S '1' x J0gd0l WAmcmr Nieuwjaars kaarten n d XEI 1 In iKerstbloemwerk 31! BINNENLANDS NIEUWS DE DOOS VAN DOKTER SILA Dr.C.D. Binkhorst r~ Meubilaire Goederen een Werkster KUNDIG HERSTEL iSHEj Bloemenhuis „FLORA" ENKHUIZER ALMANAK VAN WIJCK 'fa ,ER1 ifjuweel -.at Rechtszaken Wat brengt de Radio? Leverkaas J Het best beschermt GRONDIG EN SNEL! GEZELLIG/r.,/ 3 JlOEIüj n I 3 I kaads vergadering. Tijdens de Maandagavond ge houden vergadering s»n de raad der c6niGGnt6 Enschedé is het tot rumoerige tonelen gekomen. Bij een discussie over een adres i van de afdeling Enschedé der Neder landse Vrouwenbeweging om voör het gemeentepersoneel de duurte- toeslag te verhogen, verzocht bur gemeester M. van Veen in ver band met het vergevorderde uur het was half één en de lan ge agenda van 42 punten, niet in tweede instantie het woord te voeren. Alle fracties gingen daar mede accoord, alleen de commu nistische niet. Toen de commu nistische sprekers opnieuw begon nen te betogen, verliet bijna de gehele raad de vergadering. Be communistische raadsleden onderbraken daarna bij herhaling het betoog van de heer Vunde- link De burgemeester ontzegde de communistische leden van 't Reve, Boehnke en Brunink, die zich ook tijdelijk buiten de raads zaal hadden hegeven. de toegang tot de vergadering. De raad bleef ■daarna nog tot bijna twee uur Wjeen voor het afhandelen van de agenda. Nog geen vorst - ^sa Verhuiswagen in zee Een onvolprezen lek kernij en tegelijk een krachtig voedings middel. Het maakt een broodmaaltijd mogelijk zonder boter. Fa. A. E. IJsebaert Vlooswijkstraat D. P. MANNAERT '.MI Wegens verandering te koop |rJ RADIO UJ een GCKOCHT BU: D. P. MANNAERT 1 al r el 3 +1 VI "*4 H!I apf I D°allpl r teavb ]Noap| 'traHWHoaa "DVfi^mu 59 vT ovitvyvw RUMOERIGE GELD WERD IN PAPIERKIST GEBORGEN EN VERDWEEN. Ben Haagste wftkelier had enige dagen geleden bijzondere haast om zijn winkel te sluiten. Hij deponeerde zijn geldkist, be vattende ƒ4000 aan zilver en pa piergeld en 14.000 textielpunten er wolcoupures in een kist met oud papier, die in de winkel stond. De volgende morgen was hij deze, ietwat uitzonderlijke bergplaats vergeten. Toen een opkoper langs kwam, gaf de winkeljuffrouw de kist oud papier aan de man mee die hem op een handwagen leegstortte en verdween, 's Mid dags herinnerde de winkelier zich alles, en de Haagse recherche werd meteen in de arm genomen om het verloren goed op te spo ren. Men herinnerde zich echter niets anders .dan dat de opkoper een man was geweest tussen de 24 en 40 jaar. Alle groothande laars in lompen, verhuurders van bakfietsen en bonafide opkopers werden nagegaan. Na lang speu ren werd aangehouden de 27- iarige koopman D. A. B., die, na dat hem vele bezwarende feiten waren voorgelegd, een volledige bekentenis aflegde. Het bleek dat de man, die de papierkist 's morgens was komen legen, geen vergunning voor opkopen had. Toen hjj de kist papier op de bakfiets leegde had hij meteen de geldkist opgemerkt. Met behulp van de schilders P, B. en J. H. had hij hem opengebroken. B. voor de moeite '830 en H. F. ƒ675 gegeven. Het zilvergeld borgen ueze laatstert op In een bloempot op het dak van een perceel, waar zrj aan het schilderen waren. De kist werd in een luchtkoker ver borgen, terwijl de 14.000 textiel punten en coupures verbrand wer den. Ook de beide schilders wer den gearresteerd. Gedrieën zijn zij ter beschikking van de justitie gesteld. DEURKNIPPEN WERDEN GESMOKKELD. Zioals bekend Is vorige week de de Doetinchemse caféhouder B toen hij met een auto 6000 ijzeren deurknippen vervoerde, aange houden door de politie te Doetin- chem. De aanleiding tot deze aanhouding was gelegen in het feit, dat de auto van B. voorafge gaan werd door een motorrijder, die de aandacht van de politie trek. De deurknippen bestemd voor een touwhandelaar te Doetin- chem bleken gesmokkeld te zijn uit Duitsland. Zij waren in zak ken over de grens gebracht en hij een boer gedeponeerd, waar ze later met de auto werden weg gehaald om naar Doetinchem te worden vervoerd. Een en ander is in beslag ge nomen. De motorrijder verklaar de aanvankelijk niets met de zaak te hebben uit te staan, doch hij viel later door de mand. Bij een huiszoeking bij genoem de B. werd een hoeveelheid sterke drank gevonden, waarvoor B. proces-verbaal kreeg. LOCOMOTIEF-POETSER ONDER EEN LOCOMOTIEF. Maandagavond is op het sta tionsemplacement der Neder landse spoorwegen te Zutphen de locomotiefpoetser K. aangereden door een uit de machineloods ko mende locomotief. K., die ge huwd was en drie kinderen had, werd op slag gedood. De Oceaandepressies, die de laatste dagen hun invloed niet verder dan tot over het Noordzee gebied konden uitstrekken, brei den zich nu ook snel over Scandi navië uit. Dit heeft tot gevolg, dat de vorst daar weer wordt verdreven in de richting van Rusland. Ook in Polen is de uitbreiding van het vorstgebied in Westelijke richting nu vrijwel tot staan gekomen. Alleen in de Balkan stromen nog grote hoeveelheden koude lucht uit Rusland binnen. De kans op uitbreiding van het vorstgebied tot over onze omge ving is door deze ontwikkeling in de luchtdrukverdeling nu voor lopig weer tot bijna 0 geredu ceerd. Ons land blijft in de stro ming van Oceanische luchtmas- sa's, die nu nog een zeer hoge temperatuur hebben, doch die later wat droger en minder zacht worden, maar nog steeds de tem peratuur boven normaal zal doen blijven. T 11 Lopen valt niet mee wanneer je aan buistaxi's en atomielen gewend bent geraakt. ,,Ik ben moe" zei Basli nadat onze vrienden een paar uur had den gewandeld. „Nog maar een klein stukje" troostte Blm „en dan begint onze loopbaan als journalist. „De kran ten zullen vechten om onge arti kelen." De kranten bleken wel bereid tot vechten maar niet om de artikelen. „Wij willen de hoofdredacteur spreken" zei Basli bij het bureau van de eerste krant die zij zagen. De portier nam het tweetal van het hoofd tot de voeten op. „Wegwezen, mensen, en een beetje vlug. Geen gebedel aan de krant of ik zal jullie leren benen te maken!" Deze taal was teveel voor de oud-heerser over Mars. Met een rustige zwaai mikte Basli de vermetele portier door zijn glazen loge heen. „Geen heilige huisjes" riep hij met stemverheffing. Volgens het Deense ministerie van marine is in de bocht van Koege een meubelverhuiswagen drijvende aangetroffen. De scheepvaart is voor het gevaar hiervan gewaarschuwd. Deze tapissière is overboord gespoeld bij transport op een Nederlands motorschip tussen Kopenhagen en Kiel. Het voertuig Is geladen met voor Nederland bestemde meubelen. BEROEP VAN DE HEER LUNSHOF VERWORPEN De Hoge Raad deed gistermor gen uitspraak in de zaak tegen de heer H. A. Lunshof, hoofd redacteur van „De Nederlander". De heer Lunshof was in beroep gegaan van het vonnis van de Amsterdamse rechtbank, die hem tot een boete van 10,veroor deelde, omdat hij de naam niet wilde noemen van degene, die hem de notulen van Linggadjati ter hand had gesteld. Dt heer Lunshof beriep zich daarbij op het, naar zijn mening, bestaande beroepsgeheim voor journalisten. De Hoge Raad verwiero giste ren het beroep. Het beroepsge heim van een dokter of een gees telijke', zoals het bij de wet ér- kent wordt, is, naar het oordeel van de Raad, niet van toepassing op journalisten, omdat aan een journalist uit geheel andere over wegingen gegevens verstrekt worden dan aan een dokter of een geestelijke. Wanneer aan een journalist mededelingen worden verstrekt, waaraan een strafbare handeling is verbonden, heeft hij niet het recht aan de justitie de gegevens te weigeren, welke nodig zijn voor de vervolging van het straf bare feit. De Raad was verder van oordeel, dat de journalist zich ook niet kan beroepen op over macht. Door de heer Lunshof was aangevoerd, dat de uitoefe ning van zijn beroep onmogelijk zou worden indien hij de naam noemde van degene, die hem de notulen had gegeven. De raad verklaarde, dat de heer Lunshof zich door te publiceren vrijwillig in die situatie had geplaatst. Hij wist, wat de gevolgen van zijn publicatie zouden zijn. UITSPRAKEN TEGEN AM KitS- FOORTSE KAMPBEULEN. Doodstraf voor Bea-g en Kotalla. Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam, onder presidium van Prof. Mr. J. A. van Hamel, velde gisterenmorgen de vonnissen over do Amersfoortse kampbeulen Berg, Kotalla, Wolff, Brahm, Oberle en Alscher. Ten aanzien van de verdachte May werd een voortgezet onderzoëk gelast, aan gezien ter terechtzitting is geble ken dat de Duitser Tito waar schijnlijk nog in leven is en zo mogelijk gehoord moet worden. Het Hof wilde May niet op grond van schriftelijke verklarin gen veroordelen. Karl Peter Berg, 41 jaar oud, ex-politiebeambte, werd veroor deeld tot de doodstraf. Josef Johann Kotalla, 40 jaai oud, ex-kantoorbediende, werd veroordeeld tot de doodstraf Josef Oberle, 56 jaar oud, ex- tot 15 jaar gevangenisstraf met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Hugo Hermann Wolff, „het Kerstmannetje", 56 jaar oud, ex- timmerman, werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Edwin Ernst Alscher, 60 jaar, ex-vertegenwoordiger, werd ver oordeeld tot 10 jaar gevangenis straf met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Edmund Bahm, 52 jaar oud, ex- bouwvakarbeider, werd veroor deeld tot 20 jaar gevangenisstraf met aftrek van de tijd in voor arrest doorgebracht. Alle veroordeelde verdachten kregen een termijn van 8 dagen om eventueel beroep in cassatie aan te tekenen. DE MAN, DIE MUSSERT BEKEURDE. Tegen de man die Mussert be keurde eiste Maandag de Advo caat-Fiscaal bij het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof een gevan genisstraf van 1 jaar met aftrek van 6 maanden voorinternering, omdat hij tijdens de bezetting als hoofdwachtsneester bij de politie te Bussum enkele Joodse inwoners had gearresteerd, die nimmer van hun deportatie naar Duitsland zijn teruggekeerd. Het was de Bussummer J. P. J. van der Vlies, wiens raadsman mededeelde, dat hij nimmer lid was geweest van de N.S.B. en dat hij bfl al zijn acties bijzonder con sequent was geweest. Als voor beeld daarvan verhaalde de ver dediger hoe verdachte op een avond in 1944 een auto had aan gehouden en de bestuurder om diens papieren gevraagd. Die be stuurder toonde zich een opvlie gend man, die Van der Vlies woe dend toesnauwde: „Ziet u niet, dat ik Mussert ben?". Deze toverformule had echter, volgens de raadsman, weinig in druk gemaakt op verdachte, die het standpunt huldigde zonder aanziens des persoons bekeurin gen uit te delen, waar dat gebo den was. Ondanks diens hevige verontwaardiging schreef hij tegen Mussert een proces-verbaal uit, omdat diens rijbewijs verlopen was. Enkele illegale werkers, die als getuigen werden gehoord, deelden voorts mede, dat verdachte be langrijk werk had verricht voor ondergrondse organisaties. De uitspraak werd bepaald op PRIJZEN VAN KAARSEN. In verband met de a.s. feest dagen meldt men ons van de zijde van het Ministerie van Economi sche Zaken de hoogst geoorloofde gabruikersprijzen van stearine- ICerst- en Huishoudkaarsen p. pak van' ca. 300 gr netto ƒ1,10 p. pak van ca. 200 gr netto 0,80 Stearine-paraff inekaarsen p. pak van ca. 300 gr netto 0,85 p. pak van ca. 200 gr netto 0,65 Gothische kaarsen: p. doos van ca. 400 gr netto 1,70 De prijscontroledienst achter- haaide reeds talrijke gevallen van prijsoverschrrjding. schaapherder, werd veroordeeld 27 December a.s. DONDERDAG 16 DECEMBER. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 8.5Ö Van vrouw tot vrouw; 9.00 Gram.; 9.'30 Een lied gaat de wereld rond; 10.00 Mor genwijd.; 10.15 Arbeidsvitaminen; 10.50 Kleutertje luister; 11.00 Orgelconcert; 11.45 Een lichtpunt in de verte; 12.00 Gram.; 12.33 In 't Spionnetje; 12.38 Maria Zamora; 1.00 Nieuw; 115 Gram.; 1.20 Finlandia; 1.50 Gram.; 2.00 V oordracht; 3.00 Voor zieken en gezonden; 4.00 Assortimento; 5.00 Hoorspel; 5.20 Lezing; 5.35 Kwin tet Johnny Meyer; 6.00 Nieuws; 6.30 Ned. Strijdkrachten; 7.00 Radiostrip; 7.10 Voor het gezin; 7.45 R.V.D.; 8.00 Nieuws; 8.15 Kamerorkest; 9.00 De reis naar de maan; 9.45 Divertimento or kest; 10.15 Causerie; 10.30 Songs of sorrow, hope and glory; 11.00 Nieuws; 11.15 Reportage. HILVERSUM H; 8 00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Voor de vrouw; 9.05 Gram.; 9.35 Ballet „dTsoline"; 9.45 Schoolradio; 10.00 Gram.; 10.15 Morgendienst; 10.45 Gram.; 11.00 De Zonne bloem; 1.40 Schoolradio; 12.03 Dolf van der Linden; 12.55 De Zonnewijzer; 1.00 Nieuws; 1.25 Zang en piano; 2.00 Canzonetta sexet; 240 Voor de vrouw; 3.00 Fhilh. orkest; 4.00 Bijbellezing; 4.45 Strijkkwartet; 5.00 Jeugd journaal; 5.30 De vijf Zapakara's; 6.00 Musetteklanken6.15 C.M.B.- kwartier; 6.30 Boerendansen; 7.00 Nieuws; 7.15 Leger des Heils- kwartier; 7.45 Ned. organisten; 8.00 Nieuws; 8.15 Een morgen, een middag, een avond in Wee- nen; 9.30 Familiecompetitie; 10 00 Gram.; 10.05 Vaart der volken; 10.45 Avondoverdenking; 11.00 Nieuws; 11.15 Gram. Voor de vele blijken van deelneming, mij betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn innig geliefde Man, de heer JACOBUS HENDRIK WOLFERT Hzn., betuig ik mijn oprechte dank; in ,'t bizonder aan de bewoners van het Rusthuis „Scheldeoord", voor de laatste eer aan hem be wezen- Mevr. Wed- J- M- WOLFERT—WIELAND Temeuzen, Dec 1948- Emmalaan 1. Voor de hartelijke en talrijke blijken van be langstelling, van zovele zij den ontvangen ter gelegen heid van ons 25-jarig Hu welijksfeest betuigen wij, mede namens de kinderen, onze welgemeende dank- E- DE BOCK A- M- DE BOCK— DHONDT Temeuzen, 15 Dec- 1948. Tramstraat 22a, PRAKTIJK Vrijdag 17 December a-s- GEEN SPREEKUUR in Temeuzen- Neem ook die mooie degelijke LEDERKLEDING Voor heren endomes hij Axelsestraat 16 - Tel. 2220 Temeuzen- Notaris G- J. VAN CAM- PEN te Terneuzen, zal op Donderdag 16 Dec. 1948. des nam- 1 uur te Terneu zen, in de zaal van café „Neutraal'' te Terneuzen, Nieuwstraat 17, ten ver zoeke van het Ned- Be heersinstituut te Goes pu bliek. verkopen: w-o- fauteuils, tafels, stoe len, dressoir, diverse kas ten w-o- stalen kast, haard en andere kachels, ledikan ten, spiegels, bankstel, kleermakersnaaimachine, schrijfbureaux, diverse klokken, spiraalmatrassen, 2 schrijfmachinetafels enz. enz- Betaling contant- Kijkdag Woensdag 15 Dec- a-s-, vanaf 1 uur nam- Fordson Major tractor 1947 Tractor-schijvenegge „Dening" 8 vt- Tractor-ploeg, 3-scharig, „Moline" Tractor-cultivator „Martin" Tractor-graanmaaier „Hc Cormick" 8 vt- Te bevragen: W. COVé Kanaalwcg 34-35 - Sluiskil Het Bestuur van de Chr. School-IInol vraagt met in gang van 1 Januari a-s. voor het onderhouden der school- Inlichtingen bij de Secr- J. TOLLENAAR, Goesse- polder, Hoek- Vakkennis en moderne instrumenten maken het mogelijk elk defect zonder omwegen te vinden, zodat direct aan afdoend herstel kan worden gewerkt. Kies U DRAAIT ....EN WIJ komen direct I Wij staan dag en nacht ter Uwer beschikking voor ple zier- en zakenreizen. Beleefd aanbevelend, TAXI KOEVOETS Tel* 2055 - Temeuzen Grenulaan 40 rEl.2S73 met TULPEN HYACINTHEN LELIETJES en CYCLAMEN de grootste keus! Noordstraat 82 - Temeuzen Telefoon 2250 N-V. Fa. P- J. Van de Sande Noordstr- 55 - Temeuzen Telefoon 2073 Axelsestraat 16 - Tel- 2220 Terneuzen Onze Wasmachines kunnen ook in termijnen betaald worden- NU Voorraad Sortering Alle prijzen Voor elk wat wils. Brouwerystr. 5, Temeuzen a i 1 d in „Dl en vlc i d t' op bere 1 Dij: II h INEUZ'l ÏO<*KÏ bens inf Sder dail hlichtinjj e gevall j stellen| of bel LEF. 13 J jtSPETTI Rossai ÏINEU2I sar- rachtigi '1 _esia - l,Jii:tigen eet J-ijk b sq sip U. aq Sol il 11 IEZ qui si £00 pep IS te gut j4 U9S uaa ;on<fflUBA

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3