De voorgenomen Bestandsschendingen I 'j XE a F Het lidmaatschap V.N. van Israël De Belgische missie te Berlijn De nieuwe instructie aan Soemitro m- strijd ifei 1 id- >ER1 t> vr 1 J Frankertaf Abonnement: Terneazen DONDERDAG 16 DECEMBER 1948. Comm. van Goede Diensten naar Djokja vertrokken PEIPING GEVALLEN Spaak over de buitenlandse politiek I De man mei 1 f 28 verloofden g ZmmmmmmmmmmmeS Israël beschuldigt Engeland Tumult in Italiaanse Senaat Contact tot stand gekomen tussen Israël-Transjordanië Rede van De Gaulle Parachutisten in Siam Wijzigingen in de Belgische accijnzen a eI5 ÏÜk „iJfl uas|j irumrFTOHa sz ovhsnhï i?. ovawww WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Westelijke wind- Meest matige Westel. wind. Over het algemeeen weinig be wolking met plaatselijk een en kel buitje. Iets kouder. 4e Jaargang No- 990 Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V(, Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,60= Inzending advertenties tot des namiddags 8 aor. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- De Dienst voor Legercontacten meldt, naar aanleiding van de be richten van Republikeinse zijde over de te verwachten toeneming van de terreur en de sabotage in de federale gebieden na de vor ming der interim-regering, dat uit zeer recente berichten van mensen die over de bestandslijn gevlucht zijn, blijkt, dat verschil lende brigades der Siliwangi-divi- sie zich hebben hegeven naar plaatsen nabij de bestandslijn, met de bedoeling om over te gaan tot een aanval op in federaal gebied gelegen plaatsen o.a. op Gombong en Gombong Bobot Sari. De dienst voor legercontacten haalt in dit verband de verklarin gen aan uit het interview, dat Moh. Hatta onlangs gaf en waar in wordt gezegd, dat een interim- regering buiten de Republiek om sal falen, waarbij volgens de Dienst voor legercontacten werd gedoeld op ,,het te verwachten verzet van het volk' Het volledige communiqué luidt als volgt: Op 5 Dec. meende Moh. Hatta er in een interview voor te moeten waarschuwen, dat een interim- regering zonder de Republiek zal falen. Dat de Republikeinse Mi nister-President hierbij op een „te verwachten verzet van het volk" tegen de instelling der federale interim-regering doelde, is zonder meer duidelijk. Het is echter langzamerhand eveneens duidelijk geworden, dat onder dit „verzet van het volk" dient te worden verstaan een vanuit de Republiek door haar hoogste gezagdragers gevoerde en te voeren subversieve Gisterenochtend vroeg is de Oommissie van goede diensten van het station Koningsplein te Batavia met de zogenaamde dele- gatietrein naar Djokja vertrok ken. Alle commissieleden, hene vens het secretariaat hebben zich naar Djogja hegeven. Alleen Nayaran van het secretariaat bleef te Batavia. Drie andere leden hebben de reis Dinsdag per jeep aanvaard. actie in federaal gebied. Al heeft de heer Hatta dit nu juist niet met zoveel woorden in het inter view onthuld, de ontwikkeling van de algemene toestand in Indonesië na het sluiten van de Renville- overeenkomst heeft dit zonne klaar bewezen. In dit verband verdient mede bijzondere aandacht het Antara- telegram van 13 Dec. j.l. volgens hetwelk politieke kringen te Djokja als volkomen vaststaand weten mede te delen, dat de ter reur en de sabotage in West- en Oost Java en andere onder Neder landse controle staande gebieden op Java en Sumatra en ook daar buiten, in nog heviger mate zul len voortduren. Ook maken recente berichten van vluchtelingen uit Republi keins gebied er melding van, dat de beruchte brigade der Sili- wangi-divisie van de luit.-kolonel Sadikin zich van het centrum der Republiek uit n.l. uit het ge bied van Madioen naar de be standslijn nabij Bandjernegara en Wonosobo heeft hegeven. Deze lt.-kolonel Sadikin is commandant van het bereids in het Koeningan- se geïnfiltreerde z.g. bataljon- Roekman, welks commandant de majoor Roekman, zich thans voor het voeren van besprekingen met Sadikin, volgens deze zegslieden eveneens naar Wonosobo heeft be geven. Behalve de aanwezigheid van de brigade van Sadikin, werd nog de aankomst gemeld van twee an dere bataljons der Siliwangi-divi- sie, afkomstig uit Solo, in Band- jarnegara en Keboemen. Uit ee- sprekken van Republikeinse mili tairen bleek aan gene zijde der bestandslijn het voornemen te be staan, om met deze troepen, ver sterkt met de brigade van de lt.- kol. Bachroen (welke reeds eerder in de streek BandjamegaraKe- boeman was gelegerd en waarvan voor bet afsluiten der Renville- overeenkomst onderdelen in de „pockets" in het door de Neder landse troepen bezette gebied van Midden-Ja va opereerden), over te gaan tot aanvallen op plaatsen in federaal gebied, o.a. Gombong en Bobot Sari. Uit officieuze bron verneemt het persbureau AFP, dat de door de communisten geleide troepen gis ternamiddag te half zes Peiping zijn binnengerukt, zonder dat ver zet werd geboden. De onder communistische lei ding staande legers hebben thans de laatste verbindingen tussen Tientsin en de verdedigingslinies in Noord-China verbroken. Waarnemers te Nanking ver bazen zich er over, dat Peiping en Tientsin zo snel van elkaar zijn afgesneden zonder eigenlijke strijd hoewel generaal Foe Sso Yi een sterke troepenmacht tot zijn be schikking had. AMERIKAANSE MARINIERS NAAR SJANGHAI. Twee compagnieën Amerikaan se mariniers, te samen 695 man, zijn Woensdag te Tsingtao scheep gegaan aan boord van een Ameri kaans transportschip en zullen heden te Sjanghai aankomen, zo VERGADERING VAN DE VEILIGHEIDSRAAD Van de speciale correspondent van het A.N.P.: Gisterenmiddag om 13.15 heeft de Veiligheidsraad de vergadering van des morgens voortgezet. Des morgens werd de laatste zitting voor het reces vastgesteld op Vrijdag a.s. om half elf v.m. Dan zal opnieuw gesproken worden over de toelating van Israël als lid van de V. N. De Raad heeft niet gesproken over het republikeinse verzoek om de Indonesische kwestie te be handelen voordat zij op reces gaat. De Veiligheidsraad, die Israël's aanvraag om het lidmaatschap van de Ver. Naties van de speciale commissie voor het lidmaatschap heeft terugontvangen, daar deze verleden week niet tot een beslis sing heeft kunnen komen, heeft missie zal worden ingesteld voor De Belgische Kamercommissie van Buitenlandse Zaken is Dins dag bijeengekomen en heeft een uiteenzetting aangehoord van eer ste Minister en Minister van Bui tenlandse Zaken Spaak. Spaak verklaarde in zijn over zicht, dat de berichten onjuist zijn, dat de Belgische missie te Berlijn in verband met de jongste incidenten in de Duitse hoofdstad zal worden opgeheven. Wat de oprichting van nieuwe consulaten in Frankrijk betreft, was de Bel gische premier van oordeel, dat in de eerste plaats de bestaande consulaten moeten worden ver beterd. De heer Spaak maakte verder bekend, dat een coördinatie-com- I De Berlijner Heinrich Heit- gj 1 mann, die aan 28 verloofden 5$ trouwbeloften had gedaan, A ;j§ is door het Berlijnse hof van Assisen wegens aftroggelarij en diefstal tot 5 jaar gevan- g genisstraf en 9000 mk. boete veroordeeld. H De veroordeelde, die 46 jaar oud is, moest na het vonnis door de politie be- schermd worden tegen zijn 28 verloofden, die hem allen te lijf wilden gaan. f$. Heinrich Heitmann was er in geslaagd juwelen, klede- ren en diverse voorwerpen in handen te krijgen van de g vrouwen, die hij beloofde te p zullen trouwen, doch hij >gi m bracht alles aan de man en ig de 100.000 Mark, die hij al- J| dus bijeen kreeg, heeft hij |g m verkwist. de culturele en artistieke propa ganda in het buitenland en dat in deze commissie de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Openbaar On derwijs, Verkeerswezen en Econo mische Zaken vertegenwoordigd zullen zijn. Over enkele dagen zal bij de Kamer een wetsontwerp worden ingediend ter bekrachti ging van het Frans-Belgisch ac- coord inzake de sociale verzeke ring. Met betrekking tot de V. N. gaf de eerste Minister als zijn mening te kennen, dat een betere coördi natie van de onderscheidene orga nisaties hiervan noodzakelijk is. Ten aanzien van de taalkwestie wees Spaak er op, dat het Neder lands meer en meer in de betrek kingen met Nederland wordt ge bruikt. Op zijn Ministerie wordt echter slechts 8 procent van de documenten in het Nederlands ge drukt, tegenover 92 procent in het Frans. De eerste Minister verklaarde er evenwel op te zullen toezien, dat de Vlamingen op gelijke voet zullen worden behandeld als de Franstalige candidaten wanneer er vacatures zijn op het Ministerie van Buitenlandse Zaken Over de Staat Israël merkte Spaak tenslotte nog op, dat het voor België moeilijk is deze Staat te erkennen en zijn opneming in de V. N. te steunen, zolang de Palestijnse kwestie niet is ge regeld. gisteren een Frans voorstel aan vaard, om de behandeling van Israël's aanvraag tot Vrijdag uit te stellen. De Franse afgevaardigde, Pa- rodi, achtte het passend, dat de aanvraag opnieuw naar de com missie voor het lidmaatschap wordt verwezen. Faris al Choery, de afgevardigde van Syrië, achtte het beter iedere beslissing uit te stellen om het werk van de ver zoeningscommissie in Palestina niet te hinderen. Ook de Chinese afgevaardigde, Dr. Tsiang, was deze mening toegedaan. De Brit se afgevaardigde, Sir Alexander Cadogan, diende een motie in om de overweging van de aanvraag uit te stellen, daar in Palestina een verzoeningscommissie aan het werk is en tot dusver „geen enkele actie is ondernomen in overeenstemming van de be stands- en wapenstilstandsresolu ties van de Raad". Cadogan zeide, dat de Raad „ernstige verplichtingen" aan Israël had opgelegd, doch dat Israël hieraan niet had gehoor zaamd. „Zo spoedig alle bestandskwes ties in Palestina en in het bijzon, der de grenskwesties zijn opge lost, zal Engeland niet slechts de erkenning van Israël, doch ook zijn aanvraag voor het lidmaat schap „in sympathieke overwe ging", aldus Cadogan. De Amerikaanse afgevaardigde, Jessup, zeide dat Israël's toelating tot de Ver. Naties het werk van de verzoeningscommissie zeer zou vergemakkelijken. Malik (Sovjet- Unie) was het hiermee eens en maakte bezwaar tegen het Britse verzoek om onbepaald uitstel. Faris al Choery verklaarde hierop, dat de toelating van Israël de Arabische staten het vertrou wen in de Veiligheidsraad en in de Franse en Amerikaanse afge vaardigden in de verzoeningscom missie zou doen verliezen. „De Arabieren zouden zich zelfs ge dwongen kunnen voelen him posi tie in de Ver. Naties opnieuw in overweging te nemen", zo zeide hij. De Sovjet-Unie heeft voor de tweede maal haar veto uitge bracht tegen de toelating van Ceylon tot de Ver. Naties. heeft de Amerikaanse consul-ge neraal te Sjanghai, John Oabot, tjjdens een persconferentie mede gedeeld. De consul voegde er aan toe, dat de mariniers naar Sjanghai komen met de volledige instem ming van de Chinese autoriteiten en dat hun enige taak er in be staat de Amerikaanse burgers in geval van onlusten te beschermen. Er is geen sprake van'een inter nationalisatie van Sjanhai, zo be-, sloot hij- In een door de Israëlische mis sie in de Verenigde Staten uitge geven verklaring wordt Groot- Brittannië beschuldigd van der tien schendingen van het embargo op munitiezendingen naar Arabi sche landen. Naar aanleiding van de verkla ring van Hector McNeill, Britse Minister van Staat, Maandag j.l., dat de Britse regering het embar go „angstvallig" had nageleefd, verklaarde de missie: „Ongetwij feld is deze verklaring volkomen in overeenstemming met de feiten voorzover het Israël betreft. Er is echter ook geen twijfel aan, dat Gr.-Brittannië verschillende soor ten oorlogsgoederen aan de Ara bische landen heeft geleverd z de periodes van het bestand in Pa lestina." Volgens de missie zouden door Grcot-Brittaimlë o.a. aan Egypte ongeveer 28.000 kisten artillerie munitie geleverd zijn, voorts vlieg tuigen en uitrusting voor gebruik in de Negeto. Twintig Britse jachtbommen werpers, uitgerust met speciale bombardeerinstallaties en 25- ponds bommen zouden op 5 Juli in Irak zijn geland. „Moordenaar", riepen commu nistische afgevaardigden, toen de Italiaanse Minister van Binnen landse Zaken, Scelba, Dinsdag avond in de Senaat het optreden van de regering bij het onderdruk ken van de wanordelijkheden, wel ke kortgeleden te Regio Emilia, 56 km ten noorden van Bologna in Noord-Italië, plaats vonden, verdedigde. Senatoren riepen elkander 10 minuten lang over de volle lengte van de vergaderzaal beledigingen Minister Scelba zeide dat een splitsing onder de arbeiders te Regio Emilia was gevolgd door gewelddaden tegen arbeiders en jegens de „vrije vakbeweging". Hij voögde hieraan toe. dat de rege ring de situatie te Regio Emilia thans in de hand had en dat „alle schuldigen werden gestraft". De Minister besloot met de mededeling dat de Italiaanse po litie in de afgelopen 7 maanden 701 machinegeweren, 1688 gewe ren, 779 automatische revolvers. 8000 handgranaten en vele andere in onwettig bezit zijnde wapens, in beslag genomen. REPUBLIKEINSE VERKLARING. Een woordvoerder der Israëli sche regering heeft Dinsdag avond tegenover een correspon dent van Reuter verklaard, dat er contact tot stand was gekomen tussen Isaël en Transjordanië na een Joods verzoek om vredeson derhandelingen. Een woordvoerder der Republi keinse regering heeft te Batavia aan een vertegenwoordiger van Aneta, naar aanleiding van de uitlating van de heer Soemitro op de persconferentie te Washing ton inzake „de jongste ontwik kelingen" verklaard, dat er in het geheel geen sprake is van een op schrift gestelde verduidelijking Generaal De Gaulle, leider van de RPF, heeft Dinsdagavond te Parijs gesproken voor een massa bijeenkomst van Gaullistische fa brieksarbeiders. De Gaulle ver- klarde, er op te vertouwen, dat Frankrijk zijn bijdrage zou leve ren in het Europese herstelplan. Dit zou echter zeer grote en voortdurende Inspanningen ver eisen en de volledige medewerking van de arbeiders De Gaulle -zette een stelsel uiteen van deelgenoot schap in de industrie gebaseerd op contracten, waarbij minimumlonen voor de arbeiders, minimumrente voor kapitaal, grondrechten voor beheer in winstverdeling werden gegarandeerd. van Republikeinse zijde, waarvan Soemitro heeft gesproken. Van Nederlandse zijde waren over de mededelingen van Soemitro geen inlichtingen te verkrijgen. Naar Aneta bericht, verklaarde de Republikeinse woordvoerder te Batavia nog, dat sedert de publi catie van het Nederlandse rege- ringscommuniqué op Zaterdag j.l. geen nadere uiteenzetting van of ficiële Republikeinse zijde is ge geven. De woordvoerder zeide: Het is daarom niet duidelijk op welk stuik Soemitro op zijn persconfe rentie te Washington doelde. Siamese militairen en politie hebben het oerwoudgebied rond de stad Lopboeri in centraal-Siam afgezocht naar parachutisten, die daar in het weekeinde zouden zijn neergekomen. In de huurt van het vliegveld ter plaatse vond men 'n aantal parachutes doch geen spoor van parachutisten. Lopboeri, ter Noorden van Bangkok, is een be langrijk militair tralningsceitrum. HET ENGELSE PRINSESJE BIJ BURGERLIJKE STAND AANGEGEVEN. De Hertog van Edinburg heeft gisteren op het Buckingham Pa leis de geboorte van zijn en Prin ses Elizabeths zoon in het regis ter van de burgerlijke stand doen inschrijven. Het register was van liet plaatselijke bureau van de burgerlijke stand naar het paleis overgebracht. Naar gemeld wordt hebben de beide ouders de naam Charles voor hun kind gekozen, daar „zij de naam mooi vonden". De ambtenaar van de burger lijke stand was vergezeld van twee vrouwelijke ambtenaren van het ministerie van Voedselvoorzie ning, die aan de ouders de stam kaart van hun zoontje uitreikten. De dopo van het Prinsje zou gisterenmiddag geschieden. Volgens „Le Peuple" heeft de ministeriële commissie voor eco nomische coördinatie in beginsel een besluit genomen betreffende wijzigingen, die ingevolge de uni ficatie van sommige accijnzen in de landen der Benelux-groepering in de prijzen voor tabak, sigaren en sigaretten zullen worden aan gebracht. Deze maatregel dient evenwel nog door het parlement te worden bekrachtigd en ver wacht wordt dat de nieuwe prij zen niet eerder dan 1 April van kracht zullen worden. Er zullen speciale Benelux-sigarenbandjes worden ingevoerd. Pp grond van deze nieuwe re geling zal de prijs voor sigaren in België aanzienlijk lager worden. De prijs voor sigaretten zal daar entegen stijgen, en wel voor bin nenlandse van fr. 5.25 tot fr. 6.70, van fr. 8.70 tot fr. 10 per pakje -van 20 stuks. Het blad „De Nieuwe Gids" weet hieraan nog toe te voegen, dat de nieuwe accijns op sigaren met dichtgewerkte kop, die meer dan 3.5 gram wegen. 27 procent zal bedragen, ~i. p. y 40 procent als tot nu toe en van 33 procent voor machinaal vervaardigde si garen. De prijs van de binnen landse sigaren zou hierdoor van fr. 7.50 op fr. 6 gebracht worden. De huidige gemiddelde accijns op sigaretten van 57 procent, zou volgens genoemd blad, op 62 pro cent worden gebracht. Voor rook- en pruimtabak zou de accijns van 49 procent tot 40 procent vermin deren. rd in .r e Dl en vl< I op bere oU 1 IRNEUZjj KCF ijl ns mf der dafl nlichtina te geval i stellen| t, of bel 33 df_ tLEF. 13 ^jïlNEUZl II e hues. ;S 33l| U33 laiIWhiBA Ut Srij apa cooff'* *1 el EOf tpl J fa a va I NOSfci oo'n xKa^of UBA fl jee ai «tura ua,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1