SPORT ïi ebat BIM EN DE DUIZENDNEUS feilino Terneuzen Hij belt uit!! Kousen A. .van den Bruele ■c Wat brengt de Radio NIEUWS Gemeente terneuzen J. P. A. SPAAS ALBERT HEIJN GOEDKOPER t verbouwing Fa C. J. Schieman- Cappon A.J.SCHIRRIS Kleine Advertentiën Foto Receptie wegingen BIERVLIET. BRUINISSE KLOOSTERZANDE. OOSTBURG. WESTDORPE. ZUIDDORPE. ZUIDZANDE. Malik stelt zijn vertrek uit H. LENSEN en R LENSEN—v. d. HOOFT T P. JONKMAN J. P. JONKMAN J. JONKMAN—DOOMS G. JONKMAN C. JONKMAN—DOOMS E. C. DE GRAAF— JONKMAN L. DE GRAAF F. R. JONKMAN ook de Nylons, "bij ons repareren wereldhavenlestival Administratiekantoor ROTTERDAM Schitterende tentoonstelling. Unieke attracties o.a. Rondvaart door de haven, duur volle 5 kwartier N.V. Fa P. J. VAN DE SANDE Boekhandel Noordstraat Terneuzen kerbestrijdmg Ie Amerikaanse uard" opgeroepen van Generaal Clay In de pauze konden we vast stellen, dat de leerlingen niet al leen konden zingen, maar ook heerlijke cake hakken en gebak serveren. In gezelschap van een kop koffie werden deze lekker nijen de aanwezigen aangeboden. Tot besluit werd door Jannie Klaassen een door haar gemaakt gedicht gedeclameerd, waarin het wel en wee van hetgeen zij en haar medeleerlingen mee maakten op school, was vastge legd. Hiervoor had zij een wel verdiend hartelijk applaus in ontvangst te nemen. Met een kort woord werd deze bijeenkomst door mej. Sikkes gesloten, waarna door alle aan- fwezigen het Zeeuws-Vlaamse Volkslied werd gezongen. VRUDAG 14 JULI HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.18 Gram.; 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 8.50 Voor 'de vrouw; 9.00 Gram.; 9.30 Waterstanden; 10.00 Causerie; 10.05 Morgen wijding; 10.20 Gram.; 10.30 Voor de vrouw; 10.45 Piano; 11.10 Radiofeuilleton11.25 Or gel- 12.00 Orkest; 12.30 Mede delingen; 12.33 Sport; 12.45 Gram 13.00 Nws.; 13.15 lich te muziek; 13.45 Gr,am.; 14.00 Voor de vrouw; 14.20 Orkest; 15.10 Voordracht; 15.30 Gram.; 16.30 Voor de jeugd; 17.00 Pia no; 17.20 Causerie; 18.00 Nws.; 18.15 Felicitaties; 18.40 Klari net- 19.00 Denk om de bocht; 19.15 Gram.; 19.22 Reportage; 19.30 Causerie; 19.45 Klank beeld; 19.55 Berichten; 20.00 Nieuws; 20.05 Boekbespreking; 20.10 Piano; 20.30 Causerie; 21.00 Verzoekprogramma; 21.40 Voordracht; 22.00 Buitenl. weekoverzicht; 22.15 Koor; 22.40 Causerie; 22.45 Avondwijding; 23.00 Nieuws; 23.15 Orkest. HILVERSUM H: 7.00 Nieuws; 7.15 Gymnastiek; 7.45 Een woord voor de dag; 8.00 Nws.; 8.15 Gew. muziek; 8.45 Orkest; 9.15 Voor de zieken; 9.30 Gram.; 10.30 Morgendienst; 11.00 Pia no; 11.30 Amusementsmuziek; 12.00 Gram.; 12.30 Mededelin gen; 12.33 Koor; 13.00 Nieuws; 13.15 Sextet; 13.50 Gram.; 14.00 Kwartet; 14.40 Voordracht; 15.00 Piano- 15.40 Voordracht; 16.00 Ensemble; 16.15 Gram.; 17.00 Allerlei; 17.30 Causerie; 17.45 Causerie; 18.00 Koor; 18.15 Cau serie; 18.30 Voor de strijdkrach ten; 19.00 Nieuws; 19.15 Rege ringsuitzending - 19.35 Gram.; 19.40 Radiokrant; 20.00 Nws.; 20.05 Schaken; 20.15 Orkest; 21.15 Causerie; 21.35 Mil. kapel; 22.10 Piano; 22.30 Orkest; 22.45 Avtxndoverdenking23.00 Nws.; 23.15 Gram. BRUSSEL VI.: 12.00 Lunch concert; 12.30 Weerberichten; 12.32 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.15 Orgel; 14.00 Casinoconcert; 15.00 Cabaret; 15.40 Piano; 16.05 Operette; 16.50 Piano; 17.00 Nws.; 17.10 Zang; 17.30 Gram.; 19.00 Balletmuziek; 18.10 Voor dracht; 18.20 Piano; 18.30 Voor de soldaten; 19.00 Nieuws19.30 Dansmuziek; 19.50 Radiofeuil- leton 20.00 Filmmuziek; 20.30 Piario 20.45 Kunst; 21.00 Or kest; '22.05 Nieuws; 22.15 Ver zoekprogramma; 23.00 Nieuws; 23.05 Opera. Gestrand. Woensdagvoormiddag was een matroos van het in tweede dok liggend Zweeds stoomschip „Ma- levik" aan het passagieren ge slagen en al spoedig had hij zó veel aan Bacchus geofferd, dat hij de streken van z'n kompas absoluut kwijt was, zodat hij geen koers meer kon houden en op de berm van de weg aan de Baan- dijk strandde. Door de Gemeentepolitie werd de zeeman ter ontnuchtering medegenomen naar de cel, van waaruit hij in de loop van de avond door de politie aan de kapitein van de „Malevik" werd afgeleverd. Gevonden voorwerpen. De Korpschef van het Ge meentelijk Politiekorps te Ter- neuzen maakt bekend, dat om trent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen zijn te bekomen aan de daarachter ver melde adressen: Polshorloge, I. A. de Leijser, Boeregat C 17; sigarettenaan steker, H. W. Dekker, R 4, Hoek; portemonnaie met inhoud, Eek- hardt, Julianastr. 2; sierspeld, Hamelink, Axelsestr. 190; Vara speldje, witte en rode kralen, W. Schoonakker, Dekkerstr. 28; vulpotlood, P. Riemens. Oost- kolkstr. 5; 1 paar dames glacé handschoenen, E. Biesbroek, R. Bim klopte zo hard op Basli's deur dat de grote speurder, die volkomen was ondergedompeld in zijn rechtvaardige sluime ring, met 'n schok wakker werd. „Ze drukken bankbiljetten" riep Bim, die het nieuws niet langer voor zich kon houden, door het sleutelgat. „Een aardig idéé" zei Basli slaperig. Maar toen bedacht hij dat het streng verboden was om ook maar één bankbil jet te drukken. „Schandelijk!" riep hij. „Ik kom". En zo gebeurde het dat Basli, nog in nachtgewaad, ach ter Bim aanliep in de richting van de deur waarachter de per sen draaiden K. school, Verbindingsstr.; 1 paar lage zwarte schoenen, J. van de Bergen, Tholensstr. 117; 1 damesschoen, J. Rouw, Steen- kampl. 26; 2 bankbiljetten van f 10, Jonkman, Klaassenstr. 23 Frans schoolboekje, Weterings, Geraniumstr. 10; vilten kinder- schcentje, Eelderink, Axelsestr. 44; blauwe schipperspet, Em- merinik, Jul. van Stoibergstr. 1; zonnebril, B. Lansen, Tholens str. 14; vulpen, Verbiest, Nieu- wediepstr. 69. Raadsvergadering- De raad dezer gemeente is tegen hedenmiddag 4 uur in openbare zitting bijeengeroe. pen. Op de agenda staat o.m. het gunnen van de verbeteringen aan de O. L.-School te Driewe gen. De inschrijvers waren L. Martens te Hoofdplaat 5087, P. de Voogelaar en H. Comelis- se 4895 en Em. van de Waeter 4892. Het voorstel van B. en W. een kasgieldlening a 30.000 bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeen ten aan te gaan a 1% 's jaars. Het voorstel van B. en W. tot de bouw van 2 woningwetwo ningen aan de Oostzijde van de Gentsestraat. Het nieuwe mosselseizoen begonnen. Het mosselseizoen 1950-1951 is begonnen. De eerste mosse len van Bruinisse werden aan het Aan- en Verkoopkantoor te Bergen op Zoom afgeleverd door firma's uit Zierikzee en Bruinisse. Offerblok gelicht. Dinsdagmorgen werd bemerkt, dat in de R. K. kerk alhier een Door de politie wordt een on derzoek ingesteld. Eindexamen H-B.S, A. Aan het Koningin Wilhelmina- lyceum te Oostburg slaagden voor het eind-examen H.B.S.-A de heren Th. A. Brouwers te Oostburg, J. A. Galle te St. Kruis, J. P- M. van Ho rek te Sluis. Eveneens slaagden de dames Mimi Hoste en Gerda v. d. Plan- ke, beiden te Oostburg. Er werden geen candidaten af gewezen. Een goed onthaal. Behalve de in het begin gere patrieerde militairen hebben tot nu toe alle militairen bij hun thuiskomst uit Indië door de daarvoor georganiseerde buurt verenigingen een mooie tiets aan geboden gekregen. Met spanning wacht Westdorpe nog op de laat ste militairen. Van het Katholiek Thuisfront ontvangen alle militairen een prachtige gekleurde grote foto van hen zelf. Een fraaie presta tie leverde de buurt „de Nieuwe Wijk", die reeds vijf militairen een welkom in Westdorpe toe riep. Collecte. De collecte ten bate van het Rode Kruis bracht alhier een be drag van 40 op. Reis Ouden van Dagen. De ouden van dagen uit deze gemeente maakten Vrijdag j.l. een reisje naar Knokke, Blan- kenberge en Brugge. In Knokke werd rondgereden door de vil lawijken, terwijl bij Siska de koffie werd gebruikt. In Blan- singen werd over de Boulevard gewandeld en het standbeeld van Michiel de Ruyter bekeken. In Zuid-Beveland werden ker sen gegeten en via Perkpolder trok men naar de speeltuin in Hulst waar de kinderen naai hartelust genoten. Zeer vol daan arriveerde men des avonds weer in Zuidzande. van 25 tot en met 28 Juli a.s. te Nijmegen worden gehouden zijn totaal 7300 inschrijvingen bin nengekomen. Aan de dagelijkse afstand van 55 km nemen 2000 tippelaars deel, aan die van 50 km 1300, terwijl voor de afstand van 40 km 3850 en die van 30 km 150 wandelaars inschreven. Het aantal1 dames dat aan de vierdaagse mee doet bedraagt 1300. De buitenlanders zijn vertegenwoordigd door 177 mili tairen en een 50-tal burgers. De voornaamste Sowjet-Rus- sische afgevaardigde bij de V. N., Jacob Malik, heeft zijn reis op het Poolse schip „Batory" uitgesteld. Malik zou met dit schip voor vacantie naar de Sowjet-Uniet terugkeren. De Rijkspolitie te Lochein heeft zekere A. O. uit Barchem op wiens bedrijf verleden week vogelpest werd geconstateerd, gearresteerd wegens het verbo den vervoer van een aantal jon ge hanen. O. is voorgeleid voor de Officier van Justitie te Zutphen en ingesloten in het Huis van Bewaring aldaar. drukkersploeg kreeg Piet Leu- nis het op z'n heupen en scoorde drie goals achter elkaar. Nadat de wit-roden er nog in geslaagd waren bij een doorbraak de stand op 2—5 te brengen, kreeg de drukkersploeg vlak vóór het einde een strafschop toegewezen, die zonder resultaat bleef. Bij de Z. V. T. M.'ers liet Louis Dobbeleir zien, dat hij het voet ballen nog niet verleerd was en toonde tal van handige staaltjes voetbal. De verdediging van Van de Sande was te sterk voor de schot- loze voorhoede der Z. V. T. M. Piet Leunis toonde zich een stevige doorzetter met een goed Een primeur bij 't Zomeravond voetbal waren de rugnummers door de Drukkers gelanceerd. Beide elftallen waren keurig gekleed en vormden qua uitmon stering een sieraad voor deze sympathieke avondcompetitie. Brandes speelt voor Nimes Het staat thans vast dat Brandes voor Nimes Olympique gaat spelen. Alle formaliteiten, daarmee verband houdend, zijn vervuld. Op de veiling van 12 Juli 1950 werden de volgende prijzen ge noteerd: Per 100 stuks in guldens. Sla 2,40 tot 4,10. Per stuk in centen. Groene komkommers 8 tot 13. Witte 8 tot 9. Bloemkool 8 tot 10. Perziken 12. Per bos in centen. Kroten 3 tot 7. Uien 7 tot 10. Peen 10 tot 11. Selderij 3. Per kg in centen. Eerstelingen 7 tot 16. Kriel 6. Peen 9. Uien 5 tot 13. Tomaten 8 tot 50. Andijvie 5 tot 9. Rabarber 10 tot 11. Sav. kool 21. Rode kool 6 tot 8. Wagenaars 20 tot 26. Saxa 21 tot 22. Princessen 24 tot 32,10. Stoksnij bonen 51. Boterbonen 10 tot 11. Kruisbessen 7 tot 40. Rode bessen 27 tot 53. Witte bessen 24 tot 25. Zwarte bessen 65 tot 75. Frambozen 50 'tot 106. Kersen 30. Pruimen 25 tot 36. Morellen 54. Yellow val 12 tot 37. Earley val 9. VOETBALPRIMEUR IN ZEELAND. Rugnummers in Zomeravond voetbal. Z. V. T. M. Drukkerij Van de Sande 25. Piet Leunis verricht de hattrick. De Drukkerijploeg van de Fir ma Van de Sande heeft haar nieuwe groen-rode shirts onder grote belangstelling ingewijd met fraaie en verdiende 25 een zege op het elftal der Z. V. T. M. -- - Het is een aardige en sportieve koffie werd gebruikt. In Blan strijd geworden met de drukkers kenberge wandelden de oudjes sterk jn de meerderheid, door- ,n~A tor-mii! in 7 v T ÏVT .nlnncr vier in- over de Boulevard, terwijl in Brugge het gezelschap enige tijd in de Priba ronddoolde, waarna nog een kerk werd be zichtigd. Zeer voldaan arri veerde men des avonds weer in het dorp terug, waar de Kon. Fanfare Veronica de oudjes met pittige marsmuziek inhaalde. Schoolreisje. De kinderen van de klassen 1, 2 en 3 der Openbare Lagere offerblok was opengebroken en School maakten Vrijdag j.l. hun de inhoud ontvreemd. jaarlijks schoolreisje. In VIis dat de Z. V. T. M.-ploeg vier in vallers telde, terwijl de drukkers het zonder de steun van hun aanvoerder moesten stellen. Bij de rust was de voorsprong der groen-roden 02 door enige fraaie doelpunten van hun vlug ge linksbuiten. Na de rust leek het aanvanke lijk, dat de Z.V.T. M.'ers de rol len zouden omdraaien en stond de verdediging der drukkers on- der zware druk. Het verdiende tegenpunt bleef dan ook niet uit 12. Veel vreugde beleefden zij er echter niet van, want bij de HANDBOOGSPORT Zondag 9 Juli had de hand boogmij „De Zeeuwsche Schut ters" te Zandstraat een schie ting georganiseerd waarvan he uitslag als volgt was: Hoogvogel, Jos. de Clerck te Terneuzen; zijvogels, Aug. Meert te Sluiskil 'en E. Pieters te Terneuzen; kallen, Eug. Ver- helst' te Westdorpe en C. Na- gelkerke te Kwadendamme. WIELRENNEN De zaak-Depoorter- Te Brussel is uitspraak ge daan in het ongeval, waarbij de Belgische renner tijdens de Ronde van Zwitserland in 1948 om het leven kwam. De garagehouder Louis Hansens, die de volgwagen be stuurde, welke Depoorter heeft aangereden, werd veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf en 1000 francs boete. De nabestaanden van de ren ner zullen 1.566.000 francs scha devergoeding ontvangen. WANDELSPORT De vierdaagse Voor de internationale vier daagse-afstandsmarsen, welke Inenting tegen pokken, diphterie en kinkhoest. Te Sluiskil wordt ten huize van de gemeente-arts, dokter TH- WECHGELAAR, Spoorstraat 61, op Vrijdag 14 Juli a.s. des namid dags te 2Vz uur gelegenheid gege ven tot kosteloze inenting tegen pokken van kinderen bij voor keur tussen de 3e cn 6e levens maand. Kinderen tussen de 6e en 9e le vensmaand kunnen worden inge ënt tegen diphterie en kinkhoest, terwijl kinderen tussen de 9e le vensmaand en de leerplichtige leeftijd kunnen worden ingeënt en heringeënt tegen diphterie. In het Ziekenhuis te Terneu zen, Axelsestraat 53, zal op Dins dag 18 Juli a.s., des namiddags te 3 uur, door de gemeente-arts, dokter C. V. DE KOCK, hiertoe gelegenheid worden gegeven. Deze inentingen dienen tot het voorkomen van de genoemde zo zeer gevreesde ziekten. Terneuzen, 12 Juli 1950. Burg. en Weth. van Terneuzen, (get.) P. TELLEGEN, Voorzitter (get.) J. VERSPRILLE, wnd. Secretaris. Op Zaterdag 15 Juli a.s. hepen onze geliefde Ouders, W. A. RIEMENS en J. M. RIEMENS— VAN DE WEGE hu» 25-jarige Echtvereni ging te herdenken. Dat zij nog vele jaren gespaard mogen blijven, is de wens va» hun dankbare Kinderen BETSY en JAN Terneuzen, Juli 1950- Ttjolensstraat 48. Op Zondag 16 Juli a.s. ho pen onze geliefde Ouders, Baandijk 49, Terneuzen, de dag te herdenken, dat zij vóór 25 jaar in het huwelijk traden. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven, is de wens van L. DE ZEEUW LENSEN F. DE ZEEUW Vlissingen, Juli 1950. Havendorp. TANDARTS. GEEN SrREEKUUR van 15 juli tot 7 Augustus. SCHOOL VULPENNEN N.V. Fa. P. j. v. d. Sande Heden overleed tot onze diepe droefheid, nog zeer onverwachts, onze innig geliefde Vrouw en der Kinderen zorgvolle Moe der, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Zus ter, Behuwdzuster en Tante, ANNA C. HARMS, in de ouderdom van 66 jaar. J. JONKMAN—DE VOS R. JONKMAN P. JONKMAN—DOOMS J. C- DEES—JONKMAN K. DEES P. JONKMAN J JONKMAN SCHIPPERS J. JONKMAN M. JONKMAN- MUILWIJK L. JONKMAN C. JONKMAN-PIETERS C. HAMELINK— JONKMAN P. HAMELINK C. JONKMAN M. JONKMAN C. JONKMAN- VERSLUIS Klein- en Achterklein kinderen. Terneuzen, 12 Juli 1950. Scboolweg 13. TWEEDAAGSE RECLAME A.S. VRUDAG EN ZATERDAG AFGEHAALD UIT DE WINKEL ff n n MAAKT U HET LEVEN M Laat Uw en U zult tevreden zijn. Wol- en Kousenhuis Gelieve bij het afhalen het bewijsje mede te brengen. TIJDENS ingang winkel GENTSEVAARTSTR. 19 Aohterommet j e) Daar hebt U thans keuze uit 18 verschillende KOPPEN en SCHOTELS Reeds vanaf 46 cent. Komt U eens kijken? Telef. 28 AXEL Het adres voor Uw BOEKHOUDEN, EN BELASTINGZAKEN Telefoon 2590 Terneuzen, Blokken 20 Gevraagd: een tweede Dag meisje. Mevr. DE RIDDER, Scheldekade 33, Terneuzen. 15 juni 1 5 aug. Duiker demonstraties onder water, Kikvorsmannen, Duikboot- Davis apparaten, Walvis-show, Radar, De jonge Michiel aan het Grote Wiel, Nova Zembla, Robinson Crusoë, De 4-master-Viking en Zeekastelen, Philips' Diepzee-show, „Oudt-Rotterdam", „Vrolijcke Hoeck", Carnaval op Cuba, Grandioos lichtfestyn. OPEN: van 10-18 en van 18-24 uur. ENTREE: van f 1.50 tot f 0.60 Touringcars - Trips Ahoy' - Groot succes! Inlichtingen Rotterdam, 's Gravendijkwal 87, Tel. 51468 Albums es: 5 regels 60 ceat; 10 ct.minimum pee •r nummer of Adrea it meer. 's namiddags 2 uur. ït standpunt van de it. Dezelfde miw^der- tenslotte de defeat- e wens van de oppe- jdagmiddag voort te ppositie had een ver volgende week ge- gezien het niet ge- op Vrijdag te verga- ESTSTAKINGHN BELGIË. ig van de Socialisti- :rs in Henegouwea, kse afdeling van-het ielgisch Vakverbond >r morgen een alge- g van 24 uur af te it protest tegen de an Koning Leopold. eleerden zullen bin- de behandeling van len een 30.000.000 *oton gaan geforai- mma- en x-stralen nergie en doordrin gen produceert, se organisatie voor at tegen de kanker" dedeling deed, zei de rzoek naar het ge- radio-actief materi- an'ker snelle vorde- kt. >p andere gebieden io-actieve isotopen grotere schaal ge- iroton de enige n deze soort die ult- de behandeling van dt gebruikt heeft ir bij de experimen ten. Kankerinstituut oed voldaan. De ma- e geleerden een in- aar capaciteiten en Lfcort voor klinisch n gebruikt, and heeft bij de Regering geprotes- een Inval" in een e Britse luchtvaart- jen Boekarest. ;n Albanezen uatge- iinci^enten kunnen Binnenlandse onlus- LOgelijkheid waarvan het buitenland ver- uchten zinspeelden, Joegoslavische aut - nszins te duchten, dse waarnemers wij- uwens op, dat de dementen in Joego dig geneutraliseerd aans welingelichte Washington is men dat spoedig over- worden tot oproe- Amerikaanse tern_ oen, de „National len koestert n.l. de \merika in gevaar oor het zenden van rzee en het vermin- het „thuis garm- rissen van het Mi- Defensie wijzen er zozeer behoefte is temde recruten dan eschoold technisch at op korte termijn kan trekken. Om trachten onder de nijgen zou men de inde en reservisten oepen. Belangrijke ie pers zijn dan ook hiervan. Men cri- .egering vooral we- olitiek van te ..wei- at". Hansweert Walsoorden O.Z I 3.17 3.37 ZON- EN MAANSTANDEN. Juli. 15 4.37 20.54 4.09 21.43 16 4.38 20.53 5.28 22.04 17 4.39 20.52 6.50 22.20 bekend onder de naam „Tante Hieke", hoopt heden haar 102e verjaardag te vieren De ogen willen niet erg meer, maar overigens is ze goed ge zond, vitaal en vol interesse voor alles, wat er om haar heen en in het dorp gebeurt. dert de Amerikaanse Interven tie in Korea. Vooral General Motor en Chrysler werden veel verkocht en de noteringen de zer aandelen daalden met on geveer 4 dollars. De koersen der voornaamste aandelen daalden met 1 a 4 dollars. echtgenote van de eigenaar, de heer Breyder te Kampen, die 't touwtje, waaraan de fles was bevestigd, doorknipte en de fles brak op de harde voorsteven. Feilloos gleed de Campen te water. Het is na de Wagen borg een vaartuig dat, wanneer Oerd", nu -de „Campen". Een sierlijk kleinood, dat in de rij der vele coasters welke de kus ten bevaren, een eervolle plaats zal innemen en dat met zich voert de naam van de bouwers: De N.V. Terneuzense Scheeps bouw Maatschappij. eerste kTassS én 600 toeristen klasse aan boord heeft, was juist van Quebec vertrokken en liep bij het eiland Orleans aan de grond, ongeveer 1% km stroomafwaarts van Quebec. Alle passagiers zijn met bo ten van boord gehaald. Lucius Clay heeft ng van het kantooi ie, die belast is met /an voorbereidingen New York voor het i totale oorlog zou p een persconferen- d niet te geloven i thans een totale st. Rusland heeft aten ontketend, zei misschien zelf niet eheersen en daarom de huidige toestand aarlijk beschouwen. Amerikaanse op- ber in Duitsland is ening, dat de crisis in Korea door Rusland zal wor den gebruikt als dekking voor een militaire actie elders. Generaal Clay is deze week benoemd tot hoofd van de com missie voor de burgerlijke ver dediging van de staat New York.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1950 | | pagina 3