De positie der Deelstaten Overeenkomst bereikt in havenstaking in Ver. Staten De Belgische Regeringscrisis DE POLITIEKE COMMISSIE Duitse volksraad doet beroep op Grote Vier VRIJDAG 26 NOVEMBER 1948. Onderhoud met Moh. Nat sir Communiqué Dienst Legercontacten Vijf Kameriaden naar Indonesië vertrokken Eis tegen Ernest Claes Prinses Wilhelmina te Den Haag Ongeregeldheden te Rio de Janeiro Telefoonkabel doorgesneden DeNoord-alantlscheUnfe Fnmkering by Abonnement; Temenzen WEERSVERWACHTING medegedeeld aoor het KJM.M.L te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. I I Droog en vrij kond- Vrij koud en droog weer. Wei nig bewolking. Zwakke wind tussen Zuid-Oost en Z.-West. Temperatuur overdag enkele graden boven bet vriespunt. Des nachts lichte vorst. DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 973 Vowrhilnt dagelijks Drukkerij N.V» Firma P. J. van de Sonde Advertentieprijs: per mm 10 et-; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 3 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 oer De correspondent van „Merde- ka" te Djokja had een onderhoud met de Republikeinse Minister van Voorlichting, Mob. Natsir, waarin daze zeide, dat de Deel- ïtaten zeker 2ullen begrijpen „dat de Republiek geen aanspraak De dienst voor legercontacten meldt een aanvallend optreden gedurende de laatste twee weken van de kortgeleden geïnfiltreerde eenheid van het regiment „Bogor" van de brigade Tjdtaroem van de T.N.I. in de omgeving van Dja- pangkoelon ten Zuid-Westen van Soekaboemi. Op 9 November werd een Nederlandse patrouille twéé km ten Westen van Djam- pangoelon beschoten, terwijl 13 November een Nederlandse pa trouille 4 km ten Oosten en op 15 November een Nederlandse pa trouille 9 km ten Zuid-Zuid-Oos- ten van Djampangkoelon werd bescheten. Op 17 en 18 November hadden er gevechten plaats 12 kir ten Zuid-Westen van Djam- pangkoloen tussen T.N.I.-afdeiin- gen en een Nederlandse patrouille. De Nederlandse militairen namen tien geweren, een karabijn en twaalf slagwapens in beslag. In de nacht van 19 op 20 Nov. had er weer een geve itsaanra king plaats met de T.N.I. Bjj do hierop gevolgde actie werd de T.N.I -eenheid verdreven en werd het hoofdkwartier opgeruimd. De Nederlanders leden geen verlie zen; of de T.N.I. verliezen heeft geleden is niet bekend. De Neder landse patrouilles hebben hur. actie voortgezet. Uit gevonden documenten, af komstig uit Serang in Bantam is gebleken, dat aan het Bogorregi- ment opdracht is gegeven om een ondergrondse organisatie op fede- r&algebied in het igven te roepen. Een aantal personen kreeg op dracht zich naar Buitenzorg te begeven in verband met de voor genomen verovering van die stad. Uitgeleide gedaan door Minister- President W. Drees, de Minister van Oorlog W. F. Schokking en vele Kamerleden vertrokken Woensdag de 5 leden van de Sta- ten-Generaal, die als waarnemers aan 3e delegatie voor Indonesië zijn toegevoegd, naar Batavia. Het waren Jhr Mr. M. Van der Goes van Naters, H. A. Korthals, H. J. W. A. Meyerink, Prof. C. P. M. Romme en H. W. Tilanus. De heer Romme zeide voor zijn vertrek op Schiphol, dat de om standigheden van dien aard zijn, dat nu de missie naar Indone sië gaat natuurlijk het uiter ste moet worden gedaan om te slagen, maar hij wilde zich niet „aan speculatieve beschouwingen wagen". De heer Van der Goes van Na ters hechtte er veel waarde aan, dat de federalistische nationalis ten hij het overleg betrokken zijn, zodat alle drie partijen eikaars problemen kunnen hespreken. Lukt dit niet, aldus de heer Van der Goes van Naters. dan wordt het een drama, lukt het wel, dan zijn wij zeer blij, dat wij hiervan getuige hebben mogen zijn. Het zal zijns inz'ens moeilijk zijn een dusdanige positie te be palen, dat de republiek geen do minerende, doch een gelijkwaar dige plaats zal worden toege meten. De Brusselse krijgsraad heeft ver Ernest Claes auteur van tegen de bekende Belgische schrij- „De Witte", die beschuldigd werd van samenwerking met de Duit sers tijdens de bezetting, een ge vangenisstraf van 3 laar alsmede een boete van 200.900 fr. geëist. maakt op een hogere positie dan zij zelf zullen verkrijgen, want het doel van de strijd is niet, om vrij heid en souvereiniteit te verkrij gen voor de Republiek alleen, doch de volmaakte vrijheid voor geheel Indonesië, zoals net staat geschreven in de proclamatie van de onafhankelijkheid". Moh. Natsir vervolgde: „Hier mede is het duidelijk, dat ,in een vrije staat de positie van geen enkele Deelstaat hoger zal zijn dan die van een der andere. De Republiek zal er zich tegen ver zetten, wanneer haar hu>dive po sitie omlaag wordt gehaald, in het bijzonder, wanneer zulks ge schiedt van Nederlandse zijde. Omgekeerd moet de positie der Deelstaten omhoog worden ge bracht. De Deelstaten moeten ge lijk staan met de Republiek, en niet omgekeerd", aldus Natsir. Tenslotte verklaarde hij dat de voorstelling, alsof Minister Stik ker meer concessies heeft gedaan aan de Republiek dan aan de Fe deralisten ,,een voorzichtige ma nier van opruien is en een poging om tweedracht te zaaien, opdat de Federalisten jaloers zullen worden op de Republikeinen." (De redactie van het A.N.P. vraagt zich af, of in de laatste alinea het woord „voorzichtige" manier van opruien enz niet be- 1 rust op een selnfout en dat het moet zijn: „doorzichtige".) KERST- EN NIEUWJAARS- GESPREKKEN MET DE WEST. Van 20 December a.s. tot en met 4 Januari 1949 behalve op Zondag 26 December en 2 Jan., kunnen over de rechtstreekse ra diotelefoon-veébindin gen met Aru ba, Curagao en Suriname. Kerst en Nieuwjaarsgesprekken tegen verlaagd tarief worden gevoerd. Verlengingen van de duur boven 3 minuten en behandeling van zakeiijke aangelegenheden is niet toegestaan. De aanvragen voor deze Kerst- en Nieuwjaars gesprekken kunnen reeds worden ingediend bjj de telefoonkantoren. Prinses Wilhelmina Is Donder dag, na Haar verblijf in Zeeland, in het Paleis aan het Lange Voor hout aangekomen, voor een ver- bljjf van slechts enkele dagen, zulks ten einde kunstbelangcn te behartigen. De nieuwe Belgische kabinets formateur, Eysltens verklaarde gisterenmorgen tegenover jour nalisten, dat zich bij het zoeken naar een oplossing voor de rege ringscrisis verscheidene problemen I voordoen. Vooral door het feit dat de eerste-Minister ditmaal een lid van.de Katholieke volks partij zou zijn. doen zich moei lijkheden voor bij de verdeling der portefeuilles der invloedssferen. Dit betekent in het hijzonder een verschuiving van de portefeuilles met economische invloed naar de andere vleugel van de meerder heid. Hiervoor zouden dan weer compensaties gevonden moeten worden. Minister Evskens zin speelde hierbij blijkbaar op de Dinsdagavond hebben 200 zee lieden een demonstratie gehouden voor het senaatsgebouw te Rio de Janeiro. Zij eisten loonsver hoging. Stoottroepen van de ma rine hebben de betogers uit elkaar gedreven. Volgens een politiechef was de demonstratie door commu nisten op touw gezet. Bijna 100 personen, naar verluidt commu nisten, onder wie vier sergeanten van de vloot, werden na het Inci dent gearresteerd. Volgens gezaghebbende bror, zijn alle gewapende strijdkrachten in de hoofdstad op hun hoede voor verdere demonstraties in de gele deren der vloot. Een woordvoer der van het Baziliaanse leger ont kende noch bevestigde dit bericht. Naar verluidt hebben een dui zendtal zeelieden, zich gisteren niet gemeld uit sympathie met bun kameraden, die bij het inci dent van Woensdag betrokken waren. door de Katholieken geuite wens de leiding toevertrouwd te krijgen van de toepassing van het plan- Marshall in België. Hij merkte verder op, dat hff een verminde ring van het aantal portefeuilles noodzakelijk achtte. Eyskens zet zijn pogingen om een nieuwe Regering te vormen heden voort, aldus verneemt Reu ter uit Brussel. Menende, dat hij met oud oor logsmateriaal te doen had, sneed een arbeider een stuk van vier meter uit een kabel, die door een vroegere Du'tse bunker liep. Het betrof hier evenwel de telefoon kabel tussen Frankrnk. Bëlg'ë en Nederland en de verbinding tus sen deze landen werd door dit voorval enige tijd gestoord. EENMANS DUIKBOOT. GEVONDEN. De mijnenopruimingsdienst heeft voor de kU3t van Noord-Beveland bij Wissekerke een onderzoek in gesteld naar de aanwezigheid van een Duitse eenmans duikboot, wel ke zich daar in de modder zou be vinden. Inderdaad werd een der gelijk vaartuig aangetroffen en het is ook gelukt een torpedo van 1750 kg uit de duikboot te halen en naar Veere te vervoeren. Bij gunstig weer zal getracht worden de eenmansonderzeeër, die geheel op zijn kant in de modder ligt, te wentelen om na te gaan of nog een projectiel aan het vaartuig is bevestigd. (N.R.C.) Het geschil tussen de Ameri kaanse havenarbeiders en de re ders is bijgelegd. Volgens de overeenkomst krij gen de havenarbeiders ccn icons verhoging van 13 dollarcent per uur met terugwerkende kracht tot 21 Aug. Cyrus Ching, hoofd van de federale bemiddelings dienst kondigde te 3.35 uur Don derdagmorgen New Yorkse tijd aan, dat een overeenkomst be reikt was nadat hij vele uren ver gaderd had met vertegenwoordi gers van de stakers en reders. De voorwaarden van de overeen komst moeten door de leden van de vakverenigingen van haven arbeiders goedgekeurd worden. Ching had „goede hoop", dat de overeenkomst zou worden aan vaard. DE TOESTAND OP DE „QUEEN ELIZABETH." Nadat de Cunard White Star- maatschapph gisteren beikend ge maakt had, dat heden en Zater dag speciale treinen zullen lopen om de passagiers van de „Queen Elizabeth", die door de staking der havenarbeiders op America's Oostkust nirt uit Southampton naar New-York kan vertrekken, naar Londen terug te brengen, hebben de passagiers van de ver schillende klassen commissies be noemd om de financiële en andere De Sowjet-Unte heeft gisteren officiële terugtrekking van alle legers der Arabische liga uit Pa lestina gevraagd. De Sowjet af gevaardigde Semyon Tsarapkin diende een desbetreffende resolu tie in bjj de politieke commissie der V. N., toen deze haar bespre kingen over het Palestijnse vraag stuk gisterenmorgen voortzette. In de resolutie wordt voorge steld, dat de algemene vergade ring der V. N. „van mening is, dat de aanwezigheid van buiten landse legers in Palestina het aanknopen van vreedzame betrek kingen tussen Arabieren en Joden verhindert, alsmede de normale ontwikkeling van de staat Israël en de Arabische staat, zoals voor zien in de resolutie van de alge mene vergadering van November 1947." Verder wordt in de resolutie „de terugtrekking van alle bui tenlandse troepen uit de Joodse e,i de Arabische staat aanbevo len" en wordt de Veiligheidsraad verdocht „passende maatregelen te nemen om verder militair op treden in Palestina te voor komen." Hierop nam Fawzi Bev van Egypte het woord. Hij zeide niet ever de verschillende resoluties te willen spreken, doch ren uiteinde lijke verklaring te willen afleggen over het standpunt der Arabische landen: De Arabieren verzetten zich tegen verdeling. Hij betoog- zou zijn om van de door Bema- de, dat verdeling van Palestina onrechtvaardig was. Fawzi Bey zeide, dat men al vorens verder te gaan moest weten of de Arabische vluchtelin gen naar hun eigen land terug mochten keren als naar hun eigen land Het had geen zin hen te zeggen, dat zij terug mochten keren en dan een situatie te scheppen, die hen verhinderde terug te willen. Men kon aan een mens niet het elementaire recht op zijn eigen land ontzeggen. Riad Bey, de Libanese pre mier, zeide, dat men van de Ara bieren niet kon verwachten, dat zij met de vorming van een Jood se staat Instemden. Hierop diende Hector McNeil, de Britse Minister van Staat, een aantal amendementen in op de oorspronkelijke Britse voorstellen, teneinde deze meer in overeen stemming te brengen met de op vattingen der V. N. Hij zeide voorstander te zijn van directe onderhandelingen tussen Joden en Arabieren. Hij zeide zich moei lijk stappen van betekenis te- kunnen voorstellen, die een ver zoeningscommissie zou kunnen deen voor het verlenen van bij stand bij, of het scheppen van een wil tot het voeren van on derhandelingen. Dit werk was een werk voor Salomo's. Hij stelde voor, dat de commissie vrij dette aangegeven lijn af te wij ken. Toch moest de algemene vergadering ter verlichting van de taak der commissie haar al gemene taak duidelijk omschrij ven. Het bestaande conflict was gerezen uit met elkaar strijdige belangen. Men moest bjj de Jo den er op aandringen niet te vasthoudend te zijn met betrek king tot hun tegenwoordige su prematie, een suprematie, welke ontstaan was door de onuitvoer baarheid van de resolutie van November 1947. Volgens de Britse afgevaardig de beoogden de Britse amende menten het volgende: 1. Een regeling zou overeen moeten komen met de algemene bedoeling van het oorspronkelijke verdelingsplan. 2. Bij afwezigheid van een Economische TTnie of de onmid dellijke mogelijkheid een derge lijke unie tot stand te brengen moest het beginsel van geografi sche eenheid der beide gebieden gehandhaafd worden. Op dit be ginsel had Graaf Bernadotte sterk de nadruk gelegd. 3. Aan conclusies van Berna dotte, betreffende de billijkste wijze waarop deze algemene be ginselen uitgevoerd konden wor den, moest grote waarde gehecht worden. moeilijkheden, waarin passagiers verkeren te bespreken. 1000 van de 1500 passagiers besloten het schip niet te veriaten. Onder de passagiers bevindt zich een vrouw, wier kind in de V S. cp sterven ligt. Velen beschik ken niet over het benodigde geld om in hotels te gaan. De voorzit ter van de commissie verklaarde: „Wij stellen de maatschappij geen eisen, doch doen een beroep op iiaar, de tot nu toe betoonde edelmoedigheid voort te zetten". Men besloot met algemene stem men telegrammen naar de V. S. te zenden, waarin de „droeve toestand" der passagiers wordt uiteengezet. De maatschappij acht het niet mogelijk, de passagiers voor on bepaalde tijd aan bpord te houden en wil hen geleidelijk afvoeren. Naar de Washingtonse corres pondent van de New-York Times schrijft, pogen de V „S. Noorwe gen, Denemarken, IJsland, E're en Portugal „op rustige wijze" te overreden tot overweg'ng van 'n associatie met het voorgestelde Noord-Atlantische veiligheidspact. Volgens de correspondent waren aan genoemde landen nog geen directe voorstellen gedaan. We! beschouwde men te Washington hun medewerking in een of andere vorm met de V. S., Canada en de landen van het verdrav -iran Brus sel, als een noodzakelijke voor waarde voor een effectief Atlan tisch veiligheidssysteem. In Washington en de hoofdste den van de andere betrokken lan den werd Informeel de kwestie aangesneden van de beschikking over bases op de Azoren, Groen land in de V S., Engeland en de andere landen, aldus de corres pondent. Marshall, de Amerikaan se Minister van Buitenlandse Za ken, zou tijdens zijn verblijf te Parijs enige vordering gemaakt hebben in de richting van verbre ding van de draagwijdte van het pact. Hij had o.m. een langdurig en vruchtbaar onderhoud met de Noorse Minister van Buitenlandse Zaken. Noorwegen zou thans be reid zijn een aansluiting bij het nieuwe veiligheidssysteem in over weging te nemen. In de oproep, welko de Duitse volksraad tot de vier grote mo gendheden heeft gericht, worden twee reeksen voorstellen voorge legd. De eerste reeks omvat de volgende „voorbereidende" voor stellen: 1. De vaststelling der begim- selen van een vredesverdrag ge baseerd op de resoluties van Jalta en Potsdam. 2. Het herstel van de admini stratieve en economische eenheid van Duitsland. 3. Het herstel van de munt eenheid voor geheel Duitsland en de opheffing der belemmeringen van de handel en van het verkeer tussen de zones. 4. De vorming van een voor lopige centrale regering door ver tegenwoordigers van de partijen en van de democratische organi saties. 5. De bijeenroeping van een vredesconferentie, waaraan de voorlopige Duitse regering moet deelnemen. De beginselen, waarop het vre desverdrag moet worden opge bouwd, omvatten rechten en ver plichtingen voor het Duitse volk. De verplichtingen die het Duitse volk moet aanvaarden zijn: 1. De herstelbetalingen, waar bij 'n gemiddelde levensstandaard gewaarborgd blijft, het totale be drag der herstelbetalingen zal moeten worden vastgesteld, waar bij men rekening moet 'houden met alle reeds gedane leveringen. 2. Definitieve liquidatie van het Duitse oorlogspotentieel, In het bijzonder de bewapenings- lrdustrie. 3. De demilitarise ring en de democratisering van het politieke, economische en sociale leven. j 4. De bestraffing van alle oor logsmisdadigers en van hen. die i schuldig zijn bevonden aan mis- i daden tegen de menselijkheid i 5. De erkenning van de tijde lijke beperkte controle der vier grote mogendheden op de vreed zame economische en politieke ontwikkeling van Duitsland. Het Duitse volk zal het recht hebben 1. Aan geheel Duitsland een grondwet te schenken die de de mocratische en zelfstandige oriën tering van het nationale politieke, economische en culturele leven waarborgt. 2. Zijn .eigen productie op vreedzame wijze vrü te ontwikke len met gebruikmaking van eigen middelen en door een beroep te doen op de arbeiders, de technici, de boeren, de ambachtslieden en de ondernemers, doch met uitslui ting van de kapitalistische mono polies en de grote eigendom. 3. Ziixi buitenlandse handel vrn te herstellen. 4. De terugtrekking van de bezettingstroepen binnen een laar na de sluiting van het vredes verdrag te verkrijgen. 5. Weder normale Internatio nale betrekkingen aan te knopen en tot de V. N. te worden toege laten. Officieel wordt meegedeeld, dat de heer Mile van Prodenovic, gezant van Jocgo-Slavië in Den Daag, bii decreet van het presi dium van de Joego-Slavische na tionale vergadering van zijn func tie is ontheven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1