ir (E :ri Wil de Republiek onderhandelingen hervatten Tsjang Kaf Sjek afgetreden De westelijke mark in Berlijn Bet Chinese raadsel Vereenvoudiging in de distributie H c li 'eel lom I ■b WOENSDAG 15 DECEMBER 1948 Soemitro te Washington ontving instructies van zijn regering Peking omsingeld Peiping bereidt zich voor op belegering Belgisch partisanenleider veroordeeld Uitbetaling uitkeringen Standpnnt Oost Indonesië Ned. Regeringsverklaring Hongaarse protestnota aan Italië Verklaring van Nokrasjy Pasja ei 5 t'l Ny lboEr 0 IkpettI J Rossël i(fe. U F In sn'irjtNEUzJ ",j (ik MI ag Ij tüJ|fW f I »Ihavi1 I I M Franfeeriiif bQ Abonnement: Temeuzea WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Iets minder zacht. Aanvankelijk krachtige wind uit Zuidelijke richtingen, later iets afnemende wind tussen Z.-West en West. Meest zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien. Iets minder zacht. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No. 989 Advertentieprijs per mm 10 ct.mlnlmusH per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 8 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N/Vj. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Naar AFP mededeelt, heeft Dr. Soemitro, Republikeins vertegen woordiger te Washington, tegen over de pers verklaard, dat hij zojuist van zijn regering instruc ties had ontvangen, waarin hem werd medegedeeld, dat zij gereed was de onderhandelingen met de Nederlandse Regering tot vreed zame regeling yan het geschil ten aanzien van Indonesië, te hervat ten. Hij verklaarde, dat hervat ting van deze onderhandelingen thans afhing van de Nederlandse Regering en gaf uitdrukking aan de hoop, dat de Nederlandse Re gering haar vroegere houding zou veranderen. Wij hopen oprecht, dat de onderhandelingen onder auspiciën van de Commissie voor Goede Diensten zullen worden hervat, zo zeide hij. Na hulde te hebben gebracht aan de C.V.G.D., zeide hij; Indien er oorlog in In donesië uitbreekt, zullen de com munisten, veel meer dan welke andere elementen ook, daar wèl bij varen. Hetgeen in Indonesië geschiedt, is van dusdanige aard, dat dit in geheel Azië reacties te weeg zal brengen. Volgens Reuter verklaarde Soe mitro nog, dat het besluit van de Republikeinse Regering tot het geven van „een laatste kans" aan Nederland voor hervatting van de onderhandelingen de „critieke si tuatie" van Maandagavond had gewijzigd. Wij waren op het erg ste voorbereid en zullen voorbe reid zijn op de mogelijkheid, dat de onderhandelingen tot 'n vreed zame oplossing mislukken, aldus Soemitro, die zeide, dat hij voor nemens was geweest te zeggen waar het op staat, doch de toe stand van Maandagavond, toen oorlog onmiddellijk nabij scheen, was veranderd. Zijn Regering was zich er van bewust, dat „oorlog een ramp zou betekenen, niet slechts voor ons eigen volk, doch voor dat van geheel Azië." Hij zeide niet te weten, wat de Ne derlandse Regering zou doen, doch meende, dat het besluit van de Republikeinse Regering, dat ge nomen was op initiatief van de C.V.G.D een uitweg bood. Wij wensen de onderhandelingen te hervatten onder auspiciën van de C.G.D. De Republiek heeft thans opheldering gegeven ten aanzien van enige factoren, welke mis schien misverstand hadden ver oorzaakt. Het is thans aan Neder land de volgende stap te onder nemen. Indien Nederland hij zijn oude standpunt blijft, zijn wij onverbiddelijk besloten te ver dedigen, wat wij bereikt hebben, en dat zou strijd kunnen doen ont- dea in het gehele gebied, aldus Soemitro. Hij zeide reden te heb ben om aan te nemen dat de Vei ligheidsraad en enige van de be langhebbende grote Mogendheden, gaarne zien, dat de onderhande lingen spoedig hervat zullen wor den. Soemitro weigerd commen taar te geven op een bericht in de New York Times van Dins dag, volgens hetwelk hiji gezegd zou hebben, dat de Premier van India, Pan dit Nehroe. de Repu blikeinse autoriteiten had aange boden een regering in balling schap in India te vestigen, indien dit nodig was, en dat men zich gereed maakte voor hervatting van de strijd tegen de Nederlan ders. Hjj weigerde te verklaren, of deae mededelingen juist waren weergegeven. De uitnodiging van Nehroe zou een gevolg zijn ge weest van het mislukken van de onderhandelingen tussen Neder land en de Republiek. Volgens genoemd bericht, zou Soemitro gezegd hebben: „Ik ben bang, dat binnen enkele weken oorlog In Indonesië zal uitbreken. Indien wij gedwongen worden de ze eilanden te verlaten, kunnen wjj in India een Republiek in bal lingschap vestigen." Het persbureau Aneta bericht uit Washington, dat Soemitro mede deelde, dat de Commissie voor Goede Diensten zich naar aanlei ding van het besluit der Neder landse Regering tot het afbreken van de onderhandelingen, direct naar Djokja begaf en daar had gevraagd, wat het standpunt van de Republiek hierna was. De Re publikeinse Regering zette toen nogmaals haar standpunt uiteen, waarbij zij opheldering inzake enige factoren gaf. Deze verkla ringen en verduidelijkingen zijn naderhand in een schrijven neer gelegd. De Commissie voor Goede Diensten „was zeer verheugd over deze nieuwe ontwikkeling," aldus Soemitro, die er aan toevoegde, dat de Commissie de Nederland se Regering reeds op de hoogte had gesteld. Hij noemde het af breken van de besprekingen een slag in het gezicht van de C.V.G. D. en de Verenigde Staten, die een opmerkelijk geduld en ijver hebben betoond bij de pogingen om tot" een objectieve oplossing te komen. Gevraagd naar de inhoud van de verduidelijkingen, waarvan Soe mitro tevoren gesproken had, zei de deze: „Wij hebben opheldering omtrent zekere factoren gegeven, die bij enige Nederlandse autori teiten misschien misverstand heb ben veroorzaakt." Behalve te ver wijzen naar de Republikeinse aide- mémoire van enige weken geleden en hetigieen daarin werd opge merkt t.a.v. de souvereiniteit in de interim-periode en betreffende zekere beperkingen bij het ge bruik van gewapende eenheden, gaf Soemitro geen concrete bij zonderheden. Inzake de incidenten in de fede rale gebieden, zeide hij, dat deze bewijzen, dat de aanwezigheid van Nederlandse troepen recht en or de niet kan herstellen, indien de Nederlanders niet gelijktijdig vol doende politieke concessies doen. In antwoord op een yraag zeide Soemitro, dat de Republiek een welke min of meer gelijk is aan verhouding met Nederland wenst, de verhouding tussen India en het Britse gemenebest. Na de persconferentie verklaar de Soemitro tegenover de corres pondent van Aneta te Washing ton, dat hij reeds eerder in de ochtend persoonlijk de mededelin- ring over de laatste ontwikkeling gen van de Republikeinse Rege- had overhandigd aan het State- department, war men, naar hij zeide, „zeer voMaan" was over dit nieuws. In Chinese financiële kringen deden gisteren geruchten de ron de, dat Tsjang Kai Sjek zou zijn afgetreden als president van de Chinese republiek. Tsjang Kai Sjek zou volgens de geruchten opgevolgd zijn door de vice-president Li Tsoeng-jen, de militaire leider in Kwangsi, die bij de verkiezingen voor het vice- presidentschap in het voorjaar aandrong op politieke hervormin gen en maatregelen tot bespoedi ging vn het einde van de burger oorlog. De markt te Hongkong rea geerde op deze geruchten onmid dellijk door verkoop op grote schaal van goudharen. Soortge lijke geruchten In het verleden hadden tot nog toe geen invloed op de markt uitgeoefend. werd en dat Peiping zowel als Tientsin „tot de laatste man" ver dedigd zouden worden. Volgens AFP is officieel ge meld, dat thans gevochten wordt in de omgeving van het zomer paleis op zeven kilometer ten Noorden van Peiping. De poorten van de stad zijn ge sloten om vluchtelingen te ver hinderen de stad binnen te komen. De radio der door de communis ten geleide strijdkrachten heeft de verovering gemeld van Pao- jing aan het Keiaerskanaal. Profesor Ernst Reuter, „Wes telijk" burgemeester van Berlijn, verklaarde Maandag dat hij met de drie Westelijke commandanten het vraagstuk van het maken van de Westelijke mark tot het enige betaalmiddel in de Westelijke sec toren, van Berlijn, had besproken. Hij zeide dat deze stap het berei ken van een uiteindelijke oplos sing van het Berlijnse probleem niet moeilijker zou maken. Thans circuleren zowel de Oostelijke, als de Westelijke mark in de Weste lijke sectoren van Berlijn. De Westelijke financiële des kundigen hebben zich sterk ver zet tegen een inwilliging van de herhaalde Duitse eisen, om tot deze stap over te gaan, daar zij van mening waren dat hierdoor de positie van Berlijn nog inge wikkelder zou worden,. De „Westelijke" burgemeester zeide verder nog dat, buiten het 'valutaprobleem de kwestie van het opvoeren van de hoeveelheid goederen, welke via de luchtbrug naar Berlijn wordt vervoerd, de meeste belangrijke is, welke thans het gemeentebestuur bezig houdt. Hij zeide hieromtrent: „Ik heb reden om aan te nemen, dat in de eerstvolgende weken 8000 ton 1 goederen dagelijks via de lucht brug naar Berlijn zal worden ver voerd, in plaats van de 6000 ton, Peking is thans door de com munisten omsingeld. Geen enkele trein is in Dpe Ytao aangekomen. Na de evacuatie van het weste lijke vliegveld wordt thans ook het zuidelijke bedreigd door de communistische opmars. Alle vliegtuigen die uit het zuiden komen, zijn te Tientsin geland. Er hebben schermutselingen plaats in de westelijke voorstad, waar zich het hoofdkwartier be vond van Generaal Foe Tsjoiji, bevelhebber van Noord-China, die zich een paar dagen geleden in de stad heeft teruggetrokken. De twee vliegvelden en de stad zelf liggen thans onder het vuur der communistische artillerie. De vier legers, die de strijdkrachten van Generaal Foe Tsjoiji in de streek van Peking vormen, hebben zich de laatste 24 uur in de stad teruggetrokken. Alle poorten van Peking zijn bewaakt en het is zeer moeilijk de stad in of uit te gaan. In de voorsteden zijn niet ge noeg troepen meer om ernstige weerstand te bieden aan de op rukkende communisten, aldus goedingellchte kringen. Aan de hand van de gebeurte nissen der jongste dagen is de bevolking van mening, dat er geen gevecht om Peking zal worden geleverd. Uit buitenlandse bron wordt voorts vernomen, dat de regering en de communisten „on der druk der Verenigde Staten opnieuw onderhandelingen /.ouder, voeren over een staken van het vuren". Peiping is zich aan het voorbe reiden op een beleg, nu de d°°r de communisten gelelde troepen de stad uit vier richtingen naderen, aldus melden Chinese berichten. Alle poorten van de stad zijn van zandzakken en draadyersperrin- gen voorzien. De universiteits- gebouwen In de Westelijke voor steden, waaronder die van de Amerikaanse „Yen- Tsjing", zijn ontruimd. Een woordvoerder van het rege- rirvshoofdkwartier verklaarde dat de toestand „plotseling slechter" Een vader van een gezin te Belleville in Ontario, die vloeiend Frans en Engels sprak, heeft een paniek te weeggebracht doordat hij, thuiskomend, niets anders dan Chinees wilde spreken, hoewel hij nimmer in het Verre Oosten was geweest. Zijtn vrouw, die, na hem vruchteloos te hebben ge smeekt, zich in een meer bekende taal uit te drukken, waarschuwde de politie. De man gaf aan de commissaris 'n uitleg waarvan niets werd begrepen. Hij werd opgeslo ten wegens belediging van de autoriteiten, ondanks zijn protest in het Chinees. In zijn zakken vond men een brochure met de titel „Hoe leer ik Chinees in drie uren" De Belgische krijgsraad heeft Julien Pol art, alias majoor S. Ta- nis, die tijdens de Duitse bezetting leider was van de communistische partisanengroep in de Borinage, tot 20 jaar dwangarbeid veroor deeld. Polart werd ervan beschul digd zijn vrouw te hebben laten neerschieten om van haar af te komen. Volgens de verklaring van Polart zelf zou hij haar orn het leven hebben laten brengen, omdat zij van plan zou zijn ge weest hem bg de Gestapo aan te geven. HET INKOMEN VAN PRINSES WILHELMXNA. In de nota naar aanleiding van het verslag over het ontwerp van wet tot vaststelling van het in komen uit 's Rijks kas van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wil- helmina der Nederlanden schrijft de Minister van Binnenlandse Zaken: „De door sommige leden der Tweede Kamer gestelde vraag of in de huidige omstandigheden een bedrag van 400.000 niet te hoog moet worden geacht, beantwoordt de Regering met zeer vele andere leden in deze zin, dat genoemd be drag geenszins te hoog is, doch eerder aan de bescheiden kant. Met dit laatste is tevens gezegd, dat met de huidige omstandig heden rekening is gehouden." In de periode van 20 December 1948 tot en met 12 Februari 1949 zullen de distributiediensten nieu we bonkaarten voor voedingsmid delen uitreiken, te weten een bon kaart KA of LA 903 aan degenen, die in 1928 of vroeger geboren zijn; een bonkaart KB of LB 903 aan degenen, die geboren zijn in de jaren 1929 tot en met 1944 en een bonkaart KD 903 aan dege nen, die geboren zijn in 1945 of later. Deze bonkaarten worden uitgereikt tegen inlevering van de inwisselingsbon van de bonkaar ten, welke op 17 December a.s. in gebruik worden genomen en wel een bonkaart KA of LA 903 tegen de inwisselingsbon van de kaar ten KA of LA 901, een bonkaart KB of LB 903 tegen de inwisse lingsbon van de kaarten KB. LB. KC of L/C 901; een bonkaart KD 903 tegen de inwisselingsbon van de kaarten KD of KE 901. Aan de rentetrekkers, die uit keringen ontvangen krachtens de Invaliditeitswet, de Ouderdoms wet en de Noodwet Ouderdoms voorziening, wier betaaldag op Zaterdag 25 December valt, zal door de P.T.T.-kantoren zoveel mogelijk reeds op Vrijdag 24 De cember worden uitbetaald. welke thans wordt aangevoerd", verder dat spoedig een drieledig Professor Reuter voorspelde Geallieerd militair bestuur over de Westelijke sectoren van Berlijn zou worden ingesteld. Hij deed een beroep op de Geallieerden om de drie Westelijke sectoren van Berlijn in een „trisektoria" te ver anderen, door de thans tussen de Geallieerde sectoren bestaande grenzen op te heffen. Tenslotte verklaarde Professor Reuter nog dat het feit, dat het werk van het Westelijke gemeen tebestuur van Berlijn thans op een drie-sectoren-basis werd ge organiseerd, op geen enkele wijze een erkenning inhield van de aan spraken der Oostelijke magistra tuur op het enige wettige gezag in de Sovjet-sector. Naar aanleiding van In verband met het recente communiqué van de Nederlandse regering betreffende de politieke ontwikkeling in Indonesië, ver neemt de correspondent van Ane ta, dat de regering van Oo3t Indo nesië zich gebonden zal blijven achten aan de beginselen, neer gelegd in haar verklaringen in het parlement. In regeringskringen in Oost Indonesië is men van me ning, dat er ook voor het parle ment geen aanleiding zal behoe ven te zijn om voorshands een an der standpunt in te nemen. Ove rigens wordt in deze kringen niet ontkend, dat door de jongste ont wikkelingen op Java er In de situatie nieuwe elementen zijn gebracht en de regering zal, zo dra zij in staat is, de nieuwe situatie in al haar aspecten te overzien, zich nader met het par lement beraden omtrent de te velgen gedragslijn. Bevoegde zegslieden meenden, in dit verband reeds thans te kun nen opmerken, dat hierbij de grondbeginselen en de doelstellin gen van de regering van Oost- Indonesië door haar onverkort zullen worden gehandhaafd. Hieruit blijkt, dat de tegenwoor dige leeftijdsgroepen B en C wor den samengevoegd tot -één groep (nieuwe B-groep) met de rant soenen van de tegenwoordige B.- groep. Hetzelfde geldt voor de bestaan de D en E-groepen, welke gecom bineerd worden tot een nieuwe D- groep. Nieuwe tabakskaart en. Tegelijk met de uitreiking van de nieuwe bonkaarten voor levens middelen, zullen nieuwe tabaks- kaarten worden uitgereikt. Deze uitreiking zal uitsluitend geschie den tegen inlevering van een bon van de tabaks- en diversenkaarten QA en QC 901, welke op 17 De cember a.s. in gebruik worden ge nomen. Tegen inlevering van bon „Ta bak 07" van de Tabakskaart QA 901, wordt een Tabakskaart QA 903 voor mannen uitgereikt; te gen inlevering vac de bon „Diver sen 10" van de Diversenkaart QC 901 een Tabakskaart QC 903 voor vrouwen. Te Vicenza is een proces be gonnen tegen 103 personen, die voor bet gerecht zijn gedaagd naar aanleiding van de bloedige onlusten, die In Italië na de aan slag op de communistische leider Togliatti, op 14 Juli j.l„ hebben plaats gehad. In een nota van de Hongaarse regering aan de Italiaanse ambas sadeur te Boedapest, die Maandag werd overhandigd, wordt protest aangetekend tegen een verklaring van de Italiaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Graaf Carlo Sforza, dat het Hongaarse leger 25.000 man meer telde dan vol gens het vredesverdrag was toe gestaan. De nota noemt deze verklaring „kwaadaardige laster". Graaf Sforza, aldus de nota, deel de op 3 December de kamer van afgevaardigden te Rome mede, dat het Hongaarse leger thans 5.000 man sterk was. (Graaf Sforza deelde de Ita liaanse kamer mede, dat de Sov jet-Generaal Somardzev en een militaire missie van 120 Sovjet officieren „toezagen op de Hon gaarse herbewapening"). Een verklaring van het Hon gaarse ministerie van buitenland se zaken ontkent, dat het Hon gaarse leger opgeleid werd door en onder toezicht zou staan van een militaire Sowjet-missie. „De Hongaarse regering heeft alleen het algehele toezicht op haar ge wapende strijdkrachten", aldus de verklaring. In de nota wordt ten slotte ge zegd, dat de sterkte van het Hon gaarse leger „ver beneden dit cij fer" ligt en een „rectificatie" van Sforza's verklaring nodig is. jy De Egyptische premier, Nokras- Pasja, heeft verklaard, dat verdere onderhandelingen met Engeland over de Soedan zijn uit gesloten, tenzij zij zouden leiden tot de ontruiming van Egypte door Engeland en de eenheid van het Nijldal. Nokrasjy Pasja zeide in de senaat, dat de Egvptische politiek gericht zou blijven op „volkomen onafhankelijkheid en verwijdering van alle resten van vreemde overheersing in het ver leden." in 1 a vit tu l3 h 3 ti Gj: p bere iJEUZ'lj ijl ■ins inf Ier da1| .ichtind gevall stellen! f bel l&,24lllllllllll llli ar-pt l V* sap. ™ji i, i ek st jachtig! yysia 1 gen ei| aal/ i »ïpH aq I 3oi 4 11 ÏBZ- UOJ ïap qua Usuxj si KOOI k IBP S Mi) U9S |U30 gUÏ Fill [tlBA JIJ ap«| NOStpl I f I' i «k 11 m aauwj.HU u*j«un«fw p°»ir oo' L )0) I. U "ril

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1