AXE O 3S3ll] Officieel Ned. communiqué DE INDONESISCHE KWESTIE MARSHALL-HULP IAER] zo vrj urenwee' slbloerci wbebsvekwachtï- DONDERDAG 23 DECEMBER 1948 omtrent verloop acties Moh. Roem en Setiaboedi' geïnterneerd Troepen te Solo ontvangen reeds post Moord op Sjarifoeddin in de Veiligheidsraad Leden C. G. D. te Batavia Tsjecho-Slowaaks vliegtuig neergestort Mededeling n. a. v. berichten over duur militaire actie Tojo c. s. terechtgesteld Indonesië stopgezet aan Ontvoerde voorzitter Dewan Islam Oost-Java te Soerabaja terug Sin Po meldt, dat 35.000 Communistische opstande lingen zi|n vrijgelaten ïiaaivraoaa sz ovasxia ua u Dvavwm asor u;'l 1 Frankering by Abonnement: Temeuzen medegedeeld door het K-N.M. fe D? Bilt, geldig tot Donder dagavond: Hfeest lichte vorst. imkele overdrijvende wolken- Sen met plaatselijk nevel «f mist, overigens droeg weer. Matige wind uit O. richtingen. 0„ enkele plaatsen matige, overigens meest lichte vorst. DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 996. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V„ Firma P. J- van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.Miaieeuw per advertentie 1,5®. Inzending advertenties tot des namiddag» 8 DUr- Rubriek kl. advertenties 5 regels CO cent; iedere re ge; meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 8,25 per kwartaal- Van officiële Nederlandse zijde norit gemeld: In Midden-Java verenigde de Nederlandse colonne, die uit Se- marang in Zuidelijke richting was oueemkt zich met de troepen in de omgeving van Djogja. Verder werden Solo, Parekan, Setiang, Wonosobo, Magelang en Tjepoe bezet. Voordat de extremistische benden Tjepoe moesten ontrui men slaagden zij erin branden te stichten in de stad en de olie installaties. - Op Oost-Java hebben de Neder- lsnders Blitar, ten Zuidwesten ran Malang bezet, evenals de be langrijke irrigatie-inrichting van de Kalikonto. In het communiqué wordt voorts de bezetting gemeld van de Re publikeinse hoofdstad op Suma tra, Boekittingi, en van Padang- pandjang. Doorgaans was het verzet der Republikeinen gering en er zijn geen tegen-aanvallen gemeld. Sedert 19 December bedragen de verliezen der Nederlanders 8 doden en 14 gewonden, van wie 1 door een ongeval. Bezetting van Soeraliarta bevestigd. Woensdagochtend is door een woordvoerder van het Nederland- je leger de bezetting bevestigd van Soerakarta, de tweede be langrijke stad van de Indonesische Republiek, gelegen op 60 km ten Noord-Oosten van Djokjakarta. Solo en Tjepoe door Neder landse troepen bezet. Ben Nederland® militair woord voerder heeft de bezetting van Solo en het oliecentrum Tjepoe bekend gemaakt. Betrouwbare bronnen deelden mede, dat de laat ste dagen slechts kteinu inciden ten in het federale gebied van West-Java zijn voorgekomen. Generaal Soedirman die ziek is, staat onder Nederlandse medische Wiandeling. Boekittingg' in Nederlandse handen. Van bevoegde zijde deelt men ons mede, dat officiële bevestiging Is ontvangen van het bericht, dat Boekittinggl, de Republikeinse hoofdstad van Sumatra, in Neder landse handen is. Van officiële zijde wordt ge meld: Moh. Roem, voorzitter der Republikeinse delegatie, en Setia boedi (Douwes Dekker) adviseur van de Republikeinse regering, zijn geïnterneerd. Het vliegveld van Fort de Kook (Boetkittinggi) is vrijwel onbeschadigd in Neder landse handen gevallen en onmid dellijk in gebruik genomen. In Midden-Java hebben uit Solo op rukkende Nederlandse troepen Delango veroverd. In het gebied ten Zuid-Oosten van Demak heeft de bevolking op eigen initiatief wapens, munitie en explosieven ingeleverd. Officieel werd gisteren gemeld, dat de eerste troepen, d e langs de weg van Semarang naar Djogja trokken, gisterenavond om 8 uur Bataviatijd Djogja zijn binnenge trokken. De in Solo aangekomen troepen ontvangen reeds brieven en pak ketten, terwijl de distributie van kranten zoveel mogelijk hervat is. Met Kerstmis zullen extra-ver- strekk'ngen geschieden. De prijs van de levensmiddelen is zeer hoog. Het Bataviasch Nieuwsblad verneemt, dat Sjarifoeddm ver moord is. Het geelt geen verder bijzonderheden. Het blad zegt slechts: „Naar wij vernemen beeft Amir Sjarifoeddin de dood gevonden door de hand van zijn eigen landgenoten". De leden van de commissie en de leden van hun staf zijn in twee vliegtuigen gisterenmiddag om streeks vijf uur uit Djogja ver trokken. In het eerste toestel za ten het Belgische en Australische lid van de commissie. Dit was het persoonlijk vliegtuig van generaal 6;'-or, dat bestuurd werd door kapitein Merkelbach. De heer Herreman.3 verklaarde aan Aneta dat gisterenavond de eerste ver gadering van de leden der com missie zou worden gehouden. Hij lede, dat de laatste dagen „moei- ljjik waren geweest, doch het be trof geen bijzondere moeilijkhe den". Op het vliegveld waren ter begroeting aanwezig de heer Cochran, de heer Narayanan, secretaris-generaal der commissie, en enkele leden van de Nederland se delegatie. De heer Critchley wilde geen mededeVngen deen. De heer Herremans verklaarde nog, dat Nederlandse troepen Dinsdag ochtend om zeven uur Kalioerang bereikten. Hij zeide: Wij waren geheel van de buitenwereld afgesloten en heb ben geen enkel contact met Bata via gehad. Hü deelde mede, dat Critchley en hijzelf een telegram naar Cochran zonden om hem te machtigen namens de comimiss e maatregelen te nemen, die hij no dig oordeelde, „doch blijkbaar heeft dit telegram Cochran n et of niet tijdig bereiikt", aldus Herre mans. In de bijeenkomst van de Veilig heidsraad van gisterenmorgen ter behandeling van de Indonesiscne kwestie, heeft Dr. Van Royen oe Nederlandse Ambassadeur *e Ot tawa, bet standpunt van zpn re gering uiteengezet. Hij refereer de aan de jongste verklaring van de Nederlandse Mimster-l ïeoi- dent, welke de steun ontving van het gehele Parlement, met ui-zon dering alleen van de communis ten waarin er opnieuw de nadruk op werd gelegd, aldus Dr. v an Royen, dat het doel van de Neder landse politiek in Indonesië is en bliift: Bevordering van de vrij heid van Indonesië ten emu o te komen tot oprichting van een sou- vereine federatie van Indonesië welke op voet van vrijwilligheid en gelijkheid verbonden is met net Koninkrijk der Nederlanden m een Nederl.-Indonesische Unie. De Nederlandse Regering is in haar pogingen belemmerd, aldus betoogde Mr. Van Royen, door "•ebrek aan medewerking van de ziide van zekere extremistische °roepen in de Republiek. Inmiddels heeft de Nederlandse Regering, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de verschillende delen van Indonesië, energieke stappen gedaan naar de vorming van een Indonesische derale interim-regering Dr Van Royen verklaarde, dat het enige doel van. de ondernomen actie in Indonesië is: Het zuiveren, van zekere gebieden in Midden- java en op Sumatra van onver antwoordelijke en extreme ele- "^De^Nederiandse Regering is be reid de Veiligheidsraad regelma tig op de hoogte te houden van dp voortgang welke wordt ge maakt naar de vorming van sou- fcrefne en onafhankelijke Verenig de Staten van Indonesië. Een Tsjecho-Slowaaks vliegtuig, dat op een vluchht van Rome naar Athene vermist werd, is thans na bij Pilos, in het Zuid-Westen van dé Peloponnesus gevonden. Het toestel vervoerde l9 passagiers en een negen koppen tellende beman ning. Dinsdag werd gemeld, da- bet toestel tengevolge van slecht weer in nood verkeeide. Palar de Indonesische ver tegenwoordiger, begon zijn ver- ktaring met de Nederlandse actie de laatste stap te noemen in een zorgvuldig uitgewerkt schema van de Nederlandse regering. Plet negeren van de V. N., culmi nerend in de tweede oorlog in Indonesië, was van het begin af aan de bedoeling van de Neder- landers geweest, aldus zeide hy. Het doel van de Nederlandse po litiek verklaarde Palar, was ge weest te pogen de donesia economische en pol tiek *e wurgen en de zaak te beemd gen met een tweede militaire Palar zeide, dat het uitstel van viif maanden in de onderhande lingen door de Nederlanders was veroorzaakt. Ten aanzien van de beweringen over schendingen van het be stand sprak Palar eerst over de beperkingen op het gebied van handel en verkeer, welke naar zijn mening een blokkade bete kenden. Verder, aldus zeide Palar, had Nederland de Commissie van goede diensten gepasseerd door te onderhandelen met de gebie den buiten de Republiek, die vorig iaar onder contröle kwamen. De kroon op de serie bestandsschen- dingen, aldus zeide Palar, was de aankondiging van de vorming van een interim-regering zonder de Republiek. Palar verklaarde, dat de Neder landse politiek „gewoonweg dwaas en blind" was en dat de Nederlanders dit wel zouden be merken „doch ten koste hiervan, dat niet slechts zij. zelf doch de gehele wereld dit zou leren be treuren". Palar noemde deze vergadering het critieke ogenblik, voor de toe komst van Indonesië en Neder land. „Nederland i»-bezig zijn toe komst in Indonesië te verspelen, evenals zijn economisch en poli tiek welzijn en zijn internationale prestige". Deze militaire actie is boven dien noodlottig voor het behoud van de stabiliteit en de vrede ir. Azië De houding van de Repu bliek', aldus Palar, zal niet veran deren door het verlies van nog meer grondgebied. De grondslag van de strijd is een totale guerilla, welke zal wor den voortgezet totdat de Repu bliek haar einddoel zal hebben bereikt. „De politiek der ver schroeide aarde, die zal worden doorgezet met alle bittere gevol gen van dien, is van deze guerilla een ander aspect. Deze wijze van oorlogvoering, kan en zal jaren lang worden ..voortgezet", zeide de heer Palar. De strijd zal even eens worden gevoerd op het Ne derlandse grondgebied, waar zei de Palar, „als het resultaat van de militaire actie, de Nederlandse conceptie van de federat e van marionettenstaten thans tot ver- dwrjnens toe ineenschrompelt. De oorlog zal jaren duren, indien er niet onmiddellijk een eind aan ge maakt wordt, zeide hij. Palar besloot, met de Veilig heidsraad te verzoeken, onmiddel lijke en effectieve stappen te on dernemen en om te garanderen, dat zijn beslissingen volledig tot uitvoering worden gebracht. Een bevel tot het staken van het vu ren zou niet afdoende zijn, aange zien, als de Nederlandse troepen niet zouden terugkeren naar hun uitgangsopstellingen van vóór 18 December, het niet mogelijk zou zijn, tot een politieke overeen stemming te geraken. Daarom dient de commissie voor goede diensten de beslissende macht te verkrijgen bij het uitvoeren van deze terugtrekking der troepen. „Wij zim nog steeds van mening, ■dat, mits daartoe door de Veilig heidsraad aan de C.V.G.D. een degelijke opdracht wordt gegeven, een oplossing van het probleem alsnog mogelijk zal zijn", aldus be ëindigde de heer Palar zijn rede. De Amerikaanse afgevaardigde Prof. Jessup heeft in zijn rede een resolutie aangekondigd, mede on dertekend door Columbia en Sy rië. De tekst van de resolutie is nog niet voorgelezen. In zijn rede kwam Prof. Jessup tot de slotsom: „Mijn regering is van mening, dat niet voldoende getracht is, langs de weg der on derhandelingen tot een oplossing in Indoneisië te komen. Mijn rege ring kan voorts na bestuder ng van alle betreffende documenten, geen rechtvaardiging vinden voor deze oozegging van de bestands overeenkomst. Voorts constateerde Prof. Jes sup. dat naar zijn mening, de Ne derlanders duidelijk in strijd met artikel 10 van de bestandsover eenkomst gehandeld hebben. Prof. Jessup stelde voor, dat de commissie van goede diensten on middellijk opdracht zou gegeven worden te raoporteren, welke van de partijen vérantwoordeliik moet worden geacht voor het mislukken der onderhandelingen via de com missie van goede diensten. Doch de tijd dringt en de raad moet onmiddellijk tot vrede 'n In donesië trachten te komen. Daar om is het nodig, onmiddellijk be vel tot staken' van het vuren te geven en tot herstel van de situa tie, zoals deze was hij het tekenen van de wapenstilstand. Naar aanleiding van de be richten in sommige dagbladen, dat de duur van de militaire actie vier tot zes maanden zou zijn, wordt van bevoegde zijde ver klaard, dat de mededelingen dien aangaande van de militaire woordvoerder in deze dagbladen niet juist zijn weergegeven. Het zuivere militaire optreden zal, naar verwacht wordt, slechts kort behoeven te zijn, doch daar na volgt een phase, waarin uit eengeslagen benden, die niet be reid zijn de nieuwe staatkundige ordening te aanvaarden, zullen moeten worden bèstreden. Dit is 'n administratief-politionele taak, aan welke de eigenlijke militaire troepen zo nodig bijstand kunnen verlenen. De duur van deze phase wordt geschat op enige maanden Tojo en de zes anderen met hem ter dood veroordeelde Japanse oorlogsmisdadigers zijn gisteren opgehangen. Door de Amerikaanse afge vaardigde Jessup werd na het uitspreken van zijn rede de vol gende resolutie aan de Veilig heidsraad voorgelegd: De Veiligheidsraad: met bezorgdheid de hervatting der vijandelijkheden in Indonesië gadeslaand; nota genomen hebbende van de rapporten van de Commissie van goede diensten; beschouwt zulk een hervatting der vijandelijkheden te zijn in strijd met de resolutie, welke door de Veiligheidsraad tijdens zijn 171ste vergadering op 1 Augus tus 1947 werd aangenomen; doet een beroep op partijen (call upon parties); a. de vijandelijkheden onmid dellijk te staken en b. onmiddellijk hun strijd krachten terug te trekken op de respectievelijke kanten van de gedemilitariseerde zóne» vastge steld onder de bestandsovereen komst van 17 Januari 1948; geeft de Commissie voor goede diensten opdrauht de Veiligheids raad telegrafisch een volledig en dringend rapport te zenden over de gebeurtenissen, welke sedert 12 December 1948 in Indonesië hebben plaats gevonden, ter vast stelling van de verantwoordelijk heid voor het uitbreken vaa de v ijandelijkheden. Heden zullen respectievelijk de vertegenwoordigers van de Sow- jet-Unie, China" Australië, India, Engeland en Syrië aan het woord komen. Verwacht mag worden, dat daarna ook nog de gedelegeerden van Frankrijk, Canada, België en wellicht ook nog Columbia en Argentinië zullen spreken. De Sowjet-vertegenwoordiger Malik, die het eerst, het woord zal voeren, zal naar aangenomen wordt eveneens een resolutie aan de Raad voorleggen. Het is-nog niet met zekerheid te zeggen, hoe lang de Veilig heidsraad nog bijeen zal moeten komen voor de Indonesische l.westie. De talrijke sprekers zul len veel tijd vragen. Zelfs als er r.a de ochtend- en middagverga dering nog een avondzitting ge houden zou worden, zal het toch nog Vrjjdag worden aleer de Raad in een slotzitting bijeen komt,, zo wordt algemeen aange nomen. Inmiddels valt daarover nog niets met zekerheid te zeg gen. De E.OA. heeft Woensdag alle Marshail-hulp aan Indonesië stop gezet, hangende een regeling in zake de vijandelijkheden tussen Nederland en de Indonesische Re publiek. Van bevoegde Nederlandse zijde wordt er in verband met de stop zetting van de E.C.A.-hulp aan In donesië op gewezen, dat dit zal betekenen, dat d'3 invoer van In donesië van materaal, vereist voor de economische wederopbouw van dit gebied zal verminderen. Dit beteksnt echter niet een vermin dering van de mogelijkheden tot verruiming van de export van In donesië van d e producten, waar aan de wereldmarkt en dus ook de Veren gde Staten, dringend be hoefte hebben. De administrateur van het nian-Marshall, Paul G. Hoffman, heeft het hoofd van de E.C.A.- m'ssie in Den Haag hiervan tele grafisch op de hoogte gesteld. De E.C.A. heeft d't jaar 61 miilioen dollar aan Indonesië toegewezen, doch na 30 November zijn geen schenkingen gedaan. Een E.C.A.-functionaris zei, dat de stap was gedaan na overleg met het State Department. De reden voor de stopzetting van de hulp was, dat een behoorlijke dis tributie en een behoorlijk gebruik van Marshall-hulp-goederen in In donesië onder de huidige omstan digheden niet kon worden ge waarborgd, zo werd meegedeeld. Het E.R.P.-program voor Ne derland zelf is vermoedelijk nog ongewijzigd. Naar aanleiding van het door een buitenlands persbureau ver spreidde bericht, volgens hetwelk de E.C.A. te Washington d« hulp verlening aan Indonesië in het ka der van de E.C.A. zou hebben op geschort verneemt het A.N.P. van beveogde zijde, dat hiervan aan de Nederlandse Regering niets offi cieel bekend is. Hst A.N.P. wendde z'ch giste renavond te half zeven opnieuw tot het departement van Buiten landse Zaken inzake de E.C.A.- hulp aan Indonesië. Een woord voerder van het Ministerie ver klaarde, dat van de intrekking der Marshall-hulp aan Indonesië hij de Nederlandse autoriteiten niets bekend is. Te Soerabaja is uit D-ogja te ruggekeerd de voorzitter van de Dewan Islam in Oost-Java, Hadji Noor Jasdn. Jas'n, die een half jaar geleden nabij de status-quo-lijn met enkele anderen ontvoerd en overgebracht werd naar Djogja, waar hij in de gevangenis werd opgesloten, ver klaarde bij zijn terugkeer te Soe rabaja, dat hij Zondag in de ge vangenis te Djogja tot de ontdek king kwam, (lat de gehele gevan genis leeg was. Sjarifoeddin, die hij daags tevo ren in een cel in zijn nabijheid had gezien, was verdwenen. Jasin en enkele anderen meldden zich ,bij de Republikeinse troepencom mandant, die zeide, dat het de be doeling was de gehele gevangenis aan de politiek van de verschroei de aarde prijs te geven. Jasin werd later door de Neder landse troepen aangetroffen en per vliegtuig naar Soerabaja te ruggebracht. De speciale correspondent van het Chinese blad Sin Po meldtr Welingelichte Republikeinse krin gen te Batavia hebben verklaard, dat wel vaststaat, dat 35.000 ge arresteerde communistische op standelingen thans in vrijheid zijn gesteld, tene'nde tegen de Neder landers mee te strijden. Mogelijk zijn ook de gearresteerde leiders in vrijheid gesteld, aldus Sin Po. Desbetreffende plannen waren reeds geruime tijd geleden door de Republikeinse regering be krachtigd en wachtten slechts op het geschikte ogenblik voor uit voering. er :eerd In :nd en vlc aar op bere en bij: TERNEUZJ as eens infl ander daij le inlichtind eeste gevall nen stellen| en of bel TELEF. 13 JSCHOENu PERSPETÏI adel Rossail NO'S, TERNEUZl llllllllllllllllllllllllfl prachtig| i'reesia eringen eil e rijk ijk ba.f •uaznauaaj, mts -eg ;jnz uba mo uegep aap ap jam fl I 0HB gUEciJ uassfi UI U00 JI UBA U3 UIJIJ apt N3AVI - NOSKt Tapuia ;oj fl .IE B/A 'Uijij uc1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1