DE STRIJD IN KOREA ibat „Tanks aan de lopende band De debatten Jn het Belgische Parlement De terugkeer van Koning Leopold Egypte en de resoluties van de Verenigde Naties /egingen tos DONDERDAG 13 JULI 1950. 6e Jaargang No. 1472 WEERSVERWACHTING. HOOGWATER. Blijkens het Woensdag door het hoofdkwartier van Mac Arthur uitgegeven communiqué zijn de Noord- Koreaanse troepen in het gebied rond Tsjonan acht tot tien kilometer en in de centrale frontsector acht tot vijf tien kilometer gevorderd. De Amerikanen trokken zich terug op nieuwe stellingen aan de Zuidelijke oever van de Koem-rivier. De Amerikaanse hulp aan Zuid-Korea Lie doet beroep op Noord- en Zuid-Korea Russische beschuldiging Koffiebon WALTER BAELS Stakingen in België Geen devaluatie van de Deutsche mark Bosbrand in Frankrijk Proiestaciie in Namen erbestrijding I Amerikaanse ard" opgeroepen 1 in Generaal Clay Frankering by abonnement! Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande. Redactie-adres: Noordstraat 55-57 - Terneuzen Tel. 2510 Na 5 uur 2073 Gironummer 38150. Abonnementsprijs 3,90 per kwartaal. Per week 30 Losse nummers 6 cent Verschijnt dagelijks N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 10 ct; minimum per advertentie ft,58L Rubriek Kleine Advertenties: regels 60 ct.; iedere regel meer 12 ct. Vermelding onder nummer Bu reau van dit Blad 15 cent ms«r. Inzending advertenties namiddags 2 uur. Volgens het communiqué is de stootkracht van de vijand sinds het oversteken van de Han niet verminderd. De achtste Zuid-Koreaanse divisie, die is opgesteld op de rechterflank van de Zuidelijke linie, heeft de stad Tanjang aan gevallen en veroverd. De vijftiende Noord-Koreaan- se divisie, die in het gebied ron dom Tsjoengjoe op het strijd toneel is verschenen, is in het uiterste Noorden van Noord- Korea opgeleid. Gemeld wordt dat in haar verband een groot aantal Koreanen strijden, die kortgeleden nog met de Chinese communistische strijdkrachten in Mandsjoerije vochten. Een aan de Oostkust gesta- tionneerde Zuid-Koreaanse een heid heeft Jongdok (waar in het begin van de oorlog Noord- Koreaanse landingen werden uitgevoerd) omtrokken en aan gevallen. In dit gebied schijnen zich niet veel Noord-Koreaanse strijdkrachten te bevinden. De kronkelende Koemrivier is de laatste natuurlijke hindernis voor de tijdelijke Zuid-Koreaanse hoofdstad Taedjon. Gelijktijdig met het nieuws van de terugtocht der Ameri kaanse troepen op nieuwe stel lingen aan de Zuidelijke oever van de Koem werden te San Francisco berichten ontvangen, die erop wijzen dat de Noord- jKoreanen bezig zijn een tang beweging uit te voeren met Taedjon als het doelwit van de beide armen. De ene „arm" bestaat uit een Noord-Koreaanse stoot langs de weg, die van Tsjottsjiwon, veer tig kilometer ten Noorden van Taedjon, in Zuidelijke richting leidt. Tsjottsjiwon is Woensdag ochtend door de Amerikaanse troepen ontruimd. De andere „arm" van deze tangbeweging bestaat uit een stoot in de richting van Kong- djoe, aan de Zuidelijke oever van de Koem, dat ongeveer veertig kilometer van Taedjon is ge legen. De beide wegen, waar langs de Noord-Koreanen pogen door te stoten, komen te Joeson, enige kilometers buiten Taed jon, samen. In de jongste frontberichten wordt medegedeeld, dat de Ame rikaanse troepen te Kongjoe nog steeds stand houden. De Noord-Koreaanse radio-omroep zwijgt over het verloop van de strijd aan deze frontsector. De Amerikaanse troepen, die een uiterst krachtige aanval van een groot aantal Noord-Koreaan se gevechtswagens en keurtroe pen moesten doorstaan, trokken Woensdag terug op een linie, die niet meer zal worden prijs gegeven. Volgens het jongste legerbe- richt uit Pjongjang hebben de medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot -avond. Iets warmer. Aanvankelijk weinig, later weer toenemende bewolking met in de middag of tegen de avond plaatselijk enige regen, voorna melijk in het Westen van het land. Matige wind uit Zuidelijke richtingen. Iets hogere tempera tuur. VRIJDAG 14 JULI. Noord-Koreanen de Amerikanen Dinsdag bij de inneming van Tsjosjiwon zware verliezen toe gebracht. De communistische radio geeft de volgende cijfers op: 700 doden, 500 krijgsgevangenen, 5 pantser auto's en 15 tanks vernield, 4 onbeschadigde tanks en een aan zienlijke hoeveelheid licht mate rieel. Volgens te Tokio ontvangen berichten hebben de Amerikanen reeds de voorbereidende maat regelen getroffen om Taedjon, hun hoordkwartier te velde en de tijdelijke Zuid-Koreaanse hoofdstad, te ontruimen, „voor ,het geval de versterkingen te laat in deze front-sector zouden aankomen". De Amerikaanse terugtocht over de Koem was het logische gevolg van een met overweldi gende overmacht ingezette Noordkoreaanse aanval. Zij was in wezerf gelijk aan de vorige te rugtochten. Reusachtige ge vechtswagens van veertig en zestig ton openden de aanval. Zij werden gevolgd door de infante rie, die in achtereenvolgende golven aanviel. De tanks verschenen „aan de lopende band" op het slagveld. De meeste granaten van het Amerikaanse anti-tankgescliut ketsten, zonder schade te hebben aangericht, op de dikke pantser platen af. Verslaggevers, die de frontli nie in West-Korea hebben be zocht, verklaarden dat de Ame rikaanse troepen tegenover een overweldigende overmacht stonden. Zij waren van mening, dat Amerikaanse en Australi sche vliegtuigen hebben verhin derd, dat de Amerikaanse infan terie hals over kop moest terug trekken. Bepaalde berichten wijzen er op, dat de Noordkoreanen bezig zijn het aantal hunner troepen, dat de Zuidelijken bestrijdt, te verminderen, om zoveel mogelijk strijdkrachten tegen de Amerika nen in te zetten, voordat deze versterkingen hebben ontvangen. Woensdagochtend waren de Amerikaanse troepen aan de Zuidelijke oever van de Koem bezig zich in te graven. De Zuid-Koreanen, die erin ge slaagd zijn Tanjang, een belang rijk knooppunt van wegen en spoorwegen, dat enige dagen ge leden door de Noordelijken werd bezet, te heroveren, houden ook stand in het evenzeer belang rijke centrum van verbindingen Tsjoengjoe. In Zuid-Korea neemt de bedrij vigheid van guerillastrijders toe. De spoorweg, die van het Zuiden (Poesan) naar het Noorden loopt en die gebruikt wordt voor de aanvoer van Amerikaanse ver sterkingen, loopt nog geen ge vaar. De onder hevige druk gezette Amerikaanse troepen hadden de afgelopen dagen een waardevol le bondgenoot, n.l. vier achter eenvolgende dagen van mooi weer. Dit heeft de Amerikaanse en Australische gevechtsvliegtui gen en bommenwerpers in staat gesteld het tempo van de Noord koreaanse opmars te vertragen. Aan het front vechtende Noor delijke eenheden, verbindingsli nies, bruggen en rangeerterrei nen werden uit de lucht be stookt. De Noord-Koreanen zijn er daarom toe overgegaan hun strijdkrachten 's nachts te reor ganiseren. Een hoge Amerikaanse offi cier, die de jongste aanvallen der Noordkoreaanse gevechtswagen heeft bijgewoond, verklaarde dat op de grootste tanks van zestig ton „buitengewoon lange kanon nen waren aangebracht". Amerikaanse manschappen bitter gestemd. Volgens een bericht van het front zijn de Amerikaanse man schappen bitter gestemd over de 'manier, waarop zij door de Noordkoreaanse overmacht aan manschappen en tanks worden teruggeworpen. Een correspon dent van Reuter seint, dat een der Amerikaanse infanteristen, die moesten terugtrekken, ver klaarde: „Ik maakte de vorige oorlog mee en wij hoefden nooit met onbeschermde flanken te vechten. Het is zinloos ieder een weet dat". Op 't hoofdkwar tier te Tokio heeft men weinig hoop, dat de Noordkoreaanse aanval zijn kracht heeft verlo ren. Men verklaarde, dat de luchtmacht sedert gisterenmor gen zeven tanks heeft uitgescha keld. Amerika is druk bezig met het verschepen van manschap pen en materiaal naar Zuid- Korea. Langs de Westkust van de Stille Oceaan worden man schappen en wapens op de sche pen gebracht, mariniers en pi loten verplaatsen zich op de fabrieken en men begint voor radige vliegtuigen te voorschijn te halen. De vloot stelt twee hulpvlieg dekschepen weer in dienst voor het vervoer van vliegtuigen en ander oorlogsmateriaal naar de gevechtszone. Men overweegt versehilj|ende andere schepen voor hetzelfde doel weer in dienst te stellen. De „General Gordon" vertrok Woensdag uit San Francisco met 1350 man vervangingstroe pen voor het Westelijk deel van de Stille Oceaan. Onverwachts zijn ongeveer 300 mariniers naar San Diego gezonden om zich bij de eerste vlootdivisie aan te sluiten, die binnenkort naar Japan vertrekt. De lucht vaartbasis te Spokane heeft be vestigd dat de bombardements- groep 92-D onderweg is naar „punten voorbij Hawaii". Generaal MacArthur heeft 400 vlaggen der V. N. besteld, naar verluidt ten gebruike op voertuigen en gebouwen. Koning Leopold zal bij zijn te rugkeer naar België op het vliegveld verwelkomd worden door Eers te-Mi nister Jean Du vieusart namens de Regering, door de Minister van Landsver dediging Henri Moreau namens de Belgische strijdkrachten, en door de Minister van Binnen landse Zaken Albert de Vlees- chauwer namens de Belgische bevolking. De Minister van Landsverde diging zal omringd zijn door de Belgische generaals, die met Koning Leopold in 1940 de 18- daagse veldtocht meemaakten en die thans hun chef komen verwelkomen. Militaire deta chementen en muziekkorpsen zullen de eerbewijzen brengen. Het gerucht doet de ronde, dat de Prins-Regent Koning Leopold tegemoet zou gaan, doch bevestiging dienaangaan de was niet te verkrijgen. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 1.19 1.54 2.34 2.44 n.m. 1.33 2.08 2.48 2.58 ZON- EN MAANSTANDEN. Juli. 15 4.37 20.54 4.09 21.43 16 4.38 20.53 5.28 22.04 Ook het grootste gedeelte der openbare diensten werkt niet. Berichten komen binnen dat ook in verscheidene kolenmij nen het werk is neergelegd. Naar uit Charleroi wordt ge meld, heeft de waarschuwings staking in Wallonië zich thans uitgebreid tot de gas-, electrici- teits. en waterbedrijven. Onge veer 60 procent van het perso neel in de kolenmijnen van het bekken beneden de Sambre is tot nu toe aan het werk geble ven. Gisterenmorgen zijn m Char leroi, onder leiding van Socia listische Parlementsleden en Vakbondleiders, anti -Leopoldis- tische betogingen gehouden. Trygve Lie, de secretaris-ge neraal van de V. N. heeft een beroep op Noord- en Zuid-Ko rea gedaan om de internationa le verdragen na te leven, die wreedheden tegen soldaten on burgers verbieden. Hij verzoekt beide partijen een vertegen woordiger van het internatio nale Rode Kruis toe te laten om' toezicht te houden op het ge wone militaire personeel. Lie verwijst in zijn telegram naar verontrustende berichten over het doodschieten van gevange nen en andere wreedheden. De Russische radio heeft Woens dagochtend de Amerikaanse een heden op Korea er van beschul digd „gruweldaden te plegen op Noord-Koreaanse soldaten, die gewond of krijgsgevangen zijn". „Volgens bevoegde bron", al dus de Russisohe radio, „worden de gewonde en door de Ameri kanen krijgsgevangen gemaakte soldaten brutaal behandeld en zonder medische hulp, zonder le vensmiddelen en zonder water gelaten." nemen, dat door deze terugkeer de Koningskwestie definitief is opgelost." Het Liberale Parlementslid ein digde zijn toespraak met te zee gen, dat „aangezien de Koning nimmer de nationale eenheid kan herstellen, de politiek van de C. V. P. een scheiding zal veroor zaken tussen Vlaanderen en Wal lonië." De volgende spreker Victor La- rock (Soc.) gaf een opsomming van de grieven, die de Socialisti sche Partij tegen de Koning koes tert. Sprekend over het geval Walter Baels, de zwager van Ko ning Leopold, die zich heden we gens desertie voor de Krijgsraad te Gent te verantwoorden heeft, merkt hij op, dat dit een duide lijk beeld geeft van de mentali teit, die op het Kasteel te Laken heerste tijdens de Duitse bezet ting. Uit een brief, die Walter Baels in 1942 uit Lissabon heeft verzonden, blijkt, aldus spreker, dat de Koning en zijn echtgeno te het er over eens waren, dat Walter Baels niet behoefde te antwoorden op het door hem ont vangen bevel zich bij de Belgi sche strijdkrachten in Engeland te voegen. De toespraak van Larock was tot op dat ogenblik in betrekke lijke kalmte aangehoord. Een hevig tumult van linkse zijde ging echter op toen hij sprak over de hulp, welke collabora teurs, die na de bevrijding zijn veroordeeld, tijdens de bezetting zouden hebben genoten van het Paleis te Laken. Victor Larock besloot zijn toe spraak met de' woorden: „De krachtproef van de C. V. P. be tekent een oorlogsverklaring. Gij wenst het gegrom van woede niet te horen, dat op het ogen blik in Wallonië en Brussel valt te beluisteren. Gij zult wellicht een slag winnen, doch deze oor log zult gij uiteindelijk verliezen. Wij zullen niet buigen voor het voldongen feit, waarvoor U ons stelt." Deze verklaring werd door al le linkse vertegenwoordigers staande langdurig toegejuicht In de verdere loop van het de bat verzocht Spaak opheldering over een interview, dat Eerste Minister Duvieusart dezer dagen heeft toegestaan aan een buiten lands persbureau. Duvieusart verklaarde tijdens dit interview, dat de Koning zijn verzoenings- aaiicsv/ezen voorstel niet had ingetrokken. Het betreft hier het voorstel van Het Bedrijfschap voor Gra- de Koning neergelegd in zijn ra- nen, Zaden en Peulvruchten te dioboodschap van April j.l. om 's Gravenhage heeft bon 465 al- tijdelijk zijn prerogatieven over gemeen aangewezen voor het ko- te dragen aan zijn zoon, Prins IOK n-»nm IrnfflP Dp7P De debatten over de ophef fing van de wet op het regent schap in de verenigde Kamer en Senaat in België zijn gistermid dag voortgezet. In totaal zijn twintig linkse parlementsleden en slechts een tweetal C.V.P.- politici voor deze debatten inge schreven. Ook bij de gistermiddag ge houden discussie weken de C.V. P.-vertegenwoordigers niet van hun op de vorige bijeenkomsten aangenomen politiek af en zij be waarden ook bij de felste aanval len op Koning Leopold een Stoï cijns stilzwijgen. Van linkse zijde werden overigens weinig nieuwe argumenten geuit en men is in het algemeen van oordeel dat de debatten in de loop van de vol gende week een einde zullen ne men. De belangstelling op de pu blieke tribune en ook die op de diplomatieke tribune is reeds ge ringer dan bij de twee vorige vergaderingen. De socialistische fractieleiders Bohy verklaarde onder meer, dat Koning Leopold de grondwet heeft geschonden door eerst in de kerk en daarna burgerlijk te huwen. Hij verweet de Minister van Binnenlandse Zaken te ver vallen in politie - knevelarijen waarbij hij in het licht stelde dat de rijkswacht verleden week leden van de Socialistische partij heeft ondervraagd over hun wijze van deelneming aan de Zaterdag j.l. gehouden huidebe toging aan het adres van de Prins-Regent. De Liberale volksvertegen woordiger Lefèbvre verklaarde dat zijn partij tegen de opheffing van de wet op het regentschap zal stemmen. „De C.V.P. zal wel iswaar een einde kunnen maker, aan de practische onmogelijkheid om te regeren", zo betoogde hij, „doch nimmer aan de morele on mogelijkheid, want een Vorst, die onder deze omstandigheden wordt teruggeroepen, zal steeds in de onmogelijkheid verkeren de op hem rustende functies vol gens grondwettelijke normen uit te oefenen. Het is onbetwistbaar, dat de Koning bij zijn terugkeer slechts de Vorst van een enkele partij zal zijn en het is naïef aan te pen van 125 gram koffie. Deze bon kan met ingang van Vrijdag 14 Juli 1950 worden gebruikt en blijft geldig voor het kopen bij de detaillist tot en met 29 Juli 1950. Het rantsoen moet dienen voor zes weken. De eerstvolgende bonaanwijzing zal op 24 Augus tus 1950 geschieden. scihe betogingen gehouden. üe Esvotische Minister van i Er diende niet met twee maten In de optocht werden talrijke Bll1tpni|ndse Zaken heelt op te worden gemeten, \ermoede- -iHï)crcrpn pn snandoeken p„aft-laar»-! liik doelde hii hier op de oorlog Waalse vlaggen en spandoeken met het woord „Troonsafstand" een persconferentie verklaard, dat Egypte op het standpunt mCb 'iiCb wuuiu j. ------ Egypte OP Oei, SMUUJJUUP meegedragen. Voor het Palais gtaat dat tegen eike agressie du Peuple" spraken de Linkse gnel ^noet worcien opgetreden, Volksvertegenwoordigers de ma nifestanten toe Ondanks de verklaring van het Algemeen Belgisch Vakver bond dat de proteststaking te- Jlccru w gen de terugkeer van Koning Leopold Walter Baels, die ver- Leopold zou worden uitgesteld d week bij het overschrijden tot een nader bekend te maken tijdstip, hebben gisterenmorgen de meeste bedrijven in de pro vincie Henegouwen het werk gestaakt. In het bekken van Charleroi is de staking vrijwel volledig in de ijzer- en staalindustrie en de glasindustrie. De trams en buurtspoorwegen rijden niet en alle grote en verscheidene klei ne winkels hebben hun deuren gesloten. maar dat het besloten heeft de V. N.-resolutie tot hulp aan Z.- Korea niet te steunen, omdat het van mening is, dat de V. N. bl »r».. bij vorige gevallen van agressie niet zo snel heeft gehandeld als Volgens „De Nieuwe Gids ^f^e-Korea. heeft de zwager van Koning leden week bij het overschrijden van de Belgisch-Franse grens werd aangehouden, verzet aan getekend tegen het vonnis van de Krijgsraad te Brugge, die hem in 1946 wegens desertie bij verstek tot 3 jaar gevangenis straf veroordeelde. Daar de Krijgsraad van Brugge inmid dels is opgeheven, zal de zaak vandaag voorkomen voor de Krijgsraad te Gent. Van West-Duitse ambtelijke zijde werden gisteren te Frank fort en Hamburg circulerende geruchten tegengesproken, vol gens welke de Deutsche mark gedevalueerd in lijk doelde hij hier op de oorlog in Palestina. „Egypte wil zowel van het communisme als van. het Wes- tersd imperialisme niets weten. Het wenst de ene meester niet door een andere te vervangen", aldus de Minister. Boudewijn. De Eerste-Minister antwoordde dat zijn verklaring inderdaad juist was. Op een vraag van Spaak of zijn uitlating dan niet in strijd was met die van de Secretaris van de Koning, Pirenne, die heeft be weerd, dat de Vorst zich niet meer gebonden achtte door zijn voorstel, antwoordde Duvieusart „Ik heb melding gemaakt van een feit. De verklaring van de heer Pirenne is mij onbekend." Het debat wordt heden voort gezet. In een pijnbomenbos bij Tou lon is een hevige brand uitge broken. Sedert 1'5 uur strijden de brandweer van Marseille, van Toulon en van de omlig gende dorpen tegen het vuur dat door de straffe wind on rustbarende afmetingen aan neemt. Het vuur heeft zich reeds over een afstand van on geveer 150 ha verspreid. Qp zou worden gedevalueerd in verschillende andere plaatsen verband met de deelneming van j van het Departement zijn even- West-Duitsland aan de Europe- eens zware branden uitgebro- se betalingsunie. ken. Talrijke burgemeesters van ge meenten uit het Arrondissement Namen hebben Woensdag, ge volg gevende aan het verzoek van het Namense Comité voor Waalse actie, de Waalse vlag ge hesen op hun gemeentehuis. Te Namen is een afvaardiging Samengesteld uit Parlementsle den, leden van het Waalse ac tiecomité en vertegenwoordigers van de Socialistische en Libera le partijen, van het Algemeen Belgisch Vakverbond en van „La Wallonië Libre," bloemen gaan leggen op het monument der ge sneuvelden van 1830. Het volgende telegram is ge zonden aan Eerste-Minister Du vieusart: „Het Namense Comi té voor Waalse Actie betreurt, dat een Waal Leopold III weder op de troon wil brengen, tegen de wil van de meerderheid van het Waalse volk, dat hem niet meer als Koning erkent." 5 regels 60 cent; I ct.; minimum poe nummer of Adra» meer. 5 namiddags 2 uur. standpunt van Je Dezelfde mtf^der- enslotte de debat- wens van de oppe- igmiddag voort te 'ositie had een ver- olgende week ge- ïzien het niet ge- p Vrijdag te verga- STSTAKINGBN BELG IE. van de Socialisti- 3 in Henegouwen, se afdeling van het [gisch Vakverbond morgen een alge van 24 uur af te protest tegen de i Koning Leopold. eerden zullen bim- e behandeling van n een 30.000.000 ton gaan gebrui- ma- en x-stralen ïrgie en doordrin- ;n produceert, organisatie vooi tegen de kanker" deling deed, zeide ;oek naar het ge- dio-actief materi- nker snelle vorde- i andere gebieden ►-actieve isotopen grotere schaal ge- oton de enige deze soort die uit- e behandeling van i gebruikt heeft bij de experimen- ■n. Kankerinstituut ;d voldaan. De ma- geleerden een ha ar capaciteiten en ort voor klinisch gebruikt. id heeft bij de legering geprotes- ïen „inval" in een Britse luehtvaart- n Boekarest. i Albanezen uitge- ic^enten kunnen nnenlandse onlus- gelijkheid waarvan iet buitenland ver- jhten zinspeelden, jegoslavische aut - szins te duchten, se waarnemers wij- wens op, dat de ementen in Joegc ig geneutraliseerd ans welingelichte Washington is men dat spoedig over- worden tot oproe- tmerikaanse tem_ :n, de .Nation ai in koestert n.l. de nerika in gevaar or het zenden van ee en het vermin- het „thuis garm- ssen van hec Mi- Defensie wijzen er zozeer behoefte is nde recruten dan jchoold technisch op korte termijn an trekken. Om •.achten onder de ij gen zou men de de on reservisten spen. Belangrijke pers zijn dan ook hiervan. Men cri- gering vooral we- itiek van te ,.wei- nansweeri Walsoorden 3.17 3.37 ZON- EN MAANSTANDEN. Juli. 15 16 17 4.37 20.54 4.38 20.53 4.39 20.52 4.09 5.28 6.50 21.43 22.04 22.20 bekend onder de naam „Tante Hieke", hoopt heden haar 102e verjaardag te vieren De ogen willen niet erg meer, maar overigens is ze goed ge-1 zond, vitaal en vol interesse voor alles, wat er om haar heen en in het dorp gebeurt. aerr ae Amerntaansse interven tie in Korea. Vooral General Motor en Chrysler werden veel verkocht en de noteringen de zer aandelen daalden met on geveer 4 dollars. De koersen der voornaamste aandelen daalden met 1 a 4 dollars. eemgenote van ae eigenaar heer Breyder te Kampen, die 't touwtje, waaraan de fles was bevestigd, doorknipte en de fles brak op de harde voorsteven. Feilloos gleed de Camp en te water. Het is na de Wagen borg een vaartuig dat, wanneer W1 V* 11 sierlijk kleinood, dat in de rij der vele coasters welke de kus ten bevaren, een eervolle plaats zal innemen en dat met zich voert de naam van de bouwers: De N.V. Terneuzense Scheeps bouw Maatschappij. KMMNM7 VU UW W.»C1UUC11- klasse aan boord heeft, was juist van Quebec vertrokken en liep bij het eiland Orleans aan de grond, ongeveer IV2 'km stroomafwaarts van Quebec. Alle passagiers zijn met bo ten van boord gehaald. mei us Clay heeft g van het kantoor i, die belast is met in voorbereidingen 'ew York voor het totale oorlog zou een persconferen- nlet te geloven thans een totale Rusland heeft ien ontketend, zei aisschien zelf niet teersen en daarom 5 huidige toestand arlijk beschouwen. Amerikaanse op- >r in Duitsland is ling, dat de crisis m zvorea uoor Rusland zal wor den gebruikt als dekking voor een militaire actie elders. Generaal Clay is deze week benoemd tot hoofd van de com missie voor de burgerlijke ver dediging van de staat New York.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1950 | | pagina 1