AerJ b i *88111 'D Actie der Nederlandse troepen in Indonesië begonnen ;pienwetf e Mm i RADIOREDE Dr. BEEL m Djogja geheel door parachute-troepen bezet Soekarno, Katta, Sjahrir en anderen geïnterneerd o vrj Frankertng bQ Abonnement: Terneuzen weersverwachting Waarschuwing wan Generaal Spoor Censuur Ingesteld Djogja geheel bezet Soekarno, Hatta, Sjahrir en anderen geïnterneerd Hét verloop van defacties si by: otjRNEUzF :h IbHOENll iAnspETi| j |l Rossa pop's. EU E erfRNEUül L>| hi i:i ut! Jrijk bdl m ,lMI f{ In g 1 w; uass';« wirawraoaa 8?. ovupmu bi mm—mm* medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Aanhoudende vorst. Droog weer met op de meeste plaatsen veel bewolking. Mati ge, tijdelijk vrij krachtige Oos telijke wind. Ook overdag bijna oveal lichte vorst. dvertentieprfl*: MAANDAG 20 DECEMBER 1048. 4e Jaargang No. 993. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Temeuzen per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzendiirw advertenties tot des namiddags S uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 cent: iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven ondec nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De Nederlandse Regering heeft Zaterdagavond de volgende ver klaring gepubliceerd: Na de besprekingen in Indone sië, eerst door Minister Stikker, later door de Ministers Sassen en Stikker en de gedelegeerden van 't Opperbestuur en andere vertegen woordigers der republiek gevoerd, zag de Nederlandse Regering zich verplicht vast te stellen, dat er geen uitzicht was op afdoende maatregelen vanwege de republiek om een eind te maken aan de tal rijke en steeds toenemende geweld dadige bestandschenclingen, terwijl evenmin kon worden verwacht, dat de republiek tot een regeling- op de grondslag der Renville-over- eenkomst zou medewerken. Onder die omstandigheden verwittigde de Nederlandse Regering de Cammis- lie van goede diensten ervan, dat aij tot haar ernstig leedwezen tot de conclusie moest komen, dat verdere onderhandelingen en be sprekingen, hetzij direct, of onder de auspiciën van de Commissie van goede (hensten, geen nut meer konden hebben. Gedurende enige jaren heeft «je Nederlandse Regering bij voortdu ring getracht tot 'n overeenkomst t© geraken, waarbij de republiek een integraal deel zou worden van ie te vormen souvereine Verenig de Staten van Indonesië. Onlangs ju ook iin de Grondwet vastgesteld, dat volgens deze beginselen zal worden gehandeld. Het is echter telkens weer onmogelijk gebleken met de republiek tot werkelijke uitvoering der gesloten overeen komst te' komen. Een regeling terzak^van de uit voering der Linggadjati-overeen- komst, aanvaard door Sjahrir, werd indertijd door Djogja ver worpen. Evenzeer kort daarop de regeling, overeengekomen met Siarifoeddin. Ook thans bleken verwachtingen, gewekt door be sprekingen tussen Minister Stik ker en Drs. Hatta, te niet te wor den gedaan, nadat oppositie in Djok.ia was losgekomen. Sedertdien werd een brief van Drs. Hatta ontvangen, waarin de- ae sprak van een misverstand en over een aantal punten nader zijn zienswijze weergaf. Gezwegen werd echter over maatregelen te gen de bestandsschendinigen, ter wijl voorts te kennen werd gege ven, dat de brief was persoonlijk, onofficieel en vertrouwelijk. Bo vendien werd op verschillends we zenlijke punten een voorbehoud ge maakt. dat de betekenis ervan twijfelachtig deed zijn. Terwijl de brief zonder meer Generaal Spoor heeft via de ra dio een waarschuwing gericht tot allen, die „zich mochten schuldig maken aan toepassing van de tac tiek dier „verschroeide aarde". Hij ze'de, dat het hem hekend was dat hieromtrent plannen be stonden in het republikeins gebied. Ieder, die aan dergelijks plannen uitvoering geeft, stelt z.ch bloot •an de strengste strafmaatrege len, aldus Generaal Spoor. Voors is bericht, dat Darmate- tfawan, de persoonlijke' vertegen woordiger van Hatta te Batavia, en enkele andere republikeinen gearresteerd zijn. Hoewel Batavia het aanzicht •ood van een stadsbeeld op een gewone Zondagochtend, was het aanvangen van de -icbe hoornaar geweest aan het gedreun van veld geschut, dat bij het aanbreken van ie dag verneembaar was. Officieel is medegedeeld, dat met ingang van Zondag n verhand met de genomen maatregelen cen suur is ingesteld onder meer op alle perstelegrammen, krachtens de verordening Militair Gezag 84. Er is opdracht gegeven, het inge stelde preventieve toezicht op vlotte en soepele wijze te doen uitoefenen. geen uitgangspunt voor nieuwe be sprekingen kon vormen, heeft de Regering gemeend de republiek gelegenheid te moeten geven de brief alsnog aan te vullen door een haar bindende verklaring omtrent een aantal punten, in het bijzon der: a. De opneming van de repu bliek in het federale bestel op de zelfde voet als de andere delen der federatie b. De regeling van de positie van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in de overgangstijd, zoals in het besluit inzake het be wind in Indonesië in overgangstijd opgenomen en c. De voorzieningen betreffen de de federale weermacht, de staat van oorlog en beleg en de toestand van onveil'gheid d. Het onverwijld nemen van maatregelen voor effectieve be ëindiging van de bestandschendin gen en de evacuatie van de infil tranten. Ware een dergelijke verklaring verkegen, dan zou de Regering bereid zijn geweest de besprekin gen te heropenen. Ben antwoord van de republiek is niet binnen de gestelde termijn binnengekomen,, terwijl om ver lenging van die termijn niet is gevraagd. Integendeel is geble ken, dat de republikeinse rege ring zich op dit critieke moment in de onmogelijkheid heeft ge plaatst om een definitief antwoord te geven, doordat de president der republiek, Soekarno, heeft aan gekondigd met zes van zijn mi nisters Djocja te zullen verlaten met bestemming naar India, het geen inmiddels Is geschied, ter wijl de minister-president Hatta van dit presidentiële kabinet zich voor de duur van twee weken ziek heeft gemeld. Onder deze omstan digheden ontbrak dus elke moge lijkheid, dat op korte termijn ver betering zou worden verkregen in de onhoudbaar geworden toestand In Indonesië. Hierbij moet er in het hij zonder op worden gewezen, dat het aan tal bestandsschendingen voortdu rend stijgende is. Militaire com mandanten op republikeins gebied hebben duizenden republikeinse soldaten doen filtreren in andere gebieden, waar in het hijzonder hij voortduring aanslagen worden gepleegd op Indonesische bestuurs ambtenaren. Sedert Augustus zijn bijna 300 van deze Indonesiërs vermoord, terwijl voorts velen ge wond zijn of ontvoerd. Daarnaast bleek, dat de repu bliek, in verband met de voor nemens tot het instellen ener fe derale interim-regering tegen 1 Januari, voorbereidde het ontke tenen van grote acties in alle niet onder haar controle staande ge bieden en dat hevige bedreigingen werden geuit tegen degenen, die tot samenwerking met Nederland bereid waren. Onder deze omstandigheden acht de Nederlandse Regering het niet mogelijk, zich opnieuw te hege ven in besprekingen, die, naar de ervaring geleerd heeft, zonder uitzicht moeten worden geacht. Zij kan niet werkloos toezien hij het voortduren van de verwarring, de bedreiging en de geweldig- heden De Nederlandse Regering is dan ook niet bereid, waar de regering der republiek in feite geen maat regelen neemt tegen de bestands schendingen, harerzijds het be- bestand te handhaven en verder te gedogen, dat van reovblikeins gebied uit de acties in andere ge bieden worden geleid. De Regering heeft zich daarom genoodzaakt gezien om, met ge bruikmaking van de bevoegdheid in artikel 10 van de bestands- overeenkomst verleend, deze op te zeggen en haar vrijheid van handelen te hernemen. s Zij is overtuigd, dat èn onder de republikeinse regering èn onder de bevolking van het republikein se gebied, zich velen bevinden, die niets liever willen dan construc tief mede te werken aan de op houw van de federatie, aan welke Nederland zo spoedig mogelijk de souvereiniteit wil overdragen. Tegen hen is de actie, waartoe opdracht is gegeven, niet gericht. Zij is wèl gericht tegen de ter roristische en ongedisciplineerde elementen ln de republiek, welke iedere constructieve arbeid onmo gelijk maken. De toekomstige staatkundige inpassing van het republikeins gebied zal geschieden op de grond slag van de beginselen van Ling- gadjati- en de Aenville-overeen- komst en van het overleg thans ook in de Nederlandse Grondiwet voorgeschreven. Het besluit inzake het bewind in Indonesië in overgangstijd, dat heden wordt afgekondigd, laat uitdrukkelijk de mogelijkheid open tot zodanige inpassing op de voet van het nader met vertegen woordigers dier gebieden te ple gen overleg. De Nederlandse Re gering zal haar toezeggingen met betrekking tot de staatkundige hervormingen en de stichting va,n een onafhankelijke souvereine Verenigde Saten van Indonesië, in een unie met Nederland op voet van gelijkheid verhonden, volledig nakomen Nederland heeft getoond bereid te zijn mede te werken tot het openen van de weg naar de vrij heid van Indonesië. Deze vrijheid is echter alleen mogelijk met waarborgen tegen overheersing door de extremistische elementen in de republiek, die de democra tische rechtsordeonmogelijk zou- den maken. De wereld moge dit begrijpen. In de ochtend van 19 December te kwart vóór 7 zijn Nederlandse parachutisten geland in de omge ving van Djakja. Het vliegveld Magoewo, 8 km ten Oosten, van Djokja, Is onbeschadigd in hun handen gevallen, waarna kon worden aangevangen met het in brengen van luchtlandingstroepen. Nederlandse troepen, die van uit Gombong, in Midden-Java, in Oos telijke richting oprukken, hebben Karanganjar bereikt, welke plaats enkele km Oostelijk van de voor malige bestandslijn ligt. Voorts hebben Nederlandse troepen in Mldden-Java op vele plaatsen de voormalige bestandslijn overschre den. Kort na middernacht zijn Nederlandse mariniers, gesteund door eenheden van de Kon. Ned. marine geland op de Noordkust van Qost-Java, welke landing vol gens het plan verliep. Op Sumatia hebben Nederlandse troepen de voormalige bestandslijn overschre den. Reuter seint nog, dat de lan ding der parachutisten op het vliegveld bij Djokja de verdedi gers van het vliegveld blijkbaar volkomen heeft verrast, ofschoon er reeds enige weken geruchten over de op handen zijnde Neder landse actie de ronde deden. Vol gens waarnemers zou de aanval op dit vliegveld, die door per vliegtuig aangevoerde legereen heden wordt ondersteund, het be langrijkste object van de aanval der Nederlanders zijn. Naar men meent te weten, is de bedoeling van de landing der mariniers op de Noordkust tussen Soerabaja en Semarang, bet uitvoeren van een afleidingsmanoeuvre ten behoeve van de opmars uit de richting van Semarang. Volgens een te Batavia uitgege ven communiqué ls Djogja geheel door Nederlandse parachute-troe pen bezet. Op verschillende luisterposten te Batavia was radio-Djokja Zon dagochtend na 10 uur niet meer te vernemen. Volgens een uitzending van de dienst _L,egercontacten via radio- Indonesië werd gistermiddag mee gedeeld, dat kort na de bezetting van Djogja, president Soekarno, de vice-president Mah Hatta, de oud-premier Soetan Sjahrir, air- cohhodore Soeuadarpa, de minis ter van buitenlandse zaken Hadji Agoes Salim, en een twaalftal an dere republikeinse autoriteiten ge ïnterneerd werden. Zij zijn onder gebracht in het paleis van de pre sident of de ambtswoning van de vice-pesident. Van officiële zijde wordt aan dit bericht toegevoegd, dat Soekarno bet voornemen had dezer dagen in gezelschap van enige minis! ers en aviseurs naar India te gaan, het geen op 16 dezer door hem in het openhaar was aangekondigd in een dagorder. Voorts was het de Regering bekend, dat aan de re publikeinse vertegenwoordiger van New Delhi de komst van Soekar no op 20 December aldaar aange kondigd was. Soekarno zou 17 dezer vertrekken om via Fort De Cock, waar hij de 18e 's avonds een receptie zou houden, naar Rangoon in India te vliegen. Aan gezien geen tegengesteld bericht meer werd ontvangen, werd ver vracht, dat de els conform het op gestelde programma zou worden uitgevoerd, zodat de Regering in haar communiqué van Zaterds.u dit bericht als een vaststaand feit naar voren heeft menen te kun nen brengen. Blijkens Zondag ont vangen persberichten is echter het vliegtuig, dat Soekarno zou komen halen, in Singapore onklaar ge raakt Hieraan is het toe te schrij ven, dat Soekarno niet uit Djogja heeft kunnen vertrekken. TpansDortvliegtuig landt op het vliegveld van Djogja. Van officiële zijde wordt gemeld, dat in het Zuid-Westelijk deel van Midden-Java Nederlandse troepen in opmars Keboemen passeerden. In Oosi-Jiava bezetten Neder landse troepen Pepandjeng. In Noord-Su.rnatra werden on,ge- veer 100 km ten Zuiden van Tand jongbalei de plaats Rantauprapat bezet. Na de bezetting van het vlieg veld van Djogja landde aldaar een Catalina-transportvliegtuig- met 7 passagiers. De piloot was 'n Ame rikaan. De piloot en de passcgiers zijn geïnterneerd voor een onder zoek. In de officiële mededeling, waarin melding werd gemaakt van de Internering van republi keinse autoriteiten, werd eveneens staats-secretaris Pringgodigdo ge noemd. MARINIERS LANDDEN AAN DE NOORDKUST VAN JAVA. Volgens van militaire zijde ver kregen berichten heeft de landing van de mariniers gisternacht plaats gehad te Toeban, 85 km ten Westen van Soerabaja. BIJZONDERE ZITTING VAN DE VEILIGHEIDSRAAD De Voorzitter van de Veiligheids raad, de heer F. van Langenhove, heeft te Parijs bekend gemaakt, dat hedenochtend een bijzondere zitting van de Veiligheidsraad voor onderzoek naar de Indonesi sche kwestie zal worden gehou den. Het verzoek tot het houden van deze zitting is geschied door de Amerikaanse afgevaardigde, Dr. Jassup. De Australische gedele geerde verenigde zich met dit verzoek. De Hoge vertegenwoordiger van de Kroon, Dr. L. J. M. Beel, hield Zondagochtend voor radio-Batavia een redevoering waarin .hij o.m verklaarde: „Nu ik neden voor de eerste maal in mijn ambt als hoge vertegenwoordiger van de Kroon het woord richt tot u allen, die hier in Indonesië leeft en werkt, doet het mij leed dat dit woord 'n hoogst ernstig woord moet zijn. Enige weken geleden heb ik mijn ambt aanvaard met de bedoeling om geheel in overeenstemming met de mij gegeven opdracht binnen de kortst mogelijke termijn voorbereidingen te treffen voor de invoering van een nieuw bestel ln Indonesië, op de grondslag van 't gedurende de laatste maanden met - zo gunstig resultaat gevoerde over leg met de vertegenwoordigers van de deelstaten. Met het instellen van het ambt van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon heeft de Nederlandse Re gering definitief een einde willen maken aan de oude vormen van gezagsverhoudingen en luidde zij een nieuwe fase, een overgangs fase naar het uiteindelijk gemeen schappelijk nagestreefde doel: vor ming van een vrij, onafhankelijk, federaal Indonesië, in. Dat de overgangsfase noodza kelijk, ja onmisbaar is, zal duide lijk zijn voor een ieder, die over weegt welke omvangrijke en con structieve arbeid in Indonesië nog moet worden verricht, wil het vrije en onafhankelijke federale Indone sië op hechte grondslag zijn ge fundeerd, en de voorwaarden in houden waaraan een goed geor dende rechtsstaat noodzakelijk be hoort te voldoen. Daarenboven dient ln gemeen schappelijk overleg te worden ge werkt aan de vormgeving van t vrijwillig samengaan van Indone sië en Nederland, verenigd met Suriname en Curacao in de voor genomen Nederlands-Indonesische unie. Het behoeft geen betoog dat bij al deze overwegingen, zomede bij het gevoerde federaal overleg steeds nog hoop werd gekoesterd, dat uiteindelijk ook de republiek de haar toekomende plaats in het fe deraal verhand zou willen inne men en haar constructieve bijdra ge zou willen leveren aan de op bouw van het grote geheel. Dit toch was geheel in overeen stemming met datgene wat de re gering van Djogja vrijwillig heeft aanvaard, aanvankelijk bij het ac- coord van Linggadjati, vervolgens in de overeenkomst, welke ten overstaan van de Commissie van Goede Diensten werd gesloten aan boord van de Renville. Dat het de Nederlandse Rege ring hoge ernst was, om dit doel tot het uiterste na te streven, is wel zonneklaar gebleken uit de 1b de afgelopen weken door haar ge volgde gedragslijn. Nadat in maandenlange gevoer de besprekingen vruchteloos was gepoogd om tot een reële uitvoe ring van de Renville-overeenkomst te komen, heeft de Nederlandse Regering in de loop van de maand November van dit jaar tot twee maal toe een ministeriële missie naar Indonesië gezonden, daar mede onomwonden tonende het uiterste in het werk te stellen om tot een vergelijk te komen Tevergeefs. Het is helaas niet mogelijk gebleken om voorwaar den voor een reëel samengaan te scheppen. De republikeinse rege ring bleek hiertoe niet bereid, in elk geval niet bij machte. Voor een reëel samengaan dien den enige preliminaire voorwaar den te zijn vervuld. In de eerste plaats deze, dat de veiligheid van lijf en goed dient te zijn verzekerd voor iedereen ln geheel Indonesië, ongeacht ras, nationaliteit, gods dienst of welke andere onderschei ding ook. Dit houdt in, dat onver wijld een einde dient te komen aan Infiltraties van gewapende benden uit republikeins gebied in andere Deelstaten, aan talrijke ontvoeringen, aan alle ondergronds gewroet, aan alle ophitsing, ge weldpleging, rampok, moord, aan het onnoemlijk grote leed dat te lang reeds werd en nog steeds wordt veroorzaakt onder weer loze onschuldige plattelandsbevol king, aan alle vernielingen, welke in economisch opzicht nog dage lijks plaats vinden. Het is voorts duidelijk, dat aan toetreding tot federatief verband vooraf moet gaan de verklaring dat de republikeinse regering be reid ls de daaruit voortspruitende consequenties te aanvaarden en met name niet door haar kan worden opgeëist een positie, die in we2en onderscheidend is van die van de overige Deelstaten. Er kan geen sprake zijn van een domineren door een der Deelsta ten over de andere. Hiermee toch zou de gehele opzet van iedere federatie teniet worden gedaan. De voor de overgangsfase in ge meenschappelijk overleg met de vertegenwoordigers van de pre- federale regering en de vertegen woordigers der Deelstaten ont worpen staatkundige regeling, welke werd neergelegd in het ont werp B.I.O. (bewindvoering Indo nesië in overgangstijd), steunt op het federale beginsel. Daarin zijn de verhoudingen tussen de Deel staten onderling bepaald. Tevens zijn hierin vastgelegd de verhou dingen tussen de Deelstaten en de federale regering, alsmede tussen deze en de hoge vertegenwoordi- op bere IA CXH* 'eens inf ider dal| dichting fce gevall stellen| of bel ELEF. 13 Aai machtig feesia jongen fil de ei uo uagnr aap /I m m m t uoa ta i.3 j IVI. UBA fill jlSOf ltó] N3AVB j 'S N'OSfit rlS }OJ til

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1