De besprekingen der West. Gouverneurs Sjarifoeddin gevangen genomen Verklaring van Dr. Friedensburg De Britse versoberingspolitiek De Communistische opmars in China Onregelmatigheden in Engeland Ds Belgische Regeringsverklaring DONDERDAG 2 DECEMBER 1948 De toestand in Marseille De staking aan de Amerikaanse Westkust Resolutie van Bramuglia Verklaring van Adenauer Nederlandse emigranten naar Australië De toestand van Sophoelis De graadevering in Duitsland De burgerverdediglng in Noorwegen Havenarbeiders nog niet aan het werk stuurt da plannen der andere Marshall-landen in de war De «strijd in Griekenland De Belgische prijzen De toestand in Berlijn Chinese Regering wordt naar Kanton overgebracht Proclpmatie van Chaibaud aan het Venezolaanse volk Frankering bij Abonnement teuzei» VVKEKSVEBW ACHTING medegedeeld door het K. N. M.I. te De Bilt, geldig tot, Ooitd e rd aga vond Weinig bewolking. Bwakke tot matige wind tus sen Zuid-Oost en Zuid. Wei mig bewolking, 's Ochtends op vele plaatsen eerst nog lichte vorst en hier en daar nevel #f mist. Later temperaturen overal' oplopend tot boven het vriespunt. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Terneuzen Tel. 2510 - Na 6 uur^073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 19. DE VRIJE Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw» - Verschynt dageiyks 4e Jaargang No. 978 Drukkerij N.V. Firma P- J- van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per nun 10 ct.minimum per advertentie f 1.50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Ruhriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3.25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Dec. 2 8.27 16.32 10 48 17.21 3 8.28 16.31 11.43 18.23 4 8.29 16.31 12.22 19.35 5 8.31 16.30 12.48 20.50 6 8.32 16 30 13.07 22.04 7 8.33 16.29 13.22 23.17 8 8.34 16.29 13.33 9 8.36 16.29 13.44 0.40 10 8.37 16.29 13.54 1.3S 11 8.38 16.29 14.04 2.48 12 8.39 16.29 14.16 4.01 V. lnnfcto De drie Westelijke militaire gouverneurs in Duitsland zijn tot algehele overeenstemming geko men ten aanzien van de func ties, de samenstelling en de be voegdheden van een permanent' militaire veiligheidscommissie" doch konden niet tot een oplossing komen betreffende de nog be staande meningsverschillen over het bezettingsstatuut. Op 16 December zullen de gou- De politie van Marseille heeft eaa massavergadering van zee lieden uiteengedreven, die bijeen was gekomen uit protest tegen ue arrestatie van twee leiders van vakverenigingen van zeelieden. De politie dreef de menigte uit elkaar op het punt dat de com munistische secretaris van de vakvereniging van zeelieden, Gar- molacce, het woord wilde nemen. Het centrale stakingscomité in Marseille had de zeelieden van de handelsvloot en alle metaalarbei ders opgeroepen gedurende twee uur in staking te gaan. De havenarbeiders van Duin kerken zjjn weer aan het werk gegaan nadat de werkgevers er in toegestemd hadden het werk van een centraal arbeidsbureau voor de haven v°ort te zetten. Het centrale arbeidsbureau zou be staan uit drie werkgevers, een stuwadoor en twee havenarbei ders. verneurs voor de vierde en laatste maal bijeenkomen, aldus ver klaarde Generaal Clay. De Franse delegatie verklaar de, dat zowel de punten waarovei overeenstemming was bereikt als de andere rechtstreeks aan de regeringen der Westelijke mo gendheden zouden worden voor gelegd voor uiteindelijke beslis sing. Volgens Generaal Clay zou een dergelijk gezamenlijk rapport aan de Westelijke regeringen slechD worden uitgebracht ingeval de Komende bijeenkomst geen succes zou opleveren. De gouverneurs zouden onderwijl individueel unei hun regeringen in overleg treden Generaal Clay noemde de over eenkomst over de veiligheidscom missie. die ook na beëindiging van de bezetting over de Duitse ontwa pening zal moeten waken ^waar schijnlijk de belangrijkste tot nog toe door de drie gouverneurs be reikte overeenkomst". De nieuwe commissie zou ge lijke functies krygen als de ont wapeningscommissie na de eerste wereldoorlog. Volgens een Franse woordvoer der zou de commissie o.a. de be voegdheid krjjgen zonder aankon diging elke fabriek te inspec teren. - Het met Britse vergunning verschijnende Duitse blad ,,Tele graf" meldt gisteren, dat Ernst Thape, Minister van Onderwijs vam dé staat Sachsen-Anshalt in de Sovjetzone is afgetreden en naar de Westelijke zones ge vlucht. Terwijl in New-York en de an dere havens aan de Atlantische kust het werk hervat is, duurt de staking aan de Westkust nog steeds voort. Er wordt thans reeds 89 dagen gestaakt. De havenarbeiders in de vier grote havens San Francisco, Seattle. Portland en Los Angeles hebben een regeling goedgekeurd, maar voor dat het werk zal wor den hervat zijn eerst overeen komsten tussen de werkgevers en vier vakverenigingen nodig. De leden van drie der vakver omgingen zijn in staking: de koks de stokers en de marconisten. De vakvereniging van de zee lieden van de havens aan de Stille Oceaan is niet in staking, maar de zeelieden werken in verhand met de andere stakingen nog niet. Te Parijs wordt vernomen, dat Dr. Juan Bramujjlia, de voorzit ter van de Veiligheidsraad, Dins dagavond een resolutie heeft klaargemaakt ter oplossing van de Berljjnse kwestie, welke hij bij de Veiligheidsraad wil indienen. Naar verluidt zou in de resolu tie het volgende worden voorge steld 1. Instelling van een commis sie van financiële deskundigen uit de zes „neutrale" leden van de Veiligheidsraad. 2. Assistentie voor deze com missie van financiële deskundigen, benoemd door de secretaris-gene raal van de V. N., Trygve Lie, uit het personeel van het secreta riaat. 3. Overleg van de commissie met deskundigen van de vier be zettende mogendheden in Berlijn 4. Beëindiging van het werk der commissie per einde Decem ber. Naar medegedeeld wordt heeft de Britse Minister van Buiten landse Zaken, Ernest Bevin, een partij bijgewoond welke gegeven werd door Sidney Stanley, een vreemdeling in Engeland met ver scheidene namen, die een van de .sleutelfiguren" is in het onder zoek naar de onregelmatigheden bri regeringsbureaux. étonald Curtis, een hoofd-deel- genoot in een Londens advies bureau voor onroerende goederen, verklaarde voor het Londense tribunaal, dat Stanley in Juni een. partij gaf ter ere van Gibson de directeur van de genationali seerde Bank van Engeland, waar op Bevin eveneens aanwezig was. "Volgens Curtis, beloofde Belcher de parlementaire secretaris van het Ministerie van Handel, „een onderzoek in te stellen" naar een vergunning voor de verbouwing van een hotel aan de Zuidkust van Engeland. Volgens Curtis werd de vergunn'ng een week later verstrekt. Er was nooit sprake van vergoeding, die uitge wisseld werd tussen Stanley enerzijds en Belcher anderzijds. Een ambtenaar van het Minis terie van Handel verklaarde, dat nadat het departement afwijzend over de vergunning had beschikt, Belcher verklaard had gaarne te zien, dat een dergelijke vergun ning werd verstrekt. Vólgens de ambtenaar kwamen déze kwes ties zelden in de arbeidssfeer van Belcher. De Belgische regeringsverkla ring heeft, volgens de „Nieuwe Gids" van gisterenochtend, in kringen van de Katholieke volks partij slechts weinig enthousias me gewekt. Tijdens de behande ling in de Katholieke parlemen taire fractie is gebleken, dat men in het bijzonder de passage waar in sprake is van het bewaren van contact met het ondergronds ver zet betreffende de berechting var politieke delinquenten, zeer hin derlijk vin(tt. In Katholieke parlementaire kringen heeft men er zijn spijt over uitgedrukt, dat Baron Van der Straeten-Waillet, die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de buitenlandse handel, naar het Ministerie van Volksgezondheid is overgeplaatst Vooral wordt betreurd dat h heeft moeten plaats maken voor Moens de Fernig, die hoewel geen socialist, zeer vriendschappelijke taire bestuurscentrum van West- Duitsland, indien men het prestige van de toekomstige Duitse rege ring wil hoog houden en wil bre ken met de traditie, die bij de Geallieerden is verankerd, om controle te oefenen op alle Duitse ambtenaren. Door deze traditie zou de Duitse regering thans aan prestige inboeten en slechts tot taak hebben de bevelen van de Geallieerden uit te voeren". Tot slot wees Dr. Adenauer er op, dat ,zo West-Duitsland zijn taak wil vervullen, het moet kunnen be schikken over een sterke politie macht, die evenwel geen gelijkenis mag vertonen met die uit de Sov jetzone, welke bestaat uit „huur lingen van het buitenland". elaties onderhoudt met Spaak. „Bonn moet de toekomstige hoofdstad van West-Duitsland 2" zo verklaarde ojn. Dr. Al fredAdenauer. „Deze keuze is ingegeven", aldus de voorzitter van de'parlementsraad van. West- Duitsland, „door het feit, dat de Duitse hoofdstad noodzakelijker wijze op een zekere afstand moet liggen van het Geallieerde mili- Arthur Calwell, de Australischi Minister voor Immigratie, heeft gisteren meegedeeld, dat een groep van 2'50 Nederlandse ex- militairen op 11 December uit Rotterdam naar Australië zal vertrekken. De immigranten-, die per „Vo- lendam" naar hun nieuwe vader land reizen, zijn de eersten, die onder het nieuwe schema van speciale reis- en verblijftoclage voor geallieerde ex-militairen im migreren. De Minister zeide te hopen, dat zij het begin zouden vormen van een nieuwe stroom immigranten, niet alleen uit Nederland, maar ook uit Frankrijk, België, Noor wegen en Denemarken. „De gezondheidstoestand van de eerste Minister Sophoelis is zo bevredigend als maar zy/n kan zo luidt het bulletin, dat verstrekt is na afloop van het consult, waar aan de Franse hartspecialist, prof. E. Donuzelot, deelnam. In het bulletin heet het verder, dat de werking van het hart en de •algemene toestand aanzienlijk zjjn verbeterd, dat de Minister-Presi dent rustig slaapt en dat hij om steviger voedsel heeft verzocht. De Generaals Robertson en Clay gouverneur van de Britse en de Amerikaanse zone in Duitsland, hebben de minister-presidenten van de staten van Bizonia ge waarschuwd, dat voortduren van het tekort by de graanleveringen door de boeren tot beperking van de bevoorrading van buitenaf, bij wyze van strafmaatregel, zou hunnen leiden. Staten, die het graan naar de zrwarte markt la ten verdwijnen, zouden gedwongen kunnen worden op hun eigen voorraden te leven zonder bevoor- mding uit de centrale reserves. Volgens cijfers van Geallieerde ■tjde bedraagt de graanlevering •p het ogenblik slechts 89 pro cent van de overeenkomende pe riode in het vorige jaar, terwijl de oogst dertig procent groter is geweest dan die van het vorige „Onze burgerverdediging, welke sedert de bevrijding vrijwel geheel ve/rwaarlosd werd, zal in de ko mende zomer een staat van pa raatheid bereiken, welke onge veer overeen, zal komen met die tydens de oorlog, maar het herei ken van volledige paraatheid zal xog twee tot drie jaar vergen", aldus heeft Generaal Tobiesen, opperbevelhebber van de Noorse burgerverdediglng, tijdens een le zing voor de militaire vereniging te Oslo verklaard. In het district van Stavanger zijn Maandagavond grote manoeu vres begonnen, waaraan de Noor se marine en luchtmacht deel namen. De oefeningen zijn be doeld om de verdedigingsplannen voor Zuid- en West-Noorwegen te festen. VerKlaard wordt, dat de manoeuvres opera tie-oefeningen zhn en geen mobilisatie-oefenin gen. De havenarbeiders van Duinker ken zyn gisteren niet op hun werk verschenen, hoewel Maandagavond een overeenkomst bereikt werd •m aan de staking een einde te maken. De leiders van de bij de CGT aangesloten vakvereniging van havenarbeiders hebben de van pessimisme' De versoberingspolit'ek, waar op Groot-Brittannië zijn herstel- leden geadviseerd een afwachten de houding aan te nemen totdat de bond van zeelieden Jater op de dag zou hebben vergaderd. De havenarbeiders is tevens verzocht bet wer kniet te hervatten voor dat de drie communistische func- tionnarissen van de vakbond, di" tijdens de staking va.n hun functie werden ontheven, weer in hun dunctle zijn hersteld. plan voor de komende vier jaren heeft gebaseerd, heeft een zekere ontnuchtering teweeg gebracht onder de vertegenwoordigers der Marshall-landen, die te Parijs vergaderd zijn om een vierjaren plan voor economische samen werking te stellen. Maandag werd te Parijs ver nomen, dat dit vierjarenplan niet zoals was voorzien ap 15 Decem ber aan de Ambassadeur van het plan-Marshall, Harriman, zal linnen worden overhandigd. In plaats daarvan zullen Harriman en Hoffman, de leider van de Ecanom'c Cooperation Admini stration te Washington zich te vreden moeten stellen met een inleidend verslag, waarin de moeilijkheden worden uiteengezet die verbonden zijn aan het uit werken van een gemeenschappe lijk plan voor het Europese eco nomische herstel. De grootste moeilijkheid wordt wel gevormd door 't revolution- raire plan dat Gr.-Brittannië op de bijeenkomst te Parijs heeft inge diend met betrekk'ng tot zijn buitenlandse handel in de komen de vier jaren en dat de opvattin gen van de andere Marshall- landen volkomen in de war heeft gestuurd. Deze landen hebben hun plannen opgemaakt op basds van de toestand van vóór de oor log, toen het Ver. Koninkrijk voor ca. 600 mill'oen dollar meer uit West-Europa invoerde dan het naar dit gebied uitvoerde. Het plan, dat door Sir Stafford Cripps en Sir Edwin Plowden is uitgewerkt, wijkt hiervan even wel volkomen af. Hei: gaat uit van het standpunt, dat Groot- Brittannië 't van 1952 af zonder de Amerikaanse hulp kan en moet stellen, doch dat niet gehoopt kan worden, dat reeds dan de invoer geheel zal kunnen worden vrij gegeven. Over vier jaar zal Groot-Br'ttannië nog hoofdzake lijk essentiële producten moeten invoeren en slechts zeer weinig weelde-artikelen kunnen invoe ren. Het Britse plan voor ziet derhalve in een uitvoerover- schot naar West-Europa van 49 millioen dollars in. plaats van het grote invoeroverschot van vóór de oorlog. Terwijl enerzijds de leider van de Franse delegatie, Herve Al phand, de „duidelijkheid en ob jectiviteit" van het Britse plan prees, verklaarde anderzijds een Franse deskundige tegenover een correspondent van Reuter, dat het Franse plan een „toonbeeld van optimisme" is in tegenstel ling tot het Britse plan, dat hij een „toonbeeld noemde. Herve Alphand was van oor deel, dat het Britse plan. niet in voldoende mate rekening houdt met Frankrijk en de andere lan den van het Europese conti nent. Naar hjj zeide, voorziet het Franse plan in een verho ging van de tarweproductie met 25 er op rekenende, dat dit door Groot-Brittannië zal kun nen worden gebruikt. Voorts ver klaarde hij, dat de „z.g. Franse luxe goederen" niet terzijde kun nen worden gesteld zonder de economische structuur van Frank- krijk te ontwrichten. Tenslotte wees hjj er op dat het Britse plan voor vele Europese landen een tekort aan sterling zal veroorza ken, dat even gTOte moeilijkheden zou kunnen teweegbrengen als het bestaande dollartekort en dat derhalve fataal kan blijken te zijn voor het welslagen van het plan- Markhall. Sir Edwin Plowden, het hoofd van de Br'tse commissie voor eco nomic-planning, en Sir Sidney Caine van'het Britse ministerie van financiën hebben in antwoord od de te berde gebrachte bezwa ren medegedeeld, dat Groot-Brit tannië bere'd da zijn plan te wijzi gen om de andere landen tege moet te komen, mits dit niet mee brengt, dat Groot-Brittannië die per in de schuld geraakt, n plaats van, zoals in het Marshall-plan is voorzien, in 19-52 uit de schuld geraakt. Zij verklaarden, dat Engenland gaarne bereid is meer Europese goederen ai" te nemen, indien Europa de goederen kan produ ceren. die Engeland zich kan ver oorloven te importeren en dat het eveneens gaarne alle tarwe wil afnemen, die Frankrijk kan zen den, mits op deze bron van be- voorradig kan worden gerekend, alvorens Engeland zichzelf af snijdt van zijn traditionele over zeese bronnen van aanvoer. De situatie wordt verder nog gecompliceerd door het feit, dat ook het plan van de Britse-Ame rikaanse* zone van Duitsland een revolutionnair karakter heeft. Dit nlan voorziet n.l. in een export naar het Westelijk halfrond., die in omvang 25 groter zal zijn dan de export van geheel Duits land naar dit gebied in 1936. De Franssn 'en de Belgeji achten het plan van de Bizone „schrikaan- iagend" en verwachten als resul taat van deze geweldige uitbrei ding van de Du'ts-Amerikaanse handel een herleefd en macht'g Duitsland met alle gevaren, die dit kan inhouden voor de veilig- he'd van West-Europa. Dr, Ferdinand Friedensburg heeft Dinsdagavond op een ver kiezingsvergadering in de Britse sector verklaard: „Heden verlaat ik het gemeentehuis als een ver slagen man. Er zijn fouten ge maakt, doch ik weet niet wat ik anders had moeten doen." Friedensburg legde deze verkla ring af kort nadat de persafdeling van het gemeentebestuur een lijst had uitgegeven met adressen, waar de gemeeme-employé's die tot nog toe in het gemeentehuis n de Sovjet-sector werkten, zich giserenmopgen zouden moeten melden Friedensburg zeide, dat „het in de Sovjetsector gekozen gemeen tebestuur" geen andere autoriteit bezat dan „de bajonetten van de bezettende mogendheid". Hij voeg de er aan toe: „Men had voor de bijeenkomst van gisteren geen betere plaats kunnen kiezen als de opera. Het enige tragische is chter, dat 38 procent van de Berlijnse bevolking thans door deze mensen bestuurd zal wor den." Dr. Friedensburg verklaarde later aan de vertegenwoordiger van Reuter, dat hij, ofschoon b: er zich van bewust was, dat men hem niet langer het gemeentehui zou laten gebruiken voor zijn werk ais plaatsvervangend bur gemeester, gisteren toch nog eens naar het gebouw z°u gaan „om te pogen een lijn te vinden in deze zinneloze toestand." „Het is mijn historische plicht", aldus zeide hij, te pogen enig orde te ont dekken in de chaos, die is gescha pen". Toen hem gevraagd werd, of hij niet vreesde, dat de politie van de Sovjetsector hem zou arresteren wanneer hjj het gemeentehuis zou betreden, antwoordde Frïedens burg: „Dat doet er niet toe. Wij moeten het de Berlijners duidelijk maken, dat de tegenpartij verant- woordelijk is." mevrouw mende burgemeester, Louise Sohroeder. De raad deed een beroep op alle gekozen funct'onarissen en ge meenteraadsleden in de Sowjet- Russische sector om in protest tegen de instelling van het Sow- jet-Russische marionettenbestuur af te treden. Tevens besloot de raad een onderzoek in te stellen naar de rol. die twee van zijn S.E.D.-leden in de vorm ng van het „/marionettenbestuur" hebben "espeeld, alvorens ontslag in te dienen. De twee raadsleden heb ben ontkend, dat zij aan de vor ming van het Oostelijk gemeente bestuur actief hebben deelgeno men. Prof. Ernst Reuter, een voor aanstaand Berlijns sociaal-demo craat, heeft naar aanleiding van de vorming van een „voorlopige magistratuur" in de Sowjetsector van Berlijn 't volgende verklaard: „Dit was het dwaaste wat de Russen hadden kunnen doen. Nu weet iedere Berlijner precies waar het om gaat bij de verkiezingen op Zondag". Dr Ferdinand Friedensburg, waarnemend eerste burgemeester, hoeft zijn kantoor tijdelijk in het hoofdkwartier van de afdeling ver loer van het stadsbestuur in de Britse sector gevestigd. Reuter meldt, dat Amir Sjari foeddin door republikeinse troe pen is gevangen genomen by de kampong Klamboe, waarheen hij na de arrestatie van Djokosoe- jono was gevlucht. Nog andere communistische leiders werden tegelijk met Sjarifoeddin gevan gen genomen, o.a, Soeripno. Reu ter zegt hierbij, dat door deze arrestaties practisch een eind is gekomen aan de republikeinse veldtocht tegen de communisti sche opstandelingen. Bijzonderheden over arresta tie Sjarifoeddin en Soeripno. Omtrent de arrestatie van Sja rifoeddin en Soeripno meldt Ane- ta nader, dat beiden Dinsdag avond op de beboste berghellingen nabij Klamboe 20 km ten Noord westen van Poerwodadi, werdei gevangen genomen. Gisteren werd de zuiveringsactie tegen dc volgelingen van Sjarifoeddin in dit gebied practisch beëindigd, al dus Antara Sjarifoeddin en Soe ripno trachtten door moerasser en alangvelden te ontkomen, doch zij werden gevat door republi keinse troepen, die uit bet Weste lijk gelegen gebied van de status- quolijn hen achtervolgden. Sjari foeddin was gekleed in pyamajas en sarong en ging barrevoets. Hij was ongeschoren. Lange haren bedekten zijn hoofd. Hij hinkte niet tengevolge van een verwon ding door een kogel en was iets magerder geworden tengevolge van dysenterie, die hg in de laat ste vijf dagen had opgelopen. Sjarifoeddin die een pistool by zich droe£i verklaarde, dat hij niet van vplan was geweest naar het Nederlandse gebied over te ste ken, doch dat hij als handelaar vermomd naar Solo en Djogja had willen terugkeren. Soeripno. die eveneens aan dysenterie leed, v, as kalm. Beide rode leiders zijn thans onder militaire bewaking gesteld does. Het stoffeiyk overschot van Moeso, de leider van de staats greep te Madioen, is gisteren op verzoek van de bevolking vaa Madioen gecremeerd, aldus An tara, die Radio-Madioen aan haalde. Zoals bekend, werd Moe so op 31 October te Pono Rogo gedood. „Tijdens de zuiveringsoperaties ln de streek van Sidirokastro, in Midden-Macedonië, zijn 183 parti- sanen gedood en 206 gevangen genomen", aldus een bericht van het derde Griekse legercorps. Bovendien hebben aldus dit be richt, „de partisanen, die over de Eulgaarse grens zijn gevlucht, 1O0 ïyken en 100 gewonden mee gevoerd." Anderzyds hebben de regerings troepen, aldus oorrespondenten, een overwinning behaald in de Peloponnesus in de streek van Arcadië, waar 104 partisanen werden gedood, 200 gewond en 85 krijgsgevangen gemaakt. Het index-cijfer van de kleln- handelspryzen is, naar van offi ciële zgde wordt medegedeeld, in de maand November ten opzichte van de voorgaande maand gedaald van 355 tot 354. Bij de vaststel ling van dit indexcijfer is reke ning gehouden met de compensa tie uitkering- aan de categorie „economisch zwakkeren". Het ge middelde indexcyfer is van 396.5 tot 394,3 gedaald. De „Standaard" van Dinsdag morgen merkt op dat deze daling der indexcijfers voor detailprijzen geen reden is tot gunstig com mentaar. De daling van het in dexcijfer had, aldus het blad ge zien de vermindering der prijzen voor slachtvee, veel groter moe ten zgn. Het blad gispt vervolgens de houding van de handeldrijvende t middenstand, die erop gericht is en bevinden zich te Koe- de prijzen op hoog niveau te sta biliseren. ,Deze politiek zal" aldus de Standaard, „uiteindelijk leiden tot werkloosheid en crisis in Belgie op een tijdstip dat hiervan in de omringende landen nog niets tc Volgens DPD, het Duitse pers bureau in de Britse zone, zouden slechts 4 gemeentebeambten gis terenmorgen verschenen zijn op het bureau van de eerste burge „Indien thans" in tal van bedry- van reeds een crisis heerst dan is dit uitsluitend toe te schrijven aan meester in het stadhuis, dat thans het feit, dat het prijspeil boven liet hoofdwartier is geworden van I de koopkracht van de ev de „Oostelijke" eerste burgemees ter Friedrich Ebert. DPD ver moedt, dat het „Oostelijke" ge meentebestuur voor grote moei lijkheden zal komen te staan ten gevolge van het tekort aan ge schooid personeel. Het Westelgke militaire bestyur heeft de leden van de politie var^ de Westelijke sectoren bevolen zich' te onthouden van politieke acti viteit, „daar geen lid van de poli tiemacht onpartijdig het publiek kan dienen en tegelijkertijd actief kan deelnemen aan het werk van een of andere politieke partij". I ligt". Het blad dringt er tenslotte bi de regering op aan de prijsdaling niet aan het automatisme van een crisis over te laten en besluit met de woorden: „Als alle omringende landen zich houden aan een ge leide economie, kan een volledige vrije economie zonder enige mora liteit op het gebied van prijs vorming niet volgehouden wor den". De Chinese luchtmacht heeft de .steken te verhinderen. Volgens M„_ sommige berichten zou hu Nan- onverwylde evacuatie van Nan- kin^ willen blijven verdedigen, Het met Sowjet-licentie wer kende Duitse persbureau A.D.N. verklaart, dat er bevelen uitge- vaardigd zyn, dat „vroegere leden Pmo en Kalgan. van het stadsbestuur" niet larf- Volgens te Tientsin 1.- in naar Formosa bevolen van gezinsleden van haar grondperso neel. Volgens berichten van de laat ste dagen bestaat d« mogelijkheid dat Tsjiang Kai Sjek zijn regering op Formosa vestigt als hij op het vasteland verslagen wordt. Naar gemeld wordt, maken de door de ^communisten^aangevoerde strijdkrachten vorderingen hij het isoleren van het gebied Peipirg- Tientsin door het afsnydeu van spoorwegverbindingen tussen Pei- zelfs indien de vyand Poekou be reikt, dat aan de overzyde van de rivier is gelegen. Calwell, de Australische Minis ter van Immigratie, heeft_ te Can- ber meegedeeld, dat enige Eu ropeanen, die uit Sjanghai ge ëvacueerd worden, verzocht heb ben zich in Australië te meger vestigen. Zij zullen worden toe gelaten, wanneer zij zich met gun stige uitslag aan een grondig on derzoek van de Australische ver tegenwoordiger te Sjanghai heb ben onderworpen, aldus Calwell. ger het stadhuis mogen betreden. Waldemar Schmidt, het com munistische hoofd van de afde ling personeelszaken van het Dinsdag ingestelde stadsbestuur, deelde aan perscorrespondenten mee, J..nieuwe magistraat vandaag zijn bureau in het stad huis zal openen. De Britse, Franse en Ameri kaanse liaison-officieren arriveer den gisteren/morgen zoals gewoon lijk op hun bureaux in het stad huis zonder dat er enige poging gedaan werd hun dit te beletten. De Berlijnse gemeenteraad is gisterenmorgen voor een buiten gewone zitting in de Fasanen- strasse (Britse sector) bijeenge komen. De gekozen gemeenteraad van Berlijn heeft gisterenochtend in een buitengewone zitting een poli tieke noodtoestand afgekondigd. De raad besloot met algemene stemmen om tot nader» order in permanente zitting dagelijks byeen te komen. De raad nam eveneens met al gemene stemmen een motie van I vertrouwen aan in de waarne- ont vangen berichten zijn de communistische troepen van Generaal Nieh Joeng- Tsjeng doorgedrongen tot K wang ling in Npord-Sjansi, 200 km ten Z.W. van Peiping, en tot Weih- sien ten Westen van Peiping. Volgens sommige persberichten uit Washington is de toestand te Nanking zo ernstig, dat Generaal Tsjang Kai Sjek persoonlijk het bevel over de verdediging op zich zal nemen. Het grootste gedeelte van de Chinese regering zal naar Kanton in Zuid-China overgebracht wor den, aldus wordt te Nanking ver nomen. De andere regerings diensten zullen deels te Tsjoeng- king, deels in de provincie Hoenan (Zuid-China) ondergebracht wor den. Een gedeelte van het grond personeel van de Chinese lucht macht heeft reeds hevel gekregen uit Nanking naar Formosa te vertrekken. Naar verluidt heeft Generaal Tsjang Kai Sjek het aanleggen van schepen langs de Noordelijke oever van de Yangtse, waar de hoofdstad gelegen is, ver boden ten einde pogingen van de communisten de rivier over te De Chinese uitvoerende yoean (kabinet) heeft Woeradag beslo ten, dat de regering Nanking niet zal verlaten. De uitvoerende yoean besloot tevens, dat hoge re geringsfunctionarissen tijdens d huidige noodtoestand hun post niet tijdelijk Aiogen verlaten, noch af mogen treden. Gezinnen van regeringsambtenaren zullen mo gen vertrekken ter verlichting van de voedseltoestand te Nan king, maar het aantal ambtenaren zal niet worden verminderd en ook de omvang van de regerings organisaties zal niet worden be perkt. Berichten uit Sjanghai melden, dat het grootste deel van het re geringsleger en de luchtmacht de ontruiming van Soetsjou vrijwel geheel heeft voltooid. De stryd zou op ongeveer 8 km ten Z.W. van de stad woeden. Een militair woordvoerder van de regeringsstrijdkrachten heeft medegedeeld, dat Maandag 50 000 man vijandelijke troepen tegen Kalgan, de hoofdstad der provin cie Tsjajhar, een aanval hebben ingezet. De Venezolaanse legatie deelt mee, dat Luitenant-Kolonel Car los Delgado Chaibaud op 26 Nov. een proclamatie heeft gericht tot het Venezolaanse volk. Chelbaud is president v&n de militaire raad der voorlopige regering van Vene zuela. Hij zei o.m.: „Achtenveertig uur na het be gin van de militaire actie heeft d« bevolking in de gehele republiek haar gewone werkzaamheden her- vgt. De burgers, die hun dage lijks werk willen verrichten, dreigt geen enkel gevaar. Het Venezolaanse volk heeft de beweegredenen van de gewapende macht om de politieke groep uit de macht, waarop zij beoogde, te ontzetten, begrgpen. Daarom heeft het hieraan zyn uitdrukke lijke medewerking verleend met de bewonderenswaardige geest en zelftucht, waardig aan de beste voorheelden van democratie uit zijn geschiedenis, en blyk gegeven van zijn geloof en vertrouwen in de oprechtheid en onbaatzuchtig heid van zijn leger. De militaire raad wil hier on omwonden vaststellen, dat &vz.e actie in geen enkele wijze gericht is op een wederinstelling van een militaire dictatuur, hetzij open lijk of verborgen. Het volk moet zich niet laten bedriegen door hen. die trachten het tegendeel te pro pageren. De maatregelen ter bescher ming van de orde en de onder drukking van sabotage, plundering of aanslagen tegen personen en particulier- of openhaar bezit, welke de raad besloten is met kracht toe te passen, moeten wor den verstaan als voorzorg voor de nationale veiligheid en als ver dediging tegen bestaande instel lingen. De raad beeft besloten een re gering te vormen bestaande uit leden, die onafhankelyk tegenover elke partyleuze staan. Alle democratische krachten van het land, alle Venczotanen van goede wille, mbetem rich verenigen om de spoedige terug keer tot het normale leven van de natie mogelyk te maken."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1