I Oe toekomst van het Ruhrgebied R. K. kerk in Hongarije bereid met regering te onderhandelen Israel's verzoek om toelating tot de V.N. verworpen Reger inqsveiklar in j Indonesië Thee zonder hnn? De Indonesische kwestie NIET in Veiligheidsraad van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen De toestand in China Kerst Biatifica M e s DE KINDERBIJSLAGWET Republikeinse verklaring Extra Kerstgave voor de 'Oorlog sslachtoffers OeoppblazenAntennemasteii Begroting SAHAPJRIM ZATERDAG 18 DECEMBER 1948. Nationaliteitsbewijzen voor auto's Vervroegde uitbetaling van lonen Dultsers'rijden op Nederlandse bandrn I Medicijn bij Kou en Pijn Noodwet Ouderdomsvoorziening Vergissingfvan Inlicht ngsdiefstfin de V.S. Frankering btf Abonnement: Terneuzen WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K. Ni 1I.I te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Weinig wind. Droog weer met verdrijven de wolkenvelden en weinig wind. Overdag iets kouder dan Vrijdag. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Terneuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 992 Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN Uitgave Stichting „De VHJe W - V.radUM .tegelijk, - Drukkerij N.V. Firma P. J. van Ie Sunde - Temeuren - Abotmcmeutsprjl» ƒ3M per kwartel. 1948 Zon Maan Dec- Opk. Ond. Opk. Ond. 18 8.44 16.29 18.23 11.12 19 8 45 16.30 19.51 11.47 20 8.45 16.30 21.21 12.11 21 8.46 16.30 22.49 12.28 22 8.46 16.31 12.42 23 8.47 16.31 0.40 12 55 24 8.47 16.32 1.39 13.18 25 8.48 16.33 3.03 13.21 26 8.48 16.33 4.28 13.38 27 8.48 16.34 5.53 13.59 28 8.48 16.35 7.17 14.29 De gemoederen van de Weste lijke mogendheden worden bezig gehouden door de vraag wat er met de rijke bodemschatten en de grote industrieën van het Ruhr gebied moet gaan gebeuren. Duitsland ontleende een groot deel van zijn offensieve kracht aan deze rijkdommen. Met behulp ervan wist het tweemaal achter een een wereldoorlog te ontkete nen en jarenlang stand te houden tegen een overweldigende over macht. Na de ineenstorting van het Derde Rijk, werd geheel Duitsland bezet en dit zo belang rijke industriegebied' viel de ge allieerden in handen. Daar Rusland het op de tweede plaats in belangrijkheid komende Silezische mijn- en industriegebied inpalmde, namen de Westelijke machten de controle en het beheer van het Ruhrgebied op zich. En ondanks de in puinhopen veran derde steden in dit gebied, bleek al gauw de productie van de mij nen en van de staalindustrie de kurk, waarop de .in chaos verke rende Duitse, economie drijven moest. De Westelijke mogendheden trachtten dan ook met alle moge lijke beschikbare hulpmiddelen de productie op te voeren, teneinde het economische leven in het over wonnen Duitsland weer op gang te brengen. Zo kregen de mijn werkers en hun gezinnen extra rantsoenen en gunstige arbeids voorwaarden. Na de grote geldsanering, die enkele maanden geleden in de Westelijke bezettingszones plaats vond, steeg de productie dan ook in verheugende mate. De zes belanghebbende staten, te weten Amerika, Engeland, Frankrijk en de drie Benelux-lan- den, hebben thans geconfereerd, wat er met de eigendom van de mijnen en de grote fabrieken moet gebeuren. Tot heden tóe waren deze gesteld onder de leiding van geallieerde beheerders, die in nauw contact met de opperbevel hebbers van de bezettingslegers het bestuur uitoefenden. Het is te begrijpen, dat de geallieerde mogendheden op alle manieren willen trachten te beletten, dat dit industriegebied het middel in Duitse handen wordt, waarmede een toekomstig hersteld en opge leefd Duitsland de wereld opnieuw in vuur en vlam kan zetten. Want wel ligt het grote rijk verslagen ter neer, bloedend uit talloze won den, doch de energie en de natio nale gevoelens van het Duitse volk zyn voldoende algemeen he kend. Ook na de eerste wereldoorlog voigde 'n merkwaardig snel her stel en herwinning van oude kracht. Het land is er thans heel wat slechter aan toe met zijn uit gestrekte puinhopen en zijn ver deling in een Oostelijke en Wes telijke bezettingszöne. Maar toch zijn dit alleen geen waarborgen. Een herleving van de oorlogszucht en de agressieve politiek is ten allen tijde moge lijk. Een en ander hangt nauw camen met de politieke verhoudin gen tussen de overwinnaars on derling. Derhalve zijn de zes ge noemde Westelijke machten het v»el eens, dat de productie van steenkool, cokes en staal in ieder geval onder hun contróle moet Wijven. De manier, waarop deze con tróle moet worden uitgeoefend, vormt evenwel een strijdpunt. In deze kwestie staan de Angelsak- sers tegenover de Franse opvat ting. Frankrijk is nu in 70 jaar tijd drie keer door zijn Oostelijke buurman overvallen en heeft als het ware een angstcomplex voor het Teutoonse geweld. Het land heeft bovendien een kleinere be volking en een lagere productie van de bovengenoemde belang rijke grondstoffen voor zijn oor logste ,'nstrie. dus zo wonderlijk dat de /•ransen het Ruhrgebied maar het defst zouden willen brengen onder internationaal beheer? Daarmede zou aan de Duitsers de mogelijk heid ontnomen worden de geves tigde industrieën voor oorlogs doeleinden te gebruiken, Dit standpunt, dat door de Franse vertegenwoordigers ver dedigd is, kon echter geen genade vinden in de cgen van Amerika nen en Engelsen. Deze laatsten hebben nooit de Duitse bezetting aan den lijve ondervonden en staan daardoor veel toegeeflijker tegenover dit volk. Daarbij komt tevens de wens van de Verenigde Staten om West-Europa weer eco nomisch op de been te helpen. Dit nu is onmogelijk, wanneer^ niet k West-Duitsland wordt inge- hakeld. De productie van het Ruhrge- 5d dient volgens deze zienswijze goede te komen aan het her stel en de wederopbouw van de West-Europese landen. Wil dit alles slagen, dan dienen in Duits land zelve ook normalere omstan digheden geschapen te worden. De hoogste productie zal volgens de Angelsaksers alleen bereikt T gen deze gang van zaken is in Frankrijk heftig verzet gere zen De Fransen vrezen een her nieuwde opleving van de oude erf vijand en niet geheel ten onrechte, want controle-maatregelen zijn veelal gemakkelijk te ontduiken en de ervaring na de eerste we reldoorlog heeft geleerd, dat de Duitsers ware mebsters zijn in het gecamoufleerd opbouwen van een nieuwe strijdmacht. Inmiddels heeft dit Franse pro worden, indien de mijnen en in- test de uitvoering der plannen dustrieën weer onder Duits be- niet kunnen tegenhouden, heer worden geplaatst en de pro- ig j-yperen(j Voor het zwak ke Nederlandse buitenlandse be leid, dat sedert de oorlog is ge- auctie voor een flink deel aan de Duitsers zelf ten goede kan ko men. Wel zullen de geallieerden het oppertoezicht moeten behou den, doch dit kan geschieden door een geallieerde contröle-raaxi. Daar het Ruhrgebied in de ge zamenlijke Engels-Amerikaanse zóne ligt, hebben deze mogend heden onlangs een verklaring ge publiceerd, waarin flrerd aange kondigd, dat de industrieën over handigd zullen worden aan Duitse beheerders. Deze zullen de zaken moeten behartigen totdat een ge kozen Duitse regering over de toe komstige eigendom zal heslissen. De distributie en afzet van steen kool, cokes en staal zal onder worpen zijn aan de contróle van de geallieerde raad. voerd, en dan behoeven wij maar te denken aan het volslagen mis lukken der gewenste en noodzake lijke grenscorrecties en het optre den in de Veiligheidsraad bij de behandeling der Indonesische kwestie, aan de achterstelling van de Rotterdamse haven bij de Duitse havens, dat in deze toch ook voor ons land en voor onze toekomst uiterst belangrijke aan gelegenheid geen enkel krachtig geluid van Nederlandse zijde is gehoord. Natuurlijk kan een klein land als het onze zijn zin niet doordrij ven, doch zijn stem laten horen is toch wel het minste. Het verzoek van Israël om toe gelaten te worden tot de V.N. is Vrijdag door de Veiligheidsraad met vijf stemmen tegen één, bij ijf onthoudingen, van de hand ge wezen. België was het enige land, dat een Syrisch voorstel steunde, dat het internationale gerechtshof zou worden verzocht een uitspraak te VOEGENDE WEEK Inzake Naar de Voorzitter van de Tweede Kanier gisterenmiddag In verband met vragen van de heer J. Schouten (A. R.) mede deelde, de Regering voorne mens de volgende week voor deze kamer te verschijnen, ten einde haar een inzicht te geven in het Indonesische vraagstuk. De bedoeling is de gedachten- wisseling daarover nog vóór het Kerstreces te doen geschieden. doen over de wettigheid van de staat Israël. Na de bijeenkomst van de Vei ligheidsraad verklaarde de verte genwoordiger van Israël, Aubrey Etoan, dat 't verzoek om toelating tot de V.N. „bij de eerstkomende gelegenheid" opnieuw zou worden ingediend. Voor de stemming verzocht de Sowjet afgevaardigde, Jacob Ma- lik, Engeland zijn „gebruikelijke politiek van begunstiging van be paalde verzoeken om toelating" cp te geven en hij viel de „politiek van begunstiging en achterstel ling" van „bepaalde regeringen" aan. De volgende normale bijeen komst van de Raad zal in het be gin van Januari in het hoofdkwar tier van de V. N. te Lake Success worden gehouden. De leden van de Raad zullen zich gereed houden voor een eventuele spoedzitting te Parijs. De Rooms-Katholieke kerk in Hongarije heeft Vrijdag medege deeld, dat zij bereid is te onder- ban.'elen over een overeenkomst met de regering ter regeling van alle geschillen in de betrekkingen t.ussen kerk en staat. De Bisschoppen, die Donderdag- te Esztergom een speciale verga dering hielden, welke door Kardi naal Mindszenty werd gepresi deerd, verklaarden Vrijdag, dat in al dergelijke kwesties de goedkeu ring en deelneming van het Vati- caan noodzakelijk waren. Te Boe dapest gelooft men, dat een ver klaring als Vrijdag door de Bis schoppen uitgegeven, niet zou zijn gepubliceerd, indien de goedkeu ring van het Vaticaan niet reeds was verleend. In het communiqué wordt gezegd: „De gelovigen vragen en ver wachten nieuwe inlichtingen van ons over de kwestie der betrekkin gen tussen ksrk en stsat, welke meer gespannen worden. Om hen opnieuw gerust te stellen wensen wij hun mede te delen, dat de raad van Bisschoppen reeds enige tijd geladen zijn bereidheid om onder handelingen aan te gaan heeft te kennen gegeven. Ongelukkigerwij ze werden deze onderhandelingen uitgesteld. Deze bereidheid om de betrekkingen tussen kerk en staat te regelen op een wijze, die in overeen." Lemming is met het dog ma, de wetten en rechten' van de Katholieke kerk, bestaat nog steeds". Te Boedapest verwacht men, dat het Vaticaan een hoge digni taris zal benoemen, die de onder handelingen met de Hongaarse legering zal leiden. Men gelooft niet, dat deze dignitaris Kardinaal Mindszenty zal zijn, die „niet aan vaardbaar" voor de Hongaarse re gering is verklaard. In sommige kringen suggereert men, dat de Primaat wellicht bin nenkort naar Rome zal vertrek ken. Verscheidene dagen geleden heeft de nieuwe Hongaarse Pre mier, 1st van Dobi, verklaard, dat de Hongaarse regering bereid was te onderhandelen, maar hij voegde er aan toe, dat de Kardfnaal altijd zowel onderhandelingen als over eenstemming onmogelijk had ge maakt. SLAG DER PROTHESEN! 3000 Italiaanse oud-strij ders gebruikten Donderdag in een gevecht met de politie hun kunstarmen en -benen tijdens een betoging voor hogere pensioenen en een Kerstgratificatie. Sommige versperden met hun licha men politie-jee$s de weg. Een oud-strijder werd ern stig gewond. Een aantal oud-strijders en politie agenten liepen lichte ver wondingen op. Een delega tie van de oud-strijders werd door regeringsfunctionnaris- sen te woord gestaan. Een woordvoerder van de repu blikeinse regering heeft te Bata via tegenover een vertegenwoor diger van Aneta verklaard, dat l et niet waarschijnlijk moet wor den geacht, dat de republikeinse regering een „bindende verkla ring, waarvan spraike is in het antwoord van de Nederlandse regering aan de heer Cochran, zal afleggen. Deze woordvoerder wees ei op, dat de republikeinse rege ring zich tot nu toe, onveranderd op het standpunt is blijven stel len, dat een formeel accoord, en dus ook -formele bindende verkla ringen, alleen tot stand kunnen komen door formeel onderhande lingen onder auspiciën van de CVGD. Intussen is de tekst van het Nederlandse antwoord aan de heer Cochran gisterenochtend met het vliegtuig van de CVGD naar Djokja overgebracht. Evenals het -vorige jaar heeft ook thans de Minister van Bin nenlandse Zaken zijn goedkeuring verleend om aan oorlogsslachtof fers een Kerstgave te verstrek ken. De oorlogsslachtoffers, waaronder ook de evacué's die een uitkering voor levensonder houd ontvangen krachtens de re geling van April 1945, begrepen worden, ontvangen dan in de week van 19 t/m 25 December 1948, boven de normale uitkering een toelage van 25 Deze Kerstgave bedraagt ten minste 2,50 en ten hoogste 15. Dit uitkeringsbedrag mag niet worden berekend boven de ver goedingen van fondspremiën en eventueel brandstoffenbijslag, noch van bedragen die boven de normale uitkering krachtens de regeling van 12 April 1945 als toeslagen worden verleend. Geëvacueerden, die in gezins verband bij derden zijn ingekwar tierd en een uitkering ontvangen krachtens het in de regeling van 12 April 1945 onder sub a 56 vastgestelde, ontvangen 25 pet. van het aan de 'kwartiememer toekomende bedrag. Evacué's die volgens het gestelde onder a 6, de niet in gezinsverband levende personen zal 'n Kerst gave worden gegeven, gelijk aan een week zakgeld. Voor alleenstaanden, bedraagt dit *5, voor een echtpaar 7,25, voor een echtpaar met 1 t/tai 3 kinderen 12 en voor echtparen met 4 of meer kinderen 15. Reeds eerder had de Minister van Binnenlandse Zaken goed keuring gehecht aan een voorstel tot verhoging van de uitkeringen aan oorlogsslachtoffers en eva cué's, in verband met de door de maatregelen van de Regering ontstane verhoging van de 'koe ten voor levensonderhoud. Naar het A.N.P. verneemt mo gen de thee-importeurs met in gang van Maandag a.s. thee aan de detailhandel leveren, zonder dat hiervoor toewijzingen hoeven te worden ingeleverd. Het is nog niet officieel bekend, of dan ook voor de consument de thee vrij van distributie zal komen. De prijzen zijn vooralsnog niet ge wijzigd. Alle. nationaliteitsbewijzen voor auto's en motorrijtuigen afgege ven vóór 15 December 1947 ver liezen zoals bekend, op 1 Januari a.s. hun geldigheid. Voor vernieuwing dezer bewij zen dient men zich te wenden tot de inspecteur dór invoerrechten en accijnzen, waaronder men res sorteert. Zowel de 1ste Kerstdag als de Nieuwjaarsdag vallen op Zater dag. De Stichting van den Ar beid dringt er in verhand hierme de bij de werkgevers op een, zo mogelijk reeds op Donderdag tot uitbetaling van lonen over te gaan. Op deze wijze worden de ge zinnen der betrokken arbeiders in de gelegenheid gesteld hun in- j kopen op Vrijdag te doen. De socialistische eenheidspartij heeft er bij de Berlrjnse arbeiders op aangedrongen geschreven pro testen in te dienen naar aanlei ding van 't opblazen van de an tennemasten van radio-Berlijn. Volgens krantenberichten zonden reeds honderden van dergelijke protesten uit fabieken naar de autoriteiten zijn gezonden. Volgens het Duitse nieuws bureau DPD (Britse zone) zal de Duitse economische commissie in Sovjet-Russische zone een schadevergoeding eisen van hon derdvijftig duizend mark voor de opgeblazen masten. Men zou de eis willen stellen op deze grond, dat de door de Fransen toegestane tijd te kort was voor 't uitvoeren van een methodische demontage. Het Duitse persbureau Dena (Amerikaanse zone) van giste ren, meldt, dat de Franse com mandant te Berlijn, generaal Jean Ganaval, de Sowjet-cormnandant. generaal Kotikof, Donderdag heeft medegedeeld, dat de radio zendmasten, diie Donderdag wer en opgeblazen, behoorden aan de Duitse radio-omroep en Duits be zit waren. Ganaval was daarom van mening, dat de vernietiging van de masten slechts een Frans- Duits proces was, aldus Dena. De speciale correspondent van A N-r. meldde uit Parys: Gisterenmorgen om 10.45 uur werd de vergadering van de Vei ligheidsraad door de Belgische gedelegeerde Van Langenhove geopend. By het begin van de bijeen komst werd de agenda goedge keurd, met als enig punt van dis cussie de toelating van Israël tot lid van de Verenigde Naties. Geen der vertegenwoordigers heeft gevraagd om de Indonesi sche kwestie als punt van on middellijke bespreking op de agenda te plaatsen. Gisterenmiddag heeft de Twee de Kamer de behandeling van de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voortgezet. Bij de afdeling „hoger onderwijs en wetenschappen" geeft de heer Terpstra (A. R.) uiting aan Machten, dat studenten die in '45 hun einddiploma hebben ontvan gen aan de technische hogeschool achtergesteld worden hij anderen. Mej. TendWoo (Arb.) verklaart zich erover te verheugen, dat de Minister voor taakverdeling bij het hoger onderwijs is. De heer Stokman (K.V.P.) op merkend, dat de verbetering der salarissen van de wetenschappe lijke staf nog niet verschenen is, dringt op spoed in deze aan. Hij vraagt interne reorganisatie \an het technisch hoger onderwijs welke niet behoeft te wachten op de gehele herziening van het H. O. De heer Krol (C. H.) klaagt De Noord-Chinese stad Tientsin bereidt zich thans voor op de strijd, welke wordt verwacht met de troepen van Generaal Lin Fiao, die steeds verder opdringen naar de 3 steden, welke nog de zwaartepunten vormen van het verdedigingssysteem der Chinese regeringstroepen jn Noord-China. Behalve Tientsin zijn dit Tangkoe en Peiping. Deze drie steden zijn door wegen en spoorlijnen met ■rikander verbonden. In Tangkoe hoorde men Don derdagavond schieten in de bui tenwijken, waar een gevecht was ontbrand tussen twee door de communisten geleide divisies en regeringstroepen. De havens wer den onder militair toezicht ge steld. De spoorlijn uit Tientsin naar •het Westen (Peiping) was over een afstand van ongeveer 40 kilo meter vrij. De situatie verderop was onbekend. In Peiping konden de waar nemers -.t> de daken de door de communisten geleide legergroepen zien naderen. Volgens berichten van regeringszijde hebben de re geringstroepen de vooruitgescho- \'en posten bij Hoeang-Taoen teruggetrokken tot in de stad. Verder hebben regeringstroepen Donderdagavond posities betrok ken bij het oude winterpaleis en de tempel van de voorvaderen der Mantsjoe-dynastie. Volgens het hoofdkwartier vsfa Generaal Foe Tso Ji, de comman dant der regeringstroepen in Noord-China, was het vuren, dat Donderdag in Peiping gehoord werd, afkomstig van gevechten met door de communisten geleide troepen, die het gebied van de r'euwe stad in het Noord-Westen waren binnengedrongen. De bin nengedrongen troepen zouden echter vernietigd zijn. Volgens de communistische ra dio-omroep zou van een van de twee regerings legergroepen, die ten Noordwesten van Nanking omsingeld zijn „volkomen vernie tigd" zijn. Deze groep staat onder commando van generaal Hoeang- Wei en moest gedurende de laat ste dagen door de lucht geravitail leerd worden. Volgens gewoonlijk welingelich te kringen te Nanking, aldus meldt Reuter, heeft 't hoofdkwar tier van het Chinese regeringsle ger van het centrale Chinese front 7'ch van Pengpoe, 160 km ten N over achterstelling van confessio- rele Hervormde theologen aan theologische faculteiten. De heer Hoogcarspel (CPN) vestigt de aandacht op de slechte rechtspositie van de assistenten; de salarissen, ook der hooglera ren, acht hij niet bevredigend. De outillage der medische fa culteiten in ons land is 20 jaar ten achter, betoogt spr. De heer Hoogcarspel dringt aan pp overleg in het kabinet over uitbreiding der studietoelagen. De heer Roosjen (A. R.) pleit voor een leerstoel in de homoeo path! e. Mevrouw Fortanier-De Wit (V.V.D.) herhaalt, dat zij voor standster is van openbaar hoger onderwijs. De universiteiten moe ten zijn trefpunten van verschil lende geestesinrichtingen, die be vruchtend op elkaar inwerken. Zij keert zioh ojrn. tegen excessen by ontgroeningen. De heer Van Dis CS. G.) bepleit instelling van een leerstoel in de homoeopathie vivisectievrije ge- neeskundee. Bij de benoeming van hoogleraren aan de theologi sche faculteiten dienen ook Gere formeerde belijdenden in aanmer king te komen. Minister Rutten deelt mede, dat in ieder geval de Delftse hoge school zal worden uitgebreid. Daarnaast is het van belang te overwegen waar een tweede tech nische hogeschool zou moeten worden gevestigd. De inrichting te Delft moet be rekend zijn voor 3500 studenten, thans zijn er 5400. Na de bevrijding steeg het aan tal studenten aanzienlijk. Er is een zeer grote achterstand bij het technisch hoger onderwijs dn te halen. Er is een reeks Maatregelen genomen. Wat de salariëring van de leden van de wetenschappelijke staven betreft, zegt de Minister dat aan alle geopperde bezwaren is tegemoet gekomen. De herziene salarissen zijn toegekend met te rugwerkende kracht tot 1 Jan. '48. De heer Engelbertmk (K.V.P.) vroeg o.m. of indiening van een wetsontwerp inzake natuurbe scherming spoedig is te verwach ten. Bij de replieken diende de heer Willems (Arb.) een motie in, vragende de concessie voor af graving van de St. Pietersberg niet voor zestig jaar te verle nen, omdat de cementproductie op andere wijze kan worden vei lig gesteld. Over deze motie zal Dinsdag worden gestemd. Tegen zeven uur werd de ver- gadëring gesloten. In het Duitse grensgebied rij den talrijke Duitsers rond op fietsen met Nederlandse banden, welke laatste kennelijk gesmok keld zijn. De Duitse douane heeft nu bekend gemaakt, dat ieder d:e op gesmokkelde banden, rijdt daarvoor invoerrechten dient tg betalen, anders worden deze in beslag genomen. Voor" twee binnen- en twee bui tenbanden moet 7.50 Deutsche Marlj worden betaald. Deze actie, waarmede Dinsdag werd begon nen heeft thans reeds 1000 D. M. invoerrechten opgebracht. km meer naar het Zuiden, terug getrokken. Tsjoehsien ligt nabij een punt, waar de spoorlijn naar Nanking Donderdag door de door de com munisten aangevoerde troepen werd doorgesneden. Volgens offi cieuze bron is de lijn hersteld. Te Tientsin wordt officieel mee gedeeld, dat te Peiping regerings- cavallarie een tegenaanval heeft ondernomen en een aantal punten rondom de stad, met inbegrip van het vitale spoorwegknooppunt van Nanking, naar Tsjoehsien, 125 Fengtai, heeft heroverd. (Ingez. Med.) Het College van Rijksbemidde laars deelt het A.N.P. mede, dat inzake het verlenen van even tuele Kerst- en Niehwjaarsgrati ficaties nog onverminderd van kracht is de beschikk'ng van dit college van 19 April 1948 (gepu bliceerd in Staatscourant van 23 April 1948). Deze bepaalt dat, behalve de reeds vóór de oorlog bestaande uitke ringen voor gratificaties, vacan- tietoelagen en dergelijke, in 1948 gratificaties mogen, worden uitge keerd, waaraan in totaal tezamen niet meer dan 20 van het jaar loon besteed mag worden. Ter vermijding van m'sver- standen wordt er de aandacht op gevestigd, dat andere uitkeringen dan bovengenoemde niet zijn toe gestaan zonder bijzondere toe- voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrente trekkers. Aan de Memorie van Toelich ting op het ontwerp wet wijzi ging van dë kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en we zenrentetrekkers is het volgende entleend: Ingevolge artikel 1 van het ont werp wordt de kinderbijslag voor 'invaliditeits-, ouderdoms- en we zenrentetrekkers deze kinder bijslag bedraagt thans ƒ10 per kind en per maand voor de eer ste drie kinderen en 12,50 per kind en per maand, te rekenen van het vierde kind verhoogd met 1 per maand, hetgeen vrij wel overeenkomt met de voorge stelde verhoging van de kinder bijslag voor de loonarbeiders. De kosten, aan deze verhoging verbonden, zullen naar ramiing 1,1 millioen gulden per jaar be dragen. Evenals de kosten var. de kinderbijslagwet voor invalidi teits-, ouderdoms- en wezenren- .tetrekers, zullen bok deze kosten ten laste van het Rijk komen. Er bestaat aanleiding de on derhavige verhoging evenals de voorgestelde verhogng van de kinderbijslag ingevolge de kin derbijslagwet, te doen ingaan op 1 October 1948. Aan de Memorie van Toelichh- ting op ontwerp van wet verle nen van een tijdelijke bijslag op de uitkeringen ingevolge de nood wet ouderdomsvoorziening is het volgende ontleend: Nu in verband met de gewij zigde subsidiepolitiek der Rege ring inmiddels een regeling ós ge troffen in zake het verlenen var een tijdelijke bijslag op lonen en salarissen en daarnaast een voor stel van wet bij de Staten-Gene- raal aanhangig is tot verhoging van de kinderbijslag ingevolge de kinderbijslagwet, is de Rege ring van oordeel dat ook de uit keringen aan ouden van dagen ingevolge de noodwet ouderdoms voorziening dienen te worden verhoogd. Voor gehuwden is gemeend het bedrag van de bijslag te moeten bepalen op ƒ2,50 per maand en voor ongehuwden op 1,50 per maand (artikel 1). De kosten van de voorgestelde bijslagregeling zullen naar ra ming een bedrag van rond 6(4 millioen gulden per jaar belopen. Evenals de kosten van de nood wet ouderdomsvoorziening zullen deze kosten ten laste van het Rijk dienen te 'komen. glllilllllllllMlllllll B HOGE BOMEN VANGEN 1 VEEL WIND. 1 Dat er emigranten zijn, jg 1 d'e ook bij hun afscheid de 1 zorgen van hun vaderland m niet vergeten kunnen, blijkt 1 M uit een advertentie in een g 1 Westlands weekblad, luiden- g 1 de: „Bij ons vertrek naar g Nieuw-Zeeland groeten wij g 1 alle ^vrienden en bekenden, g stemming van het Rijk&bemiddelaars. College van - speciaal Minister Lieftinck" p Heb is enkel aan de koelbloedig heid van President Truman en aan het gematigd advies vem staatssecretaris Marshall te dan ken, dat de Amerikaanse rege ring in 't voorjaar van 1948 niet liet bevel tot algemene mobilisa tie heeft uitgevaardigd, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan een z.g. aanval van het Sowjet- leger in Europa, welke door de geheime inlichtingsdienst van de Amerikaanse luchtmacht was aangekondigd. Dit wordt gemeld in een rapport van de commissie, welke met het onderzoek van het Amerikaanse defensieprobleem is belast. De leiding van deze commissie is in handen van de gewezen pre sident Herbert Hoover. In ver band met deze aankondiging van de inlichtingendienst van de lucht macht wordt in het rapport van het comité Hoover voorts nog gezegd „gelukkig heeft de centra le inlichtingsdienst tijdig deze vergissing kunnen goedmaken". Aan de hand van inlichtingen van de Amerikaanse luchtmacht meende men in de Verenigde Sta ten dat de „Russische regening in het voorjaar zou pogen, haar pantserdivisies tot aan de Atlan tische Oceaan te doen oprukken, om dan de Britse eilanden door haar luchtmacht te doen besto ken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1