Sas van Gent; Zr. Yorna te Maas tricht; Mej. C. Koopman te Hoofddorp. De heren: A. C. S. van Breda Vriesman, Ir. J. F. Denie, C. Rib- bens, Ir. Dikötter, P. F. Standaert, J. Westrate, A. v. d. Velde, F- de Tenter, G. de Wcerdt, J. v. Dam me, K. Riemens, C. Vink, A. de Feijter, M. Duinc-n, A. v. d. Bran der, J. de Blaay, C. v. Eijck, M. Schoof, P. E. Wijne, A. v. Hecke, C. v. Baal, C. v- Hecke, M. Nijs- sen, J. v. d. Straeten, J. Riemens allen te Terneuzen. De dames Mevr. P. J. C. Ver lindeMaandag, G. de Vriend. P. Nieuwelink, P. Kruit, F. Leu- nis-Koster, P. Harte, C. Wemaer- Ringelberg, J. Klouwers, M. Wes terweel, C. Dieleman, J. Bare- man, N. Förch, Mevr. E. Faas Hamelink, L. A. de Wolf, J. Jon kers. Het Maristenklooster te Hulst, Ziekenhuis te Sluiskil, Ziekenhuis te Terneuzen, Rusthuis te Ter neuzen, Rusthuis te Groenendijk, Gesticht St. Clara te Koewacht, Gesticht O. L. Vr. v. Lourdes te Zuiddorpe, Comp. Néerlandaise de l'Azóte te Sluiskil. Onder bovengenoemde zijn vele personen die tijdens de oorlogs dagen en bevrijding te Terneuzen woonachtig waren of geëvacu eerd. Deze zijn inmiddels ver huisd of naar eigen woonplaats teruggekeerd. Zij ontvingen de onderschei dingen voor de diensten welke zij gedurende hun verblijf alhier be wezen. Ongeveer 2000 communisti sche demonstranten waren Maandagavond bijeen op het hoofdplein van Luik om uiting te geven aan hun verbolgen heid over de moord op de Bel gische communistische leider Julien Lahaut. Men riep „Leve de republiek". Sprekers spoor den aan tot „Strijd voor de stichting van een volksrepu bliek". De moordenaars van •1 ROMAN VAN AVONTUUR EN SPANNING door JELLE DRAAISMA. 56) Nadruk verboden- Eindelijk bereikte hij een pad, dat weliswaar niet -in de rich ting ging, die hij moest gaan, maar het liep in ieder geval be ter dan de ongelijke, vol obsta kels en met boomwortels be zaaide bosgrond. Nu liep hij wat regelmatiger. Hij was flauw van de honger. Gelukkig, dat hij wat geld bij zich had, dan kon hij straks, als het dag was, iets eet baars kopen. Het daglicht was al doorgebro ken, toen hij eindelijk op een grintweg belandde. De weg liep van Oost naar West, dus in ieder geval moest hij in Westelijke lichting. Hij had misschien en kele minuten gelopen, teen een boerenwagen hem achterop kwam rijden. De voerman groette hem met het opsteken van zijn zweep, maar Pluijmers hield hem staande en vroeg of hij mee kon rijden. Daartegen was geen be zwaar en moeizaam hief de nach telijke wandelaar zich op de wa gen. Toen hij naast de boer zat, voélde hij pas, hoe moe hij was. De nieuwsgierige vragen van de voerman beantwoordde hij ont wijkend. Alleen zei hij, dat zijn doel Garderen was. „Dan heb-ie geluk gehad, mien jong", antwoordde de vriende lijk-: man. „Ik met noar de vier sprong en kun jie tot zover mee- rieje." Pluijmers had er geen flauw idee van wat en waar de vier sprong was, maar in ieder geval ging hij in de goede richting en hij kon tenminste een poosjé uitrusten van de vermoeienis. „Mo-jie in Gaarder aan het wark?" informeerde de man en Pluijmers antwoordde zender te liegen bevestigend. Maar op de volgende vraag zei hij, dat hij de naam van z'n werkgever verge ten was, maar dat hij wel wist, waar hij woonde. Toen ver trouwde de voerman het zaakje niet helemaal meer en zweeg verder. Bij een viersprong geko men, zei de man, dat hij linksaf moest naar Millingen en Pluij mers stapte af, nadat hij bedankt had voor het meerijden. Op een verkeersbord zag hij, dat hij nog bijna drie kilometer van het dorp Garderen verwijderd was en zuchtend zette hij z'n tocht voort, na eerst even verlangend geke ken te hebben naar het café op de hoek van de viersprong. Maar dat was natuurlijk op dit onmo gelijke uur nog gesloten. De weg teeg en Pluijmers liep steeds langzamer. Nooit had hij gewe ten, dat drie kilometers zo lang konden duren. En nog nooit in ziin leven was 'hij zo moe ge weest. Nu een goed bed en een borrel om op te kikkeren Eindelijk bereikte hij het dorp. Aan de hand van z'n tekening liep hij door de kom en in de richting, die aangegeven was. Bij een bakkerij gekomen, zag hij, dat er reeds gewerkt werd en hij liep brutaalweg' naar de ach terkant van het bedrijf en vroeg brood te koop. De knecht, die hem hielp, zag hem nieuwsgie rig aan, maar een vrouw, die met de was bezig was, zag dat de man zijn tanden zo in het brood zette. Ze liep naar binnen, kwam weldra met een mes en een stuk boter terug en nam hem zwij gend het brood uit de hand, waarna ze het sneed en smeerde. Zo verdorven was hij niet, of hij was getroffen door haar goed heid. Zuchtend zette hij zich even neer op de bank en de vrouw kwam even later nog terug met een kop dampende koffie. „Ik kan het wel betalen," zei Pluijmers, die zich een beetje verlegen voelde. „Daat maar zitten," lachte de goedhartige vrouw- Na zijn ontbijt, waardoor hij weer nieuwe kracht had gekre gen, zette hij z'n tocht voort. In een bocht van de weg zag hij plotseling een auto aankomen en met een snelle beweging sprong hij in het langs de weg lopende kreupelhout, tot de wagen gepas seerd was. Z'n vermoeden was juist: in de wagen zaten Sweers en z'n vriend. Drommels, als ze de aap reeds gevonden hadden, dan kwam hij toch nog to laat. Hij waagde zich pas weer op de weg, tot de wagen uit het ge zicht verdwenen was en gejaagd liep hij nu in een sneller tempo verder. Eindelijk bereikte hij de laatste woning, waaromheen hij voorzichtig draaide en mat toen de honderdtwintig meter nauw keurig Uit. Met voldoening be groette hij in stilte de holle boom. Zie je wel, alles klopte. Makkie was in zoverre dan toch wel safe geweest, hoewel hij er meerdere malen aan getwijfeld had. Nu was alleen nog maar de moeilijkheid om de juiste plek te vinden, waar de aap begraven lag..Eens kijken, dat moest links van de holle hoorn zijn- (Wordt vervolgd.) Lahaut werden gebrandmerkt als „Leopoldisten, royalisten en reactionnalren". De betogers werden tenslotte opgewekt om de „petitie van Stockholm" te tekenen. Incidenten hebben zich niet voorgedaan. Een functionaris belast met het onderzoek van de zaak ver klaarde, dat men wellicht bin nen enkele uren een zeer nauw keurige beschrijving van een van de moordenaars zou kun nen geven. Mhandag hebben fabrieks arbeiders te Rome een half uur het werk neergelegd ten teken van rouw om de dood van La haut. Ook arbeiders te Milaan volgden dit voorbeeld. AFP meldt uit Berlijn, dat de bond van de vrije Duitse vak verenigingen in de Russische zone een telegram van rouwbe klag aan het hoofdbestuur van de Belgische communistische partij heeft gezonden. De so cialistische eenheidspartij heeft een dergelijk telegram aan de Belgische communisten gezon den, ondertekend door Wilhelm Pieck en Otto Grotewohl. Geen arrestatie na de moord op Lahaut. Het Belgische Ministerie van Justitie spreekt het bericht te gen dat in verband met de moord op de voorzitter van de Belgische Communistische par tij Julien Lahaut, een arresta tie zou zijn verricht. Weer een aanslag op een Bel gische communistische leider. Naar eerst nu wordt gemeld, is in de nacht van Maandag op Dinsdag een aanslag gepleegd op de voorzitter van de Commu nistische partij van de afdeling Tongeren, de heer Raskin. Een onbekende vuurde zes maal in de richting van Raskin, zonder hem te raken. Daarop vluchtte de dader. Een onder zoek is ingesteld. Nader wordt gemeld, dat Ras kin een schot in zijn arm kreeg. Van de zijde der politie werd de aanslag bevestigd. Men weiger de echter meer bijzonderheden over het incident te geven. Aanmelding Tot Vrijdagmiddag hadden zich in totaal 1482 vrijwilligers opgegeven voor beide compag nieën, die de regering ter be schikking van de Verenigde Na ties wil stellen voor de strijd op Korea. Zoals bekend, is de aanmelding nog tot en met Maandag a.s. mo gelijk. ONGELUK MET DODELIJKE AFLOOP. Op de Rijksstraatweg bij Dui- vendrecht is Donderdagavond een ongeluk gebeurd, dat aan de berijder van een motorfiets, de heer J. A. van Zeist uit Diemen, het leven heeft gekost. Omstreeks 8 uur reed de heer 14; 1923x23 enz. uit de omsin geling te bevrijden. Zwart door zag de snode plannen en speelde 3035! Op 1319 zou zijn ge volgd: 27—21! 28x17 47—41 13—19 17x37 11X22 37X46 32X21, 16X27; 5. 3530, 24X35; 6. 38—32, 27X38; 7. 42x4, en Wit wint. Op 12429; volgt een zelfde afwikkeling als boven. De tekstzet was dus alleszins verklaarbaar en de spelers ver dienen een compjiment voor hun doorzicht. De specialist van de openings- Wit speelt en wint. ij.» iTws.; ±».ou urev. program ma; 21.30 Actualiteiten; 21.45 Gram.; 22.00 Nws.; 22.15 Gev. muziek; 2300 Nws.; 23.05 Gram. MAANDAG 21 AUG HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.18 Gram.; 8.00 Nws.; 8.18 Gram.; 9.30 Waterstanden; 10.00 Causer.; 10.05 Morgenwij ding; 10.20 Zweedse volksdan- XB.iT/ JJIUIIUC IllUZi., L&.OXJ werex™ bericht; 12.33 Vior de land bouw* 12.40 Lichte muziek; 13.00 Nws.; 13.15 Gram.; 14 CO Voor de vrouw; 15.00 G;sm.; 17.00 Nws.; 17.15 Lichte muziek; 18.00 Gram.; 18.30 Voor de sol- ten; 19.00 Nws.; 19.30 Concert; 21.30 Orkest; 22.00 Nws., 22.15 Verzoekprogramma23.00 Nws.; 23.05 Gram.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1950 | | pagina 2