I' «■flloenj (lp ï:i iüfu informele besprekingen in Indonesië Uiteenzetting van Bevin in het Lagerhuis Begroting van Justitie in de T weede Kamer Vragen aan de Minister A ik c- li REGERINGSVERKLARING over de Chinese Regeringstroepen geraken steeds meer in het defensief h imi if. VRIJDAG 10 DECEMBER 1948. Splitsing Berlijnse Gemeentereiniging Groot verlof aan dienstplichtige soldaten hier te lande Het postverkeer in Berlijn Lovett over de politieke situatie in Indoresië 1 M Hl .nhm r vrf| chti -<4i r :avh los kV 'm Frankertng bQ Abonaement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Tijdelijke opklaringen. Zwaar bewolkt met opklarin gen en slechts enkele versprei de regenbuien. Aan de kust tijdelijk krachtige, overigens meest matige wind tussen Z.W. en Zuid Iets minder zacht. 4e Jaargang No. 985 Advertentieprijs: per mm 10 ct.: minimum per advertentie 1,80. Inzending advertentie* tot des namiddags 3 nor. Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P- J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Van officiële zijde wordt het volgende medegedeeld: ,,De Ministers Sassen en Stikker en de gedelegeerde van het opper bestuur, de heer Neher, die j.l Dinsdag in ons land zjjn terug gekeerd, hebben in de Minister raad verslag uitgebracht over de informele besprekingen, welke zij in Indonesië hebben gevoerd. Daarbij is gebleken, dat hun contact met de vertegenwoordi gers van de Republiek op enige belangrijke punten teleurstellend is geweest. De Ministerraad heeft hierbij opnieuw de toeneming van de be- standsschendingen onder ogen ge zien. Nadat er een lage daling in de bestandsschendingen was inge treden tijdens het eerste verblijf van Minister Stikker in Indone sië, is sindsdien een sterke stij ging van het aantal incidenten ge constateerd, zodat In de week van 1 tot en met 7 December In fede raal gebied het droevig record van 307 incidenten werd gemeld, bet hoogste weektotaal sedert de ondertekening van de Remville- overeenkomst en van het bestand. Ernstig is, dat het aantal moord aanslagen en ontvoeringen, waar van Indonesische bestuursambte naren het slachtoffer zijn, de laat ste weken toeneemt. Naar aanleiding van de in de Ministerraad gevoerde bespreking werd een instructie opgesteld be stemd voor de delegatie van het Koninkrijk te Batavia (de delega tie, welke sedert het optreden van de Commissie van goede diensten aangewezen is om via deze com missie de formele besprekingen met de republiek te voeren). Ingevolge deze instructie zal die delegatie een nota aan de commis sie van goede diensten overhandi gen, waarin bet regeringsstand punt vervat is. Zodra de nota ter kennis van de Commissie van goe de diensten gebracht ls, kunnen over de inhoud nadere mededelin gen verwacht worden". Even voor zijn aankomst op het vliegveld te Londen is een uit New-York komend „Constella tion" transportvliegtuig door de bliksem getroffen. Het toestel is op normale wijze gedaald, hoewel de bliksem het voorste deel en de staart van het toestel heeft be schadigd. De Inzittenden van het toestel bleven ongedeerd. De Berlijnse gemeentereiniging is thans gesplitst in een afzon derlijke Westeljjke en een Ooste lijke dienst. De dienst in de Sow- jetsector zal staan onder leiding van Otto Thiel, in de Westelijke sectoren onder Gustav Erdmann, die ook hoofd van de dienst was onder het onverdeelde gemeente bestuur. De Chinese dagbladen te Sjang hai bevatten tegenstrijdige be richten over de toestand te Kian- gyen, ongeveer 100 kilometer ten Noord-Oosten van Nanking, dat Dinsdag door de onder communis tische leiding staande legers werd veroverd. Volgens „Central News" hebben regeringstroepen de stad her overd. Volgens „Ta Koeng Pao" gebruiken de communisten Kian- gyen als basis voor een aanval op De Britse Minister van. Buiten- laadse Zaken, Ernest Bevin, heeft Donderdagnamiddag voor een dicht bezet Lagerhuis een uiteen zetting gegeven van de buiten landse politiek, ter opening van een debat van twee dagen. Bevin zeide aan het begin, zich hoofdzakelijk te willen be perken tot de problemen van Europa en de Westerse wereld. Doch hij maakte eerst een uit zondering voor de situatie in Chi na. Hij zeide, dat niemand op het ogenblik kon voorzien, tot hoever de invloed van de door de communisten gelelde legers in China zich zal gaan uitstrekken. De Britse regering volgt de ont wikkeling van de situatie zorg vuldig. „Wij kunnen niet onver schillig staan tegenover het lot van onze onderdanen of onze -uit gebreide handelsbelangen in Chi na", aldus Bevin. Ten aanzien van de situatie in Europa zeide Bevin: „Onze poli tiek is constant gebleven en in het afgelopen jaar hebben wij zo snel mogelijk een hechte construc tie opgetrokken". Ten aanzien van de Berlijnse kwestie bracht Bevin lof aan Dr. Bramuglia en zijn „neutrale" col lega's van de Veiligheidsraad, „tegelijk eclhter, eidus Bevin, moet ik zeggen, dat het vooruitzicht op een bevredigend resultaat on gunstig is beïnvloed door het op treden van de Sowjet-autoritelten in Berlijn". Toen Bevin sprak over de in Berlijn gehouden gemeenteraads verkiezingen werd hij onderbro ken door de communist Gallacher, die riep: „Tammany Hall" (een toespeling op het kiessysteem in New York). Bevin antwoordde: „Er is van de zijde der Westelijke mogendheden niet geïnterveni eerd. Wij hebben nooit de tijd ge had om een „Tammy" op te zet ten en wij weten niet ho« we het mnptpn dnpn" Ten aanzien van de luchtbrug naar Berlijn zeide Bevin: „Wat het de Westelijke mogendheden ook moge kosten, wij moetev onze positie handhaven en doen blijken, dat de door de Sow jet-regering gebruikte methodes geen succes fiebben". Ten aareien van het Ruhrge- bied zeide Bevin: „Wij geloven dat, wanneer wij zouden pogen die in dustrieën van het Ruhrgebied on der Internationaal eigendom te brengen, dit zou lelden tot einde loze wrijvingen, de productie zou drukken en de Duitse medewer king bij de Europese heropbouw moeilijk, zo niet onmogelijk zou maken. Wjj zijn er van overtuigd, dat het geen vrede zou brengen". De regering was niet van me ning, dat het Franse voorstel om de Ruhr los van Duitsland te ma ken, een blijvende oplossing zou i»n. Het kwam er In de eerste plaats op aan, de veiligheid van Europa te beschermen en de ze kerheid te scheppen, dat de Ruhr niet opnieuw een gevaar zou wor den. Over de kwestie van de ontman teling zei Bevin: „Deze kwestie wordt cog met de V.S. besproken. Het spjjt mij, dat de behandeling zo lang geduurd heeft, maar er waren zoveel meningsverschillen," Bevin hoopte het kabinet spoedig de definitieve regeling te kunnen meedelen. Wat Oostenrijk betreft ver klaarde Bevin: „Ik ben van me ning, dat Oostenrijk niet gelaten moet worden wat het op het ogenblik is. Oostenrijk poogt in de moeilijkste omstandigheden een groot werk tot stand te bren gen. Naar mijn mening zou het niet anders dan fair zijn, dat de vier grote mogendheden hun troe pen terugtrekken uit Oostenrijk en dit land zijn vrijheid laten overeenkomstig de afspraak van Moskou van 1943. Wat voor moeilijkheden de grote mogend heden ook onder elkaar mogen hebben, het is wel heel verkeerd deze onenigheden te wreken op kleinere mogendheden en onschul dige mensen." Bevin wilde geen commentaar leveren op de positie van de V. N. behalve deze verklaring: „De V. N. doet ons zeer bezorgd zijn over de vraag of zij wel tegen de ernstige problemen opgewassen zal zijn." Bevin zeide tot besluit: „Ik ge loof niet, dat iemand kan ontken nen, dat er een geest van Euro pese solidariteit groeiende is. Wij juichen dat toe. Alleen, wij zullen misschien een weinig langer moe ten bouwen dan sommigen wel wensen. Doch wij moeten metho disch bouwen, wij moeten ons niet laten opjagen door onpractische zo als aantrekkelijke hftlpmidde- len. Wij zullen voor niemand wijken bij ons streven naar het einddoel". Aan alle dienstplichtige solda ten en soldaten le klasse, die niet buiten Europa dienen en vóór 1 Jan. 1947 voor eerste oefening in werkelijke dienst zijn gekomen en onafgebroken hebben gediend, kan indien de belangen van de mili taire dienst dit toelaten, met in gang van 1 Januari 1949 groot verlof worden verleend. Zij, die op genoemde datum om redenen van dienstbelang van het groot verlof moeten worden uitgezonderd, kun nen er rekening mede houden, dat aan hen het groot verlof uiterlijk omstreeks begin April zal worden verleend. het 32 kilometer Westelijker ge legen Tal Hsien. In Noord-Chtna heeft de com munistische generaal Yóeng- Tsjeng, die met 40.000 manschap pen optrekt naar Kalgan, Woens dag Soeanhwa en Siahweyoean veroverd, aldus melden berichten véys. regeringszijde. Deze twee steden liggen aan de spoorlijn PeipingSoei Yoean, minder dan 50 kilometer van Kalgan ver wijderd De colonnes van de communis tische Generaal Lin Piao vallen de regeringstroepen bij Nicelan- sjan aan, minder dan 50 kilo meter ten Noord-Westen van Peiping. De regeringstroepen melden, dat zij 60 kilometer ten Zuiden van Peiping Tsomsien zijn binnengetrokken. Volgens een in de „New-York Times" gepubliceerde brief van de leider der Chinese delegatie bij de V. N. bestaat er geen plan van Tsjang Kal Sjek zijn regering naar Formosa over te plaatsen. Reuter meldt uit Hongkong, dat het 27.100 ton metende Ame rikaanse vliegdekschip „Tarawa" met de torpedoboten Hawkins en Buckly voor een officieus bezoek van vijf dagen te Hongkong is aangekomen. Peiping bereidt zich voor op een aanval door de onder communis tische leiding staande legers, al dus meldt Reuter. Naar verluidt hebben de regeringstroepen Sjoe- nvi aan de spoorlijn Peiping Koepehkof ontruimd en zich te ruggetrokken binnen de verdedi gingslinie van Peiping, die met een straal van 65 kilometer om de stad ligt. De troepen van Gene raal Lin Pao zouden Peiping in het Oosten tot op 25 kilometer genaderd zijn. Het voor hen lig gende grondgebied is vlak èn moeilijk te verdedigen. Minder dan 50 kilometer ten Noord-Wes- ten van deze stad zouden zij de regeringstroepen aangevallen heb ben. De Nankingse correspondent van de New-York Times meldt, dat Wang Sjih Tsjien, de Chinese Minister van Buitenlandse Zaken, zijn Amerikaanse ambtgenoot, Marshall, heeft verzocht om een militair en economisch hulppro gram voor Azië ten bedrage van een milliard dollar. De Chinese regeringstroepen in de steeds meer inkrimpende „drie hoek" in Noord-China en op de toegangswegen naar Nanking voeren een defensieve strijd tegen de. door de communisten geleide troepen. Er werd melding gemaakt van aanvallen der door de communis ten geleide troepen op een af stand van minder dan 45 kilo meter ten Noord-Westen van Pei ping en op ongeveer 60 km naar het Zuiden. De regeringstroepen, die ten Westen van Hsoetsjow zijn ge ïsoleerd, hebben alle pogingen om uit te breken opgegeven De berichten, dat drie divisies regeringstroepen het cordon der Noordelijken zouden hebben door broken om zich te voegen bil de regeringslegers. die lane-s de spoorlijn van Pengpoe raar het Noorden onrukken, zijn later <re- wfizied. Slechts een betrekkeliik aantal manschappen zou zijn uit gebroken. De verdedigers van Pen <moe toonden zich niet optimistisch over de uitslag van de strijd, welke thans hoger in het Noorden wordt gevoerd., De Tweede Kamer heeft giste renmiddag een aanvang gemaakt met de behandeling van de begro ting 1949 van het departement van justitie. De algemene beraadslagingen worden geopend door de heer Terpstra (A-R.). Hjj spreekt als zijn oordeel uit, dat het wetsont werp tot het tegengaan van licht vaardige echtscheidingen onvol doende is. De nieuwe wettelijke regeling van de binnenvaart geeft hem aanleiding tot een waarschuwend woord. Met voldoening heeft hij verno men, dat te verwachten is een aanvulling van het wetboek van strafrecht, regelende de be straffing van misdaden tegen de veiligheid van. de Staat. Tenslotte verklaart de heer Terpstra niets te gevoelen voor 't voorschrijven van een academi sche opleiding voor het notaris ambt. De heer Stokvis (C.P.N.) merkt op, dat de verhoging van de kos ten van het politie-apparaat voor 1949 2 millioen bedraagt waar door het totaal komt op ƒ41 mil lioen. Hij acht dit een onaan vaardbare vermeerdering van uit gaven. Dat onvermogenden zo lang moeten wachten op bijstand van een advocaat, omdat de advocaten overladen zijn met werk, is niet aanvaardbaar. Spr. geeft te kennen, dat de middelen" die aangewend kunnen worden tegen hen die de onder houdsplicht niet nakomen, onvol doende zijn. O.m. bepleit hij uitbreiding van de wettelijke bescherming van dieren en zwaardere bestraffing van hen, die zich aan dierenmis handeling schuldig maken. Voorts dringt hij aan op versnelde af doening van naturalisatie-verzoe ken. De heer Van der Feltz (C.H.) vindt het wetsontwerp tegen lichtvaardige echtscheidingen niet bevredigend. Een nieuwe rege- Het Tweede Kamerlid de heer Weiter heeft aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, en van Over zeese Gebiedsdelen schriftelijk de volgende vragen gesteld: 1. Is de Regering niet van oor deel, dat 't onlangs door de Com missie van Goede Diensten uitge brachte vierde interim-rapport over de toestand in Indonesië moet worden gekwalificeerd als eenzij dig, onvolledig en daardoor mis leidend 2. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, heeft de Rege ring dan geprotesteerd bij de Vei ligheidsraad Heeft zij althans ge tracht een protest in de interna tionale pers geplaatst te krijgen? 3. Indien de twee vorige vragen ontkennend worden beantwoord, zou de Regering dan willen mede delen op grond van welke over wegingen zij gemeend heeft tegen over het rapport van de Commis sie van Goede Diensten het stil zwijgen te moeten bewaren? Als gevolg van nieuwe instruc ties, uitgevaardigd door de leiding der posterijen in Oost-Berlijn, zijn gisteren in West-Berlijn geen brie ven uit het door de Russen be zette gebied ontvangen. De inwoners van West-Berlijn konden wel via de luchtbrug brie ven naar West-Duitsland en naar het buitenland verzenden, maar als zij een brief naar de Oostelijke sector van Berlijn of naar de Sovjet-Russische zone wilden zen den, moesten zij zich per tram of per ondergrondse spoorweg naar Oost-Berlijn begeven, om daar de brief te posten. Op zijn wekelijkse persconferen tie heeft Lovett. de waarnemende Amerikaanse Minister van Bui tenlandse Zaken, verklaard, dat de Nederi. ambassade te Was hington het departement van Bui tenlandse Zaken had meegedeeld, dat de delegatie van de Neder landse regering uit Indonesië naar Den Haag was teruggeroepen voor overleg. ujau oo a v lir.g van de rechtsbijstand voor onvermogenden acht hij urgent. Aan de advocaten moet recht worden gedaan in die zin, dat zjj gehonoreerd moeten worden voor diensten, welke zij hebben ver richt. Ten aanzien van de zaak der processies zou spr. gaarne een positieve toezegging ontvangen, dat de Minister er naar zal stre ven oen oplossing te vinden. Uit een oogpunt van beginsel moet, naar sprekers inzicht, de Overheid de bevoegdheid hebben de doodstraf op te leggen. Deze zou echter slechts sporadisch moeten worden toegepast., Tenslotte bepleit hij de wense lijkheid strafbare feiten, die ver jaard zijn, niet op iemands straf- lfcst te laten voorkomen. Mejuffrouw Tendeloo (Arb.) bepleit een nieuwe rechtsorde, waarin persoonlijke vrijheid en on schendbaarheid worden gewaar borgd. Nieuwgegroeide rechtsbe ginselen dienen te worden vast gelegd. De kosteloze rechtsbijstand klopt h.i. niet meer op de maat schappelijke verhoudingen. Daar deze zaak in onderzoek is geeft zij in overweging de gedachte aan een verzekering, zoals men ook sociale verzekeringen heeft. .Spr. zegt het teleurstellend te vinden, dat ten aanzien van de opheffing der handelingsonbe kwaamheid van de gehuwde vrouw de hand nog aan de ploeg moet worden geslagen; zij dringt op spoed met dit ontwerp aan Ook vraagt zij bespoediging van de oplossing der moeilijkheden ten aanzien van de nationaliteit der gehuwde vrouw. De heer Zandt (S.G.) is van oordeel, dat onrecht aangedaan aan ten onrechte als politiek de linquent aangeduide personen, hersteld moet worden. Schade, welke zij hebben geleden moet z.i. volledig worden vergoed. Spr. betoogt, dat Gods Woord en Wet nageleefd moeten worden, hetgeen de beste bestrijding van het kwaad ls Hij vraagt krach tig optreden tegen pornografie, danszaal en bioscoop; de regering kome met maatregelen tegen de zedenverwildering. Spr. meent, dat men voor de rechtsbijstand aan onvermogen den zou kunnen gebruiken het geld, dat besteed is aan de Vol kenbond en de Verenigde Naties. Spr. verklaart te zullen mede werken aan alles wat strekken kan tot grotere eerbiediging van het huwelijk. Tenslotte dringt hij bij de Mi nister erop aan, dat elke ontdui king van de grondwet ten aan zien van het processieverbod wordt voorkomen. De heer Scheps (Arb.) betoogt, dat er toch tweespalt in de geest van de jonge politieke de linquent moet ontstaan wanneer deze. die gegraaid heeft in het vuilnisvat „De Misthoorn", nu de hoofdopsteller van dat blad, Mar- tien Beversluis, die weer mag schrijven kan tegenkomen een zelfde tweespalt moet optreden als men ziet, dat de leider van „Medisch Front" vrij uit gaat. Tenslotte bepleit de heer Scheps een betere regeling van het woon- wagenvraagstuk. De heer Bachg (K.V.P.) ver trouwt, dat de Minister de Rijks politie zo zal organiseren, dat zij onder alle omstandigheden in staat zal zijn haar primaire taak, handhaving van orde en gezag, uit te voeren. Spr. verklaart zich gaarne te verenigen met het gevoerde be leid ten aanzien van de bijzondere rechtspleging. Na de liquidatie der bijzondere rechtspleging zal die van het Nederlands Beheersinstituut met spoed ter hand moeten worden genomen. Wat daaromtrent in de Memorie van Antwoord wordt gezegd, wekt goede verwachtin gen. Spr. zal daarop nog nadeT terugkomen. Bijzondere aandacht vraagt de heer Bachg voor de bescherming der jeugd tegen onzedelijke er zinnenprikkelende lectuur. Spr. hoopt, dat de wet tegen lichtvaardige echtscheidingen nu spoedig tot stand zal komen. Wat de huwelijkswetgeving betreft, zegt spr. dat het hem er slechts om gaat uit de wet weg te nemen wat in bepaalde gevallen de be trokkenen voor gewetensdrang zou stellen. Te ruim vflf uur wordt de ver gadering geschorst tot des avonds acht uur. ,T> bere i] e r', :f. 13] \o*ï-te~ 1 ai «K 111! IIII ■MM cru r. jiOENI 1PETT Utossat lex r K o R g m \a P'Niiiiiiii ïelq UÏ BI fljo |P 4.1 uog 5P Sufl I -tiaMl os us .(BA U* Iito op li I* I ue

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1