Verklaring van ;Nederl. Regering in de Veiligheidsraad Van het strijdtoneel in China n i e DONDERDAG 30 DECEMBER 1948. De olieleiding in Irak all] kj «i n inn ar iet< os- rel dit rsej it :stj 8 Frankering bjj Abonnement: Ternenzen WEERSVER'WACHTSH G Meegedeeld door het K N.M.I te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Toenemende wind- Aanvank. overwegend droog weer met wisselende bewolking Later geleidelijk toen. bewol king en plaatselijk enige regen Matige tot krachtige en langs de kust tijdel. harde wind tus sen Z.-W. en W. Ongeveer de zelfde temperatuur als gisteren 4e Jaargang No- 1001- Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie l.ö®. Inzending advertenties tot des namiddags 3 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer Ve»wchynt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- STAKEN DER VIJANDELIJK HEDEN OP JAVA UITERLIJK OP 31 DECEMBER TE 24 UUR OP SUMATRA ZULLEN DEZE PAS ENIGE DAGEN LATER KUNNEN WORDEN BEËINDIGD. Te 16 uur 55 ving de Veiligheids raad aan met de behandeling van de Indonesische kwestie. Dr. Van Royen legde hierna onmiddellijk de volgende verkla ring af: In aansluiting op de voorlopige mededelingen, die ik in de zitting van de Veiligheidsraad van Maan dag 27 December heb afgelegd, verklaar ik thans gemachtigd te zijn de volgende verklaring af te leggen uit naam van de Neder landse Regering: De Veiligheidsraad heeft sinds 22 Deecmbir in zijn verschillende zittingen een drietal resoluties aangenomen, waarbij de Neder landse regering betrokken was. Daarbij is van de partijen ge vraagd a. het onverwijld staken van de vijandelijkheden; b. het vrijlaten van de presi dent en andere politieke gevan genen, die sinds 19 December in hun bewegingsvrijheid zijn be perkt; c. aan de CjG-D. en de consu laire commissie, om verslag uit te brengen over de ontwikkeling van de toestand in Indonesië *inds 12 December. Naar aanleiding hiervan kun nen de volgende feitelijke mede delingen worden gedaan: 1. Het staken der vijandelifk- keden op Java zal ingaan uiter lijk op 31 December te 24 uur. Met het oog op de bijizondere noodtoestand op Sumatra zal dit daar eerst enige dagen later kun nen Ingaan. Uiteraard blijft op treden nodig tegen ordeverstoor ders, die, hetzij individueel, hetzij e<Ölectief, de openbare veiligheid in gevaar brengen dan wel de voorziening der zo noodlijdende bevolking met voedsel en andere primaire goederen verstoren of verhinderen. 2. Aangezien de beperking van de bewegingsvrijheid van een aan tal vooraanstaande persoonlijk heden het onvermijdelijk gevolg was van de getroffen militaire maatregelen, welke binnenkort zullen worden beëindigd, zal de Nederlandse regering hierna deze beperking opheffen ervan uit gaande, dat zij zich zullen ont houden van handelingen, welke de openbare veiligheid in gevaar brengen. 3. Ter bevordering van de samenwerking voor de construc tieve oobouw van geheel Indone sië heeft de Nederlandse regering besloten, dat de Minister-Presi dent Dre°s zich dezer dagen naar Indonesië zal begeven. 4. Teneinde mede te werken tot de uitvoering van het door de Veiligheidsraad gedane ver zoek om volledig te worden inge licht omtrent de toestand sinds 12 December, beeft de Nederland se regering reeds verklaard, dat nij alle mogelijke faciliteiten zal verlenen aan de militaire waar nemers en hun staf. Ook aan de leden der consulaire commissie zullen de nodige faciliteiten wor den verleend. In verband met punt 3 deelde Dr. Van Roven nog mede, dat hij gemachtigd is hieraan toe te voe gen, dat de regeing hoopt, dat spoedig na d° aankomst van de Minister-President in Indonesië ket mogelük zal zrjn. maatrege len te nemen, vobo de schepping »an een federale regering voor geheel Indonesië, die alle delen van Indonesië vertegenwoordigt. De beer Van Roven sprak de hoon u't, dat de Raad aan deze verklaring een meer onbevoor oordeelde ontvangst zal geven dan aan zhn eerste verklaring, toen geen enkel lid vna de Raad aandacht heeft geschonken aan de positieve punten, welke die ver klaring bevatte. De heer Pilar die hierna, aan het woord kwam,, drukte zrn bui tengewone teleurstelling uit over de wiize. waarop de Raad dP In donesische kwest'V heeft behan deld. Het is, zeide hij, duidelijk dat de meerderheid van de Raad niet alleen de invrijheidstelling van de gevangenen wenst, doch het terugtrekken van de Neder landse troepen. Desondanks heeft de Raad deze laatste wens niet in werkelijkheid kunnen omzet ten. De heer Palar deelde voorts mede, zo juist uit Singapore een telegram te hebben ontvangen waarin wordt medegedeeld, dat tijdens de actie twee vooraan staande republieken zouden zijn vermoord. (Dit zouden zijn: Dr, Antoso, secretaris-generaal van het Republikeinse ministerie van opvoeding, en Dr. Ruslan Abdul- gani, secretaris-generaal van het Republikeinse ministerie van in formatie.) Dit had, volgens hem, geleid tot vrees voor het lot veler zijner landgenoten. De Britse woordvoerder, de heer Allan, zou het in dit stadium onjuist achten, verdere resoluties aan te nemen vóór de Raad op reces gaat en voor het effect van de gisteren aangenomen resolu ties bekend is. De heer Allan vervolgde zijn redevoering met te zeggen, dat de verklaring van de Nederlandse regering, ondanks het bekende standpunt der Nederlandse rege ring inzake de competentie, in enige mate tegemoet komt aan de eisen van de Raad van 24 De cember. Hij acht de verklaring bijzonder bevredigend, met be trekking tot het politieke pro gram. Hoever de voldoen'ng zal kunnen gaan, zal volgens de heer Allan niet duidelijk zijn, vooral eer de actie, zoals door Nederland beloofd, is beëindigd en dus voor dat de Raad in Lake Success op nieuw bijeenkomt. In deze om standigheid acht de Britse rege ring het niet nuttig, mogelijk zelfs onrechtvaardig, n.euwe reso luties aan te nemen voor het reces en vooraleer het effect der vorige resoluties duidelijk is. De heer Allan hoopt, dat de Raad kan uiteengaan in het volle vertrouwen op de uitvoering van de door Nederland beloofde maatregelen, in het bijzonder wat betreft de volledige vrijheid van de consulaire commissie en van de Commissie voor goede diensten, teneinde in het begin van het nieuwe jaar te onderzoe ken, in hoeverre de wensen van de raad zijn uitgevoerd en in hoe verre een verdere actie van de Raad noodzakelijk zal zijn. De vertegenwoordiger van In dia noemt de verklaring van de Nederlandse gedelegeerde duide lijk. Daar de resolutie van de Veiligheidsraad ook heel duidelijk is, kan worden vastgesteld, dat de Nederlandse -regering in gebreke is, de vijandelijkheden te staken op 24 December. Nu wordt ge antwoord, dat men op het punt staat de vijandelijkheden te be ëindigen. Het is niet de wens van de Veiligheidsraad dat de Neder landse actie verder gaat, zolang als Nederland zulks nodig oor deelt. Met betrekking tot de vrijlating der gevangenen oefent de ver tegenwoordiger van India critiek Uit goed ingelichte bron wordt vernomen, dat Generaal Tsjiang Kai Sjek zou hebben aanvaard op een nog nader te bepalen datum af te treden, indien het belang van het land zulks vergt. Hij zou liertoe hebben besloten onder druk van de Verenigde Staten. Deze zouden inderdaad in dien zin Lebben aangedrongen bij de Clii- rese regering, terwtjl mevrouw Tsjiang hetzelfde deed bij haar echtgenoot. In kringen, die in betrekking staan met de Gene ralissimus, doet het gerucht de ronde, dat hierover wellicht Woensdagavond een belangrijke verklaring te verwachten is. Door het aftreden van Tsjiang Kai Sjek zou het bewind in han den komen van de Kwansi-kliek, onder leiding vn de generaals Li Tsoeng Jen, vice-president van de republiek, en Pai Tsjoeng Si, op perbevelhebber in Midden-China, beiden sedert lang tegenstanders van Tsjiang. De naam van Gene raal Li komt anderzijds voor op de lijst van oorlogsmisdadigers, die sedert verleden week dage- li:ks door de communistische zen ders wordt omgeroepen. In ver band hiermede wordt er op ge weien, dat Li Tsjoeng Jen, die tijdens de kiescampagne voor het vice-presidentsclrap van de repu bliek aandrong op vergaande po litieke en administratieve hervor mingen, veel sympathie bij de Amerikanen geniet. Tydens de jongste twee dagen vonden langdurige besprekingen plaats tussen Tsjiang Kai Sjek en vooraanstaande leiders van de Kwomintang. Men zou er thans aar. -„enken een oplossing te vinden, waardoor het Tsjiang Kai Sjek mogelijk wordt af te treden zonder dat zulks het sein zou worden voor een override vlucht van de natio nalistische strijdkrachten. In goedingelichte kringen over weegt men de mogelijkheid, dat Tsjiang Kai Sjek zou aftreden als president van de republiek en alle politieke functies zou laten varen, doch dat hjj opperbevel hebber van het leger zou blijven. Dit laatste zou echter moeilijk heden met zich kunnen brengen, daar de grondwet bepaalt dat de president van de republiek tevens de opperbevelhebber van het leger is. Chinese regering bereid tot onderhandelen, Reuter meldt uit betrouwbare bron te hebben vernomen, dat de i-oorormo- tracht tot di recte onderhandelingen met de communisten te komen over een vreedzame regeling van de bur geroorlog. Deze ontwikkeling volgt op be richten, dat de Sovjet-Unie en de Ver. Staten op Nankings verzoek om bemiddeling een weigerend antwoord zouden hebben gegeven. Engeland en Frankrijk zouden een gereserveerde houding in nemen. Officiële ontkenningen ten spijt berichten betrouwbare bronnen, dat de regering zowel In China zelf als door functionnarissen te Hongkong pogingen heeft onder nomen om met de communisten tot onderhandelingen te komen. Generaal Jen had een lange conferentie met Tsjiang. Naar verluidt heeft hij voorgesteld directe onderhandelingen met de communisten te openen. Generaal Jen's aankomst te Nanking valt samen met het ver blijf van Generaal Loeng Joen te Hongkong. Generaal Loeng, die tijdens de oorlog afgezet is als gouverneur van de provincie Joennan en, na bekend is, pro- communistische sympathieën heeft, heeft besprekingen gevoerd met Maarschalk Litsji Sen en andere dissidente elementen uit de Kwomintang. Welingelichte kringen te Nan- King geloven, dat wanneer en in dien onderhandelingen met de riommunisten zijn begonnen, Trjang Kai Sjek mogeirjk zal af treden en plaats maken voor de vice-president, Li tsoeng-Jen. Volgens het onder controle van de Chinese regering staande nieuwsbureau heeft Maarschalk Yen Hsi Sjan, de gouverneur van de provincie Sjansi in Noord- China, die uit het belegerde Tai .Toean naar Nanking is gevlogen, president Tsjang Kai Sjek ver zocht om meer voedsel en wape nen voor voortzetting van de strijd. Volgens eerdere onbevestigde berichten was hij de president mededelingen komen doen over communistische voorstellen voor vredesluiting in Noord-China. Berichten uit Hankou van het militaire nieuwsbureau van de regering wijzen er op, dat. de strijdkrachten van Tsjang Kai Sjek een tegenaanval dóen in Noord-Hoepei. De door de com munisten geleide legers In dit ge bied zouden terugtrekken. Binnen enkele dagen zal te Sjanghai de toestand van „totale oorlog" worden uitgeroepen. Met ingang van >?isteren staan post en telegrammen naar rn van de s+ad onder cen«"ur, aldus het gar nizoenscommando. ur't op de mededeling, dat dit na de staking der vijandelijkheden zal geschieden, hetgeen eveneens niet volgens de wens van de Vei ligheidsraad is. De afgevaardigde van Syrië vindt de verklaring van de Ne derlandse regering niet voldoende. Er is gevraagd om een onmiddel lijke staking der vijandelijkheden, maar op Java zal het einde pas o*> 31 December plaats v'nden en op Sumatra enige dager, later. De vijandelijkheden moeten naar zijn men'ng onmiddellijk worden ge staakt en. niet on het ogenblik, waarop de Nederlandse regering het opportuum acht. De afgevaardigde van de Sow- jet-Unie, de heer Malik, merkte op, dat de verklaring van „de agressor" de Veilighe'dsraad en de Ver. Naties met voeten treedt. Hoe kan men anders, zo merkte hij op, paragraaf 1 beoordeelen, waarin wordt gesproken over het staken der vijandelijkheden op Su matra twee of drie dagen later dan op lava? „De agressor deelt mede, dat er twee of drie dagen nodig, zijn om de genadeslag toe te brengen", zegt Malik en noemt dit een cynische verklaring. De heer Malik stelt de vraag, of de Anglo-Amer'kaanse meer derheid van de Veiligheidsraad tegen de agressor een actie wil ondernemen of dat zij blijft wei geren steun te verlenen aan In donesië. Het antwoord bieron kan slechts ja of neen zijn. Dit is voor de Veiligheidsraad het alternatief. Wij zeggen ja. aldus Malik en de Veiligheidsraad dient effectieve maatregelen te nemen. De heer Van Royen uit zijn teleurstelling over de reactie van enige leden, die tot dusverre heb ben gesproken. Met betrekking tot de opmer kingen t.a.v. President Soekamo leest de heer Van Royen een tele gram van zijn regering voor, waaruit blijkt dat Soekomo en de zijnen allerminst gedwongen zijn geweest, om door de straten var Djogja te paraderen. De Amerikaanse vertegenwoor diger Dr. Jessup zegt, dat de Raad voor het feit blijft staan, dat Nederlhnd niet in staat is ge weest te verklaren, dat aan alle eisen is voldaan. De aandacht van de Amerikaanse delegatie gaat in het bijzonder uit naar de heer Soekamo c.s. Uit de Nederlandse verklaring blijkt een volledige realisatie van de ernst der zaak. Dit blijkt voor hem uit paragraaf 3, de mede deling, dat Minister-President Drees naar Indonesië zal vertrek ken en uit de aanvullende verkla ring, dat het in de bedoeling ligt, besprekingen te voeren met ver tegenwoordigers uit geheel Indo- nësië om een oplossing te berei ken. De heer Jessup betreurt het dat deze actie niet was doorge voerd volgens de richtlijnen ge geven door de Commissie voor goede diensten, voordat de hui dige militaire actie een aanvang nam. De heer Jessup hoopt, dat, wan neer de Raad weer in Januari zal bijeenkomen, er in de Indonesi sche kwestie intussen een ont wikkeling zal hebben plaats ge had, die de raad in staat zal stel len om te komen tot een bevre digende oplossing en het probleem te behandelen vanaf een basis, die dichter bij die oplossing zal staan, dan. op het ogenblik, opdat het mogeljjk zal ziin in staat te blij ven, constructieve stappen te doen. Naar deze uiteindelijke op lossing wenst de regering der Ver. Staten dat de zaak op de agenda van de Raad zal blijven, wanneer hij opnieuw te Lake Success bij eenkomt. De vertegenwoordiger van Chi na, de heer Tsjiang gelooft net, dat een verdere discussie te Pa rijs over de Indonesische kwestie haar nut zal hebben. Hij wil daar om op het ogenblik geen com mentaar geven op de Nederlandse verklaring en behoudt zich zijn standpunt voor tot de behande ling, die in Lake Success zal plaats hebben. De vertegenwoordiger van Australië, de heer Hodgson ver klaart, dat er van Nederlandse zijde weinig of geen positieve ver klaringen zijn afgelegd, ter vol doening aan de eisen der resolu ties. De Australische delegatie vreest, dat in Lake Succes de Raad voor een fait accompli zal worden gesteld, en erger dan dat tegenover een complete liquidatie van de Republkk. De heer Hodgson gaat vervol gens in op de beschuldiging, dat hij harde woorden jegens Neder land zou hebben gebezigd. Mijn land is jegens Nederland niet onvriendelijk gestemd, zegt hij, Nederlands-Indië is onze dichtste nabuur en gedurende de oorlog hebben wij de Nederlanders op elke manier geholpen om hun strijdkrachten te reorganiseren. De Australische delegatie is van mening, dat de Raad in deze zaak heeft gefaald. Volgens de Oekrainse verte>- genwoordiger, die tenslotte aan het woord kwam, blijkt uit de Nederlandse verklaring duidelijk, dat de Nederlandse regering heeft besloten om de agressie door te voeren tot het einde zoals dit ook door Hitlers-Duitsland geschied de. En nu stelt Nederland de Veiligheidsraad voor een voldon gen feit, aan de totstandkoming waarvan de Raad heeft medege werkt. Naar aanleiding van de woorden van de Amerikaanse vertegenwoordiger acht hij het het belangrijkste, dat daaruit blijkt, dat Nederland er geheel zeker van is, dat de V. S. de agressie van de Nederlandse regering zal ondersteunen. Vol gens de Oekrainse vertegenwoor diger ligt de morele verant woordelijkheid hiervor zwaar op de schouders der V. S. Wat voor nieuwe inlichtingen hebben we nu nog te verwachten? Moeten wij wachten op het bericht, dat de •Republiek is geliquideerd? De Sovjet-afgevaardigde, ae heer Malik herinnert aan erjn vraag of de Anglo-Amerikanen bereid zijn een antwoord te geven inzake het maiken van een einde aan de vijandelijkheden en het terugtrekken der troepen. Wij Hoorden: „Neen", aldus Malik De meerderheid van de Veilig heidsraad heeft gefaald om effec tieve maatregelen te nemen op het stuk van het staken der vijan delijkheden en het terugtrekken der troepen. Dit wil spreker zien vastgelegd. President Van Langenhoven deelt hierna mede, <jat hij de de batten over dit punt niet verder wenst voort te zetten; zij kunnen de volgende week te Lake Success worden hervat. De heer Van Langenhoven bracht vervolgens dank aan de Franse regering voor de geduren de zo lange tijd genoten gastvij- heid en nam vervolgens afscheid van zijn collega's in de Raad, waarin hij twee jaar zitting heeft gehd. Nadat de Franse vertegen woordiger de heer Parodi de pre sident dank heeft gebacht voor de leiding der vergadering sluit deze laatste te 18.35 uur de vergade ring van de Veiligheidsraad en daarmede tevens de huidige zit ting. Behandeling van de Palestijn se kwestie. De Sowjet-afgevaardigde Malik heeft gisteren bij de hervatting van het debat over Palestina in de Veilighe'dsraad opnieuw aan gedrongen op het staken van het vuren, Malik verklaarde, dat het noodzakelijk was. dat de Veilig heidsraad zijn aanbeveling tot het beginnen van directe onderhan delingen tussen de partijen ter oplossing van alle strijdvragen, die in de Negeb waren gerezen, nogmaals bevestigde. De bijeenkomst begon met een huldebetuiging aan de nagedach tenis van de vermoorde Egypti sche premier Nokrasjy Pasja. De Raad nam met 8 stemmen voor, 0 tegen en 3 onthoudingen de Britse resolutie aan, die Dins dag werd ingediend en aandringt op onmiddellijk staken van het vuren. De premier van Irak, Moeza- him Amin Pachah, heeft Maan dag verklaard, dat Irak weigert de oliebulsleiding naar Haifa weer open te stellen en dat de toevoer van olie naar Haifa, dat thans in handen van Israël is. zal blijven, totdat het Palestijnse probleem zal zrjn opgelost en aan de „gerechtvaardigde eisen" der Arbieren zal zjjn voldaan. Hij voeede hier aan toe. dat iraks officiële antwoord op het verzoek om de buisleiding weer open te stellen, dat Engeland, Frankrijk en de V. S. tot 9 Dec. hebben gesteld, In deze zin zal luiden. Deskundigen van Irak be studeren nog het verzoek van de drie mogendheden, doch de kwes tie van de heropening van de huisleiding wordt van officiële- züde als „vrij moeilijk" gekarak teriseerd. bv den en* Oil /sti \ar\ ew mr 8 m'. are il ew

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1