RESOLUTIE van het West-Duitse Parlement De Nederlandse en Belgische verlangen; inzake de grenscorrecties (Beyrcling 3«*sl«ïie De oliebuisleidingen in het nabij Oosten De qezondhaiübtoestand van de Engelse Koning sgS-'S.Jf-S'SSSt Rede van Winston Churchiil in 't Lagerhuis vveeirsverwaohtin g Stichting J». y*. ZATERDAG 11 DECEMBER 1948. Verlaging ziekenfondspremie COMMUNIQUÉ Dienst Legercontact Belastingheffing over de Kinderbijslag Prijzen van buitenlandse gedistilleerde dranken vrij Sowjel-Russisch protest bij Finland Kerstmis van zeven gewezen na7-ls'ders Minister Stikker naar Parijs Russische beschuldiging |.z. Geallieerd gebruik van Duitse militairen Waakzaamheid aan Oostenrijk-Hongaarse grens De strijd in Griekeland Staat van Beleg voor geheel China Reacties op rede van Bevln Britse oorlogsschepen In de golf van Aqaba? C.GD zal rapport opstellen Davis maakt opgang IJs- en (frankprijzen vrij Onteigening in Argentinië Doodvonnissen in de Sowjet-zone van Duitsland Frankering by Abonnement: Ternenzen I MMKU Igjliig# DE VRIJE ZEEUW medegedeeld door het K. N. JiL te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond V IUJ VEEL WIND. uatige tot krachtige, later in de kuststroken tijdelijk bar- L wind uit Zuidel. richtin gen Meest zwaar bewolkt en f^rnameiyk in het Westen van het land plaatselijk enige regen. Zacht voor de tijd van ket jaar, Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Éedactift-adres: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49 4e Jaargang No- 986 Bande Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3.25 per kvva- Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit tiiaa 10 cent ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Dec- Opk. Ond. Opk. Ond- 11 8.38 16.29 14.04 2A8 12 8.39 16.29 14.16 4.01 13 8.40 16.29 1-4.31 5.17, 14 8.41 16.29 14.51 6.37 16 8.43 16.29 16.04 9.17 17 8.43 16.29 17.05 10.23 18 8.44 16.29 18.23 11.12 19 8.45 16.30 19.51 11.47 20 8.45 16.30 21.21 12.11 21 8.46 16.30 22.49 12.28 22 8.46 16.31 12.42 «et West-Duitse parlement heeft voor het eerst uiting ge reven aan zijn verwachtingen pet bezettingsstatuut, waar- nog geer. beslissing is ge- Vtl x\n- deelnemende partijfracties, uitgezonderd de communistische, hebben een resolutie aangenomen, (tet .de tijd is gekomen, dat de wetgevende vergadering haar „tandpunt moet duidelijk maken over belangrijke kwesties, die met het statuut samenhangen Volgens deze resolutie moet he bezettingsstatuut de volgende .iehtlijnen bevatten voor de ont wikkeling van de gemeenschap pelijke belangen van Duitsland en de bezettingstroepen. 1 -Het hoogste gezag in Duits land zal worden overgenomen door Duitse staats-organen, zoals bepaald is bij de wet. 2 De houding der bezettings troepen tegenover Duitsland zal bepaald worden op grond van de eisen, die het uitoefenen van de beeetting stelt. 3 Elke regeling zal vermeden worden, die inbreuk zou hunnen maken op de normale levens omstandigheden van de Duitse b- volking en op de ontwikkeling v&n een vreedzame democratie in Duitsland. Het West-Duitse parlement be- sehouwt volgens de resolutie als het doel van de "bezetting. 1. De veiligheid der bezettings troepen en autoriteiten. 2 Aanmoediging van een vre delievende democratische ontwik keling. 8. De veiligheid en zekerheid van Duitsland. De bevoegdheid van Duitsland jazeke wetgeving, jurisdictie en bestuur zal alleen beperkt wor den door overkoepelende kwesties van gezag, die zouden kunnen rSzen naar aanleiding van het be zettingsstatuut. De afeevEun-dig- den spreken de hoop uit, dat alle gemeenschappelijke geallieerd maatregelen van supervisie alleen genomen worden voor zover zr) ?TtoS dienen aan de eisen van de bezetting tegemoet te komen. De bezettingsmogendheden zul len bezwaar mogen ™.ake" de Duitse wetten, indien deze in £rbd zijn met het doel der be- ^Opn\et gebied van' de inter nationale betrekkingen spreekt de i esolutie de hoop uit, dat Duits land eigen consulaten mag openen in het buitenland, beperkingen van het economisch- en handels verkeer met het buitenland zullen worden opgeheven, aansluiting bij internationale overeenkomsten mogelijk zal zijn, Duitse patenten handelsmerken en uitvindingen m faet buitenland weer beschermd zullen worden en het teruggeven van goederen, die met geweld uit het buitenland blijken te zijn weggevoerd, wordt beperkt.* De bezettingskosten zullen vol gens deze resolutie worden vast gesteld overeenkomstig de Haag se Conventie, waarbij met de be langen van de Duitse bevolking rekening moet worden gehouden. Het totale bedrag der bezettings kosten zou ieder j'aar van te voren worden vastgesteld. Indien in omstandigheden van ernstig gevaar de Duitse autori- teiten niet tegen detoestand zijn opgewassen, zullen de bezetting mogendheden „speciale maatrege len" treffen voor een beperkt* peVrhheid van het individu en de bii de grondwet toegekende rech ten zowel als verantwoording aan de bezettingsautoriteiten zullen van kracht zijn. Vrijheid van we tenschappelijk onderzoek, behalve waar het de ontwikkeling en pro ductie van oorlogsmateriaal be treft, zal niet beperkt worden. Meningsverschillen over de uit leg- en de uitvoering van het be zettingsstatuut zullen worden oij- gelegd door gemengde hoven van arbitratie of gemengde commis sies. Het 23.959 ton metende Ita liaanse Stoomschip Giulio Cesare is Donderdag uit de haven van Taranto vertrokken op weg naai de Sovjet-Unie. De overdracht geschiedt op grond van het vre desverdrag. Andere Italiaanse manne-een- heden, waaronder duikboten, zul len volgens marine-kringen te Taranto dezer dagen de haven verlaten om in een haven aan de Zwarte Zee aan de Sovjet-auto riteiten te worden overgedragen Met ingang van 1 Januari 1949 wordt de premie voor ingevolge het ziekenfondsbesluit, verplicht verzekerden, verlaagd van 3,8 »/o tot 3,6 o/o. De Dienst Legercontacten meldt dat het Republikeinse Ministerie van Defensie verklaard heeft, dat ongeveer 35.000 gewezen rebel len gevangen zijn genomen, waar van de helft van de wapens in beslag genomen is. In een officieel schrijven uit Boekittingi aan de Republikeinse Minister van Wederopbouw wordt gezegd, dat Tapanoeli geheel en al „kapot" is. Het volk zoekt goede leiding. Bij het Repulbli- keinse leger en het bestuur heerst volkomen wanorde. Het is voor het commissariaat van de Republikeinse Regering van Sumatra onmogelijk voldoen de middelen te vinden om de toe stand het hoofd te bieden en bin nen korte tijd -hierin verbetering te brengen. Zoals bekend, is dezer dagen een westontwerp ingediend tot verhoging van de k'n(^rbS®}kT te rekenen van het tweede kmd met terugwdbkende kracht tot October j.l. Het Ministerie van Financiën vesti; ter thans de aandacht op, dat de werkgevers voor de heffing van de loonbe lasting tot nader order de kin derbijslag kunnen blijven bereke nen als tot dusver. Met de voor- Josef Schlamadinger, directeur van de Carintilr'sche provinciale hypotheekbank, zou 9 December door Sowjet-wachtposten op de grens gearresteerd zijn, toen hij van Wenen naar Klagenfurt te rugkeerde na het kopen van een nieuwe kabel voor de bergbaan van de Kanzelmaatschappij, waar hij tevens directeur van is, van de Saint 'Egidastaalmaatschappij in de Sowjet-zone en na het bij wonen van een bijeenkomst van de Staatshypotheekbank te We nen. Schlamadinger behoorde tot geen partij en is geen nazi geweest. Zijn papieren werden te Wenen in orde bevonden. genomen verhoging behoeft der halve voor de berekening van de loonbelasting vooralsnog geen rekening te worden gehouden. Over de loonbijslag van 1i, per week moet, zoals reeds eer der te kennen werd gegeven, an de aanvang af loonbelasting vereveningsheffing worden v en voldaan. TWEEDE KAMER van 7 December van buiten- Met ingang 1948 zijn de prijzen landse gedistilleerde dranken vrij van de prijsvoorschnften. Bedoeld worden in het buitenland leerde cognac, armagnac, Eau de Vie, gerenommeerde likeuren,, e.d. Volgens door Radio-Moskou aangehaalde Finse persberichten heeft de Sowjet-Unie bij Finland geprotesteerd tegen „actie van onverantwoordelijke elementen in Finland, die gericht is op ver slechtering van de betrekkingen tussen Finland en de Sowjet- Unie." De nota zou o.a. betrekking hebben op de opvoering door het Finse nationale theater van he.. toneelstuk „Vuile handen" van de Franse existentialist Jean Paul Sartre, aan welke opvoering een ten opzichte van de Sowjet-Unie „vijandige en provocerende strek king gegeven zo" zijn." De Belgische senator Nothomb heeft zich kortgeleden tot de eevste-Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Spaak, ge wend met de schriftelijke vraa of de Belgische regering wat be treft het nieuwe trace van de Belgisch-iDuitse grens, waarop aartspraajk wordt gemaakt in h memorandum van 14 NovemDe 1946. het voorbeeld volgt van de Nederlandse regering, die heeft doen weten, dat binnenkort voor lopige en plaatselijke wijzigingejv in het verloop van de Nederlands- Duitse grens zullen worden aa - ^Baron" Nothomb had hierbij in het bijzonder het oog op „een plaatselijke rectificatie van de grens in de enclave van Muetze- niIn zijn antwoord wijst Spaak- er allereerst op, dat de Neder landse eerste Minister in het pai- lement heeft verklaard datdc Nederlandse regering zal nalaten om aan de gerechtvaardigde Ne derlandse aanspraken voldoening te schenken en ook het vraagouik van de grenscorrecties, die een verbetering van het verkeei ten" gevolge zullen hebben, niet zal verwaarlozen. Na te hebben verklaard, dat ei op het ogenblik slechts sprake kan zijn van voorlopige territoriale wijzigingen van geringere aard, krachtens een beslissing van de Dondense conferentie inzake Duitsland, zegt Spaak verder: „Evenals Nederland heeft ook België niets verwaarloosd om zijn aanspraken te realiseren. De uit eindelijke verwezenlijking hangt echter af van de goedkeuring der bij deze aangelegenheid betrokken regeringen. Verwacht mag wor den, dat spoedig een accoord in deze aangelegenheid zal worden bereikt." Een woordvoeder van het Brit se Ministerie van Buitenlandse Haken heeft gisteren bekend ge- Maakt, dat Groot-Brittanmede V. S en Frankrijk aan de rege ring van Irak hebben verzocht «Ie. oliebuisleiding naar Haifa weer «men te stellen. Tot dusverre is •og geen antwoord uit Bagdad «•tvaogen. Naar wij vernemen is de Minis ter van Buitenlandse Zaken, Mr. D U. Stikker, gisterenmorgen Toor een kort bezoek naar Parijs wtrokken. Minister Stikker zou 4aar o.m. contact opnemen met ée voorzitter der Nederlandse de legatie op de algemene vergader ing der V. N. en spreken over de jongste situatie naar aanleiding van bet bezoek der kabinetsdele gatie aan Indonesië. Minister Stikker werd gister avond of hedenmorgen weer in Nederland terugverwacht. Het Sovjet-Russische weekblad Nieuwe Tijd" heeft de Britse Autoriteiten er van beschuldigd toe te staan dat 140.000 Duitsers in militaire eenheden worden ge organiseerd. Volgens het blad ebben dc Westelijke mogend heden Duitse eenheden ini vreem delingenlegioenen gevormd, welke reeds aan vijandelijkheden in ver- schillende delen van de wereld deelnemen. Het grootste gedeelte van de Duitse huursoldaten vecht thans in de gelederen van de vreemdelingen-legioenen in Pa lestina en in Vietnam (Indo- China). Te Beiroet is een spe ciale commissie gevormd, welke zich belast met de vorming van Duitse eenheden, die dienst moe ten doen in 't Arabische legioen Het blad beweert verder nog *at zich in de Britse zone van Duitsland eerheden bevinden „welke zijn bestemd om als de Éern te fungeren van een toe komstige Duitse luchtmacht. „Motor-eenheden zijn beschik baar als basis voor de vorming van een Duits pantser-korps^ In West-Duitsland worden contin genten infanterie op uitgebreide Schaal geoefend. De Duitse bur gerlijke arbeidsorganisatie is hoofdzakelijk bestemd voor de oefening van technische strijd krachten", aldus besluit het blad. De regering van Irak had in de zomer van dit jaar. toen de raffi- naderijen te Haifa in handen van Israël vielen, de olietoevoer door de buisleiSing afgesneden. De regeringen der drie eerst genoemde landen achten de olie toevoer door de buisieidmg naar Haifa van zeer groot belang voor de uitvoering van het Europese herstelprogramma. De Egyptische pers meldt, aax een aantal directeuren van de Arabian American Petroleum Oom "any en van de Transarabian Pipeline Company te Cairo ver toeven. Hieruit wordt afgeleid, dat be sprekingen gaande zijn over de mogelijkheid om de oliebuisleidin gen uit Saoedi (Arable) tot de Egyptische kust te laten lopen. Deze oplossing zou overwogen worden naar aanleiding" van e weigering van Syrië om toestem ming te verlenen voor het leggen van een buisleiding over Syrisch gIZoafs8blbekend, hebben Trans* jordanië en de Libanon overeenkomst getekend, waartaj zij toestaan, dat de buisleiding uit Saoedi (Arabie) over hun grondgebied zal lopen. Een hoge geallieerde function- najis deelde aan Reuter mede, dat de zeven vooraanstaande vroegere nazi's, die thans de enige bewoners zijn van de grote inter nationale Spandau-gevangems te Berlijn, als enig voorrecht met Kerstmis een uur zullen mogen luisteren naar gramofoonplaten met klassieke muziek. Hun voed selrantsoenen zullen niet worden verhoogd en hun Kerstmis zal verder in geen enkel opzicht af wijken van de andere gevangenis dagen. In de Spandau-gevangems, die aan 2500 personen plaats biedt, hebben de wachten de vérstrek kendste voorzorgsmaatregelen ge nomen om zelfmoordpogingen te verhinderen. De gevangenen, wier .gezondheidstoestand zo goed is als slechts mogelijk is, dragen kleding die uit de zachtst moge lijke stoffen is vervaardigd; zelfs bun bretèls breken, wanneer er aan wordt getrokken. De zeven voormalige nazi-lei ders zijn Rudolf Hess, admiraal Raeder, groot-admiraal Karl Doe nitz, Albert Speer, Walter Funk Baron Konstantin von Neurath en Baldur von Schirach. Volgens berichten uit het Oos tenrijks-Hongaars grensgebied, wordt de grens door Hongaarse politie en militairen streng be waakt. Sinds Donderdag is de bewaking uitgebreid teneinde illegale emigratie van politieke personen, die door de jongste zuivering in Hongarije gevaar lopen, te voorkomen. Een leger van arbeiders is aan bet werk gesteld om het weghalen van bo men en struikgewas over een breedte van ruim 270 meter van de Hongaarse zijde van de grens reit i ciligb,: idóri-i.rt. te m Uitkijktorens met machinege weren en zoeklichten z\jn ge bouwd en zijn dag en nacht van wachtposten voorzian. Volgens een door het nieuws bureau Tanjoeg verspreid le^T" bericht van generaal Markos zijn democratische eenheden de Stro fi nnan vier overgestoken en heb ben zij zich meester gemaakt van het belangijke dorp Mesola- kis in Midden-Macedome. Een vijandelijke colonne, die ter ver sterking uit Pamfipolis was op gerukt, werd in de pan gehakt. In Thessalië, zo luidt het ver der zijn democratische eenheden de dorpen Sohovo en Oxis bin nengerukt. Een vijandelijk vlieg tuig werd neergehaald. De Tweede Kamer heeft giste renmiddag de behandeling der be groting van het departement van justitie voortgezet. Bij de afd. „bijzondere rechts pleging" spreekt mej. Tendeloo (Arb.) er haar verwondering over uit, dat er nog andere politieke delinquenten in kampen aanwezig ziin die nog niet verhoord zijn. Zij vraagt 's Ministers aandacht voor deze gevallen. Het beleid ten aanzien der oor logsmisdadigers acht zij niet door- Z CJkvr. Wittewaal van Stoet wegen (C.H.) beveelt de belangen van het P.R.A.-personeel in de aandacht van de Minister aam De heer Scheps (Arb betoogt, dat het voor veel leden van het P.R.A.-personeel moeilijk is om in het maatschappelijk leven te wor den aangenomen. De overheid heeft hier een plicht te vervullen De heer Van der Feltz (G.H.) bespreekt bet beleid van de Mi- nister met betrekking tot de ten uitvoerlegging van de doodsaai - fen door de Bijzondere Gerechts hoven uitgesproken. Het gratie beleid keurt hij af en hij meent, dat de Minister daarin wrjzigmg moet brengen. De heer Terpstra (A.R.) is van oordeel, dat te veelvuldig gratie wordt verleend. In enige gevallen is de doodstraf veranderd m 10 en 12 jaar gevangenisstraf. Zo krijgt men geen rechtspraak door de rechter, maar door de regering. De heer Stokvis (C.P.N.) be spreekt eveneens t gratie beleid, waarmede hij het niet eens is. Over de berechting van S.b.-ers «.d. is spr. niet voldaan. Van heropvoeding van politieke delin quenten is z.i. niets terecht geko men; men heeft niet anders ge daan dan de communistische be ginselen in discrediet gebracht De Minister van Justitie de heer Wijers, verklaart dat hem bij onderzoek is gebleken, dat alle door mej. Tendeloo bedoelde oudere gedetineerden een verzoek President Tsüang Kai Sjek beeft de staat van beleg afgekondigd voor het grootste deel van China, dat nog in handen van de Rege ring is. Amputatie van ledematen is bij Naar het Amerikaanse blad ,New York Daily Mirror" uit de 'meest bevoegde bron zegt te heb ben vernomen, lijdt Koning Geor ge VI van Engeland aan de ziekte van Buerger en zouden zijn artsen de amputatie van één of beide benen ernstig overwegen. Het blad meldt, dat een Ame rikaanse expert op het gebied van ziekten der bloedvaten naar Lon den is gevlogen. De ziekte van Buerger, aldus het biad is genoemd naar Leo Buerger, die de kwaal in 1903 constateerde. De ziekte wordt gekarakteriseerd door thrombose in de aderen en slagaderen van de ledematen, waardoor gevaar voor koudvuur ontstaat. deze ziekte zelden nodig De ziekte is niet identiek met thrombose. De onder Westerse controle staande bladen te Berlijn publi ceren de door Bevin in het Lager huis gehouden rede over de bui tenlandse politiek op de voor pagina onder koppen als „Berlin is belangrijk voor de wereld en „Kevin's krachtige rede". De .Telegraf" schrijft in een hoofdartikel: „De rede van Bevin kan slechts diegenen -te leurgesteld hebben die van hem verwachtten, dat hij, nieuwe sug gesties voor een oplossing van het Berliinse probleem zou doen De communistische .Berliner Zeitung" verklaart: „Bevin's rede heeft onthuld dat hij de positie begrijpt de "politie Londen reeds afgeschreven. In een electrische centrale in de buurt van Topeka bobben zich twee hevige ontploffingen voorgedaan, gevolgd door minder hevige explosies, 45 minten nadat de eerste grote ontploffmg ont- stond. Volgens de ^tste berich ten zijn 7 personen om het leven gekomen. Volgens de diplomatieke cor respondent van het in het Engels verschijnende blad „Palestine Post" dat in nauwe betrekking staat tot het Israëlische Ministe rie van Buitenlandse Zaken, zou den Britse oorlogsschepen reeds enige tijd zich in de 'Golf yan Aqaba ophouden. Naar verluidt, zouden, zo schrijft hij verder, Eritse militaire installaties on langs langs de kust van de Golf op Transjordaans gebied zijn ge bouwd.' De oorrespondent meldt voorts „dat er blijkbaar plannen be staan voor werken onder leiding van Britse ingenieurs, o.a. het aanleggen van wegen voor mili taire doeleinden." DES OCHTENDS BIJ VERSTEK TEB DOOD VEROORDEELD DES AVONDS GEARRESTEERD Ontvlucht lid van de Colonne Heinnecike thans gegrepen. De Rijkspolitie is er gisteravond In geslaagd Alexander Dirk Hog- guer, lid van de beruchte colonne- Heinneicke, die enige tijd geleden uit bet interneringskamp te Laren wist te ontvluchten en gisteren door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam bi) verstek ter dood werd veroordeeld, te-arresteen. Bij een wegcontrole op de Rijks straatweg AmsterdamBussum, nabij Diemen, werd de auto, waar mee hij zich uit de voeten trchlte te maken, nadat hij kennis had genomen van zijn doodvonnis, aangehouden. De politiemannen herkenden Hcgguer, die gesigna leerd stond, en graven hem, on danks zijn pogingen alsnog te ont komen, geen kans. Hij is thans veilig opgeborgen De bestuurder van de auto werd eveneens gearresteerd. Reuters hofcorrespondent, Wulff, meldt dat het van de meest ge zaghebbende zijde is tegengespro ken, dat een Amerikaanse dokter zich per vliegtuig naar Londen heeft begeven om de artsen van Koning George VI te assisteren. Met dezelfde zekerheid kan ge zegd worden, aldus de correspon dent, dat het bericht als zouden de dokters de amputatie van een of van beide voeten overwegen niet waar is. De woordvoerder van de com missie voor goede diensten beeft aan Aneta medegedeeld, dat de commissie voornemens is een rap port voor de Veiligheidsraad op te stellen, zodra de commissie van beide partijen inlichtingen heeft ontvangen over de informele be sprekingen tussen Hatta en ae Nederlandse Ministers. Een republikeins woordvoerder te Batavia heeft verklaard, dat Prof. Soepomo (lid der republi keinse delegatie), die Donderdag uit Djogja te Batavia aankwam, inmiddels het verslag van qe republiek aan de commissie voor goede diensten heeft overhandigd an invrijheidstelling hebben m gediend en dat deze verzoeken ziin afgewezen. Op qc vraag over het beleid ten aanzien van oorlogsmisdadigers verklaart de Minister thans niet te kunnen antwoorden. De Minister verzekert, dat de beslissingen met de grootste zorg worden voorbereid en hij meent, dat het -leid goed is Hij is van oordeel, dat deze hoogste stro met zeer grote matiging moet worden toegepast. Intussen meent hij, dat ook levenslange gevange nisstraf een verschrikkelijke straf is. De Minister zegt toe zijn aan dacht te zullen schenken aan de gevallen, waarin P.R.A.personeel leden moeilijkheden hebben. Dat de jubileum-gratie in strijd zou zijn met de grondwet be strijdt de Minister Tenslotte spreekt de Minister als zijn oordeel uit, dat allen die bij de bijzondere rechtspleging zijn betrokken, al het mogelijke hebben gedaan om recht te doen Bij de replieken verklaart de heer Burger (Arb.), dat'niet ge passeerd mag worden bet feit, dat enige duizenden politieke delin quenten onberecht in kampen ver toeven. De Minister merkt op, dat het nagenoeg geen tribunaalzaken betreft. Hij zegt toe ervoor te zullen zorgen, dat de stagnatie zo gering mogelijk zal zijn. De betrokken afdeling wordt z. h. s. goedgekeurd. dat de klacht vooral is, dat liet herstel rechtsverkeer niet snel genoeg gaat. De vraag is of de samenwerking der verschillende departementen wel voldoende is. Het Beheer besprekend vraagt mej. Tendeloo of de Minister ver wacht nu de richtlijnen voor de ontvijanding er zijn dat de afdoening sneller zal verlopen. Spr. merkt op, dat de overtui ging bestaat, dat de directie van het Beheersinstituut zich be schouwt als de directie van een bank. Het is toch een publieke zaak Spr. vraagt of het Beheers instituut wel loyaal medewerkt. De heer Terpstra (A.R.) ver klaart geen reden te hebben in twijfel te trekken de mededeling, dat de topleiding van het Beheers instituut in goede handen is. De heer Bachg (KVP) zegt er de voorkeur aan te geven, dat de voormalige gronden van Duitsers, welke staatseigendom zijn gewor den, niet blijvend staatseigendom zullen zijn. Tienduizend Nederlanders of ve- wezen Nederlanders zijn hun ver mogen kwijt, omdat zij als vijan delijk onderdaan zijn aangemerkt, door een bepaalde uitleg van voor schriften. Deze uitleg acht spr. niet bevredigend. Voor een tweede categorie, die tegelijk Nederlander en Duitser zijn en daarom door het Beheers instituut als vijandelijk onderdaan worden beschouwd, is, naar het oordeel van de heer Bachg, be ëindiging van het opgelegd vijan delijk onderdaanschap noodzake lijk. Jkvr. Wittewaal van Stoetwegen bepleit concentratie van enige kantoren, die nu over verschillen de gemeenten zijn verspreid. De heer Gortzak (CPN) is van oordeel, dat niet moet worden in gegaan op de gedachte van de heer Bachg om een bepaalde groep het vermogen terug te geven. De Minister verklaart, dat ge streefd zal worden naar vereen voudiging voor wat het rechts herstel betreft. Op de vraag in zake registratie van effecten kan hii geen positief antwoord geven. 'Overdracht van de taak van de afd. rechtspraak van de raad vpor het rechtsherstel naar de gewone rechterlijke macht zal t.z.t. onder het oog moeten wor den gezien. Spr. vertrouwt, dat aan de ontvijanding met kracht zai werden gewerkt Alle beheer van i andverraderlijk vermogen zal binnen zes maanden worden opgeheven, behalve in de gevallen waarin anders bepaald wordt. De Minister zegt het er mee eens te zijn, dat het achterql" beschouwd heel wat heter was geweest als men zich 'het moei lijke en ingewikkelde apparaat niet jap de hals had gehaald. De betrokken afdeling1 wordt goedgekeurd. De begroting wordt z- h.s. aan genomen. Naturalisaties. De Tweede Kamer heeft Vrij dagmiddag nog 'n negental natu ralisatie ontwerpen goedgekeurd, waardoor 194 personen de hoe danigheid van Nederlander zullen verwerven. Garry Davis, de man, die zich zelf heeft uitgeroepen tot „eerste wereldburger" beeft Donderdag avond te Parijs voor een openbare bijeenkomst van 20.000 personen - een brief voorgelezen vnn Dr. Bij de afd. „Herstel Rechtsver- gvatt, de Australische voorzitter T'M van de algemene vergadering der keer" zegt mej. Tendeloo (Arb.), Het bericht over de Amerikaan se dokter heeft waarschijnlijk be trekking op 't feit, dat een Ame rikaanse specialist op weg raar Engeland is om een patiënte al daar te bezoeken, doch deze reis houdt geen enkel verband met de ziekte van de Koning. De correspondent verwacht, dat de dokters, die de Koning behan delen, volgende week vermoe delijk Maandag opnieuw een bulletin zullen uitgeven. Naar het ANP verneemt, be staat de ziekte van Buerger uit ontsteking van de wanden der bloedvaten, waardoor circulatie stoornissen ontstaan. Ien ernsti ge gevallen kunnen deze stoornis sen tot gangrean leiden. Opnieuw heeft men een deel van de Horecaprijzen vrijgegeven Nadat achtereenvolgens voor alle bedrijven de prijsregeling voor entrée's, luxe dranken en wijnen waren ingetrokken, zijn thans voor bars, dancings en cabarets ook de prijzen van jenever en bier en an dere danken evenals de ijsprijizen vrijgegeven. Een en ander is mo gelijk gebleken nu door de ophef fing van de rantsoenering van bet gedistilleerd de zwarte handel in jenever is verdwenen en de prijsovertredingen zeer sterk zijn teruggelopen. Voor eafé's en restaurants blijft de bestaande prijsregeling volledig gehand haafd. Vrijdag heeft Winston Churchill in het Lagerhuis gesproken tij dens de debatten over de huiten- landse politiek naar aanleiding" van de Donderdag door Bevin uit gesproken rede. Churchill ver- klaarde ziek te verheugen over de huidige samenwerking tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten „omdat in de steeds nau were eenheid van de Engels-spre kende wereld de voornaamste hoop op ons .eigen voortbestaan, vrijheid en een groot deel van ue hop o pons eigen voortbestaar.' Het meest opmerkenswaardige punt in deze samenwerking, aldus Churchill, is het stationneren van Amerikaanse bommenwerpers in Oost-Engeland. „De luchtbrug heeft de bevol king van Duitsland aan beide zij den van het ijzeren gordijn ge toond op een manier zoals met redevoering noch argumenten of beloften gedaan kan worden, dat haar toekomst is gelegen m een steeds nauwere aansluiting bn de Westelijke wereld", zeide Chur chill. Naar aanleiding van i>panje zei Churchill: „Waarom moet men ons vertellen, dat de Spaan' se bevolking behandeld moetwor den als uitgestotenen, louter om dat zij door generaal Franco ge regeerd worden? Wij moeten on ze gezanten naar Madrid terug zenden, zodra wij de goedkeu ring der V. N. kunnen verkrij gen". Sprekende over de ver houding tot de Sowjet-Unie ze Churchill, dat een poging in hef werk moet worden gesteld tot overeenkomst met de Sowjet- Unie t.e komen, voordat zij over de atoombom beschikt. Ohurchi betreurde het, dat er redenen zijn, die een doelmatige samen werking der drie grote mogend heden, zoals hij in een brief van April 1945 aan Stalin voorstelde, bemoeilijken. President Peron van Argentinië heeft de onteigening bevolen van de landerijen van Fred erico Pi- nedo, oud-minister van' financiën, die critiek geleverd had op Pe rons economische politiek. In bet decreet van de Presi dent wordt verklaard, dat de landerijen „op oneerlijke 4djze" verkregen zijn en thans tot een vacantieplaats voor arbeiders zullen worden gemaakt. Dietrich Grosman, voormalig staatsaanklager te Glauchau, die uit de Sowjet-zone naar Frank fort gevlucht is om de doodstraf te ontkomen, die hem wegens „economische sabotage" is opge legd,, heeft op een persconferen tie te Frankfort verklaard, dat de Sowjet-autoriteiten een reeks processen inzake zwarte handel ensceneren „teneinde de nan- daoht der bewoners van Oost- Duitsland af te leiden van de wanhopige economische toe- stand". Deze week zijn ook vier Duitse fabrikanten ter dood veroordeeld door een rechtbank in Saksen wegens het ondermijnen van de economische toestanden in bet door de Sowjet-Un:e bezette ge bied", aldus Grossman. Grossman deed een beroep op het geweten van de wereld ten behoeve van „deze onschuldigen, die zo ter dood worden veroor deeld". De zogenaamde „econo mische commissie", die gevallen van mogelijke economische sabo tage onderzoekt, maakt gebruik van Gestapo-methodem, om de verdachten tot bekentenissen te i dwingen, aldus Grossman. V. N. Davis, een 27-jarige Ame rikaan, die zijn nationaliteit heeft prijsgegeven, zeide, dat Dr. Evatt bad toegegeven, dat de V. N. niet bij machte waren, de vrede tot stand te brengen. Hrj werd her haaldelijk door zijn enthousiaste toehoorders, die luide hun afkeu ring uiten over de brief van Evatt, toegejuicht. Vele aanwezigen droe gen gele rozetten met de woor den: ..Garry Davis en zijn vrien den." In zijn toespraak kwam Davis ook te spreken over een sym pathiebetuiging. die afkomstig zou zijn van 6 Britse parlements leden. Leden van de anarchisten- bond woonden de vergadering bij en verspreidden vlugschriften, waarin te lezen stond: „de anar chistische federatie steunt Garry Davis en zijn vrienden met al haar morele en materiële kracht Een twintig jarig meisje vertel de de menigte, dat „de geschiede nis van Garry Davis als een wild west-verhaal is." Zij hoopte, dat het gelukkig zou eindigen en de bozen gestraft en de goeden be loond zouden worden. De geestelijke en voormalige verzetsleider Pater Pierre deed een beroep op zijn toehoorders om Davis te helpen „in zijn strijd voor de wereldvrede". Op een gegeven ogenblik liep er een jongmens naar de micro foon en riep „Dit is alles goed en wel, maar wat zullen we doen? Zullen wij weigeren in dienst te gaan?" Er werd niet geant woord. Amdré Breton van het Parijse blad ..Combat" zeide: „Wij ver wachtten niets van Dr. Evatt, doch wij wilden bewijzen, dat de V N. machteloos zijn." Breton stelde Davis voor als „een soort St. George, die zijn voet zet op de gouden draak, die V. N. heet". Davjs had aangekondigd, dat de bijeenkomst plaats vond onder ere-voorzitterschap van Einstein, André Gide en andere persoonlijk heden uit de wetenschappelijke en culturele wereld.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1