j I: t 4 i i! •1 D MEDINOS It P' E f I- r ;i BINNENLANDS NIEUWS PREDIKBEURTEN Kerknieuws UIT DE PROVINCIE Wat brengt de Karik f E BLOEDWRAAK DER LIEFDE Hfl s I p in RETRANCHEMENT. v65 ct. y, De verkiezing van Truman Amerikaanse militaire missie naar chlna RECHTSZAKEN i a* PI 12 Si GEEN VERLICHT ING OORZAAK VAN DODELIJK ONGEVAL. fflen koetsier, die Maandag avond in het duister met zijn on verlichte wagen de Rijksstraatweg naar Velsen overstak, was de oorzaak, dat de 30-jarige motor rijder H. A. plotseling moest uit wijken en op een tegemoetkomen de auto botste. De motor vloog in brand. De bestuurder kon niet tijdig uit zijn benarde positie wor den bevrijd en is zwaar verminkt bü aankomst in het St. Joannes de Deo ziekenhuis te Haarlem overleden. SMOKKEL ï.N NYIAINKOUSEN BERECHT. In het begin van deze maand verloor een Belgische vrouw bij het uit de tram stappen op het Daimraik een pakje. Een agent van politie in burger hij had verlof 2ag, doordat het pakje opensprong, dat hier Nylönkousen inzaten. Hij arresteerde de vrou w en het bleek, dat hij hiermede een geraffineerde smokkelaarster van Nylonkousen had gepakt. Dinsdagmorgen diende deze zaak voor de Economische Politie rechter. Uit het verhoor bleek, dat de vrouw samen met haar man, een Belgisch directeur van een wielerbaan, per auto 90 paar kousen had gesmokkeld. De man had kans gezien na de arrestatie ran zijn vrouw naar België te ■ontkomen. De auto was evenwel in beslaggenomen. De Economische Politierechter, onmiddellijk vonnis wijzend, ver oordeelde de vrouw conform de eis tot zes maanden gevangenis straf met aftrek zii zat reeds sedert 4 Nov. in voorarrest duizend gulden boete subsidiair 2 maanden hechtenis en verbeurd verklaring van de inbeslaggeno- men goederen, inclusief een be drag van 2500 en 20 dollar, dat gevonden werd in een kamer, welke de vrouw bewoont als zij in „Amsterdam vertoeft. De man werd biji verstek tot acht maan den gevangenisstraf veroordeeld met bevel tot onmiddellijke ge vangenneming als hij de grens passeert, tot publicatie van het vonnis en verbeurdverklaring van de inbesiaggenomen goederen. VEELBELOVENDE JONGELUI. Door de Haagse politie wer den enitge dagen geleden twee DONDERDAG 25 NOV. (Dankdag.) Ned. Herv. Kerk. Sluiskil: 7 u. Ds. G. van Moorsel. Terneuzen: 2.30 u. Ds. J- Scholten Eaamslag: 9.30 u. Ds. J. A. Talma Geref. Iterk. Terneuzen: 2 u. Ds. J. J. Ritsema, van Zaamslag; 7 u. Ds. H. Pest man. Chr. Geref. Kerk. Baamslag: 9.30 en 2 u. Ds. J. C. van Ravenswaay. Geref. Gemeente. Axel: 10 u. en 2.30 u. Ds. J. v. d. Berg, van Utrecht. Terneuzen: 9.30, 2 en 6 u. Ds. W. de Wit, van Middelburg. Oud-Geref. Gemeente. Terneuzen: 9.30, 2 en 6 u. Ds. A. de Reuver. NED. HERV. KERK. Aangenomen naar Groede: Ds B. Boere, predikant Protestantse kerk in Indonesië, met verlof te te Delft. Bedankt voor Breskens, en Hoek (toez.), L Spaans, cand. te Scheveningeti. door J. S- FLETCHEK Vertaling van: ANGELICA VAN HEST (Nadruk verboden.) 89) ,Vast. Vooral wanneer de heer Tickell zoals waarschijnlijk is een slechte staat van gedrag heeft en een min of meer verdacht karakter bezit. Neem de omstan digheden eens in aanmerking, doe eens alsof je een lid was van een Engelse jury. Let eens goed op alle omstandigheden man, Ti ckell heeft geen schijntje kans, geen sprake van. Hoe onschuldig hij ook is, toch zal hij hangen, cmdat de politie zoveel bewijzen tegen hem heeft. Beste jongen, de politie, de autoriteiten en het pu bliek hebben graag, dat het meest voor de hand liggende, het opper- jeugdige Hagenaars aangehouden, schuldig aan 'n groot aantal dief stallen Het waren de 18„jarige G. J. O. en de 17-jarige J. F. van (j die in de afgelopen maanden in Den Haag en Delft opereerden en 49 maal zich aan de eigen dommen van anderen hadden ver grepen. Zij hadden het speciaal op winkels voorzien, waar zij shawls, handschoenen, vulpennen, zelfbinders etc. buitmaakten. Maar ook ten nadele van hun werkgevers stalen zij geld uit geldkisties en zelfs uit de brand gast, wanneer zij daartoe de kans schoonzagen. Ook de offer blokken in de R.K. Kerken wa ren niet zo goed afgesloten of zij vonden wel een manier om na afloop van de dienst, met een speciaal daarvoor geconstrueerd tangetje het papierengeld eruit te peuteren. Toen eens de koster van een der kerken argwaan tegen hen kreeg, .knielden zij neer, als in gebed verzonken. De koster ver zocht hen echter de kerk te ver laten, waarop zij de man hoogst verontwaardigd verweten, dat hij hen belemmerde hun Godsdienst plichten te vervullen. Een andere keer wisten zij door te dringen tot de sacristie en namen de ker kelijke gewaden van de misdie. naars en de pastoor mee. Hun devies was: „Niets kopen, alles stelen". Van het geld aten zjj in cafétaria's en namen na af loop het bestek mee. Eenmaal had een vriend, de 19- jarige 1?'. G. A. B. samen met hen geopereerd, doch over het alge meen werkte hij alleen, stal geld en goederen van zijn werkgevers. Ooik deze laatste verdachte werd evenals zijn kornuiten, ter be schikking van de justitie gesteld. BRANDSTICHTER GEGREPEN. Woensdag j.l. brandde de kapi tale landbouwschuur van de eeuwenoude „Blauwe Hoeve" te Oudenboscb af. Hardnekkige ge ruchten over brandstichting deden sindsdien de ronde. Thans is een zekere M uit Zevenbergen die de (bewuste of onbewuste) brandstichter moet zijn geweest, door de rijkspolitie gearresteerd en naar Breda over gebracht. Reeds direct na de brand waar bij een grote voorraad oogstpro- ducten vernield werd, had de po litie verdenkingen tegen M., die korte tijd geleden uit Indië is teruggekeerd, waar hij als mili tair heeft gediend. Na zijn repa triëring verbleef hij. niet meer thuis, doch maakte er een ge woonte van West-Brabant te doorkruisen en bij de boeren om nachtlogies te vragen. In de schuur van de Blauwe Hoeve is de man echter ingebroken. Of hij de brand opzettelijk heeft ge sticht, dan wel dat hij per onge luk het vuur heeft doen ontbran den wordt nog nader onderzocht. PLANNEN TOT HET INSTEL LEN VAN EEN SCHOOL TANDARTSENDIENST IN WEST Z.-VLAANDEREN. Hoe nodig het is, dat ook West Z.-Vlaanderen aandacht zal schenken aan de schooltandart sendienst blijkt wel uit het ver slag van de schoolarts over 1947, waarin gemeld wordt, dat 38 °/o van de schoolkinderen een matig of slecht gebit heeft. Genoemde schoolarts dringt er dan ook ten sterkste op aan zo spoedie moge lijk over te gaan tot het instel len van een schooltandartsen dienst. De Vereniging van Burgemees ters, Secretarissen en Ontvangers in W. Z.-Vlaanderen heeft nu voor Zaterdag a.s. een bijeenkomst te Oostburg ibelegd, waar de heer Scherphuis, tandarts te Zaandam en tevens secretaris van de Cen trale Raad voor Sociale Tandheel kunde, een causerie zal houden over doel en inrichting van de school tand verzorging, waarna te vens gelegenheid tot het stellen van vragen bestaat. Uitgenodigd zijn o.a. de Gede puteerde Staten van Zeeland, de burgemeesters in West Z.-Vlaan deren, de Geneeskundig-Inspec teur van de Volksgezondheid, tandartsen en artsen, schoolbe sturen en schoolhoofden. Met het oog op de volksgezond- he'd zal deze bijeenkomst onge twijfeld van groot belang zijn. DE ONTWATERING IN ZEELAND. Overal in Zeeland wordt na de bevrijding gewerkt aan de ontwa tering van de laag gelegen ge deelten. Deze laag gelegen gronden wa ren eeuwen lang weinig waard, stonden in de winter soms maan den lang blank en waren in de zemer nauwelijks goed genoeg voor weiland. Na de bevrijding kwamen de „Draglines', die de afwaterings- sloten op diepten en breedten groeven Dager gelegen gronden komen nu in cultuur. De Nederlandse fruittelers or ganisatie, kring Zeeland, vraagt zich nu ernstig af, of men met de ontwatering niet te ver gaat, ten koste van de hoger gelegen gronden waarop de boomgaarden zijn geplant. Zal men niet wat men aan de ene kant wint door ontwatering van vroeger waar deloze grond, dubbel verliezen door het onttrekken van teveel vocht aan de hoger gelegen per celen? In een circulaire waarin zij voor deze kwestie aandacht verzoekt wendt deze organisatie zich tot de polderbesturen. Zij wijst op de stand van aard beien, frambozen en bessen, die in tijden van droogte niet genoeg water meer kunnen opnemen en op de stand van appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen in .be paalde fruitcentl-a, die in steeds minder goede conditie komen. Ook de verzilting van het pol derwater wordt door het diepe afmalen in de hand gewerkt. De fruitteelt heeft in Zeeland reeds een belangrijke omvang ge nomen en biedt zeker nog goede perspectieven, mits met de belan gen van deze teelt op het gebied van ontwatering ernstig rekening wordt gehouden. HOEK. BPzoek Soc. Werkster. Woensdagavond om half acht komt op verzoek van de Kerke- raad Mej. O. den Ronden, voor de Hervormde vrouwen en meis jes spreken. De gehele avond zal in het teken staan van deze vraag: „Heeft Hoek een sociale werkster nodig?" Wij verwachten dat vele vrou wen en meisjes deze vergadering zullen bijwonen. Er is n.l. wel eens gezegd: „Wat doet de Kerk nu eigenlijk aan maatschappelijk, aan sociaal werk?" Woensdag avond kunt U het antwoord horen. De ouderen kunnen verschillen de problemen aansnijden die van belang zijn voor het sociale werk, terwijl jongere meisjes inlichtin gen kunnen inwinnen over de op leiding tot sociaal-werkster. Laat het mede door Uw op komst een goede avond worden voor Mej. Den Ronden en voor de Hervormde Kenkeraad. MEIWVLIET. Concert. Zaterdagavond gaf de muziek vereniging „Nut en Genoegen" 'n uitvoering in de zaal bij de heer F. Cornells. Hiervoor bestond een goede belangstelling. Na opening door de voorzitter, de heer A de Hullu-Leenhouts, werd het mu ziekprogramma vlot afgewerkt. Na de pauze volgde een klucht in 2 bedrijven, getiteld „Professor Daantje". Collecte. De in deze gemeente, gehouden Klaprooscollecte bracht 17.01 op. Mond- en klauwzeer. Op de boerderij van de heer V., is in deze gemeente het eerste geval van mond- en klauwzeer geconstateerd. SAS VAN GENT. Contactavond. Maandagavond hield Aalmoeze nier Vastbinder, voor een talrijk gehoor in de patronaatszaal een interessant betoog over Indonesië. De heer Nyman, voorzitter van het plaatselijk comité van Katho liek Thuisfront sprak een kort openingswoord uit en heette Aal moezenier Vastbinder welkom, vervolgens dankte hij Ir. Horst- mann voor heit tot stand brengen van deze avond. Ir. Horstmann geeft vervolgens in korte trekken de eerste ken nismaking met Vastbinder te Brussel, als aalmoezenier van het door hem opgerichte bataljon vrijwiligers. Hoe zij vervolgens naar Duitsland gingen en hoe Aalmoezenier Vastbinder het mo raal van de jongens trachtte te verbeteren. Aalmoezenier Vastbinder nam vervolgens het woord en gaf een interessante uiteenzetting over „Het probleem Indië", daarin weergevend dat wij Nederlanders de plicht hebben Indonesië de helpende hand te reiken en ver_ nlicht zij.n de bevolking te helpen tot zij volledig zelfbestuur kan vestigen. Het volgende onderwerp was: „Het leven en werk van de jon gens", handelend over het werk, zoals patrouillelopen, correspon- dentie en geloof. Een werkelijk interessante avond, die hopeliik door meerdere gevolgd zal worden. THOLEN. Grondkamer moet worden gekend in onderverhuur van land. Door de tuchtrechter te Tholen werd een groot aantal landbou wers beboet, omdat zij de onder verhuur van land, voor de teelt van uien en vlas, voor de tijd van één jaar, niet ter kennis hadden gebracht van de Grondkamer. De opgelegde boete was betrek kelijk gering, omdat bijna allen verklaarden niet te hebben gewe ten, dat de Grondkamer in deze onderverhuur moest worden ge kend. Mocht het volgend seizoen d't euvel weer voorkomen, dan be loofde de tuchtrechter belangrijk hogere boetes te zullen opleggen. capillair actieve tandcream met FLUORGAAN tegen tandbederf Norm. tube 3771 ei. Grote lube" vlakkige, succes heeft. In dit ge val gaat een vent midden in de nacht er vandoor, enigszins ver momd, onder verdachte omstan digheden, terwijl er een vermoord r.ian achterblijft. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij het geld van de vermoorde bij zich, dus natuurlijk is hij schul dig, wie anders? „Je was de eer ste, die wij verdachten, dus ben je schuldig," zegt iedereen. „We verdachten je onmiddellijk... en we zijn niet van plan iemand an ders te verdenken!" En daarom zullen ze Tickell hangen." Juist kwam een bediende ver tellen, dat de lunch klaar was. Hextall en Stnith gingen naar hemden. Hier vonden ze Darreil Tress in gesorek met een dame, d'" h'i introduceerde als mevrouw Renton, een buurvrouw. Mevrouw Renton had een aan genaam, intelligent voorkomen. Zij was een vrouw van ongeveer vijf endertig jaar. Snel monsterde zi,j de twen vreemden met een onder zoekende, critische blik en wend de zich tot Hextall toen zij met bun vieren gingen lunchen. I I ,„lk kwam eens kijken of ik juf frouw Tress kon helpen," zei zij, „zjj vertelde mij, dat ze uw pa tiënte is, dokter Hextall, dus moet ik me zeker tot u wenden. Mag ik haar opzoeken?" Hextall, in het volle gewicht van spin medische waardigheid, voelde zich gerechtigd om de vraagster eens goed op te nemen. Mevrouw Renton, zo besloot hij, was een dame van karakter, ongetwijfeld sluw en vol zelfvertrouwen, en. zeer krachtig. Haar mooie japon, haar klaarblijkelijke zelfbeheer sing, haar gehele manier van doen wees uit, dat zij op en ton een vrouw van de wereld was. Zii zag Hextall openhartig vragend aan, waaruit hij kon opmaken, dat zij wist hoe de zaken in huis stonden. FP HextUl liet haar voelen, dat hij haar blik begreep. „Ik denk van wel, antwoordde bij. „Indien u maar niet te lang met juffrouw Tress praat en niet meer dan nodig is uitweidt over de gebeurtenissen van vanmorgen, dat wil zeggen, u moet daar zo min mogelijk over spreken." „O, natuurlijk!" riep mevrouw Renton uit. „Ik denk, d.at we daar later nog genoeg over" zullen ho ren." „Al te veel," mompelde Darreil. Hij was blijkbaar reeds begonnen met de beloofde verbetering van gedrag, want. evenals zijn beide gasten, had hij bedankt voor de champagne, die zijn butler aan bood er dronk inplaats daarvan whisky met sodawater. Hextall bemerkte reeds veran dering in zijn gastheer. Zijn hand werd vaster, zijn ogen helderder en hij had zjjn stem meer in be dwang. Hextall begreep, dat hoofd zakelijk het overmatig drinken Darreil Tress gebracht had tot de excessen, waarvan hij zoveel had gehoord. Maar er was nog tijd om bom to genezen en Hextall be sloot dit te proberen. „Er zal al te veel belangstelling zijn," herhaalde Darreil, terwijl h'i naar de ramen van de eetka mer zag „Ik denk. dat de plaats vóór vanavond reeds overstroomd is met verslaggevers. Waarom kunnen zulke dingen niet stilge houden worden?" „Omdat wij in een eeuw leven, Uit de definitieve uitslagen van de Amerikaanse Presidentsverkie zing blijkt, dat de 64 kiesmaauien voor Truman in Ohio, Hl'noin en Kentucky slechts met een totale meerderheid van 166.265 stem men werden gekozen." De cijfers luidden als volgt: Ohio: Truman 1.452.791 stemmen Dewey 1445.684 stemmen. Illinois: Truman 1.944.715 stem. men; Dewey 1.961.103 stemmen. Kentucky: Truman 466.756 stem men; Dewey 341.210 stemmen. In diplomatieke kringen te Was hington i3 verklaard, dat te Was hington voorstellen zijn gedaan tot het zenden van een uitgebrei de Amerikaanse militaire Vnissie naar China om de Chinese rege ringstroepen van advies te dienen bij de pogingen de opmars der door de communisten geleide legers te stuiten. Officieus zijn de namen ge noemd van generaal Maal: Clark en Luit.-generaal Albert "Wecle- meyer als eventuële leiders van een dergelijke missie. DRIE JAAR GEVANGENIS STRAF VOOR GERIKT DE STOTTERAAR. Dinsdagmorgen uitspraak doen de veroordeelde de Amsterdamse Rechtbank Gerard C. Blom (Ger- rit de Stotteraar) vijftigvoudig inbreker doch meer bekend door zijn tot drie maal toe uitbre ken uit de inrichtingen waar hij nreventief was ingesloten tot een gevangenisstraf voor de tijd van drie jaar en na afloop daar van, ter beschikking stelling van de regering. Veroordeelde gaf slechts met een hoofdknik te kennen^ dat hij begrepen had, dat hij binnen 14 dagen in hoger beroep kon gaan Tegen B. was 6 jaar geëist. Tegen zijn a.s. zwager, J. J. B., was wegens heling één jaar ge- eist. Zijn zaak werd teruggewe zen. De rechtbank wenst over hem een psychiatrisch rapport te zien uitgebracht. DONDERDAG 25 NOVEMBER. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 8.55 Voor de vrouw; 9.00 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.15 Aabeidsvit.; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Gram.; 11.45 Uit de wereldpers; 12.00 De Papavers; 12.33 In 't spionnetje; 12.38 Piano- duo; 1.00 Nieuws; 1.20 The Ro mancers; 2.00 Zegt het met woor den; 2.20 Röntgen kwartet; 3.00 Voor zieken en gezonden; 4.00 Van vier tot vijf; P-00 Kaleidoscoop 5.20 Welk dier deze week; 5.30 Doe het zelf; 5.35 Les gars de Pa ris; 6.00 Nieuws; 6.15 Sport; 6 30 Ned. Strijdkr.; 7.00 Radiostrip; 7.10 Avondschool; 7.45 R. V. D.; 8.00 Nws; 8.15 Metropole ork.; 9.00 De geschiedenis van de sol daat; 10.20 The Romancers; 10.45 Intern, vraagstukken; 1100 Nws; 11.15 Gram. HILVERSUM U: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 8.30 Hoogmis; 9.45 Schoolradio; 10.00 Gram.; 10.16 Morgendienst; 10.45 Gram.; 11.00 De Zonnebloem; 11.40 School radio; 12.03 Gram.; 12.33 Amuse- men ts-orkest; 1.00 Nieuws; 125 Verv. Amus.-onkest; 1.45 Hors d'Oeuvre; 2.00 Muziek; 2.40 Cau serie; 3.00 Gram.; 3.15 Kamer orkest; 4.00 Bijbellezing; 4.45 Piano; 5.00 Jeugdjournaal; 6.30 Koorzang; 5.50 Oom Fred; 6.00 De vijf Zaoakara's; 6.15 Land- en tuinbouw;"6.30 Gram.; 6 45 FTo- blemen; 7.00 Nieuws; 7J.5 Leger des Heils; 7.30 Het actueel geluld; 7.45 Orgel; 8.00 Nieuws; 8.15 Zeg weet je nog, daar op Java?; 9.30 Familiecompetitie; 10.00 Gram.; 10.05 De vaart der volken; 10.25 Kamerkoor; 10.45 Avondoverden king; 11.00 Nieuws; 11.15 Gram. waarin iedereen belangstellend is naar hetgeen er achter een ander mans deur gebeurt," zei Smith. „Geheimhouding is onmogelijk tegenwoordig." Mevrouw Renton keek Smith, die tegenover haar zat, aan. Deze beantwoordde haar blik met een van zijn onschuldige, nietszeggen de gelaatsuitdrukkingen. „Meent u, dat er tegenwoordig geen geheimzinnigheid bestaat?" vroeg zij. „Integendeel", hernam Smith „ik gc'.oof, dat er nooit méér geheim zinnigheid was dan tegenwoordig. Er is een tijd geweest, dat ik niet met u had kunnen lunchen zonder te weten, wie uw grootvader was; tegenwoordig kan het me hele maal niet schelen of uw moeder, om maar iets te noemen, eens wasvrouw was. Geheimzinnigheid deed haar intrede toen stambo men uit de mode raakten." „U hebt de slechte gewoonte om paradoxaal te zijn," zei mevrouw Renton. „Daarstraks beweerde u, dat geheimzinnigheid in deze eeuw onmogelijk is." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2