Egyptische Min.-President vermoord OVERZICHT van de toestand in Indonesië Voortzetting der behandeling van de Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad el I I WOENSDAG 29 DECEMBER 1948. De dader, een jonge man, gearresteerd Zwaardere vliegtuigen voor de luchtbrug Dr Buche over de gevechten In Negeb til el f Frankering bij Abonnement: Terneuzen WEBBS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Stijging vu temperatuur. Meest zwaar bewolkt met en kele buien. Matige tot krach tige, langs de kust tijldej/jk' harde en in 't Noorden storm achtige wind tussen Z.-W. en West. In de loop van de dag stijging van temperatuur. BE VRIJE 4e Jaargang No. 1000- Advertentieprijs per mm 10 et. mmintmn per advertentie 1,5®. Inzending advertentie* tot des namiddags 3 mor. Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer Vei „ctiijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P- .1. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Te 10.30 uur werd de behande- ling van de Palestijnse kwestie verdaagd tot heden 16.00. Te 16.35 ging de Raad over tot de voort zetting der behandeling van dè Indonesische kwestie. Eerst kreeg Dr. Van Royen gelegenheid een verklaring af te leggen. Dr Van Royen deelde mede, dat hij had gehoopt, deze middag namens de Ned. Regering een tweede verklaring te hebben kunnen afleggen, waarin ophel dering' zou kunnen worden ge geven op de punten waarop deze was gevraagd. Dr. Van Royen betreurd dat dit nog niet mogelijk is, daar de consultaties tussen de Nederlandse Regering en Batavia nog niet zijn geëindigd. Dr. Van Royen kon de" Raad echter met zekerheid beloven, dat hij deze opheldering heden zou kunnen ver strekken. De gedelegeerde van Syrië, El Khouri, eist van Dr. Van Royen dat hij deze thans onmiddellijk inlichtingen zal verstrekken over de vraag, in hoeverre uitvoering ia gegeven aan de eis tot vrij lating. Dr. Van Royen antwoordt hier op dat de veertien te Batavia vrijgelaten republikeinen meren deels leden zijn van de Republi keinse delegatie, en andere te Batavia woonachtige prominente Republikeinen. (Hp zeide, dat president Soekamo en verschil lende zijner Ministers nog in sur veillance zijn, hetgeen echter met betekent, dat zij nog in ge vangenschap verkeren. De heer Palar zegt dat er absoluut geen rechtvaardiging is te vinden voor het feit, dat pre sident Soekarno en de andere ge vangenen nog niet zijn vrijgela ten. Op 24 December heeft de Veiligheidsraad een resolutie aan genomen, waarin deze vrijlating werd geëist, en gisteren was de Nederlandse Regering nog bezig met het bestuderen van deze resolutie. Het is volgens de heer Palar duidelijk, dat de Neder landse Regering niet de bedoe ling "heeft, de President en de Ministers vrij te laten. Integen deel, de Nederlandse autoriteiten hebben besloten, hen over te brengen naar een plaats in de bergen buiten Java. De beer Palar vraagt onmid dellijke stappen van de Raad om de vrijlating te bevorderen. De gedelegeerde van China, de heer Tsjinang, had gehoopt dat de Nederlandse vertegenwoordi ger op het ogenblik in staat zou sijn geweest verklaringen af te leggen, die een verdere actie van de Raad onnodig zouden hebben gemaakt. In het licht van wat de heer Van Royen thans heeft mee gedeeld, moet de Chinesche dele gatie thans besluiten, de door hare voorbereide resolutie in te dienen. De e:s tot vrijlating der gevangenen is volgens hem een ■eer eenvoudige. Nederland kan er in enkele minuten aan voldoen. De resolutie van China heeft uitdrukkelijk leden der regering op het oog. De heer Van Royen deelt hrer- op mede, aan zijn regering auten- tieke inlichtingen te hebben ge vraagd over het persbericht, vol gens hetwelk de heer Soekamo en anderen zijn overgebracht naar een verblijf buiten Java. De heer Van Royen zal Woensdag in staat zijn de Veiligheidsraad deze authentieke inlichtingen te ver strekken. Volgens hem biedt de Chinese resolutie een nieuw aspect, zij slu't namelijk de verklaring; in dat Nederland niet heeft voldaan, aan een eis van de Veiligheids raad. Met het oog op het feit, dat hjj na een kort uitstel der toehandeling in staat zal zijn een verklaring van de Nederlandse regering te geven, acht de heer Van Royen het aannemen van een dergelijke resolutie oraematuun De vertegenwoordiger van Sy rië ziet geen enkel verhand tussen de Chinese resolutie en de verdere informatie d-e van Nederland uit wordt verwacht. Voor de raad is het volgens hem genoeg, te weten, dat Soekarno c.s. nog niet zijn vriigelaten. De vertegenwoordiger van En geland deelt in het kort mede, dat hij het gewenst acht, dat de Nederlandse vertegenwoordiger een kort uitstel wordt verleend, teneinde Woensdag nadere in lichtingen te kunnen verstrekken. Hij zal zich daarom heden van stemming onthouden. De heer Malik van de Sowjet- Unie acht het duidelijk, dat de Ve ligheidsraad onderhevig is aan sabotage van de zijde van Neder land, het land, dat de daad van agressie heeft gepleegd. Er be staat geen twijfel aan, dat Neder land niet heeft voldaan aan de eisen van de Veiligheidsraad in zake het staken van het vuren, en het vrijlaten der gevangenen. De Nederlandse regering houdt geen rekening met het prest'ge van de Veiligheidsraad en van de V.N. De heer Malik deelt vervolgens mede, dat hg op de Chinese reso lutie een amendement wenst in te dienen, strekkende tot wijziging van het woord „aanneming" in de laatste zin, in het woord „uit voering''. De vertegenwoordiger van de Ver. Staten, Dr. Jessup, deelt mede, dat de Amerikaanse dele gatie zich uiteraard aansluit hij de actie waartoe de Veiligheids raad heeft besloten. Ten aanzien van de bijzondere situatie met betrekking tot paragraaf B van de resolutie (vrijlating der gevan genen) verklaart hij zich accoord met de motie door de vertegen woordiger van China naar voren gebracht en zijn delegatie zal dan ook stemmen voor de Chinese resolutie. Het is juist, zegt Dr. Jessup, dat elk uitstel der vrijla ting moet worden voorkomen. De heer Van Royen vestigt er nogmaal3 de aandacht op dat de Chinese resolutie een verklaring inhoudt die zijn inziens praema- tuur is, namelijk de verklaring, dat Nederland niet heeft voldaan aan de oorspronkelijke resolutie. De vertegenwoordiger van Syrle heeft overigens ten onrechte ge zegd, dat de politieke gevangenen in concentratiekampen zijn on dergebracht. In dit verband her haalt de heer Van Royen de Ne derlandse toezegging omtrent de behandeling van de gevangenen. Er is geen sprake van concentra tiekampen. De heer Palar verzoekt de Raad, de Chinese resolutie aan te remen. Dit is noodzakelijk, niet alleen voor het prestige van de Raad, doch evenzeer voor het prestige van Indonesië. De vertegenwoordiger van In- dië legt er de nadruk op, dat er voor de Veiligheidsraad voor de behandeling van deze kwestie nog slechts twee dagen beschikbaar zijn. De tijd is zeer kostbaar en daarom verzoekt hij de Raad de resolutie thans aan te nemen. De heer Van Royen vestigt er de aandacht op, dat zijn bezwaar tegen de resolutie niet alleen geldt de daarin opgenomen nota of censure, doch dat hij' eveneens heeft gezegd, dat hij de hele reso lutie op het ogenblik praematuur acht. De heer Tsjiang, de afgevaar digde van China, zegt in ant woord op de opmerkingen van de heer Van Royen, dat de eerste alinea van de resolutie niet kan worden weggelaten. Hetgeen daarin staat noemt spreker een feit. De Engelse gedelegeerde deelt mede, dat het standpunt van zijn delegatie onverandert blijft, en dat zij aan de resolutie geen steun kan verlenen. De door China ingediende reso lutie luidende: „De Ve'ligheidsraad, vaststel lende. dat de Nederlandse rege ring totnutoe de President van de Republiek Indonesië en andere politieke gevangenen met heeft bevrijd, zoals door de resolutie van 24 December 1948 werd geëist, roept de Nederlandse regering op deze politieke gevangenen onmid dellijk vrij te laten en binnen 24 uur- na het aannemen van deze resolut'e de Veiligheidsraad be richt te geven," wordt hierna in stemming gebracht en aangeno men met 8 stemmen vóór en 3 onthoudingen (Engeland, Frank rijk en België). Aan de orde komt vervolgens de door Columbia voorgestelde resolutie, met een kleine tekst wijziging van Amerika, luidende: „De Veiligheidsraad verzoekt de consulaire vertegenwoordigers in Batavia, bedoeld in paragraaf 5 van de resolutie, welke op de 194e vergadering van de Raad werd aangenomen, aan de Veiligheids raad zo spoedig mogelijk een vol ledig rapport over de toestand in de Republiek Indonesië te zenden ter informatie van en als leidraad voor de raad. Zulk een rapport moet omvatten het verslag over de uitvoering van de cease-fire order en de ogenblikkelijke toe stand in de onder militaire bezet ting staande gebieden en die, waaruit de strijdkrachten konden worden teruggetrokken", wordt aangenomen met 9 stemmen vóór en 2 onthoudingen (Rusland en Oekraïne). De vergadering werd te 18.50 uur gesloten. Over de toestand in de pas bezette gebieden melden verschil lende correspondenten van Aneta o.m., dat t.a.v. de ondernemingen in het Malangse een gematigd optimisme gerechtvaardigd is. Vele fabrieksinstallaties bleken met vliegtuigbommen ondermijnd te zijn. Het zwaartepunt van dc economische opbouw dezer gebie den ligt in voldoende beveiliging der ondernemingen. De spoorlijn van Malang naar Kepanajeng is hersteld. 10 Ton rijst is reeds te Blitar aangekomen. Bij de be volking van Blitar komt onder voeding weinig voor. Uit Zuid-Assaham (Sumatra) wordt nader vernomen, dat vele voormalige republik bestuurs ambtenaren hun diensten aanbie den en dat tientallen volksscholen heropend zijn. Het postkantoor te Rantaprapat wordt heden weer geopend. Er ziin regelmatig tele foon- en treinverbindingen met Medan en andere steden. Alle fabrieken en ondernemingen al daar waren ondermijnd, doch in de meeste gevallen werd nagenoeg geen schade aangericht 3n Serang (Bantam) heeft het grote team van het Bataviase Rode Kruis zijn standplaats geko zen. Honderden zieken (patiën ten met framboesia alcus) mel den zich, onder wie mensen, die in drie dagen niet gegeten had den. Op de Aloon Aloon deelden militairen brood uit aan honder den mensen. Van militaire zijde is een over zicht ontvangen van de militaire ontwikkelingen op Java in de periode van 23 tot en met 26 December: In midden-Java zette de colonne, welke uit Demak oostwaarts oprukte, de opmars voort en bereikte na de bezetting van Rembang de plaats Blora. Vervolgens werd contact gemaakt met de Mariniersbrigade, wel^e Tjepoe bezet had. De weerstand. welke hierbij ondervonden werd, was gering. De troepen, welke Djokja, Magelang en Solo bezet ten, gingen reeds over tot zui- veringsoperaties in de omgeving van deze steden en het tussen liggende gebied. Van Solo uit rukte een colonne oostwaarts op naar Madioen. Na enig oponthoud bij een vernielde brug en enkele wegversperringen in het berg- terrein voor Saangan bezette de colonne op 25 December Madioen. Tijdens deze opmars werden ach tereenvolgens bezet: Tawanang- goe, Sarang, Plaosan en Mage- tan. In het gebied bezuiden Mage lang werden rond de plaatsen Toeren en Dampi zuiveringsacties uitgevoerd. De Mariniersbrigade zette haar opmars zuidwaarts voort en bezette de plaatsen Nga- wi en Ploso, waarna contact ge maakt werd met de bezetting van Madioen, Op 23 December werd een actie tegen Bantam ingezet waarbij zonder enige tegenstand in en kele dagen het gehele gebied werd bezet. Na een week kon vrijwel op geheel Java worden overgegaan tot zuiveringsacties. Op een enkele uitzondering na was de tegenstand zeer gering. De opmars der Nederlandse troe pen werd hier en daar slechts vertraagd door ongunstige weers omstandigheden en vernieling van wegen. Aangezien vrijwel geen tegen stand werd geboden zijn de ver liezen van de T.N.I. verhoudings- gewiize gering gebleven. Een groot aantal wapens van allerlei soort en kaliber is in beslag genomen of door de bevolking ingeleverd. Ook werden enige munitie-opslag plaatsen en wapenfabrieken aan getroffen. Volgens een Nederlands com muniqué bedragen de Nederland se verliezen sedert het begin van de actie in Indonesië 41 doden en 99 gewonden. Toegevoegd wordt Naar Reuter meldt, is de Egyp tische Minister-President, No- krasji Pasja, gisteren vejrmoord. Nokrasji Pasja werd vermoord door zes revolverschoten. Een jonge man werd gearresteerd. Hjj werd neergeschoten, toen bij een lift in het departement van Binnenlandse Zaken te Cairo betrad. Toen de Minister-President zich mar de lift begaf, werd hij ge groet door een jonge man. De lijfwacht, denkende dat de man een ambtenaar was, besteedde echter weinig aandacht aan hem. De moordenaar vuurde recht op Nokrasji's borst en hevig bloe dend viel de premier neer. De doktoren arriveerden te laat om zijn leven te redden. Nokrasji was Minister-Presi dent sinds 1946 en beheerde de laatste tijd oiok de portefeuilles van Binnenlandse Zaken en Fi nanciën. Hij was militair-gouver- neur-generaal van Egypte. De 60-jarige was leider van de Saadistische partij, die was ge vormd na een splitsing in de na tionalistische Waf distenpartij. Reeds verleden maand werd te Cairo een man gearresteerd, die ervan beschuldigd werd. dat hij een aanslag op de premier had beraamd. Nokrasji laat een weduwe en drie kinderen achter. Het nieuws van de aanslag werd onmiddellijk aan Koning Faroek bericht, die een vertegen woordiger naar de plaats van de misdaad zond. Het 'Egyptische kabinet zou gisteren bijeenkomen om de si tuatie in beschouwing te nemen De naam van de arrestant, die een politie-uniform droeg, is Ab- del Meguiö Hassan. Hij studeer de aan de medische faculteit van dnt vier vliegtuigen verloren gin gen, waarvan twee waarschijnlijk werden neergeschoten door lucht afweergeschut, dat bediend werd door ongeveer 30 Japannezen. De zuiveringsacties in alle be zette gebieden werden voortgezet- In een Maandagavond te Bata via uitgegeven Nederlands leger communiqué wordt gezegd, dat de verliezen aan Republikeinse zijde bij de gevechten in Indonesië „zeer gering" zijn de eerste vermelding van Republikeinse verliezen tot nu toe. Het communiqué, waarin een overzicht wordt gegeven van de vijandelijkheden in de afgelopen drie dagen, zegt: „Op zeer wei nige uitzonderingen na was Ue tegenstand zeer zwak. Het op onthoud bij het oprukken van de Nederlandse strijdkrachten werd hoofdzakelijk veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden en de vernieling van wegen," Het Nederlandse leger maakte eveneens melding van het aan treffen van vijftien Nederlanders, 2 Duitsers, 2 Oostenrijkers, een Tsjecho-Slowaak en drie staten loze personen te Sarangan op de Oostelijke helling van het Lawoe- gebergte m Midden-Java. De reactie in congres-kringen op het voorgestelde Atlantische bondgenootschaps-verdrag, gezien in het licht van de Nederlandse actie in Indonesië, zal tot uiting komen tijdens besprekingen wel ke deze week tussen hoge amb tenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en leiders van het congres zullen worden gevoerd. Het doel van deze be sprekingen is vast te stellen, wel ke de reacb'e van de congreslei ders Is op het opgestelde ontwerp voor het afsluiten van een Atlan tisch verdrag. In dit verband wordt de huidige houding van de Amerikaanse openbare mening ten aanz'en van de Nederlandse actie in Indone sië, als van groot belang be schouwd. In vele sectoren van de Amerikaanse pers wordt critiek op Nederland geleverd en men is van gevoelen dat deze crit'ek tot uiting zal komen in de reactie van het congres. De vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Za ken zullen waarschijnlijk naar voren brengen dat niet moet wor den toegestaan dat, als gevolg van dit incident, de Verenigde Staten zouden afwijken van hun voornemen om een krachtig democrat sch blok in West-Europa tot stand te brengen. de Foead-universiteit te Cairo. Men gelooft, dat hij lid was van de (Mohammedaanse broader- schap, die vorige maand door de regering ontbonden werd. De eerste twee schoten troffen de premie: in gezicht en borst Toen Nokrasji op de grond ineen gezakt was, vuurde de moorde naar nog vier maal, waarop de dood onmiddellijk intrad. Nokrasji is de derde Egypti sche premier, die in functie ver moord is. Hij aanvaardde het minister-presidentschap in Febr. 1945, nadat premier Ahmed Ma- her Pasja in" het parlement was vermoord, toen hij op het punt stond aan de asmogendheden de oorlog te verklaren. (De eerste Egyptische minister-president, die vermoord werd, was Ghali Pasja, die in 1910 viel.) Nokrasji trad af als premier op 15 Februari 1946 na studentes- relletjes. Hij werd opgevolgd door Sidky Pasja, die ten gunste van Nokrasji in December van hetzelfde jaar aftrad. De moordenaar heeft getracht zelfmoord te plegen nadat hg No krasji Pasja had neergeschoten Nokrasji woonde vergaderingen van de Arabische liga bp en steunde de algemene .Arabische politiek in Palestina. Hij stemde in met het door de Veiligheids raad spoedig na het uitbreken van de gevechten voorgestelde bestand. Nokrasji was geheel onthouder en rookte niet. Hij schuwde publiciteit en was daar om niet populair bij de Egypti sche pers. Een na de moord op Norkasjy Pasja uitgegeven verklaring luidt: „Premier Nokrasjy werd door een misdadige hand in het Mini sterie van Binnenlandse Zaken om het leven gebracht. Hij stierf op een ogenblik, dat zijn land hem het meest nodig heeft, „Het li chaam van Nokrasjy werd naar ziin woning te Heliopol's, een voorstad van Cairo, overgebracht. Het enige commentaar vari een officiële Israëlische woordvoerder te Tel Aviv op de moord was, dat er „blijkbaar mensen in Egypte zijn, di'e de Egyptische premier nog minder apprecieerden dan wij." Een woordvoerder van het Brit se Ministerie van Buitenlandse Zaken zeide: „Het zeer schokken de nieuws uit Cairo is onmiddel lijk aan Bevin overgebracht. Dinsdag zouden boodschappen van deelneming aan de Egypti sche regering gezonden worden". Een woordvoerder van de Egyptische Ambassade te Parps noemde de moord „verschrikke lijk". Opvolger van Nokrasjy Pasja- De chef van het Kabinet van de Egptische Koning, Ibrahim Aib- doel Hadi Pasja, is benoemd tot opvolger van Nokrasjy Pasja, die gisteren vermoord werd, als Mi nister-President. Nieuwe reuzenvliegtuigen, die 20 ton kunnen vervoeren, zullen spoedig in de luchtbrug worden ingeschakeld', aldus een woord voerder van de Amerikaanse luchtmacht. Het zijn toestellen van het type C-97, die tweemaal zoveel kunnen laden als het type C-54 (Skymaster), tot dusver het zwaarste vliegtuig op de lucht brug. Met de uitvoering van een order voor 37 vliegtuigen van het type C-97 is een begin gemaakt. De waarnemende bemiddelaar van de V. Ni in Palestina, Dr. Ralph Bunche, "heeft een bericht uit Parijs tegengesproken, ais zou hij Israël verantwoordelijk stellen voor het uitbreken van ge vechten in de Negeb. Dr. Bunche verklaarde, op een persconferentie te New York, dat hii niet kon vaststellen wie de schuldige was, omdat hij slechts over de helft van de feiten kon beschikken zolang niet aan beide zijden waarnemers worden toege laten. Slechts bij de Egyptische troepen zijn thans waarnemers aanwezig. Sd rrl !f| I 8 I m'J I •wl

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1