r 1 jl Grote brand in Fabriekslaboratorium I Subtiele beledieinu Schljnconcessies der Republiek? DE STRIJD OM PEIPING •ER vrl ^fluweel ilüfirj (b ntlm VRIJDAG 17 DECEMBER 1948. t)c 3nJtsclie ImvcsIic Arbitrage enige [mogelijkheid volgens Republikeinse Regering De oorlogsvloot der Scwjet-Unie De Belgische grensarbeiders De weeldebelasting op automobielen H M Officieel communiqué over Indonesië BakkersarËëid met Kerstmis en Oudejaar^™ Bewindvoering Indonesië in overgangstijd Indonesische [kwestie niet in Veiligheidsraad Gratie verleend feens inf ider dall '<r| JlHOEI s ?js. m "F »ne«m Hraawnjoaa övrtsmu 113 H ovavww WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Weinig verandering. Wisselende bewolking met, voornamelijk in de kuststreken, nog enkele buien. In bet bin nenland overw. droog weer. Zwakke tot matige Westel;]- Ito wind. Overdag ongeveer de zelfde temperatuur als gisteren AbonnementTernenzen VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 991 Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags S aar. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 cent; iedew» regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dtt Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V*. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- In een officieel communiqué van de Republikeinse regering wordt gezegd, dat arbitrage de enige weg is voor een vreedzame oplossing van het Nederlands- Indonesisch geschil, nn de on derhandelingen zijn afgebroken. Het communiqué van de Repu blikeinse regering zegt verder, dat wat betreft de situatie van de strijdkrachten in overgangstijd, de Republikeinse regering op het Volgens „Marinkalendem", het officiële Zweedse vlootblad, dat vaak de zienswijze van de Zweed se admiraliteit weergeeft, aldus Reuter, bouwt de Sowjet-Unie oorlogsschepen van 45.000 ton en ook onderzeeboten, die uitgerust zijn met het Schnoerkel-apparaat, de nieuwe Nederlandse vinding, die onderzeeboten langer verblijf onder water mogelijk maakt. Volgens het blad hebben de nieuwe oorlogsschepen 40,6 centi meter kanonnen als voornaamste bewapening. „Deze plannen wor den in de diepste geheimhouding gehuld, doch één der nieuwe sche pen is thans bijna voltooid," aldus het blad, dat verder nog meedeelt, dat de Sowjet-Unie veel onderzee boten van het Duitse type bouwt met een snelheid onderwater van 25 knopen. Teneinde alsnog een oplossing te bewerkstelligen met betrek king tot de staking der Belgische grensarbeiders, zal eerste-Minis- ter en Minister van Buitenlandse Zaken Spaak zich persoonlijk naar Parijs hegeven. Naar verluidt hebben de direc ties van-verscheidene Franse tex tielfabrieken, die door de staking der Belgische arbeiders vrijiwel stilgelegd zijn, voorgesteld 25 pro cent der lonen uit eigen middelen in Belgische valuta te betalen. Tezamen met de 50 procent, die de Franse regering voornemens is uit te keren, zouden de Belgische grensarbeiders dan 75 procent van hun loon in Belgische deviezen overgemaakt krijgen, terwijl zij 25 procent in Franse francs zouden ontvangen, die in Frankrijk be steed moeten worden. Naar aanleiding van de aan neming van het wetsontwerp tot het plaatsen van personenauto- mobielen op de tabel met 15 pro cent beeft de K.N.A.C. er de aan dacht van de Minister van Finan ciën op gevestigd, dat door het niet meer toewijzen van deviezen, de door de Overheid te voren ge dane hestellingen geaccepteerd op de thans geldende prijs, wellicht niet tijdig meer kunnen worden gehonoreerd. Er doen zich in de practijk als gevolg daarvan on billijke gevallen voor. Iemand, die voor aankoop van een personen auto door de R.V.I. een bon is toegewezen welke bonnen een geldigheidsduur van 14 dagen hebben en bij de importeur zulk een bon heeft ingeleverd, ontvangt nL de mededeling, dat de vergunning tot invoer van het merk zijner keuze, waarvan de prijs reeds door de prjjsbeheersing was vastgesteld, is ingetrokken, zodat de koper zal moeten wach ten tot de invoervergunning als nog zal v/orden verleend. Het ge volg van deze Overheidsmaat regel Is, dat de koper tengevolge van de hierboven genoemde wet gedwongen zal zijn een bedrag van 15 procent van de invoerprijs meer te betalen, dan oorspronke lijk door hem was voorzien. Naar de mening der K.N.A.C. zou dit bezwaar kunnen worden opgevangen indien de inwerking treding van de wet eventueel op zodanig tijdstip zou geschieden, dat leveranties, welke voor een ben aaide datum lopende waren, redeFkerwijze kunnen zijn afge werkt. standpunt staat, dat er federale strijdkrachten moeten worden ge vormd, waarvan in de eerste fase de bestaande minderheden met een nationaal karakter deel moe ten uitmaken. De strijdkrachten dienen tijdens de overgangsperio de te worden gereduceerd. De Nederlandse strijdkrachten staan tijdens de overgangsperiode onder bevel van de hoge vertegenwoor diger van de Kroon (in het com muniqué is sprake van „Commis saris van de Kroon"). „Tijdens de overgangsperiode moet er tussen het commando van de Nederlandse strijdkrachten en de federale strijdkrachten samen werking bestaan", aldus het com muniqué. De Republikeinse rege ring verklaart verder, dat de Ne derlandse conceptie van de be voegdheden van de hoge vertegen woordiger der Kroon in over gangstijd neerkomt op het herstel van het koloniale bewind onder een andere naam, en voorts, dat met het besluit tot stopzetting der besprekingen en de instelling der interimregering zonder de Repu bliek, de Nederlandse regering een schending pleegt van de Ren- vile-overeenkomst, waarbij alle stappen van de Veiligheidsraad sedert Augustus 1947 en de door de C. V. G. D. sedert 10 maanden bewezen diensten in de wind wor den geslagen. (Het communiqué besluit; de er varingen van het laatste jaar hebben duidelijk bewezen, dat een regeling, alleen met bemiddeling van de C. V. G. D., geen hoop geeft op een definitieve oplossing. De Republikeinse regering is er van overtuigd, dat de enige ma nier om een definitieve oplossing te bereiken en om een ramp voor Indonesië te vermijden, is gelegen in arbitrage, welke in feite door de Republiek van den beginne af is voorgesteld en die ook is opge nomen in de resolutie van de Vei ligheidsraad van 1 Augustus 1947. Intussen blijft de Republikeinse, regering hoopvol, dat de C. V. G. D zal voortgaan, met de helde partijen te helpen bij de uitvoe ring der bestandsovereenkomst. Personen uit Noord-China, die te Nanking aankomen, onder wie functionnarissen en journalisten, verwachten, dat Peiping „elke dag" kan vallen zonder ernstige strijd. Men heeft weinig vertrou wen in de regeringstroepen aldaar, aldus deze reizigers. Het hoofdkwartier van Noord- China meldt, dat de tegenstander tijdens de gemeenschappelijke aan val van infanterie en luchtmacht der regering, die eergisteren op de Westelijke voorsteden van Pei ping plaats had, 2.000 man verlo ren heeft. Volgens berichten uit de oude keizersstad Peiping, die door de communisten bedreigd wordt, vin den er grote troepenbewegingen plaats De troepen zouden goed zijn uitgerust en in „uitstekende conditie" verkeren. Communisti sche artillerie van tamelijk groot kaliber bevond zich thans op schootsafstand van de Westelijke voorsteden, aldus de berichten. In Tientsin, een andere grote stad in Noord-China, brengen re geringstroepen in allerijl geschut in stelling, daar het gebulder van kanonnen steeds duidelijker wordt vernomen. 60 Kilometer naar het Oosten, te Tankoe zou een massa uittocht begonnen zijn, terwijl re geringstroepen in het havengebied stellingen betrekken. De toestand wordt „onzeker" genoemd. Volgens een mededeling van de Chinese communistische radio is de legergroep van de regerings strijdkrachten, welke onder hevel staat van Generaal Hoeang Wei, Woensdagnacht volledig vernie tigd. Een traject van 33 kilometer van de belangrijke spoorlijn, die Nanking met Pengpoe verbindt, is door eenheden van de onder communistische leiding staande legers opgeblazen, Udus wordt uit officieuze bron vernomen. Tussen Tsjoehsien en Kwantien werd de spoorlijn op ongeveer 20 plaatsen opgeblazen. Alle spoorwegverkeer op deze liin ligt thans stil. Volgens een militair woordvoer der van de Regering bevinden zich nog 200.000 man van de tegenstander ten Noord-Westen van Soehsien, 100 kilometer ten Noorden van Pengpoe, waar drie legergroepen twee weken lang omsingeld zijn. Een ander com munistisch leger van ongeveer 100.000 man bevindt zich ten Zuid-westen van Soehsien. Dinsdagavond omstreeks half elf werd brand ontdekt in het grote laboratorium van de sajet- en vijfschatenfabriek v.h. Wed. D. S. van Schuppen en Zonen in het Gelderse gedeelte van Veenen- daal. Groot alarm werd gegeven en de brandweercorpsen van Gel ders en Utrechts Veenendaal ruk ten onmiddellijk uit. In het hoofdgebouw, waarin grote hoe veelheden benzine en alcohol wa ren opgeslagen, was de bovenver dieping al spoedig één vuuzree. Het vuur greep zó snel om zich heen, dat aan direct blussen niet te denken viel. Ontploffingen ontstonden, ver oorzaakt door de vaten benzine en alcohol. De omliggende stra ten werden afgezet, terwijl de be woners van de dichtbij staande woningen aan de Prins Bernhard- laan, enz werd aangezegd deze te verlaten. Een en ander veroor zaakte een paniekstemming. Juist dreef een geweldige hagelbui over Veenendaal en in dit noodweer moesten velen vluchten. Onder leiding van de comman dant der brandweer te Gelders- Veenendaal, de heer Wagens- veld, werd het vuur bestreden. De brandweercorpsen van Ede, Barneveld en Arnhem werden ge waarschuwd, terwijl de eigen fa- brieksbrandweer onmiddellijk ir, de strijd geworpen werd. Ook de brandweer van de Ritmeester sigarenfabrieken rukte uit, terwijl andere fabrieksbrandweren zich gereed hielden, om bij het eerste alarm hulp te bieden. Tegen elf uur was het één vuurzee, waar tegen de brandweer vocht. Met tientallen stralen werd het vuur aangetast, terwijl de bijgebouwen waarin ook grote hoeveelheden De vrouw van een slager te Hannover heeft bij een J| H verzoek tot echtscheiding aangevoerd, dat haar man H het kunstgebit van zijn H schoonmoeder van haar nachtkastje had weggeno- 'Jij men en er het kaakbeen van 'n koe voor in de plaats m had gelegd. m r»>j»> Van officiële zijde wordt het volgende medegedeeld: „Naar aanleiding van medede lingen uit Republikeinse bron als zou de Republikeinse Regering zich bereid hebben verklaard de onderhandelingen met de Neder landse Regering te hervatten op basis ener erkenning van de Ne derlandse souvereiniteit gedurende de interim-periode, vernemen wij van bevoegde zijde: Vooreerst is van een verklaring der Republikeinse Regering niets bekend. Aan de Nederlandse de legatie te Batavia is door het lid van de commissie van goede dien sten, Merle Cochran, 'n brief over handigd, die de heer Hatta, Mi nister-President van de Republiek, tot de heer Cochran richtte. In deze brief ontvouwde de heer Hat ta enige gedachten over de moge lijkheden om tot een oplossing vah het hangende geschil te gera ken. Zulks geschiedt echter on der niet minder dan drie reserves: De heer Hatta stimuleert uitdruk kelijk dat hij zijn beschouwingen geeft le. In zeer ruwe vorm; 2e. informeel en 3e zoa!s hij het ziet. Deze drievoudige reserve stem pelt het gehele schrijven tot een persoonlijke daad vande heer Hatta ta, waaraan de Republikeinse Re gering zich, conform haar In het jongste verleden nog meermalen aangenomen houding, in genen dele gebonden behoeft te achten en waarvan zelfs de heer Hatta, krachtens de eerste reserve, altijd terug kan komen. Als basis voor een hervatting der besprekingen komt 'n derge lijk schrijven dan ook niet zonder meer in aanmerking. In de tweede plaats wordt ont kend, dat van de zijde der Repu bliek opheldering (naar de woor den van de'heer Soemitro op een persconferentie te Washington) zou z(jn gegeven „omtrent zekere factoren, die bij enige Nederland se autoriteiten misschien misver stand hebben veroorzaakt". Bij de onderhandelingen, die kort geleden op zeer hoog niveau werden gevoerd zijn van Neder landse zijde enige concrete, voor geen tweeërlei uitleg vatbare essentiële voorwaarden gesteld. Had de heer Hatta, in plaats van zich tot het ontvouwen van een aantal persoonlijke gedachten te bepalen, in concreto de bereid willigheid van de Repubikeinse Regering uitgesproken om de Re publiek als doelgebied naast de andere deelgebieden in het fede rale bestel in te passen, in de vorm, zoals deze in breed overleg met de federale deelstaten van Indonesië is ontwikkeld; had hij blijk gegeven van een ernstig be sluit der Republikeinse Regering om de noodzakelijke maatregelen te treffen tot het beëindigen der bestandsschendingen en het doen terugvoeren der infiltranten, dan ware een basis tot voortzetting aer besprekingen wellicht nog te vinden geweest. Van een dergelijke onvoorwaar delijke en bindende instemming echter ontbreekt in het schrijven van de heer Hatta ieder spoor. De heer Hatta bepaalt zich tot algemene zinswendingen, gelijkend op reeds meermalen van dezelfde zijde gegeven en getekende ver klaringen, waaruit de Republi keinse autoriteiten echter nim mer de concrete consequenties hebben getrokken. Slechts een onverwijlde binden de verklaring van de Republikein se regering dat zij met de gestelde voorwaarden instemt zou tot een heropening der onderhandelingen kunnen leiden. In deze geest werd van Neder landse zijde een antwoord aan de heer Cochran gezonden. Een politieke medewerker van het A.N.P. merkt naar aanleidmg van bovenstaande officiële verkla ring nog het volgende op: De brief van Mohammed Hatta aan Merle Cochran wekt, naar men ons in politieke kringen te verstaan gaf, slechts de schijn van concessies van Republikeinse zijde, omdat hij de mogelijkheid biedt, dat weer onmiddellijk wordt vervallen in de oude procedure. Bovendien ziet men de uitlatingen van Dr. Soemitro te Washington en van Mohammed Roem in Djog- ja, en bovenal de officiële Repu blikeinse regeringsverklaring van gisterenmorgen als volkomen in strijd met deze personlijke brief van Hatta. Immers, arbitrage, die in genoemde Republikeinse Rege ringsverklaring de „enige uitweg" wordt genoemd, acht men volko men in strijd met de „onvoorwaar delijke erkenning der Nederlandse souvereiniteit." Bovenstaand com muniqué spreekt voorts over „enige concrete voor geen tweeër lei uitleg vatbare essentiële voor waarden". Over deze voorwaar den wordt in de brief van Hatta met geen woord gerept. Bovengenoemd communiqué benzine opgeslagen lagen, voort durend natgehouden werden. Eerst tegen bet middernachte lijk uur was men de brand vol komen meester en was gevaar voor uitbreiding naar andere ge bouwen geweken. Tegen half één konden de brandweerkorpsen in rukken, terwijl de brandweer van Gelders-Veenendaal met één straal op de waterleiding de brandwacht betrok. Op het terrein van de brand waren de burgemeesters van Ede en Veenendaal aanwezig. Tot nu toe is qe oorzaak van de brand onbekend. De schade zal vermoedelijk enige honderdduizen den guldens bedragen. De Minister van Sociale Zaken heeft goedgevonden aan hoofden of bestuurders van broocLbakkerij- en, waarin tevens koek, banket, chocolade of suikerwerken worden vervaardigd, te vergunnen, dat op Donderdag 23 December 1948 en op Donderdag 30 December 1948 de werktijd van de in hun onder neming werk^pne bakkersgezellen per dag met ten hoogste 2 uren wordt verlengd. AFKONDIGING BESLUIT Naar wij vernemen is de afkon diging van het besluit „bewind voering Indonesië in overgangs tijd" (B.I.O.) zeer binnenkort te verwachten. Aanvankelijk heeft het in de bedoeling gelegen dit besluit reeds eerder deze week af te kondigen. Dat dit toen niet geschied is, wordt in politieke kringen in verband gebracht met de complicaties, welke zich in de loop van deze week hebben voor gedaan, zoals b.v. de brief van Hatta aan Merle Cochran, de persconferentie van Dr. Soemitro in Washington, het laatste rap port van de Commissie van goede diensten aan de Veiligheidsraad, de Republikeinse poging om het Indonesische geschil in de Veilig heidsraad ter sprake te brengen en de Republikeinse regeringsver klaring van Donderdagmorgen. Dat deze afkondiging ook thans nog niet is geschied brengt men in genoemde kringen in verband met de laatste zinsneden van het gistermiddag uitgegeven Neder landse communiqué, waarin ge zegd wordt, dat alleen een „on verwijlde bindende verklaring van de Republikeinseregering dat zij instemt met de door Nederland gestelde voorwaarden, tot herope ning der onderhandelingen zou kunnen leiden." Wellicht zo meent men, geeft de Nederlandse rege ring hiermede aan de Republiek nog een laatste gelegenheid om door middel van de Commissie van goede diensten of rechtstreeks deze „onverwijlde bindende ver klaring" te geven. De bijzondere oorrespondent van het A.N.P. te Parijs seint, dat een officiëel Amerikaans woordvoer der Donderdagavond tegenover hem bevest'gd heeft, dat de ver tegenwoordiger van de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad naar alle waarschijnlijkheid de Indone sische kwestie in de z'tting van heden aan de orde zal brengen. Na verdere besprekingen tus sen Dr. Jessup en zijn adviseurs over de Indonesische kwestie heeft de Amerikaanse delegatie gisteravond zijn oorspronkelijk plan, de kwestie heden voor de Veiligheidsraad te brengen, ge wijzigd. De Amerikaanse delegatie be sloot in dit stadium inzake deze kwestie niet tot actie over te vraagt derhalve een „onverwijlde" bindend verklaring van de Repu- blikeinse Regering, dat zii met de &aan> aldus verneemt de speciale gestelde voorwaarden instemt. Op - correspondent van het A.N.P of 't woord „onverwijld" wenste van in politieke kringen alhier zeer grote nadruk te leggen. Bij Kon. Besluit is gratie ver leend aan L. G. de Noo, tot de doodstraf veroordeeld bij senten tie van het Bijzonder Hof te Am- hem. De doodstraf is veranderd in levenslange gevangenisstraf. ficieel. Twee uur tevoren, toen de be- snrekingen in de Amerikaanse delegatie nog gaande waren, werd officieel medegedeeld, dat actie van Amerikaansche zijde zeer waarschijnlijk was, en werd ver nomen, dat Dr. Jessup en zijn ad viseurs het volledig eens waren over dit besluit. Tegelijk werd uit officiële bron vernomen, dat de Australische delegatie eveneens besloten heeft zich van actie te onthouden. rd in jop bere IiNEUZÏ nlichtind e geval! stellen! oo+vté* I n r lerttiilffliiiiiiiiy •av ir, I -SOf. rachtifc naiEl1ueA fiTI apul XOO njtS }Oj Lr; mz ub n .1W« miiiï

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1