Demonstraties tegen huidig Berlijns stadsbestuur DE STRIJD IN CHINA REGERINGSVERKLARING Installatie voorlopig Parlement van Oost-Java WOENSDAG 1 DECEMBER 1948. De Japanse oorlogsmisdadigers Reizigerscontröle in de Sowjetzöne van de nieuwe Belgische regering Overstroming in de V. S. De toestand van Korrng George De UnescG-Conferenti^ Maatregelen van Moh. Hatta in Sumatra De mist in Europa De F. A. 0. tmr *ris Wereld voedselsituatie WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Nog hetzelfde weertype. Op de meeste plaatsen in de ochtend nog mist met lichte of matige vorst. In de middag hier en daar opklaringen en ongeveer deizelfde temperatuur als gisteren, ZJwakke, meest Zuidelijke, wind. Abonnement: Terne uzen 4e Jaargang No- 977 Verschijnt (ia gelijks Drukkerij N.V. Firma P- J. van de San de Terne uzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,60. Inzending advertenties tot des namiddags 3 uur. Rubriek kl. advertemtiee; 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Sootsjou is thans geheel van Nanking afgesneden. Volgens binnengekomen berichten wenst de Chinese regering alle beschik bare troepen ten Noorden van Pengpoe te concentreren. Men is van oordeel, dat, indien de rege ringstroepen er in slagen tot Soetsjou door te stoten naar Pengpoe, de communistische be dreiging van Nanking opgeheven sou zijn. Uit Zuid-Anhwei wor7 den op een front van 50 km lengte tussen Szetsjien en Koet- sjang, ten Noorden van Pengpoe, hevige gevechten gemeld. De Chinese marine tracht te voorkomen, dat men de heneden Yangse oversteekt. Volgens berichten uit Sjanghai overweegt Tsjang Kai Sjek het overbrengen van troepen door de lucht uit de provincie Sjensi ter versterking van het centrale Chi nese front. Deze troepen gelden at de beste der regeringstroepen te behoren. Het overbrengen zou echter betekenen, dat Sjensi aan de door communisten gelelde le gers overgelaten wordt Te Nanking hecht men er waar de aan, dat Generaal Tsjen ta Tsjing en GeneraaP-Tsjang tia Ming benoemd zjjn tot garnizoens commandanten van respectievelijk Sjanghai en Nanking. Zij zullen onder bevel staan van Generaal Tang. Volgens Reuter hebben rege- ringsvliegtuigen met groot succes doelen van de vijandelijke troepen in West-Mandsjoerrje aangevallen. Volgens regeringsberichten zijn Tsjingwangtao en Shanghaikoean „om strategische redenen" ont ruimd. Het bericht, dat de regerings troepen volgens de taktiek der „verschroeide aarde" de eigendom van de Britse Kailan mijnbouw- maatschappij te Tsjingwangtao hebben vernield heeft de vrees doen ontstaan-, dat ook de instal laties van de Kalian te Tongsjan in Noord-Oost-China verwoest aullen worden. Tientsin is bijna geheel afhankelijk van de maat schappij. Het water aldaar wordt opgepompt met behulp van op kolenlopende stoommachines. Volgens „onafhankelijke" Chi nese berichten heeft de regering 100.000 manschappen uit de ver dediging van Hsoetsjou terugge trokken. Deze troepen trokken Zuidwaarts in de richting van de stad Soehsien, ten Noorden van Pengpoe. Soehsien is in handen van de door de communisten aan gevoerde legers. Van regerings zijde blijft men ontkennen, dat de ontruiming van Hsoetsjou wordt overwogen. Een te Hongkong verschijnend blad bericht, dat gisteren geen Twee Japanse oorlogsleiders, die als oorlogsmisdadigers tot de strop zijn veroordeeld, hebben een verzoek bij het Amerikaanse op perste gerechtshof ingediend hun levens te redden. Het zijn Gene- real Kendji Dohihara, bekend we gens zijn activiteit in Mandsjoe- rjje, en Koki Hlraota, de vroegere premier. De Amerikaanse verdedigers wokken de wettigheiu van het vonnis in twifel en erzochten de ocecuties uit te stellen, de zaak voor het hoge tribunaal te Was hington te brengen en de Japan ners dan vrij te laten Voor Tojo en de vier andere ter dood veroor deelden i3 niet een dergelijk ver zoek ingediend. De verdedigers deelden mede, dat ook voor de door het internationale tribunaal *ot gvangenisstraf veroordeel den een dergelijk verzoek zou worden ingediend! De eerste zitting van het opper ste gerechtshof zal 6 December worden gehouden. Het is niet hekend of het hof vóór die tijd tot actie betreffende de petities zal •vergaan. De terechtstelling ran de Ja panse oorlogsmisdadigers zal mis schien voor onbepaalde tild wor den uitgesteld, zo is op het hoofd kwartier van Generaal MacArthur ■meegedeeld. Op een vraag van de pers, of de veroordeelden zouden worden terechtgesteld voordat een beslis- «r,g is grnomen inzake het be roep op het Amerikaanse hoog gerechtshof. antwoordde Gene raal MacArthur: „Zeker niet". Hongkongse kranten in Sjanghai werden toegelaten. De vliegtui gen werden doorzocht en de zich daarin bevindende Hongkongse bladen ig beslag genomen. Eenheden der onder communis tische leiding strijdende troepen, in totaal 220.000 man, hebben de belangrijke aan de spoorweg ge legen stad Koetsjeng, ruim 250 kilometer ten Noorden van Nan king, veroverd. Hiermede hebben deze strijd krachten onder leiding van de Generaal Tsjen Yi en Lioepo Tsjeng zich de weg vrijgemaakt naar Pengpoe, het laatste grote bolwerk van de regering voor Nanking. Naar verluidt hebben de rege ringstroepen zich ten Noorden van Pengpoe samengetrokken en •"ersterking ontvangen van Nan king. Hevige strfld wordt gemeld uit de buurt van Sintsjiab, 28 kilo meter ten Noorden van Pengpoe Door de communisten geleide manschappen zouden de rivier de Kwel overgetrokken zijn. Dinsdag meldt de ambassade der Verenigde Staten te Nanking officieel, dat de gezinnen der per soneelsleden van de Amerikaanse consulaire diensten te Nanking en Sjanghai van 2 December af over zee en per vliegtuig naar Manilla zullen worden overgebracht. De hoofdmacht van de Chinese regeringstroepen, die onlangs ge wikkeld waren in de strijd om Soetsjou, is Dinsdag op mars ge gaan naar het Zuiden om zich te mengen in de slag bij Pengpoe, 160 km ten Noorden van Nan king. In Soetsjou is thans alleen nog het 74ste leger achtergeble ven. De beslissende veldslag om centraal China en de beheersing van de rivier de Jangtsze ontwik kelt zich In het gebied halver wege Nanking en Soetsjou. De regeringsstrijdkrachten zouden in hoefijzer-formatie ten Noorden van Pengpoe zijn opgesteld. Het hoofdkwartier van de na tionalistische Generaal Lioe Sjih is van Soetsjou naar Pengpoe overgeplaatst De Generaal leidt nu vanuit Pengpoe de operaties van de regeringsstrijdkrachten. Volkspolitie in de Sovjetzone heeft schoten gelost op zes reizi gers, die naar verluidt te Ruegnitz de trein van Stralsund naar Ber lijn trachtten te verlaten om een bagagecontrole door de politie te ontgaan, en de zes personen ern stig gewond, aldus meldt de met Britse licentie verschijnende „Die Welt." Alle personen met bestemming Berlijn, bij wie levensmiddelen worden aangetroffen, worden thans onmiddellijk door speciale rechtbanken berecht en dan naar de gevangenis gebracht", aldus het blad. Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Spaak, heeft Dinsdagmiddag de leden der nieuwe Katholiek-Socialistische regeringscoalitie aan de Belgische Kamer v,an Volksvertegenwoordi gers voorgesteld en de regerings verklaring voorgelezen. De voornaamste taak van de nieuwe regering zal zijn met alle mogelijke middelen de werkloos heid, die in vele takken van be drijf een dreigende vorm begint aan te nemen, te bestrijden. Inzake de Koningskwestie blijft de Belgische regering trouw aan de verklaring van- Maart 1947, op grond waarvan zij bereid is iedere gelegenheid te haat te nemen, die kan leiden tot een grondwettelijke oplossing van dit moeilijke en pijn lijke vraagstuk. De regering doet een beroep op allen, opdat de besprekingen waartoe de Koningskwestie nog aanleiding zou kunnen geven, in een atmosfeer van waardigheid en van eerbied voor Iedere overtui ging zullen verlopen. De regering heeft besloten een commissie In te stellen, samenge steld uit leden van het parlement en van juristen, die als opdracht zal hebben de toepassing te be studeren van de constitutionele In Pennsylvannië en New-York is sneeuw gevallen terwijl in de Zuidelijke staten water over de daken der huizen stroomt. In Georgia, Tennes en Alabama heb ben honderden hun huizen moeten verlaten wegens het hoge water veroorzaakt door regens over een uitgestrekt gebied van Massachu setts tot Florida. De rivier de Ockmulges bereikte bij Macon haar hoogste peil. Vele huizen aldaar stonden geheel onder wa ter. De aan oogst en eigendom men aangerichte schade loopt in de duizenden. Twee jongens zijn verdronken. Naar vernomen wordt brengt Koning George van Engeland de meeste tijd in bed door, ondanks een verklaring, dat zijn algemene toestand verbeterd was. De art sen zijn van oordeel, dat volledige rust van belang Is. De Koning blijft al zijn post en de gebruike lijke staatstukken ontvangen. De Koning brengt veel tijd in zijn kamer door. Volgens de hofverslaggever wordt de Koning niet gemasseerd Eoch ontvangt hij enige electri- sche behandeling. Zijn artsen houden hem nauwkeurig in obser vatie. principes met betrekking tot het uitoefenen der koninklijke prero gatieven. De regeringsverklaring legt er de nadruk op, dat hoe de oplos sing van het Koningsvraagstuk ook zal zijn, een dergelijke studie thans noodzakelijk is. „De omvang van de vraagstuk ken, waarvoor wij thans staan", zo besluit de Regeringsverkla ring, „behoeft ons geenszins te ontmoedigen. Hij d:ent ons veel eer aan te sporen deze met durf en kracht aan te vatten." VERTROUWENSVOTUM VOOK SPAAK. De nieuwe Belgische coalitie regering van Paul Henrl Spaak heeft gisteravond, na een debat van vijf uur over binnenlandse aangelegenheden, met name de werkloosheid, in de Kamer van Afgevaardigden een vertrouwens votum verkregen Socialisten en Katholieken stemden unaniem vóór de motie hij handopsteking, doch de liberalen en communisten stemden tegen. De Oost-Java-conferentie is gis terochtend beëdigd als voorlopig Parlement, waarna Raden Djoe- wito met 42 tegen 30 stemmen tot voorzitter werd verkozen. De eed werd afgelegd in handen van de Regeringscommissaris, de heer Ch. O. van der Plas. Donderdag' zal het voorlopig Parlement worden geïnstalleerd in tegenwoordigheid van het hoge vertegenwoordiger der Kroon', Dr. Beel, waarbij waarschijnlijk ook de Nederlandse Ministers, die thans In Indonesië vertoeven, aanwezig zullen zijn. Heden zal het Parlement een Wall Negara kiezen, die, zoals door het Par lement is bepaald, Indonesiër van geboorte moet zijn, 40 jaar oud en de laatste 5 jaar in Oost-Java moet hebben gewoond. Uit Bondowoso wordt nader ge meld;, dat de voorzitter van het voorlopig Parlement, de heer Djoewito, Regent van Soerabaja, gisteren is beëdigd. Het Parle ment heeft het Amerikaanse regeringssysteem aanvaard, het geen geschiedde met 43 stemmen Op de conferentie van de Unesco is voorgesteld onmiddellijk maatregelen te nemen tegen de gestadige uitbreiding van de woestijnen in de wereld. De subcommissie voor de na tuurwetenschap heeft voorgesteld dat deskundigen rapport souden uitbrengen over de oprichting van een internationaal Instituut voor woestijnachtige streken, die teza men naar schatting van de afge vaardigden een oppervlakte van meer dan twee millioen vierkante kilometer beslaan in Azië, Austra lië, Afrika en Amerika. Verklaard werd, dat de Sahara zich naar het Zuiden uitbreidt met een snelheid van een kilo meter per jaar. De conferentie heeft een Ame rikaanse resolutie goedgekeurd waarin wordt aangedrongen op een groter aandeel van de jeugd in het werk van dc Unesco. De Italiaanse regering heeft officieel voorgel ;ld, at de vierde zitting van de Unesco volgend jaar in Rome wordt gehouden. Men heeft op dit punt nog geen beslissing genomen. Koningin Juliana heeft het beschermvrouwschap van de Ko ninklijke Nederlandse Politiehond vereniging aanvaard. De vereniging werd in 1907 op gericht, in 1912 werd Prins Hen drik beschermheer en na diens verschelden heeft Koningin Wil- helmina het beschermvrouwschap aanvaard. De Berljjnse radio (iSovjet-sec- tor) heeft haar programma om de tien minuten onderbroken om de Berlijners in het geweer te brengen tegen het huidige stads bestuur, dat in de Westelijke sec tor vergadert. In Oost-Berlijn leek het „alsof het Zaterdagmiddag was". De winkels waren gesloten en rijen kantoorbedienden stonden op de tram of de bus te wachten om naar huis te gaan. Er zal een openluchtdemonstratie worden gehouden tegen de „scheurmakers van'de stad." Om half twee 's middags (Ned. tijd) is de „bijzondere zitting van de gemeenteraad" geopend die bijeen is geroepen door Ottomar Geschke, vice-voorzitter van de gemeenteraad. Geschke is lid van de SED, waarin de commu nisten de meerderheid hebben. „Berlijn, zo verklaarde hij, „is een stad zonder bestuur gewor den. Steeds meer is het in de voorbijgegane drie maanden een stad van honger, kou en werk loosheid gewoiden". Geschke deelde mee, dat het het „democratisch bloc" op 29 November een resolutie had aan genomen, waarin gezegd wordt, dat de huidige magistratuur" door de vitale belangen van de stad te verwaarlozen haar verplichtin gen niet was nagekomen. Dat er een „voorlopige demo cratische magistratuur" gevormd moet worden, alvorens algemene verkiezingen voor geheel Berlijn zouden plaats hebben. De eerste spreker, die de reso lutie steunde was Fried van de christelijk-democratische partij (Sovjetzone). Hij gaf als zijn mening te kennen, dat het in het verleden „Duitsland goed is ge gaan, zo lang er samenwerking met Rusland was". „Thans zou onze slagzin moeten zijn: Beter arm en respectabel dan omge kocht met Amerikaanse dollars". Schmidt van de liberaal-demo cratische partij (Sovjetzone) was van opinie, dat Berlijn de afgelo pen twee jaar niet vooruitgegaan was en in zijn ontwikkeling ge remd. H|j verklaarde zich tegen de „afzonderlijke verkiezingen in de Westelijke sectoren" en „de liberaal-democratische partij zou daarom vóór de resolutie stem men". De volgende spreker was Burde van de oppositionele fractie der sociaal-democratische partij. Mevrouw Roberta Groppe (SED) verklaarde, dat de magi strate weggevaagd" behoorde te worden. Zij staat op het punt Berlijn In een oorlog te storten." De resolutie werd met algemene stemmen aangenomen. Daarna werd Fritz Ebert, lid vóór en 28 stemmen tegen. Het ligt in de bedoeling dat btj de in stallatie op Donderdag a.s. aan wezig zullen zijn Dr. Beel, enkele secretarissen van Staat en de in Indonesië vertoevende Nederland se Parlementsleden, dius niet d« Nederlandse Ministers, noals eer der werd gemeld De Nederlandse dienst voor legercontacten zegt in een com muniqué om. dat het bezoek van Moh. Hatta aan Sumatra tot ge volg heeft gehad, dat de com mandant der Republikeinse troe pen op Sumatra, de generaal- majoor Soehardjo, van zgn func tie is ontheven en is benoemd tot inspecteur-generaal. In verband met zijn vertrek naar Java wordt het commando der Republikeinse troepen op Sumatra voorlopig ge voerd door de chef van de staf. de kolonel Hidajat. Moh. Hatta heeft voorts aan alle troepencom mandanten op Sumatra opgedra gen, alle ongeauthoriseerde hef fingen In geld of gcedererL welke niet zijn gebaseerd op verordenin gen van de centrale regering, te staken. Op de Parijse vliegvelden Orly en Le Bourget is ook gisteren alle luchtvaartverkeer afgelast ten gevolge van de dikke mist, die reeds twee dagen boven het gebied van Parijs en een groot deel van Frankrijk hangt. Dinsdagnacht heeft het hard gevroren, terwijl gistermorgen vroeg de temperatuur nog bene den het vriespnt bleef. De mist boven West-Duitsland heeft het luchtbrugverkeer naar Berlijn gisteren wederom onmo gelijk gemaakt. Het grootste gedeelte van En geland is in een natte mist ge huld. Op sommige plaatsen is het zicht slechts drie meter. De Brits-Europese luchtvaart maatschappij heeft alle diensten gestaakt. Het treinverkeer on dervindt vertraging. Voor de zevende maal is het. vertrek van de „Queen Elizabeth" uitgesteld. Mist verhinderde het schip ook Dinsdagmorgen de haven van Southampton uit te varen. Het oponthoud heeft de maat schappij tot nog toe in het totaa! 310.000 pond sterling gekost. Volgens een Maandag door de wereldvoedsel- en landbouworga nisatie gepubliceerd verslag is de wereldvoedselsituatie, tenminste voor het Westelijk gedeelte van de wereld, voor het eerst sinds de oorlog aanzienlijk verbeterd. De organisatie, welke Maandag de vierde jaarlijkse conferentie be ëindigde, waarschuwde er echter voor, dat de wereld nog steeds „afhangt van het lukken van de oogsten van volgende jaren". „De grote verbetering van de afgelopen maanden In de wereld voedselsituatie", aldus het rap port, ,,zou gemakkelijk kunnen leiden tot een vals gevoel van veiligheid". Het rapport geeft drie redenen, waarom het „opti misme door voorzichtigheid moet worden getemperd" 1. De oogst van dit jaar was ver boven hetgeen in een gemid deld jaar kan worden verwacht. 2. de toegenomen afhankelijk heid van de wereld van aanvoer uit Noord-Amerika verhoogt het risico met het oog op de grote fluctuaties in de productie, welke in de V. S. en Canada kunnen voorkomen. 3. De wereldvoorraden van voedsel zijn minimaal en zullen aan het eind van het seizoen 1948-1949 nog steeds gering agn. van de SED en zoon van de voor malige Duitse Rijkspresident Friedrich Ebert, met algemene stemmen tot voorlopig „Ober- buergermeister" van de stad ge kozen. Hij werd candidaat ge steld door Nelmuth Bracht (christelijk democratische partij)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1