Ontwerp wederopbouwwet komt spoedig Het Wereldvoedselprobleem Toegangswegen totde Wester-Schelde thans mijnenvrij DE STRIJD IN CHINA DINSDAG 30 NOVEMBER 1948. De militaire toestand in de Republiek De strijd In Griekenland Prijzenstop op gebouwd onroerend goed wordt opgeheven. Franse Nationale havenstaking voorkomen De Politieke Commissie over Palestina Afschaffing vervoerbewijzen biggen Nieuwe aan koop machtigingen van de E. C. A. Moeilijkheden in Zuid-Korea Ontploffing te Huil Voorstel Frans-Duits Bondgenootschap Het weer in West-Europa en de V.S. Politieke vluchtelingen uit Hongarije Fnokerlng bQ Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING Medegedeeld door liet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Nog mistig- Rustig weer met op de meeste plaatsen, nog mist, die in de middaguren weer wat minder dicht wordt. In het Zuiden van het land wat lagere ochtend- temperaturen dan ln 't midden en Noorden. VRIJE ZEEU 4e Jaargang No. 976 Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P- -I- van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. A-dvertentieprija per mm 10 ct.; minimum psr advertentie 1,#®. Intending adverteaties cot des namiddags 3 «ar. Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. INDONESIË Een woordvoerder van het Re publikeinse Ministerie van Defen sie heeft volgens Antara bekend gemaakt, dat sedert 24 Novem ber hevige gevechten woeden ten Noorden van Godong en ten Wes ten van de lijn PoerwodadiGro- bogan, tussen communistische troepen van Amir Sjarifoeddln en Republikeinse legereenheden. In middels heeft een groep opstande lingen Klamboe, 3 km van de bestandslijn verwijderd, bereikt. Een vertraagd bericht van An tara meldt de aankomst van een groep onruststokers te Wonose- goro, ln het regentschap Bojolali. Volgens de Moskouse radio heb ben de Griekse gucrilla-strrjders verklaard, dat troepen van Gene raal Marltos in Thessalië zeven derpen bezet hebben en dat zty de steden Volos en Trikkala zijn bin nengedrongen, alwaar zij „pam fletten en democratische kranten" verspreid hebben. Verder deelt de radio mee, dat Griekse regeringstroepen „op weg zjjnde naar Kastoria in West- Macedonië, in een mijnenveld zijn gekomen en daar zes vrachtwa gens hebben verloren." Naar het ANP verneemt zal zeer binnenkort de prijzenstop op gebouwd onroerend goed worden opgeheven. Bjj koop en verkoop van hui zen, fabrieken, boerderijen enz. zal de meest biedende in het bezit kunhen komen van het gewenste pand. De prijzenstop voor ongebouwd omroerend goed z°als weilanden en bouwgronden wordt gehandhaafd. Bij koop en verkoop van deze goe deren moet de transactie dus nog nader goedgekeurd worden door de prijzenbureaux voor onroeren de zaken. Verwacht wordt, dat de vrije eerkoop van gebouwd onroerend na 5 December a s. wordt gestaan. De onderhandelingen om een rationale Franse havenstaking te voorkomen zijn. met succes be kroond. Een delegatie van de C. G. T. heeft een overeenkomst be reikt met de Minister van Open bare Werken. De overeenkomst wordt Dins dag getekend. Officieuse stakingen zijn Maan dag voortgezet. In de politieke commissie der V. N. is men gisteren begonnen met de bespreking van een Sow- jet-Russische resolutie, waarin om terugtrekken van alle buitenland se troepen ln Palestina wordt ver zocht. Volgens Tsarapkin (Sowjet- Unie) kan het vraagstuk niet worden opgelost, zolang troepen van andere landen op Palestijns grondgebied opereren. Fawzi Bey (Egypte) wilde een dergelijke bepaling alleen aan vaarden, Indien men het er over eens werd, wat onder buitenlan ders verstaan wordt. Naar wij van de zijde van het Ministerie van Landbouw, Visse rij en Voedselvoorziening verne men kan verwacht worden, dat binnenkort de vervoerbewijzen voor biggen zullen worden afge schaft. De Economie Cooperation Ad ministration heeft in de periode van 18 tot 24 November j.l. aan- koopmachtigingeu verstrekt tot een totaalbedrag van 176.283.721 dollars. Nederland ontving in deze pe riode machtigingen tot een be drag van 4.925.000 dollar en In donesië tot een bedrag van 7.400.000 dollar. (Van de correspondent van het A.N.P.): De bespreking over het wereld voedselprobleem in de economi sche commissie is thans ten einde en de oommissie heeft een reso lutie aanvaard, samengesteld uit de voorstellen van zeven delega ties. Het oorspronkelijke voorstel was van Polen doch de Nederland se delegatie verzette zich hier krachtig tegen. Dr. Patijn ver klaarde, dat dit voorstel „de aller belangrijkste kwestie van de sta bilisatie der prijzen" over het hoofd zag, welke kwestie volgens hem de grootste belemmering vormde voor de ontwikkeling van de landbouwproductie. De Nederlandse delegatie advi seerde de commissie eerst in het geheel geen actie te ondernemen terzake van deze kwestie, aange zien deze was voorgelegd aan de voedselconferentie, die thans te Washington gehouden wordt, en aan de raad voor economische en sociale aargelegenheden. Later diende zij tezamen met de Franse delegatie een resolutie in, er toe strekkende het gehele probleem zonder gedetailleerde adviezen over te dragen aan de Economi sche Raad. Daar er niet genoeg steun bleek te zijn voor het Nederlands- Franse gezichtspunt, dat speciale aanbevelingen van de algemene vergadering in dit stadium on nodig waren, diende Patijn amen- menten in. Op zijn voorstel be- De uitgebreide sluis- en haven installaties van Tsjingwangtao, de haven van Hopei, zijn door de re gering soorlogsschepen vernietigd, daar Nanking besloten heeft de haven aan de communisten over te geven, aldus berichten van leden van het personeel der Chi nees-Britse mijnonderneming Kai- lan. Naar verluidt zijn de commu nisten begonnen met het herstel van de spoorweg PelpingMoek- den. Te Nanking wordt uit militaire bron de val van Koetsjou, halver wege Soesien en Pengpoe, gemeld Uit dezelfde bron wordt mede gedeeld, dat de ontruiming van Koetsjou door het Ministerie van Landsverdediging is bevolen. Dit bericht wordt evenwel niet offi- aieel bevestigd. Volgens berichten uit militaire bron die de val van Koetsjou mel den. hebben de door de conunu- aisten geleide legers, die hun op mars naar het Zuiden langs de Tsinpoe-Iinie voortzetten, de Noordelijke oever van de rivier Ho ai. tegenover Pengpoe. be reikt. ln militaire kringen te Nanking verklaart men de snelheid van de vijandelijke opmars in deze sector door het feit. dat de nationalisten tussen Koetsjou en Pengpoe slechts over ongeveer 70.000 man zouden beschikken, terwijl het grootste deel van de regerings legers nog geconcentreerd is. in de streek van Soetsjou, dat sedert de vijandelijke opmar& naar het Euiden van geen strategisch be ting meer is. Het radio-station van de New- York Times heeft bekend ge maakt, dat de troepen der Cen trale Chinese regering bevel heb ben gekregen Hsoetsjou te ont ruimen. Het betreft hier, zegt Reuter, de voornaamste ravitail- leringsbasis in de strijd om de hoofdstad Nanking ten Noorden van die hoofdstad. Verscheidene honderden parti san en hebben gisteren de voor naamste electrischc centrale te Jongwol, in Zuid-Korea op 120 km ten Zuid-Oosten van Seoel aangevaien, zo maakte gisteren een woordvoerder van het Zuid- Koreaanse leger bekend. Door twee legerafdelingen, die de burgerwacht zijn komen ver sterken, worden de partisanen op enkele km afstand van, de cen trale opgehouden. Deze centrale produceert 40 van de electri- tche stroomproductie in Zuid- Korea. De woordvoerder voegde er aan toe, dat „communistische elemen ten. uit Noord-Korea vaak de de marcatielijn overschrijden". Bij een ontploffing in een cacao fabriek te Huil zijn 4 personen gedood en 30 gewond, onder w:e 8 vrij ernstig. Zeven arbeiders, onder w'e een meisje, zijn ver mist. Do brandweer heeft het vuur kunnen blussen. sloot de commissie de overweging op te nemen, dat „de vrees voor onstabiele prijzen een belemme ring blijft voor de nodige verho ging van de productie". Voorts is op voorstel van Dr. Patijn aan de Economische Raad verzocht het probleem van de sta bilisatie der prijzen in studie te nemen. In de aangenomen resolutie wordt verder aan de Economische Raad gevraagd, een aantal tech nische en financiëlg problemen in overweging te nemen, die in ver band staan met verhoging van de voedselproductie. De leden-staten worden uitgenodigd alle nodige maatregelen te u-sren voor ver hoging van de productie, verbete ring van de distributie en verhan deling en eliminering van onrede lijke winsten voor tussenpersonen. Bij de Tweede Kamer zal bin nenkort worden ingediend een wetsontwerp tot „tijdelijke voor zieningen ten behoeve van de wederopbouw en de bevordering van de bouwnijverheid" (weder- opbouw.net). Dit wetsontwerp treedt in de plaats van de reeds eerder aangeboden wetsontwer pen „tot regeling van de weder opbouw" en „wijzigingen van de woningwet" welke ontwerpen in middels zijn teruggenomen. Daar de toestanden in het bouw bedrijf nog zo weinig zijn gesta biliseerd, wordt aan een tijdelijke voorziening evenals zulks bij de ingetrokken wetsontwerpen het geval was, de voorkeur gegeven. Het onderzoek, dat door de staatscommissie-Van den Bergh wordt ingesteld ten behoeve van de toekomstige wetgeving nopens de „ruimtelijke ordening" en de volkshuisvesting is op zich zelf een afdoende reden om van een duurzame regeling voorlopig af te zien. Laatstbedoeld motief heeft er ook doen van afzien om in d't wetsontwerp 'n wettelijke grond slag te geven aan een Rijksdienst voor d'e wederopbouw en de volks huisvesting. Het in te dienen wetsontwerp laat de woningwet In een hoofdartikel pleit het Franse blad ,,Le Monde", dat ge acht wordt de inzichten, van het Franse Ministerie van Buiten landse Zaken weer te geven, voor een Duits-Frans bondgenootschap. Het met Britse licentie verschij nende Berlijnse blad „Telegraf r.oemt dit „de politieke gebeurte nis van de week" en beschouwt het als „een voorzichtige en moe dige klop op de deur van de toe komst." Hoewel de toegangswegen tot de Wester-Schelde reeds waren gezuiverd van mijnen, waren er nog enkele ondiepe plaatsen, die men tot nu toe nog niet had kun nen hereiken. Een paar weken geleden ont plofte echter in de vaargeul op korte afstand achter een Noors schip een mijn, die blijkbaar was losgeslagen uit een der resteren de mijnenvelden. De Nederlandse marine heeft toen dadelijk beslo ten hier aan het werk te gaan. Daartoe werd het reparatie schip Hr. Ms. „Vulkaan" met een aantal mijnenvegers in de haven van Vlissingen gestationneerd Schout-bij-nacht J. J. L. Wil- iinge was een dezer dagen tegen woordig' bij het mijnenvegen. Ooit een aantal journalisten werd in de gelegenheid gesteld deze tocht mee te maken. Omstreeks zonsopgang vertrok de „Walcheren" het schip van de flottillecommandant, luitenant ter zee 1ste klasse P. 't Hart ge volgd door de „Roompot" uit de rog steeds zwaar beschadigde ha ven van Vlissingen. Het eerste doel was de Deurloo, ongeveer ter hoogte van Zoutelande. De De vijf geneesheren, die Koning George van Engeland be handelen, hebben gisteren in een bulletin verklaard, dat „verbete ring in de algemene gezondheids toestand van de Koning merk baar is." Naar Radio Hamburg meldt, heeft de politie in de Franse sec tor gevochten met „personen, van wie gezegd is, dat het communis ten waren". Deze personen heb ben gepoogd „om een bijeenkomst van de Liberaal-Democratische partij in de Franse sector van Berlijn te verstoren." Mevr. Tsjang Kai Sjek is Zaterdagochtend per extra-vlieg tuig naar Washington vertrokken. Bij haar vertrek, dat geheim was gehouden, waren alleen aanwezig Maarschalk Tsjang Kai Sjek, de Amerikaanse ambassadeur en de Chinese Minister van Binnen landse Zaken. „Walcheren", het zg. flottille- schip, begon met boeien uit te werpen om het gedeelte waar ge veegd moest worden precies aan te geven. Inmiddels waren ook de „Goeree" en de „Schouwen" gearriveerd, die nu met de „Roompot" aan het vegen gingen. Door middel van lichtseinen gaf de flottillecommandant van de Walcheren nu en dan enige aanwijzingen. Bij het vegen slepen de schepen elk op een afstand van ongeveer 160 meter een z.g. „mljnenveeg- solenoide" achter zich aan. Dit is een groot Ijzeren gevaarte, dat in spoelen is gewikkeld, waar van het schip uit een electrische stroom doorheen wordt gezonden. Hierdoor wordt zowel een hori zontaal als een verticaal magne tisch veld opgewekt, zodat men tegelijkertijd Engelse en Duitse mijnen die een verschillend magnetisch veld hebben kan aantrekken en zo tot ontploffing brengen. Er moet echter ver scheidene malen over dezelfde plaats worden gevaren, daar sommige mijnen zo zijn afgesteld* dat ze eerst bij de tiende of vijf tiende maal ontploffen. Pas wan neer over een bepaalde strook ongeveer twintigmaal Is gevaren, kan men zeggen, dat zü vrij is van mijnen. Dit is thans het ge val met alle vaargeulen, die toe gang geven tot de Wester-Schelde. De Deurloo en de Roompot, waar van dezer dagen de laatste ge deelten rijn gézuiverd, moeten nu alleen nog worden vrijgegeven door een centrale commissie, die in Londen zetelt. Volgende week komt de Ooster-Schelde aan de beurt. Daar moeten het Westgat, het Brouwershavensegat en het Sljjkgat hog worden geveegd. De mijnenvelden zijn over het alge meen bekend, alleen de mijnen die uit vliegvelden zijn geworpen leveren wel eens moeilijkheden op, daar de plaats hiervan uiteraard niet nauwkeurig kan worden aan gegeven. De mijnenvegers, waar wij ons op bevonden, zijn omgebouwde Duitse R-boten. Daar zij niet groot zijn, moest met de ruimte worden gewoekerd, maar zowel de officiershutten als het verblijf van de manschappen zijn practisch en economisch ingericht en alles ongewijzigd. In het nieuwe wets ontwerp wordt het vaststellen van wederopbouw-planncn en de onteigening ter uitvoering van die plannen geheel in handen der gemeentebesturen gelegen. De procedure is in dit wetsontwerp uitvoeriger geregeld dan zulks in het Koninklijk Besluit F 67 het geval was. Het wetsontwerp re gelt verder de vaststelling van de Rijksbouwprogramma's en de ver deling van de contingenten voor bouw en herbouw. Bij de verdeling van het contingent voor wonin gen worden Gedeputeerde Staten ingeschakeld. De goedkeuring van werken zal grotendeels aan de gemeente besturen worden gedelegeerd. Voorts wordt de mogelijkheid geopend om bouwvergunningen van tijdelijke aard af te geven. Ten slotte wordt een wettelijke grondslag verschaft aan het ver lenen van credieten, bijdragen of zekerheid door de overheid aan particulieren. Een groot deel van West- Europa was Zondag en gisteren in een dikke mist gehulcL welke het verkeer op zee, te land en ln ae lucht belemmerde. Zowel de iuchtbrug te Berlijn als het vlieg verkeer in Frankrijk ondervond vertraging, zowel door de mist als de gladheid der wegen tengevolge van de lage temperaturen." Engeland werd Zondagavond in de dichtste mist sedert jaren ge huld. Het wegverkeer lag prac tisch stil, alsmede het luchtver keer tussen Engeland en het vasteland. De bootdlensten ln het Kanaal waren echte." practisch normaal. Overstromingen, regens, stor men en sneeuw hebben in ver uit- eenliggende delen van de V. S. tijdens het week-eind schade ver oorzaakt. Verscheidene huizen in Alabama stortten tengevolge van stormen in. Honderden personen ln het ge bied van Birmingham In Alabama waren dakloos tengevolge van overstromingsn, Men verwacht, dat er voor duizenden dollars schade is aangericht. Ook gisteren werd uit ver scheidene delen van West-Europa mist gemeld. Het vliegverkeer van Brussel uit kon gisterenmorgen geen door gang vinden. Het verkeer in de Belgische havens ondervond geen belemmering. Het aantal politieke vluchtelin gen uit Hongarije neemt toe en bedraagt thans 1000 per maand, zo schrijft de Weense correspon dent van de „Daily Telegraph". •Het zijn in hoofdzaak hands- werkslieden en boeren aldus de correspondent, in tegenstelling tot enige tijd geleden, toonde mee sten tot de gegoede stand behoorden. Ongeveer 300 per maand melden zich bp de Britse autoriteiten in Stiermarken. Zij .worden na „zui vering" naar een kamp voor ver plaatste personen gezonden. De overigen gaan rechtstreeks door Oostenrijk naar de Amerikaanse en Franse zone. Het blad van de communistische partij in Honga rije, aldus de correspondent heeft gemeld dat de Minister van Ju stitie een wetsontwerp voorbe, reidt, dat voorziet in zwaardere straffen voor hen, die pogen te vluchten. De bewaking' van de grens met Oostenrijk is ver scherpt. Er bevinden zich thans vijf bataljons soldaten in het grensgebied. wordt keurig onderhouden. El- zitten 26 man op iedere boot. Deze schepen, die nog niet Sang in de vaart zfln, kunnen een grote snelheid ontwikkelen en hebben slechts een kleine diepgang. Door de geringe afmetingen worden rij gauw uit de koers geslagen, zodat van de bemanning een grote stuurmanskunst wordt vereist. Alleen bij goed weer kan worden uitgevaren. Dan zijn de mijnen vegers ook van zonsopgang tot zonsondergang buiten, 's Avonds keren zij echter steeds terug naar het moederschip de „Vulkaan"

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1