GEMEENTERAAD m TERNEUZEN ferr'asl.'»e^»s5 •jsva ïr-asJ?a srvr^v®r£ FILMAVOND Joseph in Egypte Kerst-Uitvoering sHr^V'sïvï Dr. D. Dorrepaal Bizondere Adventsdienst Het Leger des Hells „ThuiswacUloureau" Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland 1 Boerenleenbank Schoenmagazijn Vd/? Fijne Vleeswaren Hout zondei bon r ^ïn EE DOOS VAN DOKTER SILA SPORTNIEUWS Gemeente Terneuzen Wat brengt de Radio? SCHAKEN A. J. SCHIRRIS Administratiekantoor Slagersvakonderwijs Voor Luxe en Aparte SCHOENEN Fa E. A. IJsebaert Bloemenhuis „FLORA" Klompen Flink Pand l fgaooo Kosten en v°«?w i...m V.V. TERNEUZEN TERNEUZEN 2 MIDDELBURG 2 Kerst-Oratorium „CHRISTUS' GEBOORTE" I I Philippine Hebt U ook belangstelling voor het werk van de Plattelandsjeugd PH. HAAK ...Gehoor- Apparaten Zitting: Maandag 20 Dec. a.s. van 2—6 uur. Batterijen voor Ge hoorapparaten steeds in voorraad. Radio Tazelaar Noordstr. 21 Tel. 2361 Terneuzen 1- Anlr /1o VlOPT vergaderde de i zelfs door de week. Ook Donderdagavond g voorzit- Colsen was liet volkomen raad der gemeente onder voorzit^ da1 Schap «ffl burgemeester Mr P Uneven die in zijn openmgs- 3nord het onlangs overleden Slid, de heer Van Strien, her- Serna werd in vlot tempo een routine-arbeider in vaste dienst de r^ren H M. Ploegaert en J. Ha melink laatstgenoemde tot nu toe werkzaam als arbeidscontrac- tant bij de plantsoenen^ Tot leden van de Commissie van Toezicht op het M. O. werden herkozen de heren A. C. S. van Breda Vriesman, Ir. G, P- M. ui tótter, S. W. Henry Ir. A. P. Undenbergh en Mr. P. H. w. ^Voorts werd benoemd tot lid Adviescommissie Woonruimtewet, jeSwerlHÏ Mj"»' gronden nabij de Staalfabnek^ De aanstelling van een maat schappelijk werkster vormde aan leiding- tot enige discussie. vragen mededeelde, dat deze werkster zal samen werken met Buster Oommijs en contact zal nemen met de kerken. Na.nog de heer polsen met het voorstel eens en zeide, dat dit ook in vele andere gemeenten op Zon dag mag. Voorts verklaarde hij, dat de middenstand er mee ge baat zal zijn en niemand hieraar: aanstoot zal kunnen nemen. Spre ker hield vervolgens een warm pleidooi voor aanneming van het voorstel. Nadat ook de heer Van Alphen zich voorstander had getoond, wierp de Voorzitter de vraag op. hoe het dan met de Zondagswet moet, daar de Raad hierin niet kan beslissen, waarop wethouder De Vos repliceerde, dat hiervoor in deze wet toch ruimte gela ten is. Wethouder Den Hamer ver klaarde gedrongen te zijn, deze zaak principieel te stellen. Hij zal onmogelijk zijn stem aan het voorstel kunnen geven. Spr. had gehoopt, dat deze wijziging met zou worden voorgesteld, want hii zal ook nu toepassing van de Zon dagswet op ander terrein moeten vragen. De heer F. Dieleman is het eens met de heer Den Hamer, wil alle vermakelijkheden op Zondag ver bieden, "vindt deze weg verkeerd en meent, dat Terneuzen niet beter zal worden van de wijziging Ook de heer Ollebek is het eens l met de twee voorgaande sprekers. Ten slotte wordt de wrvzigm aanvaard met vóór de stemme.- van de heren Van Alphen, De Waal (K.V.P.), De Vries, De Vos. Hemelsoet, Dieleman (P. v. d. A.), Lindenbergh (V.V.D.), en (polsen (Vrije Kath.) en tegen de heren F Dekker, Ollebek (C.H.), Den Hamer (A.R.), F- Dieleman (iS. G.) en Henry (P. v. d. A.) Een voorgestelde wijziging om op Zondag radiomuziek in café's toe te laten wordt aangenomen door dezelfde en verworpen door de vorige tegenstemmers. Voor beide wijzigingen zal de Voorzit ter onderzoeken of deze ter ver nietiging aan de Kroon moeten worden voorgedragen als zijnde in strijd met de Zondagswet. Bij de rondvraag antwoordt de Voorzitter op vragen van de heer Henry, dat zonder succes reeds is getracht te komen tot eer spoorverbinding Terneuzen—-Sas van Gent en tot weder in dienst stellen van het treintje Hoede- kenskerke-Goes. Hij. zal deze zaak echter nogmaals bezaen. Z.i. is ook nodig een busdienst Markt-Station in Terneuzen Na de heer De Waal nog te hebben geantwoord, dat voor het weggedeelte nabij de O. L. School te Sluiskil een inhaalverbod op het programma staat, wordt ta ruim kwart over elf de vergade ring gesloten. Ym Eerst toen hij door talloze poli- tie-ag enten was omringd, begreep Basil, dat men iets tegen hem had Onze vrienden verlieten ae krant niet nis reporters, maar als g .Ts" u"nlet de filmspeler Mugli Basli?" vroeg ,de commissaris verbaasd, toen hij Mugli tegen over zich zag. ,,Dat wa3 ik" gaf de detective toe. „De laatste maanden was ik dictator op Mars. Ik heb de pla neet een democratische regering gegeven en ben teen heengegaan. Dezelfde wantrouwende blik, die Basil bij de hoofdredacteur had opgemerkt, verscheen nu op het gezicht van de commissaris. Mug. sloeg ditmaal niet meer, als een lam liet hij zich wegvoeren in een politie-auto. Bim dacht onderwijl diep na. VOETBAL- EERSTE KLASSE DISTRICT I- Xerxes—ADO; Stormvogels— nnT,lee. Van I Sparta; DOS—Ajax; Blauw-Wit— nj^,We i™,rork meende de heer DISTRICT II. teirjk Bolwerk meende de heer Henrv dat de plaats met geluk kig gekozen is, daar de gemeente Sch IWst naar de andere kant uitbreidt, en bracht de heer Col sen het sportterrein voor Sluiskil ^Wethouder Den Hamer deelde trede, dat de Oesterputten te duur zouden zijn geweest, daar deze zouden zijn geweest, daar deze Ahead 1IL51 OIL a*. Neptunus—DWS; Henmes DVS lEDO; ZeeburgiaKFC; HBS VSV; DHCFeijenoord. DISTRICT III- Hengelo—NEC; Ensch. Boys— Enschede; AGOW—Zwolse Boys, Quick N.WageningenBe Quick DISTRICT IV- LimburgiaBrabantia; Juliana _^MVV; TSCNAC; De Spech ten—Helmond; Willem n—VW. DISTRICT V- GVAVFrisia; Leeuwarden yljziging van de I Heerenveen; Velocitas—Friesland de vermakelijk-1 AchillesSneek; Emmen HSC. DISTRICT VI- FSVKerkrade; LongaSp.cl. Emma; BlerjerheideEindhoven; HelmondiaNoad; Sltt. Boys Maurits. DISTRICT IV. TWEEDE KLASSE B. InternosVlisslngenDe Zeeu wen—DOSKO; Alliance—RAC; HeroBreskensGoesRBC DERDE KLASSE F- Aardenburg—Oostburg; Hoofd plaat—Axel; Steen—Terneuzen; Com BoysClinge; Hontenisse IJzendijkê; HulstSluiskil. VIERDE KLASSE G. De PatrijzenRIA; Biervliet EMiM. Aid. ZEELAND K.N.V.B. Eerste Klasse B- NoormannenSluisDSW Red Star; GroedeDomburg; - onT1_ Schoond—Walcheren; Lewed. gezelschap vergunning mo BovsZuidzande. vragen om te mogen concerteren, ^°ys fÖO.DÜU KOSLCTi c n v, 4. Wps- dat de gemeente nu kriiet teliik holwerk in bezit knjg Tenslotte werd het voorstel aan ^Vervolgens werdén o.m. Soe^" gekeurd voorstellen tot aangaan van geldleningen voor dei&Owo Lingen en tot wijziging van de verordening op heidsbelasting. Vaststelling nieuwe Politie verordening. Een langdurige discussie ontspon eich over het al dan niet toeg qtoori ziin van muziek maken op Sag volgens de Zondagswet naar aanleiding van een voorstei van de heer De Vries de politie verordening zó vast te striien dat verboden zal worden het maken van muziek op Zondagen geduren de bepaalde uren (onder ker^fl' Uit dit verbod zou dan volgen, dat op de andere uren wel concer ten zouden mogen worden gege- V6De heer De Vries motiveerde tójn voorstel, waarhij hij wees op de Beneluxgedachte, het tot o trekken van onze Zuiderburen, die men dan echter ook iets zal moeten bieden, wat thans met ge- zesrd kan worden. De heer Lindenbergh was het eens met de heer De Vries en hy meende, dat het toch te ver gaat, dat momenteel het eigen muziek gezelschap vergunning moetaan Eerste Klasse B- 's-H.-Arendak.erkeRapenburg Hansw. BoysEPSK; Cortgene Luctor; VogelwaardeKoewacht. Reserve Eerste Klasse B. Aardenburg 2Oostburg 2 Steen 2Terneuzen 3; Corn Boys 2Clinge 2; Hontenisse 2IJzen- dijke 2; Hulst 2—Sluiskil 2. Tweede Klasse B. Koewacht 2Corn Boys 3; Rapenburg 2Terneuzen 4; Ria (W) 2—PSK 2; Graauw 1 Axel 3. Derde Klasse B- Retranchement 1Groede 2 Middelburg 6Sluis 2; EMM Middelburg 5; Red Star 2Oost burg 3; DSW 2Breskens 3. Derde Klasse C- Sluiskil 3—Rapenburg 3; Krui- ningen 3Clinge 3. Internos is op eigen veld heel wat mans, zodat Vlissmgen wel eens met lege handen huiswaarts gestuurd zou kunnen worden. Voor De Zeeuwen zal DUbku wel een te harde noot om te kra ken zijn. Alliance moet van RiBC kunnen winnen. Derde Klasse F. Een interessante wedstrijd be looft AardenburgOostburg te worden, een ontmoeting van 2 clubs die in "2 weken tijd» Axel van 3 punten beroofden. Wellicht dat de thuisclub aan het langste end trekt. Axel trekt West Z. Vlaanderen in en zal er wel voor zorgen, dat ditmaal de puntjes op de Axelse puntenrekening ge boekt mogen worden. Haar concurrent Terneuzen wacht geen gemakkelijke taak, want al vallen de resultaten van Steen heel erg tegen, toch moe ten de roodhemden oppassen zich niet door de grenskanters te laten verrassen. Wanneer Terneuzen wint, wordt, naar we menen, met een (voor Terneuzen slechte) traditie gebroken. Com Boys kan de leiders blijven volgen door een overwinning op, Clinge. Hontenis se en Hulst hebben zich de laat ste weken enigszins hersteld, zo dat IJzendijke en Sluiskil op een warme ontvangst kunnen reke nen. Vierde Klasse G- Ria gaat naar De Patrijzen en zal zeer goed voor de dag moeten komen wil zij de punten mee over de Schelde nemen. Bier vliet kan best nog een paar pun ten gebruiken, maar of EMM zo goed zal zijn haar die te bezor gen, betwijfelen we. AFSLUITING NIEUWEDIEPSTRAAT. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen maken bekend, dat vanaf 20 December 1948 tot na dere datum het gedeelte van de Nieuwedlepstraat, gelegen tussen Dijkstraat en le Verbindingstraat, voor het doorgaande verkeer is afgesloten in verband met rioleringswerken Terneuzen, 17 December 1948. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. A. J. DEES, Secretaris. ZONDAG 19 DECEMBER. HILVERSUM I. 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 8.30 Voor het platte land-' 8.40 Barcarole; 9.15 Mien vraagt; 9.45 Geestelijk laven; 10 00 Zondagshalfuur; 10.30 Kerk dienst; 11.45 Tussen kerk en wereld; 12.00 Gram.; 12.30 De Zondagclub; 12 40 Pierre Palla; J.OO Nieuws; 1.15 Gram.;- 120 Les gars de Paris; 1.50 Even afteke nen heren; 2.00 Gram.; 2.05 Boe kenhalfuur; 2.30 Concertgebouw- orkest; 4.30 Piano; 5.00 Gesprek- ken met luisteraars; 5.15 Naderl. kamerkoor; 5.30 Ome Keesje, 5 50 Reportage; 6.00 Nieuws; 6.24 Gram.; 6 30 Ned. Strijdkrachten; 7.00 Radiolympus; 7.30 Muziek; 8.00 Nieuws; 8.15 Fragmenten int opera's; 9.00 De reis naar de waan; 9.40 Zang en orkest; 10.10 Voordracht; 11-00 Nieuws; 11.15 The Skymasters. HILVERSUM H: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 8.30 Morgenwijding; 9.30 Nieuws; 9.45 Gram.; 10 00 Hoogmis; 11.30 Gram.; 12.15 Apo logie; 12.40 Orkest zonder naam; 12.55 De zonnewijzer; 1.00 Nwb.; 1 25 Verv. Orkest zonder naam: 1.50 Buffalo Bill; 2.05 Gram.; 2.40 De Gooise Kring; 4,10 Repor tage; 4.25 Openingsplechtigheid; 5 00 IKOR; 6.30 Ned. Herv. Kerk koor; 6.50 Orgelopnamen; 7.15 Kent gij uw Bijbel; 7.30 Nieuws; 7.45 Gram.; 7.50 In 't Boeckhuys; 8 05 De gewone man; 8.12 Uit en thuis; 9.15 Ik zie, Ik zie, wat jy niet ziet; 9.25 Hebt u dat ge maakt; 9.40 Assepoes in 'n nieuw kleed; 10.37 Actualiteiten; 10.45 Avondgebed; 11.00 Nieuws; 11.16 Concert. Tweede Klasse B. Er staan enige belangrijke ont moetingen. op het programma van morgen; te Goes wordt om de be zetting van de bovenste plaats gestreden, terwijl in Breda de belangstelling er op gericht is wie de laatste plaats gaat bezet ten. Hoewel Goes tegen haar Brabantse concurrenten nog geen opmerkelijke prestaties heeft ge leverd, geloven we toch aan Goes de beste kansen op de volle buit te moeten geven, daar de RBC- voorhoede de laatste weken niet bijzonder productief is en het sterkste deel van de Goese ploeg juist de achterhoede is. Voor Breskens staat er veel op het spel. Immers ditmaal wordt de strijd aangebonden met een collega-zwakke broeder. En een nederlaag telt in zo'n geval dub bel. We verwachten dan ook een harde kamp met een uitslag, die om het gelijke spel zal liggen. DE EINDSTRIJD OM HET ZEEUWS KAMPIOENSCHAP. West-Indisch verdediging. Wit: J. J- van de Ende, Zierikzee. Zwart; M. J. Quakkelaar, Temeu- Pg8fö e7e6 b7h6 LcS—b7 Lf8e7 O—0 zen. L Pgl—f3 2. c2c4 3. (f2—g3 4. Lfl—g2 5 0-ri) 6. d2d4 winnen, probeert hy van alles om enige aanval te krijgen. Pf8gö h2—Ü4 C5XÓ4 c3-Xd4 Dc7d7 La3b2 Met de bedoeling h5 en daar na d5 te spelen. Een verrassende wendir.g. Door deze zet wordt de witte druk op g7 opgeheven, daar de witte Dame de g-lijn moet verlaten. Stand na de 19e zet van Zwart 16. 17. 18. 19. 19. 28 Lf6Xe5 Tc8Xcl Lb7Xe4 f5Xe4 Td8c8 Hiermee is, met vcl van zetten, de West-Indische verdediging ontstaan. 7. Pblc3: De beste voortzetting. d7<15 Zwart speelt de z.g. sluit- variant. 8. Pf3e5 Dd8—c8 Door Botwinnik aanbevolen, gc6 wordt echter het meest gespeeU. c4Xd5 Pf6Xd5 e2e4 Pd5Xc3 b2Xc3 Pb8-^d7 Zwart heeft nu een iets ge drongen, maar toch solide stelling- JO 12. Pe5d3 Tf8dS 13 Tfl—el c7—c5 14. Lela3 f8 Natuurlijk niét cd4X wegens Le7X 15. Talcl Dc8c7 Meteen Pg6, zou een tempo gewonnen hebben voor Zwart. 16. Ddlg4 Daar Wit deze party moeSt 7, 9. 10. 11. bede f g Dg4e2 20. ef5:; ef5: biedt Wit met veel perspectieven. De witte d-pion wordt bv. heel zwak. Le7f6 h4h5 Pg*>f8 Teldl Ta8c8 Op 22Ld4: volgt 23 Ld4X; Dd4 X 24. Pc5! met stukwinst. Pd3e5 d4X®5 Pent Toren dl. TdlXcl Lg2Xe4 Zwart wil het spel vereenvou digen, daar hij aan remise ge noeg heeft. TM.XC8 Wel gedwongen Dd7Xc8 De4—a4 a7a6 30. De4a4 Df8d7 Iets beter was 30. ...b5. Nu krygt Wit nog enige aanval. 31. Dd4d6 Kg8—f7 Lb2_d4 Dc8to7 f2f4 g7g6 g3g4 g6Xhó f4f5! laatste poging om door de zwarte stelling heen te breken. Op ef5: volgt e6t met Paard- winst, en op Dd5 volgt Dd5: en e6t ook met Paardwinst. 35Pd7—f8 36. Ld4Xl>6 Db7d7 Dwingt Wit tot afruil. 37. f5Xe6t Dd7Xe6 38 Dd6Xe6t Kf7Xe6 39. g4Xh5 ICe6Xe5 Wit stelde hier remise voor, het geen door Zwart geaccepteerd werd, daar deze aan remise vol doende had. Toch bood deze stel ling waarschijnlijk nog enige winstkansen voor Zwart, daar pion h5 verloren gaat MAANDAG 20 DECEMBER. HILVERSUM I: 8.00 Nieuw»; 815 Gram.; 8.55 Van vrouw tot vrouw; 9.00 Gram.; 9.30 Een dansliedje; 10.00 Morgenwijding; 10.15 Arbeidsvit.; 11.00 Op de uU- krjk; 11.15 Orgelconcert; 12.00 De Kwintet spelers; 12.33 In 't spion netje; 12.38 Metrop. orkest; 1.00 Nieuws; 1.15 Gram.; 1.20 De Pa pavers; 1.50 Gram.; 215 Mfhi- chrino Strings; 3.00 Bonbonnière; 4 00 Solistenconcert; 5.30 Vijftien minuten muziek; 6.00 Nieuws; 6.15 Gram.; 6.20 Paui Nero; 6.30 Ned. Strijdikrachten; 7.30 Biiei- ding tot muziekbegrip; 7.45 Land bouw rubriek; 8.00 Nieuws; 8^05 Radioscoop; 10.30 In stygende lyn. 11.00 Nieuws; 11-15 AiV-xvaj'.- Swingcomer. HILVERSUM H: 8.00 Nieuws; '815 En nu aan 't werk; 9.00 Gram.; 9.15 Bij onze jonge zieken; 9.35 Lezing; 10.05 Gram.; 10.30 Morgendienst; 11.00 Pianower- ken; 11.40 David Hollestelle, ban ton; 12.00 Lunchconcert; 12.38 Koor; 1.00 Nieuws; 1.15 Mandoh- nata; 145 Gram.; 2.00 School radio; 2.40 Gram.; 3.05 Kamer muziek; 4.00 Bijbellezing; 4 45 Gram.; 5.00 Het kleuterklokje klingelt; 5.15 Sweelinck-kwartet; 5.45 Orgelbespeling; 6.30 Met band en plaat; 7.00 Nieuws; L30 Is vliegen veilig; 8.00 Nieuws 8.05 Kwartet; 8.35 Hoorspel; 9.25 Residentie orkest; 10.10 BeveiU- eing" van pensioenrechten; ïu.ou Gram 10.45 Avondoverdenking; 11.00 Nieuws; 11.15 Gram. Heden hoopt onze ge achte Vriend p. GEELHOED fijn 17de Geboortedag te herdenken. Dat hij nog lang zijn kaartje op tafel mag wer pen, is de wens van Zijn dankbare Vrienden van „Vrij en Blij"- Zaamslag, 18 Dec- 1948- p. PAUW en C- PAUWVERLINDE zeggen, mede namens we derzijdse Ouders, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, vóór en bij hun huwelijk ondervon- Terneuzen, Dec- 1948.'- houdt op Maandag 20 Dec geen spreekuur- Terneuzen Zondag 19 December bezoek van Majoor A- L- GLAD POOTJES, van Den Haag- 7 uur; Bidstond- 10 uur: Wijdingsdienst. 6-45 u- Openlucht Nieuwstr- 8 uur: Opwekkingssamen komst- Allen welkom- Toegang vrij in de~Ned- Herv- Kerk te Terneuzen, op Zondag 19 Dec- 1948. des avonds te 7 uur. Spreker: Ds. H. C- P- M- WIEBOSCH, van Biervliet- Onderwerp: „ZIE. HIER IS UW GOD Ter bezinning op de betekenis van h®1 Ter voorbereiding op de viering van het Kerstfeest. Alle zitplaatsen vrij- Tekst der liederen in de kerk aanwezig- Allen hartelijk welkom! Voor de vele blijken van belangstelling, die wij m zo'n grote mate ontvingen ter gelegenheid van ons 25-jarig Huwelijksfeest, be tuigen wij- mede namens de kinderen, onze harte lijke dank- J. A- MEIJER C. L- meijer-kaijser Terneuzen, 18 Dec. 1948- Steenkamplaan 102- Hiermede betuigen wij. mede namens wederzijdse Ouders, onze har^e1^® dank voor de vele blijken van belangstelling voor en i£y=m huwelijk ondervon d6M- J- VERLINDE T p. VERLINDE L DEKKER Zaamslag, 17 Dec- 1948- HET LEGER DES HEILS Donze-Visserstraat 61 Terneuzen Hedenmiddag 4 uur: KINDERVOORSTELLIN G Toegangsprijs 10 cent Hedenavond 7.30 uur: Voor volwassenen- Vertoning Bijbels filmwerk Toegangsprijs 25 cent De Ned- Vereniging van Huisvrouwen zoekt voor haar nieuw op te richten betrouwbare meisjes, die genegen zijn tegen Payse" de vergoeding 's avonds op te passen- Geschiktheid om met kin deren om te gaan, wordt Persoonlijke aanmelding bij Mevr- ZUUR, Leeuwen laan 6, Terneuzen. Terrein Molendijk. Competitie Res- 2e Klas E- Zondag a-s., aanv- 2-30 uur tegen Entrée 50 ct- Kind- 25 ct« HET ADRES voor Uw BOEKHOUDING en BELASTINGZAKEN Terneuzen Blokken 20 Telefoon 2590 door het Chr- Gemengd Koor 1 on DONDERDAG 23 DECEMBER 1948, in de NED- HERV- KERK te TERNEUZEN. Aanvang 8 uur. Deuren open 7-30 uur- Uitgévoerd wordt het van de Nederlandse componist R- BEINTEMA. Bassolist: de heer HENK KROES, v- Amsterdam Sopraan soli: Mevr- M RIEMENS—DEFOUW- Mevr- N. WONDERGEMPLEYTE- Begeleiding op het kerkorgel door Mej- C- DEES, Zaamslag. Het geheel onder leiding van de heer P. C. BRAKMAN, Axel- Prijs 1,25 - Voor donateurs en personen tot 16 jaar ƒ0,75 (tekstboekje inbegrepen)- Programma's verkrijgbaar bij LITTOOY's Boekhandel. Vlooswijkstraat- VERSLOOTNAEYE, Dijkstraat V» /-»+■ ~IT nrlrönhmiw. Op de EERSTE en de TWEEDE KERSTDAG wordt op alle lijnen gevaren als op ZONDAGEN- terneuzen. Berin Januari 1949 aanvang van een S-V-O-wakcursus, welke opleidt voor het diploma vakbekwaamheid als slager. Cursusgeld 100,— te voldoen in 2 termijnen- Aanschaffing leerboeken 27,—. Leeftijd deelname 19^«ar met 3 jaar pract. ervaring-^ Aanmeldingen en inlichtingen bij de heer Z- C- EC - HARDT. Axelsestraat 38 a, Terneuzen, of aant burea Slagersvakschool, Veemarktplein 41 te Utrecht- dimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii'|iiini^^1|i|i^^''^^^^^^g 1 Alle spaarbankboekjes moeten vóór 15 Januari a-s. ter controle en rentebijschrijving bij de Kassier worden ingeleverd- Beleefd verzoek 1 hieraan gevolg te willen geven- HET BESTUUR- Dan bezoekt U natuurlijk ook de STREEKAVOND VAN DE Z-P. M- EN L- J- G- uit Oost Zeeuws-Vlaanderen- Deze avond wordt gehouden op 23 December, in „HET CENTRUM" te Axel- Aanvang 1 -.30 u- Het programma bevat o.a- L-J-G-rnrkest Jr-^en Sr-, zang, dëclamatie's en de opvoermg „Het grote offer". SLUISKIL WONINGRUIL- wenst nette ruime woning te Sluiskil (cen trum) in ruil voor Terneu zen- (Ook driehoek)- Brie ven onder No- 143, Bureau van dit blad- Wie Noordstraat 26 TERNEUZEN Telefoon 2504 Voor beslist fijne vleeswaren moet LI bij Ilsebaert zijn. Onze meer dan 50 jaren ervaring, de behaalde vakdiploma s in bin~ nen- en buitenland zijn U een waarborg. De klinkende naam die IJsebaert reeds jaren heeft in Terneuzen en in Gent Bel gië) dat alles is voor U het beste bewijs voor ons zakendevies: „IJSEBAERT LEVERT U GE WONE PRIJS ALTIJD IETS FIJNERS - Vlooswijkstraat. Specialiteit in Plockworst Puitendeuren, Binnendeu ren (geheel vlak)- Dik en dun triplex Meubel platen- Een partij kantrecht duim se planken (hard hou Hard en extra hard Board binnen- en buiten- PH1LIPS' voor werk- H»ut Axel Oostburg en Bouwplatenhandel Telefoon 48 Telefoon 41 Wat een mooie mandjes en bakjes en fijne KERSTSTUKJES AZALIA's, BEGONIA'S en CYCLAMEN- U vind de grootste keus in: Artistieke Bloembinderij Noordstraat 82 - Telef- 2250 Terneuzen Vanaf heden verkrijgbaar bij de heer P. MACHIEL- SEN, Boeregat, de bekende sterke en gemakkelijk lo pende van Verstraeten te Othene- Ook kan er bij Machielsen aanmaakhout besteld wor den- Te koop: groot met Woning- Brieven onder No- 142» Bu~ reau van dit blad-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3