De Begroting van [Onderwijs Kunsten en Wetenschappen UIT DE PROVINCIE BUITENLANDS NIEUWS E BLOEDWRAAK DER LIEFDE Predikbeurten P. Z. E. M. Het Atlantisch pact Plaatsvervanger voor Montgomery Japanse Minister afgetreden Het college van Kiesmannen Negen landen hebben visa voor Amerikanen afgeschaft De Duitse politie in de Sowjet-zöne Complot in Peru? Duits partisanenleger In Oostzeestaten Voorkomt ovcrkelasKng De Tweede Kamer heeft giste renmiddag- een aanvang gemaakt met de«behandeling van de begro ting van het departement van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen. De heer Terpstra (A. R.), de algeme beschouwingen openende, vraagt o.m. of het de bedoeling van de Minister is het ambt van directeur-generaal van het onder wijs. door zijn voorganger afge schaft, te herstellen. In strijd met de Grondwet mist het kleuteronderwijs nog elke wettelijke regeling. Laat 'men be ginnen, aldus spr., de gemeenten de billijke verplichting op te leg gen om, als er openbare scholen voor kleuteronderwijs in stand worden gehouden, de bijzondere op gelijke voet te subsidiëren. Ce heer Gortzak C.P N.be toogt, dat het onderwijs, speciaal het L. O., te lijden heeft aan de gevolgen van de chaos veroor zaakt door de bezuinigingspolitiek der vooroorlogse regeringen. Het kleuteronderwijs dient wet telijk geregeld te worden. Spr. merkt ten aanzien van het L. O. _op, dat daar gebrek aan ruimte, leermiddelen en leerkrach ten is. Wat de onderwijzer aangaat, wijst hij erop, dat er een jaarlijks tekort is te constateren. De heer Gortzak dient een mo tie in, waarin de Kamer, van oor deel. dat de gehuwde onderwijze res als onderwijzeres met vaste aanstelling in de school gehand haafd resp. benoemd moet kunnen worden, de regering verzoekt maatregelen te treffen om in de L. O. wet 1920 en in art. 1 van paragraaf 15bis van de wet van 22 Febr. 1936 zodanige verande ringen te brengen, dat aan het oordeel van de Kamer zal kunnen worden voldaan. Mevrouw FortanierDe Wit (V.V.D.) verklaart, dat de denk beelden over de vernieuwing, wel ke de Minister in navolging van zjjn ambtsvoorganger in de me morie van antwoord heeft aange duid, haar wel kunnen bekoren. Discussie over instelling van een orgaan met verordenende Naar aanleiding van de berich ten uit Washington, dat Noor wegen,- Denemarken, IJsland en Portugal uitgenodigd zouden wor den deel te nemen aan de bespre kingen over een Atlantisch Pact, heeft de Noorse Minister van Bui tenlandse Zaken, Halvard Lange, aan „Arbeidsbladet" verklaard: ,-,Tk heb geen reden om aan te nemen dat op het ogenblik aan Noorwegen een uitnodiging zal worden gericht". De vijf mogendheden van de West-Europese Unie streven naar benoeming van een Amerikaans officier als plaatsvervanger van veldmaarschalk Montgomery, de voorzitter van het comité van opperbevelhebbers van de West- Europese Unie, aldus verklaart Benjamin Welles in een telegram uit Londen aan de New York Times. ,,De regering van de Verenigde Staten", aldus het telegram, „wil echter, naar men veronderstelt, op het ogenblik nog niet te ver vooruitlopen op de pulblieke opinie en die van het congres. Daarom zal geen publieke mededeling ge daan worden van het West-Èuro- gees verzoek noch van het Ameri kaanse antwoord hierop vooraleer het Atlantisch pact voltooid is". Welles verklaart een en ander uit „hoogst bevoegde bron"" te hebben vernomen. door J- S- FLETCHER Vertaling van: ANGELICA VAN HEST (Nadruk verboden.) „Als er ergens in het park, in het veld of in de tuin om die tijd «en schot was gelost toen je huiten was zou je het dan ge hoord hebben?" „Dat moest ik gehoord hebben, dokter. Het geluid zelfs van een klein revolvertje zou vèr geklon ken hebben in een stille nacht. En daarom was ik er zeker van, dat juffrouw Tress die revolver niet afgeschoten had, terwijl zij buiten was. Ik ben niet ver weg geweest van het huls en ik zou ieder schot gehoord moeten hebben, dat een mijl in de omtrek was afgescho ten." „Ik hen blij, dat je daaraan ge dacht hebt," merkte Hextall op. bevoegdheid acht spr. thans in opportuun. Het zoeken naar een aanvaard bare bestuursvorm van de open bare school vindt spr. gewenst. Zij dringt er op aan enige spoed te zetten achter de wettelijke regeling van het kleuteronderwijs. De heer Van Sleen (Arb.) geeft o.m. te kennen, dat indien er een departement is, waar een staats secretaris op zijn plaats zou zijn, het dit departement is. Naar sprekers oordeel moet ge streefd worden naar een logische opbouw van het onderwijsstelsel. Hij meent, dat de Minister als eerste vraagstuk de organisatie van het onderwijs tot een oplos sing zal weten te brengen. Het tweede vraagstuk zal moeten zijn de onderwijsvernieuwing. Het onderwijsbeheer vraagt z.i. bijzon dere aandacht. Spr betoogt, dat het onderwijs enerzijds niet voldoende aansluit bij de maatschappij en anderzijds tekort schiet bij de algemene vor ming van de mens. Alleen degenen, die aanleg heb ben moeten studeren. Bij uitzon derlijke aanleg moet de overheid, indien nodig, op royale manier helpen. De .heer Weiter zegt met vol doening te hebben vernomen, dat de Minister niet voornemens is voroshands te komen met een ver andering van ons schoolstelsel. De gedachtengang van de Minis ter ten aanzien van toekenning van beurzen voor hoger onderwijs, kan de heer Weiter niet delen. De heer Stokman (KVP) acht een onderwijsraad met verorde nende bevoegdheid voorshands niet gewenst; z.i. moet worden afge wacht welke ervaring men opdoet met het goed geoutilleerde appa raat, waarvan de Minister in de Memorie van Antwoord spreekt, en dat gezien kan worden als een orgaan ter voorbereiding. Tenslot te vraagt hij de Minister de sup- pletoire begrotingen tot het uiter ste te beperken. De heer Vrol (C.-iH.) merkt o.a. op, dat het ook voor hen, die de Overheidsschool dienen, van zo uitnemend belang Is, dat nauw lettend er op wordt toegezien, dat de gelegenheid tot Godsdienston derricht volledig wordt benut. De heer Peters (KVP) uit zijn waardering jegens prof. Gielen, die veel tot stand heeft gebracht, waaraan zjjn naam verbonden zal blijven. Voorts bepleit hij de wen selijkheid van uitbreiding van de geldelijke steun voor de opleiding van leerkrachten voor het huiten- gewoon lager onderwijs. De Minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen, de heer Rutten, dankt voor de uitgespro ken woorden van waardering. Sinds de bezetting is nog steeds een achterstand op het departe ment in te halen. Er zijn meer ambtenaren nodig. Men bedenke, dat versobering van uitgaven ge schieden moet door zicht op de toekomst. Wanneer er in cultureel opzicht bezuinigd wordt, is dat een verlies voor de toekomst. De Voorzitter schorst hierop de vergadering tot des avonds 8 uur. De Japanse Minister van Fi nanciën, Sanrokoe Izoemiyana, is afgetreden naar aanleiding van een klacht van een vrouwelijk parlementslid, dat zij door' deze Minister gemolesteerd zou zijn. Het betrokken parlementslid mej. Haroea Yamasjit^, een vrouw van middelbare leeftijd, al dus Reuter, verwekte gasteren morgen opschudding in het parle ment door te verklaren, dat, ter wijl het Huis Maandagavond over de begroting aan het debatteren was, Minister Izoemiayana in de wandelgangen naar haar was toe gekomen, haar omarmd had en verklaard„Ik hou van je en de begroting kan me gestolen wor den." De leden van het parlement sprongen na het vernemen van deze verklaring van hun zetels op, jouwden Izoemiyana uit en eisten zijn aftreden. Izoemiyana zou bij het aanbie den van zijn ontslag aan de Mi nister-President verklaard heb ben, dat hij ten tijde van het in cident ,in de wandelgangen dron ken was geweest. Hij was 18 Oct. j.l. benoemd. HERKEURING MATEN EN GEWICHTEN. In het Provinciaal Blad is opge nomen een besluit van Ged. Sta ten, inzake de herkeuring van de maten, gewichten, meet- en weeg werktuigen in 1949. In Zeeland zal de herkeuring worden gehouden in de periode' van 1 Februari tot en met 6 Juli 1949. TERNEUZEN. Geslaagd. Te 's-Gravenhage slaagden voor het machinistendiploma kleine vaart de heren W. en L. J. de Lege, beiden alhier. BIERVLIET. Wat gebeurt in deze gemeente? Ondanks het stopzetten van de bouw der 24 Woningwetwoningen, als gevolg van de liquidatie van de betrokken aannemer, is er toch vooruitgang te bespeuren in de wederopbouw. Ook de bouw door particulieren vordert snel. Vorige maand zijn 15 Woning wetwoningen op de wijk Drie wegen gereed gekomen en reeds bewoond. Het winkelpand van bakker Lij'baart werd in gebruik genomen. Van de 7 woningen en 1 winkelpand, door particulier ini tiatief gebouwd, zijn er reeds 4 woningen gereed gekomen en be woond; de resterende 3 woningen en het winkelpand zullen weldra gereed zijn. Hij wendde zich tot Darrell toen de knecht was weggegaan, na een hernieuwde belofte om te zwij gen, en hij glimlachte bemoedi gend. „Dat is het beste nieuws, dat we nog hebben gehad, Tress." zei hij. „Ik moet dat dadelijk aan Smith vertellen," zei hij. „Begrijp ie niet, wat het betekent... dat Walters helemaal geen schot heeft gehoord?" „Niet direct," antwoordde Dar rell. „Het betekent wat al meerderen van ons hadden opgemerkt," zei Kextall. „Het betekent, dat er veel reden is om te geloven, dat Kesteven niet werd doodgescho ten, daar waar hij gevonden werd, maar elders. Zijn lichaam is later in de nacht naar dat bosrje ge bracht. Ik moet Smith zeer zeker onmiddellijk laten weten, als Ik vanmiddag in de stad kom." „Ga je ons verlaten?" riep Dar rell spijtig uit. ,,Ik moet wel... ik heb maar twee dagen vrij genomen Maar ik heb je een voorstel te doen. Ik zou je zuster graag nog wat lan ger onder behandeling hebben. Bovendien geloof ik niet, dat het Het eerste gedeelte van het rioleringsplan werd uitgevoerd op de bestrating van de sleuf op en kele plaatsen na. Ook is de restau ratie van het Ned.-Herv. Kerkge bouw bijna gereed; de laatste hand wordt aan het interieur ge legd. Voorwaar geen ongunstig resultaat. Terugkomend op de 24 Woning wet-woningen, waarvan de bouw reeds 1% jaar geleden is begon nen, is het zeer te betreuren dat hiervan er nog maar 8 gereed zijn gekomen en bewoond; verschillen de andere zijn reeds ver gevorderd, doch van de rest zijn slechts de funderingen aangebracht. Het is de wens van de gemeente, dat de hier ontstane vertraging spoedig tot het verleden gaat behoren. Verder zullen aan het einde van de Gentsestraat 8 Woning wetwoningen worden gebouwd. Als deze en de rest der 24 Wo ningwetwoningen gereed zullen zijn, is de woningnood vrijwel opgelost. Uitvoering „Harmonie". De „Koninklijke Harmonie" van Biervliet geeft deze week twee uitvoeringen en wel op Woensdag 15 December voor donateurs en op Donderdag 16 December voor belangstellenden. Het eerste gedeelte der beide avonden wordt door de „Harmo nie" zelf verzorgd, onder leiding van zijn eminente directeur, Jas per Anthonisse. In het tweede gedeelte zal de bepaald goed voor haar is om hier te blijven. Ik geloof, dat je er goed aan zou doen een poosje naar de stad te verhuizen. Je wo ning daar ,is groot genoeg voor jou en je zuster en broertje, niet waar?" „Dat is een goed voorstel en dat doen we ook," antwoordde Dar rell. „Natuurlijk is de flat groot genoeg voor ons drieën en we gaan onmiddellijk. Sinds die geschiede nis heb ik voorlopig genoeg van Lynne Court. Zeg, we hebben geen woord van juffrouw Broek ge hoord." „De gouvernante? Neen... dat is 'n tweede mysterie," antwoord de Hextall. „Wat weet je van haar?" „Niets! Paquita en ik vonden, dat de jongen een gouvernante moest hebben en toevallig zeiden we dat tegen Kesteven. Hij ver telde onmiddellijk, dat hij juist de geschikte persoon daarvoor wist en toen kwam juffrouw Broek. Zeg... denk je, dat zij soms meer weet van die geschiedenis?" „Dat is een vraag," gaf Hextall ten antwoord, „die eveneens als zo vele andere, op het ogenblik niet overbekende radio-zanger Albert de Booy met de pianist Joh. Schreurs de volke van Biervliet „vermaecken". Het is te hopen, dat een groot batig slot tot een grotere glorie van de „Harmonie" bij zal mogen dragen. OVERSLAG. Feestelijke bijeenkomst. In het café bfl R- Smollenaar op de Rode Sluis, had een feeste lijke bijeenkomst plaats, welke door de heren van de jacht te Over slag was georganiseerd. Op deze bijeenkomst waren ongeveer 70 genodigden. Des avonds 6 uur werd door de heer Boeles uit Lokeren een korte toespraak ge houden waarin tevens toelichtin gen werden gegeven omtrent het jachtterrein en de wildsand. Daarna werd een gezamenlijke maaltijd gegeven welke bestond uit karper en hazen. Tevens was er aan drank geen gebrek, zodat ieder zich naar behoren kon vol doen. Na de maaltijd werden nog enige gezellige uurtjes doorge bracht, welke werden opgeluisterd door een band. SLUISKIL. Prijskaarting. Aan de prijskaarting in Hotel Jacobs namen Zondagavond 48 spelers deel. De gelukkigen wa ren: 1. J. AersC. Dekker; 2. E. HemelsoetV. David; 3. Sandrinl A. Verpoorte; 4. M. Buizej" Schoof; 5. P. Doeselaari_R. van Kouteren; terwijl de extra-prijzen werden behaald door J. Destom besL. Durinck. DONDERDAG 16 DEOEMBiER. Oud.-Geref. Gemeente. Terneuzen: 7 u. Ds. A. de Reuver Winterlezing. Maandag zijn de 531 leden, waaruit het college van kiesman nen, dat de President der Ver enigde Staten voor de zittings periode van 1949 tot 1953 moet aanwijzen, is samengesteld in de hoofdsteden van- de door het ver tegenwoordigde staten bijeen ge komen. President Truman is zeker van een meerderheid in het college van kiesmannen, doch technisch zal hij niet tot President gekozen kunnen worden vóór de 6de Janu ari a.s., wanneer de Maandag door de leden van het college uit gebrachte stememn worden geteld in een gezamenlijke zitting van het Huis van Afgevaardigden en van de Senaat. Zoals bekend, zijn. de leden van het college van kiesmannen, die in de afgelopen maand tijdens de presidentiële verkiezing zijn geko zen, de mannen, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het kiezen van de Amerikaanse pre sident. Volgens de bepalingen van de grondwet zijn zij vrij te stemmen, zoals zij dat wensen, doch de traditie wil, dat een voor een bepaalde partij gekozen kies man ook zijn stem uitbrengt op de door deze partij gestelde can- •didaat voor het presidentschap. Door de gehele Amerikaanse pers werd heden de kreet aange heven dat deze „verouderde wijze" om de president te kiezen, afge schaft diende te worden. Waarschijnlijk zal in het vol gende zittingsjaar van het con gresjaar een wetsontwerp worden ingediend, om tot de afschaffing van het college van kiesmannen, of om tot een wijziging van zijn huidige wijze van functionneren te komen, worden ingediend. De Maandag gehouden bijeenkomst van het college is mogelijk dan ook de laatste in de Amerikaanse geschiedenis. De ECA heeft medegedeeld, dat negen Marshall-landen visa heb ben afgeschaft teneinde het reizen van Amerikanen in Europa aan te moedigen Het zijn- Engeland, Denemarken, België. Italië, Noor wegen, Nederland, Zweden, Zwit serland, en Luxemburg. Er wor den eveneens stappen gedaan voor de afschaffing van visa voor Frankrijk, Portugal en Eire. Tus sen Marshall-landen waren 126 overeenkomsten gesloten om het onderlinge grensverkeer te ver gemakkelijken. Volgens een bekendmaking van het radiostation in Noord-West- Duitsland „zijn Sovjet „TTT 34" pantserwagens voor oefeningsdoel einden uitgeleend aan de Duitse politie in de Sovjetzone". „De Sovjet-autoriteiten hebben een speciaal oefenings-schema op gesteld, dat geldt voor alle in de Sovjetzone gevestigde politiescho len. Deze "training omvat milli- taire oefeningen met pantserwa gens en licht geschut", aldus de radio. Geruchten doen de ronde vol gens welke een samenzwering is ontdekt oen de regering van Peru omver te werpen en de voorma lige president Bustamente weer aan het bewind te brengen. De minister van buitenlandse zaken onder het voormalig bewind, generaal Iglesias, en een kolonel zijn aangehouden. Naar het officiële Amerikaanse blad in de Duitse taal, „Neue Zei- tung" te Berlijn meldt, zouden vele Duitse soldaten, die zich nooit aan de Sowjet-Russen heb ben overgegeven, met Esten, Let ten, Lithauers, Polen, Oekrainers en gedeserteerde Russen in een partisanenleger de Sowjet-Russi- sche troepen in de Oostzeestaten bevechten. Het leger, dat zijn hoofdkwar tier in de Lithause plaats Siaulia zou hebben, zou gebruik maken van grote voorraden wapens, voedsel en medicamenten van het voormalige Duitse leger. Het wetsontwerp houdende verlenging van de dienstplicht van 12 tot 18 maanden is Maan dagavond in tweede lezing door het Engelse Hogerhuis goedge keurd. U voorkomt hiermede storingen beantwoord kan worden. Er is heel wat geheimzinnig® aan deze geschiedenis verbonden, Tress, en ik ben bang, dat we er nog pas het begin van hebben gehad. Ik zou wel eens willen weten, wat Smith en zijn klerk hebben ge daan." Zodra hij die middag in Londen kwam, reed hij regelrecht naai' de kamers van Smith, waar hij deze vond met Styler. Beiden waren druk bezig met het bekijken van kaarten en papieren. Vóór hij hun enig nieuws vroeg, vertelde hij wat er dje nacht gebeurd was en wat Walters hem verteld had, Beiden luisterden aandachtig mee diepe belangstelling De getuigenis van die knecht zou nog wel eens van „groot be lang kunnen zijn," merkte Smith op. „Ik hoop, dat je op hem ver trouwen kunt. Ben je daar zeker van? Uitstekend. Natuurlijk is Kesteven niet doodgeschoten waar hij gevonden is! Hij is daarheen gebracht... dat is vast. We begin nen er te komen, Hextall... Sty ler en ik zijn de laatste vieren twintig uur ook niet werkeloos ge weest, dat kan ik je verzekeren.' „Ik ben benieuwd," zei Hextall, terwijl hij naar de met papieren bezaaide lessenaar van Smith keek. „In orde, luister maar. In de eerste plaats zal je je wel herin neren, dat Styler speciaal naar d° flat van Tress is gegaan voor dat oude pak van Kesteven, waarin hjj een poosje geleden die huwe- lijksacte vond. Ik heb je toch ver teld, nietwaar, dat Fowler hem een sleutel van de flat gegeven had?" „Zeker, dat herinner ik me," zei Hextall. „Vertel Dr. Hextall eens wat je gisteravond hij je bezoek aan de flat gevonden hebt, Styler", beval Smith, terwijl hij zich met een grimmig lachje tot zijn klerk wendde. „Ik zag, dat Iemand me vóór was geweest, Dr. Hextall," ant woordde Styler onmiddellijk. „En nog wel Iemand, die hetzelfde doel had. Wie het dan ook is geweest... diegene is regelrecht afgegaan op hetgeen hij of zij..." „Zij... zij!" mompelde Smith. „Zij zonder enige twijfel (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2