Nederlandse Regering neemt Resolutie in overweging OVERZICHT van de toestand in Indonesië Verklaring van Dr. Van Royen in Veiligheidsraad DINSDAG 28 DECEMBER 1948. Frankering by Abonnement: Terneuzen WEEKS VER WACHTEN G medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Aanhoudende vorst. Droog weer met over het al gemeen weinig bewolking en matige tot zwakke wind hoofd zakelijk tussen Z.-O. en Oost. In de ochtend matige, op en kele plaatsen strenge vorst. Midden op de dag lichte vorst. 4e Jaargang No. 999- Vei»ehijnt dageiyks Drukkert] N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.: minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 3 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- In de gisterenmiddag om 15.45 heropende zitting van de Veilig heidsraad heeft Dr. Van Royen ce volgende verklaring afgelegd: 1. De Nederlandse Regering heeft kennis genomen .an de resolutie van de Veiligheidsraad gedateerd 24 Dec. 1948 betref fende het Indonesische vraagstuk (document S/1150), waarin op de partgen een beroep wordt ge daan, onmiddellijk de vijandelijk heden te staken en de politieke gevangenen vrij te laten. 2. Hoewel de Nederlandse Regering altijd van mening is geweest en nog van mening is, dat het geschil tussen Nederland en de Republiek Indonesia huiten de competentie valt van de Vei ligheidsraad, heeft de Nederland- te Regering onmiddellijk de reso lutie van de Veiligheidsraad in ernstige overweging genomen en Jitj heeft zich met de Regering vsn Indonesië in verbinding ge steld, teneinde aanvullende in lichtingen en advies te verkrij gen, teneinde in staat te zijn, haar positie te bepalen met be trekking tot de resolutie. In afwachting hiervan is de Nederlandse Regering thans reeds in staat, het volgende te veriila.cn: S. De ondernomen actie heeft over het algemeen niet geleid tot vijandelijkheden op grote schaal actie in Java is thans vrijwel ten De operationele fase van de einde. Of en in hoeverre botsin gen met ongeregelde gewapende benden vermeden kunnen wor den, kan niet met zekerheid wor den voorspeld. 4. Het bleek gedurende de actie, dat de bevolking iu de be trokken gebieden in vele opzich ten in noodtoestand verkeerde. De Nederlandse autoriteiten heb ben onmiddellijk stappen geno men ter voorziening in de eerste behoeften. Blijvende verbetering kan echter slechts tot stand wor den gebracht, wanneer het her stel van orde en veiligheid zal zijn verzekerd, wanneer een poli tieke olossing tot stand zal zijn gekomen en wanneer deze gebie den weer hun aandeel zullen heb ben in het normale productie proces. 5. Het doel van de Nederland se Regering blijft onveranderlijk de vestiging in de kortst moge- tieke oplossing tot stand zal zijn terim-regering als het resultaat van gemeenschappelijk overleg met vertegenwoordigers van lale gebieden van Indonesië, zonder uitzondering. De federale interim-egeing zal een regering voor geheel Indone sië (an all-Endonesian govern ment). Vervolgens zullen zo spoedig mogelijk verkiezingen worden gehouden voor een ver tegenwoordigend lichaam ten einde te komen tot de definitieve oprichting van de Verenigde Sta ten van Indonesië aan welke de staatssouvereiniteit zal wor den overgedragen en tot de ODrichtine van de Nederlands- Indonesische unie. De Regering van Nederland en de Regering van Indonesië zullen er zorg voor dragen, dat al dege nen, die aan dit overleg deel- remen, in staat zullen ziiin dit te doen in volle vrijheid, ongeacht of hun vrijheid van beweging al dan niet op het huidig tjjdstip nog beperkt mocht zijn. Inmiddels zijn veertien voor aanstaande Republikeinen te Ba tavia, wier vrgh id van beweging beperkt was geworden, reeds vrij gelaten, onder wie de vertegen woordiger van Drs. Hatta te Ba tavia, Dr. Darma Setiawan. 6. Teneinde de commissie van goede diensten in staat te stellen haar instructies uit te voeren aangaande het uitbrengen van «en rapport over de toestand sinds 12 December 1948. heeft de N derland?e Regering instructies uitgevaardigd, dat de milPaire deskundigen, die ter beschikking staan van de genoemde commis sie met hun staf gelegenheid wordt gegeven de loop der ge beurtenissen te bestuderen. Na deze rede h°eft de gedele geerde van de Oekraïne. Tara- scbenko, aan de Veiligheidsraad een resolutie voorgesteld, die hierop neerkomt, dat de Veilig heidsraad het noodzakelijk acht, eert onmiddellijke terugtrekking der troepen te eisen naar de plaatsen, welke vóór de aanval op de Republiek werden ingeno men. Voorts, dat de Veiligheids raad zal verklaren, dat voor een ieder, die belang heeft bij de handhaving van de internationale vrede en veiligheid, deze actie als een daad van agressie zal worden beschouwd. Spreker hoopte, dat de Veiligheidsraad deze resolutie zal aanvaarden. De vertegenwoordiger van de Sovjet-Unie, Malik, besprak ver volgens de tekst van de Neder landse verklaring. Hij zeide: Deze verklaring betekent een rechtstreekse afwijzing van het stoozetten der act e. Er is geen andere interpretatie mogelijk, dan dat de Nederlandse Regering haar actie niet wenst te beëindigen, Daarom moet volgens Malik de Veiligheidsraad nota nemen van het feit, dat de vier dagen tussen 24 December verstreken zijn zon- der dat de Nederlandse Regering maatregelen heeft genomen om de militaire actie stop te zetten. De verklaring, dat de resolutie van de Veiligheidsraad bij de Nederlandse Regering nog in stu die is, noemde Malik „een excuus". Het feit, zeide hij, dat de Nederlandse Regering zich van het besluit van de Raad niets aantrekt, is wel bewezen. Hij eiste het onmiddellijk stoozetten der vijandelijkheden, en stelde aan de Raad voor, het volgende be sluit te nemen: „De Veiligheidsraad neemt er kennis van, dat de Neder landse Regering tot nu toe geen eind heeft gemaakt aan de militaire ac* E tegen de Indonesische Republiek en be veelt, de strjjd te staken bin nen 24 uur na ontvangst van deze resolutie. Malik zeide: Wie in ernst een einde wil maken aan de agressie, niet alleen met woorden, maar met daden, moet steun verlenen aan deze resolutie. De volgende spreker was El Chouri van Syrië. Deze betoogde in aansluiting aan zijn woorden van de vorige week dat de door de Ve'ligheidsraaxl aangenomen resolutie krachteloos was, zolang daaraan niet verbon den werd een bevel om de troe pen terug te trekken. Uit de ver klaring van de Nederlandse ver tegenwoordiger is duidelijk, dat geen order tot het staken van het vuren zal worden afgekondigd. De Veiligheidsraad heeft dus wat dit betreft geen succes gehad. Het enige punt, waarop de resolutie enig affect heeft gehad ;s bet be vel tot vrijlating der politieke ge vangenen.' Dit was echter al het minste, wat men verwachten kon. Zolang echter het bevel om de troepen terug te trekken uitblijft, heeft de Veiligheidsraad niet ge daan, wat hij behoorde te doen. Hierna kreeg de Republikeinse vertegenwoordiger, de heer Palar, het woord. Hrj vroeg aan de Voorzitter de gedelegeerden 15 minuten trid te geven om de zo juist uitgedeelde laatste twee rapporten van de Commissie voor goede diensten te bestuderen. De Voorzitter schorste hierna de vergadering te 20 voor 5 voor 15 minuten. Na de schorsing van de verga dering; kwam de vertegenwoor diger van India aan 't woord, die cpmerkte, dat er geen twijfel san is, dat de Nederlandse ver klaring een afwijzing betekent van het besluit van de Raad. De eerste eis door de reslutie gesteld is niet opgevolgd Aan de tweede els, de vrijlating der gevangenen, wordt in nog veel mindere mate voldaan. De heer Dessai beweert ver volgens, dat na de bezetting van Diokia de gevangen genomen politici In outocht door de straten van de stad zijn geleid. Deze be handeling noemde hij een inbreuk op de waardigheid van Indonesië, "ie zeer lance tH* 'al vergen om te worden uitgewist. De Nederlandse vertegenwoor diger, Dr. Van Royen, den ver- te°-pnwoordi"er van Tnd'a onmid dellijk beantwoordend, ze'de, wat diens beschuldiging be*reft. nPt te weten, waar dit nieuws van daan komt en nog minder of het iuist .is. Hij vestige er de aandacht op. dat de Nederlandse Regering heeft verklaard, dat de Republikeinse leiders met alle mogelijke hoffe- lilkheid en respect zijn bejegend. Hij legde de Raad een Nederland se courant over met een foto van President Soekarno, zittend in een open auto naast een lid van de Nederlandse strijdkrachten. Het ziet er, zeide hij, niet uit, of de heer Soekarno onder pressie staat of slecht behandeld wordt. In antwoord op het betoog van de Syrische afgevaardigde, zeide de beer Van Royen, dat hij wel degelijk 'n groot aantal voorbeel den van wanorde, door de Repu blikeinen gesticht, heeft aange haald. De heer Van Royen wees nogmaals op het toenemend aan tal bestandsschendingen. Hij zei de, dat ook het rapport van de militaire waarnemers, volgens hetwelk de infiltraties en rust verstoringen op Republikeins ge bied waren voorbereid, hiervoor bet bewijs vormen. In antwoord op het betoog van de vertegenwoordiger der Sowjet- Unie, zeide hij: Ik kan slechts ceggen, dat een grondige studie van mijn verklaring moet aan tonen, dat de heer Malik er een volslagen verkeerde interpretatie van heeft gegeven. Zoals ieder Weet, betekende die verklaring geen directe afwijzing van de re solutie. De heer Van Royen zeide, dat de Nederlandse Regering ver klaard heeft, dat# zij bestudeert, wat de beste wijze is om de eisen van de resolutie op te volgen en in hoeverre en wanneer Neder land aan deze eisen zal kunnen voldoen. Vervolgens kwam aan het woord de vertegenwoordiger van Australië. Deze zeide: De dag na de aanneming der resolutie van 1 Aug. 1947 deelde de Nederlandse gedelegeerde mede, dat zijn rege ring bereid was de „order staakt het vuren" op te volgen. De Ne derlandse Regering kon thans op deze wijze in. de nacht van 24 op 25 December gezegd hebben: Wij aanvaarden de order. Spreker stelt vast, dat aan het bevel van de Veiligheidsraad niet is gehoor zaamd. Hij noemt de aangenomen resolutie van Vrijdag een zwakke resolutie, welke zijn Regering heeft verbaasd. Sprekend over de vrijlating van de gearresteer de poltieke personen merkte hg op, dat het vooral gaat om de Eerste Minister en andere auto riteiten. Daarover blijven wij thans nog in het onzekere, aldus Hodgson. Deze zeide verder, dat iedere dag, die verstrijkt, de toestand van de Republiek verslechtert. Daarom protesteerde hij ertegen, dat tijdens de schors1 ng der ver gadering de suggestie was geuit, om de behandeling van deze zaak tot een latere datum te verschui ven. Wij zouden minstens een be vel tot terugtrekking der troepen tot de bestandslijn moeten eisen aldus Hodgson. Voorts protes teerde hii ertegen, dat j.l. Vrijdag enige vertegenwoordigers zich van stemming hebben onthouden, zonder daarvoor een reden aan te geven. Hij zeide, dat Australië van mening, dat de leden van de Raad niet alleen namens zich zelf handelen, doch namens alle landen der V. N. De Britse vertegenwoordiger deelt mede, dat hij zich van stem- nr'ng over de thans ingediende resoluties zal onthouden, daar hij het nqdig acht dat er meer infor maties zullen worden verstrekt. De vertegenwoordiger van Co lumbia kwam vervolgens aan het woord en zegt dat het duidelijk moest zijn, dat hij het voorstel van de Ukraine zal moeten steu nen. Namens de Verenigde Staten zeide Dr. Jessup vervolgens, dat de verklaring, die door de Neder landse Regering in verband met de resolutie van j.l. Vrijdag is af gelegd, onvoldoende is. Er zijn in deze verklaring leemten, die een aanvulling vereisen. De heer Jes sup hoopte, dat deze aanvullende verklaringen nog tijdens deze ver gadering of in de vergadering van Dinsdag zullen kunnen worden gegeven en dat de Nederlandse Regéring op bepaalde punten ver zekeringen zal kunnen geven, waarop nog geen overtuigend antwoord is ontvangen. Tot zo lang, zeide Jessup, dat bij zien van stemming over de ingediende resoluties zal onthouden, indien hierover nog heden zal worden gestemd. De gedelegeerde van Argentinië de heer Munoch, zeide dat de Vei- gematigdheid dient te handelen, ligheldsraad thans met een zekere Het overwegen van de order tot staken van het vuren, noemde hij het eerste doel, dat de Veilig heidsraad moet zien te bereiken. Republikeinse autoriteiten in hotels buiten Java on dergebracht. Officieel wordt aan het A.N.P. medegedeeld, dat de Regering van Indonesië, in afwachting van nader overleg met de Regering in Den Haag. met het oog op de plicht om zo spoedig mogelijk rust en veiligheid in geheel Indo nesië te herstellen, besloten heeft om een aantal der Republikeinse autoriteiten tijdelijk - enige berg- botels buiten Java als woonplaats aan te wijzen. Ontstemming onder Chinezen over houding Chin, afgevaar digde. Volgens Het Dagblad van gis teren bestaat onder de Chinezen te Batavia en elders grote ont stemming over de houding van de Chinese afgevaardigde in de Vei ligheidsraad. Indien de Neder landse troepen hadden moeten terugtrekken tot achter de oude demarcatielijnen, „zou hiervan met grote waarschijnlijkheid het gevolg zijn geweest een,massale afslachting van Chinezen in het Republikeinse gebied", aldus het Dagblad, dat vervolgt: „Onder de Chinese bevolkings groep wordt thans overwogen, welke maatregelen dienen te wor den genomen om de regering te Nanking er toe te brengen haar houding ta.v. het Indonesische vrnaestuk radicaal te wijzigen in verhand met het grote gevaar, waaraan talrijke Chinezen zouden worden blootgesteld, A'anneer inderdaad zou gebeuren, waarvoor de Chinese afgevaardigde pleitte ter ondersteuning van het Ame rikaanse standpunt". Verloop der acties- Van officiële zijde wordt ge meld: In West-Java bezetten Nederlandse troepen Laboehan en Menes (10 km ten Oosten van Laboehan). In Midden-Java zijn de zuiveringsacties rond Solo en Magelang voortgezet. Bezet wer den Plosso (ten'Westen van Mod jokerto) in Oost-Java en Fort ■van der Capellen (ten Zuidoosten van Fort de Koek). Tijdens een vlucht boven Midden-Java zijn twee jagers tengevolge van een ongeval neergestort. Berichten over toestand in onder Nederl. conrtole ge brachte gebieden. Uit mr.litaire bronnen zijn ver schillende berichten betreffende de toestand in ae nieuwe onder Nederlandse controle gebrachte gebieden binnengekomen. Zo wordt over Bantam gemled dat de ziekenhuizen in Serang en Rang kasbitoeng doorwerken. De toe stand van de patiënten en zieken huizen zelf wordt goed genoemd, hoewel gebrek bestaat aan be paalde geneesmiddelen. Uit Midden-Java wordt ge meld, dat bg de bezetting van Serangan 15 Nederlanders, 25 Duitsers, 2 Oostenrijkers, 1 Tsjech cn 3 statenlozen werden aange troffen. In Djogja zijn, zoals ge meld, verschillende Duitsers ge arresteerd, onder wie Hanz Lo- sche van de voormalige Duitse marine die een Indonesische vlammenwerper ontwierp en Koerper, die vroeger in de Neder landse tijd politiecommissaris van Soekaboemi was en als N.S.R-er werd gearresteerd. Hij werkte later voor de Japan nezen en voor de Republiek. Uit Woosobo wordt vernomen dat aldaar en in de omgeving veel malaria voorkomt. Er heerst gebrek aan voedsel cn textiel. In de stad zijn voor de komst van dc Nederlandse troepen een hon derdtal Chinezen vermoord. De vertegenwoordiger van Chi na, de heer Tsiang, gaf als zijn persoonlijke mening' te kennen, dat hij over de Nederlanffte ver klaring teleurgesteld was. Hg zou gaarne nadere aanvullingen op deze verklaring zien. De gedelegeerde van Rusland, de heer Malik, merkte op, dat de Indonesische kwestie tot nu toe onopgelost is gebleven, doordat de Veiligheidsraad geen eerlijke en effectieve stappen heeft onderno men om agressie tegen te gaan. Naar zijn mening heeft de meer derheid van de Veiligheidsraad Vrijdag onjuist gehandeld door de Sowjef-resolutie te verwerpen. De Regering var de V.S. is, naar de mening van de heer Malik, beter dan enige andere regering op de hoogte van de voornemens en het hoe en waarom van de Neder landse Regering in Indonesië. Hij merkt vervolgens op, dat ai deze dingen konden gebeuren on der de hoede der Verenigde Na ties, de Veiligheidsraad en de C. V.GD., welke laatste, volgens Malik, eerder onder het State-De partment dan onder de Veilig heidsraad schijnt te staan. Het doel van de Veiligheidsraad was, om een „arbiter" te zijn. Thans veroordeelt de Vrijdag aangeno men resolutie niet eens de agres sie van Nederland, aldus Malice, op welke resolutie hij vervolgens scherpe critiek uitoefende. De Nederlandse Regering, zeide Malik, heeft niets anders gedaan, dan de resolutie op en neer gooi en tussen Batavia en Den Haag Verzoeken om verdere informa ties kunnen, volgens Malik, de Eaak alleen verder verschuiven en als de Veiligheidsraad werke lijk wil optreden, moet hij onmid dellijk handelen. De resolutie van de Ukraine (terugtrekking van de Nederland se troepen achter de bestands lijn) werd verworpen met 5 stem men voor en 6 onthoudingen. Vóór de resolutie stemden: Rus land, de Ukraine, China, Syrië en Columbia. De Russische resolutie (het sta ken van de strijd 24 uur na de aanneming der resolutie) werd verworpen met 4 stemmen vóór en 7 onthoudingen. Vóór deze resolutie stemden: Rusland, de Ukraine, China en Syrië. Na de stemming heeft de Ne derlandse gedelegeerde, Dr. Van Royen, nog een korte verklaring afgelegd. Hij deelde mede, nog niet te weten, of hg reeds Dins dag In staat zou zijn om nadere aanvullingen en mededelingen te verschaffen. Hij deelde verder mede, dat de door hem des mid dags afgelegde verklaring een voorlopige is. Zo zullen er eerst besprekingen met de autoriteiten ter plaatse noodzakelijk zijn. Met betrekking tot de door de Australische gedelegeerde gemaak te opmerking ten aanzien van de bewegingsvrijheid der militaire waarnemers, deelde bij mede, dat hg een en ander aan zijn Regering izal rapporteren en daarvan zo spoedig mogelijk mededeling zal doen aan de Veiligheidsraad. Hierna kwam de Republikeinse afgevaardigde, de heer Palar, aan het woord. Deze zeide. dat de verklaring van de Nedorlandae delegatie de waarschuwingen be vestigt, die hij de vorige week heeft geuit De Nederlandse Re gering speelt slechts een spel om tijdwinst, zoals zij gedurende de afgelopen jaren steeds heeft ge daan. Volgens de heer Palar wil dc Nederlandse Regering de reso lutie slechts toepassen, wanneer Nederland in Indonesië zijn doel einden zal hebben bereikt. Ook het terugsturen van de militaire waarnemers te velde was, volgens hem, slechts een poging om een werkelijke actie van de Veilig heidsraad te voorkomen. De ge hele verklaring was, volgens de heer Palar, een afwijzing van de resolutie van de Raad. Wat be treft de vrijlating der gevange nen, zaide hij, dat de vrijlating, waarvan de heer Van Royen spra waarvan dc heer Van Royen sprak niet kan worden beschouwd als een voldoen aan de resolutie van de Raad. Hij deelde mede, dat de voornaamste leiders der Repu bliek naar een onbekende bestem ming zijn vervoerd. Hij eindigde met de hoop uit te spreken, dat de Veiligheidsraad zal toezien op een volledige uitvoering van zgn hevel. Te kwart vóór zeven werd de zitting verdaagd tot hedenochtend half elf.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1