OR Koffie-Week j j GRATIS vROSSEMs s SM Limonade-Week j GRATIS 3 cmo Terneuzen woon Snoopje Gratis op reis j VERSLOOT-NAEIJE Aanbesteding &itia KOFFIE EN THEE „LAND VAN BELOFTE" Koffie „LAND VAN BELOFTE" Thee Weg met dSe dure prijzen DE GRUYTER'S Van Overbeeke DRUKWERKEN HL !-. Terneuzen Nu ook Koffie met het Spar-waarborg. merk en 10 pCt. voordeel 5jj pakie 17 SPAR-ZEGELS EXTRA versnaperjnge TRUM/ VEILIGt Men duldt De weerklan te staan, heeft wekt, vooral 01 slissingen wer dat Amerika e een dergelijke i Aan de gebei Duitsland grot' geval betreft, t van de Sow jet opgedragen. Men begrijp ,West-Duitslani hand ligt. Het 1 bliek in Oost als een voortdi ruststellende t land. j rn soort) pak^e 22 SPAR-ZEGELS EXTRA (ook op 2e en 3e soort 10% voordeel) KENT U REEDS: Bijzondere menging, geurig, zeer verkwikkend. (ook op 2e en 3e soort 10% voordeel) LET OP DE ARTIKELEN MET HET SPAR-WAARBORGMERK ALTIJD 10-12'/, VOORDEEL ALLEEN BIJ SP AR-KRUIDENIERS A Zeeuwsch-Vlaamse he T ramweg-Maatschappij.N. V. RINSO WERKELIJK WIT1 Bij de KOFFIE FROU-FROU voor 48 ct TERNEUZEN TELEF. 2056 muziek23.au Dansmuziek. MAANDAG 10 JULI HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.18 Gram.; 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 9.30 Waterstanden; 10.00 Waarom werk Duitsland is verzameling puil wat de steden 1 men hoog opgeei ringen van de o het herstel van d niet worden ontl brede kring een heid heerst. De ruïnes zijn opgeruimd en mensen in sm kelderruimten c Enge en het plar Op het Britse Buitenlandse Za dag medegedeeld niet aan de besp rijs over het pk deelnemen, noch zelf enig voorste Diplomatieke w daarin een aan Britse werkcom volledige tekst de se voorstellen Europese kolen- heeft bestudeer heeft gevonden, twijfel heeft kun Nieuw onde zaak-P De Procureur-C Franse Hoge R nieuw onderzoe zaak tegen ex Philippe Pétain. leider van de vr< van Vichy, die levenslange eenz werd veroordeel» sinds 1945 in c eiland Yeu aan d Frankrijk. Als tuige zal gehoc tains geheime René Fonck. Hij dat een onderb tain en Hitler, d proces werd aan wijs van colabon list was van Pét se oorlogsstratef ren. Kolonel F dat Pétain door panse Ambassat wada van te vor was gebracht vj van Hitier om Franco een overi gaan, die de D zou stellen zich stellen van Gibr Afrika. Volgens Fon< Hitier ertoe h brengen van zij af te zien, na Spaanse Ambass Staking van rangeerdei 4000 Ameriki ders hebben staking van 12 4 grote spoorwi en in het Wes troffen, afgelas nadat Pres. Ti dreigd met dra gelen. Het Ver geerders heeft dat de staking den voortgezet spoorwegmij. I gonnen om e met betaling vc Arthur Glove Bond van Ri klaarde dat de gelast met het dreiging van n terventie van d Het Bestuur der Water kering van de calamiteuse polder NIEUW-NEUZEN zal op Dinsdag 25 Juli 1950, des namiddags te 2 ure, in het hotel „Centraal" te Terneuzen trachten aan te besteden: het maken van zink werk met steenbestor- ting aan de Waterke ring van bovengenoem de polder. Aanwijzing op Dinsdag 18 en Vrijdag 21 Juli 1950, des voormiddags van 10 tot 11 uur. Samenkomst aan het Di rectiegebouw. Buitendien geschiedt geen aanwijzing. Het bestek is tegen beta ling van 2,50, franco per post 2,60, door overschrij ving van laatstgenoemd be - drag op postrekening No. 28100, ten name van voor noemde Waterkering, vanaf heden verkrijgbaar ten hui ze van de Secretaris-Ont vanger, Leeuwenlaan 4 te Terneuzen en zal voor ge gadigden ter inzage liggen in het Directiegebouw van de polder. Terneuzen, 13 Juli 1950. Het Bestuur der Water kering van de calami- teuze polder Nieuw- Neuzen, H. P. WOLFERT, Voorzitter J. DE FEIJTER, Secretaris-Ontvanger. Terneuzen, 13 Juli 1950. r—*' 1 reep CHOCOLADE van 10 cent g of een ons ZUURTJES bij een halfpondspak KOFFIE Heerlijk vers Keuze uit de beste merken 1 DIE U NIMMER IN DE STEEK LATEN A. J- VAN DF' F'EE N ieuwstraat 11 Terneuzen s r Extra fijn gebrand, altijd vers, verrassend van smaak. Alleen verkrijgbaar bij 7FI fstandige kruideniers TERNEUZEN. Daguitstapjes naar Cadzand-strand Met ingang van Zaterdag 15 Juli rijden op de Zaterdagen en Zondagen in Juli en van 31 Juli t/m 31 Augustus a.s. dagelijks extra Z.V.T.M.-autobussen naar CADZAND- Bij VINK koopt U eerste kwaliteit Meubelen, Bedden en Kleding voor minder dan halve prijs. Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Axelsestraat 10 - Telefoon 2165 TERNEUZEN Strand. 9.00 9.05 9.15 9.25 9.40 V Hulst (Markt) V Terhole (gehucht) V Rapenburg (Tol) V Zaamslag (Markt) V Terneuzen V Sluiskil (Hotel Meert) V Driekwart V Philippine (Café Wiskerke) 10-05 V IJzendijke (station) 10.20 A Cadzand (strand) 10.55 9.55 10.00 B !S V Hulst (Markt) 9.00 V St. Jansteen (Kerk) 9.05 V Heikant (Kerk) 9.10 V Koewacht (Polspoel) 9.20 V Zuiddorpe (Kerk) 9.30 V Axel (Postkantoor) 9.35 V Westdorpe (Kerk) 9.50 V Sas van Gent (Dam) 9.55 V Driekwart 10-00 V Philippine (Café Wiskerke) 10.05 V IJzendijke (station) 10.20 A Cadzand (strand) 10.55 Vertrek Cadzand-strand 18.00 uur. Aankomst en vertrek te Cadzand-strand nabij Hotel-Café-Restaurant „Zee bad", eig. P- de Leijzer, Telef. 30. Prijzen dagretours naar Cadzand-strand: Hulst - Terhole - Rapenburg Tol - St. Jansteen Koewacht 2,50 Zuiddorpe - Axel - Zaamslag - Terneuzen - Sluiskil - Westdorpe - Sas van Gent 2,25 Philippine 2, IJzendijke L50 Voor kinderen beneden de leeftijd van 10 jaar, reizend onder geleide van een volwassene, is de halve prijs ver schuldigd, afgerond naar boven op een veelvoud van 5 cent, met dien verstande, dat per geleider 1 kind bene den de leeftijd van 4 jaar vrij is. N.B. Bij grote drukte kan geen plaatsruimte worden gegarandeerd. Bij zeer ongunstig weer zullen deze extra autobus sen niet rijden. DE DIRECTEUR llMllflllll lilllllNIIMMW1IIIMHIIIIIII MlimillIHlIIIBillllllllllWII mi' HiiiHiniiiiniiimiiiwiiiiiimmiirut in- een zakje CHOCOLADE-Gortjes van 25 ct. bij een fles LIMONADE-SIROOP van 1, WAT WAST WORDT EN RINSO BEVAT GEEN SCHERPE MIDDELEN Natuurlijk Is 't sop vetter; Rinso is immers een zuiver zeeppoede 't Bevat dus ook geen schadelijke middelen t Rinso is volkomen veilig. lltli:il|llllllllllllllllllll!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHiri!l!l'lllllllllll!lil!lill!lllllllllilllllllllll|lll'lilll|l|IH'lilll1l,"l''l"' "''l' 250 gram de Heer's Axelsestraat Westkolkstraat VOOR GOED VERZORGDE Fa. P. J. VAN DE SANDE Noordstraat Terneuzen Alle nummers van de Cassabonnen betreffende onze GRATIS OP REIS reclame zijn thans bekend, en deze laten wij onderstaand volgen: No. 2 No- 26 No. 20 No. 20 No. 10 No. 24 No. 10 No. 16 No. 6 No. 37 000282 000381 000390 000431 000399 000379 000462 000429 000465 000382 No. 5 No. 44 No. 6 No- 35 No. 2 No. 21 No. 3 No. 13 No. 28 No. 40 000459 000385 000387 000399 000459 000385 000161 000472 000449 000164 No. 50 No. 18 No. 29 No. 7 No- 27 No. 43 No. 5 No. 39 No. 30 No. 31 000168 000443 000279 000442 000155 000279 000442 000459 000290 000398 No. 9 No. 45 No. 34 No- 11 No. 4 No. 28 No. 4 No. 34 No. 28 No. 31 000255 000463 000427 000448 000428 000463 000443 000463 000254 000463 Houders(sters) van een cassabon, voorzien van één der bovenstaande nummers, worden verzocht zich uiterlijk vóór Zaterdagavond 6 uur, bij ons te melden, voor het in ontvangst nemen van het reisbiljet. De reis vindt plaats op Dinsdag 18 Juli. Aan het oog ohttro? een stuk tentzeil, bracht de Dui- zendneus op listige wijze zijn buit in veiligheid. Horloges en bankpapier, vooroorlogse gouden tientjes en blinkende horloge speelgoedapen. Zodra Bim gele- I des avonds naar het oude huis I binnenlandse aangelegenheden genheid had, onder vier ogen te 1 reden, spraken ze af om voor- Ivan Korea en'n schending van spreken vertelde hij hem, wat 'hij I lcpig te doen alsof ze alles neel I de wereldvrede betekent". Com- had eezien We zullen er gauw gewoon vonden. munistisoh China noemt de re- ïenstokfe voor steken" beloofde I 'solutie onwettig, omdat zij is x/iuiidi lii vrc V. N .nagenoeg onmogelijk zijn en de Sowjet-Unie dientenge volge onherroepelijk uit de V. N. blijven, zo meent men. ivavut/nyimzeton; zu.VU crew. muziek; 21.00 Actualiteiten; 21.15 Orkest; 22.00 Nwum; 22.15 Vlaams programma; 23.00 Nieuws; 23.05 Gram.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1950 | | pagina 4