Ruslands houding Nieuwe regering gevormd öi^ïarinc ,4 1 Agent-inbreker voor de Rechtbank Een laatste verdedigingslinie Begroting ECONOMISCHE Zakën Nee-n AKKERTJE Terneuzen bouwt! Het Atlantische verdedigingspact Spit, rhcumatiek De ZATERDAG 27 NOVEMBER 1948. Elke derde passagier per vlegtuig naar Amerika Nieuw Kabinet in Venezuela lijkenschenders veroordeeld Rede van Francn Tablet of Cachet Nederlands stro naar Zwitserland Het reizen van en naar België Verklaringen van Chifley Alg. vergadering der V.N. Vliegtuig neergestort „huurkoopwoningen" in de Noordpolder Frankering bij Abonnement: Tc ;o WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K. N. M. X. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Nog weinig verandering. Droog weer met weinig be wolking. Zwakke wind uit Zuidelijke richtingen. Onge veer dezelfde temperatuur als gisteren. Onder Redactionele leiding van P. Lu D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 974 Advertentieprijs: per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Uitgave Stichting „De VrJJe Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Nov. Opk. Ond. Opk. OnA 27 8.19 16.36 3.53 15.— 28 8.21 16.35 519 15.15 29 8.22 16.34 6.47 15.33 30 8.24. 16.33 8.14 15.58 Dec. 1 8.25 16.32 9.37 16.33 2 8.27 16.32 10 48 17.21 3 8.28 16.31 11.43 18.23 4 8.29 16.31 12.22 19.35 5 8.31 16.30 12.48 20.50 6 8.32 16 30 13.07 22.04 .Vele mensen vrezen de Sovjet- Unie, weinigen weten veel van haar af. Het onmetelijke land daar ergens ver in het Oosten is altijd vrij afgesloten geweest. doch eerst reent n& de grote Re volutie van 1917, waarbjj op bloe dige wijze een einde -gemaakt werd aan een Tsaren-regiem, dat eeuwen lang had tand gehouden. Een absoluut en dictatoriaal re giem, dat verworden was tot een corrupt en slap despotisme, dat bovendien Rusland de nederlaag had bezorgd in de oorlog tegen het toen opkomende Japan (1905) en tegen Duitsland. De tweede wereldoorlog ont sloot het nieuw gevormde Sovjet- Rusland voor velen Allereerst door de gTote opmars der Duitse troepen, die tot de Wolga en de Kaukasus doordrongen en daarna door de hulpverlening der Ge allieerden. Tenslotte omdat Rus land onmiddellijk na de oorlog door een leder werd erkend als de tweede mogendheid ter wereld «n het toetrad tot de Organisatie der Verenigde Naties, waardoor meerder contact dan vóór de oor log bestond, tot stand kwam. Wtf schrijven met opzet de tweede mogendheid ter wereld omdat juist het feit, dat het nie' de eerste genoemd kan worden, één der oorzaken is, dat vele men sen de Sovjet-Unie vrezen. Is dit nodig? is een vraag die gesteld kan worden. De grote tegenstel ling tussen Amerika en Rusland is algemeen bekend. Het verschil in regeringsstelsel behoeft echter op zichzelve neg niet tot «en zo gevreesde oorlog te leiden. Eer-* 4er doet dat het feit, dat 'oe'den op hun manier de wereld willen overheersen. Bovendien vrezien zij elkander en het is nu eenmaal een feit, dat vrees een slechte raadgeefster is. Dat Rusland Amerika vreest staat vast. En van communis tisch standpunt bekeken is daa1- ook wel reden voor. Er wordt veelal beweerd, dat de Verenigde Staten het land zijn der onbe grensde mogelijkheden. Dit werd in de afgelopen oorlog ook duide lijk bewezen. Daarnaast beschikt Amerika over het tot heden toe machtigste wapen, de atoom bom. Vanzelfsprekend zoeken talloze geleerden in de Sovjet-Unie naar stig naar het geheim van de ver vaardiging van deze verschrik kelijke hom. Waarschijnlijk is dit eok door tien ontdekt, maar zelfs dan is het maar zeer de vraag of Rusland beschikt over een indu strie die atoombommen op grote schaal kan aanmaken. Amerika heeft ln dit opzicht een bedui dende voorsprong en is zich hier van bewust. En hoewel dit enkele feit zeker niet beslissend is in een oorlog tegen bet onmetelijke Rus sische Rijk, dat liefst 1/6 deel van 4e gehele landopnervlakte onzer aarde beslaat, hangt toch de atoombom als een dreigende wolk tussen alle onderhandelingen van Amerikaanse en Russische afge vaardigden. Er zijn nog andere factoren, die Rusland Amerika doen vrezen. Dose zijn te vinden in de produc tie van de voornaamste grond stoffen in beide landen. Ziehier tnhele cijfers, die te denken geven In 1940 produceerde de Ver enigde Staten 3 maal zoveel steen kolen als de Sovjet-Unie. Molotov deelde in z'n herdenkingstoespraak ter viering van de een-en-dertig- ste verjaardag der Russische re volutie mede. dat de .Soviet-pro- éuctle thans over de gehele linie 17 hoger ligt dan in 1940. Doch Amerika lag in 1944 al 33 boven da productie van 1940. Bjj de «taalproductie zien wij •en zelfde beeld en op bijna elk gebied zijn de verhoudingen even ongunstig voor Rusland. Deze vergelijking, die dus in alle op- z'chten ongunstig uitvalt voor de Russen, moet de heersers in hét Kremlin een doorn in het oog zijn. De heer Molotov trachtte rün volk nu aan te sporen tot een zog veel grotere Inspanning, door ben bevreesd te maken voor de zogenaamde aggressieve Weste lijke democratische en kapitalis tische landen, die volgens hem zouden trachten de inderdaad in die 31 jaar opgebouwde Sovjet kracht te vernietigen alvorens de og in ensrme hoeveelheden aan wezige krachtbronnen van het rand in exploitatie zouden zijn ge bracht. Aan de ene kant heerst bij de Sovjet-leiders de zucht naar over heersing van de gehele wereld, of althans een groot deel ervan en aan de andere kant is er bij hen «te vrees door een machtiger tegenstander overweldigd te wor den. Bovendien weten zij zeer goed, dat de toestanden in de ka pitalistische landen over he* .al gemeen heel wat rooskleuriger e^n. Zij trachten dus hun twse ge- heersingszueht en hun pogen even sterk te worden als hun grote tegenspeler, op twee manieren te bereiken. Het eigen land afslui ten voor invloeden van buiten. Getuige de ijzeren gordijn-politiek. Daarnaast door middel van zeer goed georganiseerde vijf jaren plannen hun industriële capaciteit zo hoog mogelijk op te voeren. Het eigen volk wordt voorgehou den, dat nog slechts enkele jaren het scheiden van de ware commu nistische gemeenschap. Dit zal dan zijn een gemeenschap van de hoogste ontwikkeling van bewuste en gedisciplineerde arbeid, waari agrarische werkers dezefde le vensstandaard zullen bezitten als de werkers in de steden, en dc handwerker dezelfde als de hoofd werker. Dit klinkt wel zeer fraai maar of deae leuze ooit werkelijk heid zal worden is dc vraag. Naast deze binnenlandse poli tiek, die er dus op gericht is een zo groot mogelijke kracht te ont wikkelen, staat een buitenlandse politiek die gekenmerkt wordt door het zoveel mogelijk tegen werken van de toekomstige tegen stander, zonder dat dit tot oorlog leidt. Want deze zou men pas kunnen ontketenen, als de krach ten minstens gelijk zijn. In deze buitenlandse politiek past volko men het kunstige en vernuftige systeem van traineren en rekken van alle onderhandelingen. Tijd betekent immers een grotere kans op het inhalen van de achterstand. Dit heeft tevens nog het voordeel, dat de rest van de wereld in bange onzekerheid blijft en het herstel van de oorlogsschade hier door geremd wordt De tegenzet van Amerika, het Marshall-bulp programma, wordt hevig bestreden en natuurlijk wordt getracht ook dit te belem meren. Het laatste wapen is zeker niet het minst gevaarlijke. Dit wordt gehanteerd door de verschillen de door Moskou geïnstrueerde communistische partijen. Ook deze hebben kennelijk opdracht het herstel van de Westerse krachten zo al niet tegen te houden, dan toch te vertragen en tegen te werken. Tenslotte maken de Russische afgevaardigden kwistig gebruik van het hun indertijd gegeven veto-wapen in de Veiligheidsraad. Hierdoor is al heel wat kostbare tjid voor het Westen verloren ge gaan. Daartegenover staat een wel bewust, machtig Amerika, dat echter weet, dat zijn volk weinig voor een nieuwe oorlog voelt. Slechts spoedige aaneensluiting van alle West-Europese staten en een nauwe samenwerking met de Verenigde Staten, kan de Russi sche plannen grondig in de war sturen. BELUIE Gaston Evskens heeft Vrijdag morgen in zjjn kabinet de journa listen ontvangen. Hij verklaarde, dat zijn taak als kabinetsformateur hem in de ge legenheid had gesteld alle proble men die een hindernis vormen voor een vruchtbare samenwer king tussen beide partijen aan een onderzoek te kunnen onderwer pen. „Ik heb hierbij kunnen vaststel len, dat de aanstelling van een lid der Katholieke Volkspartij als hoofd van de regering, niet alleen essentiële wijzigingen zou vergen in de verdeling der ministeriële bevoegdheden, docli tevens een grondige herziening van de basis van het in 1947 tussen heide par- ti'en aangegane accoord met zich zou brengen. In het bijzonder is mij gebleken dat 'n verschuiving van belangrijke portefeuilles, ja zelfs een verschuiving naar de andere vleugel der meerderheid van de portefeuilles met economi sche bevoegdheden rrlet te vermij den was. Dit alles zou langdurige onder handelingen vereist hebben, waar van de uitslag onzeker scheen. De oplossing van een reeks be langrijke en dringende vraagstuk ken" zou grote vertragingen met zich hebben gebracht. Bovendien zou na de vorming van een gron dig gewijzigde regering het be heer van de staatszaken de gevol gen hebben moeten ondergaan van de inwijding van de nieuwe ministers in de techniek van hun onderscheidene departementen. Het Ijjkt mtl onverantwoord der gelijke r'sico's te lopen voor de samenstelling van een regering, die slechts tot de eerstvolgende verkiezingen zal aanblijven. Ik stel verder vast. dat de vorige regering niet gestruikeld is bver een kwestie van algemene politiek. Ik meen trouwens dat de vorige regering nog steeds de steun heeft van het parlement". Tenslotte verklaarde Gaston Eyskens nog dat hij de Prins- Regent verzocht heeft hem van ztjn opdracht te ontheffen en sorak hfl als zijn overtuiging uit dat de regeringscrisis spoedig ten einde zou zijn. Volgens 'de heer Evskens zou slechts een enkele wijziging in het vorisre kabinet worden aange bracht. SPAAK KABINETS FORMATEUR. Paul Henri Spaak verklaarde Vrijdagmiddag dat hij er in ge slaafd was aan de reeds zeven dagen oude regeringscrisis een einde te maken en dat hü een nieuwe Katholiek-Socialistische regering had samengesteld. Het nieuwe Belgische kabinet ziet er als, volgt uit: Paul Henri Spaak. (Soc.) eer- ste-Minister en Minister van Bui tenlandse Zaken. Achiel van Acker (Soc.): Ver keer Kamiel Huysmans (Soc.) Openbaar Onderwijs. Joseph Merlos (Soc.)Pen sioenen. Leon Eli Troclet (Soó.): Arbeid. Pierre Vermeylen (Soc.): Bin nenlandse Zaken. Pierre de Groote (Soc.): Coör dinatie, Nationale Wederuitrus- ting, Brandstoffen en Werkloos heid. Gaston Eyskens (Kath.): Fi nanciën en Budget. Jean Duvieusjat (Kath.): Eco nomische Zaken. Pierre Orban (Kath.)Land bouw. Oscar Behogne (Kath.): Open bare Werken. Robert de Man (Kath.): Weder opbouw Baron Xavier van der Straten W a> 11 et (Kath.)Openbare Ge zondheid en Familie. H. L. Moreau de Melln (Kath.): Justitie. Pierrè "Wigny (Kath.): Kolo niën. Technische leden: Moens de Fernig: Buitenlandse Handel, Plan-Marshall en Import. Kolonel Raoul de Faiteur: Ver dediging. De nieuwe Ministers zullen hedenmiddag om 4 uur ln verga dering bijeenkomen. Verwacht wordt, dat zij zich Dinsdag a.3. met de regeringsverklaring tot de wetgevende Kamers zullen wen den. In het oude kabinet hadden de Katholieken 9 portefeuilles, de Socialisten 8 en de technici 2. In het nieuwe kabinet is de verhou ding als volgt: Katholieken 8. Socialisten 7 en technici 2 porte feuilles. Kalf October kwam de leiding van het Bloemendaalse politie corps tot de verrassende ontdek king, dat een inbreker, die gedu rende - een h*,1<! jaar een ware terreur in de villawijken had uit geoefend en de politie steeds te slim af was geweest, niemand an ders was dan een lid van het po- liticorps, de 24-jarige agent A. L. S., die tijdens zijn nachtelijke ciensturen met valse sleutels en door het indrukken van ruiten in de woningen binnendrong. De verdachte agent lien in een val, die de chefs van het corps voor hem opstelden en legde Dij zijn verhoor een volledige beken tenis af, waarbij kwam vast ce staan dat zijn verloofde zich aan beling had schuldig gemaakt. Esn groot deel van de gestolen goede ren kon in de woning der verloof de te Bloemendaal worden ach terhaald. De agent en zijn verloofde, de 22-jarige M. Vstonden Donder dag voor de Haarlemse rechtbank terecht. Tijdens de behandeling bleek dat S. zijn sleutels „viste" uit de bak _od bet nolitiehureau, waarin de gevonden sleutels gedeponeerd werden. Zijn verzameling verborg hij ergens in het Bloemendaa'se bos. In totaal pleegde S. 29 In braken, plus een, de laatste, in de nacht dat hij betrapt werd door 7,ijn superieuren die langzamer hand de overtuiging hadden ge kregen, dat S. de dader moest zjjn en daarom zelf op patrouille gingen. Verdachte gaf als motief on, dat hij trouwplannen had en bo- Elke derde passag'er over de At lantische Oceaan reist per vlieg tuig. Dit blijkt uit de statistie ken van Januari tot September van dit jaar. Gedurende deze tijd kwamen 161.615 passagiers per boot van Noord-A merika naar Europa en 74.205 verkozen de luchtweg. In de andere richting reisden 178.694 mensen ner boot en 94.483 per vliegtuig. Over de periode van 15 Augustus tot 11 September rapporteren de statis tici dat rre-midrield ner dag 740 passagiers de Atlantische Oceaan per vliegtuig. Na de staatsgreep tijdens het week-einde in Venezuela, waarbri 't leger de regering omver wierp en de macht in het land volledig in handen kreeg, is een nieuw kabinet gevormd. Minister van Buitenlandse Za ken is Gomez Ruis. van Binnen landse Zaken Luitenant-Kolonel Luis Lloverq Paez, van Defensie Luitenant-kolonel Marcos Perez Jimenez. DE STRIJD ItV CHINA De regeringstroepen zouden gebied van Tientsin, Tangkoe en ,,cen laatste verdedigingslinie" te Tangsjan blijven regeringstroepen Pengnoe vormen, 160 km ten Z. binnenstromen. Deze militaire van Soetsjou, waar andere com munistische legers onder generaal Tsjen-Yi én Lin Po-Tsjeng een nieuw groot offensief zouden voorbereiden. President Tsjiang Kal Sjek heeft Sun Fo, president van de wetgevende Jo-an. als de nieuwe premier en opvolger van Wong Wen Hao aangewezen. De benoe ming zou gisteren aan de wetge vende Joean ter goedkeuring wor den voorgelegd. Wong Wen Hao trad oo 1 November af tezamen met de Mïn'ster van Financiën Wang Joen Weo in verband met bet mislukken van de economi sche politfek van de regering. Wong Wen Hao stemde erin toe, aan te blijven tot een nieuw kabinet zou zijn samengesteld Volgens Reuters correspondent te Tientsin biedt de stad een troosteloze aanblik. De straten zijn zo goed als verlaten en men ziet slechts Chinese soldaten die Doelloos rondslenteren Meer dan 400 vreemdelingen treffen voor bereidingen om Noord-China te verlaten voordat de rivier de Paiho dichtvriest en het oorlogs geweld de" stad genaderd 4s. In het vendien in de schulden stak. S. zou volgens getuigen een goede rol in de bezettingstijd hebben ge speeld en veel gevaarlijk werk hebben opgeknapt. Volgens zijn inspecteur was S. een betrouw baar schijnend man. die welwil lend en vriendelijk was. De Officier van Just-'tie bracht in zijn requisitoir hulde aan de Bloemendaalse politie voor de op sporing van dit ernstige geval dat uniek moet worden genoemd in den lande. Hij eiste ren gevan genisstraf van vijf jaren wegens diefstal, meermalen gepleegd on der bezwarende omstandigheden. De verdediger Mr. A. W Lui- kinga verzocht clementie. De verloofde van S., die hierna voor het hekje verscheen, ver klaarde niet g-weten te hebben dat de goederen, die S. bij haar bracht, van diefstal afkomstig waren. Zij meende, dat hij de goederen van zijn inspecteur kreeg uit 'N.S B.-inboedels. S., als getuige gehoord, verklaarde dit znn verloofde inderdaad te hebben wh'seemaakt. Tegen haar luidde de eis vier maanden wegens hel'ng. waarvan de Officier de opzet bewezen achtte. Uitspraak op 9 December. In Juli en Augustus werden ou tlet Amerikaanse militaire kerk hof te Fosses door werklieden. d e met de opgraving der lijken waren belast, gouden tanden gestolen wzwbh de daders zich z°lfs niet ontzagen deze uit de kaken te breken. De daders, order welke een aan tal politieke delinquenten, die ver vroegd in vriiheid waren gesteld, stonden Donderdag voor de recht bank te Namen terecht en wer den veroordeeld tot straffen d;_ variëren tussen 5 maanden en 15 dagen. Naar de Londense correspon dent van de New-York Times schrijft, zouden Amerikaanse of ficieren aan 't hoofdkwartier van de West-Europese defensie wor den toegevoegd zodra de V. S. zich volledig b'j het Atlantische verdedigingspact zouden hebben aangesloten." De voorberridingen hiertoe zouden door Montgomery en Generaal Clay, de Amerikaan se militaire gouverneur in Duits land, besproken zijn toen zij de Britse en Franse militaire gou verneurs in Duitsland op 4 No vember ontmoetten. „Dit zou de eerste keer zijn sinds het e'nde van de oorlog, dat Amerikanen medewerken aan de plannen voor de verdediging van West-Europa", zo schrijt de cor respondent. Aan de eerste serie van deze plannen, die in voorbereiding wa ren van het ogenblik af, dat de West-Europese opperbevelhebbers werden benoemd, werd thans de laatste hand gelegd. Dez.e plan nen zouden thans voVrens een „hooggeplaatst zegsman" „ieder ogenblik" aan Washington ter be oordeling kunnen worden voor gelegd. bewegingen schijnen er op te wij zen, dat de regering vastbesloten is het gebied in handen te houden. k. Tot dusver is het nog niet tot Ri|lerlg7 Verkouden Neem: een treffen van betekenis geko- men tussen de communistische troepen en die der regering. Een heden van de regeringstroepen, dit larjtgs de spoorlijn Peiping Tientsin zijn gelegerd, bewegen zich echter in de richting van Pïoti en Woet'sjing, ten Noorden van Tientsin. Dr. Sun Fo. door President Tsiang Kai Sjek als de nieuwe Chinese Premier aangewezen, is ren zoon van de beroemde Dr. Soen Jantsen. stichter van de Chinese republiek. Hij werd ln 1891 geboren en studeerde in de V. S. Zijn eerste belangrijke func tie was die van burgemeester van Kanton. Sun Fo werd Minister van Verbindingen in de Chinese nationale regering van 1927. Na de Japanse invasie in Juli 1937 werd hij China's meest suc cesvolle afgezant in het huiten- land. In April 1947 werd hjj be noemd tot vice-president, doch werd bij de vice-pres'dents verkie zingen in Maart j.l. verslagen. De Tweede Kamer heeft giste renmiddag de stemming over de motie-Nederhorst uitgesteld tot a.s. Dinsdag. Daarna is de be groting van het departement van economische zaken voortgezet. Aan de orde is het hoofdstuk Mijnwezen, waarhij tevens b han- deid wordt de begroting van de Staatsmijnen in Limburg voor 1949. De heer Maenen (KVP) be spreekt de voorgestelde verüoginpg dei- lonen van de bovengrondse arbeiders. Hij vraagt, of de Mi st e)dr doelen, namelijk-hun ovei fcister niet van mening is, dat bil de vaststelling der lonen voor deze arbeiders rekening moet worden gehouden met het feit, dat de bovengronders leven en wonen te midden van de onder grondse arbeiders, die Hoger lonen verdienen. Sprekende over de pensioenen der mijnbeambten verklaart hij, dat de huidige toestand niet ge- du'd kan worden. De regering behoort z.i. te overwegen, of het wel gewenst is arbeiders uit het buitenland te betrekken, het kon anders wel eens gebeuren, zoals in het ver leden is geschied, dat Limburgse arbeiders moeten emigreren. Spr. verklaart zich tegen ver korting van de arbeidstijd en ver zoekt de Minister dit vraagstuk in studie te doen nemen. De heer Van Lienden (Arb.) is van oordeel, dat de taak van de mijnindustrieraad niet door de Kamer kan worden overgenomen, daarmede dienen zich de organen uit de mijnindustrie te belasten, Opheffing van het beheer over de particuliere mijnen kan zijn partij niet aanvaarden alvorens de zaak in de Kamer behandeld is. Het productiepeil kan niet ver geleken worden met dat van vóór de oorlog, toen men beschikken kon over geselecteerd personeel. Thans zullen nodig zijn een gun stige werktijdregeling en techni sche verbeteringen. Als er één bedrijf in aanmerking komt vo"* invoering van een werkweek van vijf dagen, dan is het, naar spre kers inzicht, het mijnbedrijf. Ten slotte vraagt hij de aandacht voor het vraagstuk der volkshuisves ting. 4 De heer Hermans (CPN) merkt op, dat de steenkoolindustrie tus sen de beide wereldoorlogen aan schommelingen onderhevig is ge weest, hetgeen funest was voor de arbeidsvoorwaarden en het levens peil. Herziening zal op nationale en Internationale schaal moeten geschieden. Spr. vestigt de aandacht op het tekort aan geschoolde arbeids krachten. Minister Van den Brink merkt op, dat de Stichting van de Ar beid nog geen adv'es aan het college" van Rijksbemiddelaars heeft uitgebracht over de han gende voorstellen tot verhoging der lonen van de bovengrondse arbeiders. De omvang der kolenproductle blijft op teleurstellende wijze ach ter. De algemene beraadslaging wordt gesloten en de begroting z h. s. goedgekeurd. Rillerig? Verkouden? Neem: M BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET TEGEN PIJNEN EN GRIEP.20 TABLETTEN» 75 c. Generaal Franco, het Spaanse staatshoofd, heeft te Toledo een redevoering gehouden, die volgens radio Moskou door luisterende stedelingen herhaaldelijk onder broken werd met uitroepen als „God bescherme Franco" en „Met u voorwaarts tot in de dood". „Onze kruistocht heeft niet lou ter het negatieve doel te vernie tigen, wat ons dreigt te niet te doen. Hjj heeft ook een opbou- v ende kant", aldus Franco. „De wereld beleeft heden ten dage haar grootste crisis van alle tij den. Wij zijn getuigen van de om verwerping van een oude wereld, waarvoor nieuwe levenskrachten in de plaats treden. Het is een gebiedende eis de voortgaande politieke beweging te- verstaan. Onze overwinning is een overwin ning geweest voor een nieuwe levenshouding, die gekarakteri seerd wordt door haar waardering van sociale en geestelijke waar den". De gemeenteraadsverkiezingen in Spanje van Zondag hebben het vertrouwen van het volk in de regering hernieuwd, aldus Franco. „Dit is niet vreemd, daar de laat ste tien jaar, die productiever en creatiever waren dan enige an dere periode, hun weerga in de Spaanse geschiedenis niet ken nen." Neem die welke U 't makkelijkst inneemt: Sanapirin (tablet) of Mijnhardtjes (cachet), bij Kou, Griep, Rheumatische pijnen, Hoofdpijn, Kiespijn of Zenuwpijnen. Verkrijgbaar in prijzen van 30—75 cent. Na enige opmerkingen van de heer Borst (CPN) wordt ook de begroting van de Staatsmijnen z. h s. goedgekeurd. De voorzitter sluit daarop te kwart voor vier de vergadering. Naar wij vernemen zijn de eer ste wagons stro van Nederland in transito door Duitsland naar Zwitserland vertrokken. Dit ver voer geschiedde met vrachtauto's via het grenskantoor Coevorder Esschebruggete Laarwald zijn de stro-ladingen overgeladen op spoorwagons van de Bentheimer Eisenbahn. Deze ingewikkelde wijze van vervoer is nodig doordat de suoonbrug over 't kanaal Coe- vordenAlmelo, welke tijdens de afgelopen oorlog herhaaldelijk werd opgeblazen, nog steeds niet is hersteld. Naar ons verder uit goede bron wordt medeged°e'd, zullen oo korte termijn grote hoeveelheden stro van de provincies Drenthe en Groningen uit op dezelfde wijze worden vervoerd, zodat men bin nen korte töd stro-auto's weer door Ooevordens straten kan zien rollen. De grens overgang Coe- vordenEsschebrugge is door de Britse autoriteiten voor dit ver voer vrjj gegeven. Het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mede, dat Belgische burgers zich van 15 December af naar Nederland zullen kunnen begeven, wanneer zfi in het bezit zijn van een pas poort of een als zodanig dienst doend vrijgeleide dat vh 1 Octo ber 1944 is-afgegeven of verlengd, m'ts het nog ge'dig is of de gel digheidsduur niet meer dan vijf jaar geleden verlooen is. Naar het Ministerie verder meedeelt zullen Nederlanders naar België kunnen reizen on vertoon van een nè. 1 Januari 1946 afgeleverd paspoort, jat gel dig is of verlaard on voorwaard" dat de geldigheidsduur riet reeds meer dan 5 jaar verstreken is. Naar aanleiding van de verkla ring van Attlee over het besluit van Eire, de band met het ge menebest te verbreken, welke ver klaring door Chifley aan het Aus tralische parlement werd voorge lezen, zeide de Australische pre mier, dat de Australische rege ring het zeer betreurt, dat dc band van Eire met bet Verenigd Koninkrijk en de dominions in het kader van het gemenebest verbro ken wordt. Een practisch standpunt ten opzichte van deze kwestie wafe volgens Chifley, de verklaring van de regering van Eire te aanvaar den welke er op neerkomt dat Eire, ofschoon he1; z„~h niet als lid van het Britse gemenebest be schouwt, zich toch ook niet wil plaatsen in de positie van een vreemd land In antwoord oo een .verklaring van Howard Beale, lid van de Australische liberale partij, dat Australië terzake van de Griekse kwestie steun aan de Sowjet-Unu zou hebben verleend, heeft de Australische Minister-President Chifley, gezegd, dat Australië het recht heeft zijn eigen mening over elke kwestie naar voren te bren gen. „Australië is niet het rniger dominion" aldus zeide Chifley „dat 'reeds enige tijd lang niet tevreden is over wat in Grieken land gebeurt." De voorzitter Dr. Herbert Evatt (Australië) heeft de algemene vergadering- der V. N. Vrijdag medegedeeld, dat aanzienlijke vorderingen" waren gemaakt tij dens de vredesbesprekingen tus sen Griekenland en zijn drie Noor delijke naburen te Parijs. De besprekingen worden, onder voorzitterschap van Evatt, voort gezet. Evatt verklaarde, dat er nog geen definitieve overeenkomst tus sen de vier landen is bereikt. Evatt deelde dit mede, voordat de algemene vergadering begon met het debat over v:er resolutie6 met betrekking tot de Balkan. Deze zijn: 1. Een Westelijke resolutie, waarin Joego-Slavië, Bulgarije en A Ibanië veroordeeld worden we gens hulp aan de troepen van Generaal Markos en waarin een beroep op deze landen wordt ge daan hun hulp onmiddellijk te staken. 2. Een Sowjet resolutie, waar in terugtrekking van alle buiten landse troepen uit Griekenland wordt gevraagd en de schuld voor dc strnd in Griekenland op bui tenlandse inmenging wordt ge legd. 3. Een éénstemmig door de politieke commissie aanvaarde re solutie waarin wordt aangedron gen op de terugkeer naar Grie kenland van Griekse kinderen, wier ouders dit verlangen. 4. Fen geamendeerde Sowjet resolutie, waarin op Griekenland en zijn Noordelijke naburen een He-onn wordt gedaan diplomatieke betrekkingen aan te gaan en hun vroegere grensovereenkomsten te hernieuwen. Zestien passagiers en een vijf koooentellende bemanning zijn gisteren omgekomen door het neerstorten van een vliegtuig, toebehorende aan een Iuohtvaart- mij. van Pakistan, dat op weg wa* van Lahore naar Karatsji. Sombere berichten bereikten ons de laatste weken betreffende, het 150-tal woningen, dat momenteel in de Noordpolder wordt (gebouwd. Ongevraagd werden ons „pri meurtjes" in de schoot geworpen, waarbij sprake was van afgekeur de woningen, verzakkende en scheurende muren, lekkende da ken en wat dies meer zij. En daarom verheugden wij ons ec over zijnde persoonlijk ten nauwste bij de zaak betrokken dat wij Woensdag j.l., op uitnodiging van Wethouder De Vos, tot wie wij ons in eerste in stantie hadden gewend, in de ge legenheid werden gesteld, ons per soonlijk te Overtuigen van alle fouten en gebreken," welke de woningen in deze wijk onder ons (gezegd een aanwinst voor Terneuzen! aankleven. In het gezelschap, dat de rond gang maakte, bevonden zich be halve wij van de pers Wet houder De Vos, de heer Raayma- kers, Directeur van het Centraal Pouw- en Woningtoezicht in Oost Zeeuws-Vlaanderen, de heren Hen driks, van de aannemersfirma welke dit woningcomplex bouwt, en enkele heren, die als het ware de supervisie uitoefenen. Laten wij het eerlijk bekennen: we kregen het volle pond en carte blanche voor wat betreft de on derzoekingen* en naspeuringen, die wij wilden wzrrichten in het be lang van onszelf en in dat van de adspirant-jammerende weduwen en huilende wezen van onder in stortende muren bedolven echtge noten en vaders! Met Argus-ogen hebben we alles bekeken, zélf steekproeven geno men, en het moet ons van het hart, dat we. inplaats van een duivels- allegaartje van in „revolutiebouw" opgetrokken „krotten" te aan schouwen, te zien kregen een aan tal woningen, dat aan hoog gestel de eisen voldoet en over het be zit waarvan men zich in vele delen van het land in de handen zou wrijven! En heus, al zijn we dar zelf geen bouwkundigen, ambts halve hebben we in getroffen ge bieden ook wel iets op het gebied van woningbouw moéten bezichti gen en ons daarbij ook wel eens de ogen uitgewreven! en dan komt Terneuzen er met deze keurig ingerichte huizen er toch werkelijk niet slecht af. Zowel de kleinere A-woningen sis de op wat ruimere schaal uit gevoerde B-woningen, zien er voor treffelijk uit en al mag dan de huurfcoopprijs wellicht iets aan de hoge kant liggen, men beden ke daarbij wel, dat na 20 jaren bet pand' eigendom is, een wel zeer belangrijke factor. Kortom, we hebben van „In elkaar gooien" en het gebruik maken van min derwaardig materiaal niet het minste kunnen ontdekken en we stellen er dan ook prijs op, dit hierbij uitdrukkelijk te verklaren. Naar de aannemer, de heer H. G Hendriks ons verzekerde, zul len omstreeks Kerstmis van dit jaar 150 van de 160 woningen „onder de kap" komen, terwijl rond Nieuwjaar reeds 67 .woningen bewoond zullen zijn. Vanzelfsprekend heeft men ook bti deze bouw zeer veel met mate- rialenschaarste te maken en vindt hierdoor de „oplevering" meerma len stagnatie. Doch de heer Hen driks Sr, die er op wees, dat men bij de bouw het oud herenhuis model als voorbeeld heeft geko zen en de normale bouw d.w.z. met houten vloeren enz. h^eft toegepast, was vol goede moed en prees ten zeerste de ijver en pres taties zijner ondergeschikten, bij welke lof wij ons gaarne aanslui ten. Ook Wethouder De Vos ver klaarde. dat, in aanmerking ge nomen de moeilijke omstandighe den, het gemeentebestuur niet on tevreden Is. Wel echter dient men te bedenken, dat, wanneer de thans in aanbouw zijnde woningen klaar zijn hieronder tfok be grepen 'het complex Woningwet woningen in de z.g. „bloemenwij.k" het woningvraagstuk voor Ter neuzen nog in het geheel niet is opgelost. Er zrjn nu reeds onge veer 270 aanvragen voor wonin gen méér dan er in de nabije toe komst beschikbaar zullen zijn! En dan gaat het hier alleen nog maar om personen, die hun werkzaam heden in onze stad verrichten. Gelukkig echter heeft het Ge meentebestuur getoond initiatief tc durven nemen, dit ook in het belang van de toekomst o.i. een grote onzer stad en juist daar om zullen wij elk verder initiatief toejuichen, waarbij wij ongemoti veerde critiek in het vervolg zon der meer ter zijde zullen leggen, daarbij bedenkende, dat afbreken zoveel gemakkelijker is dan op bouwen! Voor steekhoudende argumenten zrn wij steeds ontvankelijk en wij zullen deze gaarne onder de aan dacht der betrokken autoriteiten brengen. Men bespare ons echter lasterpraat, uit welke bron deze dan ook mag komen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1