DU ssrs s-ff Kerkdiensten ZEELAND VOOR OE ZONDAG KERKNIEUWS UIT DE PROVINCIE BLOEDWRAAK DER LIEFDE P. Z. E. M. Maria, de dienstmaagd des Heeren. Conferentie in Warscinu Ex-Koning Peter over Maarschalk Tito Zwitserse president voor 1949 Minister Van Schaik 2 Jan. naar Suriname hoofdplaat. middelburg. gpncmvt -Centrale en Netten CLANDESTINE SLACHTERS GEGEREPEN. Twistappel tussen Vlaanderen en Holland Wie dient waarlijk God? Is hij het, die ketters jaagt met stenen, ten dode slaat met woorden, tot tranen wondt Is hij het, die van de morgen tot de avond draaft en onrust en in zorg om 't helmels r\jk en die niet één ogenblik blij kan zijn uit angst dat alle geest- lijk goed daardoor ten ondergaat? Is brij het, die met geeselslag zijn vlees ten onder houdt, zich zelf vermoordt en anders niet meer over houdt dan afgetobde kracht? Of is het de mens die lustig leeft en vrolijk God niet tegenstaat, maar blij geniet van het ogen,blik? Of hij, die met een kunstenaars- ZATERDAG 18 DECEMBER. Ned. Herv. Kerk. Tsmeuzen: 7.30 u. Avondgebed. ZONDAG 19 DECEMBER. Ned- Herv. Kerk. Axel: 10 u. Ds. P. J. Pennings; *.30 u. Ds. J. A. Talma, van Zaamslag. Hoek: 10 u. Ds. W. L. Hermani- des, van Hulst; 2.30 u. Ds. H. C. P. M. Wiebosch, van Bier vliet. Hontenisse: 10 u. Ds. A. Soete- kouw. Hulst: 2 u. Ds. W. L. Hermanides Sas van Gent: 10 u. Ds. J. van der Graaff. Philippine: 2 u. Ds. Schopenhauer van Sdhoondijike. Sluiskil: 10 en 2.30 u. Ds. G. van Moorsel. Terneuzen: 10 u. Ds. J. Scholten; 2.30 u. Ds. J. v. d. Graaff, van Sas van Gent. 7 u. Ds. H. C. P. M. Wiebosch, van Biervliet, biz. Advents- dienst, onderw „Zie, hier is Uw God". ®aamsJag: 10.45 u. Ds. J. A. Tal- ma; 3.45 u. Ds. P. J. Pennings, van Axel, Aardentourg: 10.30 u. Ds. Blom. 4e Advent. Biervliet10 u. de heer Iz. Ver- duijn, van Breskens. Breskens: 10.30 u. Ds. Wiebisch, ibed. H. Doop; 18.30 u. Ds. ter Beek. Oadzand: 10 en 18 u. Ds. Enker. Groede: 9 u. Ds. Wiebosch. Hoofdplaat: 10 u. Ds. Winckel, 4e Advent. Nleuwvliet: 14 u., Ds. Winckel, 4e Advent. St. Kruis. 8.45 ifc Ds. L. S. Blom. ie Advent. Oostburg: 10 u. Ds. Fournier. 4e Advent. Retranchement; 19 u. Ds. Bar- nouw, bed. H.A Schoondijke: hauer. Sluis: 9.30 u. Ds. Schrale St. Anna ter Muiden: Schrale. A Waterlandkerkje: 9 u. Ds. Doom. UzendijXe: 11 u. Ds. Doom. Zuidzande: 10 u, Ds. ter Beek. Doopsgezinde Gemeente. Aardenburg: 10.15 u. Ds. Nolthe- nius. Geref. Kerk. Axel: 10 en 2.30 u. Ds. D. J Couvée. Boek: 10 en 2.30 u. Ds. F. M. Ver V66I1 Terneuzen: 10 en 3 u. Ds. H Pestman. &iamslag: 9.30 en 2.30 u Ritsema. Geref. Kerk. (Onderh. art. 31 D.K.O.) Koek: 10 en 2.30 u. Ds. I. v. Til Terneuzen: 9 u. Ds. Zemel, van Axel; 5 u. Ds. J. ten Hove. Chr. Geref. Kerk. Eaamslag: 9.30 en 2.30 u. Ds C. van Ravanswaay. Geref. Gemeente. Hoek: 9.30 en 2 u. Leesdienst. Terneuzen: 9.30, 2 en 6 u. lees dienst. Oud-Geref. Gemeente. Terneuzen: 9.30, 2 en 6 u., lees dienst. Rooms-Katholieke Kerk. ■Hinge- 7, 8.30 en 10 u. H. Missen. Hulst 6.30, 7.45, 9 en 10 u. H. St. Jaïisteen: 7.30, 9 en 10.30 H. Missen. Terneuzeu7, 8.30 en 10 u. H.H. Missen; 230-uDof. Leger des Heils. (Temeuzen: 7, 10 en. 8 u. samen- kam,sten O.I.V. Majoor A. L. Gladpootjes, van Den Haag. ziel de tonen lokt uit 't weder strevend hout en liederen op doet stijgen, geboren uit een hart vol smart? Zij dienen God op hunne wijs, maar blijven bij zichzelf bepaald, hun doei, hun inzicht blijft be staan. Ze zijn niet als de dienst maagd Gods, Maria, die geen doel of inzicht of 'begeren heeft, maar alles overgeeft aan Hem, op wien zij wacht Zij allen hebben in de dienst van God hun eigen weg, maar zij ziet op Hem, die was en wezen za, en wacht, wacht stil en verricht, wat haar bevolen wordt. Zij is de dienstmaagd Gods al tijd en overal, wanneer zij waakt of als zij slaapt, zij is de Zijne, want zij heeft Hem lief. En slechts de liefde kan Hem dienen, geheel en al, ten einde toe. Alleen de liefde kent de wil Desgenen, dien zij zoekt, alleen de liefde geeft zichzelf. Maria dan had lief, dus kon zij dienen. Maria had lief, daarom kon ejj vernemen de stem van Hem, wiens woorden zij bewaard- de in haar hart. En zij zeide: Wat wilt Gij dat ik doen zal? Zie Heer, uw dienstmaagd hoort." L. DE HARTOGME YES. Manoeilsky, de Oekrainse Mi nister van Buitenlandse Zaken, en een lid van het centraal comité van de Russische communistische partij arriveerden Woensdag ook onverwacht in Warschau. Op het ogenblik bevinden zich vooraan staande communisten uit 22 lan den in de Poolse hoofdstad, die een fusie-congres van de Poolse communistische en socialistische partijen bijwonen. Waarnemers te Warschau onderzoeken de moge lijkheid, dat een tweede belang rijker bijeenkomst gaande is. Zij1 vragen zich af, of niet een Ooste lijke reactie kan worden verwacht op de nieuwe stap van de Weste lijke landen in de richting van een Atlantisch pact. GEREF. KERKEN. Ds. A. A. Oostenbrink te Oost- buiv is voornemens 16 Jan. a.s. intrede te doen bij de Geref. Kerk van Varseveld, na bevestiging door zijn voorganger, Ds. J. Scholten, thans em. predikant te Hindeloopen (Fr.) Woensdagochtend is een aantal onbekende passagiers met een speciaal vjiegtuig uit Moskou in Warschau aangekomen. Deze ge beurtenis en de verwachte aan komst op Donderdag van „twee hoge staatslieden uit Oost-Euro pa" geven aanleiding tot geruch ten over een grote internationale communistische bijeenkomst in Warschau. Ex-Koning Peter van Joego slavië heeft te New York ver klaard, dat de regering van Maar schalk Tito het Joego-Slavische volk laat verhongeren door haar pogingen om het volk „door het drogbeeld van het vijfjarenplan te perken." Slechts 300.000 van de 16 en een half millioen Joego-Slaven steunen Tito of de Cominform, ldus de ex-koning. Ernst Nobs, de 62-jarige Zwit serse Minister van Financiën, is gisteren tot president gekozen. Hij is de eerste socialistische kondspresident van Zwitserland. Hij werd gekozen voor het jaar 1949 door een gezamenlijke ver gadering van beide buizen van het parlement met 192 van de 197 stemmen, die hij had kunnen krij- gen. Nobs zal de opvolger zijn van de Katholieke Enrico Celio. De radicale Minister van Bui tenlandse Zaken Max Petitpierre werd tot vice-President gekozen. Nobs, de zoon van een kleer maker te Bern, is sedert 1919 lid van het parlement geweest. Hij was werkzaam als onderwijzer en journalist en werd in 1915 hoofd redacteur van het te Zuerich ver schijnende socialistische blad „Volksrecht". In 1943 werd hij lid van de re gering als de enige socialist in de radicaal-conservatieve coalitie. Tijdens de algemene staking in Zwitserland in 1918 vertoefde hij verschillende weken in de gevan genis als lid van het stakings comité Sedert 1935 is hij leider van de rechtervleugel van de so cialistische partij. VAN 1100 GULDEN EN EEN KOEKJE In een dorp in de omge ving van Helmond, vond een meisje van amper 6 jaar een portefeuille, met als in houd de bonkaarten van een •gezin en 1100 gulden aan bankpapier. Het kind gaf de porte feuille aan moeder en uit de inhoud bleek wie de eige naar was. De vrouw nam het kind en een ander meis je mee om de vondst terug te bezorgen. Bij het adres aangekomen bleek dat de vrouw des huizes nog niet had opgemerkt, dat zij de portefeuille had verloren. Haar man bewees zijn dankbaarheid door te zeg gen: „Ja, die kinderen heb ben toch wel een koekje ver diend". De kleine vindster kreeg 2 koekjes en het andere meisje 1. v I Albert de Booy, de bekende radio-zanger, met z'n accordeonist Joop Schreurs, die het tweede ge deelte van de avond voor hun re kening namen, slaagde er vol- I komen in het publiek te amuseren. Ook hun ernstige liedjes kregen de volle waardering van het pu bliek. Appie verstaat het nog steeds het publiek 100 amuse ment te verschaffen, waaraan hij zijn populariteit te danken heeft. Van het bal, dat op beide avon den volgde, werd door jong en oud een vlot gebruik gemaakt. Kort om, beide avonden zijn zeer ge slaagd. BORSSELE Promotie Landbouwhoge school. Aan de Landbouwhogeschool te Wageningen is gepromoveerd tot doctor in de Landbouwkunde: Ir. W. J. van Liere, alhier, op proef schrift „De bodemgesteldheid van het Westland". Promotor was Prof. Dr. Ir. C. H. Edelman. J. L. Dieleman te Philippine; 4. W. A. van Liere te Groede; 5. J. J. van Waterschoot te Lamswaar- de; 6. M. Antonissen te Philip pine; 7. B. Pluym te Westdorpe; S. L Heyens te Vogelwaarde; 9. R. Hiel te Hontenisse; 10. E. Lau- ret te Philippine; 11. C. C. Pieters te Nieuw-Namen; 12. R. Dierikx te Schoondijke; 13. G Audenaerd te Westdorpe: 14. R. Janssens te Westdorpe; 15. G. Michielsen te Stoppeldijk; 16. W. Wullems te Walsoorden. In aansluiting op hetgeen 8 Dec. j.l. gepubliceerd werd over <le voorgenomen reis van een der leden van het kalbinet naar Suri name en de Antillen, verneemt het A.N.P. nader van bevoegde zrde, dat bet vertrek" van dit kabinetslid Minister zonder por tefeuille, Mr. J. R. H. van Schaik, I bepaald is op 2 Januari. De Minister zal vergezeld wor- Na de uitreiking der diploma/s (-en <je heren Mr. W. H. van Helsdingen, raad-adviseur by het Ministerie van Overzeese gebieds delen, Mr. W. C. L. van der Grin ten, adviseur, en Mr. P. G. Hoog houdt van de afdeling „voorberei ding staatkundige hervormingen" bij het Ministerie van Overzeese gebiedsdelen, zomede van mej. I. F. Kan, secretaresse van Minis ter Van Schaik. 10.30 Ds. Schopen- 11 u. Ds. Ds. J J. TERNEUZEN. Kerstuitvoering „Laudamus". Op 23 December a.s. wordt in de Ned. Herv. Kerk alhier door het Chr. Gem. Koor „Laudamus" een uitvoering gegeven van het Kerstoratorium „Christus' Ge boorte" van de Nederlandse com ponist R- Beintema. Dit Oratorium werd reeds op \de plaatsen in ons land uitge voerd, en alleen al omdat het een geheel Nederlands werk is, ver diént het aller belangstelling. Het werk is geschreven voor gemengd koor, driestemmig vrou wenkoor, bas-solo en sopraan-solo. •Bovendien zijn er een vijftal kora len voor gemeentezang in opge nomen. De tekst is samengesteld uit bijbelteksten en geestelijke liederen. Het geheel bestaat uit vier delen. Deel I bezingt het groeien de verlangen naar de komende Christus. Deel H verhaAlt de boodschap aan Maria. Deel III brenigt het verhaal van de geboor te van het Christuskind, terwijl het vierde deel de "boodschap aan en de aanbidding van de herders weergeeft. Het geheel wordt be sloten met een fugatisch geschre ven slotkoor op de woorden van Joh. 3 16. De teksten van het Evangelie verhaal worden gezongen door de heer Henk Kroes, de bas-bariton van het bekende Amsterdams Vocaal Kwartet. Het werk wordt uitgevoerd met kerkorgelbegelei ding. De leiding van het geheel be rust hij de heer P. C. Brakman van Axel. Ned. Vereniging van Huis vrouwen. v Onder verwijzing naar de ad vertentie in dit blad maakt het bestuur van de afdeling Terneu zen bekend, dat het in de bedoe ling ligt, Jen behoeve van haar leden een bemiddelingsbureau te stichten onder leiding van een af delingslid, waar huismoeders die door jonge kinderen tot nogtoe s avonds aan huis gebonden wa ren, aan een vertrouwde „oppas" geholpen kunnen worden- Het stelt zich voor, dat vele meisjes en jonge vrouwen hiertoe bereid gevonden zullen worden, aange trokken enerzijds door een niet onwelkome kleine bijverdienste in de avonduren, anderzijds door de gedachte, onder prettige omstan digheden een nuttige taak te kun- nen vervullen. Aan de huisvrouw werdt n.l. de voorwaarde gesteld, dat zij generlei bezigheid van huishoudelijke aard aan de „thuis wacht" mag opdragen; uiteraard moet aan haar de zekerheid wor den verschaft, dat zij haar kinde ren rustig kan achterlaten. Mogen velen zich geroepen voe len, mede te werken aan de ver wezenlijking van dit plan dat aan vele zwaarbelaste huismoeders de zo nodige ontspanning kan ver schaffen. Bedrijfsongeval. Tijdens de werkzaamheden aan ae woningbouw in het z.g. Bloe- menkwartier had Vrijdagmorgen de opperman E. de Waele, werk >7.» hij de aannemersfirma Stout, het ongeluk van een stel ling te vallen. Ter observatie werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. schooi 'n propaganda-vergadering plaats voor bovenstaand prachtig sociaal en bij uitstek pbilantro- pisch doel. Deze vergadering' stond onder presidium van de heer Burgemees- te dezer gemeente, die met de heren J. Fanoy, A. P. ie Feber, D. de Putter, C. J. Schieman en J. Wisse een comité van voorberei ding had gevormd, en deze avond met zorg had voorbereid. Medewerking werd verleend door de blinde solisten met Gusta van der Heijden, viool en Joop Slegtenhorst, piano, beiden leer lingen van het Kon. Conservato rium te Den Haag alwaar zij met het einddiploma werden begiftigd. Verder zong het Kinderkoor der Ned. Herv. Gemeente ter afwisse ling enige liederen. De ten gehore gebrachte com- positie's door de heide blinde vir tuozen oogstten veel bijval, het geen niet te verwonderen was, daar het gehalte der nummers zeer uitzonderlijke prestaties vergde Het programma bestond n.l. uit werken van Handel, Bach, Kreisler, Dvorak, e.d. De heer Joh. van den Berg, de spreker en propagandist van deze avond wees op de positie van de blinden in onze samenleving en hield een indrukwekkend betoog over de toestanden die voorheen en thans in dit opzicht heersten en waarin door het krachtig en doelbewuste streven van de Ned. Blindenbond onmiskenbaar verbe tering is gekomen. Niet minder indruk maakte de vertoning van de film „Wakende Ogen" waarin buitengewone staal tjes van vernuft door de geleide honden werden gedemonstreerd. De blinde diéhter Frits Tingen verwierf eveneens veel bijval met zijn voordrachtkunst uit eigen werk. Met een begeesterend slotwoord werd deze vergadering daarop be sloten en de opwekking tot steun aan dit menslievend werk heeft in Axel gewis weerklank gevonden Een zelfde propaganda-kunst- avond werd Woensdag j.l. in het Verenigingsgebouw te Zaamslag gegeven, waarbij het comité van voorbereiding van deze avond be stond. uit de heren Burgemeester S. van Hoeve, F. C. Jansen Ver- planke, G. A. van Breen, J. W. Kusee, W. van Vessem, J. van de Wege, L. W. Hamelink en C. A. de Kraker. Riolering. In een gedeelte van Hoofdplaat is men druk bezig riolering aan te leggen. Het verdere gedeelte van het dorp wacht met smart op het ogenblik, dat voor hen ook de riolering een feit wordt, daar door de waterleiding, het verhoog de gebruik van water de afvoer- problemen nog vergroot zijn. Bevordering. In verhand met de invoering van de rang van hoofdingenieur directeur bij de Prov. Waterstaat in de provincie Zeeland is de tegenwordige hoofdingenieur, Ir. H. D. J. Swaters alhier als zo danig benoemd. 60) door J- S- FLETCHER Vertaling van: ANGELICA VAN HEST (Nadruk verboden i Maar hij vond ook een belang rijker document... het bewijs van di-vrijheid-stelling van philcox. Bo'n bewijs van voorwaardelijke ln-vrijheld-stelling noemen ze een verlofpas, Hextall. Toen Styler nat zag, wist hij wie Samuel Peg- o-e was. En volgens Styler is het een zo gewichtige hoofd van de Imperial Splendour Society een gezonde, gemoedelijke oude heer- die zijn levensavond geniet nadat hij de dagen slecht besteed heeft. BegIkPdenk, dat de politie toch wél weet dat Samuel Feggeiden tiek is aan Septimus Philcox veronderstelde Hextall. „Scotland Yard weet het na AXEL. propaganda-avond Nederl. Blindenbond. (Donderdagavond had alhier in het gebouw der Chr. Bewaar- J5IEKYL1ET. Uitvoering van „De Koninklijke Harmonie." Onder leiding van haar direc teur Jasper Anthonisse, gaf de Koninklijke Harmonie Woensdag en Donderdag 15 en 16 Decern oer een uitvoering in de zaal van het café van de heer J. v. d. San de alhier. Beide avonden waren druk be zocht. De toezoekers werden geenszins in hun verwachtingen bedrogen. Het eerste gedeelte werd geheel door de „Harmonie' verzorgd en bood een keur van genre-stukkön, die het zeer goed by het publiek deden. In de pauze verhoogde het ver loten van eed tulband en een taart de gezelligheid. StroombeperkinQ in de aren van: 7 tot 9; U tot 12 en 16 tot 18 uur Oud-President Middelburgse rechtbank overleden. Na een ziekte van slechts twee dagen is alhier overleden, op 71- jarige leeftijd, Mr. W. M. G. Jol les, oud-president van de Arron dissementsrechtbank te Middel burg. De heer Jolles werd op 16 Fe bruari 1877 te Amsterdam gebo ren en bezocht de gemeentelijke Universiteit aldaar. Op 10 Mei 1904 werd hij meester in de rech ten, waarna hij zich als advocaat en procureur vestigde. In 1914 volgde de benoeming tot substi- tuut-oficier aan de Amsterdamse Rechtbank en in 1917 kwam hij naar Zeeland als rechter van de toenmalige Rechtbank in Zierik- zee. In 1923 kwam Mr. Jolles naar Middelburg, waar hij vier jaar later bevorderd werd tot vice-president en in 1934 tot pre sident der Rechtbank. Tijdens de bezetting werd hij ontslagen en ingaande 3 October 1945 werd hem eervol ontslag verleend. PHILIPPINE. Eindles Fruitteeltscliool. Donderdag werd alhier de eind les gehouden van de eerste Fruit- teeltschool voor Zeeuws-Vlaande- ren. Voor deze les was veel belang stelling zowel van de zijde van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en de Inspecteur van het Tuin- bouwonderwijs, als uit de praktijk. Aanwezig waren o.m. de heer Rijkstuinbouwconsulent voor Zee land en West-Noord-Brabant, Ir. W. van Soest, alsmede de overige leraren, de heren Ir. Vrijhof, De Wilde, Klaassen en Philipse. Ver der dé heer Ir. Ruys, als ver tegenwoordiger van de heer Ir. Honig, Inspecteur van het Tuin- bouwonderwijs, het Bestuur van de Coöp. Vruchtenveiling te Ter neuzen, de Voorzitter van de afd. Zeeuws-Vlaanderen»van de N. F. O., Wethouder F. Barbé van Phi lippine en enkele genodigden. Het voltallig "bestuur was aan wezig van de Stichting Fruitteelt proefbedrijf Zeeuws-Vlaanderen, die het initiatief nam voor deze school. Na opening door de Voorzitter van het Fruitteeltproefbedrijf, die allen verwelkomde, kreeg de heer Ir. Van Soest, directeur der school, het woord om verslag uit te bren gen. Hij was bizonder tevreden over de ijver der cursisten en over de bereikte resultaten. De cursus was zeef vlot verlopen en aan alle cursisten kon een diploma worden uitgereikt en wel in volgorde der behaalde punten: 1. L. M. Verburg te Hoek; 2. F. van Damme, te Kuitaart; 3." werd het woord gevoerd üoor de heren Ir. Van Soest, Ir. Ruys, Meeuwse, namens de verenging van Oud-leerlingen van de Fruit- "eeltschool te Wilhelminadorp; F. Bartoé, namens het Gemeentebe stuur van Philippine, JDieleman, namens de cursisten, de heer De Wilde, namens de leraren, G. G. Rammeloo, F. de Koning, namens de ,Coöp. Velling Terneuzen en N. F O. afd. Zeeuws-Vlaanderen. Tot slot dankte de Voorzitter der Stichting, de heer A. P. E. Rammeloo alle sprekers voor hun bemoedigende woorden en felici teerde de cursisten met het be haalde succes. Hij sprak o.m. de hoop uit, dat allen hun krachten zouden inspannen om de fruitteelt in Zeeuws-Vlaanderen hoger op te voeren en dat er weer spoedig een nieuwe cursus zal kunnen aan vangen. VLISSINGEN. Belgisch motorschip „Rosa" naar Antwerpen. De sleepboot „Adrien Letzer" pit Vlissingen is gisterenmorgen cm elf uur Vlissingen gepasseerd op weg naar Antwerpen met op sleeptouw het Belgische motor schip „Rosa". Op de „Rosa" deed zich Donderdag brj Ostende een ontploffing in de machinekamer voor Voor zover hekend zijn er geen gewonden. Donderochtend in alle vroegte ontmoette een Amsterdamse agent een tweetal mannen, die zijn aan dacht trokken door hun geheim zinnig optreden. Toen hij tracMte er meer van te weten te komen, zette één van hen het op 'n lopen, doch werd later gegrepen. Het bleek, dat de beide mannen juist een koe hadden geslacht. Het vlees werd echter niet teruggevonden, grensgebied geruchten te ronde, EEN MOORD Sedert gerime tyd doen .in het grensgebied geruchten de ronde, dat in het Aamsveen ter hoogte van Glanerbrug een meisje zeu zijn vemoord. Het stoffelijk over schot zou in een veenput zijn ge worpen, alwaar de politie te Ea- schedé een onderzoek heeft inge steld, dat tot dusver geen resul taat heeft opgeleverd. Ook te Gronau houdt men zich met dit geval bezig, nadat een uit Brabant afkomstige persoon aan de „Kriminalpolizei" heeft mee gedeeld, dat een ongeveer 20- jarig meisje, afkomstig uit het Ftoergebied, door twee Nederlan ders, die woonachtig zijn te Mete- len, halverwege Gronau en Mun ster, is vermoord. Het misdrijf zou op Duits ge bied in een bos zijn gepleegd. De Duitse politie heeft de beide uit Metelen afkomstige Nederlanders gearresteerd, doch zij ontkennen hardnekkig iets met deze moord uitstaande te hebben. Eén hunner die, wat de leeftijd betreft, vol doet aan het signalement <Jat dooi de Brabander is verstrekt, heeft verklaard dat bet hier een geval van wraakneming betreft en dat de Brabander bem volkomen ten onrechte beschuldigt. De Duitse politie heeft inmid dels ook de Brabander gearres teerd. Een onderzoek, op de plaats, waar, volgens hem, de misdaad zou zijn gepleegd, heeft geen resultaat opgeleverd. EEN BEETJE ZEEUWS-VLAAM SE HISTORIE. tuurlijk," antwoordde Smith. „We hebben daar een paar vrienden en Styler heeft gisteren ruggespraak met hen gehouden. O zeker we ten ze het. puilcox heeft name lijk een paar -pons, nette Jongelui en die geven de oude man een be hoorlijk inkomen, zodat hij in schijnbaar fatsoenlijke omstandig heden kan léven. En je kunt er zeker van zijn, dat er geen ster veling is in de hele omgeving van Lvnne Court, die vermoedt dat Samuel Pegge dezelfde als d-e Septimus Philcox wiens misdadige handelingen twaalf jaar geleden zozeer de publieke aandacht trok Wel?" vroeg Hextall. |,Wel... wat?" was het weaer- antwoord van Smith. „Denk je. dat er enig verband is tussen Philcox of en geen er pas is gebeurd viroeg Hextall. „Denk je. dat Regge 1 die Kestevemzaak betrokken is o. dat hij Tickell kende eigen daden. „We weten in ieder geval, dat Philcox een paar maan den geleden voorwaardelijk m vrijheid werd gesteld en uit ae Portland gevangenis is ontslagen. Eu m "TicKell werd een Kaartje of een krabbel of hoe je dat ding'--> roo'k^aal Heel toevallig hij mee. Aan het station Padulng- ton kennen we elkaar niet en hoewel we in Weymouth in het zelfde hotel zullen logeren, zullen we toch vreemden voor elkaar 7.i1n, t ot we toevallig o heel elkaar leren kennen „Ik weet nog niet wat ik mort denken... op het ogenblik- woordde SmPh, terwnl hv ant j naar noemen wilt, gevonden, die vol gens ons zeer zeker wat te maken heeft met de Portlandgevangenis En ik denk, dat Styler en ik bin nen weinige dagen wel meer zul- len weten." „Ga je er dadelijk heen?" vroeg Hextall. .Morgen gaan we met de eerste sneltrein van Paddington naar Weymouth," besliste Smith. „Na tuurlijk zullen we de nodige voor zorgsmaatregelen nemen. Met die voorzorgsmaatregelen beginnen we nu reeds... ons motto, beste Hextall is: wat je doet, doe dat goed. Ik zal me voordoen als een toerist en de gewone toeristen- kleding dragen: een licht tweed pak... misschien kan ik me voor doen als een amateur-artist en een schetsboek meenemen, want ik kan tek-nen. Stvler zal een begrijp je, zullen we morgen- avond tussen half negen en half tien beiden naar de „Koning van Denemarken" gaan en eens zien wat dat oplevert. En we zullen daar iedere avond zijn althans een van ons beiden zal er zijn tot het de achttiende is geweest. .Laat mii een verbetering van het plan voorslaan", zei Hextail mét een glimlach. „Zou het niet veel b.ter zijn als een van jullie beiden als toerist ie intrek nam in „De Koning van Denemarken?" Styler mompelde h;'valshetui- gingen en na een ogenblik naden ken, knikte hij toestemmend. Goedzei hii. „Dat is een he'r'l best plan. Als er tenminste behnorliik logies te vinden is; en als het niet daar te vinden is, dan is er toch ongetwijfeld wei een ten doen... ik zal me uitgeven voor een artist, die schetsen van de kust wil maken Dan kan jij in de omgeving van Weymouth rondrijden op je motor. Het is uitstekerd plan, Hextall merci." Hextall liet Smith toeloven, dat hii hem op de hoogte zou houden van hetgeen deze tocht opleverde en ging toen naar het Westen van de stad. Het was zes uur in de avond toen hij langs het Strand liep om een boodschap te doen in een w'nkel van medische in strumenten. Plotseling bedacht hit dat hij vergelen had ziin huishoudster te telegraferen, dat hij terug zou komen en dat er dus geen eten voor hem zou zijn als hrj thuis kwam. Hij had op Lynne Court vroeg geluncht en nu had hij honger. Daarom ging hij, nadat h; bij de instrument maker wa= geweekt naar het Oharing Cross station met het plan om in het restaurant daar te dineren. Toen hii zich eerst naar een boekenstalletje begaf om een paar kranten te kopen, ha nan i vomer te k^'fen in een niu»ic. m i Tc3dls rS motor neemt de buurt. Styler dat zal ik moe- eer huisje in zag hij plotseling juffrouw Broek (Wordt vervolgd.) Eeuwenlang zijn Walcheren en Zuid-Beveland, Zeeland, Bewester Schelde zoals deze eilanden samen werden genoemd, een twistappel geweest tussen Vlaanderen cn Holland en de aanleiding tot een vrijwel ontelbaar aantal oorlog- les tussen deze beide graafschap pen. Uit de aard van hun ligging waren ook onze strekel.steeds in deze oorlogjes betrokken en waren zij dikwijls de uitvalspoort van de Vlaamse graaf, maar ook de in valspoort 4er Hollanders, met alle gevolgen van dien. In de tijden, dat de grondslag voor deze vete werd gelegd, was de staatkundige toestand hier heel anders dajn nu. Alle gebieden ten Nooi'den van de tegenwoordige Westerschelde en ten Oosten van de Braakman behoorden tot het Duitse Keizerrijk, het gebied ten Westen van de Braakman tot het Frankische Rijk, zodat populair °ezegd, de Braakman dn ttrens tussen Duitsland en Frankrijk was. Zoals toentertijd gewoonte was, waren grote delen van het Duitse en Franse Ryk In leen gegeven aan hertogen en graven Als leengebied van de Duitse Keizer bestond in het Westen van ons land het graafschap Holland, ter wijl de Franse koning in het Noordwesten van zyn gebied de graaf van Vlaanderen als leenman had. De eilanden, schorren en slikken die in de Scheldemondingen lagen, waren toen een nog vrijwel onbe kend gebied, waar noch de graaf van Holland, noch de graaf van Vlaanderen rechten op kon laten gelden. Op een gegeven moment echter beleende de Duitse keizer de graaf van Vlaanderen met Zeeland Bewester Schelde zotkit van toen af Holland en Vlaande ren buren werden met de Ooster- Schelde als grens. In inaam waren deze helde staatjes zoals we gezien hebben onderdelen van grote rijken, maar daar de werkelijke macht der Duitse keizers slechts heel gering was, voelden deze beide graven zich onafhankelijk en handelden ook als zodanig. Oorlogen tegen hun huren, of zelfs tegen de kei zer, met de bedoeling hun gebied uit te breiden, waren dan ook aan de orde van de dag. Ook Holland deed hieraan dap per mee en in één van die oorlog jes, ditmaal tegen de Bisschop van Utrecht en de markgraaf van Friesland sneuvelde de Hollandse graaf Dirk VII en toen nu kort i daarop zijn weduwe in 't huwelijk trad met een zoon van de graaf van Vlaanderen werden de beide graafschappen nauw veremgd maar ook de kiem gelegd voor de latere oorlogen. Voorlopig ging alles echter opperbest en de Vlaamse gravenzoon bracht zelfs o a. Zeeland Bewester Schelde als huwelijksgift mede. Enkele jaren 'ater werd de Vlaming Robrecht graaf van Vlaanderen en ziin stiefzoon Dirk V graaf van Hol land en zolang als beiden regeer der was alles pais en vree. Maar, de zucht tot uitbreiding was altijd levendig gebleven en toen eenmaal van een familie relatie "geen sprake meer was, probeerde de Hollandse graaf Floris IH Zeeland Bewester Schel de stevig in handen te krijgen. Ve .1 geluk had hij echter niet b(j deze onderneming, want hij en 400 van zijih edelen werden gevangen gonorr.en en opgesloten in een klooster te Brugge. Wel kwam hij drie jaar later weer vrrj, maar niet dan nadat hij een verdrag had ondertekend, waarby het omstre den gebied tot gemeenschappelijk gebied, maar leenplichtig aan Vlaanderen werd verklaard. Even was het nu weer vrede, maar een opvolger van Floris III, Dirk VII kwam de voorwaarden van het vroeger gesloten verdrag niet na en toen de Vlaamse graaf hier geen genoegen mee nam, was het weer oorlog. Ditmaal wonnen de Hollanders de oorlog, se vrede, want aan ae maar niet de vrede, want aan bepalingen van het verdrag werd niets veranderd, en alles bleef by bet oude. Enkele tientallen jaren later kwam in Holland Willem II aan het bewind. Deze was niet alleen graaf van Holland, maar tevens keizer van Duitsland en deze yoeF de er niets voor de leenplichtig- heid van Zeeland aan Vlaanderen te erkennen. Weer was er oor log, maar nu werden de Vlamin gen In 1253 btj Westkapelle be slissend verslagen. Twee zoons en een schoonzoon van de gravin van Vlaanderen benevens 200 van de meest aanzienlijke edelen werden gevangen genomen en pas weer vrijgelaten toen er bedongen was, dat Floris V van Holland zou hu wen met Beatrix van Vlaanderen, die dan als huwelijksgift Zeeland Bewester Schelde moest mee brengen. Ook dit huwelijk bracht weer een tijdlang vrede, maar enkele generaties later was het weer mis. in Holland was in 1299 graaf Jan I gestorven zonder een opvolger na te laten en daar kwam nu diens neef Jan H, die echter ook reeds graaf van Henengouwen en wn uitgesproken vijand van <j;nre' ren was, aan het bewind Zodra deze de kans schoon zag begon hy de Vlamingen te beoorlogen wel op het moment, dat deze in een strijd op leven en dood m«r bun leenheer de komng van Frankrijk waren gewikkeld. Hei is dus wel te b^iirer;- Vlamingen, zodra ze in ae l*uh rrporenslag bij Kortrijk in 1 de Fransen hadden verslagen zl tot Holland wendden. Hun aai val was zo krachtig, dat ze i korte tijd vrijwel geheel Hollan en Zeeland bezetten. Een ogenbll zag het er voor de onafhankelijk beid van Holland maar donk/ uit, maar in de hoogste noi bracht Witte van Haamstede u komst en versloeg deze op h Manpad hij Haamstede de Vlami: gen zo geducht, dat ze I lollai moesten ontruimen. Toen even later ook hun vloot met to hulp dsr Fransen hij Zierlk: ook nog totaal verslagen wa: konden de Vlamingen niets f ders doen, dan Zeeland „v eeuwig" aan Holland afstaan. Dit voor eeuwig is ditmaal c werkelijk blijvend, geweest, wa, nadien is er tussen VlaanderC" I-Jolland om het bezit van, Ze' niet meer gevochten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2