Met de Republiek valt niet te praten! DE STRIJD IN CHINA Invasie in Costa Rica i I X Amerikaanse perscommentaren op Nederlands Communiqué l vrl i OEIJ MAANDAG 13 DECEMBER 1948. Officieel Communiqué over Indonesië X GROOT VERLOF ALLEEN VOOR LANDMACHT. 411 I IJ4MW 1 jRoss^l sjH J I ~!H F Fronfcertsf bQ Abonnement: Terneuzen WEEKS VERWACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.x. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Tijdelijk opklarend. In de vroege ochtend plaatse lijk nog enige lichte regen, daarna brekende bewolking met overwegend droog weer. Meest matige wind tussen Z.- Oost en Z.-West. Weinig ver andering in temperatuur. DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No. 987 Advertentieprijs: per mm 10 ct.: minimum per advertentie 1,OOl Inzending advertenties tot des namiddags 3 uur. Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 cent; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vk Firma P. J. van de Sande Terneuzen tAbonnementsprijs 3,25 per kwartaal. B.IXL-BESLUIT ZAL WORDEN AFGEKONDIGD. Van officiële zijde vernemen wij het volgende: Zoals is medegedeeld, werd, naar aanleiding van de deze week in de Ministerraad gevoerde besprekingen, de delegatie van het Koninkrijk te Batavia, geïnstrueerd om een nota aan de Commissie van goede diensten te overhandigen, waarin het Regeringsstand punt vervat is. In de eerste plaats wordt er in deze nota op gewezen, dat bij de door de Ministers Sassen en Stikker en de gedelegeerde van het Opperbestuur, de heer Neiher, met de Republiek gehouden infor- mele besprekingen duidelijk is gebleken, dat daadwerkelijke mede werking van de zijde van de Republiek om in te grijpen in het euvel der bestandsschendingen, niet kan worden verwacht, mede omdat de Republikeinse regering niet bij machte bleek haar wil aan de soldatesks op te leggen. Bij de tussen de bijzondere Ned- delegatie en de Republi keinse Minister-President ge voerde besprekingen over het terrein der politieke verhoudin gen zijn voorts diepgaande prin cipiële verschillen gebleken. De heer Hatta heeft bij zijn eerste contact met Minister Stik ker uitdrukkelijk erkend, dat de Nederlandse Regering overeen komstig haar, ook door de Repu blikeinse Regering erkende sou- vereiniteit gedurende de interim periode, mede verantwoordelijk heid blijft dragen voor het bewind van Indonesië en dat in verband daarmede aan de hoge vertegen woordiger van de Kroon bepaalde bevoegdheden zullen toekomen, met name in geval zich in enig gdbded van Indonesië een nood toestand voordoet. Op grond van de hierdoor ge opende mogelijkheden heeft de Ned. Regering de bijzondere Ned. delegatie afgevaardigd. Het bleek deze delegatie bij haar besprekingen echter, dat de Republiek is teruggekomen op de aanvankelijk door haar Minister-President uiteengezette inzichten. De vertegenwoordigers der Republiek hebben nu namelijk te kennen gegeven dat de erken ning van de Nederlandse souve- reiniteit in de overgangstijd slechts een formeel karakter mag dragen, en dat bij gentle mens agreement zou moeten worden overeengekomen dat Ne derland aan die souversiniteit geen praktische consequenties zal verbinden. Daaruit zou dan o-a- volgen dat de bevoegdheden van de hoge vertegenwoordiger van de Kroon en met name die, betrekking hebbende op het op pergezag over de gewapende macht, alleen in theorie kunnen worden erkend. Voorts zouden de Nederlandse troepen de thans door haar gecontroleerde gebie den geleidelijk moeten ontrui men, terwijl de T.N.I. (de Repu blikeinse strijdkrachten) voor lopig in stand zou blijven en haar positie eerst later zou wor den geregeld. Praktisch zou er een toestand ontstaan van twee legers onder verschillend com mando. Op deze wijze kan Ne derland geen verantwoordelijk heid voor het bewind in over gangstijd dragen. Dit standpunt van de Republiek is voorts in strijd met de door haar uitdruk kelijk in de Renviüe-beginselen aanvaarde Nederlandse souverei- ni te.it. Aan de C. V. G D. is thans te kennen gegevdh dat uit 't boven staande duidelijk bljjkt, dat de Republiek in wezen ook de Co- chranvoorstellen niet als basis voor onderhandelingen aanvaardt. Immers ook daarin zijn aan de H. v. K. grote bevoegdheden toe gekend, zelf in de beginperiode de gehele uitvoerende macht. Er is nu voor de Nederlandse Begering geen andere conclusie mogelijk, dan dat het uitgesloten is met de Republiek tot overeen stemming te geraken. Voortzet ting van de discussies, hetzij in formeel, hetzij formeel met me dewerking van de C.V.G.D. heeft dus geen zin, zolang de Repu bliek haar standpunt ten aanzien van het nakomen van het be- Tnnir -gmnt stand en de Renville-overeen- komst niet radicaal wijzigt. Hierop kan nu niet langer meer worden gewacht. De Nederlandse Regering is tegenover de Staten-Generaal als vertegenwoordigers van het Ne derlandse volk en tegenover de bevolking van de gebieden buiten de Republiek, welke ongeveer 2/3 uitmaakt van die van geheel In donesië, gebonden om thans een Indonesische interim-regering in te stellen en aan haar grote be voegdheden over te dragen. De Nederlandse Regering deelt de C.V.G.D. mede, dat nu dus zal moeten worden overgegaan tot de afkondiging van het B.I.I.-besluit (Bewind Indonesië in Overgangs tijd), dat is opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de federale gebieden. Nu duidelijk is gebleken, dat de republiek het bestand niet nakomt en de Renville-beginselen in feite niet aanvaardt, wenst de Neder landse Regering de verdere ver wezenlijking van dé nieuwe rechts orde in Indonesië niet door langer onderhandelen te vertragen of te belemmeren. Uiteraard zal de Nederlandse Regering de mogelijkheid open houden om de republikeinse gebie den in het pré-federale bestel op te nemen. Zij zal daartoe aan het B.I.O.-besluit een bepaling toevoe gen. i A HOE KOM IK AAN EEN FOTO-TOESTEL? Iemand, die zich „Profes- sor Herlein" noemde, heeft y 20 Berlijnse persfotografen X uitgenodigd om foto's te ma- ken van zijn revolutionnaire ontdekkingen op het gebied van „radium-stralen." De persfotografen kwamen, stelden hun camera's in op een apparaat, dat door de „professor" opgesteld was, het licht ging uit en... de „professor" verdween met medeneming van de meeste foto-toestellen. v .>5 In aansluiting op het dezer dagen gepubliceerde In verband met het verlenen van groot ver lof, wordt door het Ministerie van Oorlog nader medegedeeld, dat dit groot verlof alléén voor de Kon. Landmacht geldt en dus niet voor hen, die bij de Marine of Luchtstrijdkrachten dienen. De militaire nieuwsdienst van de Chinese regering meldt, dat de omsingelde regeringstroepen ten Noord-Westen van Soetsjou, 300 km ten Noorden van Nanking, „meer dan 20.000 communisten in gevechten van ongekende he vigheid in de afgelopen drie da gen heibben gedood". De strijd speelde zich af in het gebied bij de grens tussen de provincies Honan, Anhwei en Kiangsoe, waar een legergroep van de rege ring onder generaal Tsjioe Tsjing- tsjoean de strijd moet aanbinden met 16 communistische colonnes. De communisten aan de Zuide lijke flank van dit leger zouden zich terugtrekken en achtervolgd worden. Dit bericht is de eerste vermelding sedert enige dagen van de gevechten in dit gebied, waar regeringstroepen volgens niet-officiële berichten zware verliezen zouden hefbbe,n geleden. Volgens Tsihlao Moe, leider van het communistische nieuwsagent schap „Nieuw China" „zullen de Chinese die naar verluidt In een officieel bulletin is te San Jose in Oosta Rica medegedeeld, dat „een vijandelijke strijdmacht" onder bevel van Kolonel Juan Jose Tavio, voormalig politiechef van Costa Rica, Vrijdagavond uit Ni caragua het land is binnengedron gen en de grensplaats La Cru? heeft ingenomen. De bedoeling van Kolonel Tavlo zou zijn een „voor lopige regering" in te stellen ten gunste van de in ballingschap ge- gane President Dr. Raphael Calde- ron Guardia, die in April j.l„ na een rechtse opstand, is gevlucht. Deze opstand stönd onder leiding van Otillio Ulate Blanco, gekozen President, wiens partij bij de ver kiezingen aan het bewind was ge komen. De Republiek Costa Rica, met een bevolking van pl.m. 746.000 zielen, besloot een week geleden haar leger te ontbinden en de ver dediging van het land over te la ten aan de politiemacht, die uit ongeveer 1000 manschappen be staat. Volgens berichten uit San Jose In een hoofdartikel veroordeelt de „New York Times" het besluit van de Nederlandse Regering om de onderhandelingen met de Re publiek af te breken. Het blad acht het de plicht van de Veilig heidsraad om met de bestudering van dit probleem voort te gaan, daar „wat in Indonesië gebeurt, het gehele continent betreft." Het blad is echter van mening, dat „alle gezichtspunten, die tot overeenstemming kunnen leiden, zeker nog niet beproefd zijn." Tot besluit van zijn artikel her innert het blad aan de Renville- overeenkomst, die gesloten is on der auspiciën van de Veiligheids raad en de Verenigde Naties, „ter wijl de Nederlanders unilateraal beslissen, dat zij haar niet kun nen toepassen." Het Amerik. blad „Washington Star", dat eveneens een hoofdar tikel aan deze zaak wijdt, acht de huidige ontwikkeling teleurstel lend, en schrijft, dat de Neder landse missie blijkbaar besloten was alle mogelijke concessies te doen om een duurzame overeen komst te bereiken, terwijl men hoopte, dat de gedeeltelijke be dwinging van de communistische opstand de positie van de meer gematigde republikeinse leiders versterkt had. „De onderhandelingen hebben echter getoond, dat beide partijen zó ver uiteen staan, dat zij niet op dezelfde basis kunnen samen komen. Het beste, dat men voor de nabije toekomst kan hopen, is, dat nieuwe vijandelijkheden kun nen worden vermeden," aldus het blad. Naar de correspondent van ANP- Aneta te Washington verneemt, hebben hoge functionarissen van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken de Nederland se verklaring over de instelling van een federale interim-regering voor Indonesië zonder de Repu bliek in studie genomen. Alvorens deze studie is voltooid en de in zichten van het departement vas- te vorm hebben aangenomen, zijn de functionarissen niet bereid om zich over de Amerikaanse reactie op het Nederlandse communiqué uit te laten. Zij wilden de corres pondent van ANP-Aneta slechts meedelen, dat er naar hun mening een zeer belangrijke en ernstige stap was gezet, waarvan de ge volgen nog niet kunnen worden voorzien. Het is echter duidelijk, dat men in Amerikaanse Regeringskringen de ontwikkeling als een ongunsti ge beschouwt, daar men verwacht, dat zij zal leiden tot een verdeling van Indonesië, d.ie gevolgd kan worden door toegenomen infiltra tie en geweld. Voorts is men ten departemente teleurgesteld, dat de Amerikaanse pogingen om een oplossing gemakkelijker te ma ken, zonder succes gebleven zijn. KINDEREN NAAR HET BUITENLAND. Nederlandse kinderen naar Frankrijk. Onder toezicht van het Franse Ministerie van Openbare Gezond heidsdienst en Bevolking zullen 200 Nederlandse kinderen gedu rende een zestal weken in Frank rijk worden verpleegd. In de eer ste instantie zullen 75 kinderen, die lijdende zijn aan bronchitis en asthma in één groep worden op genomen in een chalet in de Fran se Alpen. Een groep van 25 ande re kinderen zal elders in Frank rijk verpleegd worden, om haar te vrijwaren voor de tuberculose. Als tjjdstip voor de uitzending Is het late voorjaar gekozen. Duitse kinderen naar Neder land. Op uitnodiging van Nederlandse Protestantse organisaties zullen 2500 kinderen uit het Ruhr-gebied verscheidene weken in Nederland doorbrengen. De eerste groep van 500 kinderen is reeds naar Neder land vertrokken. Deze kinderen zullen voornamelijk in Friesland worden ondergebracht. heeft de militaire junta van Oos ta Rica de grondwettelijke waar borgen opgeschort en bevel ge geven tot onmiddellijke mobilisa tie. De uit Nicaragua gekomen troepen zouden opmarcheren naar de plaatsen Guanacante en Libe ria in Oosta Rica. Door het te San Jose gevestigde hoofdkwartier werd bekend ge maakt, dat de oorlogstoestand is afgekondigd. Dit houdt de invoér van censuur op telegrammen in, terwijl voorts de avondklok-maat regel, met ingang van negen uur 's avonds, is ingesteld. President Figueres heeft het op perbevel over het leger genomen. Drie duizend vrijwilligers zijn be reids ingelijfd en worden thans be wapend om onmiddellijk in actie te kunnen gaan. Volgens mede delingen van de Regering bevinden zich onder de troepen, die Oosta Rica zijn binnengevallen, slechts 80 inwoners van het land. De an deren zijn Nicaraguanen, waaron der zich enige leden van de Nica- aguaanse nationale garde bevin den. Het moreel van de troepen van Costa Rica is hoog, daar de verontwaardiging groot is over deze poging om een land geweld aan te doen, dat nog slechts een week geleden blijk gaf van zijn vreedzame bedoelingen, door zijn uit 500 man bestaand leger te ontbinden. Gemeld wordt, dat de binnengevallen strijdkrachten, ter sterkte van 800 man, in Zuidelijke richting trekken, teneinde het on geveer 160 kilometer Noordelijker gelegen Liberia aan te vallen. Volgens een door de radiosta tions van Oosta Rica omgeroepen officiële bekendmaking, hebbende Regeringstroepen de binnengeval- 'en strijdkrachten uit Nicaragua 'bij La Cruz in de val laten lopen. De Ambassadeur van Costa Rica te Washington verklaarde, dat het andere Amerikaanse Republieken mogelijk is Costa Rica militaire hulp te verlenen, zulks overeen komstig de bepalingen van het te Rio de Janeiro gesloten verdrag. Het Rio-verdrag voorziet in een ingewikkelde werkwijze, welke in geval van een aanval op een der Amerikaanse landen dient te wor den gevolgd. Indien de Ministers van Buitenlandse Zaken der lan den, welke het verdrag hebben on dertekend, een Staat als aanvaller hebben gekwalificeerd en het zijn eens geworden om geweld tegen de aanvaller te gebruiken, zijn de endertekenaars onder alle omstan digheden verplicht het aangeval len land te hulp te snellen.. De Ambassadeur verklaarde ver der nog, dat hij niet over bewijzen beschikte, dat de opstandige be weging door de Nicaraguaanse Re gering werd gesteund, hieraan echter toevoegend, dat „een der gelijk groot leger nimmer in Ni caragua zou kunnen worden ge organiseerd, zonder dat de Nica raguaanse Regering hiervan op de hoogte was." Senor Esquivel deelde de ver slaggevers nog mede, dat de in val werd uitgevoerd volgens een zeer zorgvuldig opgezet plan, waarhij de deelnemende troepen in voor iedereen toegankelijke plaat sen werden geoefend." De binnen- adaniüjitu vc uvunuri 120 km van Nanking verwijderd zijn trachten een half millioen man Chinese regeringstroepen in ihet gebied van Hankow, 480 km ten Z.-W. van Nanking, te ver nietigen alvorens het grote of fensief tegen de hoofdstad van Tsjiang-Kai-Sjek te beginnen." Tsihao Moe, die* ook vertegen woordiger is in Honkong van de Chinese communistische partij, zette in een exclusief interview met een verbindingsman, die zo juist van Hongkong in Singapore is gearriveerd, de toekomstige plannen van de Chinese commu nisten uiteen. Gedurende het in terview verwekte Tshiao de in druk, dat Peiping het eerste doel is van de communisten. Er was geen sprake van enig compromis met Tsjiang. De communisten waren er absoluut van overtuigd, dat het regiem van de Kwomin- tang ten val zou komen en zij China zouden „bevrijden". Tsjihao verklaarde verder, dat de burgeroorlog in China reeds lang geleden zou zijn geëindigd, indien de V. S. Tsjiang niet ge holpen hadden, ofsdhoon de com munisten indirect meer van de Amerikaanse steun hadden ge profiteerd dan Tsjiang. In één enkele veldslag, aldus Tsihao hadden de communisten een hoeveelheid materiaal en mu nitie buit gemaakt, die gelijk stond met drie maanden Ameri kaanse steun. Er bestond een mogelijkheid van gewapende Amerikaanse interventie, doch dit zou de overwinning van de com munisten slechts uitstellen. Op de vraag of de communisten zou den proberen Tsjingtao waar de Ver. Staten een vlootbasis be zitten te veroveren, antwoord de Tsjiao, dat zij dit zeker zou den doen, indien de militaire situa tie het vereiste. Indien de Ame rikanen zich hiertegen zouden verzetten,, zouden de communis ten zeker de strijd tegen hen aan binden. Indien generaal Olair Chennault de „vliegende tijgers" de Ame rikaanse vrijwilligers-luchtmacht in China tijdens de oorlog tegne Japan zou terugroepen en Tsjang in de strijd tegen de com munisten terzijde staan, zouden deze generaal Chennault als .„oor logsmisdadiger nummer één" be schouwen. NIEUWE SOW JET-WAARSCHUWING IN VERBAND MET LUCHTBRUG. Luitenant-Generaal Loekyant- sjenko, de Sowjet-Russische staf chef, heeft de Amerikaanse staf chef, Brigade-Generaal Gaily, ge waarschuwd, dat Amerikaanse vliegtuigen, die huiten de lucht- corridors naar Berlijn vliegen, tot landen zullen worden gedwongen. Dit is een herhaling van de op 10 November aan de Britse en Amerikaanse autoriteiten gegeven waarschuwing. In de nota van Generaal Loeky- antsjenko wordt verklaard, dat uit het antwoord op zijn eerste waarschuwing niet was gebleken, dat de nodige instructies waren gegeven om te voorkomen, dat Amerikaanse vliegtuigen zonder kentekenen over gebied van de Sowjet-zone vlogen en (je corridor- grenzien te buiten gingen. HONGARIJE VERSTERKT ZIJN OOSTENRIJKSE GRENS. Door Hongaarse politie en troe pen zijn uitkijktorens, uitgerust met machinegeweren en zoeklich ten, gebouwd langs de grens met Oostenrijk om de vlucht te voor komen van politieke persoonlijk heden, die zich door een nieuwe zuiveringsactie in Hongarije be dreigd gevoelen, zo wordt uit We nen bericht. Een groot aantal ar beiders heeft bomen en struikge was bij de gens opgeruimd en er is een veiligheidszone van 300 me ter breed gevormd. gevallen troepen zijn reeds ver in het binnenland gevorderd, zeide hij, „zij gebruiken jeeps en pant serwagens." Als gevolg van bet verzoek van Costa Rica om hulp van de Ver enigde Staten en 14 andere onder tekenaars van het verdrag van Rio, Is de Raad der organisatie van de Amerikaanse Staten gis teravond bijeengekomen. vlc .is inf !er dafj Ni lOENd «Séri 5tl- I |j ichtigl .Tien ail w vaA W V" H. ba re a u HUHa

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1