de politieke commissie nyv UDfïïP 1PFÏF1I7 DE TOESTAND SM BERLIJN M Fa Kimt fV Mm Fa Fa ff ff SSï-SSWï Van hef strijdtoneel in China De Algemene Vergadering der Verenigde Naties VRIJDAG 3 DECEMBER 1948 Ook de brandweer gesplitst De toestand in Griekenland De dienstplicht in Engeland Het Noord-Atlantisch pact Duits parlement over vorming van een Duits leger Dc Industrieën van het Ruhrgebsed Nederlandse delegatie pleegt overleg te Batavia Nederlandse Ministers en de heer Neher Zondag raar Nederland Chinese regering wil Nanking niet verlaten der Verenigde Naties rnui£onng oQ Abonnement: Terneazen mmZ&r mk:m jSBBs? V W Rubriek kl. adverteattes: 5 regels 60 cent"; iedere 4e Jaargang Na. Verwrhtjnt davelUkM Drukkerij N.V. Firma P. I. van de Smid» Terneuzen Abonnementsprijs ƒ8,25 per kwartaal- WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Geleidelijk zachter. Zwakke tot matige, in de kust streken tijdelijk vrij krachtige wind tussen Z.O. en Z.W. Over het algemeen meer bewolking dan gister. Aanvankelijk droog weer, maar later in het W. van het land enige regen. De Nederlandse afgevaardigde, Prof. Snoeck Hurgronje, heeft gisterenmorgen In de zitting /an de politieke commissie der Ver enigde Naties verklaard, dat hij het Britse voorstel over Palestina zou steunen. Hij verklaarde, dat de Nederlandse delegatie het ge heel eens was met de in de reso lutie aangegeven doeleinden. De Nederlandse delegatie heeft met grote belangstelling kennis geno men van de nieuwe, in de resolu tie ingelaste paragraaf, waarin de verzoenings-commissie wordt ongedragen dusdanige regelingen met de betrokken regeringen te treffen, dat hierdoor de economi sche ontwikkeling van het gebied wordt vergemakkelijkt. In een eerder over het Palestina- vraagstuk afgelegde verklaring had Professor Snouck Hurgronje er reeds zyn leedwezen over te kennen gegeven, dat het, als go- volg van de omstandigheden, niet mogelijk was een economische eenheid in Palestina tot stand te brengen en dat geen oplossing mogelijk was zonder economische samenwerking der partijen. De Nederlandse afgevaardigde gaf verder een uiteenzetting van de motieven, welke ertoe geleid heb ben dat de Nederlandse delegatie zich b\j het in stemming brengen van de 5 nieuwe, d°or de Austra lische delegatie op de resolutie ingediende amendementen waarin het feit van de vestiging van een Joods gezag binnen de grenzen van het gebied, dat door de Verenigde Naties aan Israel werd toegewezen, wordt vastge steld van stemming heeft ont houden of heeft toegestemd. De bedoelde vijf amendementen wer den tijdens de in dc Woensdag nacht gehouden zitting van de politieke commissie verworpen,. Snouck Hurgronje zeide dat Nederland vooral de nadruk wilde leggen op de resolutie, welke is gebaseerd op het oorspronkelijke verdelingsplan. Warneer men rekening hield met de gebeurte nissen in Palestina in het afgelo pen jaar, scheen het echter on vermijdelijk zowel met de recente ontwikkelingen, als met de aan bevelingen van de bemiddelaar, rekening te houden. Daarom kon Nederland de Australische amen dementen niet steunen. De Ne derlandse delegatie is van mening dat In de herziene Britse resolutie het best werd tegemoet gekomen aan de verschillende naar voren gebrachte wensen. De Nederlandse afgevaardigde zeide verder nog dat de verzoe ningscommissie uit niet meer dan drie leden zou moeten bestaan en dat hij er de voorkeur aan gaf landen als leden van deze com missie te zien, boven afzonderlijke personen. De Commissie naim met 25 tegen 16 stemmen bij 11 onthou dingen het artikel van de Britse resolutie aan, dat voorziet in de samenstelling van de commissie. Tijdens een op 28 November via radio-Athene afgelegde ver klaring heeft generaal Van Fleet, hoofd van de Amerikaanse mili taire missie zijn optimisme be tuigd over de militaire toestand in Griekenland. De generaal ver klaarde o.m., dat sedert 1947 27.000 partisanen huiten gevecht zijn gesteld en sprak als zijn overtuiging uit, dat in 1949 de eindzege zal worden behaald. In "antwoord op de verklarin gen van de Amerikaanse generaal schrijft generaal Alexander Me- renditis, gewezen minister van oorlog, in het liberale blad „L:ma", dat-het hem spijt de op timistische opvattingen van gene raal Van Fleet niet te kunnen delen. Volgens de Griekse gene raal is de militaire toestand ern stiger dan in 1947, daar het ef fectief van het leger niet meer voldoende groot zou zijn om het hoofd te bieden aan de partisa nen. „Overal in Griekenland, doch vooral in de Peloponnesus steken de partisanen de kop op, zonder dat de algemene staf er enkele duizenden manschappen heen kan zenden, d e voldoende zouden zijn om de orde te herstellen. Gene raal Merenditls oefent vervolgens openlijk critiek op de door gene raal Van Fleet gegeven verkla ring, dat de taak van zijn missie van zuiver adviserende aard is, „terwijl niemand onwetend is om trent de onophoudelijke bemoeiin gen van deze „adviseur'' in de organisatie, de tactiek en de over plaatsingen." de Chinese crisis. Door de dienst tijd tot 18 maanden te verlengen zal de regering meer dienstplich tigen overzee kunnen brengen. Alexander verklaarde vervol gens, dat de lichtingen 1949, 1950 en 1951 resp 165.000, 200.000 en 215.000 man zuilen opleveren. „De conservatieve partij ver leent aan de regering haar volle dige steun wat betreft een dienst tijd van 18 maanden", zo ver klaarde Churchill die na de Minis ter het woord kreeg. Churchill verklaarde ecjiter, in tegenstelling met Alexander, niet van oordeel te zijn dat er een wijziging was gekomen in de in ternationale toestand. Churchill verklaarde, dat de regering „zeer onvoorzichtig is geweest met de voorraden oorlogsmaterieel te li quideren, voordat men hetere wa pens had om ze te vervangen". Een voorstel van „Labour-rebel- len" tot verwerping van het ont werp tot yerierging van de dienst tijd werd verworpen met 838 tegen 51 stemmen. De liberalen stemden voor dit voorstel van de „Labour-rebellen" onder de moti vering, dat conscriptie niet de beste methode zou zijn voor uit breiding van de strijdkrachten. Het wetsontwerp van de rege ling werd aanvaard. Woensdag werd vernomen, dat de algemene vergadering der V. N„ die thans ver achter is op haar program, misschien gedwon gen zal zijn tot na Kerstmis in Parijs te blijven. Men verwacht, dat heden een bijeenkomst zal worden gehouden van de commissie van orde, welke een besluit hieromtrent zal r.emen. Belangrijke kwesties, die nog op de agenda staan en waarschijn lijk niet vóór 11 December zullen kunnen worden afgehandeld, zijn de volgende: De toekomst van de Italiaanse koloniën, het Ko reaanse probleem, de behandeling der Indiërs in Zuid-Afrika en de betrekkingen der leden van de V. N. met Spanje. Misschien zal de Palestijnse kwestie eveneens behoren tot de onafgewerkte zaken. De vereisten voor het lidmaat schap der V.N. besprekend, zeide Jessup, dat Israël getoond had volkomen in staat te zijn 'n eigen onafhankelijke buitenlandse poli tiek te voeren. De Britse afge vaardigde Cadogan zeide, dat hij de aanvraag van Israël „prema tuur en twijfelachtig" achtte. De uiteindelijke vorm 'van de staat Israël was nog niet hekend. ter wijl het nog steeds ln vijandelijk heden gewikkeld was en nog moest bewijzen, dat het de recente resolutie van de raad betreffende het bestand en de wapenstilstand naleefde. Hij zag niet in, waarom er thans zo'n haast moest zijn in het geval van Israël, als men bedacht, dat van ouds gevestigde regerin gen reeds twee of drie jaar van 't lidmaatschap uitgesloten waren. Cadogan maakte bekend, dat wan neer de aangelegenheid naar de commissie voor lidmaatschap zou Ook de Berlijnse brandweer is thans gesplitst, daar de Sovjet- Russische autoriteiten Willi En- geibert, die lid is van, de socialis tische eenheidspartij, tot hoofd van de brandweer in de Sovjet sector van Berlijn hebben be noemd. Engelbert heeft de 12 brand weerposten, die onder zjjn controle staan, opgedragen geen gevolg te geven aan brandmeldingen uit de Westelijke sectoren. De Westelijke gemeenteraad heeft gisterenochtend opheldering verzocht over de positie van het hoofd van de Berlijnse brandweer, Karei Feierabend, die eveneens lid van de socialistische eenheids- party Is. Op 21 November is Feierabend op last van de Franse autoriteiten 24 uur ln hechtenis gehouden, daar hij geweigerd had bevelen van het stadsbestuur op te volgen. Luchtbrug functionneert bijna normaal. Nu gisteren de luchtbrug na zeven dagen mist bijna normaal functionneert, heeft men gisteren- worden verwezen, Engeland zou voorstellen het verzoek van Israël voorlopig terzijde te leggen. I Faris el Choery (Syrië) ver- 1 baasde zich er over, dat de V.S. voor toelating van Israël pleitten. „Willen zij soms op deze manier de Joden belonen voor de moord op de bemiddelaar?", vroeg hij zich af. De toelating van de Joden zou de vrede niet bevorderen, doch verstoren. Zeven Arabische landen en millioenen Mohamme danen in andere landen als de Sowjet-Unie en de Franse bezit tingen zouden hevig verontwaar digd zijn indien de toelating van Israël zou worden toegestaan. De Fransman Parodl zeide, dat het beter was om te wachten tot de politieke commissie de Pale stijnse kwestie had afgehandeld en de reacties van de Israëlische regering op het besluit van de commissie bekend waren. Hij gaf er de voorkeur aan de aangelegen heid later ln de lidmaatschaps- commissie te behandelen. De Vei ligheidsraad verwees daarna de aanvraag van Isaraël naar de lid maatschapscommissie en ging uit een. Vier van elke vijf afgevaardig den ter algemene vergadering van de Verenigde Naties zijn er naar vernomen wordt voor om dc zitting op 11 December a.s. te beëindigen on de nog niet afgehandelde aangelegenheden te doen behandelen tijdens de zitting van de Assemblee, welke in het volgende jaar te Lake Succes zal plaats hebben. Door de Britse delegatie was een voorstel ingediend om de Assemblee te doen voortduren totdat alle agenda-punten zijn af gehandeld, zelfs wanneer dit zou betekenen, dat de zitting tot Kerstmis zou moeten duren; een niet-officiële stemming, welke on der de afgevaardigden over dit voorstel werd gehouden, toonde aan, dat slechts ongeveer 10 op elke 58 afgevaardigden voor dit voorstel zijn. Men verwacht, dat de commis sie van orde van de Assemblee heden bijeen zal komen, teneinde een uiteindelijke beslissing om trent de datum van sluiting der zitting te nemen. Naar op het Canadese ministe rie van Buitenlandse Zaken ver nomen wordt, zullen de onderhan delingen over een Noord-Atlan tisch veiligheidspact komende v/eek te Washington worden her vat. De ambassadeurs zullen de drie ontwerpen, respectievelijk van de landen der West-Europese Unie, de Verenigde Staten en Ca nada, bespreken. De Canadese Minister van Na tionale Verdediging Brooke Clax- ton, verklaarde gisteren, dat de Canadese regering geen dienst plicht in vredestijd overweegt in te voeren. ochtend bekend gemaakt, dat West-Berlijn nog evengrote voor raden voedsel en steenkool heeft als in 30 dagen kon worden aan gevoerd. Men verwacht het aantal vlieg tuigen, dat aan de operatie deel neemt in de loop van gisteren te verhogen. De Sovjets, die ook gebruik maken van de verbeterde vliegcondities, hebben het Ber lijnse centrum voor veiligheid in de lucht meegedeeld, aat Yaks en PO 2's gisteren van zes luehtbases in en om de luchtcorridors plaat selijke vliegoefeningen zouden houden. Voor het eerst na de oorlog is door een officiële Duitse instantie de kwestie besproken van de op richting van een Duitse gewapen de macht om West-Europa te hel pen verdedigen. Deze discussie had plaaats in het parlement van Noord-Wuerttetmiberg-Baden. De kwestie werd ter sprake gebracht door de communisten, die er bezwaar tegen maakten, oat Dr. Rudolf Vogel van het „Duitse bureau voor vredesvraag stukken" te Stuttgart in een opengekomen plaats in de Bizo- nale raad als vertegenwoordiger \an Wuerttemberg zou worden benoemd. Volgens" hen komt Dr. Vogel hier niet voor in aanmer king op grond van een „tot oorlog ophitsend" artikel van zijn hand, waarin hij pleit voor Duitse deel neming aan een „leger van het Atlantisch verdrag". Dr. Fritz Eberhard, hoofd van het vredes bureau, verdedigde het artikel van Dr. Vogel met uitzondering van de passage, waarin Dr. Vogel de militaire verdediging van het Westen „ideaal" noemt, en zeide, dat het een harde en bittere plicht is, die de Duitsers niet ein deloos te hunnen behoeve anderen kunnen laten vervullen. De zitinv nam een ontstuimig karakter aan, nadat de liberalen socialisten en communisten er voor hadden gestemd, de verkie zing uit te stellen. Nadat de zit ting na een bijeenkomst van de fractieleiders was hervat, werd Dr. Vogel bij geheime stemming met 32 stemmen vóór en 36 blanco gekozen. Minder dan de helft der leden was aanwezig. Groot-Brittannië heeft zioh op technische gronden verzet tegen de Franse voorstellen inzake con trole op de industrieën van het Ruhrgebiea, welke tot op ver schillende hoogte door de Benelux - afgevaardigden werden, onder steund op een plenaire bijeen komst van de zésmogendheden- conferentie over het Rubrgebied te Londen. De Amerikaanse de legatie heeft nog niet volledig haar standpunt bekend gemaakt. De Franse voorstellen zijn niet identiek met de inhoud van het memorandum dat door de Franse regering bij de Britse en Ameri kaanse regering is ingediend, elf dagen geleden, doch -ouden in het algemeen wel dezelfde lyn volgen. De drie hoofddoelen van de voor stellen zouden zijn: 1. Voorkoming van vorming van buitensporige economische machtsconcentratie. 2. Voorkoming van herverkrij- ging door nazi's van de controle, in welke vorm dan ook. 3. Waarborging van voldoende controle over productie en uitrus ting om te voorkomen, dat er ge vaar vooi; de Europese veiligheid door ontstaat. De Britse afgevaardigde, Roger Stevens, verklaarde, dat Groot- Brittannië het ten volle eens was met de twee eerste doelen, doch niet met de voorgestelde tech nische methodes. Wat het derde doel betreft: Groot-Brittannië is van mening, dat de kwestie van controle deel uitmaakt van een algemeen veiligheidsprobleem waarover overlegd moet worden met de op te richten militaire veiligheidsraad, aldus zeide Ste vens. De uit Djokja teruggekeerde Ministers hebben Woensdag en gisteren besprekingen gevoerd met de Kamerleden-waarnemers en de hoge vertegenwoordiger van de Kroon. Gisterenochtend te 11.00 uur hadden de Ministers een ontmoeting met de contactcom missie van het bijzonder federaal overleg, welke commissie stond onder voorzitterschau van Sultan Hamid van Pontianak. Gisterenochtend 12 00 uur had er een onderhoud plaats met de leden van de voorlopige federale regering ten paleize van de hoge vertegenwoordiger. Het vertrek van deze laatste en van de Nederlandse parle mentsleden naar Bonodowso waar ln hun tegenwoordigheid het voor lopige parlement zal worden ge ïnstalleerd is uitgesteld tot heden ochtend. Van officiële zijde i» bekend gemaakt, dat in overeenstemming met het desbetreffende besluit van de Nederlandse Regering, de Ministers Sassen en Stikker en de heer Neher Zondag naar Neder land terugkeren om verslag te toen van hun besprekingen in Batavia en Kalioerang. De Britse Minister van Lands verdediging, Alexander, heeft in het Lagerhuis het debat over de verlenging van de dienstplicht van 12 tot 16 maanden geopend met de verklaring, dat het aantal dienstnemingen ln het beroeps leger sinds het einde van de oor log buitengewoon hoog" is ge weest. Van Mei 1945 tot einde October 1948 zyn 246.775 vrijwil ligers genoteerd. Er dient thans gerekend te worden, aldus be toogde de Minister, met even tuele nieuwe militaire verplich tingen, gezien de gebeurtenissen op Malakka en het verloop van De regering van Costa Rica heeft besloten het leger af te schaffen en de kazernes tot mu sea te maken, aldus meldt je ra dio-omroep van de New-York Times. Van Chinese regeringszijde wordt melding gemaakt van he vige aanvallen op communistische troepen tussen Soehsien en Peng- poe, het voornaamste strijdtoneel ten Noorden van Nanking. De communistische legers zouden in het gebied van Soehsien ingesloten zijn tussen de verdedigers van Nanking en regeringsstrijdkrach ten, die uit Soetsjou 'naar het Zuiden doorstoten. De communis ten ten Zuiden van de grote muur zouden de druk in de richting van Peipins vergroten. Naar ver luidt, gebruikt de communistische Generaal Nieh Jong Tsieng 60.000 man, met inbegrip van Morrroolse cavalerie, een, aanval ot> Kalgan, 160 km ten Noord-Westen van Peiping de toegangspoort tot Noord-China vanuit Mandsjoerije. Berichten uit Sjanghai maken melding van ontruiming van de Koepelkow-pas, in de grote muur, 90 km ten Noord-Oosten van Pei ping, door regeringstroepen. I In een uitzending van de Chi nese communistische radio, die te I San Francisco is opgevangen, wordt de verovering van Soetsjou, 330 km ten Noorden van Nanking gemeld. Regeringsstrijdkrachten begonnen de stad in het begin van deze week te ontruimen. Drie v/eken lang is Soetsjou het brand punt geweest van de slag om centraal-China. In de afgelopen dagen hebben regeringstroepen zich naar het Zuiden teruggetrok ken in de richting van Penirpoe, 160 km ten Noorden van Nanking. De Chinese regering heeft gis teren buitenlandse diplomaten te Narking medegedeeld, dat zii niet voornemens was weg te trekken, doch wel leden van buitenlandse diplomatieke missies wilde hel pen, indien zij wensten te ver trekken. De Deken van het corps diplomatiqué, de Franse ambas sadeur Meyrier, verklaarde ech ter. dat de hoofden van de buiten landse missies besloten hadden in, Nanking te blijven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1