oik Wijziging Kinderbijslagwet UIT DE PROVINCIE WEK DE GAL IN UW LEVER OP DeZiekenhuisbouw inde Eerste Kamer Emigratieavond te Terneuzen Rechtszaken TRUM^ VEILIGf Men duldt g De weerklan te staan, heeft wekt, vooral 01 slissingen wer dat Amerika e een dergelijke t Aan de gebet Duitsland grot geval betreft, 1 van de Sowjet opgedragen. Men begrijp ,West-Duitslani hand ligt. Het 1 bliek in Oost als een voortdi ruststellende t land. Enge en het plar Nieuw onde zaak-P Staking van rangeerdei WEEDE KAMER Mieuwe methoden voor het opwekken van Electriciteit C. P. N.-vergadering le Amsterdam Villa „Schoonoord" TERNEUZEN. muzieK; Z3.3U Dansmuziek. Waarom werk Duitsland is verzameling puil wat de steden 1 men hoog opgeei ringen van de o het herstel van d niet worden ontl brede kring een heid heerst. De ruïnes zijn opgeruimd en mensen in sm kelderruimten c Op het Britse Buitenlandse Za dag medegedeeld niet aan de besp rijs over het pi: deelnemen, noch zelf enig voorste Diplomatieke w daarin een aan Britse werkcom volledige tekst de se voorstellen Europese kolen- heeft bestudeer heeft gevonden, twijfel heeft kun De Procureur-C Franse Hoge R nieuw onderzoe zaak tegen ex Philippe Pétain. leider van de vrc van Vichy, die levenslange eenz werd veroordeel* sinds 1945 in eiland Yeu aan d Frankrijk. Als t tuige zal gehot tains geheime René Fonck. Hij dat een onderh> tain en Hitler, d proces werd aan wijs van colabon list was van Pét se oorlogsstrateg ren. Kolonel F dat Pétain door panse Ambassat wada van te vor< was gebracht vj van Hitier om Franco een overt gaan, die de D zou stellen zich stellen van Gibr Afrika. Volgens Font Hitier ertoe h brengen van zij af te zien, na Spaanse Ambass 4000 Ameriki ders hebben staking van 12 4 grote spoorwt en in het Wes troffen, afgelas nadat Pres. Ti dreigd met dra gelen. Het Ver geerders heeft dat de staking den voortgezet spoorwegmij. E gonnen om e met betaling vo Arthur Glove Bond van Ri klaarde dat de gelast met het dreiging van r- terventie van d' Bïnsdagavond heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp tot wij ziging van de Kinderbijslagwet in behandeling genomen. Be heer Hooij (K.V.P.) vroeg of er weer een verlenging komt van de tijdelijke regeling, waar bij niet van het derde kind af, doch van het eerste kind af bij slag wordt verleend. Hij ver klaarde. zich tegen rechtsgelijk heid voor wettige en natuurlijke kinderen. Voor bijstand ten be hoeve van het natuurlijke kind zou een afzonderlijke voorziening nodig zijn. De heer Stapelkamp (A-R.) vond de kinderbijslag een essentieel deel van het loon geworden. Hij vroeg de bijslag per maand uit te betalen. In deze wet moet onderscheid worden gemaakt tussen wettige en natuurlijke kinderen. Mevr. Fortanierde Wit (WD) noemde het monogame, wettige huwelijk het kernpunt van onze samenleving. Waar kinderbijslag echter een onderdeel van het- loon is, heeft de ongehuwde moeder recht op deze bijslag. De heer Hoogcarspel (C.P.N.) zou het een zonderlinge recht vaardigheid vinden, als men de ongehuwde moeder minder loon zou geven. Met de zienswijze van de heer Hooij kon hij zich niet verenigen- De Minister van Sociale Zaken, de heer Joekes, verklaarde, dat uitkering van de kinderbijslag per maand op velerlei bezwaren stuit. Ten aanzien van de bijslag voor het eerste en tweede kind achtte hij het gewenst de bepa ling van de tijdelijke regeling niet in deze wet op te nemen. In de tekst van het ontwerp is onder scheid gemaakt tussen wettige kinderen, pleegkinderen en na tuurlijke kinderen om tegemoet te komen aan de bezwaren die er ter zake bestonden. Hij wil de voorgestelde tekst behouden. Vervolgens kwamen de artike len aan de orde. De heer Hooij (K.V.P.) lichtte een amendement toe, dat voor natuurlijke kinderen niet geldt het recht op kinderbijslag, dat de arbeider heeft voor elk der kin deren, hetwelk uitsluitend of in overwegende mate voor zijn re kening wordt onderhouden. Voorts diende hij een amende ment in om een nieuwe derde af deling in te voegen onder de titel „Van de uitkering van kin derbijslag voor het onderhoud van natuurlijke kinderen". On der dit hoofd wilde hij een nieuw artikel 90a zien ingevoegd, waar in o.a. bepaald wordt: „Bij alge mene maatregel van bestuur wor den regelen gesteld betreffende uitkering van kinderbijslag aan h;er te lande wonende arbeiders voor het onderhoud van hun na- zen: „Hetwelk, naar het oordeel van de Minister, uitsluitend of in belangrijke mate voor zijn reke ning wordt onderhouden". Voorts wil zij het mogelijk ma ken, dat bijzondere maatregelen voor het natuurlijke en het pleegkind gemaakt worden. Zij verklaart zich tegen de amendementen van de heer Hooij. De heer Hoogcarspel (C.P.N bestrijdt de amendementen Hooij. De Minister noemt de amen dementen van de heer Hooij on doelmatig en ongewenst. De voor gestelde constructie zou uniek in de wetgeving zijn, maar boven dien het beoogde doel niet berei ken. Wat het amendement van mevr. Fcrtanier-de Wit betreft, zegt spr. bereid te zijn „in overwegende mate" te vervangen door „in be langrijke mate." De verdere beraadslaging werd hierna geschorst. Gisteren werd de behandeling van het ontwerp voortgezet. Mevr. Fortanier-de Wit (VVD) verdedigt een amendement om een soepeler regeling toe te pas sen ten aanzien van bijslag van kinderen van ongehuwde moe ders. Minister Joekes herhaalt zijn bezwaren tegen het amendëment- Kooij. Hij acht het weinig fraai uit legislatief oogpunt. Bovendien wordt de hoogheid van het huwe lijk er niet mede gediend. Het amendement Fortanier-de Wit neemt spr. over. De heer Krol (C.-H.) motiveert de stem zijner fractie voor het amendement-Hooij Het amendement-Hooij wordt hierna aangenomen met 45 tegen 3(1 stemmen. De heren Van Dis en Zandt (beiden S.G.) waren bij deze stemming afwezig. De heer Hoogcarspel (Com-) verzoekt de Minister terugwer kende kracht te verlenen aan het wetsontwerp van 1 Januari 1950 af. De rechthebbenden mogen niet de dupe worden van de langdurige parlementaire behan deling. Minister Joekes gevoelt alleen voor inwerkingtreding op 1 Jan. 1951, omdat het op z'n vroegst na jaar wordt, voor het ontwerp wet wordt. Voor de uitvoeringsorga nen zou deze terugwerkende kracht ook niet te verwerken zijn. Het wetsontwerp wordt hierna goedgekeurd met 58 tegen 14 stemmen, na verklaringen dat de communisten tegen zijn omdat het amendement-Hooij is aange nomen, dat voorts om dezelfde reden enkele P.v.d.A.-leden tegen zijn en dat de P. v- d. A. voor is omdat het wetsontwerp enkele verbeteringen brengt, ondanks de aanneming van het amendement- Hooij. De St. Geref. waren bij de stemming weder afwezig. U ruit 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal In verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoel gang op natuurlijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onover troffen om de gal te doen stromen. Bt«t Carter's Leverpilletjes. De Eerste Kamer heeft Dins dag een korte vergadering ge houden, waarin enige kleine wetsontwerpen aan oe orde 'kwamen. Te voren deed de voorzitter mededeling van het uitkomen van de Regeringsver klaring inzake Korea. De heer VAN HEUVEN GOED HART (Arb.) overwoog in over leg met andere fracties ©en mo tie in te dienen naar aanlei ding van deze verklaring. In verband hiermede werd deze kwestie aangehouden tot de volgende vergadering. FINANCIERING HUISBOUW. ZIEKEN- Aan de orde kwam vervolgens het wetsontwerp inzake finan ciering van de ziekenhuisbouw. De heer KRAYVANGER (K. V.P.) wenst ©en toezegging van de Regering, dat zij haar be moeienis niet zal uitstrekken tot de bouwplannen, maar al leen tot de bouwkosten. Hij wenste minder belemmerende bepalingen, aangezien de zie kenhuisbesturen getoond heb ben de verantwoordelijkheid te kunnen dragen. De heer Van LIESHOUT (K dat ook 'de planner, niet vrij kunnen zijn. De Ziekenhuis commissie is wellicht niet zo samengesteld, dat alle groepen daarin vertegenwoordigd zijn. Na de behandeling in de Tweede Kamer heeft de Minis ter besloten een commissie in te stellen op basis als genoemd in de motie-MolI,, die in de Twee de Kamer is aangenomen- Het wetsontwerp wordt goed gekeurd. De Kamer ging hierna in de afdelingen ter onderzoek van de Huurwetten. OUD-DIRECTEUR ORANJE-NASSAUMIJNEN VEROORDEELD Het Gerechtshof te 's-Herto- genfoosch heeft vonnis gewezen in de zaak tegen de voormalige directeur van de Oranje-Nas- saumijnen, Ir. F. J. C. B. te Heeirlen. Ir. B. werd veroor deeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden miet een proeftijd, van 3 jaar, 'n geldboete van 15.000 en ver beurdverklaring van een bedrag van 2.025, dat aangetroffen werd bij zijn 'aanhouding. Tegen hem was wegens de- viezensmokkel 3 maanden ge vangenisstraf, een boete van 15.000 subs. 2 maanden hech tenis met verbeurdverklaring gdëist. UITSPRAAK BIJZONDERE RAAD VAN CASSATIE. De Procureur-Fiscaal bij de Raad van Cassatie concludeerde drie weken geleden in de zaak tegen de 44-jarige Duitser O. C. Gerbig uit Schluettern (Duits land), voormalig „Haupt-Sturm- führer", tot 14 jaar gevangenis straf met aftrek. Door het Gerechtshof te Arn hem was G. tot 10 jaar Rijks werkinrichting veroordeeld. Aan G. was ten laste gelegd, dat hij in zijn functie van Hapt-Sturm- führer maatregelen zou hebben genomen om in Maart 1945 117 Nederlanders bij de Woeste Hoe ve als represaille op de aanslag op Rauter te doen fusilleren. De Raad verwierp gisteren het beroep. stig leven, zeide Mr. Gobius o.rn. dat het hem na een verblijf van 20 jaar in Indonesië zo opviel, dat er iij ons land in protestantse kringen zulke scherpe tegen stellingen bestaan. In Australië is het zó, dat men öf U.K. öf Pro- uw ingewanden doen stromen, anders testant is. Sprekende over dé taalt van de N.H.E-C. zei hij, dat ad vies wordt verleend voor aanslui ting bij een kerkelijke richting, die gelijkt of nauw verwant is aan de Ned. Herv. in ons land. De heer Van Luijlt begon zijn inleiding als volgt: Emigratie houdt in het algemeen in: af stand doen van het oude en een nieuwe toekomst opbouwen in een ander land. Deze avond moet niet gezien worden als een pro- paganda-avond, doch als een voorlichtingsavond. Bij de behandeling hiervan komt o.m. ter sprake de grootte van het land. De afstand (20-000 km). De duur der bootreis 4 a 6 weken; per K. L. M. 6 dagen. Australië is 230 X zo groot als Nederland en telt slechts 8.000.000 inwoners. Grote akkerbouwbe drijven, waarin de mechanisatie sterk is doorgevoerd- 's Zomers wordt er op het land gewerkt. De winter dient voor onderhoud en reparatie aan machines en ge bouwen. Koeien worden machi naal gemolken. Australië tracht te industriali seren, beschikt over genoeg mine ralen en genoeg kapitaal, maar over onvoldoende arbeidskrach ten. Daarom is aantrekking van arbeidskrachten voor Australië van urgent belang. De bevolking moet opgevoerd worden van 8 tot 20.000.900. De behoefte mo menteel aan arbeidskrachten be draagt 200 a 250.000. De sociale voorzieningen zijn er volgens spreker prima. Mini mumuurlonen zijn vastgesteld door de regering en bedragen 6.18 pond. (Slechts 5 pet. van alle werkenden ontvangt dit loon, de overige 95 pet. dus meer.) Vak lieden verdienen 8 a 10 pond per 40-urige werkweek in 5 dagen. De overvverktarieven bedragen voor werkdagen 50 pet, voor Zondagen 200 pet.; voor vacan- tiedagen 300 pet. Per jaar heeft men 14 dagen vacantie. De levenswijze van de Austra liër is hard. Hij is eerlijk en be hulpzaam en houdt veel van sport, 's Zondags is er geen sport en zijn de café's gesloten. De Australische werknemer is een gewoonte-bierdrinker. Na deze uitvoerige voorlichting werd druk gebruik gemaakt van de gelegenheid tot vragen stellen. De heer Van Luijk deelde hier bij mede, dat de achterstand in het invullen der papieren ver is ingehaald en dat plannen in. voorberieding zijn om zoveel mo gelijk door de G.A.B.'s te doen, verzorgen. Deze voorlichtingsavond bleek zeer nuttig voor degenen, die emigratieplannen maken. Men hoopt in de loop van de a.s. winter nog een dergelijke avond te organiseren en door meer publiciteit het bezoek te stimuleren. Dan zal men ook in staat zijn enkele films te vertonen, welke nu achterwege moesten blijven wegens het niet aanwezig zijn van een apparaat. voor het onderhoud van nun na- vreest, dat 't particuliere tuurlijke kinderen, zulks op voet zal moeten lijden on der de voorgestelde financie- ringsregeling. De overheid dient van deze wet en op de wijze van uitvoering daarin aangegeven, alsmede ten laste van de in deze wet bedoelde fondsen." Mevr. Fortanier-de Wit (WD) verdedigt een amendement om in bet tweede lid van art. 23 te le- Volgens geleerden, die uit alle delen der wereld te Londen zijn bijeengekomen om nieuwe wegen te bespreken voor het opwekken va» electriciteit, zullen binnen -nkele jaren de huisvrouwen hun eten koken op aan de hete lava in het centrum der aarde ont leende warmte. In Italië is men er reeds in geslaagd met stoom van een vulcaan dynamo's voort le drijven. Andere nieuwe metho den voor het opwekken van ener gie zien deze geleerden in het productief maken van de ver schillende temperaturen van het water aan de oppervlakte en op de bodem van de zee. Ook voor spellen zij, dat men eens gebruik zal melken van wind, getij en zon newarmte voor het opwekken van electriciteit. Over niet al te veel jaren zouden op deze wijze grote woestijngebieden, vooral de Sahara en in Australië, geïrri teerd en bergketens veranderd kunnen worden in electrische centrales voor bewoonde streken. voorzichtig te zijn met iedere stap, die zij in die richting zet. Uit hoeveel leden bestaat de Ziekenihuiscommissie en hoe veel behoren tot de Katholieke Kerk? Bij het Katholieke volks deel heerst ongerustheid, om dat het charitatieve werk van ziekenverpleging een belangrijk bestanddeel is van het geloof. De STAATSSECRETARIS voor de Volksgezondheid, DR. MUN TENDAM, is overtuigd van het grote belang van het particulie re initiatief op het gebied van de gezondheidszorg. De omstandigheden zijn ech ter niet van 'dien aard, dat het particulier initiatief geheel de vrije hand worden gelaten. De plannen en de kosten zijn zo nauw aan elkaar verbonden, De emigratie-avond in „Pro Rege" werd geopend door Ds. Starrenburg te Sluiskil. Als sprekers traden op de he ien Dr. Gobius, secr. van de Ned. Herv. Emigratiecommissie en Van Luijk, hoofd van de afd. land bouw van het Rijksarbeidsbu reau. Dr. Gobius besprak de alge mene kant der emigratie. Waar om emigratie nodig is, behoeft niet betoogd. Nederland is in ruime mate overbevolkt- De om vang van de aanwas neemt grote vormen aan* Dit constateerende is er de wenselijkheid, ja de noodzakelijkheid van emigreren. De Zuid-Amerikaanse landen zijn grotendeels R.K. De sociale voorziennigen staan niet op het peil van de Nederlandse. Het geestelijk klimaat is ex ongeschikt voor degenen, die zich slecht kun nen aanpassen. In de Ver. Staten van Amerika worden slechts weinig emigran ten toegelaten, n.L 3153 per jaar, terwijl er voor toelating in het land nog een garantiebewsij ver langd wordt van een Amerikaans burger. De taal is ook een be zwaar.. Vervolgens werd door de spre ker de emigratie naar Zuid-Afri- ka, Canada, Australië en Nieuw- Zeeland onder de loupe genomen. Hij wees er op, grote ernst te be trachten, indien emigratieplan nen worden gemaakt en daarin het gehele gezin (uiteraard met grotere kinderen) te betrekken- Dan kan het niet voorkomen, dat een 17-jarig meisje, zoals reeds gebeurde, op de dag van de in scheping wegliep. Spreker zeide, 'dat Gods hulp, in deze nodig was en dat onwil van één der gezins leden ernstige gevolgen kan heb ben. Hij deelde om. mede, dat de behandeling van de emigratie aanvraag lang duurt. Vele papie ren komen er bij te pas en bij het invullen en aangaan van eventuele verbintenissen dient vertrouwde en degelijke voor lichting, te. worden gegeven. Dan is er nog het gebrek aan scheepsraimte, wat een grote Invloed heeft op de mate, waar in de emigratie kan geschieden. Men hoopt evenwel in de toe komst over meer scheepsrulmte te beschikken en zo nodig zal ge tracht worden gebruik te maken van buitenlandse schepen. De spreker gaf de raad indien er emigratieplannen zijn, deze te baseren op het vertrek van het gphel» gezin. Er heerst elders ook woningnood. Jaarlijks worden evenwel ongeveer 90.000 wonin gen gebouwd- De emigranten worden nu tijdelijk in tehuizen i Ondergebracht. Men moet er re- Kening mee houden, dat men on geveer 4 maanden tot één jaar op ben woning moet wachten, j Sprekende over het godsdien- Seit district Amsterdam van ie C. P. N. belegde Dinsdag avond in de Apollohal to Am sterdam een vergadering, waar op de heren B. Blokzijl en P. de Groot het woord voerden over de gebeurtenissen in Korea. Zij beschuldigden Amerika van agressie in Korea en zeiden, dat het Amerikaanse grootkapitalis me op een nieuwe wereldoorlog aanstuurt. Beide sprekers wekten de aanwezigen op de strijd voor vrede en vrijheid op te nemen. De naar schatting bijna 3000 belangstellenden vul den de zaal voor die helft. ROMAN VAN AVONTUUR EN SPANNING door JELLE DRAAISMA. 21) (Nadruk verboden.) En hij stak zijn arm door die van zijn vriend, trok hem mee naar de achterdeur, welke hij opende- Gezamenlijk gingen de beide vrienden naar binnen, Klaas vol stille pret, Piet nog maar steeds niet begrijpend, hoe de gewone trambestuurder aan een villa, een auto en een stukje grond in Overveen was gekomen. Toen ze in de bibliotheek met een borrel voor zich zaten en de sigaren aangestoken waren, zei Piet: „Er zijn maar twee moge lijkheden, die verklaren, hoe jij eensklaps veranderd bent in een Croesus. Of je hebt de honderd duizend getrokken uit de loterij spelen niet alle trambestuur ders en conducteurs in de loterij óf je hebt een erfenis gehad." „Het laatste is het geval, waar de heer," antwoordde Klaas glim lachend, genotvol trekkend aan zijn sigaar. En toen vertelde hij de hele historie van de erfenis Openbaar Lyceum. Aan het Openbaar Lyceum al hier werden de volgende leer lingen bevorderd: Van V.K. naar le Klasse: D. van Binsbergen, II. D. van den Eeckhout, H. Titular en W. de Die, allen te Sas van Gent; L. P. Bot, C. J. Deij, F. M. W. Ha- rinck, J. F. Jongppier, J. W. Mar- silje, J. F. Orlefceeke, Ma. La. de Smidt en V/a. Ca. Toorenman, allen te Terneuzen; A. Donze, Ee. Je. Je. Rhemrev en P- Scheele, allen te Zaamslag; J. Lensen te Axel; C. A. K. de Puij te Vogel waarde. Van le naar 2e Klasse: W. H. A. van Alphen, P. E. F. Boltong, P. H. EijsaCkers, J- P. L. Franken, A. M. Jurriëns, Aa. Mazure, J. Wieles, L. Boers- ma, P. van Meerwijk, C- van Overbeeke, J. van de Ree en J. Verhage, allen te Terneuzen; C. A. van de Berge, J. P. de Feijter, L. J. Koster, Ia- Lacourt, W. A. Mieras, A. P. van Luijk, Wa. van Qevsren, F. de Pooter en J. Vin'ke, allen te Axel; C. D- Galle te Zaaeoslag; J. van Altena en A. de Vries te Sluiskil; K. P. Martens te Sas van Gent; Ma. Or- lebeeke te Hoek. Van de 2a naar de 3e Klasse: J. Bliek,, Eh. Buter, J- Drok, Ma. van Eek, W. Elzinga, J. Ha- merlinck, V/. de Jager, A. Joosse, P. Vink, H.. Vijgoboom, Aa. Groe- nenherg, H- Spaas en J. Torbijn, allen te Terneuzen; C. Cijsouw en G. van Rattinge te Biervliet; A. J. Dielerrum, R. van den Eeck hout, A. Sampon en W. Tak, al len Sas van Gent; J. van Dix- hoorn te Walsoorden; J. Jansen Verplanke en P- de Visser te Zaamslag; N. van der Mo ere en J.. Oggel te Axel; M. Neoteson te Kloosterzande; Ja. de Putter te Hoek. Van de 3e naar de 4e Klasse: P.. Adriaansens, F- van Wel, L, aan zijn vriend, vertelde van de inbraken, het bezoek van Pluij- mers, het vergiftigen van de bou vier en tenslotte liet hij de ont vangen dreigbrief zien. „Zo staan de zaken op het ogen blik, beste kerel," zei hij, zijn verhaal eindigend, „en je hoort, dat er in een paar weken heel wat veranderd is in mijn leven, dat op het ogenblik zelfs bedreigd wordt." „Malligheid," weerde de ander luchtig af. „Geloof jij één ogen blik, dat die vent, die Pluijmers jou om zeep durft te brengen? Kom nou!" „Ooh," antwoordde zijn vriend, nadenkend, „ik geloof niet, dat ik nu bepaald bang geworden ben van die dreigbrief. Maar het is toch geen prettige gewaarwor ding, als men je leven bedreigt. Overigens, als ik dat verwenste spel kaarten maar had kunnen vinden, had ik het hem lang al gegeven. Het beroerde is juist, dat er in het hele huis nog geen speelkaart te vinden is, laat staan een compleet spel. Geef jij nu maar eens iets, wat er niet is!" Piet antwoordde niet maar dacht na. ,Zeg jij me nu eens eerlijk je mening. Wat denk jij er van? vroeg Klaas. „Tja", antwoordde de andere be dachtzaam, „dat kan ik zo in een paar woorden niet zeggen. De mogelijkheid bestaat nog steeds dat er geen verband bestaat tus sen die mijnheer Pluijmers en de inbreker. Gestel bijvoorbeeld eens, dat er nog iemand is, die [jou hier weg wil hebben. Iemand die ook gedacht had het huis te zullen erven en die in jou een mededinger ziet, waartegen hij liet af moest leggen. Misschien is het wel de bedoeling je net zo lang het leven zuur te maken, tot je weggaat en de erfenis prijs geeft. Dan komt de man in kwes tie misschien op de proppen." Klaas sdhudde z'n hoofd. „Nee," antwoordde hij, „dat geloof ik niet. Ik voor mij ben er van over tuigd, dat Pluijmers en de inbre ker indentiek zijn. Bovendien ge loof ik look, dat hij mijn hond heeft vergiftigd. Waarom breekt hij vier maal achtereen in? En blijkbaar zonder succes? Het is hem niet te doen om kostbaarhe den, want hij had bijvoorbeeld tafelzilver en andere enigszins waardevolle snuisterijen kunnen stelen. Hij is dus geen gewone inbreker. Hij zoekt iets bijzon ders. Wellicht heeft mijn oom het hem beloofd, maar was het hem niet mogelijk het voor zijn dood aan Pluijmers te geven. Wellicht is het iets, dat Pluijmers gedurende de tijd, dat hij hier over huis kwam, heeft gezien en dat hij nu tegen elke prijs wil hebben. Maar wat is het?" „Wel, dat weet je»." antwoordde Piet droog. „Een spel kaarten." „Ach," weerde Klaas korzelig af! „Dat is onzin. Denk je dat één mens in de wereld zich zo maakt om een spel kaar- druk ten?" „Maar hij schrijft toCh in deze brief, dat het hem enkel en al leen om een spel kaarten te doen is? En hij heeft jou toch twee maal bezocht en er om gevraagd? Ik ben er dan ook van overtuigd, dat het Piuijmers in werkelijk heid om een spel kaarten te doen is- Wat is het eigenlijk voor een man? Is hij wel normaal? Ik be doel: kan het een manie van hem zijn om een spel kaarten, en juist dat spel dat hier in huis moet zijn in zijn bezit te krijgen?" Klaas schudde zijn hoofd. „Een bepaald goede indruk kreeg ik nu niet van hem, maar dat hij gek is zou ik niet durven beweren." „In ieder geval is hij gek op een spel kaarten, dat staat als een paal boven water," concludeerde zijn vriend droogjes. „Maar wat had jij nu gedacht in mijn geval te doen?" infor meerde de gastheer. (Wordt vervolgd.) de Bruijne, J. Everaert, E. de Kam, A. Vernimmen en A. Ver schelling, allen te Terneuzen; W. Boeije, J. Verberkmoes, W. de Feijter, P. Hamerlinck, Ha. Og gel, allen te Axel; M. Elenbaas, en P. Rhemrev te Zaamslag; W. Fermont en II. Leemput te Sas van Gent; L. v. d. Veire te Phi lippine; J. van de Velde te Bier vliet; A. van Harn te Spui. Van Klsase B 4 naar B 5: A. van Baal, J- Rammeloo en J. Verbrugge te Axel; H. de Clercq te Sluiskil; II. Doppegie- ter, Sa. van der Hem, W. Ver sprille en W. de Vrieze te Ter neuzen; J. Elenbaas te Zaamslag. Van Klasse A 4 naar A 5: J. Brand en Aa- Bruijnooge te Hulst; Ma. Faas en F. van Luijk te Axel; A. van Grembergen, Ja. Groenenberg en Ea. Hameink te Terneuzen; D. van Leemput te Sas van Gent; A. Schieman en Ca. van Wijck te Sluiskil, Van Gym. 3 naar Gym 4: He. van Altena te Sluiskil; Ce. van der Borg te Hoek; Ge. Reijn- ders, A, Lakkerkerker en C. van der Peijl, allen te Terneuzen. Gym. 4 naar Gym 5: Fe. Neeteson te Kloosterzande en M. de Vos te Terneuzen. Van Gym 5a naar Gym 6a: Ce. van Qeveren. te Axel. Van Gym 5b. naar Gym 6b: J. Lansen en C. Zemel te Axel. Diploma uitreiking Huishoud school. Namens de Z.L.M. opende de heer Haak de bijeenkomst in de Huishoudschool, waarbij vele ouders en genodigden tegen woordig waren om het uitreiken der diploma's aan de geslaagden bij te wonen. Hij feliciteerde de meisjes en het personeel met de behaalde resultaten. Daar mevr. Tellegen, voorzitster der Com missie van toezicht niet aanwe zig kon zijn, ging mevr. Koster tot de diplomauitreiking over. De gelukkigen waren: Jannetje Klaassen, Elizabeth P. Oppeneer, Janna W. Th. M. van Sikkelerus, Francina C. de Regt, Aline N. J. van Moeffaert allen te Terneu zen, Cornelia Dieleman, Sara Maas en Suzanna J. Riemens al len te Hoek. Ook mej. Sikkes, consulente der Z.L.M., richtte zich tot de aanwezigen. De heer Haak had medegedeeld, dat het aantal leer lingen bij de aanvang van het nieuwe leerjaar 115 zal bedra gen. Mej. Sikkes hoopte, dat het dan mogelijk zou zijn andere les sen (huisnaaien, babyverzorging e.d.) te kunnen toevoegen. De Directrice der inrichting, mej. T. J. A. G. de Vries, sprak in het bijzonder tot de meisjes die de school nu gingen verlaten en hoopte, dat ze naast de ver gaarde kennis het hoofd, de han den maar ook het hart in het verdere leven zouden gebruiken. Dit kweekt gelukkige mensen, gelukkige gezinnen en 'n geluk kige maatschappij. Na het officiële gedeelte werd het minder officiële van het pro gramma afgewerkt, dat bestond uit het zingen van liederen, on de leiding van de heer De Kam, leerkracht aan de inrichting, en het brengen van drie aardige voordrachten. Aan het oog ohttroï een stuk tentzeil, bracht de Dui- zendneus op listige wijze zijn buit in veiligheid. Horloges en bankpapier, vooroorlogse gouden tientjes en blinkende horloge speeigoedapen. Zodra Bim gele genheid had, onder vier ogen te spreken vertelde hij hem, wat hij had gezien. „We zullen er gauw een stokje voor steken" beloofde des avonds naar het oude huis I binnenlandse aangelegenheden reden, spraken ze at. om voor- Ivan Korea en 'n schending van lcpig te doen alsof ze alles neel I de wereldvrede betekent". Com- gewoon vonden. I munistisch. China noemt de re- solutie onwettig, omdat zij is ms. VIXUI» XXX 'UV V. N nagenoeg onmogelijk zijn en de Sowjet-Unie 'dientenge volge onherroepelijk uit de V. N. iblijven, zo meent men. MAANDAG 10 JULI HÏLVEiRSUM I: 7.00 Nieuws; 7.18 Gram.; 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 9.30 Waterstanden; 10.00 rvwurmrrtuiïe ionzu.W cxew. muziek; 21.00 Actualiteiten; 21.15 Orkest; 22.00 Nieuws; 22.15 Vlaams programma; 23.00 Nieuws; 23.05 Gram.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1950 | | pagina 2