Doodstraf tegen Woudenberg alii Zijn de Sovjets en de S.E.D. het oneens? ^nf[ ua3|' 'b Republikeins commentaar op afbreken besprekingen h; sfiorvsclte vr n f Frans&riiic b*j AbonnementTemeuzer DINSDAG 14 DECEMBER 1948. De E. C. A.-toewijzingen aan Nederland Herbewapening van Japan? De situatie in Berlijn strijd in "Sist Paul van Zeeland over de Internationale toestand Nu reeds Kerst en Nleuwjaarspost voor Indonesië V. N.-Commissie naar Djokja? De strijd in Griekenland h ttr 011 -i B aïr M4 JI'UM MillMMV i ~il I WEERSVERWACHTING medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig: tot Dinsdag avond. Vrij veel wind. Over het algemeen vrij veel bewolking met plaatselijk eni ge regen. Meest krachtige Zui delijke wind. Weinig verande ring in temperatuur. 4e Jaargang No. 988 Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Fïrma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie® tot des namiddags-8 our. Rubriek kl. advertentiee; 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. Naar Antara uit Djokja meldt, is uit officiële republikeinse krin gen nog geen commentaar gege ven op het communiqué van de Nederlandse Regering, doch in politieke kringen werd gezegd dat, als Nederland niet bereid is, de onderhandelingen te hervatten de Republiek thans niet meer is gebonden, om zich niet als on afhankelijke en souvereine staat naar buiten en binnen te gedra gen. Volgens de mening van deze politieke Republikeinse krin gen, is uit de vorming van ma- rionettenstaten door de Neder landers in de facto Republikeinse gebieden gebleken, dat de Neder landers van den beginne van plan waren, de interim-regering te vormer buiten de Republiek om en zodoende de Renville-over- eenikomst niet na te komen. Het besluit der Nederlanders tot de vorming der interim-regering De in de week van 8 December ten behoeve van Nederland be kend gemaakte aankoopmachti- gingen hadden betrekking op een bedrag van 3.510.486 dollar. De totale toewijzingen voor Nederland, met inbegrip van oceaanvracht, hadden van de in werkingtreding van de E.C.A. tot 8 December j.l. een waarde van 273.260.545 dollar en <je toewijzin gen ten behoeve van Indonesië van 61.709.958 dollar. buiten de Republiek om zal niet leiden tot een oplossing van het geschil in Indonesië. De terreur en sabotage in de Nederlandse gebieden op Java, Sumatra en daarbuiten zullen toenemen, waardóór de economi sche opbouw in ernstige mate zal worden vertraagd. De be schuldiging van Nederlandse zij de, dat de Republiek het (bestand niet heeft nageleefd, wordt in deze politieke kringen opgevat als een voorwendsel, om in de ogen van de internationale we reld een tweede militaire actie te rechtvaardigen. De Republiek moet daarom zeggen wij een actieve en duidelijke vredes politiek voeren. De Republiek moet pogingen aanwenden om er kenning te verkrijgen, in het bij zonder van de Aziatische buur landen en trachten, de blokkade f p fhrAfrpn PERSSTEMMEN UIT BATAVIA. „De Nieuwsgier" van gisteren ochtend zegt in een commentaar op het Nederlandse communi qué ondermeer: „Inmiddels blijft er onzekerheid omtrent de conse quenties van het besluit om niet meer te praten met Djogja. Reeds eerder hebben wij erop ge wezen, dat de Regering voor het dilemma staat de Republiek ge heel links te laten liggen of in te grijpen in de inwendige aange legenheden van de Republiek. Het wordt een keuze tussen twee kwaden, maar een keuze zal toch gedaan moeten worden". „Het Nieuwsblad" heeft even eens een commentaar op het communiqué en besluit met te zeggen: „De voornaamste vraag is, dunkt ons, of het mogelijk is thans onverwijld aan de grote po litieke opbouwtaak te beginnen of dat complicaties van binnen of van buiten af andermaal deze arbeid zullen gaan vertragen en geweld aandoen. On dit punt begeven wii ons niet in specula ties. Er zijn echter enkele aspecten, die weinig goeds voorspellen. Ook ■aangaande de thans ter tafel lig gende keuze om hetzij de Repu bliek verder de republiek te la ten, hetzij krachtdadig in te grij pen in toestanden, die dagelijks onhoudbaar worden. Ook aan gaande deze keus heet het af wachten. De beslissing op dit punt zal evenwel niet omzeild kunnen worden", aldus besluit ,,Het Nieuwsblad". „Amerikaanse krijgskundigen bestuderen de mogelijkheid Japan te herbewapenen als tegenwicht tegen de communistische verove ringen in China", aldus verzekert de correspondent te New-York van de „Daily Mail". ,J>e Amerikaanse strijdkrachten irr het Verre Oosten zijn tot een minimum beperkt. Daarom denkt het oppercommando over een ge reorganiseerd Japans leger, dat onder het bevel van Amerikaanse officieren zou worden geplaatst. Men is het er echter over eens dat de Japanse herbewapening beperkt en streng gecontroleerd moet worden, opdat Japan niet opnieuw de wereldvrede kan be dreigen", aldus het blad. Gistermiddag heeft de Procu reur-Fiscaal aan het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof de dood straf geëist tegen de vroegere leider van het voormalige Neder landse Arbeidsfront: H. J. Wou denberg. Aan het einde van zijn requisi toir zeide Mr. A. H. van de Veen tot het Hof: „De ogen van de Nederlandse arbeiders zijn op U gericht in het verlangen recht te doen aan de man, die gerugsteund door de vijand, de vakbeweging heeft stuk gemaakt. Hij is op een lijn te stellen met mannen als Mussert en Blokzijl." Mr. Van Veen zeide in zijn requisitoir o.m.„Een der din gen, waarop Nederland met recht trots heeft kunnen zijn, is de vak beweging, die er in geslaagd is een eigen stempel op ons leven te drukiken. De Nederlandse ar beider heeft kosten noch moeite gespaard de vakbeweging groot te maken. De vakbestuurder ken merkte zich door grote liefde voor het bedrijfsleven en voor hen, die daarin werkten. Zij waren men- De correspondent van het ANP seint: Tijdens de gebruikelijke besprekingen van officieren en functionnarissen van hef Sovjet- Russische militaire bestuur met vertegenwoordigers van 't comité van actie, samengesteld uit lei dende persoonlijkheden der socia listische eenheidspartij, in het Sovjet-hoofdkwartier te Berlijn, zou het, naar de „Telegraf" mede deelt, tot „opgewonde dicussies" gekomen zjjn over de vraag, aan wie het te wijten is, dat de bur gerlijke partijen bij de gemeente raadsverkiezingen van 5 Decem ber een niet te ontkennen succes hebben behaald." Het genoemde blad, dat onder Westelijke controle verschijnt, verklaart, dat de Soyjet-bezet- tingsautoritelten zeer ontstemd zijn over de politiek der SHD en de „onjuist gebleken" adviezen, welke deze partij in het afgelopen jaar heeft gegeven. Het blad be licht verder, dat het Sovjet-Rus sische militaire bestuur de procla matie van Friedrich Elbert tot eerste burgemeester alleen zou hebben toegelaten aangezien de SED had beweerd, dat de West- Berlijners niet naar de stembus zoaden gaan als zij voor het vol dongen feit zouden zijn geplaatst". Van hun kant zouden de function narissen van de SED gepoogd hebben zich te verontschuldigen met het argument, dat de Berlijn- se omroep (die midden in de Brit se sector ligt, maar door de Sov jet is bezet) een zeer slechte pro paganda voor de communistische ideeën zou hebben gemaakt. De communistische Intendant Schmidt wordt verweten, dat hij zijn programma heeft overladen met muziekuitzendingen en dat het tekort schoot in de uitzending van propagandaredevoeringen. De Sovjet-autoriteiten zouden volgens de „Telegraf" van plan ziin Schmidt te doen opvolgen door de secretaris van de „Bond voor Cul tuur", Wilmaan. Uit kringen van de „Volksraad" in de Sovjetzone, vernemen wii dat er zowel te Karshorst als te Cecilienhof, het hoofdkwartier van Maarschalk Sokolofsky bij Potsdam, ontevredenheid bestaat over de tactiek der SED-Kolonel Jelisarof. die de ongestelde Gene raal Kotilof als stadscommandant van Berlijn vervangt, zou van Maarsch. Sokolofsky de opdracht "nebben gekregen het initiatief der Duitse linkse organisaties te be perken en alle plannen en acties der Duitse communisten aar- strenger controle te onderwerpen. Tevens zou aan Sovjet-Russische zijde worden overwogen de zuive ring van de SEiD en haar neven organisaties nog strenger dan tot nu toe ten uitvoer te brengen en in de naaste toekomst belangrijke mutaties te bewerkstelligen" Ofschoon de onderhandelingen in de Veiligheidsraad en de ont wikkeling te Berlijn zelf allengs op een dood punt schijnen te zijn aangeland, is men zowel in Geal- l'eerde als in Duitse politieke kringen te Berlijn van mening, dat de Sovjets hun pogingen om Berlijn tot hoofdstad van een com munistische Oost-Duitse staat te maken nog niet zullen opgeven zodat het onjuist zou zijn van een ontspanning in de Berlijnse crisis te spreken. sen met een grote verantwoorde lijkheid. Wanneer men slechts bedenkt, dat deze mensen formi dabele bedragen beheerden, kan men begrijpen,, dat de Duitsers met hun bonzen-complex hierover stom verbaasd waren. Het feit, dat het N.V.V. vóór de oorlog kapitalen in Engeland belegde, is de oorzaak geworden van het Duitse koekoeksei, dat in de Nederlandse vakbeweging is ge legd". De Procureur-Fiscaal schetste vervolgens de levensloop van Wouden/berg, die in 1933, toen hij „nog hoog en droog in de zeevis handel zat" bij de N.S.B. is ge gaan, doch het niet verder bracht dan tot kringleider in IJmuiden. Eerst in 1937 heeft hij zich ge schaard aan de zijde van de op positie in de N.S.B.n.l. aan de zijde van Rost van Tonningen, die de totale assimilatie in de Duitse ideologie nastreefde. Rost van Tonnimgen is dan ook degene ge weest, door middel van wie Wou denberg er dn geslaagd is zich tot commissaris van het N.V.V. te doen benoemen. Mr. Van de Veen ging vervol gens in op de onderscheiden af delingen, die Woudenberg heeft gecreëerd. De afdeling arbeidsbemiddeling viel bjj hem onder sociaal-econo mische zaken. Hij zorgde voor het aanstellen van bewakers voor kampen voor Joden. Bij alge mene sociale zaken werd de ver zorging yoor Oostfrontstrijders ondergebracht. „Hoe geraffineerd en hoe stelselmatig heeft deze man getracht de arbeiders voor het nationaal socialisme te win nen. Zijn artikelen in de pers en zijn toespraken voor de radio druipen van verheerlijking van het nationaal-socialisme", aldus Mr. Van de Veen, die voorts be toogde hoe Woudenberg heeft trachten gebruik te maken van de mentaliteit der Nederlandse ar beiders, die zich eigenlijk een beetje schaamden niet georgani seerd te zijn. Woudenberg heeft steeds op dit aambeeld gehamerd, doch gelukkig heeft de Nederlanse arbeider alleen vertrouwen in die mensen, die zij zelf hebben geko zen. Na dolle Dinsdag tapte Woudenberg uit een ander vaatje: „Nederlandse arbeiders willen van „door Duitsers opgerichte be weging" niets horen, miji) stem zal dus ook wel die eens roepen den in de woestijn zijn Mr. Van de Veen herinnerde er aan, hoe Woudenberg op dolle Dinsdag is gevlucht als z.g. „Grenadier". Zelfs toen kwam in zijn aangeno men naam zijn front-complex naar voren: Hij noemde zich „Fronten- berg". Een man, die millioenen aan de Nederlandse vakbeweging- heeft onttrokken, vroeg tijdens de hongerwinter extra kolen en levensmiddelen aan, omdat zijn zoon aan het Oostfront streed. Mr. Van de Veen besloot zijn re quisitoir met: „De ogen van de Nederlandse arbeiders zijn op u gericht in het verlangen recht te doen aan de man, die gerugge- steund door de vijand, de vak.be- Voortduring van Amerikaanse hulp aan Chinese volk. Paul Hoffman, de administra teur van de E.C.A., heeft bij zijn aankomst Zaterdag j.l. te Sjang hai voor inspectie-bezoek aan de pers verklaard: „Wij weten niet prec:es wat er gebeuren zal of wat voor een coalitie eventueel zal worden opgericht. Doch wan neer een toekomstige coalitie ge heel het volk zal vertegenwoordi- De voormalige Belgische pre mier Paul van Zeeland heeft voor het Vlaams economisch verbond een lezing gehouden waarin hij enkele aspecten van de internatio nale toestand belichtte. Hij zeide, dat Amerika zich ervan bewust is rekening te moe ten houden met de rest van de wereld. „De Ver. Staten zijn," aldus spreker, „voor een eco nomische crisis gespaard geble ven door de herbewapening en door het plan-Marshall Het gevaar bestaat dat Ameri ka een te grote en te beslissende rol gaat spelen in de wereld." Spr. noemde Europa de grote overwonnen van de laatste oor log. Het plan-Marshall is een vergoeding voor de offers, welke Europa In het belang van de ge-' hele wereld heeft gebracht. Het lot van Europa ligt evenwel in de handen van degenen, die het be wonen en er zal geen veiligheid, zijn zolang Europa zijn politieke en economische problemen niet zelf heeft opgelost. wnolcn "«vegen Op 22 December zullen Amerikaanse transportvlieg tuigen boven Bastogne In de Belgische provincie Luxem burg driehonderd kilo noten uitwerpen, ter herdenking van het befaamd geworden antwoord van Brigade-Gene raal Anthony M. Cauliffe, die op 22 December 1944, toen zijn 101ste luchtlan dingsdivisie te Bastogne was Ingesloten, aan de Duitse commandant op diens eis tot overgave slechts dit ene woord als tegenbericht deed toekomen: „nuts", hetgeen letterlijk „noten" betekent, doch figuurlijk: „loop naar de pomp". weging heeft stuk gemaakt. Hij is op één lijn te stellen met man nen als Mussert en Blokzijl. Ik eis daarom de doodstraf". Mr. H. Worst vroeg zich af of öe verspreiding van de arbeids frontgedachte wel als vijandelijke propaganda mag worden geklassi- ficeerd. De Procureur-Fiscaal interrum peerde hierop onmiddellijk met op te merken, dat het bevorderen van de sociale rust in Duitse ogen be tekende alles te elimineren, dat de oorlogsinspanning in de weg kon staan. Met klem wilde pleiter opkomen tegen het deel der dagvaarding, waarin Woudenberg wordt be schuldigd de arbeidsinzet te heb ben bevorderd. Dit zou zijns in ziens juist een handicap zijn ge weest voor het N.A.F., omdat hiermede vele leden werden verlo ren. Pleiter betoogde voorts, dat ■veelal de werkgevers bij verplichte opgave N.S.B.-ers aanwezen voor tewerkstelling in Duitsland. De Procureur-Fiscaal wees in dit verband op de artikelen van Woudenberg, waarin bij onder meer propaganda maakte voor emigratie naar het Oosten, „dat voor je Nederlanders is openge steld door de edelmoedigheid van de Fuehrer". Pleiter weigert te geloven, dat lage motieven bij Woudenberg een rol hebben gespeeld. Hij was slechts eenzijdig gericht op 'n be paald systeem. Ook dient er vol gens Mr. Worst rekening mee te worden gehouden, dat ten tijde van ziin verschijning hij 't N.V.V. vele Nederlanders, onder wie Co- lijn, de toestand donker inzagen. Uitspraak 23 December. gen, zal ik aanbevelingen doen voor voortzetting van de hulp verlening aan het Chinese volk". Hoffman zeide verder: „Wij zullen zeker niet in zee gaan met een coalitieregering, welke de vrijheid van godsdienst- en pers zou onderdrukken." De referentie van Hoffman aan een eventuële nieuwe Chinese coalitieregering, bij welke hij dan de communisten klaarblijkelijk inbegrepen beschouwt, wordt door waarnemers als van beteke nis beschouwd. Voordat Hoffman de pers ont ving had hij een langdurig on derhoud met premier Soen Fo. De verklaring van Hoffman heeft de veronderstelling ver sterkt, dat Soen Fo poogt een „zakenkabinet" te vormen om de weg te effenen voor vredesonder handelingen met de communisten en eventuële formatie van een coalitie met deelneming van com munisten. De berichten omtrent Tan gs jan. De berichten, volgens welke de opperbevelhebber van de Chinese regeringstroepen in Noord-China, generaal Foe Tso Ji, besloten zou hebben het mijngöbied van Tangs jan zonder strijd aan de door de communisten geleide troepen over te geven, heeft de waarnemers verrast. Het betrokken mijnbek- ken werd beschouwd als het kostbaarste bezit van de steeds kleiner wordende zone, welke on der commando van Foe Tso Ji staat. In sommige kringen wordt men meer en meer de overtuiging toe gedaan, dat in Noord-China een regeling tussen generaal Foe Tso Ji en de door de communisten ge leide strijdmacht bezig Is tot stand te komen. In verbar.d met de beperkte laad ruimte der vliegtuigen kan de omvangrijke Kerst- en Nieuw- jaarspost voor Indonesië slechts geleidelijk worden afgevoerd, zo vernemen wij van de zijde der P.T.T. Het publiek wordt daarom dringend aangeraden de Kerst- en Nieuwjaarscorrespondentie reeds thans ter post te bezorgen. Maandagochtend zijn Cochran, Darmasetiawan en Soepomo per vliegtuig naar Djokja vertrokken, volgens een republikeins woord voerder te Batavia om besprekin gen te voeren over 't vertrek van de V. N.-commissie naar Djokja. De woordvoerder zeide, dat de definitieve beslissing over het ver trek eerst gisteren zou vallen. Intussen heeft de woordvoerder van de commissie van goede diensten aan Aneta verklaard, dat dc commiss. geen aanwijzing heeft gebracht in haar plan om Woens dag naar Djokja te gaan. Antara meldt uit Djokja dat naar verluidt, Cochran in Djokja de Nederlandse nota aan de repu blikeinse regering zal overhan digen. Een communiqué van de gene rale staf der Griekse regerings troepen meldt, dat gqerilla-stijd- krachten ter sterkte van vier bri gades Zaterdagavond een aanval hebben ondernomen op Karditza De regeringstroepen, die Zondag avond de stad bereikten, zijn be gonnen de stad huis voor huis van guerillastrijders te zuiveren, aldus het communiqué. Volgens het communiqué heb ben de guerillastrijders de energie centrale opgeblazen. Een waar genomen rookkolom boven de stad zou er op wijzen, dat nog andere gebouwen opgeblazen zijn. Karditza telt ongeveer dertien duizend inwoners en is de markt plaats voor het berggebied van Agrapha Volgens latere berichten uit Larissa zijn de guerillastrijders door regeringstroepen, die van pantserwagens gebruik maakten, uit Karditza verdreven. Volgens onbevestigde berichten zou de burgemeester gedood zijn en een gedeelte van de mannelijke bevol king weggevoerd. bere ij EF. 13 z^ynia* o .NEU2 illlllllllllil aehtigl 3!P n Li.m -'h |Lm IBS- '3P 1 13d(| axic['1BA 1 sn Of I ai Wa-v 'uauivse MU vJ VJU\ JfcV

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1