Pema JURRIJ Schriftelijk beantwoorde vragen i u II HL SPORTNIEUWS /i Leverkaas Voor de jongens in Indië fijne Leverworst Lieve St. Nicolaas DRIEDUIZEND UREN f3 SLAAP Jc komeet ~7~T SINTELS MANUFACTUREN EN WONINGINRICHTING NOORDSTR.58-60"TERNEUZEN*TELEF. 2091 VINK heeft alles voor Uü! Staking onder Britse luchtbrugpiloten? V \Vs' V Regering van Venuzuela omver geworpen Meuwe aankoopmachtiging van de E.C.A. voor Naderiand en Indonesië Chinese dementie plannen tot vredesonderhandelingen Besprekingen over bestand in Jeruzalem Een onvoprezen ek - kernij en tegelijk een krachtig voedings middel. Het maakt een broodmaaltijd moge ijk zonder boter. Fa. A. E. IJsebaert Vlooswijkstraat Wegens huwelijk TERNEUZEN Telef. 2565 Wij hebben weer ZWEMMEN. Mooio zwemurestatie. Mej. R- Vergauwen, lid van de zwemvereniging „De Bruinvis", j*»ar tevens door haar Belgische nationaliteit aangesloten bij de Koninklijke Gentse Zwem veren; - ar ijver en waarvoor z'j Zaterdag debuteerde, wist in het afgelopen week-end mooie resultaten te boe ken Zaterdag nam zij deel aan zwemwedstrijden te Ixelles-Brus- sel en won de 100 m schoolslag dames in 1.26.5 (slechts IV10 sec- boven het Belgisch record). Zon dag te Brugge in het J. Guillini- bad, won zij de 200 m schoolslag in de zeer fraaie tijd van 3.01.2. de Antwerpse zwemster Pellis achter zich latend (3.07.5). DE STRIJD OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP DAMMEN. De gisteravond te Heerlen ge speelde partijen voor de elfde ron de van het tournooi om het we reldkampioenschap dammen, had den het volgende resultaat: RoozenhurgGesthem 11 LarosVerpoest 02 DemesmaeckerChiland 02 KeilerPost 1—1 Van der StaayPérot 11 De stand is thans geworden: 1. Roozenhurg 18 pnt.; 2. Keiler 14 pnt 3. Gesthem 13 pnt.; 4. Verpoest 12 pnt. 5. Van der Staay 11 pnt.; 6, 7 en 8. Pérot, Post en Chiiand 10 pnt.; 9. Laros 9 pnt. Chiland 10 pnt.; 9. Laros 9 pnt., 10. Demesmaecker 2 pnt. en 11. Rostan 1 punt. Op vragen van het Tweede Kamerlid Goedhart (Arb.) be treffende de oprichting van een Negara Oost-Java is door de Mi nister de heer Sassen, Minister van Overzeese Gebiedsdelen ge antwoord. De vraag of de Minister het niet gewenst acht nu opnieuw contact met de Republiek is op genomen en wij wellicht aan de vooravond van nieuwe onderhan delingen met Djokja staan dat beide partijen alles nalaten, waar door het succes van dergelijke onderhandelingen In gevaar ge bracht zou kunnen worden, wordt in zover bevestigend beantwoord, dat ook naar het oordeel der re gering alles dient te worden na gelaten, waardoor het succes van de onderhandelingen in redelijk heid geacht kan worden in gevaar te worden gewacht. Op de vraag of de Minister niet van oordeel is, dat het bijeenroe pen van een conferentie te Bon- iowoso, met het doel de oprich ting van een negara Oost-Java voor te bereiden, onder de huidige omstandigheden weinig opportuun geacht (kan worden^ aangezien het hier om een gebied gaat, dat blijkens de overeenkomst v, Ldnggadjati door Nederland als Republikeins territoir erkend werd en dat ten gevolge van de polltie-actie van Juli 1947 tijde lijk door onze troepen bezet werd, antwoordt de heer Sassen: De conferentie te Bondowoso werd bijeengeroepen, ten einde te gemoet te komen aan de in 11 van de 12 langs democratische weg verkozen regentschapsraden ir. Oost-Java tot uitdrukking ge- Drachte wens om zich te heraden nopens een verdere staatkundige ordening. Het tegemoet komen aan deze wens is geheel in overeenstem ming met het beginselprogram van Linggadjati, volgens hetwelk de bevolking van enig gebiedsdeel bet recht heeft zich vrijelijk uit te spreken over de door haar ver langde staatkundige organisatie, zomede met het staatkundig pro gram, neergelegd in het 14de hoofdstuk van de grondwet. Het antwoord op de vraag of de Minister bereid is deze confe rentie en andere soortgelijke voor- bereidingën. die onvermijdelijk in cat de Nederlandse regering een Djokja de indruk moeten wekken, verder gaande versplintering van de Republiek zou willen bevorde ren, alsnog te doen opschorten, moet ontkennend luiden, aange zien van de regering niet kan worden verlangd, dat zij belem meringen in de weg zal leggen aan gewettigde verlangens der bevolking in zake zelfbestuur en staatkundige ordening. 'Het met Sowjet-licentie ver schijnende Berlijnse dagblad „Na tional Zeitung" verklaart in het bezit te zijn van een „geheime Bim en de oude wachtten 's avonds aan de achteruitgang van de universiteit tot prof. Mi- vala het gebouw verliet. Zij hoor, den stappen naderen. De oude hield een zak gereed. ..Koekoek'', riep Bim. Prof. Mivala wendde zijn hoofd om. Met verbazingwekkende kracht trok de oude de zak over het hoofd van de geleerde. „Kalm aan, kleine hartedief", riep de oude, terwijl hij een paar fikse meppen op de zak gaf. Even later had Bim zich mees ter gemaakt van Mivala's bril. Met het arrogante air do-t Mi vala eigen was stapte Bim de universiteit binnen. order" van het Brits militair be- stuur te Berlijn, waarin wordt toegegeven, dat een aantal Britse piloten van de luchtbrug in sta- king is gegaan. Volgens deze or- j der heerst er ónder het lucht- brugpersoneel groeiende ontevre denheid, terwijl het toekennen van speciale boni aan piloten geen ef fect meer sorteert, aldus het blad. "Een aantal piloten zou gewei gerd hebben van hun basis op te stijgen, terwijl anderen met de gehele lading naar hun basis zou den zijn teruggekeerd. Het blad beschuldigt het Brits militair bestuur ervan de lucht- brugcijfers gefingeerd te hebben om de stakingen te camoufleren. In de order zou worden voorge steld, allèen vrijwilligers als pilo ten voor de luchtbrug aan te nemen. Naar Reuter uit Willemstad (Cu racao) meldt, heeft volgens radio- Caracas het leger de Regering van Venezuela omvergeworpen. Het leger staat, onder leiding van Majoor Mendoza, bevelheb ber der troepen, in de havenstad La Guaira, ten Noorden van Cara cas. Mendoza verklaarde „ver plicht" te zijn geweest de Rege ring ten val te brengen, daar de Regeringspartij, de „Liberal Ac- cion Democratica" Venezuela naar „bet Staatsbankroet" leidde Mendoza had de garantie ge geven persoonlijk bezit en inter nationale verdragen te zullen eer biedigen. Hij deed een oproep aan alle delen van leger en vloot zich bij hem aan te sluiten. Volgens uit Guaira vertrokken piloten bevindt President Galagos zich aldaar als gevangene van het leger. Volgens een te Caracas uitge geven officieel communiqué heeft gisteren kort na de middag het gehele Kabinet aan de President ontslag aangeboden. De Ministers zouden echter op hun post blijven totdat er een nieuw Kabinet zou zijn. De Economie Cooperation Ad ministration heeft Maandag, zoals gemeld, aan Nederland aankoop machtigingen verstrekt tot een totaalbedrag van 3.325.000 dollar. Deze machtigingen hadden be trekking op 1845 metr. ton tabak van Brazilië ter waarde var. 1.065,000 dollar, zink van Japan ter waarde van 260.000 dollar, electrolytisch koper van de V. S. ter waarde van 750.000 dollar en lood van Mexico ter waarde van 1.250.000 dollar. Ten behoeve van Indonesië wer den zoals gemeld aamkoopmachti- gingen verstrekt tot een totaalbe drag van 3.600.000 dollar. Deze machtigingen hadden betrekking op motorvoertuigen, onderdelen en accessoires, vrachtauto's en onderhoudsmateriaal ter waarde van 2.900.000 dollar voor levering in het eerste en het tweede kwar taal van 1949, industriële machi nes, kantoormachines en onder, delen ter waarde van 100.000 dol lar (levering eerste kwartaal van 1949), constructie- en mijn bouw - materieel ter waarde van 200.000 dollar (levering eerste kwartaal van 1049) ruwe katoen ter waar de van 200.000 dollar (voor leve ring eerste kwartaal 1949) en electrische apparaten ter waarde van 200.000 dollar (levering eer, ste kwartaal 1949). Te Nanking wordt officieel het bericht van een buitenlands pers bureau tegengesproken, volgens hetwelk Generaal Tsjang Tsjichts- joeng, het hoofd van het burger lijk en militair bestuur in het Noordwesten van China en Tsjao Litse, adviseur van Generaal Tsjiang Kai Sjek, om vredeson derhandelingen met de commu nisten zouden verzoeken. Een verbindingsofficier van het Israëlische leger heeft verklaard, dat kolonel Mosjé Dayen, de com mandant van de Joodse troepen in Jeruzalem, binnenkort een be spreking zal hebben met kolonel Abdoellah el Tel, de Arabische commandant, over de wijze waar, od het bestand in de heilige stad het best kan worden bewaard. Om het succes der besprekingen te verzekeren, zou over het ver loop er van volledige geheimhou ding worden betracht. Op Vrijdag 26 Novem ber a-s- hopen onze ge liefde Ouders. Behuwd- en «rootouders J. J. DE LEGE en N. P. DE LEGE— SCHEELE Jnun 40-jarige Echtvereni ging te herdenken- Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van Hunne dankbare Kinde ren. Behuwd- en Klein kinderen. Temeuzen. Nov- 1948- Jozinastraat 8- Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Broeder, Be- huwdbroeder en Oom, de heer CORNELIS ANTON JANSEN, in de ouderdom van 63 jaar- De venter: CH- M- JANSEN R- JANSEN— KOENDERS Voorburg: C- JANSEN— HORSTING Temeuzen A- BRONS—JANSEN A. W. BRONS Vlissingen: G- JANSEN—ANKER Neven en Nichten Terneuzen, 23 Nov- '48 Westkolkstr. 52- Op Donderdag 25 Novem ber 1948 zullen onze kan toren te TERNEUZEN en AXEL wegens Dankdag gesloten zqn- Coöp. Boerenleenbank ..TERNEUZEN" morgen (Donderdag) nè 12 uur GESLOTEN. DIELEMAN—VAN IJK Noordstraat 84, Temeuzen Aan onze Centrale te Drie kwart is de voorraad uitgeput- Vanaf heden kunnen deze weer op aan vraag worden afgehaald tegen de prijs van 75 cent per voer. N-V- PEZEM. Blikken Zalmpastei 65 c. Mosselen 58 c. Vleesbouillonblokjes 60 c. Haring in olie en tomatensaus 55 c. Goulasch 135 c. Gehakt 2 Rts 54 c. De Slager met de tevreden klanten! Nieuwediepstraat 38 - Tel. 2682 - Temeuzen Nog wel bedankt voor het strooien, gister avond. Wat hebben we een pret gehad. We hebben nog veel liedjes gezongen en nog 'n spelletje Halma gespeeld, en dan naar bed. Jantje heeft graag zijn levertraan ingenomen. Sint Nicolaas brengt U voor mij a.u.b. een winkeltje met een pak doosjes er bij dat is erg leuk. Jantje had graag zo'n grote auto, zo een met het merk Zabo. Dat staat ook op dat mooie winkeltje, ze staan bij Borghstijn voor het raam. Veel liefs en nog bedankt, Anny. ZOVEEL BESTEEDT 'N MENS GEMIDDELD PER JAAR AAN ZIJN NACHTRUST- EN U SLAAPT DIE 3000 UUR TOCH HET LIEFST OP EEN BED, WAAROP UW LICHAAM VOL KOMEN TOT RUST KOMT KOOP UW MATRAS EN UW BED IN EEN SPECIAAL ZAAK, MET EIGEN BEDDENMAKERIJ. DAN BENT U ER ZEKER VAN, DAT U GOED EN DEUGDELIJK WERK KRIJGT. KOMT U IN IEDER GEVAL EENS KIJKEN BIJ: Bij VINK kopen is geld besparen Alles vóóroorlogse kwaliteit Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoorwaarden I Tevens voor een goed BIBLIOTHEEKBOEK, a 8 cent per week, keus uit duizenden boeken, w-o- steeds de nieuwste, naar.... AXELSESTRAAT 10 - TEL. 2165 - TERNEUZEN Gevraagd: een net Dag meisje, zelfstandig kun nende werken- Bus vrij. O- VAN DEN HEMEL Ro zemarijnstraat A 130, Phi lippine- Gevraagd: een net Dag meisje. Mevr- v- d- PEIJL Leeuwenl- 12, Temeuzen-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3