Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad Kerstgroet van Koningin Juliana Nederlandse standpunt Resolutie van dc Veiligheidsraad ter kennisgebracht van Nederl. en Republikeinse Delegaties te Batavia MAANDAG 27 DECEMBER 1948. Dr VAN ROYEN over üe Resolutie Antwoord van Indische Regering aan C.V.G.D. aangaande de Resolutie van de Veiligheidsraad NIEUWJAARS ADVERTENTIES a 75 cent WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Weinig verandering. Droog weer met weinig be wolking, maar plaatselijk vor ming van nevel of mist Meest matige wind hoofdz. tussen O en Z.-Oost. In de vroege och tend matige, op enkele plaat sen strenge vorst. Midden op de dag meest lichte vorst. Frankering by Abonnement: Temeuzen DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No> 998. Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimam per advertentie 1,54». Inzending advertenties tot des namiddags 3 our. Rubriek kl. advertentie»: 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V„ Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Koningin Juliana heeft Zater dagmiddag om één uur voor de Nederlandse radio de volgende Kerstgroet uitgesproken: „Het is mij een behoefte een groet te brengen aan allen, die vandaag op Kerstmis in zorg ziin om iemand, die zij lief heb ben en om samen aan hen te denken, die in dat verre goede land aan het strijden zijn. Het kan niet anders, of onze gedach ten gaan ook uit naar degenen, die zij daarbij tegenover zich vinden. Onze zuiverste wensen gaan naar hen allen uit. Het is het tragische, dat onze mensen maatschappij zó is, dat geweld zo vaak weer een krachtdadig optreden daartegen nodig maakt. We weten het uit de jongtëte geschiedenis, die van het verzet in ons vaderland tegen onze overweldigers. Onze jongens hebben hier de opdracht onze beloften in te helpen lossen, die we aan alle Inwoners van Indonesië deden bij monde van Mijn Moeder op 7 December 1943 en op 3 Febru- Zondagochtend heeft de Com missie voor goede diensten zowel de Nederlandse als de Republi keinse delegate, resp. door mid del van de heren Flink Schuur man en Soedjono, officieel in ken nis gesteld van de tekst der reso lutie van de Veilighe'dsraad. De inhoud der brievan, waarbij dit geschiedde, werd Zaterdag middag vrijgegeven. In de brief aan de heer Elink Schuurman wordt o.a. gezegd: „Opdat de Republikeinse Rege ring kan voldoen aan de resolu tie, wordt verzocht, dat aan de President der Republiek en aan de leden zijner Regering alle faci liteiten worden verstrekt om van uit Djokjakarta, of vanuit een an dere olaats die zij zouden wensen, richtlenen te kunnen doen uit gaan om de vijandelijkheden te staken. „Om de Commissie van goede diensten in staat te stellen, de in structies uit te voeren, die in de resolutie worden gegeven, ver zoekt zij onmiddellijk bericht van u betreffende de stappen, welke door uw Regering worden geno men om de resolutie uit te voe ren." „Verzocht wordt, dat uw Rege ring ook de Commissie onmiddel lijk volledig en voortdurend op de hoogte houdt van de verdere •tappen, door Uw Regering in overeenstemming met de resolu tie genomen en dat zij afschriften ontvangt van de desbetreffende orders, aan de betrekkelijke auto riteiten gegeven". „Het zal voorts nodig zijn, dat militaire waarnemers der Com missie z'ch begeven naar de plaat- «en, waar gevechten gaande zijn geweest, met inbegrip van Djok jakarta. Aan de militaire uitvoe rende raad zijn instructies gezon den om voorbereidingen te tref fen voor het zenden van milita re waarnemers te velde. De Com missie vertrouwc er op, dat in structies zullen worden gezonden aan het Nederlandse militaire op perbevel om volled ge medewer king te verlenen aan de_ militaire uitvoerende raad der C.V.G.D. en aan haar waarnemers. De Commissie verzoekt, dat het aan ter beschikking van de Com missie van goede diensten staande Od een vraag van Reuter om commentaar op de resolutie van de Veiligheidsraad zeide Dr. Van Royen: Ik ben er nog van over tuigd, dat een voortijdig staken van het vuren slechts meer bloed vergieten zal veroorzaken en de guerilla in staat zal stellen een lange verbitterde strijd in de rim boe te voeren. Ik kan niet meedelen of mijn regering deze resolutie woord voor woord zal aanvaarden. Ik zal haar zorgvuldig moeten beschou wen. Ik kan ze°-"en, dat ik van mening hen, dat de resolutie aan de Commissie van goede diensten te veel macht toekent. ari van dit jaar. Zij willen de vrijheid brengen in de vierledige vorm van de vrijheid van het geloof en van het woord, de vrijheid van vrees en van ge brek. Zij zijn allen in Gods hand en geen haar zal hen gekrenkt worden zonder Zijn weten. Ik wens U en hen toch een werkelijk Ke'rstfeest. Het is niet in de vertrouwde zin, dat dit ge vierd kan worden, maar mis schien in diepere zin. De Kerstnacht is schoner dan de dagen en Uw nacht van zorg maakt de tegenstelling tot het komende licht van Kerstmis des te scheller. Kerstmis is zoveel ruimer, lichter, groter, dan dat, v/aaraan het dagelijks leven met zijn beslommeringen ons zo vaak maar even laat tippen. Maar niets dringt zo diep en ver door in onze levens met hun moeilijk heden. En zo mogen we dan de eeuwenoude woorden in onze oren laten klinken „Ere zij God in de hoogste Hemelen, vrede op aarde, in de mensen een wel behagen. Dank U." vliegtuigen, evenals eertijds, zai worden toegestaan-, vrijelijk op en over Java en Sumatra te vliegen. De militaire uitvoerende raad der commissie zal met de militaire autoriteiten uwer Regering over leg plegen en de noodzakelijke bijzonderheden regelen." De brief aan de Secretaris van de Republikeinse delegat'e is grotendeels gelijkluidend, behou dens de passage betreffende de faciliteiten voor President Soe- kamo en de leden der Republi keinse Regering. Naar Aneta verneemt, is aan de Commissie van goede diensten in antwoord op haar brief van Zondag medegedeeld, dat de daar in vervatte verzoeken ter kennis zijn gebracht van de Nederlandse Regering, op welker instructies thans wordt gewacht. Zondagmiddag heeft een woord voerder van het Departement van Buitenlandse Zaken op een pers conferentie medegedeeld, dat de Nederlandse Regering vrijwel on middellijk na de aanvaarding van de resolutie door de Veiligheids raad in beraad is gegaan over de vraag, welke houding zij bierte genover moest aannemen. Gedurende de Eerste Kerstdag hebben de Ministers Drees, Sas sen, Stikker, Götzen en Schok king hierover vergaderd en zijn vrijwel gedurende de gehele dag in contact geweest met de advi seurs Blom en De Beus, die de zlittiing van fin Veiligheidsraad hebben bijgewoond. Voorts is er voortdurend contact met de auto riteiten te Batavia. Over het definitieve standpunt van de Regering kon nog niets v/orden medegedeeld. Zondagavond werd officieel me degedeeld, dat de Nederlandse Regering ten aanzien van de be slissing van de VeilLgheidsmaad van j.l. Vrijdag, nog in beraad is, mede in verband met het. over leg met Batavia. Verklaringen, waaruit de indruk zou kunnen worden verkreaen als zou de Regering reeds enigerlei standpunt hebben benaald, zijn ten enenmale ongegrond. Bij Grenoble is .een sport- vliegtuig met 2 oersonen aan boord neergestort. Een der inzit tenden sprong uit het toestel coch dit was reeds te laag om de parachute gelegenheid te bieden zich te opener.. Beide inzittenden kwamen om het leven. Te kwart vóór elf heropende Vrijdag President Van Langen- j hoven de vergadering van de Vei- I ligheidsraad. I Na de opening verzocht de Rus sische vertegenwoordiger toestem ming om zijn Donderdag aange kondigde resolutie in te dienen, welke hierna aan de Veiligheids raad werd voorgelegd. De officiële resolutie luidt als vclgt „De Veiligheidsraad veroordeelt de houding der Ne derlandse Regering, welke op nieuw door het ondernemen van een militaire actie tegen de Re publiek de Renville-overeenkomst geschonden heeft. De Veiligheids raad eist: 1. Onmiddellijke stopzetting der vijandelijkheden. 2. Onmiddellijk als een eerste stap voor een regeling van het conflict, het terugtrekken van de Nederlandse troepen naar de plaatsen, welke zij vóór de actie innamen. 3. De onmiddellijke invrijheid stelling van de President der In donesische Republiek en van de andere Republikeinse leiders. 4. Besluit, om een commissie van de Veiligheidsraad in te stel len, waarin alle leden van de Raad vertegenwoordigd zijn. 5. Geeft opdracht aan de com missie om de uitvoering van de bepalingen inzake het staken der vijandelijkheden en het terugtrek ken der troepen te controleren en haar medewerking te verle nen tot regeling van het gehele conflict." De eerste spreker Vrijdagmor gen was de Engelse vertegen woordiger Mr. Denning. Deze be gon met een terugblik te werpen op de overdracht van Indonesië aan de Britse troepen in 1945. Hij zeide, dat de Britse troepen, die Indonesië bezetten, herhaal delijk werden aangevallen door Indonesiërs en dat het terrorisme reeds toen niet effectief werd ge controleerd door de Indonesische autoriteiten. Van Britse agressie waarover de Sowjet-iRegerfrg sprak, is, volgens hem, nooit sprake geweest. De Sowjet-Rege- ring is hierover onvoldoende in gelicht. Hij wees er verder op, dat de Republiek Indonesië is op gezet met behulp van Japan. Over de kwestie der competen tie van de Veiligheidsraad spre kende, had de heer Denning niets toe te voegen aan hetgeen Enge land daarover reeds in 1947 ge zegd heeft. De Engelse mening is, dat deze zaak kan leiden tot internationale verwikkelingen en derhalve door de Veiligheidsraad kan worden behandeld. Hij zeide voorts, dat uit de tragische histo rie van 3 jaren blijkt, dat er in Indonesië een terroristische actie heeft plaats gehad. Alle Indone siërs wensen onafhankelijk. Waar de partijen het hierover eens zijn kan overeenstemming ook worden bereikt en het is onmogelijk te geloven dat een overeenstemming tussen Nederland en de Repu bliek tot de onmogelijkheden be hoort. De Britse woordvoerder pro testeerde voorts tegen uitlatin gen, die in de loon van de debat ten van Vrijdag door verschillen de woordvoerders zijn gebruikt, met betrekking tot Nederland, weike uitdrukkingen volgens hem voor het nummer dat Zater dag 1 Januari des morgens zal verschijnen kunnen we der geplaatst worden Voor Nieuwjaarswensen of gedichten groter dan 10 regels, zal 75 cent meer wor den gerekend voor elke daarop volgende 10 regels of gedeelte daarvan. Inzending kan eesehieden tot uiterlijk Woensdag 29 December. niet konden worden beschouwd als te zyn in overeenstemming met de nationale waardigheid van Nederland. Engeland zal de Amerikaanse resolutie steunen, zonder daar mede iets prijs te geven van het Britse standpunt inzake de juri dische zijde der behandeling. De Franse afgevaardigde Paro trachtte de vraag van de compe tentie van de Veiligheidsraad te beiangrijk dan dat zjj zou kunnen worden genegeerd. Al achtte hij het Nederlandse optreden niet goed te praten zal de Franse regering over de Amerikaanse resolutie haar stem blanco uit brengen. De vertegenwoordiger van Ca nada, de heer Ritchey. zeide dat Canada zijn steun zal geven aan de voorsteden der V. S. Hierna kwam de Nederlandse vertegenwoordiger, de heer Van Royen, aan het woord, die zeide dat hij een uitvoerig betoog over de economische restricties, die Vrijdag hier als een blokkade weiden aangeduid, achterwege zou laten teneinde de raad in staat te stellen zo snel mogelijk met de behandeling voort te gaan. De heer Van Royen "diende het verzeek in, om hetgeen hij over de blokkade anders had willen zeggen, schriftelijk te doen over leggen, hetgeen werd toegestaan. De heer Van Royen vervolgde: Een aantal sprekers heeft op merkingen tot ons gericht, over de laatste onderhandelingen met de Republiek of juister over de fase nadat de onderhandelingen waren afgebroken. Er is gezegd, dat de Nederlandse brief van 16 December moet worden be schouwd als een ultimatum. De indruk die sommige leden van de Raad schijnen te hebben is, dat Nederland middenin de onderhan delingen met de Republiek plot seling de zaken heeft geforceerd door een aantal eenzijdige eisen op de voornaamsté punten te stellen en daarvan een onvoor waardelijke aanvaarding te eisen. Deze gedachte wordt gebaseerd op een begrijpelijke, doch geheel misleidende indruk van het ka rakter van uitgewisselde brieven. Verscheidene leden schijnen de indruk te hebben, dat de uitge wisselde brieven, die hen in de verschillende documenten hebben bereikt, op zichzelf het middel punt der onderhandelingen heb ben gevormd. Deze indruk is be- driegelijk, omdat deze slechts een gedeelte der onderhandelingen vormen. Er kan niet genoeg de nadruk op worden gelegd, dat de voor naamste fundamentele fase van de discussies met de Republiek op dat ogenblik voorbij was. De voornaamste fase had mondeling plaats in November en de eerste dagen van December. Teneinde dit duidelijk te maken herinnerde de heer Van Royen de Raad er aan wat in begin November de Nederlandse Regering haar Mi nister van Buitenlandse Zaken naar Indonesië heeft gezon den, teneinde te constateren, of er een basis kon worden gevon den voor 't heropenen der onder handelingen onder auspiciën van de C V.G.D. Uit zijn besprekin gen en in 't bijzonder uit het me morandum van de heer Ilatta van 10 November betoogt de Minister van Buitenlandse Zaken, dat er zulk een mogelijkheid be stond. Daarna is er een grote delegatie naar Indonesië gezonden om het beraad voort te zetten. De heer Van Royen zeide, dat de leden van de C. V. G. D. deze directe onderhandelingen hebben aangemoedigd. Z\j hebben individueel zelfs betoogd, dat zij deze directe onderhandelingen tussen de partijen beschouwden ais de enige mogelijkheid om tot een overeenkomst te geraken. Cn deze b sprekingen werd het duidelijk, dat de Republiek de v ••steden van de heer Hatta niet wilde dekken. Op de basis van deze intensieve onderhandelingen hebben beide partjjen, niet Neder land alleen, maar de Republiek evenzeer, de conclusie getrokken, dat de onderhandelingen hebben gefaald. Feïde partijen hebben aan de C.V.G.D. deze conclusie doen toekomen. De heer Van Royen behandelde het Nederlandse antwoord op de brief van Mohammed Hatta van 13 December. Deze brief zou heb ben kunnen leiden tot een her opening van de onderhandelingen indien er van de zijde van de Re publiek en wel van haar regering de verzekering was gekomen, dat zij zich stelde achter het gezichts punt van de heer Hatta met be trekking tot de essentiële punten van het geschil. Waar dit echter niet het geval is geweest, zag men in de Repu bliek blijkbaar geen beil in het heropenen van de onderhandelin gen. De Nederlandse Regering, in 'n eerlijk verlangen om hei dood lopen der onderhandelingen te vermeden, wenste de deur nog open te laten. Daartoe had zQ in haar brief de bereidheid uitge drukt tot verdere onderhandelin gen indien zrj van de gehele Re publikeinse regering een bindende verklaring verkreeg die aan toonde, dat deze regering de pun ten, waartoe-Hatta op 10 Novem ber bereid was, te accepteren. Deze brief, zei de heer Van Royen bevatte geen enkele nieuwe voor waarde. Hij herhaalde alleen in andere bewoordingen het geschil- punt, waarover tevoren overeen- stemming met Mohammed Hatta mogelijk had geschenen. De heer Van Royen herhaalde vooris, dat Nederland uit de aan kondiging van president Soekar- no, dat deze naar India zou ver trekken, en uit de mededeling van de Republiek aan de C.V.G. D. van haar aanstaande militaire manoeuvres, de indruk heeft moe ten krijgen, dat de Republikeinse regering de voorwaarden had aanvaard. Slechts toen in de morgen van 18 December geen antwoord of aanwijzing van een antwoord was ontvangen, en toen de situatie op Java een alarme rend aspect toonde, is de uitein delijke beslissing voor de militai re actie genomen. De heer Van Royen wees er met grote nadruk op, dat deze beslissing door de Nederlandse regering niet werd genomen vóór de morgen van de 18e December en dat dus' geen militaire actie ooit zou hebben plaats gevon den indien vóórdien enig bericht ware ontvangen dat de mogelijk heid voor succesvolle onderhande lingen zou htbben heropend. De heer Van Royen wees de beschuldigingen af dat Neder land gedurende vele maanden het plan heeft gehad om tegen de Republiek een politionele actie te beginnen. Indien Nederland wer kelijk gewenst had de Republiek met militaire maatregelen te on derdrukken, dan zou niemand daaraan kunnen twijfelen, dat zulks reeds sedert Augustus 1947 dagelijks had kunnen gebeuren. De heer Palar was in bet onge lijk toen hij zeide dat Nederland slechts tijd heeft willen winnen Indien Nederland werkelijk een hervattiing der politionele actie wenste, zou het voor Nederland een enorm voordeel zijn geweest haar reeds lange tyd geleden te zijn begonnen. De beer Van Royen behandelde vervolgens de kwestie van de in filtratie door Republikeinse troe pen en stelde vast, dat er geen oproeren en gewapende conflic ten met de bevolking van enig deel van de federale gebieden bebben plaats gevonden. Wat er geweest is waren slechts de infil traties van gewapende leden van de Republikeinse strijdkrachten met instructies van de Republi keinse bevelhebber. De heer Van Royen zeide, wat dit betreft aan de Raad een overweldigende hoe veelheid bewijsmateriaal ter be schikking te kunnen stellen. Ove rigens merkte hij op, dat dit feit is bevestigd door de militaire waarnemers van de C. V. G. D. die een rapport hebben ingediend dat de geïnfiltreerde militairen bewapend waren en reisden in georganiseerde eenheden. Vervolgens behandelde de heer Van Royen de opzegging van het bestand. De aankondiging van het beëindigen van het bestand pin Renublike'nse ri°legatie te Batavia, was, zeide hij, de nor male weg. Hij beklaagde er zich in dit verband over, dat de Repu bliek heeft geweigerd een lid der Nederlandse delegatie te doen stationeren in Djocja. De leden van de Commissie van goede diensten waren voor enkele dagen gescheiden, maar de aankondi ging aan het Amerikaanse lid van de Commissie alleen had in i geen enkel opzicht de verstrek-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1