Het Nederlandse memorandum RUWE HAHDEM Reacties via Amerikaanse radio Begroting van Sociale Zaken De besprekingen tussen Schuman en Sforza DE STRIJD ONI TIENTSIN Vooibereidingen voor zitting Veiligheidsraad fc/tS rarshtll"3r WOENSDAG 22 DECEMBER 1948. aan de Veiligheidsraad Een proteststaking in voorbereiding? granaat tussen Tegenspraak herovering van Djokja Minister Spaak kondigt nieuwe Ministeriële conferentie der Benelux- landen aan NIEUWJAARS- ADVERTENTIES a 75 cent Loonbijsiag ook voor gehuwden beneden 23 jaar Nieuwe Moefti van Jeruzalem Jhr. Michiels van Verduijnen bezocht Am. ambassadeur te Londen Verloop der acties Indonesië in „Witte Kerstmis" In West-Europa? Gewijzigde winstmarges en de Sigarenwinkeliers op Nederlandse actie Dr. Van Kleffens had onderhoud met de heer Lovett Telegram van principiële dienstweigeraars Telegrammen van E. V. C. geweigerd West-Europa eerste verdedigingslinie Censuur-maatreaelen n Indonesië WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig tot Woensdagavond. Overwegend droog weer. Meest zwaar bewolkt en plaatselijk nevel of mist. Zwakke wind tussen Noord en Oost. Overdag tempera tuur enkele graden boven het vriespunt. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Frankering by Abonnement: Ternee i Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Tel. 2510 Terneuzen - Na 6 uur 2073. DE VRIJE Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vi-ye Zeeuw" Verschynt dagelijks Drukkerij N.V. F 4e Jaargang No- 995. Firma P- J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs S>25 per kwartaal. ZON EN MAAN Maan 1948 Zon M Dec. Opk. Ond. Opk 22 8.46 16.31 23 8.47 16.31 0.40 24 8.47 16.32 1.39 25 8.48 16.33 3.03 26 8.48 16.33 4.28 27 8.48 16.34 5.53 28 8 48 16.35 7.17 29 8.48 16.36 8.32 30 8.48 16.37 9.33 31 8.48 16.38 10.18 Ond- 12.43 .12 55 13.18 13.21 13.38 1359 14.29 15.11 16.18 17.16 In het Nederlandse memoran dum dat aan de Veiligheidsraad is toegezonden, wordt een over zicht .gegeven van de besprekin gen die door de vertegenwoordi gers van Nederland sedert het uitroepen van de Indonesische Re publiek in Aug. 1945 zijn ge voerd en wordt de Indonesische Republiek er van beschuldigd de overeenkomsten van Linggadja' i en van de „Renville" niet te heo- Len nageleefd en te hebben ge doogd dat gewelddaden werden pepleegtt op Nederlandse en In- donesische officiële persoonlijk heden. Verder wordt erop gewe- Volgens een mededeling van de RV.C. heeft de O.V.B. (Onaf hankelijke Vakbeweging, die zich enige tijd geleden in Rotterdam van de E. V. C. afsplitste) de E. v. C. laten weten: „dat zij bereid is om elk ernstig en ver antwoord initiatief, dat het be ëindigen van het gewelddadige optreden tegen de Indonesische volkeren kan bevorderen, te on dersteunen". Het bestuur der E V. C. heeit naar het mededeelt hierop telegrafisch aan de O. V. B. voor gesteld, als inzet tot boycot der transporten van Nederland na-r Indonesië een proteststaking van 24 uur in de havens te organi seren en daartoe een comité van arbeiders, werkzaam in de ha vens, in te stellen. zen dat gewapende groepen de door de Nederlanders ge contro leerde gebieden zijn binnenge drongen. De actie die door de Neder landse regering is ondernomen, zo heet het verder in dit memo randum, heeft ten doel de Indo nesische bevolking in de gelegen heid te stellen, haar mening op democratische wijze te uiten, pn vrij te beslissen over de wijze, waarop zij wenst te worden ge regeerd. Met betrekking tot de gebeur tenissen, die het Nederlandse op treden van Zaterdag j.l. vooraf gingen, maakt de nota gewag vr een schrijven van Minister Hatta, d.d. 14 December, evenals van de weigering der Indonesische o- gering, de verzoenende voorstel len, die er in voorkomen, te aan vaarden. In verband hiermede verwijt de nota de president van de Repu- Februari a. bliek, Soekarno, en zes zijner ministers, zich onder voorwend sel van een officiële reis naar In dia te hebben willen onttrekken aan de mogelijkheid van een ac- coord Na er te hebben op gewezen, dat de Nederlandse regering mei zal wijken en geen harer plannen betreffende het toekomende sta tuut van Indonesië zal prijsgeven, noch de extremistische en com munistische elementen de ver wezenlijking van de wensen der overgrote meerderheid der Indo nesische bevolking zal laten be letten, uit de Nederlandse rege ring de wens dat de regering van de bevriende landen haar politiea zullen begrijpen en steunen. BRANDSTOF. Een bewoonster van een per- eel aan net Prins Mauritsplem te .jen Haag vulde Maan dag haar kachel bij met kolen uit een papieren zak. Plotseling weerklonk een luide ontploffing. De gealarmeerde brandweer be hoefde geen dienst te doen. Ge constateerd werd, dat een lucht- doeigranaat van 2 cm, die waar schijnlijk tussen de kolen lag, ont ploft was. De kachel werd zwaar beschadigd, doch in de kamer werd slechts geringe schade aan gericht. Naar aanleiding van door bui tenlandse persbureau verspreide berichten, dat een woordvoerder \an de Republiek te Parijs zou hebben verklaard, dat Djokja karta door Republikeinse troe pen zou zijn heroverd, verneemt het A.N.P. van bevoegde zijde, dat noch bij de militaire-, noch bij de burgerlijke autoriteiten Nederland enig bericht van A icard is binnengekomen. Volgens „De Peuple" heeft Mi nister Spaak tegenover de com- misie voor Buitenlandse Zaken van de Kamer verklaard, dat in s. een nieuwe minis teriële conferentie der Benelux- landen zal worden gehouden, tij dens welke getracht zal worden verdere voortgang te maken o.a. op het gebied der synchronisatie van de accijnsen op suiker, ben zine, alcohol enz. Het blad voegt hieraan toe, dat de Minister herhaald heeft, dat het in de bedoeling ligt op 1 Ja nuari 1950 tot de economische unie te geraken. Ruwe huid, Schrale lippen, PUROL verzacht en qeneestl voor het nummer dat Zater dag 1 Januari des morgens zal verschijnen kunnen we der geplaatst worden Voor Nieuwjaarswensen of gedichten groter dan 10 regels, zal 75 «ent meer wor den gferekend voor elke daarop volgende 10 regels of gedeelte daarvan. Inzending kan geschieden tot uiterlijk Woensdag 29 December. in dien De Minister van Sociale Zaken, de heer Joekes, heeft gisteren bij de behandeling van zijn begro ting in de Tweede Kamer mede gedeeld, dat de Regerirg bereid is de loonbijsiag van 1 per week ook te verlenen aan gehuwden beneden 23 jaar. De regeling kan wonden uitgebreid ners. echter niet tot ikostwin- Koning Abdoellah van Trans- jordanië heeft Sjeik Hoessan Meddin Jarallah, voormalig op perrechter van de Mohammedaan se religieuze rechtbanken in I a- lestina, aangewezen als Moefti van Jeruzalem in de plaats var, Hai Amin El Hoesseini. Sjeik Jarallah is reeds lang een vooraanstaande politieke tegen stander van de Moefti. De vorige Moefti was „de wacht achter de troon" van de Arabische regering te Gaza, die erkend werd door verschillende staten van de Arabische liga, doch niet door Koning Abdoellah. Terwijl de communistische strijdkrachten de ring om Tient sin steeds nauwer sluiten, waren de regeringstroepen gisteren in de straten van de stad bezig met het met behulp van zand zakken aanleggen van maehi- negeweer-stellingen en met het opwerpen van barricades, be staande uit omgehouwen boom stammen. Langs de hoofdstraat van de vroegere Italiaanse concessie te Tientsin wordt evenwijdig aan de spoorweg tussen Tientsin en Pei- ping, een citadel gebouwd, waar in het Italiaanse Katholieke zie kenhuis en de daarbij behorende kerk als versterkte punten wor den gebruikt. Tussen deze verdedigings-linie en de spoorweg bevindt zich een stratenblok, dat thans wordt versperd met gevelde bomen en prikkeldraadversperringen. Op de naar het centrum van Tientsin leidende hoofdwegen worden thans in haast, met behulp van zandzakken, machinegaweerstel- lingen gebouwd. Schietgaten waren zichtbaar tussen de zandzakken, waarmede de toegang tot het traliehek van de Katholieke kerk was ver sperd; de bij het vroegere Ita liaanse ziekenhuis toehorende apotheek werd omgezet in een grote machinegeweer-stelling. Het gebouw van het Italiaanse consulaat scheen rechtstreeks in de vuurlinie te liggen van ver sterkte punten, welke aan de overzijde van de straat zijn aan gelegd. Er worden voorbereidingen ge troffen voor de aanleg van een nieuwe uit versterkte punten be staande linie, hetgeen een aan wijzing vormt, dat men straatge vechten verwacht. De regeringstroepen hebben thans de spoorweg zowel ten Oos ten, als ten Westen van Tientsin opgebroken; de inwoners uit de meeste voorsteden zijn geëva cueerd. In berichten uit Chinese bron •ordt verklaard, dat de situatie Zuiden van Tientsin cntiek ten is. De regerings-troepen zcuden Hsiensjoekoe en Paitangkoe heb ben ontruimd, waardoor de weg naar Tientsin en zijn haven Tang koe open ligt. Ook uit Peiping wordt gemeid dat aldaar voorbereidingen voor straatgevechten worden aange- tioffen. De afgevaardigde van de Sow- jet-Unie bij de Veiligheidsraad, de heer Malik, werd gisteravond per vl'egtuig te Parijs verwacht. De delegatie van de Verenigde Staten heeft gistermiddag overleg gepleegd met de andere delegaties voor het ontwerpen van een reso lutie tot het staken van het vu ren, welke heden te berde ge bracht zal worden, aldus deelde de pressofficier van de Amer - kaanse delegatie, de heer Peil, mede. Hij zeide, dat Australië, dat het voorstel van de Verenigde Staten tot bijeenroeping van de raad steunde, te kennen had gegeven, dat het er de voorkeur aan gaf verder te gaan dan het verzoek van het vuren en het verklaarde hijIk bezocht de heer Lovett om te pogen enige opheldering te krijgen Inzake het standpunt van de Amerikaanse tegerirg en om te zien of beide zijden van de feiten op de hoogte zijn. Hij zeide, dat de Republikeinen in New York en elders berichten bekend maakte, dat Djokjakarta weer in handen der Republiek was. Hij deelde mede, dat hij juist een telefoongesprek met Den Haag had gehad en kon verkla ren, dat genoemd bericht geheel or.juist was. Op de vraag of hij verwachtte, dat de Amerikaanse regering de E.C.A.-for.dsen met het oog op de huidige situatie zou intrekken, ztide hij: „Hierop kan ik geen commentaar geven." Omtrent de mededelingen van Dr. Van Kleffens aan de pers meldt Reuter nog, dat hij ue vaag, of het onderhoud met Lo vett naar wens verlopen was, be- estigend beantwoordde Met na druk ontkende hij, dat de Mars hall-hulp was gebruikt voor zui veringsacties in Indonesië. De ongunstige reactie van het Ame rikaanse publiek weet hij aan het met kennen van de „werkelijke feiten". Jhr. Michiels van Verduynen. de Nederlandse Ambassadeur te Londen, bezocht gisteren de Am bassadeur van de Veren gde Sta ten te Londen, de heer Douglas, voordat deze naar Washington vertrok en gaf daarbij een verkla ring voor de hervatting van de acties van Nederland op Java en Sumatra. Naar men verwacht, zal de heer Douglas verslag over dit gesprek uitbrengen aan Pre sident Truman. In Londen heerst enigermate de onrust, dat de crisis in Indone sië, tenzij hieraan spoedig een eind wordt gemaakt door de Vei ligheidsraad, de onderhandelingen voor 'n Atlantisch pact, die thans te Washington gevoerd worden, misschien zullen bemoeilijken. Waarnemers te Londen zijn vai mening, dat het afstaan van Ne derlandse troepen voor een kolo niale oorlog in Zuid-Oost-Az indien de acties een aanzienlijk omvang zouden aannemen een verzwakking zouden betekenen voor de mogelijkheid van de Ne derlandse Regering om haar bf drage te leveren in de voorberei dingen voor de verdediging in het kader van de Westelijke Unie. Van officiële zijde wordt ge meld: In Midden-Java hebben Nederlandse troepen Bandjarne- gara, Rembang en Kalioerang bezet. In Oost-Java werd Wlingi in het Zuid-Malangse door Neder landse troepen bezet. Nederland se troepen landden bij Bagan Si Api A-pi op de Noordkust van Sumatra en hebben deze plaats bezet. Het Zuid-Assahanse werd volledig bezet en Nederlandse troepen gingen over tot zuive- West-Europa zal mogelijk dit jaar een witte Kerstmis hebben. Het Franse nationale meteorolo gische instituut voorspelt sneeuw en droog, koud weer en voor Pa rijs een matige Noord-Oostelijkf wind, terwijl het Britse ministerie van Luchtvaart verklaarde, dat in de Oostelijke en centrale dis tricten van Engeland „een lichte, natte sneeuwval" waarschijnlijk was. tot staken terugtrekken van de Nederlandse rjngvan £et district, en Republike'nse troepen in de posities, die zij vóór het uitbreken der onderhandelingen innamen, wilde vragen. De Nederlanders hadden ver klaard, dat hun act'es in Indone- sië heden om 12 .uur (Parijse tijd)-' voltooid zouden zijn, aldus de heer Peil. Hij meende echter, dat het hier niet een soort strijd betrof, die kon worden beëindigd volgens tijdschema. De Nederlanders zou den zeer veel te doen krijgen met het bestrijden van de guerilla-tac- t'eik, zo zei hij. Maandag hebben de voorziters van de Ned. Bond van Sigaren- winkeliersverenigingen, van de Ned. Kah. Bond van Sigarenw n- keliers en van de Ned. Bond van Ghr. Sigarenwinkeliers aan de Ministers van Economische Za ken 'n telegram verzonden, waar in zij in opdracht hunner hoofd besturen, hun ernstige ongerust heid uiten over de thans weer ge wijzigde winstmarges, daar de s gehouden met de circulaire van het college van Rijksbemidde- laars. Men zal eenvoudig hebben te bezien of de reglementen vol doen aan de voorwaarden daar voor gesteld Spr. deelt mede, dat tegemoet gezien kan worden een ontwerp beogende het hotel-, café- en res- taurantpersoneel te brengen an der de Arbeidswet 1919. De Minister verklaart niet be reid een overzicht te doen samen stellen van verantwoord geachte wijzigingen van de sociale voor zieningen in de ruimste zin; de kosten zullen een aparte rubriek moeten vormen; de Arbeidswet b.v. zal in dit verband ook bezien moeten worden. Het vraagstuk der werkge legenheid besprekend gaat spr. vervolgens nader in op de orga nisaties van het Rijksarbeids bureau. Uit de mededelingen van de Minister blijkt o.m„ dat in Nov. er 43.000 werklozen waren inge schreven, d.i. 13.000 meer dan is de voorafgaande periode. Sinds enige tijd is een commis sie werkzaam ter bestudering der werkgelegenheid; spr hoopt bin nenkort een grotere commissie te kunnen samenstellen, welke gal hebben na te gaan hoe de werk gelegenheid kan worden uitge breid enz. Voor het centrale comité va» samenwerking inzake beroeps keuzevoorlichting heeft spr. nader een subsidie van 6000 uitgetrok ken. In verhand met de emigratie wordt voorbereid de instelling ener commissie, welke heeft na tt gaan alle aspecten van de l&ndbouwemigratie, op welke wij ze waarborgen geschapen kunnen worden, dat de belangen der emi granten in het andere land ver zekerd zijn en op welke wrjize de organisatie te maken of te wij zigen zal zijn. Bij de replieken dient de heer Van den Bom (Arh.) een motie De Amerikaanse radio reageer de de gehele Zondag in het alge_ meen zeer ongunstig od de Ne derlandse zuiveringsacties. William Shirer zeide v.a het Mutual Broadcasting System m de normale Zondagsuitzending, waarnaar zeer velen lu sterden, dat het voor de Amerikanen moeilijk zal zijn de Nederlandse- verklaring voor deze actie te ge loven. De Nederlandse motive- ring dat men de terroristen zal onderdrukken, zal men memand wriis kunnen maken. DeJg. J{L dingen konden voorkomen in de nemmt'ende eeuw, maar met he den. Hij noemde de c „koudbloedige aanval .Hu merkte on dat deze stap mogelijk ge —Plakt wordt door de Amerikaan- h6t f^v^rnamelïkgegrêt*e5Jwas Kalioerang door Neder landse troepen bezet. Nederlandse troepen hebben Kalioerang, waar zich thans het hoofdkwartier van de Commissie i nc)g voortschrijdende weder-inschake- j beogende voor de loonoijslag ling van niet gebru kte tabaksver- loongrens van 3700 te ver gunningen de bestaansmogclijk- j:C[-,en wt 5000. heid van de huidige sigarenwinke- heer Haken (C.P.N.) ver- liers ernstig bedreigd, gezien de Llfcdigt een motie, waarin de re- steeds beperkte ver,.:^J£0 WOru— tttgenodiSti 'dé .:j Vinr» VlöHrvivPTl 'JCi O TT-i.«4-4 voor goede diensten bevindt, he- gelijkheid en de in hun bedrijven D G w _ari,eiders een Kerstgrati zet. merkbaar dalende koopkracht. TWEEDE KAMER. De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten, Dr. Van Kleffens, beeft Dinsdagmorgen cm 11.30 uur op zijn verzoek een onderhoud gehad met de wnd. ijjinister van Buitenlandse Za ken, Lovett. hetwelk een uur ge duurd heeft. Tegenover de pers macht door de Amerikanen Drew Pearson noemde in een nitzendin* via de American Broad casting Company de Indonesische Republiek „het laatstebolwerk teeen het communisme mAzie tn wide, dat de omstandigheid dat de Amerikanen Nederland in direct helpt bij zijn actie „een v de redenen is waarom wxi snel yrienden over ^DeazZ^repopulaire Amerikaanse JfoSeSator, Walter Wm- _v.pl] pnrak eveneens via de Anne rtcaii Broadcasting Company, oo> in deze geest. Hij zeide, dat In donesië spoedig de volgende over- winn'ng voor de communisten zal betekenen, omdat de Nederlandse koloniale 'overheersers de Indone siërs in de armen van het Krem lin zullen drijven, tenzij Amerika hen helpt met wapens en geld. Sidney Rogers, een zeer links georiënteerd commentator te San Francisco, d'e voornamelijk sprak voor dokwerkers, noemde de actie een slanaenaanval" en vergeleek haar met de Japanse aanval op Pearl Harbour en de aanval van de Duitsers op Rotterdam. Hij deed een beroep op het Ameri kaanse volk onmiddellijk alle fi nanciële steun aan de Nederlan ders in te houden. Zeer weinig radiosprekers spra ken in een zeer gunstige zin voor de Nederlandse zijde. Een van deze uitzonderingen was Joseph Harish, politiek commentator van d€Q het Columb a Broadcasting Sys tem, die in een Q'steren is een officieel com muniqué over de bijeenkomst van de Franse en Italiaanse Ministers van Buitenlandse Zaken, Schuman en Sforza, in Cannes uitgegeven. Het communiqué zeide dat tijdens de besprekingen, „die gekenmerkt werden door grote vriendschap pelijkheid, de beide Ministers een volmaakte overeenstemming ont dekten in de zienswijze van de Franse en Italiaanse, t.a.v. de voornaamste vraagstukan van het ogenblik., met name de behoefte aan een Frans-Italiaanse samen werking als een noodzakelijke ba sis voor een Europese organisatie. Na in dit verband de kwestie van een douane-unie bestudeerd te hebben, constateerden zij een gunstige ontwikkeling van het werk waarmede men bezig is, een I ontwikkeling, die de belofte in houdt van de verwezenlijking van deze grootse gedachte in de na bije toekomst." Schuman verklaarde na afloop tegenover verslaggevers, dat de Italiaanse koloniën, de douane unie en „vier andere vraagstuk ken, waarover niet tn bijzonder heden getreden kan worden" tot de besproken onderwerpen be hoorden. Schuman zeide, dat „het plan- Cripps" ter sprake was gekomen „doch op een zeer hoog en alge meen niveau". waarom wij India en Aan de Minister-President en aan de Voorzitters der beide Ka mers der Saten-Generaal is een telegram verzonden door de ruim drie° honderd gewetensbezwaar den tegen de militaire dienst, 3roadcasting ^ys j t e werk gesteld in de kampen toespraak tot het Geesbrug yiadder en Zwinderse- Amerikaanse volk de z^vern?g®" i veld, alsmede in de rijkspsychia- actie in verband bracht met oe trif.e inricijting te Woensel, met noodzaak.om devrcifete bewaren ^nckrmg van ongeveer vijf- tegenover tiv.teit. tig personen, die zich op grond van hun geloofsovertuiging afzq- SI® va» da Nf'onjl B™.d: I 7®» slechts spreekt voor radiostations dit dJe aan de Westkust sprak in dezeif- staken olt gdf Nederfandsè acte werd alsnog met o^tt^g van for- uitgevoerd, teneinde de democra- j meel juridis tie te bewaren*. Br om de vijande en zich bezwaren arbitrage te onderwerpen. aan Naar de E.V.C. aan het A.N.P. mededeelt, bood zij op 20 Decem ber te Amsterdam een telegram aan, bestemd voor het W.V.V. (Wereldvakverbond)inhoudende volg-ens de L.'V.C., een medede ling inzake de gewapende aanval van de Nederlandse troepen op het vrijheidslievende Indonesische volk en een verzoek stappen te ondernemen, die een spoedig ein de van de koloniale oorlog zouden kunnen bevorderen" De Directeur van het telegraaf kantoor Amsterdam deelde de E.V.C. mee, dat dit telegram ge weigerd is op grond van artikel 14 van de telegraaf- en telefoon- wet van 1904. In dit artikel staat, dat telegrammen geweigerd of gestuit kunnen worden, wan neer hun inhoud in strijd wordt geacht met de veiligheid van de staat, de openbare orde of goede zeden''. Naar het A.N.P. verneemt, is inderdaad zowel Maandag als gisteren een telegram van de E.V.C. geweigerd. iDe Tweede Kamer heeft giste renmiddag de algemene beraad slaging over de begroting van Sociale Zaken voortgezet. De Minister, de heer Joekes, be antwoordde de sprekers in een termijn. Opgemerkt was, dat de rege ling van een prestatietoeslag aan zijn departement de werkzaam heid der ambtenaren zou denatu reren en zou leiden tot een jaag- systeem Deze toeslag geldt uit sluitend voor typisten; de voor lopige resultaten zijn bevredi gend. Het ligt niet in de bedoe ling de regeling meer algemeen toe te passen. In verband met de vraag of het mogelqk is meer sociale attaché s in bet buitenland aan te stellen zegt de Minister in het oog te suilen houden of de wijze van voorlichting uit Londen en andere steden van dien aard is, dat ver sterking gewenst is. De Minister betocgt, dat de productie thans 21 hoger is dan in 1938. Opvoering is ge wenst. Onze handels- en beta lingsbalans vertoonde in 1947 een tekort van 1.5 milliard; voor dit jaar zal het vermoedelijk 1.1 1.2 milliard zjjn. Komende tot de gevoerde loon- en prijspolitiek merkt spi' op, dat deze gericht is op het behou den van een levenspeil, dat so ciaal gerechtvaardigd en econo misch verantwoord is Uitvoerig gaat hij r.a de vermindering der subsidies op levensmiddelen en de verlening van een loonbijsiag. O.m. merkt bij op, dat al zijn prijsverhogingen niet gelijktijdig met de biJslagregeltaa ze deel uitmaken van berekenin gen voor de nieuwe regeling. Ook een verhoging der gas- en electriciteitstarieven is er in ver werkt; men moet dus straks niet schrikken als deze verboging komt. O.a. wijst hij er op, dat het be drag van de loonbijsiag ook be zien moet worden in deze om standigheid, dat het bedrijfsleven deze last heeft te dragen. Hij vindt het weinig vruchtbaar om in te gaan op de opmerkingen van de heer Haken, omdat nu eenmaal gewoonte is van de C. P. N. hoog te willen uitgaan bo ven wat de regering voorstelt. De vraag of de loongrens ver hoogd kan worden van ƒ3700 tot 5000 besprekend, zegt de Mi nister, dat daar toch wel zeer grote bezwaren aan verbonder zijn. Op de eerste plaats wegens de kosten en vervolgens ook met het oog op de middenstand. Ook verhoging tot 4000 zou geen aanbeveling verdienen, om dat door het voortschrijden van de loongrens van 3750 men achterop zou komen door verlies v an aanspraken uit hoofde van sociale verzekeringen De Minister zet nog eens uit een waarom jonggehuwden bene den 23 jaar niet in de loonbijsiag zijn opgenomen, o.m. merkt hij daarbij op, dat de kinderhijslag- regeling niet aan een beperking is gebonden, zodat de uitbreiding ervan deze groep ten goede kan komen. Naar aanleiding van de vraag, van de heer Haken een Kerst gratificatie van 2 voor alle werknemers te verlenen, zegt de Minister, dat daarmede 120 tot 130 millioen gemoeid zou zijn. Men dient wel aan de financiële consequentie van dergelijke ver langens te denken. Overigens merkt hij op, dat in de Sowjet- zone van Duitsland alle Kerst gratificaties zijn afgeschaft. Of de kinderbijslagregeling be vredigend is, Is een vraag waar over ook in de Kamer verschil van mening heerst. Aan de Stichting van de Ar beid is thans advies gevraagd over de vraag of er aanleiding is voor verhoging van de kinder bijslag. Het grote probleem is of het lement prestatiebeloning of be hoeftebeloning op de juiste wijze j uitgewerkt. Het advies aan de Stichting van de Arbeid is met spoed gevraasd- Het kabinet zal r 7.ich dan Over hot>u.„> te b» raden. De Minister verklaart, dat geen post op de begroting kan worden gebracht voor kinderbijslag ten behoeve van de ongehuwde moe ders. Ten aanzien van de kinderbij slag aan zelfstandigen geeft de Minister te kennen, dat er een interim-rapport van de commis sie-Van Rhijn aan hem is uitge bracht, dat thans in het kabinet aan de orde is. Aanvulling van de kinderbij slag kan geschieden door sociale fondsen; de Stichting van de Ar beid is er in gekend en het col lege van Rijksbemiddelaars heeft te kennen gegeven, dat derge lijke fondsen werkzaam kunnen zijn. Kort te voren waren er pu blicaties gekomen over enige be- irijfsfondsen, waardoor de indruk is gewekt, dat er geen rekening ficatie te verlenen. De heer Haken dient voorts 'n motie in, waarin gevraagd wordt voor de ouden van dagen de uit keringsnormen in overeenstem ming te brengen met de wensen neergelegd in het adres van de Eond van Ouden van Dagen ad. Ï2 Oct. j.l. In een derde motie worden maatregelen gevraagd, om te ko men tot loonsverhoging, omdat de lonen niet meer in overeen stemming zijn met de kosten van het levensonderhoud. De heer Weiter merkte o.m. op, dat emigratie van anderen c'an boeren zeker zo hard nodig is; daarom betreurt hij het, dat de door de Minister in uitzicht gcAtöide commissie alleen de landhouwemigratie zal bestude ren. Te half zes werd de vergade ring geschorst tot des avonds acht uur. De permanente militaire com missie, opgericht door de commis sie voor de defensie van de vijf landen, die het pact van Brusse'. hebben ondertekend, heeft met goedkeuring van de vijf Ministers van Defensie besloten, dat West- Europa de eerste verdedigingslinie zal zijn, aldus heeft de Belgische Minister van Defensie, kolonel Raoul de Fraiteur aan de commis sie voor de defensie van de Belgi sche Kamer van Afgevaardigden meegedeeld. Na besloten te hebben, dat West- Europa een geschikt gebied zou zjjn voor een gevecht in de eerste linie, heeft de commissie een plan opgesteld voor het vormen van een gemeenschappelijk milirair po tentieel, inclusief manschappen en economische hulpbronnen, al dus de Minister. De permanente commissie is begonnen met het opstellen van een inventaris van oorlogsmateriaal, dat in het bezit is van de vijf mogendheden. België's bijdrage aan de militai re uitrusting zou bestaan uit de productie van vliegtuige* met straalaandrijving, waarvan de romp uit Nederland zou komen. De Nederlandse censuur heeft het overzenden verboden van alle berichten, die door Radio-Kediri. het enige zendstation op Java. dat nog in handen is van de Repu blikeinen, zijn verspreid. De cen.- suur-dienst heeft anderzijds for meel de verspreiding verboden van alle militaire berichten, uitge zonderd die, welke in de officiële communquë's zijn vervat.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1