Samenvatting van officiële zijde over acties Berichten inzake Indonesië „Daily Express" laakt critici van j 'f Nederland DE KWESTIE INDONESIË ISRAËL ZEGT BESTAND OP VRIJDAG 24 DECEMBER 1948. in de Veiligheidsraad Engeland's houding nog niet bepaald Zal Nederland resolutie van de Veiligheidsraad inzake terugtrekken troepen negeren Landings verbod Nederlandse vliegtuigen Terroristen voor de rechter HET VERLOOP DER ACTIES EEN MACIITIC1 Berechting van politieke gevangeren in België Kerstmis voor luchtbrug-personeel De Westelijke Kommandatuur in Berlijn Frankering by Abonnement: Terne;.: WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. geldig tot Vrijdagavond Omi het vriespunt. Overw. droog weer en plaat selijk nevel of mist. Meest zw, wind tussen N. en O. In de ochtend lichte vorst en in de middag temperatuur om het vriespunt. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Terneuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De VrUe Zeeuw" Verschynt dageiyks 4e Jaargang No- 997- Drukkerij N.V. Firma P- J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Dec- Opk. Ond. Opk'. Ond- 24 8.47 16.32 i.39 13.18 25 8.48 16.33 3.03 13.21 26 8.48 16.33 4.28 13.38 27 8.48 16.34 5.53 13.59 28 8 48 16.35 7.17 14.29 29 8.48 16.36 8.32 15.11 30 8.48 16.37 9.33 16.18 31 8.48 16.38 10.18 17.16 De vergadering van de Veilig heidsraad is Donderdagmorgen te 10.45 door de voorzitter, Van Langenhove, geopend. De gedele geerden van Nederland en Austra lië, van de Republiek Indonesia en India werdien weer uitgenodigd om aan de conferentietafel plaats te nemen, de afgevaardigden van de Republiek Indonesia en India aan het rechter uiteinde, die van Nederland en Australië aan het andere uiteinde van de tafel. De vertegenwoordiger van Chi na, Chiang, nam het eerst het woord. Hij stelde vast, dat uit de rede van de heer Van Royen is gebleken, dat Nederland de com petentie van de Veiliighe'dsraad niet kan erkennen. Het is geble ken, dat alle gedelegeerden in de vorige zittingen meer belang heb ben gesteld in een order tot sta ken van het vuren dan in een ju ridisch debat over de competentie. Hjj herinnerde aan de stemming over de resolutie in 1947, en zei- de, het lijkt academisch te spre ken over de kweste van de com petentie, waar deze zaak nu al anderhalf jaar regelmatig op de agenda van de veilig.bRudsraad voorkomt. Hij citeerde de conclusie van de C.V.G.D., dat Nederland zich niet aan het bestand heeft gehouden. Zijn delegatie achtte de act e dit maal veel ernstiger dan bij de vo rige politionele actie, omdat hei uitbreken van de vijandelijkheden heeft plaatsgevonden, ondanks de inmenging vair de Veil- gheids- raed ondanks de Renville-over- eenkomst en ondanks de aanwe zigheid van de C.V.G.D. De heer Chiang uitte zijn waar dering voor het werk der com- ^s'prokend over de Nederlandse motieven, die werden gegeven voor de onmogelijkheid om met de Republiek tot een overeenkomst te geraken zeide hij: „Er mogen redenen zijn voor bezwaren, doen deze hadden moeten voorgebracht fcij de C.V.G.D. of bij de Veilig heidsraad. iDe Chinese reger ng zo zeide hii, is ervan overtuigd, dat een blijvende samenwerking tussen Nederland en Indonesië nooit kar worden geboren uit een machts ontplooiing. Hij eiste een snelle actie van de Veiligheidsraad en verklaarde tenslotte, dat China zal stemmen voor de door Ameri ka c.s. ingediende resolutie. De tweede spreker was Kolonel Hodgson van Australië. Deze zei de, dat het reeds vorige week duidelijk was, dat er in Indone sië een actie op handen was. Wij hebben toen de interventie van de Veiligheidsraad gevraagd, doch de voorziter achtte het niet no dig, de Raad bijeen te roepen. De verklaringen, Woensdag af gelegd door Nederland in Indo nesië, waren juist, wat wij na de behandeling van het voir ge jaar verwachtten Zij1 helpen de Raad geenszins, om het gr schil tot op lossing te brengen. Wij staan hier tegenover een rechtstreekse aan tal, ook op de Veiligheidsraad. Deze moet trachten te verhinde ren, dat de actie doorgaat. .De heer Hodgson noemde de ingezette actie tragisch, daar zij eeer wel onoverzienbare gevolgen cal kunnen hebben, niet slechts voor Indonesië, maar in geheel Oost-Azië en voor Nederland zelf. De laatste Nederlandse eisen wer den door hem een ultimatum op een termijn van slechts achttien uren genoemd. ,,Dit, zo zeide hij, was erger, zelfs dan wat Hitier in 1940 jegens Nederland deed." Hodgson vervolgde, dat de Ne derlandse actie geen politionele actie kan worden genoemd, doch zuiver militair van karakter is. Hij sloot zich aan bij de conclu sie van de C. V. G. D., dat de voorbereiding dezer actie sedert lang gaande was .jZclfs Vrjjdag j.l. deelde de Nederlandse ver tegenwoordiger aan deze tafel mij mede, dat de deur niet was geslo ten en dat de onderhandelingen kenden voortgaan. Ik ben er zeker van, dat hij eerlijk was in deze verklaring, doch dat hij niet op de hoogte was gesteld". Hodgson vervolgde: .jlMogelijk rullen wij nooit weten, waarom Nederland deze actie, met schen ding der overeenkomsten, heeft ondernomen. Was het, om Indo nesië economisch te exploiteren le eigen bate en niet ten gunste van de inheemse bevolking? Was het om het dode koloniale systeem te doen herleven? Was het, om de federale Verenigde Staten van jfoflonesië op democratische grondslag op te bouwen? Wi rullen het misschien nooit weten, maar wij kunnen ons de moge lijke gevolgen voorstellen". Zijn regering is zeer nauw be trokken bij deze kwestie. Men dient eraan te denken, dat deze kwestie geheel Zuid-Oost-Azië beïnvloedt. Zij veroorzaakt sta kingen, ongeregeldheden, verlies van grondstoffen, achteruitgang van de handel en zij Is er ook oorzaak van, dat extreme krach ten zich in vitale gebieden gaaii uiten. De Australische regering kan thans in de Veiligheidsraad geen Stem uitbrengen, maar zij hoopt, dat de leden van de Raad zijn amendement op de Amerikaanse resolutie zullen overnemen. Aan de Amerikaanse resoHitie zou de heer Hodgson dan willen zien toegevoegd: Dat de president der Republiek Indonesië en de overige politieke gevangenen, die op 18 Decembe werden gearresteerd, zullen wor den vrijgelaten. Voorts stelde hij een toevoe ging voor aan punt b om de C V. G. D. opdracht te geven om waar te nemen en aan de Veilig heidsraad te rapporteren of er geen represailles of strafacties tegen individuele personen wor den genomen. De Australische vertegenwoor diger, die na afloop van de verta ling van zijn rede nog zijn amen dement moest toelichten, las deze voor en eindigde met te zeggen, dat hij de allerlaatste informaties had, welke niemand in de Veilig heidsraad volgens zijn zeggen nog kon weten. Hij had n.l. zojuist een telegram van zijn regering ontvangen, volgens hetwelk het Nederlandse militaire commando eenzijdig en zonder de C.V.G.D. er •in te kennen alle militaire waar nemers van de C.V.G.D., die zich in Nederlands gecontroleerd ge bied bevonden, opdracht had ge geven zich naar Batavia te bege ven. Het telegram zei verder, aat dit was gedaan in opdracht van Dr. Beel. De Australische verte genwoordiger zeide: „Ik weet niet, wie imeniaer Beels is, maar ik neem aan, dat dit de Nederlandse vertegenwoordiger is". Voor het emde der zitting legde de voorzitter, Van Langenhoven, oen verklaring af, waarom niet in da loop der vorige week een spe ciale vergadering- van de jaad over Indonesië is gehouden. Hij ze'de dat hii bereid was geweest, j.l. Zondagmiddag een vergadering te beleggen, docb dat dit onmoge lijk was gebleken. Hierna zeide Dr. Jessup, dat er j.l. Vrijdag geen beslissing was genomen over het Russische voorstel, om de verga deringen drie dagen te voren aan te kondigen. Hij verklaarde, dat de Amerikaanse delegatie hier tegen was. De zitting werd vervolgens ver daagd tot 15.00 uur. Nadat des middags de zitt'ng was heropend, was de Syrische ge delegeerde het eerst aan 't woord. In zijn rede zeide deze: Het amen dement van Australië wordt door ons juist geacht en mijn delegatie is bereid het te ondersteunen. De vertegenwoordiger van In dia, B. Dessai, verklaarde, dat in heel Zuid-Oost-Azië de gebeurte nissen in Indonesië met grote be zorgdheid waren vernamen. Uit de gegevens die te- onzer beschikking staan omtrent het verloop der on derhandel ngen blijkt duidelijk, dat de Republikeinse regering tot grote concessies bereid was. Ze wilde zelfs zoverre gaan, dat zij de souvereiniteit van Nederland ge durende de interimperiode volle dig wilde erkennen. De bevolking van Indonesië houdt van het leven en de vrede, maar ze houdt nog meer van haar vrijheid en haar eer. De uiteinde lijke oplossing kan nooit worden o-evonden in een m'litaire actie. Er is maar één oplossing: die, waarbij de eer van de bevolking van Indonesië wordt gehandhaafd. De Veiligheidsraad moet onmid dellijk een bevel tot staking van het vuren afkondigen. De verte genwoordiger van India sloot zien geheel aan bij de Amerikaanse resolutie en de Australische amen dementen daarop. De Russische afgevaardigde, Jakov Malik, wees er op, dat het probleem tussen Nederland en Indonesië na 16 zittingen van de Veiligheidsraad nog onopgelost is, omdat wij een houding hebben aangetroffen, die niet kan leiden tot vrede» en veiligheid. Malik noemde de Nederlandse actie de tweede onuitgelokte aanval op de Indonesische Republiek. Hij zei de dat de Indonesische Republiek is gevestigd als gevolg van de nationale strjjd voor zelfbestuur tegen de Japanse overheersing. Sedert 3 jaren leeft Indonesië thans onder de bedreiging van militaire pressie, eerst van En geland en daarna van Nederland Zoals bekend hebben Neder land en Indonesië de overeen komst van Linggadjati gesloten, waarbij Nederland de regering van dé Republiek de facto heeft erkend met autoriteit over Java, Sumatra en Madoera met een be volking van 57 millioen zielen. Desondanks braken de Neder landers in Juli '47 deze overeen komst. Zij overvielen de Repu bliek zonder aanleiding en bezet ten tweederde van Java, geheel Madoera en belangrijke delen van Sumatra. De Nederlanders namen daarbij belangrijke olie- en rubbergebie- den in bezit. Velen in de Veiligheidsraad hebben getracht, de actie van Nederland te vergoelijken en heb ben niets gedaan in het belang van Indonesië als slachtoffer van militaire agressie, zeide hij. Hun gedelegeerden in de Vei ligheidsraad hebben de actie aan gemoedigd. Met behulp van deze commissie heeft Nederland in Jan. '48 de Republiek een nieuwe overeen komst ougedrorren de Re"" ville-overeenkomst, waarbij de bezette gebieden onder Neder landse controle werden geplaatst De Nederlandse regering is ter- si ond na de ondertekening van de Renville"-overeenkomst begon nen met het schenden ervan. Zij heeft verschillende maat regelen genomen, door het instel len van schiin-regeringen in de bezette gebieden, d:e opgebouwd werden met verraders. De hierop volgende evolutie was volgens Malik een noodzake lijk gevolg van deze houding. De onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië na de Reiwille-overeenkomst met deel neming van de C. V. G. D. heeft geen resultaten opgeleverd Het was van den beginne af duidelijk, dat zij geen resultaat kon hebben door de positie die Nederland in Indonesië wilde in nemen. Nederland deed wat het kon om de onderhandelingen te rek ken, en tenslotte zijn deze dood gelopen. De Nederlandse koloniale auto riteiten in Batavia hebben raids georganiseerd op de vertegen woordigers van de Republiek, zij namen hun documenten in beslag en hebben verschillende gedele geerden van de Republiek ge arresteerd. Daardoor was er geen mogelijk heid voor verdere besprekingen en is er over de politieke kwesties geen overeenkomst bereikt Zij trok zich terug uit de be middeling in de onderhandelingen, en sedert Mei heeft ze er geen deel meer aangenomen. Malik merkte op, dat de Ame rikaanse resolutie niet zegt, wie de agressie is begonnen en geen verband legt tussen de aanvallers en de Nederlandse Regering, in tegendeel zeide hij, de resolutie doet een beroep op beide partijen tot het terugtrekken der troepen. Malik achtte het verkeerd, ook tot de Republiek het verzoek te richten, haar troepen terug te trekken; dit verzoek moet alleen tot Nederland worden gericht. Gebeurt dit niet dan kan het de indruk wekken, als zou de Veilig heidsraad niet weten wie de aan valler is. Er zijn voldoende bewijzen om het buiten twijfel te stellen, dat de agressie door Nederland is ge pleegd. Om deze redenen zeide Malik kan de Sovjet-Unie de Ameri kaanse resolutie niet steunen. De heer Malik vroeg van de Veiligheidsraad verder dat hij be vel zal geven, dat de vijandelijk heden onmiddellijk zullen worden gestaakt, dat de Nederlandse Re gering haar troepen zal terugtrek ken achter de bestaande lijn, en voorts dat de Veiligheidsraad de aggressie en de actie van de Ne derlanders zowel als de betrek kingen tussen de beide landen zal bestuderen. De Sovjet-gedelegeerde verzocht, een commissie, samengesteld u t alle leden-staten van de Veilig heidsraad samen te stellen. Deze commissie moet de uitvoering van de door de Veiligheidsraad op te leggen maatregelen controleren en nagaan. Deze commissie zou ook in de onderhandelingen tussen beide partijen moeten worden ingescha keld. Met betrekking tot een en ander zal de Russische afgevaardigde aan de raad een ontwerp-resolutie voorleggen. De vergadering werd hierop verdaagt tot hedenmorgen te 10.30 uur. Naar wij vernemen, heeft de Engelse woordvoerder bij de Ve: Lgheidsraad zijn standpunt nog niet bepaald. Hij is op het ogen blik nog wachtende op instructies van zijn regering in Londen. „Nederland zal vermoedelijk elite resolutie van de Veilig heidsraad, die het terugtrekken van de Nederlandse en Indone sische strijdkrachten op de stel lingen van de hestandsovereen- komst van Januari 1948 ne geren", aldus heeft Dr. H- J- I'riedricy, chef van de politieke afdeling van het Nederlandse Ministerie van Overzeese Ge biedsdelen te New York ver klaard. Volgens Dr- Friedricy, zo meldt Reuter, zou het terugtrek ken van de troepen uit de door de nieuwe politionele actie ver worven posities tot chaos leiden. Toestand in sommige thans bezette gebieden- Uit de eerste berichten, welke het departement van Sociale Za ken ontv'ng van de vertegenwoor diger bij de territoriale bestuurs- adviseur in Oost-Java over de toe stand in de thans door de Neder landse troepen bezette Republi keinse gebieden, blijkt, dat in het Zu'd-Malangse de voedselsituatie zeer slecht is. In Lamongan en Bodjonegoro heerst op het ge bied van kleding een noodtoestand en het onmiddellijk instellen van paarkeukens bleek noodzakelijk, aldus een mededeling van Sociale Z1 Eiken. Ook te Kepandjang heerst ge brek aan kleding. De tot dusver ontvangen berichten uit Djom- bang zijn iets gunstiger. In Oost- Java ontving het Rode Kruis de eerste zending van 45 ton rijst, bliikvis, vis, zout, etc., voldoende voor 12.000 mensen gedurende een maand. Het Rode Kruis had in dit gebied een voorraad kled ng voor 10.000 personen, waaraan door de distributiedienst van Oost-Java 50.000 meter textiel werd toegevoegd. Australisch premier over NeiL rechten in Indonesië. W. M. Hughes, minister-presi dent van Australië tijdens de eer ste wereldoorlog, verklaarde dat de Nederlanders precies even veel recht hebben om zich in Indonesië te bevinden, als de Australiërs hebben om in Australië verblijf te houden. Hij zeide: J>e Nederlanders zijn gedurende 300 jaar in Indo nesië geweest, tegen de Austra liërs 150 jaar in Australië". Hughes vervolgde: ,,iDe orga nisatie der Verenigde Naties zou ook nog wel eens kunnen gaan verzoeken Australië aan de in boorlingen terug te geven. Indo nesië voor de Indonesiërs bete kent Indonesië voor de commu nisten, die, indien zij erin zouden slagen hur. omsingelings-plan van de wereld uit te voeren, Indone sië als een strategische basis tegen Australië zouden gebrui ken". Oud-premier Hughes bepleitte het sluiten van een verdrag tus sen de „blanke naties van de Stille Oceaan", hieraan toevoe gend: „Het kan mij absoluut niets schelen of Indonesië gelijk heeft of niet, waar ik wel om geef, is de veiligheid van Australië". Verklaringen van Soemitro. Dr. Soemitro, waarnemend hoofd van de Republikeinse rege ring, heeft verslaggevers te Was hington meegedeeld, dat hij ver wacht, dat India drastische maat regelen zal nemen tegen Neder land ter ondersteuning van de Republiek in Indonesië. Dr. Soe mitro zeide voornemens te zijn, Esrvote te verzoeken geen facili teiten meer te verlenen aan Ne derlandse vliegtuigen en schepen. Soemitro zal ook Pakistan om steun verzoeken. Australische havenarbeiders boycotten Nederl- schepen naar Indonesië. De Australische havenarbeiders besloten op Nederlandse scheper die go-deren vervoeren var Australische havens naar Indone sië. een boycot te leggen. In de bekendmaking van deze maat regel deede de federale raad van de federatie van havenarbeiders mede, d3t deze. boycot direct in werking zou treden. en van de directe gevolgen van de boycot op Ned. schepen, die van Australië naar Indonesië varen, is dat 300 ton bevroren vlees en andere artikelen b - stemd voor Batavia, in Brisbane niet zullen worden ingotacheept. De handel tussen Australië en Nederland wordt door deze maat regel niet getroffen. De heer W. Baird, secetaris van de vakver eniging van havenarbeiders in Victoria, zeide te verwachten, dat alle Nederlandse schepen geboy cot zullen worden. Zijn vakver eniging zou misschien ook boycot afkondigen voor „alles wat met Nederland te maken heeft". De regering van India heeft de rechten van de K.L M. op Indisch grondgebied opgeschort „met het oog op de militaire actie van de Nederlandse regering tegen de Indonesiche Republiek". Van de zijde van de K. L. M. wordt medegedeeld: Naar uit niet-officiële bron wordt verno men, zijn de vliegvelden van Ka- ratsjl en Calcutta van gisteren nacht af voor de K.L.M.-vlieg tuigen gesloten. Zodra deze berichten officieel bevestigd zijn, zal de K.L.M. haar standpunt nader bekend maken. Het brvel; waarvan gister avond te New Delhi officieel me- deling is gedaan, verbiedt Neder landse vliegtuigen ook om Indisch grondgebied te overvliegen. He' verbod is gisteravond om 20.30 Nederlandse tijd ingegaan. Op 13 December hebben voor de Per.gadïlhA tè Padacg 14 In donesiërs terechtgestaan, die be trokken zijn geweest bij de ge ruchtmakende zaak in November 1945, waarbij, 21 Europeanen - mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord. Tegen vijf van hen werd levenslange gevangenis straf geëist; tegen de overige negen straffen variërende van 20 tot twee jaar wegens mensenroof, gepleegd in tijd-van oorlog. Beklaagden zijn mededaders van 24 lieden, die op onmense lijke wijze hun slachtoffers in de omgeving van Goenong Sarik om het leven brachten. Deze be klaagden zullen op 18 Dec. voor komen. ENGELAND EN CANADA ZULLEN DE AMERIKAANSE RESOLUTIE STEUNEN. Volgens in Palais de Chaillot ontvangen berichten sluiten dei Britse en Canadese afgevaardig den zich definitief aan bij de Ame rikaanse ontwerp-resolutie, aldus meldt A. F. P. uit Parijs. In dit geval zou het ontwerp, dat reeds door de Verenigde Sta ten, Columbia, Syrië en China is goedgekeurd, over zes stemmen beschikken, waartnj tenslotte die van Argentinië wordt gevoegd Aldus zou het over 7 stemmer beschikken, terwijl twee vaste leden van de Veiligheidsraad (Frankrijk en de U.R.S.S.), zic'r onthouden. In die omstandig heden zou het ontwero worder goedgekeurd, aldus A. F. P. Van officiële zijde wordt aan de hand van de beschikbare gegevens de volgende samenvatting ge geven over de toestand van Zon dag 19 tot en met Woensdag 22 December: De acties op Java werden inge leid met een coup de main tegen Djogja. De Republikeinse troe pen en de staf waren volkomen verrast en boden slechts lichte tegenstand; de bezetting verliep zó snel, dat de Republikeinse troepen zelfs geen gelegenheid zagen de zogenaamde politiek van de verschroeide aarde toe te pas sen. De volgende dag reeds werden enige plaatsen in de omgeving van Djogja bezet, waarbij Kalioe- rang. Intussen was ook de verbinding over land van Salatiga naar Djogja vrijgekomen en was een actie tegen Solo ingezet, welke stad de daarop volgende dar? coor de Nederlandse troepen werd bereikt. Uit het gebied ten Oosten van Ranjoemas en uit het gebied ten Zuiden van Kekalongan zetten Nederlandse troepen in de mor genuren van de eerste dag de op mars voort met als algemene richting Magelang. De meest Zuidelijke colonne gelukte het Ir 24 uur Poerworedjo, 70 km ten Oosten van het uitgangspunt Gombong, te bezetten. Door de grote snelheid, waar mede werd opgetreden, had de T.N.I. zeer weinig gelegenheid om de van allerwege voorbereide ver nielingen, uit te voeren. De op mars van Poerworedjo door berg- terrein naar de vlakte van 'Ma gelang, een afstand van 35 km verliep iets langzamer, doch op de avond van de derde dag werd Magelang door de Nederlandse troepen bezet. In de stad waren door de T.N.I. vóór de aankomst van de Nederlandse troepen enige branden gesticht. Op de dërde dag werd door deze Zuidelijke co- lcnne samengewerkt met de co lonne, die oprukte vanuit Djogja. Op de eerste dag rukten van- vit het gebied ten Oosten van Foerwokerto de Nederlandse troepen op naar Parserajoe, waar bij aanvankelijk naar verhouding hevige weerstand werd ondervon den van troepen van de Siliwangi- divisie. Deze troepen stonden ge reed voor infiltratie naar West- Java. Hun tegenstand was niet van lange duur en werd de eerste dag reeds gebroken, waarna de Nederlandse troepen opmarcheer den naar Banajernegara en Wo- nosobo. Beide plaatsen waren op de avond van de derde dag bezet. Op de tweede dag trokken ook Nederlandse troepen ten Zuid westen van Semarang de oude status quo-lijn over en zuiverden in samenwerking met naar Ma gelang oprukkende troepen het Noordelijk deel van de vlakte van Magelang. De belangrijkste doelen waren hier in de avonduren van de der de dag bereikt. De weerstand was met enkele uitzonderingen, ook hier gering. Wel gelukte het de T.N.I., vooral in de grotere plaatsen, een aantal branden te stichten. Uit het gebied ten Oosten van Semarang rukten op de eerste dag van de actie een Nederlandse colonne uit Demak op in de rich ting van Koedoes Deze plaats werd eveneens verdedigd door een bataljon van de Siliwangb-divisie. Het uitschakelen van tegenstand en het opruimen van de talrijke wegversperringen kostte de Ne derlandse troepen een dag. De tweede dag werd doorgemar cheerd naar Pati en op de derde dag waren deze stad en Rembang door de Nederlandse troepen be zet, waarna de opmars in Zuid- Oostelijke richting werd voort gezet. In Oost-Java landden in de vroege ochtend van de eerste dag onderdelen van de mariniersbri gade op een punt ten Noord- Westen van Toeban. De opmars in Zuid-Westelijke richting naar Tjepoe had weliswaar niet te kampen met tegenstand, doch des te meer met talrijke vernielin gen en wegversperringen. De op mars werd hierdoor zeer bemoei lijkt. Desondanks bereikten de troepen op de derde dag Tjepoe. De vertraging had echter de ex tremistische benden, zoals ge meld, gelegenheid gegeven bran den te stichten in de olie-instai- laties en in Tjepoe zelf. Een andere colonne van de ma- riniersbrigade rukte op via Toe- ban naar Babat en zette de op mars voort. Hierbij werd slechts geringe tegenstand ondervonden Wel waren ook hier wegversper ringen aangebracht. Uit het Malangse rukte een Nederlandse colonne op in de richting van Blitar. De aanvan kelijke tegenstand,, die door de T.N.I. werd gelboden, hield spoe dig op en op de derde dag waren Wlingi en Blitar in Nederlandse handen. Een tweede colonne ruk te op naar Batoe, naar het Wes ten om de Kalikonto-werken te bezetten, hetgeen op de derde dag gelukte. Verder is nog een derde colonne vanuit het Malangse in Zuid-Oostelijke richting naar Toe ren en Dampit opgemarcheerd om de zich in die omgeving be vindende T.N.I. uit te schakelen. Er werd vrij hevige weerstand geboden, maar deze werd gebro ken, hierna kon eerst Toeren en onmiddellijk daarop Dampit door de Nederlandse troepen worden bezet. Uit het gebied ten Noorden van Modjokerto marcheerden de Ne derlandse troepen op naar Man troep, welke plaatsen zonder hevige weerstand werd bezet. Over de operaties in Bantam, die op 23 December begonnen zijn, kunnen nog geen nadere ge gevens worden verstrekt. Van officiële zijde wordt ge meld; In Bantam bezetten Nederlandse troepen Maoek, aan de Noord kust van West-Java. De opmars in Bantam gaat gestadig Voort. Weerstand wordt niet ondervon den. In de wegen waren enkele vernielingen aangebracht. In Midden-Java werden in de omgeving van Solo zuiveringsac ties uitgevoerd. Op Sumatra bezetten Neder landse troepen Taroetoeng, de voornaamste plaats in het binnen land van Tapanoeli. In het gebied ten Noord-Westen van het Tobameer overschreden Nederlandse troepen eveneens de voormalige status-quo-lijn. 11 t De „Daily Express" schrijft in een hoofdartikel over de gebeur tenissen in en rondom Indonesië liet volgende; „In deze tijd, die in bet teken van de goede wil st~at. worden onze goede buren, de Nederlan ders, van vele kanten aangeval len vanwege de actie, die zij on dernemen om de orde in Indone sië te herstellen. Vooral de critiek uit de V. S een mogendheid, die onlangs haar imperiale macht over duizenden mijlen van de Stille Oceaan heeft uitgestrekt en op dit ogenblik de overwonnen Japanners in een ijzeren greep houdt, is buitenge woon fel. Wat is het toch vreemd, dat de Amerikanen zo vijandig moeten zijn tegenover de Nederlandse pc litiek, daar de Nederlanders de communistische infiltratie trach ten tegen te houden en te be perken, hetzeUae wat de Ameri kanen in Azië en in Europa doen. Het is niet zo verwonderlijk, dat de Nederlandse actie door de Britse communisten en hun so cialistische aanhangers afgekeurd wordt. Want wat de Nederlan ders doen houdt duidelijk een ver oordeling in van de rampzalige socialistische politiek in Birma. Engeland heeft Birma aan wan orde en meer en meer om zich heen grijpende anarchie prijsge geven. Wanneer de Nederlanders De Israëlische regering heeft gisteren kennis gegeven van op zegging van de bestandsresolutie van 16 November gezi-n de eer der door Egypte genomen gelijke stap. Een Israëlisch woordvoerder deelde mede, dat grond- en lucht strijdkrachten Woensdagnacht hebben deelgenomen aan her nieuwde gevechten met Egyp tische troepen in het Nigim- gebied van de Negef in Zuiu.- Palestina. De kennismaking van het op zeggen van het bestand was ver vat in een brief aan brigade generaal William Riley, het hoofd van de staf der V. N. te Tel Aviv, die Woensdag de regering van Israël mededeelde, dat Egypte thans eiste, dat alle troepen zou den worden teruggetrokken uit de Negeb, voordat onderhande lingen over een wapenstilstand, zouden worden begonnen. Volgens gewoonlijk betrouw bare kringen loeiden Woensdag nacht te Rehoboth, een grote marktplaats ten Zuiden van Tel Aviv, de sirenes, maar er zijn geen bijzonderheden bekend. De woordvoerder zeide verder, dat „vijandelijke vliegtuigen" gis terenmorgen vroeg bommen lie- len vallen op „een Zuidelijke Jood se kolonie" zonder ernst'ge schade te veroorzaken. De mededeling var de woordvoerder, dat in de Negeb opnieuw de strijd is ont brand, is een bevestiging van vroegere radioberichten, d'e door Arabische stations zouden zijn omgeroepen, en melding maken van de hervatting van de strijd. De Israëlische militaire woord voerder ze'de, dat het treffen met de Egyptenaren ontstond toen Is- In verband met het Kerst feest zal ons eers'voJgend nummer op Maandag 27 December verschijnen. t' raëlische troepen „maatregelen namen om verdere sabotage aan waterpijpleidingen door de Egyp- tenaren te beletten". De woord- wp-'o-nt-Hi. te ze>Tgen of 'de Israëlische militaire actie verban^ meid met de brief aan generaal R;lev. Latere Israëlische oorlogsbe richten gewagen van gevechten in de Zuid-Westelijke hoek van de Negeb en zeggen, dat de Egypte naren „pantserwagens en vlieg tuigen" gebruiken. Een Israëli sche woordvoerder sprak een be richt tegen, dat een Israëlisch vliegtuig boven Faloedja zou zijn neergeschoten en het in de streek van Faloedia rustig zou zijn. Vol gens de woordvoerder waren er geen berichten over gevechten in Jeruzalem. hulpmiddel t' 4b ,trlj ling van alia huideuvels is Purol. Hoort in huis Volgers verklaring van de Bel gische Minister van Justitie, Mo- reau de Melen bedroeg het aan tal per 11 December in Belgische gevangenissen verblijvende poli tieke delinquenten 10.518. Van deze wachten 234 mannen en 11 vrouwen op de voltrekking van het doodvonnis, nadat hun verzoek om gratie is afgewezen 1319 Mannen en 28 vrouwen war den tot levenslange gevangenis straf, 387 mannen en 13 vrouwen tot levenslange dwangarbeid ver oordeeld. De militaire gerechts hoven moeten nog uitspraak doen in 1008 gevallen van politieke samenwerking met de bezetter. zien hoe aan de socialistische verwachtingen de bodem ingesla gen wordt en zien hoe het land steeds meer beheerst wordt door moord en aan chaos wordt prijs gegeven, is het geen wonder, dat zij besluiten, dat tenminste Ne derland krachtig zal optreden- Geen wonder, dat 7ij besluiten, dat Nederland zijn plicht zal doen zonder acht te slaan op de gril len van hen, die geen verantwoor delijkheid in Indonesië tonen. Het is een leugen te beweren, dat de Nederlanders geen vreed zame oplossing in Indonesië heb ben nagestreefd. Zij hebben vele maanden gebruikt en talloze middelen beproefd om tot een op lossing te geraken. Dat zij nu tot actie zijn over gegaan is niet toe te schrijven aan een plotselinge uitbarsting van ongeduld, doch doordat de Nederlanders zich voor ogen stel den dat zij in de luren werden gelegd door geslepen avonturiers en dat, na een eindeloos uitstel in de gevoerde onderhandelingen, het gevaar begon op te doemen van liet enorme communistische plan om zich van geheel Azië meester te maken. En het blad vervolgt: „In de laatste tijd is de Britse regering tot dezelfde slotsom moeten ko men. Als gevolg hiervan voert Groot-!Brittann:,ë thans reed# sedert maanden een kolomals oorlog in Malaklca Mogelijk wordt dit geen oorlog genoemd; doch het is een oorlog en de Ne derlandse actie in Indonesië is ook een oorlog". De „Daily Express" beslutC: Mannen van goede wil, die be grijpen in hoe sterke mate het geluk vütn de Aziatische volke# afhangt van een goed en eerlijk bestuur, sullen bidden dat zowel de Britten, als de Nederlanders hun camoaTes spoedig zullen mogen beëindigen. Als de critici iets moeien heb ben om critiek op uit te oefenen, behoeven zij niet ver te zoeken In Birma is er heel veel, dat de mensen verdrieti»r en kwaad maakt en zo zijn geen socia listen zijn - beschaamd". In Roemenië zijn Kerstmis en Oudejaar hij regeringsdecreet afgeschaft als openbare feest dagen. Verschillende Amerikaanse per soonlijkheden zijn Woensdagmid dag per vliegtuig naar Berlijn \ertrokken om er het Kerstfeest te vieren in gezelschao van de manschappen van de luchtbrug, o.m. de nieuw-gekozen vice-presi dent der Vereriede Staten, Alben Barkley, de Minister van Lucht vaart. Stuart Svmington, Gene raal James Doolittle, de voorma lige directeur van de informatie dienst in orlogstijd, Elmer Davis, en de filmster Bob Hope. De eerste commentaar van Sow'et-Russische zijde op de in stelling van een „Westeliike" drie- mogendheden-kommandatura in Feilijn is verscheren in het offi ciële Sowjet-Russische blad de „Taegliche Rundschau", welke deze kommandatura „onwettig" noemt. Volgers het blad honen de drie Westelijke mogendheden coor middel van de Westelijke kommandatura „krachtiger druk te kunnen uitoefenen on de be reiking van de Westelijke secto ren".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1