Binnenkort verse Zuidvruchten De bestandsschendingen in Indonesië De Belgische Kabinetscrisis Verklaring van Dr adenauer Egypte dreigt met uittreden uit de Ver. Naties De economische situatie in Duitsland DONDERDAG 25 NOVEMBER 1948. IViotles op Oost- J ava-Conf erentie Moh. Roem over Republikeins standpunt Het proces Ernest Claes Aanwijzing bon voor Sinaasappelen De „kleine" Politieke Commissie De staking aan de Amerikaanse oostkust Boerenleider veroordeeld De toestand In Venezuela De Politieke Commissie Franfcering HJ Abonnement: Terneuzea WEEKS VEKWACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. DROOG WEER. Koud en droog weer met enkele overdrijvende wolkenvelden. Zwakke tot matige wind tus sen uid en Oo3t. DE VRIJE 4e Jaargang No. 972 Advertentieprijs.: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 3 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Wntf-hljiit dagelijks Drukkerij N.y. Firma P. J. van de San de Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,23 per kwart t Communiqué Legerooatacten, De Dienst voor Legercontacto" zegt in een communiqué, dat het aantal incidenten op het federale gebied van Java in de week van 17 tot en met 23 November in totaal 240 bedroeg. Volgens deze dienst was voor dien „het hoogste aantal inciden ten na de Renville-overeenkomst in een week 233''. Naar aanleiding hiervan stelt Op de Oost Java-conferentie te Bondowoso heeft men zonder hoofdelijke stemming een motie van de afgevaardigde Wilmers aangenomen, waarbij aan Oost- Java de status van Negara wordt toegekend en de afgevaardigden naar de conferentie te Bondowoso erkend worden als voorlopig par lement van de Negara. Voorts werd een motie van de afgevaardigde Ars aangenomen, Inhoudende, dat een telegram zal worden gezonden aan de voor lopige federale regering, en werd bij acclamatie besloten, dat enige afgevaardigden naar Bandoeng sullen reizen. Hiervoor werden aangewezen Dr. Atent, R T. Doe- wlto, Pranoto en Darsosoekoer. De conferentie werd vervolgens verdaagd tot Maandag. Volgens het Republikeinse dag blad „Merdeka" heeft Moh. Roem in een interview met de corres pondent van „Merdeka" te Djogja verklaard, dat het standpunt der Republikeinse regering ten aan. zien van directe onderhandelingen buiten de Commissie voor goede diensten om niet gewijzigd is. „De Republiek wenst geen politieke onderhandelingen te voeren met de Nederlanders zonder mede weten van de Commissie voor goede diensten als vertegenwoor diger van de Ver. Naties", aldus schrijft „Merdeka". H. M. Koningin Juliana en Prins Bernhard hebben Dinsdag een telegram met bet bewijs van medeleven en de wens voor zijn spoedig volledig herstel gezonden aan de Engelse Koning. Een telegram van dank daar voor is op het Koninklijk Paleis Boestdijk ontvangen. Het Dagblad ln een hoofdartikel dit communiqué tegenover de mededelingen van Minister Stik ker, volgens welke het aantal be standschendingen sedert zijn komst in Indonesië (bedoeld wordt zh'n eerste bezoek) zou zijn afgc- nomen, en zegt dat uit het com- muniqué van de Dienst voor Le- geroontacten overduidelijk blijkt, dat er geen sprake is van ver mindering van het aantal be standsschendingen, maar dat in de afgelopen week zelfs een re cord aantal sedert de Renville- overeenkomst is geconstateerd". Dat zijn nuchtere, maar spreken de feiten, die niet ongedaan kun nen worden gemaakt door welke ontkenning ook, al emaneert zij ook van een Minister van Buiten landse Zaken". Het blad zegt er niet aan te twijfelen, dat de Minister te goe- dertrouw was, toen hij de be treffende verklaring aflegde, en dat hij daarbij afging op onjuiste gegevens, „maar dat neemt niet weg dat hij iets gezegd heeft, dat volstrekt onjuist is. Op dit laat ste komt het aan", aldus het blad, dat schrijft zich enigszins ver baasd te hebben, „waarom de Mi nister bij zjjn beweringen bleef, nadat hem uit Batavia te ver staan was gegeven, dpor niemand minder, naar wij menen, dan door de hoge vertegenwoordiger der Kroon, dat hij abuis was. Wat was het, dat de Minister bewoog dwars in te gaan tegen dit officiële dementie uit Indone sië? Uit meer dan uit een mi nisteriële mond is de verklaring gehoord, dat geen onderhandelin gen met de Republiek kunnen plaatsvinden, zolang het aantal incidenten niet aanmerkelijk is afgenomen. Maar wat nu? Woensdag is een Nederlandse delegatie aange komen, die van zodanige samen stelling is, dat geen andere ge volgtrekking kan worden gemaakt dan dat toch ondanks alles het politieke gesprek met Djogja zal worden hervat. En dan nog wel op bredere basis en in grote stijl Zeer benieuwd zijn wij nu naar hetgeen de delegatie zal hebben op te merken over deze tegen strijdigheden en tegenstellingen", aldus Het Dagblad. Gaston Eyskens, de Katholieke Minister van Financiën ln de coalitieregering, heeft Woensdag verklaard, dat hij trachtte een program samen te stellen, dat aanvaardbaar was voor Katholie ken en Socialisten, de partijen uit het vorige kabinet. Eyskens zei- de, dat ieder ervan overtuigd was, dat de Katholie'k-Socialist'sche samenwerking moest blijven voort duren. De belangrijkste moeilijk heden waren ontstaan uit het Ver schil in opvatting over de omvang van het Kab'net en het vraag, stuk of de administratie van het plan-Marshall in handen moest komen van een Socialistische of Katholieke Minister. Voorheen werd de administratie voor het nlan-Marshall waargeno men door een partijloze deskun dige, n.l. Moens de Fernig. De laatste nam de functie waar van Min'ster van Voedselvoorziening, welke post, naar is voorgesteld, onder de nieuwe regering afge schaft zal worden. De Belgische regeringscrisis is nog geen stap nader tot haar op lossing gekomen. Gaston Eys kens, heeft gisteren de gehele dag zijn besprekingen met de leiders der Belgische Socialistische Partij en die der Katholieke Volkspartij voortgezet. Uit het feit, dat gis terenavond geen enkele medede ling over het verloop hiervan werd verstrekt, menen politieke waarnemers te mogen afleiden, dat die onderhandelingen slechts moe'zaam verlopen. Mocht Eys kens er niet in slagen de thans reeds zes dagen durende crisis op te lossen, dan zou volgens deze politieke kringen nogmaals een beroep oo Snaak worden gedaan een nieuw Kabinet te vormen. De „democratische repu bliek van Vietnam" heeft gisteren verzocht om toelating tot de V. N. In een brief aar de secretaris generaal van de V. N.. Trygve Lie, verklaart de voorzitter van de Vietnamese delegatie te Parijs, Tran Ngoc Danh, dat „Vietnam een souvereine onafhankelijke staat was geweest sedert Sep tember 1945." „God heeft gewild dat Frank- rijk en Duitsland naburen zijn. j Men dient eens voor al met het verleden te breken. Men moet alles doen om het Frans-Duitse probleem op te lossen en betrek kingen van goede nabuurschap tot stand te brengen"; zo heeft de voorzitter van de parlementaire raad te Bonn, Dr. Adenauer, in een Dinsdag te Bcrljjn gehouden rede verklaard. „Het schijnt", zo ging hij ver der, „dat men in Frankrijk al te veel de blik naar het verleden wendt. Het is een monsterach tige ongerijmdheid nog aan de mogelijkheid van een Frans-Duit- Tijdens de voortzetting van het proces tegen de Vlaamse letter kundige Ernest Claes voor de Brusselse krijgsraad zijn ook de schrijvers Herman Teirlinck en Lode Baekellmans als getuigen gehoord. Beide spraken met veel lof over Claes wegens zrjn gedra gingen tijdens de bezetting. Her man Teirl'nck verklaarde, dat Claes krachtig protest bij de Duit sers heeft aangetekend, toen deze Frans van Cauwelaert en Kamiel Huysmans uit de Vlaamse Acade. mie wilden zetten. Wat de activi teit van Ernest Claes in het pers agentschap Dechenne betreft is Teirlinck van oordeel dat hij er door het uitgeven van volksboe ken goed wenk verrichtte. Lode Baekelmans verklaarde, dat Claes zich steeds verzet heef', tegen Duitse inmenging in de Academie. Ook hij is van oordeel, dat er bij beschuldigde geen slechte bedoelingen voorzaten, toen hij medewerking verleende aan genoemd persagentschap. De bekende Brusselse journalist Paul de Landsheere getuigde even eens ten eunste van Claes en ver klaarde, dat deze drie keer bij de Duitsers stappen heeft onderno men om zijn gearresteerde doch ter vrij te krijgen. Ook andere ge tuigen spraken ten gunste van Claes. Binnenkort zullen weer sinaas appelen beschikbaar worden ge steld. Ter verkrijging daarvan moet men de bonnen 414 en 420 Algemeen uiterlijk 4 December a.s. bij een handelaar in groente en/of fruit inleveren. Bon 414 Al gemeen (voor houders van A-, B- en C.kaarten) geeft recht op 500 gram, bon 420 Algemeen (voor houders van D- en E-kaarten) op één kilograip. s i. aasappelen De detaill.sten moeten de bon- aen geplakt op cpplakvellen uiter lijk 7 December inleveren bij een grossier 'n s uaasappelen. Deze «iienen de bonnen uiterlijk 9 Dec. U te leveren bii de rayonleider van het bc-.di i'fschap voor groen ten en fruit waaronder zij res sorteren. De rayonle'ders moeten tenslotte mtpr!r 14 December de tonnen bij de aistributiediensten inleveren ter verkrijging van een ontvangstbewijs. Instellingen moeten, zich ter verkrijging- van sinaasappelen tot 4e rayonleiders wenden. De Libanese afgevaardigde, Victor Choery, heeft r'n de „klei ne" politieke commissie der V. N. verklaard, dat de Libanon tegen stander is van toelating van Israël tot de V. N. (Hij beschreef Israël als „deze zogenaamde staat die nog niet is geboren". Daarbij beschuldigde hij Israël er van „niet vredelie vend" te zijn. Choerv verklaarde de toelating van Transjordanlë te verwelkomen. Naar mate de aanvoer van overzee voortgang heeft, zal op de ingeleverde bonnen kunnen wor den afgeleverd. Er wordt dus geen aparte koopbon aangewezen. Met deze bonaanwijzing Is voor het winterse'zoen een aanvang gemaakt met de distributie van verse zuidvruchten, welke om hun hoog vitamine-gehalte een welko me en noodzakelijke aanvulling zullen zijn od de fruitvoorziening van het Nederlandse volk. Het is nog niet zeker of deze distr'bu_ tie-op-bon bestendigd zal blijven of dat mettertijd tot vrije con sumptie kan worden overgegaan. De beslissing hierover is o.a. afhankelijk van de mate, waarop ons land sinaasappelen zal kunnen betrekken uit het buitenland. De vooruitzichten zijn niet somber. De beslissing zijn niet somber. Met Italië is een contract geslo ten voor de levering van 4 a 5000 ton Citrusvruchten. De sinaas appelen, welke op de thans aan gewezen bonnen zullen worden afgeleverd zriri grotendeels uit Ital'ë afkomstig. Met Palestina is een contract gesloten, krach tens welke dit land gedurende de periode van medio December tot medio Februari ca. 12.000 ton sinaasappelen aan ons land zal leveren. Voor de invoer uit Span je is een contingent vastgesteld van 40.000 ton sinaasappelen, als mede van 800 ton citroenen. Of deze sinaasappelen inderdaad ons land bereiken hangt af van de on derhandelingen over de aankoop- prijs. De vooruitzichten betref fende de import van Surinaamse sinaasappelen zjjn voorshands nog onzeker. Clitroenen zullen zonder bon in de handel worden gebracht. de verzoeken om toelating van Albanië, Bulgarije, Roemenië en de Mongoolse republiek, welke landen, zo zeide hjj, evenveel recht hebben als Italië en Portugal. Hij critiseerde Engeland en de V. S. wegens „het toepassen van poli tieke achterstelling". Chili keerde zich tegen de veto's van de Sowjet-Unie met betrek king tot de toelating van enige staten. De Nieuw-Zeelandse afge vaardigde sprak zich uit voor toe lating van Ceylon. De Egyptische afgevaardigde Adly Andraos Bev heeft Dinsdag in de kleine politieke commissie van de Ver. Naties verklaard, dat zijn land uit de Ver. Naties zou treden, indien Israël zou wor den toegelaten. Adly vroeg zich af, of „het drei gende lidmaatschap van zekere staten" niet uiteen zou scheuren wat nog over was aan harmonie en samenwerking. Na de bijeenkomst van de com missie verklaarde Andraos Bey, in antwoord op een vraag, of zijn bouding in overeenstemming was met de zienswijze der Arabische staten; „Ik sprak slechts voor mijzelf". Tijdens de bijeenkomst verklaar de hij nog, dat de voorwaarden voor lidmaatschap der V. N door Israël niet worden vervuld. Israël, aldus de Egyptische af gevaardigde, is ten eerste gëen staat en ten tweede niet vrede lievend." Het heeft oorlog ge voerd tegen een vredelievende natie en verscheidene honderddui zenden wettige bewonerg van Pa lestina het land uit gegooid, de woestenij in. De Poolse gedelegeerde steunde De hoop op een spoedige rege ling van de staking van haven arbeiders aan de Amerikaanse Oostkust werd Dinsdagavond klei ner, toen de werkgevers „een stemmig besloten" de havenarbei ders geen nieuwe voorstellen te doen. De havenarbeiders besloten hun standpunt niet te wijzigen. Meer dan 167.000 zakken inter nationale post liggen te New York tengevolge van de staking opgestapeld. De voorzitter van de vakbond der havenarbeiders, Joseph Ryan, heeft Dinsdag medegedeeld, dat de havenarbeiders te Halifax be sloten hebben het lossen der sche- pen die uit New York of andere •Atlantische havens naar Halifax zijn gezonden, te boycotten. Gisterenmiddag heeft het Tri bunaal te Nijmegen in het gebouw van het Kantongerecht bij monde van de President Mr R. Lion uit Arnhem uitspraak gedaan in de zaak van J. Roskam uit Lunteren, oud-voorzitter van de „Land stand". Na een behandeling van verschillende hem ten laste geleg de beschuldigingen omtrent het beheer van de „Landstand" en zijn houding tegenover de Oost- Compagnie werd na een grondige verdediging door. Mr L. Boot uit Utrecht uitspraak gedaan. Het Nijmeegse tribunaal be krachtigde* het vonnis van de 4e Kamer van het tribunaal te Am- hem d.d. 3 Mei 1948, waarbij Ros kam werd veroordeeld tot drie en een half jaar detentie. R. werd direct in vrijheid gesteld, daar hij reeds drie en een half jaar en 14 dagen in voorarrest heeft gezeten. Volgens radioberichten uit Ca racas, de hoofdstad van Venezu ela, zijn enkele ministers van de Venezolaanse regering, die in het afgelopen weekend door het leger werd afgezet, gevangen genomen. Volgens radio La Guaira heeft Majoor Mendoza, garnizoenschef aldaar, die de opstand zou hebben geleid, gisteren beloofd de vak verenigingsrechten te zullen eer biedigen. en een beroep gedaan op de arbeiders, naar het werk terug te keren. se oorlog te denken in de eeuw van de atoombom en van de vlieg tuigen zonder piloot". „Frankrjjk vraagt: „Wie waar borgt ons, dat Duitsland Indien 1 et weer machtig geworden is, geen gemene zaak met Rusland zaJ maken? Wjj antwoorden de vraag, met wie Duitsland zal op marcheren, hangt af van de hou ding, welke Het overige Europa ten opzichte van ons zal aan nemen. Zulks dient in de eerste plaats gezegd te worden aan Frankrijk en ook aan Engeland, evenals aan de Benelux-landen". Tijdens een persconferentie te Berlijn heeft Dr. Adenauer met betrekking tot de huidige toe stand in Duitsland verklaard: „Het is niet mogelijk Duitsland in een toestand van economische sla vernij te houden". „Het is onmogelijk", zo zei hij. met betrekking tot de geallieerd." steenkoolcommissie, „dat de 12 niet-Duitse leden van deze com missie, die concurrenten van ons zijn, het recht hebben te beschik ken over onze steenkolen, onze lonen en onze levensstandaard.' Dr. Adenauer verdedigde ver volgens de idee van een bonds regering, „die werkeljjk de tolk van het ganse Duitse volk" zou zijn. Generaal Lucius Clay, de Ame rikaanse militaire gouverneur voor Duitsland, verklaarde ln zijn Dinsdag gepubliceerd halfmaan- delijks rapport aan de Amerikaan se regering, dat de voedselvoor raden in Berlijn voldoende zijn om de rantsoenen voor de meeste levensmiddelen gedurende ruim 30 dagen te honoreren. Tussen 2.3 Juni, toen de lucht brug werd georganiseerd, en 16 November j.l. zijn 156.987 ton met voedsel naar Berlijn gevlogen, al dus werd in het rapport medege deeld. Andere punten van het rapport zijn; Bier: wegens de moeilijkheid om van de oogst 1948 hop te ver krijgen voor het uitvoeren van de exportcontracten, hebben de Duit se autoriteiten voor het eerst ver plichte levering van de hopoogst ingevoerd. Steenkool: Op 18 November bereikte de steenkoolproductie het na-oorlogse recordniveau van 323 945 ton per dag. De gemid- de'de dagelijkse steenkoolproduc tie steeg van 305.567 ton in de week per 24 October tot 309.70® ton in de week per 31 October. Staal: De ijzer- en staalproduc- tie vertoonde in October een stij ging van 2900 ton meer dan in September. Machinebouw: In alle sectoren van de machine-industrie gaf de proauctie in October een stijging te zien. Er werden 1042 goederen wagens voltooid of 12 procent meer dan ten doel was gesteld. Pakistan heeft gisteren in de politieke commissie der V. N. voorgesteld, dat de Arabieren in Palestina onmiddellijk zullen Wor den gegroepeerd in op zichzelf staande gemeenschappen, wat ook de uiteindelijke regeling van de grenzen zal zijn. De Minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan, Sir Moham med Zafroellah Chan, die zijn oor spronkelijke oppositie tegen alle verdelingsvoorstellen handhaafde, zei, dat „een dergelijke consolida tie" uitgevoerd door middel van uitwisseling van land met de Jo den, de ellende van de half mil- lioen Arabische vluchtelingen ln het land zou helpen verminde ren. Indien de voorgestelde verzoe ningscommissie deze taak niet op zich zou kunnen nemen, zou er een „consolldatie-commissie" moe ten worden gevormd. BELGIË DE BESTE .AFNEMER VAN NEDERL. SIGAREN. Uit het Belgische vakblad „Tabak Post" blijkt, dat België in de eerste 7 maanden van dit jaar de beste afnemer was van Nederlandse sigaren. België kocht in deze periode 1 millioen sigaren per maand of ongeveer 1/6 van zgn totale verbruik.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1