Verzet tegen Oostelijk stadsbestuur De Ned. delegatie naar vijflanden-studiecommissie Van het strijdtoneel in China De Ministers uit Indonesië teruggekeerd ■5J I Jtjlj WOENSDAG 8 DECEMBER 1948. Officiële tegenspraak Kamerleden naar Nederland vertrekken Het bestand in Palestina Crltchley had Onderhoud met Moh. Hatta De heer P. A. Kerstens neemt ontslag Doodvonnis In Hongarije Commissie voor Goede Diensten volgende week naar Djogja De positie van de Japanse Keizer Marshall ondergaat een nleroparatle De werkzaamheden der Verenigde Naties De Franse begroting Ce herziening van bet vonnis van Tokio h s* jpENq fllPETtl ie ai M-M Frankerlng bQ Abonnement: Terneazen WEBBS VERWACHTING Medegedeeld door het K.N3LA te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Veel wind. Meest krachtige, langs de kust tijdelijk harde wind tussen Z. en Zuid-West. Toenemende be wolking en op de meeste plaat sen enige regen. Weinig ver andering in temperatuur. DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No. 983 A.dvertentlepr®«: H per mm 10 ct.minimin per advertentie 1,50. Inzending advertentie» tot' des namiddags 8 uur. Rubriek kl. advertentie»: 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Drukkerij N.V, Firma P. van de Sande Temeuzen Abonnemeotepry» 5,25 per kwartaal- DE TOESTAND IN BERLIJN Het eerste georganiseerde ver zet tegen het nieuwe stadsbestuur voor Oost-Berlijn kwam gisteren toen enkele honderden klerken van het centrale administratieve hoofdkwartier voor de electrici- teitsvoorziening, dat in de Sovjet- Russische sector ligt, in een nieuw kastoor in de Britse sector hun intrek hebben genomen. Zijn zijn hiertoe overgegaan na dat het Oostelijk stadsbestuur geen gevolg had gegeven aan hun ultimatum, waarin zij de terug trekking der politiebewaknig van alle installaties der BEWAG in de Oostelijke sector en de vrijla ting van zes gearresteerde BE- WAG-arbeiders eisten De BEWAG is het grootste Berlijnse electricitletsbedrijf, die practisch de gehele Sovjet-sector en het daarin gelegen reusachtige Van officiële zijde werd het A. N. P. medegedeeld, dat het be richt, als zou H. M. Koningin Juliana aan Generaal Franco op z#n 56e verjaardag een volbloed paard ten geschenke hebben ge geven, volkomen uit de lucht ge grepen is. Gieterenochtend zijn de Kamer leden Korthals en Tilanus per vliegtuig naar Nederland vertrok ken. Heden vertrekken de heren Van der Goes van Naters Meyerink. De adviseurs van de kabinetsdelegatie, die uit Neder land wa,ren meegekomen, vertrok ken eveneens dezer dagen naar Nederland. In de uit zeven leden bestaan de „sanctie"-commissie voor Pa lestina van de Veiligheidsraad heeft de Egyptenaar Makmoed Bey Fawzi verklaard, dat vorde ringen op de weg naar een vre dige regeling niet mogelijk zou den zijn zolang alle voorwaarden van het bestand van 4 November niet waren vervuld. Volgens de desbetreffende resolutie van de Veiligheidsraad moesten de strijd krachten van Israël uit bepaalde delen van de Negef worden terug getrokken en moest Beersjeba worden ontruimd. Spreker achtte het onmogelijk, dat een tweede wapenstilstandsvoorstel van 16 November werd uitgevoerd zolang aan de bepalingen van het eerste nog niet was voldaan. De Israëlische vertegenwoordi ger Aubrey Eban kon het daar mede niet eens zijn. Naar zijn mening moesten beide resoluties gelijktijdig worden uitgevoerd Klingenberg energiebedrijf van stroom voorziet. De verhuizing van het admini stratief personeel zou echter geen invloed hebben op de electriciteits- voorziening van Berlijn. Zowel de Westelijke als de Oos telijke autoriteiten zouden be vreesd zijn voor een volledige splitsing in de electriciteitsvoor- ziening. daar de grenzen der elec- trische netten niet samenvallen met de sectorgrenzen en er aan zienlijke uitwisseling van elec- trische energie bestaat tussen de Westelijke en Oostelijke sectoren. Het met Amerikaanse licentie verschijnende Berlijnse blad „Td- gesspiegel" heeft gisteren hekend gemaakt, dat het niet langer ad vertenties zal opnemen van onder communistische controle staande schouwburgen of uitgevers. Ook zal het blad geen besprekingen meer publiceren van door deze schouwburgen vertoonde stukken of door deze uitgevers gepubli ceerde boeken. Het blad heeft de Berlijners opgeroepen schouwburgen en uit gevers in de Sovjet-Russische sector te boycotten en alle con tact met het Oostelijke stadsbe stuur te vermijden. De belangrijkste schouwburgen, waaronder de staatsopera, liggen in de Sovjet-sector. Antara meldt, dat het Austra lische lid van de Commissie voor goede diensten, de heer Critchley, Dinsdagochtend per vliegtuig naar Djogja is vertrokken. In het zelfde toestel reisden mee de con sul-generaal van India te Bata via. de heer Algappen, en de ad viseur van de C. G. D., de heer Scott. Onmiddellijk na. aankomst te Djogja had de heer Critchley bespreking met Moh. Hatta. De heer Scott bracht een afscheids bezoek aan Hatta, daar hij bin nenkort naar de Verenigde Sta ten terugkeert. De consul-gene raal van India, werd door Soe- kamo ontvangen. Victor Gsornoky, de 29-jarige vroegere gezant van Hongarije te Cairo en schoonzoon van de ge wezen president van Hongarije, Zoltan Tildy, zou gisteren worden opgehangen, daar zijn beroep tegen de over hem uitgesproken doodstraf door het opperste Hon gaarse gerechtshof, dat tevens de gratie-verzoeken behandelt, is afgewezen. Csornoky is vorige maand door een volksgerechtshof te Boeda pest op beschuldiging van hoog- verraad ter dood veroordeeld. Hij heeft toegegeven schuldig te zijn. Van officiële zijde deelt men ons mede, dat de heer P. A. Kerstens, die met de heren Allbar- da en Bruins Slot deel uitmaakt van de Nederlandse delegatie naar de Vijf-Landen-Studiecommissie, welke te Parijs een studie maakt van het vraagstuk der Europese eenheid, heeft te kennen gegeven niet langer als Nederlands verte genwoordiger te zullen optreden. In ziin plaats zal de heer P. J. S. Serrarens, lid der Tweede Ka mer en secretaris-generaal van het Internationaal Christelijke Vakverbond, worden aangezocht. Voorts is Prof. Mr. R. Kranen burg, oud-hoogleraar te Leiden en voorzitter der Eerste Kamer der Staten-Generaal, benoemd tot plaatsvervangend lid der Neder landse delegatie. Prof. Kranen burg zal Donderdag 9 December a s. naar Parijs vertrekken. De heer Kerstens verklaarde ons naar aanleiding van het bo venstaande desgevraagd, dat de Nederlandse delegatie zich de vo rige week naar Parijs had bege- Antara verneemt uit kringen van de republikeinse delegatie, dat de commissie voor goede dien sten in de loop van de volgende week per trein naar Djogja zal reizen. Het bezoek van het Australische lid der commissie, Critchley, aan Djogja geschiedt, aldus Antara, op verzoek van de republikeinse delegatie. Het is nog niet bekend, wie het republi keinse delegatielid Tjoa Sikkian, die vorige week door Soekamo va» het lidmaatschap is ontheven, ml vervangen. De Japanse rijksdag heeft gis teren een motie aangenomen om ee» onderzoek in te stellen, of de Keizer het recht heeft zich met andere staatshoofden in verbin ding te stellen, terwijl Japan zijn diplomatieke betrekkingen met andere landen niet mag hervat ten. Aanleiding tot deze motie was een boodschap, die Keizer Hiro- hito zonder voorkennis van de rijksdag via Keenan, de openbare aanklager bij het gerechtshof voor oorlogsmisdaden te Tokio, aan President Truman heeft toen toe komen. Naar verluidt, handelde deze boodschap over politieke aangelegenheden. Naar generaal Tsjen Tsjang- Tsjieh, commandant van de Chi nese regeringstroepen te Tient sin, Maandag tegenover verslag gevers verklaarde, zouden ge vechtshandelingen op grote schaal in Oost-Hopei, het strijdtoneel in Noord-Chlna, waarschijnlijk niet vóór eind Januari of Februari plaats vinden. Volgens hem was de militaire situatie in Noord- China ernstig", maar niet hope loos en zou door een beslissende slag kunnen worden opgelost. Met dit doel had de regering haar troepen uit Tsjengten, Pao- ting en Tsjinwangtao terugge trokken en zodoende de verdedi ging van geïsoleerde plaatsen opgegeven en het front en de aanvoerwegen verkort. Generaal Tsjen schatte de sterkte van de troepen van de communistische generaal Lin Piao op 400.000 a 600,000 man. Van deze man schappen zou generaal Lin Piao misschien 300.000 man gebruiken voor operaties binnen de grote muur en de rest voor de bezet ting van Mandsjoerije. Van niet officiële zijde ver neemt Reuter, dat een eerste con tingent Van enkele honderden Amerikaanse mariniers van de imarinebasis Tsimg'tao heden te Sjanhai aan wal zal gaan. De bedoeling hiervan zou zün de on- gerustheid onder de plaatselijke buitenlandse kolonies over moge lijke ongeregeldheden te vermin deren. Het gros van de Ameri kaanse mariniers te Tsingtao, 5000 man, zou voorlopig daar blijven en pas naar Sjanghai over gebracht worden als de omstan digheden zulks vereisen. Van Chinese regeringszijde wordt gemeld, dat de regerings strijdkrachten, die uit Soetsjou zijn weggetrokken, in een veld slag tussen Joengtsjeng en Sjias- jien, in het grensgebied van Ho- nananhwei en Kiangsoe de com munistische troepen een verlies van 20.000 man aan doden en gewonden hebtoen toegebracht. Regeringsberichten geven toe, dat de door communisten geleide legers de stad Kiangjen, de sleu tel tot de Noord-Oostelijke verde diging van Nanking, hebben om singeld. Volgens deze berichten zrjn versterkingen van het garni zoen onder weg. Zware gevech ten duurden voort bij Joeng tsjeng, ten Noord-Wesiten van het strijdtoneel hij Pengoe. De regeringstroepen zouden hier de omsingeling doorbroken hebben en Westwaarts oprukken ter versterking van de troepen bij Joengtsjeng. Het terrein is ongunstig voor de regeringstroe pen en de vijandelijke druk om een vereniging tussen de twee regeringsgroepen te voorkomen is sterk. Van het strijdtoneel bij Pengpoe rukken ook door com munisten geleide troepen op naar Joengtsjeng. Regeringsberichten melden, dat de regeringstroepen Djengtsjiao ingenomen hebben in een opmars naar het Noorden van Pengpoe uit. Vol/gens militaire waarne mers tracht men de regerings groepen ten Noorden van de Jangtse te verzwakken alvorens over te gaan tot een beslissende strijd om Nanking, dat aan de Zuidelijke oever gelegen is. Het militaire nieuwsbureau van de regerinsr meldt, dat guerilla- strijders, die poogden de spoor lijn tussen Pengpoe en Poekou te verbreken, verjaagd zijn. Twee steden, respectievelijk 50 en 60 km ten Noorden van Pei- ping gelegen, zijn voor de rege ringstroepen verloren gegaan. Vluchtelingen uit Tientsin heb ben verklaard, dat er paniek en verwarring in de stad heerst. De Amerikaaanse Minister van Buitenlandse Zaken, George Marshall, heeft Dinsdag in het WalterReed-ziekenhuis te Was hington een nieroperatie onder gaan. Marshall is in het ziekenhuis sedert zijn terugkeer van de ver gadering der V. N. op 22 Novem ber. In de afgelopen zomer is door de doktoren reeds tot ope ratie besloten, maar deze werd uitgesteld, in verband met de conferentie van de V. N. De autoriteiten van het Walter- Reed-ziekenhuis melden dat de operatie geslaagd is. Uit niet-officiële bron wordt vernomen, dat een van de nieren •v an de Minister is weggenomen. Indien dit bericht juist is, zou het betekenen, dat de Minister ge durende tenminste verscheidene weken zijn werkzaamheden niet zou kunnen verrichten. Gisteravond om even voor negen uur, landde op Schiphol de Con stellation „Franeker" uit Batavia, aan boord waarvan zich bevon den de Ministers Sassen en Stik ker, alsmede de heren Neher en Dr. Blom, die uit Indonesië te rugkeerden, na hun besprekingen met de Republikeinse gedelegeer den. Ook mevrouw Stikker is met het vliegtuig meegekomen. Direct na aankomst hebben de Ministers Sassen en Stikker aan een groot aantal journalisten een beknopt vraaggesprek toegestaan, waaraan wij het volgende ontle nen; Minister Sassen opende zijn ver klaringen met mede te delen, dat de Nederlandse delegatie meent, dat de besprekingen op een punt gekomen waren, welk het wense- iiiik maakte, een rapport aan de Nederlandse Regering uit te bren gen. ,Wij geloven, (lat het bijzonder belangrijk is, dat tijdig in leder geval vóór 1 Januan 1949 de wet „Bewind Indonesië in overgangstijd" tot stand komt. Het voornaamste geschilpunt, dat aan het licht is gekomen tij dens de besprekingen, betreft de gezagsverhouding tijdens de inte rim-regering, aldus Minister Sas- S0T1, Minister Stikker vulde deze laatste mededeling aan met op te merken: .„Dit is bepaaldelijk in afwijking met wat wij hadden mogen verwachten. Toen ik de vorige keer Batavia verliet, werd mij door de heer Hatta een aide- mémoire overhandigd over deze kwestie. Wij hebben de indruk, dat nu allerlei tegenwerkende krachten het Hatta onmogelijk maken de essentiële punten van zijn standpunt inzake de gezags verhouding te handhaven." Minister Stikker vervolgde met te zeggen: „Wij zijn gedrieën naar Indonesië gegaan en denken be paaldelijk over verscheidene feiten en gegevens verschillend. Ik meen echter te mogen zeggen, dat wij het thans, wat betreft ons rap port aan de Nederlandse Rege- ven zonder instructies van de Regering. De delegatie wist niet, wat de Regering wèl of niet wilde. De Regering stelde zich daarbij vermoedelijk op het stand punt, dat niet de delegatie in haar geheel, maar wel de leden ervan individueel hun standpunt kenbaar konden maken, waarbij het zou kunnen gebeuren, dat er tegengestelde meningen door de leden werden geuit. De Nederlandse delegatie kwam te Parijs tegenover een ptraJeke frontlijn van volkomen ot> delega tievoet uitgezonden delegaties. De heer Kerstens, die voorzit ter is van de Nederlandse raad voor de Europese beweging, lid van het „International Joint Com- mjütee of the European Move ment", organisator was van het Haags congres en die derhalve mede verantwoordelijk is voor het memorandum met voorstellen voor een Europese Assemblee, welk memorandum door de stu diecommissie als leidraad is aan vaard, heeft Maandag met zijn beide medeleden der delegatie met Minister-President Drees een on derhoud gehad naar aanleiding van de te Parijs gebleken situatie. Het is de heer Kerstens tijdens dat onderhoud duidelijk geworden, dat de Nederlandse regering op zijn minst zeer terughoudend staat tegenover de voorsteilen van de Europese beweging. De Nederlandse regering is van oor deel, zo deelde de heer Kerstens ens mede, dat de Nederlandse delegatie op verscheidene punten een grote terughoudendheid zou dienen te betrachten. Dit standpunt was voor de heer Kersteris, een der grondleggers der beweging, aanleiding zijn mandaat ter beschikking te stel len. De heer Kersten^ achtte het n.l. onmogelijk terughoudend te zfln als lid der delegatie en tege lijkertijd enthousiast voorstander der Europese beweging te zijn. Zijn prestige in 't buitenland on- aoor een dergelijke houding on herstelbaar worden geschaad en deze dubbele houding zou hem in een onaanvaardbaar scheve posi tie hebben geperst. Daarom gaf hjj er de voorkeur aan zijn man daat ter beschikking te stellen. ring, volkomen met elkander eens zijn." Minister Sassen onderstreepte dit met te zeggen: ,,Ik onder schrijf dit volkomen." Minister Sassen verklaarde ver der, dat tijdens het verblijf in In donesië verscheidene malen over leg is gepleegd met de federalis ten. Het Kabinet zal beslissen of deze delegatie zich op een latei- tijdstip wederom naar Indonesië zal begeven. Sprekende over zijn verklaring, afgelegd In Karachi, zeide Minis ter Sassen: „Men vroeg mij, of de onderhandelingen een „break down" hebben. Ik heb hierop ont kennend geantwoord." Tenslotte verklaarde de Minis ter nog: „Het zal nuttig zijn, als de wet „Bewind Indonesië in over gangstijd" wordt Ingevoerd, deze 'n overgangsbepaling bevat, waar door het mogelijk wordt de ,,im- passing" van de Republiek in het interim-bestel te vergemakkelij ken en te bevorderen." De Ministers werden op het vliegveld begroet door de Minis ter-President, Dr. W. Drees, Mi nister Götzen, de Secretaris-Gene raal van het Ministerie van Bui tenlandse Zaken, Mr. J. Lovink, mevrouw Sassen en Dr. J. Banier, gecomitteerde van Overzeese Ge biedsdelen. In kringen die in contact stagn met het secretariaat van de V. N., verneemt men. dat de Veiligheids raad tot 17 December te Parijs geregeld zal bijeenkomen. Na die datum zal een deel van het secre tariaat van de Raad naar New- York verhuizen, zodat de verga deringen dan zullen worden stop gezet. De eerstvolgende verga dering zal niet plaats hebben voor begin Januari. Indien echter een internationale gebeurtenis een spoedbijeenkomst mocht vergen, zal de raad nog tot einde Decem ber te Parijs bijeenkomen. Frangois Mitterand, de Franse Minister van Voorlichting, heeft na afloop van een bijeenkomst van het Franse kabinet, bekend ge maakt, dat de militaire uitgaven in Frankrijk verlaagd zullen wor den met ongeveer 120 milliard franc. „De begroting zal in even wicht gebracht worden, dank zjj een aantal verlagingen van de civiele uitgaven", zo voegde hpj eraan toe. Verder deelde hij mede, dat het kabinet in principe over eenstemming had bereikt inzake de kwestie van financiering van de wederopbouw in Frankrijk. Er zouden echter geen bijzonder heden hierover worden gepubli ceerd voordat de kwestie in een vergadering van de Ministerraad opnieuw was besproken. De Nederlandse rechter btf het tribunaal voor oorlogsmisdaden te Tokio, Prof, B. V. A. Röling heeft, evenals zijn Chinese collega, Joea- moei, scherpe critiek geleverd op de beslissing van het Amerikaan se opperste gerechtshof het von nis van het tribunaal over de Ja panse oorlogsleiders te herzien. .Toeamoei noemde deze beslis sing „een dwaling en een gevaar lijk precedent." De Chinese rechter verklaarde, aldus meldt Reuter nader, dat het internationaal tribunaal zijn be voegdheid ontleende aan de elf betrokken landen en niet alleen aan de Verenigde Staten. Rechter Röling zeide, het ,.ln de verste verte niet waarschijnlijk geacht" te hebben, dat het opper ste gerechtshof aan het beroep gehoor zou geven. Het nieuws over de beslissing van het hof heeft in Tokio in brede kringen verrassing gewekt. Tn welingelichte kringen verklaar de men, dat zelfs de veroordeel den zelf niet in ernst verwachtten, dat het hof hun beroep zou aan vaarden. vlc bere IMÜIIIU Mfiiiiiii iiii en t dJGLFVilJLlU OO JVU-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1