Boodschap van niet-Republikeinse leiders aan Nederlandse Regering Commentaar op de Berlijnse verkiezingen De verkiezingen te; Berlijn De opmars der Communisten in China DINSDAG 7 DECEMBER 1948 SOEKARNO NAAR INDIA Mededelingendienst Geheim Communistisch leger in de V.S.? Een burger verzocht Hirohito af te treden Italiaanse arbeiders veor Nederlandse mijnen Verkiezingen in Argentinië De Politieke Commissie Het raket-projectiel Overeenstemming bereikt Leider van Stern-groep voor het gerecht De Arabischs vluchtelingen in Palestina UTOPIA Franfcerlng bQ Abonnement: Ternenzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door 'net K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Vrij zacht. Half tot zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen nu en dan enige regen. Krachtige, laags de kust tijdelijk 'harde wind tussen Zuid en Z.-West. Ongeveer dezelfde of iets hoge re temperatuur dan gisteren. DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 982 advertentieprijs: per mm 10 et.: minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 3 nur. Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cen.t meer. VeraehDnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Saade Teroeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. ,,Antara" meldt, dat Soekarno .,an Nehroe beeft doen weten, dat hij diens uitnodiging om India te- bezoeken heeft aanvaard. De ver trekdatum is nog niet bekend. Nehroe nodigde indertijd Soe karno uit India te bezoeken voor versterking van de vriendschaps banden tussen de Republiek en India. Reuter meldt nog, dat dit be zoek volgens gewoonlijk betrouw bare kringen het voorspel zou kunnen zjjn van een kort bezoek aan andere Aziatische landen om steun te verkrijgen voor de Repu bliek in haar verhouding tegen over Nederland. Deze waarnemers waren van mening dat het besluit van Soekarno om de uitnodiging van Nehroe te aanvaarden be ïnvloed werd door het vastlopen van de besprekingen tussen de Republiek en de Nederlandse ka binetsmissie. Sedert de hervat ting der onderhandelingen in de vorige maand hebben de Republi keinen hun betrekkingen met de naburige staten verstevigd. Ben goodwill-missie uit Paki stan en een speciale gezant uit Birma hebben Djogja bezocht in verband met het openen van con sulaten. Binnenkort zal de Republiek de uit Celebes uitgewezen gouver neur, Dr. G. S. Ratoelangi, als hoofd van een goodwill-missie naar de Philippijnen zenden. Vol gens een bericht uit Cairo zou binnenkort een missie uit Cairo near Djogja worden uitgezonden. De dienst voor legercontactt-: meldt, dat Nederlandse patrouil les op 4 December contact hadden met een sterke geïnfiltreerde ben de. 16 km ten Oosten van Tjikam- pek. Tijdens een vuurgevecht leed de bende aanzienlijke verlie zen, waarbjj wapens in beslag genomen werden. Aan Neder landse zijde viel een dode en wer den twee militairen lichtgewond. Uit Bondowoso wordt gemeld, al dus deze dienst, dat een bendelei der, die zich aldaar bevond, van de z-g- republikeinse regent van Brebes (op federaal gebied) op dracht kreeg zich naar Brebes te begeven, waar hij benoemd werd tot leider van de infiltratie-bewe ging van Noord-Brebes. Volgens de commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden inzake on-Amerikaanse activiteit zouden naar schatting achthonderd in Moskou opgeleide Amerikaanse communisten ,,hoge officieren" zijn van een „geheim leger, dat getraind wordt om de regering omver te werpen". Deze mededeling is vervat in een artikel in een vlugschrift, dat getiteld is: „Honderd dingen, die ge moet weten over communisme en opvoeding". Toor het eerst in de geschiede- ais heeft de Keizer van Japan Zoadag een boodschap van een burger der stad Nagoja ontvan gen, waarin hij verzocht wordt af te treden. Daar het zenden of het overmaken van een persoon lijke boodschap tot de Keizer nochtans traditioneel als majes teitsschennis wordt beschouwd, heeft de directeur der posterijen van Nagoja vooraf 't advies inge wonnen der regering, die hem aanraadde het telegram aan het Keieerlijk huis over te maken. Volgens een A.F.P.-telegram uit Rome, werd gisteren tussen de Italiaanse- en Nederlandse re geringen een overeenkomst ge sloten over het tewerkstellen van Italiaanse arbeiders in Neder landse mijnen.- Deze overeen komst zou gisteren ondertekend zijn. Te Den Haag kon men nog geen nadere inlichtingen over deze overeenkomst verstrekken. De tweede belangrijke reactie naar aanleiding van het dode punt in de onderhandelingen was de mededeling uit gewoonlijk be trouwbare bronnen, dat de niet- Republikeinse Indonesische lei ders na hun ontmoeting met de Nederlandse kabinetsdelegatie een boodschap aan de Nederland se regering hebben gezonden, waarin zij te kennen gaven, dat zij geraadpleegd wensen te wor den alvorens Nederland enige actie onderneemt tot het vormen van een interim-regering zonder de Republiek, aldus Reuter. De Argentijnen zijn Zondag ter stemlbus getogen om een consti tuerende vergadering te kiezen, die de 95 jaar oude grondwet moet herzien. Officieel is mede gedeeld, dat in Buenos Aires 83,81 °/o en in het overige deel van het land 80 van de kie zers zijn opgekomen. Gezien de geringe belangstelling, die het publiek tijdens de verkiezings campagne aan de dag legde, wor den deze percentages zeer hoog geacht. De politieke commissie der V. N. heeft een voorstel verworpen om eerst te beginnen met de dis cussie over de vroegere Italiaanse koloniën in Afrika. Dé commis sie ging over tot de behandeling van de Koreaanse kwestie. Engeland, de Sowjet-Unie en Ethiopië stemden voor het voor stel ter bespreking van de kwes tie der Italiaanse koloniën vol gens hetwelk de bespreking tege lijk met de Koreaanse kwestie zou plaats vinden in afwisselende zit tingen. Het werd echter verwor pen met 32 tegen acht stemmen met negen onthoudingen. Generaal Joseph T. McNarney, hoofd van de afdeling bevoorra ding van de Amerikaanse lucht macht, verklaarde gisteren, dat verscheidene landen thans in staat waren raketprojectielen te vervaardigen, waarmede torpedo koppen, toe een gewichht van 5000 Engelse ponden, over een afstand van 8000 kilometer konden wor den vervoerd. De generaal, die zijn verklaring aflegde tijdens het jaarlijkse con gres van de Amerikaanse in dustrie, voegde hieraan nog toe dat de constructie-problemen van een dergelijk raket-projectiel, welke verband hielden met snel heid en draagkracht, betrekkelijk gemakkelijk waren op te lossen; het criteike punt werd gevormd door het vinden van een goede oplossing voor het richtings- probdeem. De onder toezicht van de Sow- jets staande Berlijnse radio ken schetst de verkiezingen in West- Berlijn als "„bedrog". De radio deelde niet de eerste resultaten van de verkiezingen mede. Zij verklaarde, dat de verkiezingen „onder terreur waren gehouden en de uitslagen „vervalst" werden. De radio-commentator Karl von Schitzler, verklaarde, dat de einduitslag niet zou worden be paald door het aantal uitgebrach te stemmen doch door de Ameri kaanse commandant van Berlijn, Kolonel Frank Howley. „Kolonel Howley heeft reeds bepaald, dat het percentage van de uitgebrach te stemmen beneden 90 moet liggen, opdat het niet te verdacht zou lijken", aldus Von Schitzler. Volgens het Duitse Nieuws agentschap A.D.N, (Sowjet-zone) zal, te oordelen naar de voorlo pige resultaten van de „zoge naamde" verkiezingen, „het Ber lijnse instrument van het Ameri kaanse militaire bestuur de Sociaal-Democratische Partij waarschijnlijk een duidelijke meer derheid over de andere twee par tijen in de Westelijke sectoren ge nieten". Mevrouw Schroeder (Sociaal- Democraat), de waarnemende eer ste burgemeester van Berlijn, roemde de afgelopen verkiezings- Zondag „de gelukkigste dag van mijn leven". „Wfl kunnen nu de gehele we reld vertellen, dat w$ een verkie zingsstrijd gevoerd hebben voor vrijheid en democratie zoals nie mand had verwacht". Prof. Reuter, Sociaal-democra tisch wethouder, die in 1946 tot burgemeeser gekozen werd, zeide, dat de opkomst van de inwoners bij de verkiezingen alle verwaehv tingen had overtroffen. „Wij moe ten nu hecht aaneengeschaard ble ven om de naaste toekomst het hoofd te bieden en Berlijn tot een werkelijk vrije stad te maken". Volgens Tass, het Sowjet- Nieuwsbureau, zouden verbin dingsofficieren van het Ameri kaanse militaire bestuur voorge steld hebben de stemmen „zo goed mogelijk te verdelen" over de Sociaal-Democratische Partij en de Christelijk-Democratische Unie. De Britse commandant van Ber lijn, Generaal Herbert verklaar de o.m.: „De bevolking van Ber lijn heeft gestemd en ondubbel zinnig te kennen gegeven het communisme te verwerpen". Hij betreurde het, dat de bevolking van de Oostelijke sector „het recht ontzegd was haar stem uit brengen". In Duitse politieke kringen, die in nauw contact staan met het Sowjet-Russische hoofdkwartier verklaart men, dat de magistraat in Oost-Berlijn besloten blijft het bestuur tot over de gehele stad uit te breiden. Het Duitse nieuwsbureau D.P.D. (Britse zone) deelt mede, dat nog geen permanente zetel is ge kozen voor stadsbestuur in West-Berlijn,de bureaux van de burgemeester en de Geallieerde verbindinjgs-officieren in het raadhuis van Schoeneberg, een Berlijnse wijk in de Amerikaanse sector, gevestigd zullen blijven. In deze wijk was de opkomst het grootst bij de verkiezingen van Zondag. Volgens het Centraal stembu reau luiden de definitieve verkie zingsuitslagen per sector als volgt Amerikaanse Sector: Soc.-Dem. 420.371 st. (63,4 Chr.-Dem. 130.131 st. (19,6 Liber.-Dem. 112.304 st. (17 Geldig uitgebrachte st. 662.806. Blanco uitgebrachte st. 18.242. Totale deelneming 87,9 Britse Sector: Soc.-Dem. 249.411 st. (61,5 Chr.-Dem. 83.107 st. (20,5 Liber.-Dem. 73.266 st. (18 Geldig uitgebrachte st. 405.786. Blanco uitgebrachte st. 9135. Totale deelneming 90,2 Franse Sector: Soc.-Detm. 188.317 st. (71,8 Chr.-Dem. 45.258 st. (17,3 Liber.-Dem. 28.62 st. (10,9 Blanco uitgebrachte st. 9.779. Totale deelneming (82,6 Dr. Otto Suhr, voorzitter van de tegenwoordige gemeenteraad heeft tegenover Reuter onder meer verklaard, dat naar zijn schatting de verdeling der zetels als volgt zou zijn: Sociaal-Democraten 79, Chris ten-Democraten 24, Liberaal-De mocraten 16. Elf zetels zouden worden open gehouden voor de S. E. D. voor de kiesdistricten in Oost-Berlijn. Men verwacht ech ter, dat de S E. D. de zetels niet zal bezetten, aangezien de S. E. D. verklaard heeft dat de verkie zingen onwettig zijn De uiteinde lijke zetelverdeling was afhanke lijk van de definitieve uitslag. De eerste daad van de nieuwe gemeenteraad zou, zo vervolgde Suhr, bestaan uit de verkiezing van een nieuw gemeentebestuur. Volgens verwachting zou de So ciaal-Democratische fractie Ernst Reuter als candidaat voor het burgemeesterschap voordragen. Suhr zelf was er voorstander van Reuter als voorlopig burge meester te benoemen totdat de gemeenteraad zijn aanblijven in Januari zou bekrachtigen. De gedelegeerden voor Oost- Berlijn zouden hun mandaat be houden, totdat in de Sowjet-sec- i.or zou worden toegestaan tus sentijdse verkiezingen te houden. Generaal Li Yoei, de commu nistische commandant aan het front van Noord-Kiangsoe, heeft Zondagavond een troepenmacht van 10.000 man naar Kiang Yen, ruim honderd kilometer ten N.- Oosten van Nanking, gezonden. Berichten van regeringszijde noe men diit de eerste grote poging om een gat te slaan in de eerste verdedigingslinie der regerings troepen, die de toegangen bewa ken naar de Yangtse, een dertig kilometer Zuidelijker. De artillerie der door de com munisten geleide troeipen zou vol gens deze laatste berichten reeds de sterkten rond de stad vernield hebben. Krachtige versterkingen van regeringstroepen zouden van Yangtsjow uit oprukken, waar generaal Tsjow Yen, de comman dant der regeringstroepen in Noord-Kiangsoe, onlaiigs een hoofdkwartier heeft gevest-gd. De burgemeester van Tientsin verklaarde Zondagavond in de gemeenteraad, dat de nationalis tische generaal Fitsjo-Ji binnen drie maanden Amerikaanse uit rusting zou ontvangen. Een grote luchtmacht zou worden gecon centreerd in het gebied van Pei- ping en Tienstin en er bestond een mogelijkheid van hulp in de vorm van buitenlandse vrijwilli gers, aldus de burgemeester. Een telefonisch bericht uit Tsjinkiang, hoofdstad van de pro vincie Kiangsoe, te Nanking ont vangen, meldt, dat de door de communisten geleide legers over een „belangrijk kanaal" van de stad Hoeai-jin zijn getrokken. De bezetting van Hoeai-jin zou de troepen der communisten in staat stellen Nanking uit het Noord- Oosten, langs het Keizerskanaal, te benaderen. Onderwijl woedt een zware slag In Noord-Anhwei, waar vier nationalistische legers vechten tegen de troepen, die Nanking uit het Noord-Westen bedreigen. De gemeenteraad van Sjanghai heeft gisteren bepaald, dat alle buitenlandse en Chinese bladen en persbureaux al hun nieuwsmate- riaal, voordat het gepubliceerd wordt, aan de politiecensuur on derwerpen. Krachtens deze order welke afkomstig is van het mi nisterie van binnenlandse zaken, kunnen bij overtreding de vergun ningen worden ingetrokken. Naar gemeld wordt rukken 20.000 man communistische troe pen op naar het Zuiden, waar het strijdgebied bij Kiang Yen. Ook de Regering zendt zware versterkin gen uit Jangstjou, 50 km ten Wes ten van Kiang Yen, naar dit ge bied. Hierbij zouden zij, naar ver houding, op zwakke tegenstand stuiten. Volgens gewoonlijk be trouwbare bronnen zijn drie leger groepen der Regering, die Zuid- waats uit Hsoetsjou oprukten, om singeld door tien communistische kolonnes, ongeveer 112 km ten Noorden van Pengpoe. Volgens deze bronnen zou dit de terug tocht van de communistische troe pen van het strijdtoneel bij Peng poe verklaren. Regeringsberichten melden ver der nog, dat de in Noord-Wes telijke richting van Joetsjeng te rugtrekkende communistische le gers door de Regeringstroepen „voledig uiteen gejaagd" worden. Een van Amerikaanse uitrustin gen voorzien leger wordt overge bracht van Oost-Tsjekiang ter versterking van de verdediging van Sjanghai. Verder wordt ge meld, dat voor het eerst door com munisten geleide troepen in actie zijn gekomen ten Zuid-Westen van de doorgang in de grote muur van Koepiekou, de verbinding tussen Hopei en Jehol. Gevechten bij Tsjangping, ongeveer 30 km ten Noord-Westen van Hopei, zijn eveneens ontbrand. Berichten ma ken melding van een bijna voltooi de versterking van de driehoek PeipingTientsinTongjsa dooi de regeringstroepen. Te Nanking wordt vernomen, dat 27 leden van de wetgevende yoean, die verklaren, dat de door de communisten geleide legers door de Sowjet-Unie worden ge steund, een resolutie zullen indie nen, waarin de regering wordt verzocht zich tot de V.N. te wen den om morele steun. Krachtig optreden van de Britse politie in het Sstem- bureau Staaken. Nader wordt gemeld, dat een van de twee Sovjet-Russische sol daten, die gewapend een stem bureau in Staaken binnendrongen cm de kiezerslijsten op te eisen, nog door de Britse militaire poli tie wordt vastgehouden. De an dere soldaat, die eveneens werd gearresteerd, slaagde er in zich los te rukken en te ontsnappen, ca met zijn wapen, verschillende schoten in de lucht gevuurd te hebben. Na de arrestatie kwam een Sovjet-Russische kapitein met zes gewapende manschappen om de vrtjlating van de gearresteerde soldaat te vragen, die naar zij zei den, „op onwettige wijze werd vastgehouden". De Britse mili taire politie dreigde daarop de gehele patrouille te arresteren, waarop deze zich terugtrok. Nóg later kwamen opnieuw twee Sovjet-Russische militairen, die met Tommyguns gewapend waren. Ook zij werden met ar restaties bedreigd en trokken zich terug. De gearresteerde Sovjet-mili tair werd gisterenochtend nog vastgehouden. Men stelt een on derzoek in naar de opdrachten, die de soldaat heeft gekregen en van wie hij ze heeft ontvangen. De staiking der havenarbeiders aan de Amerikaanse Westkust eindigde gisteren. Er is overeen stemming bereikt tussen de bond van zeelieden en de reders, die de havenarbeiders hebben verze kerd, dat het nieuwe contract geen inbreuk zal maken op het recht der havenarbeiders in klei ne haven? van Alaska werkzaam te zijn. De staking der arbeiders heeft drie maanden geduurd. In het zwaar bewaakte gerechts hof van Acre is gisteren het pro ces begonnen tegen de leider van de groep-Stern, Nathaniel Friea- mann Yellin, en zijn adjudant, Matatiau Sculevitz. Zij worden ervan beschuldigd, dat zij in strijd met de „terroris- tenwet van .1.948" lid zijn van de „Lecy" (strjjders voor de vrijheid van Israël). De officier van justitie verklaarde, dat de moord op Graaf Bemadotte „evenzeer beraamd was als de aanval op Pearl Harbour". De beide verdachten weigerden te antwoorden op de vraag, of zij zich schuldig achten. Zij ver klaarden, dat zij niet gewaar schuwd waren, dat het proces zou beginnen en dat zij hun verdedi gers niet hadden kunnen voorbe reiden. Mahmoed Hefnawy Pasja, voor malig Egyptisch Minister van Landbouw, heeft te New York de waarschuwing geuit, dat, tenzij de zorg voor de Arabische vluch telingen in Palestina onmiddellijk ter hand wordt genomen, het ge vaar bestaat, de ziekten als ty phus en influenza uitbreken en zich over de gehele wereld ver spreiden. „Iets moet worden ge daan, want de toestand is slecht" aldus de ex-minister, die als ver tegenwoordiger van het Midden- Oosten in de F.A.O., de confe rentie te Washington heeft bijge woond. De bemanning van het 109 ton metende „Kota Miena", dat dezer dagen te Sydney arriveerde, ver klaarde een „utopia" te hebben ontdekt, waar men nog niet eens wist, dat er een tweede wereld oorlog was geweest. Het is het eiland Tikoteia, ongeveer 650 km ten Zuid-Oosten van de Salo monseilanden. Dit eiland is vijf km lang en twee km breed. Het wordt bewoond door een negen honderd mensen, die, aldus de zegslieden geen weet hebben van politiek, inflatie, belastingen en „ismes". De vrouwen op dit eiland dragen het haar kort, de mannen laten het lang en... bleken het.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1