Prof. Romme uit Indonesië terug De Politieke Commissie der V.N. Vernietiging van het begonnen torpedo-proefstation DONDERDAG 9 DECEMBER 1948. COMMUNiQUE dienst legercontacten De economische toestand In West Duitsland Van der Goes vin Naters over Indonastë Minister VAN SCHAIK binnenkort naar de West Openbaar onderzoek I. z. vliegongeluk bij Prestwick De strijd In China Koreaanse kwestie ligt ver bulten bevoegdheid der^V. N. De Algemene Vergadering der Verenigde Naties Ernest Claes vrijgesproken Incident In verband met vergadering van Masley De Armeniërs in Turkije^ Plannen tot instelling van Europese douane-unie Afschaffirg Finse Staatspolitie Fmnkerlng bQ Aboonarmt: XerneoH® WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Aanhoudend vrij zacht weer. Aanvank. zwakke tot matige, later, voornamelijk aan de kust, weer tijdelijk tot krachtig toe nemende wind tussen Z.O. en Z.-W. Veranderlijke bewolking met plaatselijk enige regen. Zacht voor de tijd van het jaar. 4e Jaargang No. 984 Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 3 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V^ Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Gisterenmiddag omstreeks drie uur, bijna een uur te vroeg, arri veerde op het vliegveld Schiphol, de voorzitter van de Tweede Ka merfractie van de K.V.P., Prof. Mr. C. P. M. Romme, die met de andere fractievoorzitters enige tijd in Indonesië heeft vertoefd om zich te oriënteren over de toe stand aldaar. Prof. Romme vertelde het vol gende aan de talrijke journalisten, die hem in de douaneloods om ringden „Wij zijn naar de Oost gegaan om de te Bandoeng gelegde con tacten met de federale deelstaten te vernieuwen. Wij gingen als waarnemers met een adviserende stern. Het spreekt dus vanzelf, dat ik niets kan zeggen ten aan zien van de aard van mijn advie zen. Toch kan ik verklaren, dat het nuttig is geweest dat wij als waarnemers naar Indië zijn ge gaan, opdat onze fracties zich een oordeel kunnen vormen over de toestand aldaar. De Regering moet nu een andere beslissing neanen". Prof. Romme vertelde vervol gens, dat hij ook aanwezig was bij de installatie van het Parle ment van Oost-Java Rimoer te Bondowoeo. „Twee jaren geleden", zo zeide hij, „was ik ook aanwezig bij de installatie van het Parlement van Oost Indonesië en als ik terug blik en vergelijkingen maak, treft mij de enorme ontwikkeling, die de deelstaatgedachte heeft door gemaakt". Prof. Romme acht het vechten van de Republiek tegen het fede- De dienst legercontacten meldt, dat in de week van 1 tot en met 7 December in federaal gebied 307 incidenten zijn gemeld, dit is 69 meer dan in de voorgaande week. Dit weektotaal is 't hoog ste sedert de ondertekening van de Renville-overeenkomst. Het hoogste totaal was tot nog toe 244. Het totaal van 307 omvat 95 incidenten, welke veroorzaakt werden door geïjrfiitreerden T.N.I.- en andere henden in ,,hit and run" acties (d.w.z. acties, waarbjj de benden zich, na infil tratie en gewelddaden, onmiddel lijk achter de status-quolijn terug trekken, om aan de achtervolging dor Nederlandse patrouilles te ontkomen). Tien T.N.I.-leden en bendeleden werden gedood, 14 gewond en 8 gevangen genomen. In totaal werden voorts 216 gewelddaden tegen de bevolking gepleegd, waarvan 31 moorden op Indone sische bestuursabmtenaren en burgers. In de laatste drie weken vielen er 20 slachtoffers van moordaan slagen en ontvoeringen. Het communiqué zegt „nadat de inci denten voornamelijk in midden- en West-Java geconcentreerd wa ren, schijnt thans de beurt te zijn aan Oost-Java, waar het aantal ineidenten gestadig toeneemt." rale beginsel hopeloos, omdat, naar hij zeide, „de deelstaatge dachte zich tot in de diepere lagen van de Indonesische bevolking heeft ontwikeld, zodat men de deelstaten niet zomaar meer kan wegdenken". Met hetzelfde vliegtuig arri veerden ook in Nederland de vier regeringsadviseurs Dr. W. Hoven, Drs. H. J. Manschot, Mr. P. A. Ursone en Mr. J. H. de Pont, die een oriëntatiereis naar Indonesië heblben gemaakt. Zij wensten zich nog niet uit te laten over hun be vindingen. Heden of morgen zullen de an dere fractievoorzitters uit Indo nesië terugkeren. In zijn maandrapport heeft Generaal Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur van Duits land, verldaard, dat het zaken leven in de Bizone sinds de valu tahervorming zich zo goed en zo snel heeft hersteld, dat men in Eizonale kringen reeds spreekt van „aanwijzingen voor een nor male toestand". Hij waarschuwde er echter voor, dat deze tekenen zich voordoen bii een economie, die abnormaal en nog niet in evenwicht is. Hij wees er op, dat 1. de Bizone nog niet genoeg kan uitvoeren om te be talen voor de invoer van voedsel, olie en industriële goederen ten einde een minimum levensstan daard te handhaven en dat het ge bied zwaar gesubsidieerd wordt door Engeland en de V. S.; 2. de industriële- en transportinstalla ties dringend reparatie en vervan ging behoeven waarvoor kapitaal investering op grote schaal nodig is. 3. de tegenwoordige hogere productie van verbruiksgoederen en woningen onvoldoende is om de behoefte te dekken. De fractieleider van de Partij van de Arbeid, Jhr. Van der Goes van Naters, heeft Dinsdagmiddag te Batavia voor de binnen- en buitenlandse pers een overzicht gegeven van het standpunt van de Partij van de Arbeid in 't hijzon der wat betreft de politieke ont wikkeling van Indonesië en de verhouding Nedërland-Indonesië, Suriname en de Nederlandse An tillen. Jhr. Van der Goes van Naters die zijn uiteenzetting in het Nederlands door een En gelse en Franse vertaling liet vol gen verklaarde het standpunt van zijn partij uit de federalisti sche gezichtshoek gezien. Hij zei de, dat „na aanvankelijk scepti cisme in sommige kringe.n van de Partij van de Arbeid, de partij thans tot de overtuiging is "geko men, dat de federalistische ge dachte in de Indonesische deelsta ten wel degelijk een levende idee is. Jhr. Van der Goes van Naters memoreerde zijn bezoeken aan Bandoeng, Bondowoso en Madoe- ra en zeide, dat uit contacten met Indonesirs hem is gebleken, dat niet alleen voor de Verenigde Staten van Indonesië, maar ook voor de Nederlands-Indonesische Unie een verheugende belangstel ling en sympathie bestaat. Jhr. Van der Goes van Naters besloot zijn uiteenzetting met een opmer king over de Nederlands-Indone- siche Unie, die volgens de Partij van de Arbeid geen „zware Unie" moet zijn. Daarna werden ver schillende vragen over organisa torische en politieke kwesties door de heer Van der Goes van Naters beantewoord. Het twaalf ton metende zeilscheepje „Kathleen" is na een reis om de wereld met eer, amateur-bemanning over een af stand van 33.000 mijl, welke 18 maanden in beslag heeft geno men, te Sydney aangekomen. Van bevoegde zijde wordt ons het volgende medegedeeld: „Aangezien het niet mogelijk blijkt, op korten termijn te gera ken tot een definitieve wettelijke regeling van de nieuwe door de Grondwet voorgeschreven staats rechtelijke vorm van het Konink rijk (Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen), overweegt de regering de invoering van een voorlopige voorziening, in welke belangrijke onderdelen van de voorgenomen regeling reeds zullen worden verwezenlijkt. Alvorens hiertoe definitieve stappen te doen, zal een der leden van het kabinet zich in de loop dezer maand naar Suriname en de Antillen begeven, teneinde met de daarvoor in aanmerking komende personen en instanties vooroverleg te plegen. De regering stelt zich voor daarna de zeer spoedige indiening van een desbetreffend wetsont werp hij de Staten-Generaal te bevorderen," Het A.N.P. voegt hieraan toe: Naar wij menen te mogen veron derstellen, zal het de Minister zonder portefeuille, Mr. Van Schalk, zijn, die als lid van het kabinet met het bovenomschreven doel naar de West zal vertrekken. Kort voor de middag is giste ren door manschappen van de Britse marine een begin gemaakt met de. vernietiging der kustver dedigingsinstallaties van het tor pedo-proefstation te Eckernfoer- de. Bij het dorp Surendorf weer klonken hevige ontploffingen. Ondlanks de houding der vakver enigingen is een twintigtal arbei ders van een Duitse firma aange nomen om deuren e.d. te verwij deren. In de loop van de namid dag was nog geen der grote fa- br eksgebouwen opgeblazen. Het werk te Kiel, Eckemfoerde, Neumuenster, Flensburg en an dere steden werd in de namiddag uit ppotest tegen de demontage stop gezet. Op straat stonden mensen te wachten omdat het gerucht ging, dat het kabinet van Sleeswijk- Holstein een protestmars naar de regionale commissaris, Asbury, zou maken onder leiding van de premier Luedemann. Het gerucht bleek echter ongegrond. Luede mann bevindt zich te Frankfort. Veertig arbeiders in dienst van het militaire bestuur te Suren dorf begonnen een proteststa king. Bij het vernielingswerk zelf worden geen Duitse arbeiders gebruikt. In de loop van de namiddag marcheerden duizenden arbeiders naar het raadhuis voor het hou den van een. demonstratie, daar toe opgeroepen door vakvereni gingen en politieke partijen. De boycot betreffende" de maat schappelijke omgang met Engel sen schijnt niet zo ernsig opge-.. vat te worden. Men is van me ning, dat de boycot niet verder zal gaan, dan het mijden van Britse punten van samenkomsten, zoals clubs e.d. Maandag 10 Januari begint te Ayr (Schotland) 't officieel open haar onderzoek inzake het onge val met de Nederlandse Constel lation bij Prestwick op 20 Octo ber, waarhij 40 personen werden gedood Het Engelse ministerie voor burgerluchtvaart heeft Tho mas Pringle McDonald, raadsheer des Konings, aangewezen om het onderzoek te leiden. In tegenstelling tot de verkla ring der vakvereniging, dat geen Duitse arbeiders bij de demonta ge werkzaam zijn, hebben ver schillende arbeiders Reuter me degedeeld, dat ongeveer driehon derd arbeiders nog in dienst zijn. Men verwacht, dat de vernie- Ungswerkzaamheden over ver scheidene werken uitgestrekt worden. Het aantal bewoners van de streek is door het toestromen van vluchtelingen bijna verdub beld en het tekort aan woon ruimte is nijpend, zo tekent Reu ter hierbij aan. In de optocht werden spandoe ken meegedragen, waarop men lezen kon „zij, die lege gebouwen opblazen zijn gek". Voor 't raad' huis werd één minuut stilte in acht genomen. Er deden zich geen incidenten voor. Volgens gewoonlijk betrouw bare bron te Nanking hebben de regeringsstrijdkrachten ten Oos ten van Yoengtsjeng op de grens van de provincies Honan, Anhwei en Kiangsoe 60.000 man aan do den en gewonden verloren. Vol gens waarnemers is dit praetisch het gehele onder generaal Soen Yoean Liang staande leger. Volgens nog onbevestigde be richten uit Sjanghai hebben de door de communisten geleide strijdkrachten Hsoetsjou weer ont. ruimd Doodstraf geëist. Leden van de Chinese wetgeven de vergadering (Yoean) vragen een resolutie om de doodstraf voor hooggeplaatste legerofficieren en zware straffen voor ambtenaren, die hun post verlaten of in hun plicht tekort schieten tijdens de huidige crisis. In de resolutie wordt voorgesteld, dat dergelijke ambtenaren verder niet meer in overheidsdienst werkzaam zullen mogen zijn en dat hun bezit onder de troepen verdeeld wordt. Tegen functionarissen van het Ministerie van Defensie, die Nanking trach ten te verlaten, zou een onmiddei- liik arrestatiebevel uitgevaardigd moeten worden, terwijl afwezige leden van de wetgevende Yoean naar Nanking zouden moeten te rugkeren op straffe van verlies van hun zetel. internationale erkenning van de republiek. Hij deelde mede, dat Zuid-Korea om toelating tot de V. N. zou verzoeken. De SoVjets, aldus Tsjang, die het Noordelijk deel van Korea be zetten, hebben geen politieke uni ficatie van Korea in overweging willen nemen. Eerder had de Amerikaanse af gevaardigde John Foster Dulles verzocht een resolutie van de V. S„ Australië en China te steunen, waarin de in Zuid-Korea gevorm de regering wordt goedgekeurd. In de resolutie wordt aanbevolen, dat de bezettende mogendheden in beide delen van Korea haar strijdkrachten zo spoedig mogelijk terugtrekken. Tevens 'wordt een nieuwe commissie van de V. N. voorgesteld om de unificatie van de heide zones tot star.d te bren gen. In de politieke commissie der V. N. heeft de Sovjet-Unie ver zocht om ontbinding van de com missie der V.N. voor Korea. Vol gens Malik (S. U.) ligt de Ko reaanse kwestie ver buiten de be voegdheid der V. N. De Sovjet- Unie verwerpt hef Maandag door de V. S., China en Australië inge diende voorstel, dat de V. N. de regering van Zuid-Korea zouden erkennen, een nieuwe commissie zouden benoemen en dat de be zettingsstrijdkrachten zich zo spoedig mogelijk zouden terug trekken. Dr. John Tsjang, de vertegen woordiger van de nieuwe repu bliek in het door de Amerikanen bezette Zuidelijke deel van Korea, heeft in de politieke commissie van de V. N. verklaard, dat een kleine tactische troepenmacht van de Amerikanen in Zuid-Korea diende te blijven totdat een be hoorlijk Koreaans leger was op geleid. Tsjang verzocht ook om De algemeene vergadering van de Ver. Naties heeft gisteren het voorstel om een begin te maken met de debatten over de bestem ming van de Italiaanse koloniën met 31 tegen 11 stemmen en 9 onthoudingen verworpen. Het voorstel werd gesteund door Engeland en de Sovjet-Unie, doch de meerderheid van de Zuid en Midden-Amerikaanse Staten, de Ver. Staten en de meeste Ara bische landen stemden er tegen. De kwestie van de Italiaanse koloniën zal eerst in de tweede helft van de in April te Loke Success beginnende zitting op nieuw opdoemen. De Ver. St. steunden sterk de verzoeken van Oostenrijk, Eire, Italië, Finland, Portugal, Trans- Jordanië en Ceylon,, als lid toe te laten. De Amerikaanse afgevaar digde B. Cohen deelde de verga dering mee geheel er van over tuigd te zijn, dat deze landen aan de vereiste normen verantwoor den. Hij zeide ook de verzoeken van Roemenië, Hongarije en Bulgarije te zullen steunen .indien deze hem genoegdoening verschaffen door het nakomen van de bepalingen der vredesverdragen, „in het hij zender betreffende democratische rechten". Birma en de Philippijnen spra ken zich eveneens uit voor toe lating van de eerstgenoemde zeven landen, waartegen de Sovjet-Unie zich in de Veiligheidsraad met het veto verzet heeft. De Vlaamse schrijver Ernest Claes, de auteur van de verfilm de roman „De Witte", die ervan beschuldigd werd tijdens de Duit se bezetting de politiek van de vijand gediend te hebben, is door de krijgsraad vrijgesproken. Volgens de motivering van de uitspraak heeft Ernest Claes tij dens de bezetting vele diensten bewezen aan zijn landgenoten en is bij de bestudering der tegen Claes ingebrachte beschuldigin gen niets gebleken van kwade opzet. De Krijgsraad betreurt evenwel, dat de feiten getuigen van „kleinzielige zelfingenomen heid", gebrek aan verantwoorde lijkheidsgevoel en begrip voor waardigheid bij een man, naar wie vooral in het Vlaamse lands gedeelte duizenden met verering opzagen". Na een hevige worsteling is de politie er Dinsdagavond in ge slaagd zestig mannen te verwij deren, die zich verdeljt hadden, opgesteld in een schoolgebouw in Oost-Londen, waar Sir Oswald Mosley, de voormalige leider van de Britse unie van fascisten, de vergadering zou toespreken. De mannen, die twee uur voor dat de vergadering een aanvang zou nemen, het schoolgebouw wa ren binnengedrongen, gebruikten stoelen om de deuren en ramen te barricaderen; zij spanden ket tingen aan de binnenzijde der deuren. Toen de politie zich toegang verschafte, gingen de mannen op de grond liggen. De politie slaag de er in, na versterkingen te heb ben opgeroepen, de zaal te doen ontruimen. Radio Moskou meldt, dat de gehele Sovjetpers de tekst bekend gemaakt heeft van een bood schap, die 't Comité ter verzeke ring van de belangen der Ar meense minderheid in Turkije" aan alle ledenstaten van je V. N. heeft gezonden. Het comité eist „de aanhech ting hjj de socialistische Sovjet republiek Armenië van alle Ar meense gebieden, die sedert 1919 binnen de territoriale grenzen van Turkije gelegen zijn." De ondertekenaars van de bood schap eisen verder, dat het pro bleem van de Armeense minder heid op de agenda van de alge mene vergadering der V. N. ge plaatst wordt. In een rapport, samengesteld door de economische commissie van de studiegroep voor een Euro pese Douane-Unie, en uitgebracht in de vierde plenaire zitting van deze studiegroep, welke dezer dagen te Brussel is gehouden, worden als mogelijkheden voor het tot stand brengen van een Europese Douane-Unie de drie. volgende methoden voorgesteld: 1. Eventuele samensmelting van regionale Douane-Unies, zoals de Benelux-Unie, de Frans-Ita liaanse Unie en de Douane-Unie, die door de Scandinavische lan den wordt bestudeerd. 2. Geleidelijke opheffing van de douane-rechten op de produc ten, die tussen de betrokken lan den worden verhandeld. 3. Instelling van een Douane- Unie in phasen, met als eerste phase het invoeren van een geuni- fieerd douane-tarief De studiegroep is echter van oordeel, dat alvorens een van deze methoden kan worden aanbevolen, een proeve van een gemeenschap pelijk tarief moet worden ontwor pen. Tevens moet de Europese organisatie voor economische sa menwerking eerst haar onderzoek betreffende de coördinatie van de door de E. R. P.-landen inge diende herstelprogramma's op lange termijn hebben beëindigd De Britse Minister van Oor log, Shinwell, heeft aan het La gerhuis medegedeeld, dat de om vang van het Poolse hervesti gingscorps in Groot-Brittannië per 25 November 14.965 personen bedroeg, onder wie 49 generaals en 6432 andere officieren. Bij dit getal zijn niet inbegrepen dege nen, die bij de R.A.F. gediend hebben. Het Finse parlement heeft met 134 tegen 33 stemmen (die der communisten) besloten tot af schaffing van de staatspolitie, die zal worden vervangen door een veiligheidspolitie, met hetzefde reglement als dat van de gewone politie. Tegen de staatspolitie was her haaldelijk geprotesteerd door de niet-communistische fracties, die deze organisatie als een politiek wapen in handen van. de commu nisten beschouwden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1