De besprekingen in Indonesië De havenstaking aan de Oostkust DE STRIJD IN CHINA DE GRIEKSE KWESTIE MAANDAG 29 NOVEMBER 1948. Nederlandse delegatie in Djogja A. des Doolaard sprak over Walcheren Geringe hoop omtrent Berlijase kwestie Siam vraagt wapens aan de V. S. Binnen zes weken nieuwe ordening der Ruhrindustrie Snellere besteding van de Marshall-gelden Belgisch distributie nieuws in de Algemene Vergadering der Ver. Naties Antwoord der Grote Vier op Bramuglia's vragenlijst der Verenigde Staten Os voorbereidingen voor een Atlantisch verdrag De komende Berlijnse Gemeenteraads verkiezingen Vonnissen te Boedapest Fmnkertng by AbonnementTerne u/en WEERSVERWACHTING nsedegedeeid door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Nevelig. Rusig weer. 's Ochtends vrijwel overal mist of nevel. De mist zal op vele plaatsen tegen de middag dunner worden of in nevel overgaan, om na het in vallen der duisternis weer op nieuw te vormen. Teimp. 's och tends beneden het vriespunt. DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No. 975 Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. inzending advertenties tot des namiddags 3 aar. Rubriek kl. advertenties 5 regels 80 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. De Nederlandse delegatie is te Djogja aangekomen, zo verneemt Reuter van Antara. De leider der delegatie, Minister Stikker, zeide, dat de delegatie gekomen was teneinde overeenstemming te bereiken met betrekking tot de vomrng van een federale Indo nesische interim-regering. De adviseurs van de republi- keifuse delegatie arriveerden in een Amerikaans toestel. Sjahrir bevond zich niet onder hen. Bg 'hun aankomst op het vlieg veld te Djogja werden de Neder landse Ministers ontvangen door de voorzitter van de republikeinse delegatie, Mohammed Roem, de secretaris van staat, Pringodig- Vrijdagavond heeft de schrijver A. den Doolaard in Washington een voordracht gehouden over het herstel van Walcheren. Deze voor dracht werd gehouden onder auspiciën van de Nederlandse am bassade voor gedelegeerden hij de F.A.O.-conferentie. De spreker werd ingeleid door de Nederlandse ambassadeur Mr. Dr. B. van Kleffens en de voor- altter van de afdeling Washing ton van de vereniging Nederland- Amerika.. Na de lezing werden twee films vertoond, n.L „Ver nielde dijken" en „Twee Koningin non'. Te Parijs is men van mening, dat de kansen een vereenkomst tussen de Westelijke mogend heden en de Sovjet-Unie over de Berlynse kwestie practisch ver keken pijn en in gezaghebbende kringen toonde men zich pessimis tisch ten aanzien van de toe komst. Terwijl Juan Bramuglia, de voorzitter van de Veiligheidsraad doorgaat met pogingen tot het vinden van een formule voor de valuta-kwestie, doen Britse en Amerikaanse deskundigen uitko men, dat andere en ernstiger pro blemen zijn gerezen, die het moei lijk zouden maken tot een over eenkomst te komen. Willard Thorp, adjunct-staats secretaris voor economische aan gelegenheden, verklaarde te Parijs aan de pers, dat de zaken zich snel aan het ontwikkelen waren tot een punt, waar een eenheids- regeling voor de valuta onmogelijk aou worden Bes van de negen gemeente diensten van Berlijn, aldus Thorp, waren thans in tweeën gesplitst en na de gemeenteraadsverkiezing verwacht men een versnelling van dit splitsingsproces. In Westerse kringen houdt men zich ervan overtuigd, dat de Sovjetregering vastbesloten is langzaam maar aeker de Westelijke mogendheden uit Berlijn weg te dringen. Dr. Bramuglia is van plan eind deze maand Parijs te verlaten en dan via Rome naar zijn land terug te keren. Hij zou dus nog slechts enkele dagen als voorzitter van de Veiligheidsraad in functie blij ven. De veiligheidsraad 2al waar schijnlijk bijeengeroepen worden om kennis te nemen van 't voort duren van de impasse. Reuter verneemt uit gezagheb bende bron te Washington, dat Siam de V. S. om wapens ver zocht heeft voor de uitrustng van vijf bataljons, die mogelijk gebruikt zouden worden tegen communistische verzetslieden aan de Siamees-Maleise grens. Naar verluidt heeft men het verzoek op het Amerikaanse Mi nisterie van Buitenlandse Zaken in overweging genomen en kan men binnen veertien dagen een beslissing verwachten. Naar ver der verluidt zou de Siamese re gering verzocht hebben om lichte wapens, vrachtwagens en jeeps. Over de aard der verzochte wa pens weigerde men echter van militaire zijde inlichtingen te ver strekken. do en de voorzitter van de repu blikeinse veiligheids-commissie, Dr. Leimena. Minister Stikker verklaarde tegenover Aneta, dat hij niet kon zeggen hoe lang hun verblijf te Kalioerang zou duren, aangezien dit afhangt van de agenda der besprekingen met Hatta. De Nederlandse Minis ters zouden Hatta Zaterdag middag om 17 uur ontmoeten. Minister Stikker verklaarde, dat hij heen en terug naar Batavia en Bandoeng zal gaan. Op een vraag of hij beslissingen verwacht bij de besprekingen met Hatta, zeide Stikker, dat dit ook afhangt van de komende be sprekingen. „Wij dienen echter een regeling te bereiken en een interimbestuur voor Indonesië op te zetten. Voor dit doel komen de Nederlandse Ministers hier". Ten aanzien van de komst der fractieleiders, zede Minister Stik ker, dat het goede hiervan is, dat zij ook zullen weten, welke be slissingen genomen worden, zo dat de besluiten niet van de Mi nisters alleen zullen komen. Mi nister Stikker zeide, dat hij geen contact had gehad met Soepomo of andere leden van de republi keinse delegatie, die te Batavia waren, doch dat hij wel het Ame rikaanse lid van de commissie van goede diensten, Merle Coch ran had ontmoet. Intussen heeft Mohammed Roem Zaterdag verklaard, dat de on derhandelingen tussen Hatta en de Nederlandse Minister „niet beslissend zullen zijn, hoewel zij een grote invloed zouden kunnen hebben op de mogelijkheid tot hervatting van de formele onder handelingen met Nederland onder auspiciën van de commissie voor goede diensten", aldus meldt An tara. De nieuwe ordening van de ijzer- en staalindustrie ln het Ruhrgebled volgens de Geallieerde wet no. 75 inzake de aanstelling van Duitse gevolmachtigden, zal in de komende 6 weken worden uitgevoerd en voor de mijnbouw waarschijnlijk reeds in de komen de dagen. Van de zijde der vak verenigingen wordt hieromtrent medegedeeld, dat ook vertegen woordigers van de vakorganisa ties ln de raden van bestuur der nieuwe maatschappijen worden opgenomen. In de mededeling wordt gezegd, dat ook de arbeiders het verdwij nen van de tot dusver zo bekende namen in de Westduitse industrie betreuren aangezien deze maat regel, naar zij vrezen, er toe kan bijdragen om de situatie in het handelsverkeer met het buiten land onoverzichtelijk te maken. President Truman heeft Vrijdag zijn goedkeuring gehecht aan een versnelde besteding van de gelden voor het Europees herstel. In een brief aan de administra teur van het plan-Marshall, Paul Hoffman, 2egt Truman, dat de 4 milliard dollar, die door het con gres zijn toegewezen, vóór 2 April a.s. kunnen worden uitge geven. Toen het congres het bedrag goedkeurde werd ln de betrokken wet de bepaling opgenomen, dat het geld bedoeld was voor de pe riode tot 1 Juli 1949 doch dat Truman bevoegd was om, wan neer hïi zulks raadzaam achtte, te bepalen dat het geld in de pe riode tot 2 April 1949 werd uitge geven. Generaal Tjioe Tsjing Tsjoean, bevelhebber van de tweede leger groep in Centraal China, heeft tegenover Reuter verklaard, dat de door communisten geleide legers in de reeds twee weken durende slag om Hsjoetsjou 150.000 man verloren hebben. Hij weigerde cijfers te noemen over de eigen verliezen. De acht hos pitalen te Hsoetsjou zijn echter overvol met gewonden van man schappen der regeringstroepen Het hoogtepunt van de slag wordt binnen een paar dagen verwacht. De prijs is het belangrijke spoor wegknooppunt bij Hsoetsop van de lijn Oost-West en Tientsin Nanking. De communistische troepen, die aan weerszijden om Hsoetsjou ge trokken zijn, bedreigen thans Pengppoe en andere belangrijke plaatsen ln de vallei van de Yang Tse Klang, aldus de Generaal. Van officiële regeringszijde is toegegeven, dat de regeringstroe pen zware verliezen hebben ge leden bg Jantsjoean, ten Oosten van Hsoetsjou. Aldaar is een groep van 3000 man door de omsingeling der com munistische legers naar het Wek ten, in de richting van Hsoetsjou, doorgebroken. Een andere groep van onbekende sterkte is naar het Zuiden doorgestoten. Generaal Tsjloe, die al deze inlichtingen verstrekte gaf toe niet geheel te vreden te zijn over de ontwikke ling der regeringscampagne. Hij weigerde echter voorspellingen te doen. Hij zeide slechts te ver wachten, dat de vijandeliike troe pen zouden trachten zijn verbin dingen met het 200 mijlen Zuide lijker gelegen Nanking te ver treken. Generaal Tsjioe zeide, dat de hoge verliezen van de vijand te wijten waren aan het feit, dat Naar van officiële zijde wordt medegedeeld, zal de suiker in Bel gië van 1 December af vrij van distributie zijn. Hetzelfde geldt voor spijsolie. Per 31 December zal ook ingevoerde boter, welke tot nu toe gerantsoeneerd wordt cm invloed te kunnen uitoefenen op de prijsvorming van de bin nenlandse boter, van de bon zijn, waarmede de distributie in Bel gië dan tot het verleden zal be horen. grote hoeveelheden manschappen in het vuur geworpen werden, vooral tijdens nachtaanvallen. Hij stemde hierin overeen met andere bevelhebbers der regeringstroepen. De toestand in de hospitalen is ellendig, aldus Reuter. Gewonden liggen op tochtige gangen, slechts schamel beschut tegen de intre dende koude. De behandeling is onvoldoende en steeds komen nieuwe gewonden van het front. De meesten lijden aan wonden, die afkomstig zijn van artillerie vuur of van handgranaten. Me dicamenten zijn onvoldoende aan wezig en het verband moet ver schillende malen gebruikt worden. Drieduizend gewonden zijn per vliegtuig geëvacueerd. Vijfdui zend gewonden worden buiten de stad verzorgd. Het aantal sterfgevallen ten gevolge van mond- en klauwzeer in de week van 1421 November bedroeg: runderen 4, kalveren 2, varkens en biggen 15. Met 22 explosies is Vrijdag de sloping van het grote droog dok te Wilhelmshaven voltooid. Zaterdagmorgen is een begin gemaakt van de deling der Griekse kwestie in de algemene vergadering der V. N. Het debat werd geopend door de Britse afge vaardigde Glenvil Hall, financieel secretaris bjj de schatkist. Hij verzocht om een verzoening tus sen de betrokken partijen. Er liggen thans vier resoluties voor de algemene vergadering: 1. Een Westerse resolutie wel ke Joego-Slavië, Bulgarije en Al banië veroordeeld worden wegens het verlenen van hulp aan de Griekse guerillastrjjders. 2. Een Sovjet-resolutie waar in de terugtrekking geëist wordt van alle vreemde troepen uit Griekenland en volgens welke de oorzaak in de burgerorlog ligt in de buitenlandse inmenging. 3. Een door de politieke com missie eenstemmig aanvaarde resolutie, waarin de terugkeer der Griekse kinderen wordt geëist in dien de ouders daarom verzoeken. 4. Een geamendeerd Sovjet- voorstel tot herstel van de diplo matieke betrekkingen tussen Griekenland en ztjn Noordelijke buurlanden en tot herstel dei- vroegere grensovereenkomsten. Wij zijn ons allen bewust, aldus de Britse afgevaardigde, van de samenzwering tegen een der leden De antwoorden van de vier grote mogendheden op de aan haar voorgelegde vragenlijst van Dr. Bramuglia, voorzitter van de Veiligheidsraad, inzake het Ber lijnse muntstelsel zijn Vrijdag avond gepubliceerd. Men is van oordeel, dat zij de deur open laten voor verdere onderhandelingen. De drie Westelijke mogendhe den hebben een gezamenlijk ant woord ingediend, maar Engeland en Frankrijk hebben daarenboven een memorandum overgelegd met voorstellen, die voor de V. S. niet aanvaardbaar zijn, doch Amerika bij een uiteindelijke regeling niet zouden binden, aldus het memo randum. Dr. Bramuglia had de vragen lijst opgesteld als onderdeel van zijn pogingen nieuwe onderhande lingen te bewerkstelligen tussen de Westelijke mogendheden en de Sowjet-Unie, nadat de kwestie aan de Veiligheidsraad was voor gelegd. Het Sowjet-antwoord is een herhaling van het Sowjet-Russi- sche standpunt, dat na het mis lukken van de viermogendheden- besprekingen over het muntstelsel te Berlijn uitgebreid is uiteenge zet. De Westelijke mogendheden verklaren in haar gemeenschap pelijk antwoord, dat zij bereid zijn Dr. Bramuglia meer inlichtin gen te verstrekken, indien hij dat wenst. De voorzitter van de Vei ligheidsraad zet zijn besprekingen met de vijf „neutrale" leden van de raad voort. Tweeduizend New Yorkse ha venarbeiders hebben Vrijdag hij stemming besloten een voorlopig accoord tot beëindiging van de havenstaking aan de Oostkust te verwerpen. Zij hebben de andere havenarbeiders van de stad ver zocht de voorwaarden eveneens te verwerpen, wanneer hierover Za terdag gestemd werd. Joseph Ryan, de voorzitter van de havenarbeiders-vakvereniging, noemde de oppositie van de ar beiders van Brooklyn tegen de voorlopige overeenkomst „een po ging van de communistische par- tij de kwestie te vertroebelen". Velen van de arbeiders, die de vergadering te Brooklyn bijwoon den, waren geen lid van de vak vereniging, aldus zeide Ryan. De „Queen Elizabeth", die Zon dag had zullen vertrekken wordt missohien nog langer te New- York opgehouden. Een functionaris van de plaat selijke vakvereniging te Philadel phia heeft verklaard, dat op een algemene ledenvergadering be sloten was de voorwaarden tot een contract te aanvaarden. Evan hoopte spoedig de uitslag van de stemming te weten „ten einde te pogen de arbeiders tegen acht uur Zondagmorgen aan het werk te krijgen". De pogingen om de staking aan de Westkust te doen eindigen zijn op hindernissen gestoten. De sta king duurt daar reeds 86 dagen. De arbeiders staan daar op het punt een overeenkomst te aan vaarden, doch Lundeberg, leider van de vakvereniging van zeelie den, verklaarde dat zijn mannen niet naar het werk zouden terug keren voordat twee werkgevers de overeenkomst zouden zijn na gekomen. Onder andere heeft Lundeberg nog eisen betreffende de rechten van zeelieden om als laadarbeiders te werken bij de kustvaart. Hieromtrent wenst hij garantie van de vakvereniging van havenarbeiders. van de V. N. Dit land aou een beter lot verdiend hebben door de heldhaftige strijd tegen de Duitse invallers. Algemeen was bekend, dat een poging gedaan werd „in Griekenland een schrikbewind van een minderheid te vestigen." Indien de order daartoe werd gegeven zou ae hulp aan de Griek se guerillastrjjders ophouden. De Sovjet-Unie en de landen, die haar doorgaans steunden hadden geen enkel voorstel gedaan de hulp aan de guerlllastrijders te staken. De resolutie onder punt 1 vormde de minimumvoorwaarde waarmee de algemene vergade ring zich zou mogen inlaten. De Sovjet-gedelegeerde Andrei Wysjlnski maakte de leden der speciale commissie voor de Bal kan (Unscob) uit voor „dilettan ten" en hjj beschuldigde de waar nemers der commissie van „over duidelijke fouten" die geleid had den tot de mislukking van het werk der commissie als geheel. De commissie had haar taak vervuld op een „onwaardige wijze waarbij zij bewijsstukken ver valste en onbetrouwbare getuigen had gehoord." (Van Reuters diplomatieke oor- i respondent Sylvain Mangeot.) I In de zeer nabije toekomst zul len te Washington besprekingen der zeven betrokken mogendheden gehouden worden ln verband met de voorlopige bestudering van een Atlantisch verdrag, aldus wordt te Londen vernomen. De vijf mo gendheden der Westelijke Unie (Engeland, Frankrijk en de Bene lux) hebben hun meningsuitwisse ling over de betrokken vraagstuk ken voltooid. Het ontwerp in gro te trekken voor een gezamenlijk voorstel der Westelijke Unie, dat door de permanente commissie te Londen is uitgewerkt, is thans door de vjjf regeringen bestudeerd en met commentaar naar de per manente commissie teruggezon den. die Donderdag en Vrijdag er twee zittingen aan heeft gewijd om haar werk in het licht van dit commentaar t© voltooien. Volgens een Britse woordvoer der zullen gemengde Britse, Amerikaanse en Franse inspectie- groepen supervisie uitoefenen op de Berlijnse gemeenteraadsverkie zingen op 5 December, in ant woord op een verzoek van de So ciaal-Democratische, Liberaal- Democratische en Chrlstelijk-De - mocratische Partij De Sowjets, die de verkiezingen in hun sector hebben verboden zijn ook uitgenodigd om inspec- tiepersoneel beschikbaar te stellen doch hebben tot nog toe niet ge antwoord. Volgens de Britse woordvoer der zullen de inspectiegroepen, die tot taak hebben er voor te zorgen, dat de verkiezingen „be hoorlijk, eerlijk en doelmatig wor den uitgevoerd", de bevoegdheid hebben de arrestatie van leder, die ae kiesregels schendt, te bevelen Een gerechtshof te Boedapest heeft vjjf personen ter dood ver oordeeld en 25 tot gevangenis straffen variërend van een maand tot vijf jaar yoor naziïstisehe en acti-semietisehe activiteit vóór en na de oorlog. Onder de veroor deelden bevonden zich een aantal jonge lieden, die een Joods kerk hof bestormd hadden en grafste nen hadden vernield. De meesten der oudere veroor deelden behoorden tot de zoge naamde „haveloze garde", een Hongaarse extremistische orga nisatie, aldus Reuter, die in 1939 Tsjecho-Slowaaks gebied zou zijn binnengevallen en vele Tsjecho- Siowaken zou hebben vermoord Deze organisatie had zich na dé oorlog weer aaneen gesloten „om Sowjet-Russische oorlogsmonu menten te vernietigen en Joden en communisten te doden in het geval een nieuwe oorlog zou uit breken".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1