Het vierde Kabinet-Spaak in België De Axelse jaarmarkt DE TOESTAND IN BERLIJN DE TOESTAND IN INDONESIË Rede van Dr. Beel te Bondowoso DE POLITIEKE COMMISSIE ZATERDAG 4 DECEMBER 1948. Zondag verkiezingen in Argentinië De terugkeer van de Ministeriële delegatie De Regering koopt klei-aardappelen Elf Britse vissers omgekomen bij IJsland De strijd in Griekenland Dc afscheiding In Eire De Algemene Vergadering der Verenigde Naties Met Kerstmis extra Kaas De Zesdaagse te Washington Gemeenteraadsverkiezingen in West-Berlijn Relletjes te Berlijn Prijzen van het Slachtvee Valse Dollarbiljetten in beslag genomen WEEKS VERWACHTÏN G medegedeeld door het K. N. M. I.'te De Bilt, geldig tot j Zaterdagavond. Tijdelijke opklaringen. Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen en plaatselijk enige regen. Matige, langs de kust nu en danwrij krachtige wind tussen Zuid en West. Weinig verandering van tem peratuur. I rankenng Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres Noordstr. 55-57, Terneuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 49. Aboutx Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks 4e Jaargang No- 980 Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ8,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Dec- Opk. Ond. Opk. Ond- 4 8.29 16.31 12.22 19.35 5 8.31 16.30 12.48 20.50 6 8.32 16 30 13.07 22.04 7 8.33 16.29 13.22 23.17 8 8.34 16.29 13.33 j 9 8.36 16.29 13.44 0.40 10 8.37 16.29 13.54 1.38 11 8.38 16.29 14.04 2.48 12 8.39 16.29 14.16 4.01 13 8 40 16.29 14.31 5.17 14 8.41 16.29 14.51 6.37 Onze Zuidelijke buren die tege lijk onze toekomstige Benelux- paitners zullen zijn, hebben een kabinetscrisis achter de rug, die inmiddels opgelost is en zeer wei nig nieuws heeft opgeleverd. De samenwerking tussen de twee grootste partijen, de Katholieken en de Socialisten, duurt onver minderd voort. De aanleiding van bet aftreden van het derde Minis terie Spaak was het gratiebeleid van de Minister van Justitie Struye ten opzichte van oorlogs misdadigers. De meerderheid van het Parlement meende, dat dit te slap was. Toch zijn er in België 232 doodvonnissen voltrokken, tegenover een aantal van slechts 22 in ons eigen land. Het gehele Ministerie stelde zich achter de heer Struye en Spaak diende zijn ontslag in hij de Prins-Regent, die hem onmid dellijk belastte met de vorming van een nieuwe regering. Na een mislukte poging van Spaak, trachtte de Katholieke Minister van Financiën, Eyskens het beter te doen, maar toch kwam Spaak weer als formateur en als eerste Minister te voorschijn. Natuurlijk, zou men haast zeggen, bleef de portefeuille van Buitenlandse Za ken in zijn beproefde en bekwame handen. Hiermede staat dus weer Beï- gië's grootste staatsman aan het hoofd. Veel .veranderingen zijn er overigens niet tot stand gebracht. De heer Struye kwam niet terug en er werden enkele ministeries afgeschaft, waaronder dat voor de voedselvoorziening Dinsdag j.l. heeft de heer Spaak in Kamer en Senaat zijn rege ringsverklaring afgelegd, waarbij hy er op wees, dat het program ma van de nieuwe regering niet afweek van dat van de oude. Slechts op enkele punten moest er wat aangevuld worden. Zo werd over het buitenlandse beleid niet gesproken evenmin kwamen land bouwvraagstukken aan <je orde. Dit laatste is misschien van Nederlands standpunt bekeken wat jammer, omdat ontze eigen re gering een geheel nieuw land bouwbeleid hoopt te gaar, voeren, getuige de Memorie van Ant woord van Minister Mansholt op het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer op de begroting van Land bouw. Bjj het doorvoeren van de Economische Unie met België en Luxemburg, zal ook op dit punt een eensgezind standpunt dienen te worden ingenomen, zoals op zovele andere gebieden. Verreweg de belangrijkste aan vulling van Spaaks verklaring behandelde de werkloosheid. Want boe vreemd het ook schijnt, er is iets mis met de Belgische econo mie. De Nederlanders, die België bezoeken, en vooral zy, die een vluchtig bezoek brengen, verkeren dikwijls in de veronderstelling, dat er in dit land een vrijwel ideale Zondag zullen in Argentinië verkiezingen worden gehouden voor de verdeling van 158 zetels in de assemblee. De meeste dezer zetels zyn reeds verzekerd voor aanhangers van Peron, aldus Reu ter, daar de versplinterde oppo sitiepartijen vele zetels onomstre den laten. Naar verwacht wordt sullen de verkiezingen tot resul taat hebben, dat de 95 jaar oude Argentijnse grondwet het volgen de jaar herzien zal worden Gis terenavond zou president Peron zijn laatste verkieÜngsrede hou den. Ten gevolge van interne ge schillen zullen de radicalen, de leiders der oppositie, in drie pro vincies geen candidates stellen. De communistische partij is goed georganiseerd doch klein. Zij zul len niet in veel provincies ver tegenwoordigd zijn. De socialisten, nationale demo craten en progressieve democra ten zullen de verkiezing algeheel boycotten, „omdat hun in pers en Tadio de mond gesnoerd is." Volgens de reeds door de pre sident en anderen gedane voor stellen betreffende de hervormin gen, zal de grondwet geheel her schreven worden teneinde de pre sident In staat te stellen herkozen te worden, hetgeen volgens de huidige grondwet niet mogelijk Is. toestand heerst. De winkels en magazijnen liggen immers vol met alle mogelijke heerlijkheden. Textiel, zuidvruchten en luxe artikelen zijn in elke hoeveelheid te koop. Hij, die echter iets ver der kijkt, schrikt onmiddellijk van de hoge prijzen. En hier zit men in het vraagstuk, dat de Belgische economie evenals die van vele an dere landen tegenwoordig be heerst: het prijzen en lonenvraag- stuk. België zit te hoog met zijn prij zen en hier vindt men tevens de oorzaak van de heersende werk loosheid. Terwijl in de omringen de landen nog geen sprake is van di'; g£ote euvel, terwijl men daar op verschillend gebied eerder nog een tekort aan arbeidskrachten kan constateren, lopen er in het land onze Zuiderburen reeds dui zenden zonder werk. Als officieel getal wordt opge geven 105.000, doch dit aantal moet nog worden uitgebreid met vele tienduizenden, die slechts half werk hebben. Het land is betrekkelijk goed door de oorlog heengekomen en heeft veel min der schade geleden dan zyn huren. Door verschillende factoren, zo als de uraniummijnen in de Congo er. de diensten, die de haven van Antwerpen heeft geleverd aan de Geallieerde legers, beschikte men over dollars, waarmede naast vele inkopen in de Verenigde Staten van Amerika tevens .de productie van de eigen industrie kon wor den opgevoerd. De oorzaken dus, die landen als Frankrijk, Enge land en Nederland beletten een snelle wederopbouw tot stand te brengen, waren in België niet of nauwelijks aanwezig. De Belgische industrie is steeds aangewezen op export, en tal van arme landen zouden gaarne de Belgische producten kopen, doch a!s eerste moeilijkheid waren er de deviezentekorten juist van de adspirant-kopers. Als tweede obstakel gelden de te hoge prijzen der Belgische pro ducten. Ook de bevolking zelve kan de grote productie niet op nemen, daar de lonen eigenlijk niet met de hoge prijzen mee zijn gegaan. Hierdoor is er een over productie ontstaan en deze heeft weer- geleid tot werkloosheid. De nieuwe regering van Spaak f.al aan dit vraagstuk de grootste aandacht gaan bêsteden. De Mi nister van Economische Coördi natie, de Socialist De Groote, krijgt als zijn voornaamste taak een oplossing te zoeken. Reeds zijn enkele plannen hekend ge maakt, zoals de strijd tegen de hoge prijzen, pogingen: om de bui tenlandse handel nog meer te be vorderen en hierbij gebruik te maken van de mogelijkheden, die het Marshall-plan biedt en het voeren van een, krachtige bouw- pclitiek, waarbij ook de uitvoering van grote openbare werken zal worden bevorderd. De nieuwe regering heeft een zittingsduur van ten hoogste en kele maanden, daar in de komen de zomer algemene verkiezingen gehouden zullen worden. Tot zo lang zullen ook wel de grote strijdpunten tussen de Katholie ken en de Socialisten blijven rus ten. Hierbij denkt men in de eerste plaats aan de zo netelige Konings kwestie De tweede strijdvraag is de schoolkwestie en heeft de sub sidiëring van het bijzondere on derwijs tot onderwerp. Hier lijkt een oplossing vooral ens Nederlanders veel eenvoudi ger dar. in de puzzle van de terug keer van Koning Leopold. Voor de schoolkwestie heeft de huidige regering een commissie in het leven geroepen, die alle kan ten van de zaak zal bezien en bin nen zes maanden verslag zal moe ten uitbrengen. Vooreerst zullen onze Zuider buren dus weer varen onder het kompas van Spaak, de vader van de Benelux-gedachte, een gedach te die zeer zeker onder zijn be leid met kracht nader zal worden uitgewerkt. Naar men ons van wei-inge lichte zijde in Den Haag te ver staan heeft, mag uit het Donder dag te Batavia uitgegeven com muniqué over het vertrek der Ministers naar Nederland niet worden geconcludeerd, dat dit zou berusten op een dezer dagen door de Nederlandse Regering genomen besluit. Voor het vertrek van de delega tie uit Nederland heeft de Neder landse regering als richtlijn ge geven, dat de delegatie zou terug keren op een door haar zelf ge schikt geacht tijdstip, om In nader overleg met Den Haag te treden. De mogelijkheid is voorts aan wezig, dat enige der deskundigen te Batavia achterblijven om zo nodig de informele besprekingen voort te zetten. Ook bestaat, naar wij vernemen, de kans, dat enige leden van de delegatie uit het parlement voor lopig nog als waarnemers te Ba tavia blijven. Een beslissing hier over is echter nog niet genomen. Overeenkomstig de aankondi ging van Minister Mansholt hij de beihandeling van de landbouw begroting in de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning thans aan het Aan- en Ver koopbureau voor Akkerbouwpro ducten opdracht geigeven een be langrijk kwantum kiei-consump- tie-aardappeien van bepaalde sor tering en uitsluitend van de ras sen Eigenheimer, Bintje en Beve lander binnenikort rechtstreeks van telers aan te kopen in hoe veelheden van minstens 10 ton per teler en per ras. Bij aflevering vóór 1 Maart 1949 geldt een prijs van 6,10 per 100 kg bij levering franco ge bruikelijke laadplaats aan spoor wagon of schip, terwijl voor bij contract te bepalen levering na die datum een hogere prys zal gelden. Elf Britse vissers zijn van uit putting en koude omgekomen, toen zij in een hevige sneeuw storm op hulp wachtten, nadat hun trawler, afkomstig uit Grims by, aan de grond was gelopen in het Patreksfjord. Eén hunner s:oeg over boord. De anderen stierven aan boord van het schip. Zes leden van de bemanning overleefden het ongeluk. Zij ver keerden echter, toen hulp arri veerde, in een toestand van grote uitputting. De overlevenden wor den thans aan de wal verzorgd. Patreksfjord ligt ongeveer 120 mijl ten N.W. van Reykjavik, hij de uiterste Westpunt van het ei.and. Donderdagochtend hebben 800 partisanen een aanval gedaan op het dorpje Lefki, op 3 km van de stad Serres, zo melden Atheense perscorrespondenten in Macedo nië. Het garnizoen van Serres en eenheden uit de buurt hebben onmiddellijk een tegenaanval ge daan, waarhij zij door het rege- ringsluchtwapen werden gesteund. Zij hebben hun tegenstanders om singeld en zware verliezen toege bracht: 200 doden en meer dan 100 gevangenen. De regerings strijdkrachten hebben drie doden en vier gewonden. Tijdens het bombardement zijn twee jachtvliegtuigen, die op el kaar waren gevlogen te pletter gestort waarhij de twee piloten en een navigator om het leven kwamen. Een derde vliegtuig, getroffen door het luchtafweer geschut der partisanen, Is er in geslaagd in de buurt van Serres te landen. Gisterenochtend zijn Dr. Beel, de Kamerleden Van der Goes van Naters, Romme, Tilanus, Meye- rink en Korthals, henevens de heren Hoessein Djajadiningrat, Enthoven, Koets en Kaliamsjah, de plaatsvervangende Wali Nega ra van Oost-Sumatra, per vlieg tuig van Batavia naar Soerabaja vertrokken, vanwaar zij zich per auto naar Bondowoso hebben be geven (een afstand van 200 km). Dr. Beel heeft hier de Wali Ne gara van Oost-Java, Achmad Koe- soemo Negoro in een vergadering van het voorlopige parlement van Oost-Java geïnstalleerd met een redevoering, waarin de hoge ver tegenwoordiger van de Kroon o.a. het volgende zeide: Dr. Beel achtte het voor de voorlopige federale regering uiter mate verheugend, te kunnen con stateren, dat ook in Oost-Java uit de bevolking de drang naar voren is gekomen, om op constructieve wijze actief mede te werken aan de houw van de Verenigde Staten van Indonesië. „Zeer duidelijk is daarbij gebleken, dat ook hier geen sprake is van een van hoven opgelegde daad, doch van een be weging, welke als een natuurlijke bron ls ontsproten en zich van onder op, met niet te stuiten kracht, heeft ontwikkeld". Dr. Beel bracht vervolgens de politieke ontwikkeling in Oost- Java gedurende de laatste maan den in herinnering en zeide, dat de v°rming der Negara Oost-Java niet alleen van ontzaglik belang is voor Oost-Java en het gehele Indonesische volk, „maar ook voor de gehele wereld, welke zo ontredderd uit de tweede wereld oorlog te voorschyo is gekomen, dat een ieder zich moet verheugen Het wetsontwerp op de „repu bliek van Ierland" waarbij de aatste formele hand van Eire et de Britse kroon wordt door- -.sneden, is Donderdagavond een- emmig door de Dail (het parie ent) aanvaard. fce voormalige Minister van Fi- •nciën, Frank Aiken drong aan bevel tot onmiddellijke inleve- ing van alle wapenen in geheim ■>ezit. De politieke commissie der V. N. heeft gisteren haar pogingen op gegeven speciale instructies op te stellen voor de toekomst van Palestina. Op voorstel van de Amerikaan se afgevaardigde besloot de com missie een verzoeningscommissie naar Palestina te zenden zonder een welomlijnd plan voor een Ara- bisch-Jooclse 'overeenkomst, doch met een ruim mandaat om tot overeenstemming te komen. Het plan werd met 42 tegen 2 stem men en 12 onthoudingen aange nomen. Alle tot nu toe gedane voorstellen zijn hiermee vervallen, aldus Reuter. Vooraf had John Hood (Austra lië) voorgesteld een suihcomm's- sie te vormen, die de tekst zou opstellen van instructies aan de verzoeningscommissie. De Sow- jet-Unie en de Ver. Staten ver zetten zich hiertegen. Rusk (V. S.) stelde voor de verzoe ningscommissie minder instruc ties te geven en daartoe in de Britse resolutie de volgende zin snede in te voegen, die naar hij hoopte, voor allen aanvaardbaar zou zijn: „De verzoeningscommis-' sie krijgt de opdracht de betrok ken regeringen en autoriteiten bij te staan, opdat een uiteinde lijke regeling van alle hangende kwesties tussen beide partyen wordt verkregen. Ondanks heftige Britse tegen weer verwierp de comm'ssie met 26 tegen 18 stemmen en 12 ont houdingen het van Graaf Berna- dotte stammende voorstel, de Arabische gedeelten van Pale stina in Transjordanië op te nemen. De algemene vergadering der V. N. hesprak gisteren een voor stel om het bestaan van de „kleine Assemblee" welke nieuwe be voegdheden zou bezitten, met een jaar te verlengen. De Sowjet-Unie veroordeelde de instelling van de „kleine Assem blee" als een „manoeuvre van de nieuwe candidaten voor wereld overheersing", welke ten doel had het principe van eenstemmigheid ouder de grote mogendheden te doen verdwijnen. Jacob Malik (Sovjet-Unie) ver klaarde, dat het voortbestaan van de „kleine Assemblee" onwettig was. Het bestaan van de „kleine Assemblee" ls een Inbreuk op het handvest; zrj is ingesteld om de nlaats in te nemen van de Veilig heidsraad, aldus Malik. Tsjecho-Slowakrje, de Oekraine en Wit-Rusland steunden Malik's aanval op de „kleine Assem blee". Vervolgens sprak de Ameri kaanse afgevaardigde John Fos ter Dulles. Hij verklaarde, dat hij „moe werd de Sovjetbewerin gen, dat de V S. wereldoverheer sing nastreven, aan te horen". „Ik heb de Sovjet-argumenten zo vaak gehoord, dat zij een oude geschiedenis voor mij zijn gewor den" aldus Dulles. over elk volk dat beseft, door de opbouw ener gezonde samen leving te kunnen bijdragen tot het algemene herstel en tot de wereld vrede, waarnaar millioenen reik halzend uitzien". Dr. Beel vervolgde, dat de lei ders en het volk van Oost-Java „zich hebben durven realiseren dat de hulp, welke Nederland in dit grote ontwikkelingsproces van het Indonesische volk kan en wil verlenen, van uitnemend belang cn van groot nut is. Zij hebben ingezien dat het mogelijk is om, zonder ook maar enigszins tekort tc doen aan de gerechtvaardigde nationale verlangens, een brug te slaan tussen verleden en toe komst. Juist door deze brug kan zo onnoemelijk veel meer worden bereikt, zoveel worden bewaard voor vernietiging, verwaarlozing en achteruitgang en kan het volk van Indonesië in de wereldge meenschap der volkeren een waar devolle plaats innemen. Tegelijkertijd hebben de leiders der Negara Djawa Timoer begre pen en aangevoeld, hoe oprecht de bedoelingen van het Nederlandse volk zijn om alles te doen wat in zijn vermogen ligt, om de vor ming van de Verenigde Staten van Indonesië zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden". Na verklaard te hebben, dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de Nederlandse Regering is. dat de regelingen voor het bewind van Indonesië In over gangstijd vóór 1 Januari a-s. in werking zullen treden, vervolg de Dr. Beel: Helaas zal dan nog niet kunnen worden gesproken van een vol tooid bolwerk... doch het zal een gevoel van bevrediging kunnen zijn, wanneer de overkapping boven de gevormde deelstaten en daerahs -dan gereed is om de zware en moeilijke taak te be ginnen. Dit zal dan aan het volk van Indonesië en zijn regeerders wel duidelijk worden: dat er niet veel tijd zal zijn om het bouw werk in zalige rust te beschou wen, doch dat van iedereen, van de knapste architect af tot aan de kleinste arbeiderJtoe, het uiter ste zal worden gevergd om het werk te voltooien en tevens, om het te behoeden voor vernietiging door stormen en bandjirs". Tot zover de rede van Dr. Beel. In een telegram van Reuter wordt nog gezegd: Waarnemers te Batavia zeiden, dat de verklaring van Dr. Beel, na het (Donderdag genomen be sluit van de Nederlandse rege ring, dat de Nederlandse kabi netsdelegatie Zondag naar Neder land zal terugkeren, zonder her vatting van de Informele bespre kingen met de republiek, van zeer grote betekenis is. Deze waar nemers zijn van mening, dat de Nederlandse regering nu wellicht zal voortgaan met haar reeds vroeger opgestelde plan om vóór 1 Januari a.s. de interim-regering in te stellen. In verhand met de goede melk- gift van' het vee en de daaruit oortvloeiende ruimere kaaspro ductie in de afgelopen periode zal het mogelijk zijn aan alle leeftijds- groenen 100 gram kaas extra ter beschikking te stellen, waarvoor in de bonnenlijst van 16 Decem ber een extra bon wordt opgeno men. Desgewenst kan men op deze bon 125 gram korstloze kaas be trekken. Daar de organisator van de Zesdaagse te Washington in ge breke is gebleven aangaande de beloofde uitbetaling hebben 12 Europese renners de haan ver laten. Een der renners, de Lu xemburger Kilian, die als woord voerder van de stakende groep optrad, deelde mede, dat zij al len zo spoedig mogelijk naar hu:s zouden terugkeren. Het zijn, be halve Kilian, de Italianen: Geor- getti,' Rigóni en Bergomi, de Fransen: le Nizerhy, Goujon, M;g- nat en Guiller, de Deen Kozlauch, de Belg Saen en de Nederlanders Van Beek en Voor en. Slechts 5 koppels zijn nog in de baan Na 64 uur lagen de Neder landers Van 'Gent—Remkes met 246 punten op de eerste plaats. BUITEN GEBRUIK GESTELDE POSTZEGELS. De Directeur-Generaal der P.T. en T. brengt in herinnering, dat de navolgende postzegels met in gang van 1 Januari 1949 huiten gebruik worden gesteld en voor de frankering waardeloos worden: a. De zomerpostzegels, uitgegeven in 1947frankeerwaarden 2, ,4 7%, 10 en 20 cent; b de welda digheidspostzegels (kinderzegels), uitgegeven in 1947; frankeerwaar den 2, 4, 7%, 10 en 20 cent. Volgens een nog niet uit andere bron bevestigd bericht van het onder Amerikaanse licentie ver schijnend blad „Tagesspiegel" hebben Luitenant-Generaal Toe- kenantsjenko, de Sovjet-Russische stafchef, en Semeonof, de Sovjet- Russische politieke adviseur, op een bijeenkomst in het hoofd kwartier fe Karlshorst de leiders van de socialistische eenheidspar tij meegedeeld, dat. de Sovjet- Russische bezettingstroepen Ber lijn misschien voor het eind van dit jaar reeds ontruimd zullen hebben. De politieke leiders kre gen de opdracht stappen te doen om alle sleutelposities in de stad te veroveren, voordat de Sovjet troepen vertrekken. Volgens dit blad zal de eerste maatregel van de nieuwgevormde Oostelijke magistraat zijn, een „democratische zuiveringswet" aan te nemen, waarbij de Weste lijke partijen worden verboden, het verbod van de onder Weste lijke licentie veschijnende bladen in de Sovjet-sector wordt ver scherpt en uitgebreide confiscatie van bezittingen wordt bevolen. Het stadsbestuur van West- Berlijn heeft hij monde van zijn voorzitter Dr. Otto Sulïr opnieuw verzekerd, dat het vastbesloten is „stand te houden". De gemeenteraad van West- Berlijn heeft met algemene stem men besloten de plaatsvervangen de burgemeester Heinrich Acker uit zyn functie te ontzetten. Zes leden van het Britse Par lement zijn gisteren in verband met de verkiezingen voor de Ber- lijnse gemeenteraad, welke Zon dag a.s. in de Westelijke secto ren zullen worden gehouden, per vliegtuig naar Berlijn vertrokken. De leider van de groep welke uit vier leden van de socialisti sche en twee van de conservatieve partij bestaat H. W. Wallace, verklaarde dat de zes Britse par lementsleden er op wilden toezien dat de verkiezingen op even eer lijke wijze zouden worden gehou den als in Engeland en dat er geen sprake zou zijn van intimi datie. Voor de leden van de gehele politie-macht in de Westelijke sectoren van Berlyn zal Zondag a.S. de „nood-toestand nr. 1" van kracht zijn. Dit werd gisteren door het hoofdkwartier van de West-Duitse politie beikend ge maakt. Naar schatting zullen 10.000 politiemannen en 80 met radio uitgeruste politie-auto's dienst doen, teneinde elke poging om een ordelijk verloop van de gemeenteraadsverkiezingen te be letten, te verijdelen. Leden van de S.E.D. hebben gepoogd een verkiezingsvergade ring in de Britse sector van de sociaal-democratische partij te verstoren. De politie trad o.p en verrichtte verscheidene arresta ties. Op een vergadering in de Amerikaanse sector geraakten leden van de liberaal-democrati sche partij in gevecht met tegen standers. Hans Jendretzki, voorzitter van de S.E.D. te Berlijn, heeft op een massavergadering verklaard, dat er geen verkiezingen in de staxi konden worden gehouden, zolang de drie Westelijke geallieerden niet uit de stad verdwenen waren. In het Voedselvoorzieningsblad van 4 December 1948 zijn overna meprijzen voor slachtvee, t.w. run deren, graskalveren en nuchtere kalveren opgenomen, welke geo rende de periode van 19 Decem ber 1948 tot en met 7 Mei 1949 zullen gelden. Deze prijzen zijn voor de runderen van klasse AA. A, B en C hoger dan die, welke in de overeengekomen perioden u-n dit jaar golden, oor de CC en I klasse lager. TXci de verhoging van deze prii- zen voor runderen van de beste Kwaliteitsklasse beoogt het Be drijfschap de aanvoer van dit vee te stimuleren. Voor graskalveren en nuchtere kalveren zullen in ge noemd tijdvak dezelfde overname prijzen als tot nu toe gelden. De verhoogde overnameprijzen hebben geen invloed op de consu mentenprijs van rundvlees. De markten, in Axel gehouden, worden van oudsher onderscheiden in twee soorten, n.l.: le. De gewone Zaterdagse markt en 2e. de andere markten. Wanneer Karei V, op 23 Janu ari 1532, de stadsrechten beves tigt, vermeldt hij (oud Archief vau Axel A 1), dat Ferdinand van Portugal, Graaf van Vlaanderen, en zyn gemalin Johanna van Kon- stantinopel aan Axel hebben toe gestaan de vrijheden en rechten der stad, zoals Hulst en Gent be-, zaten, welke rechten en privile giën door Philips de Schone in 1389 bevestigd werden, en dat deze in Juli 1399 aan de stedelijke regering van Axel voor altijd toe gestaan had, altijd te houden op Zaterdag een markt van heesten en andere koopwaren, zoals zij voordien altijd ge ho ui en hadden. Verder werd haa~ toegestaan 2 vrijmarkten per jaar te houden, n.l. de eerste dagen van Augustus en van October. Zeker is het, dat de Zaterdag - markten langzamerhand graan markten zijn geworden, waarop de bewoners van Axel en Axeler ambacht hun granen kwamen ver kopen. De Vrijmarkten zijn het be gin geworden van de veemarkten, hoewel zij oorspronkelijk markten waren, waarop ook vreemdelingen konden komen kopen en verkopen en allerlei slag van lieden, als kwakzalvers, potsenmakers, speel lui, enz., wat zochten te ver dienen. Het recht om de markten in het algemeen en de Vrijmarkten in het bijzonder, uit te schrijven was dus een recht van het Gemeente bestuur van Axel, die dit privile gie van de Graaf had ontvangen. Gaan we nu de nieuwe geschie denis na, dan zien we in de notulen van de gemeenteraad van Axel, van Dinsdag 1 October 1889, dat, oj» voorstel van B en W., zonder hoofdelijke stemming besloten wordt op 29 October van dat jaar een veemarkt te •houden en pre- m'ën uit te loven, zoals in 1888 en vorige jaren. Zo gescljiedde ook in 1890. Ook is er in het archief een lijst aanwez-'g van de te houden vee markten. Daarop staat vermeld: Op de Maandag of Zaterdag voor de 2e Donderdag der maand Janu ari van ieder iaar te houden Paar denmarkt (Raadsbesluit d.d. 4 December 1906). Op de 2e Maandag in April te houden Veemarkt (Raadsbesluit 14 Juli 1908). Op de Donderdag of Zaterdag voor de 2e Maandag van Mei te houden Paardenmarkt (Raadsbe sluit d.d. 5 Maart 1907). Op de le Maandag in September te houden Veemarkt (Raadsbe sluit 14 Juli 1908). Op de laatste Maandag in Novem ber te houden Veemarkt (Raads besluit 16 April 1908). Ook wordt er een Jaarmarkt ge noemd op de 2e Pinksterdag en ein digende Donderdags des avonds to 12 uur (Provinciaal blad No. llz 1889). (Met dit laatste zal wel de kermis bedoeld zijn. Misschien werd dan des Maandags wel de Paardenmarkt gehouden.) Werd de Veemarkt dus altijd ge houden (oorlogsjaren en dergelij ke misschien uitgezonderd), welke uitgeschreven werden door het Ge meentebestuur, die dan, ook pre- miën toekende en de markt door plakbrieven liet bekend maken, in 1932 kwam hierin verandering. Dat de markt een kwijnend be staan yoerde, was zó bekend dat Mr. P. Dieleman in een rede er over sprak, dat de markt toch riet mocht verdwijnen. In de Raadsvergadering van 22 Mei 1932 wordt door de Raad het besluit genomen de yeemarkt niet meer te houden. We lezen in een adres aan Ged. Staten De Raad dergemeente Axel. gezien het voorstel van B. en W' De Centrale Recherche te Den Haag houdt zich reeds, geruime tijd bezig met het oprollen van een bende, die zich schuldig maakt aan het verhandelen van valse Amerikaanse dollarbiljetten. Verschillende varensgezellen kochten deze biljetten als echt en onvervalst, en gingen daarmede naar Amerika om sigaretten enz. te kopen. Wanneer zij bedoelde biljetten in Amerika wilden uit geven, kwam men tot de ontdek king dat deze vals waren en het gebeurde wel dat zij door de po litie aldaar werden aangehouden. Aanvankelijk werd het politie onderzoek zeer bemoeilijkt door dat de gedupeerden geen aangif te durfden te doen. aangezien zij vreesden in moeilijkheden te ge raken. Toen de politie desondanks toch enige gegevens ontvingen, kon zij in samenwerking met ambtenaren van de criminele voorlichtingsdienst (falsificaties) van het Departement van Ju stitie spoedig de hand leggen op, de 44-jarige G. J. K„ een der voornaamste personen in deze affaire. Bedoelde G. J. K. werd in een café-restaurant in het Bezuiden- houtkwartier op heterdaad be trapt toen hij een partij valse dol larbiljetten aan de man wilde brengen. Bij zijn aanhouding werden 50 valse biljetten van 20 dollar in zijn bezit gevonden, die in beslag werden genomen. K. werd onge sloten in het huis van bewaring. In de daarop volgende dagen wer den nog aangehouden de 31-jarige J C. V., die een goede bekende van de politie is en al ongeveer 7 jaar in de gevangenis heeft door gebracht, de 32-jarige F. H. E.. die ook meermalen met de politie en de justitie in aanraking is ge weest, de 19-jartge A. P. K., een zwarthandelaar, en de 45-jarige F. P. M. Voorts de 31-jarige I C. D„ die reeds voor een ander delict in het huis van bewaring was op gesloten. Van voormelde personen die allen te Den Haag wonen, be vindt zich thans nog een vijftal in het huis van bewaring. Enige inzake het afschaffen van de l Jaarmarkt, welke gehouden wordt duizenden vaisë 10, 20 en 50 dol- op de laatste Maandag in Novem- iarbiljetten werden door de poli- ber. overwegende, dat jaarlijks de aanvoer van paarden, koeien en ander klein vee steeds geringer wordt en de belangstelling van het publiek tot het bywonen van de jaarmarkt belangrijk ver- ïlauwt, overwegende, dat het nut van deze jaarmarkt «het opweeg! tegen de kosten 1 hieraan ver bonden, besluit: met ingang van 1933 de jaar markt (welke gehouden wordt op de laatste Maandag in November, ingesteld hij Raadsbesluit van 16 April 1908, goedgekeurd door Ged. Staten van Zeeland, besluit 15 Mei 1908) geheel af te schaf fen. In 1933 werd door de Slagers- bond, in samenwerking met de drie landbouwersorganisaties (Z.L.M., C.B.T.B. en de R. K Boerenbond) weer een jaarmarkt geïnstalleerd. Ook in 1934 werd door deze corporaties besloten (Ax. Crt. 28 Aug. 1934), de jaarmarkt te hou den op 27 November. Zo werd ook jaarmarkt gehou den op 3 December 1935 en op 1 December 1936. Sedert las ik er niet meer over. Zeker door oor logsdreiging ging men er sedert 1938 niet meer toe over de jaar markt te houden. Waar andere gemeenten gaarne tie in beslag genomen. Het staat nog niet vast of deze zaak verband houdt met de door de Deense politie ontmaskerde valse-muntersbende. Het onder zoek wordt nog voortgezet. een markt stellen, heeft het Ge meentebestuur van Axel om de- wille van enkele kosten van haar recht, haar in 1399 gegeven, af stand gedaan. Het ware te wensen, dat weer een flinke jaarmarkt kon Inge steld worden en dan liefst als voortzetting in de lijn van het privilegie, aan de Gemeente eewen geleden gegeven. Thans is dan het woord aan onze landbouwers, slagers en vee handelaren Toont hiervoor uw belangstelling en helpt mee deze jaarmarkt, die op 9 December 1948 zal gehouden worden, te doen slagen, door inzenden van paarden en vee. Ook de nering doenden vragen wij: Draagt ook een steentje hij, want voor deze zaak is geld nodig. Daarom helpt allen mee, dan zal deze jaarmarkt waarvoor onze voorgeslachten zo veel gedaan hebben, zeker slagen cn weer in ere hersteld worden. Nogmaals, wij rekenen op uw al ler medewerking. Iz. DE FEUTER Wz. Axel, Dec. 1948. Secr.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1